برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1345 100 1

علم بدیع


برابر پارسی: دانش نوآوری

علم بدیع در دانشنامه اسلامی

علم بدیع
بدیع شاخه ای از علوم بلاغت که درباره چگونگی آرایشهای لفظی و معنوی کلام پس از رعایت اصول بلاغت گفت و گو می کند.
بَدیع ، در لغت به معنی پدید آورنده ، نوآورنده (فاعلی )، نیز نوآورده شده و جدید (مفعولی )؛ و در اصطلاح شاخه ای از علوم بلاغت که درباره چگونگی آرایشهای لفظی و معنوی کلام پس از رعایت اصول بلاغت گفت و گو می کند
← صنعت بدیع در شعر
کهن ترین کتاب فارسی در علم بدیع و بلاغت و بیان ، ترجمان البلاغة رادویانی (سده ۵ق /۱۱م ) است که بر الگوی ِ بلاغت عرب نوشته شده ، و مؤلف خود به این اخذ و اقتباس اشاره کرده است عنوان کتاب نیز مؤید این مدعاست . سپس رشید وطواط (د ۵۷۳ق /۱۱۷۷م ) حدائق السحر را، تا حدودی ، با اخذ و اقتباس از رادویانی تألیف کرد. شمس قیس رازی (د پس از ۶۲۸ق /۱۲۳۱م ) نیز باب ششم (باب آخر) المعجم را به فنون بلاغی اختصاص داد و در ذیل عنوان «محاسن شعر و طرفی از صناعات مستحسن » از انواع فنون بدیعی چون ترصیع و تجنیس و ایهام و تلمیح ، و مباحث بیان مثل تشبیه و استعاره ، و نیز مباحث مربوط به دانش معانی همچون ایجاز و مساوات به شیوه رادویانی و رشید وطواط، یعنی بدون تفکیک مباحث از یکدیگر گفت وگو کرد.
← ناقل آراء علمای بلاغت عرب
صنایع بدیعی را به صنایع لفظی و معنوی تقسیم کرده اند. این طبقه بندی ، نخستین بار از سوی سکاکی در کتاب مفتاح العلوم صورت گرفته ، و سپس به وسیله علمای بلاغت در زبان و ادب عربی و نیز در زبان و ادب فارسی تا روزگار ما موردتقلید قرار گرفته ، و ضمن تقلید و تکرار تکمیل شده است ؛ زیرا به تعبیر تقوی «وجوه بدیعیه محدود به حدی و محصور در عددی نیست » و به همین سبب ، از روزگار سکاکی - چه در کتب عربی ، چه در کتب فارسی - پیوسته بر شمار صنایع بدیعی ، اعم از صنایع لفظی و معنوی ، افزوده شده است و چنانکه اشاره شد، در روزگار ما این صنایع از منظر دانش زبان شناسی نیز موردملاحظه قرار گرفته است . می توان براساس منابع موجود از عصر سکاکی تا عصر حاضر فهرستی از صنایع بدیع لفظی و معنوی ، بدین شرح به دست داد:
← فهرستی از صنایع بدیع لفظی و معنوی
...
علم بدیع
بَدیع ، در لغت به معنی پدید آورنده ، نوآورند ...

ارتباط محتوایی با علم بدیع

معنی علم بدیع به انگلیسی

rhetoric (اسم)
خطابت ، لفاظی ، فصاحت و بلاغت ، علم بدیع ، علم معانی بیان ، قدرت نطق و بیان ، علم سجع
oratory (اسم)
عبارت سازی ، فصاحت ، سخن سرایی ، خوش زبانی ، فن خطابه ، فصاحت و بلاغت ، سخن پردازی ، شیوهسخنرانی ، علم بدیع

علم بدیع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علم بدیع pdf   • صنعت بدیع   • علم بیان   • علم بیان چیست   • بدیع در ادبیات   • معنی بدیع   • کتاب بدیع   • صنایع معنوی   • معنی علم بدیع   • مفهوم علم بدیع   • تعریف علم بدیع   • معرفی علم بدیع   • علم بدیع چیست   • علم بدیع یعنی چی   • علم بدیع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علم بدیع
کلمه : علم بدیع
اشتباه تایپی : ugl fndu
عکس علم بدیع : در گوگل

آیا معنی علم بدیع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )