انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1049 100 1

عمل

/'amal/

مترادف عمل: ادا، ارتکاب، اقدام، پیشه، حرفه، رفتار، شغل، فعل، کار، کردار، وظیفه

برابر پارسی: کنش، کار، کردار

معنی عمل در لغت نامه دهخدا

عمل. [ ع َ م َ ] (ع مص ) کار کردن. (منتهی الارب ). کار کردن و انجام دادن و ساختن. (از اقرب الموارد). || مبالغه نمودن در رنج و آزار کسی : عمل به العِمِلّین َ، او العِمْلین َ، او العُمَلین َ؛ مبالغه نمود در رنج و آزار او. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || نیک کارکن و هوشیار گردیدن ناقه. (از منتهی الارب ). «عَمِلة» بودن ناقه. (از اقرب الموارد). رجوع به عَمِلة شود. || پیوسته درخشیدن برق. (از منتهی الارب ). ادامه یافتن برق. (از اقرب الموارد). || شتافتن. || سعی و کوشش کردن : عمل علی الصدقة؛ سعی و کوشش کرد در فراهم آوردن و جمع کردن صدقه. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || حاکم گشتن بر شهری : عمل لفلان علی البلد؛ از جانب فلان بر شهر حاکم بود. (از اقرب الموارد). || پیدا کردن کلمه ای اعراب را بر کلمه ٔ دیگر. (منتهی الارب ). بوجود آوردن کلمه ای نوعی از اعراب را در کلمه ای دیگر. (از اقرب الموارد).

عمل. [ ع َ م َ ] (ع اِ) کار. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). هر کار و فعلی که بعمد و بقصد از حیوانی سر زند. (از اقرب الموارد). ج ، أعمال. کار و کردار و فعل. (ناظم الاطباء). کنش. آنچه از آدمی سر زند از کار نیک و بد : آن پاکروح را بود از عملهای نیکو و خلقهای پسندیده آنچه بلند سازد درجه ٔ او را در میان امامان صالح. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 310).
قول چون روی بود زیر نقاب ای بخرد
به عمل باید از این روی گشادنت نقاب.
ناصرخسرو.
در سه کار اقدام نتوان کرد مگر به رفعت همت عمل سلطان. (کلیله و دمنه ). در قول بی عمل... فایده بیشتر نباشد. (کلیله و دمنه ).
اندک عملی بود به آخر
از اول فکرت فراوان.
خاقانی.
هرکه به نیکی عمل آغاز کرد
نیکی او روی بدو بازکرد.
نظامی.
عذر میاور نه حیل خواستند
این سخن است از تو عمل خواستند.
نظامی.
اول فکر آخر آمد در عمل
خاصه فکری کو بود وصف ازل.
مولوی.
خود را ز عملهای نکوهیده بری دار.
سعدی.
پس پرده بیند عملهای بد
هم او پرده پوشد به آلای خود.
سعدی.
تو را خود بماند سر از ننگ پیش
که گردت برآید عملهای خویش.
سعدی.
در عمل کوش و ترک قول بگیر
کار کرده نمیشود به سخن.
ابن یمین.
عالم که ندارد عملی مثل حمار است
بی فایده اثقال کتب را شده حامل.
سلمان ساوجی.
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد.
حافظ.
طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید
همچنان در عمل معدن وکان است که بود.
حافظ.
- بدعمل ؛ بدکردار :
تو یقین دان که هرکه بدعمل است
آفتاب گریوه ٔ اجل است.
مکتبی.
- بنوالعمل ؛ پیادگان. (ناظم الاطباء).
- || نام قبیله ای از تازیان در یمن. (ناظم الاطباء). پیادگان یمن. (از اقرب الموارد).
- به عمل آمدن ؛ آماده گشتن. ساخته شدن.
- || انجام گرفتن. اجرا شدن.
- به عمل آوردن ، به عمل درآوردن ؛ انجام دادن. آماده کردن. جامه ٔ عمل بر اندیشه ای پوشیدن : هرچه از مصلحت مملکت بخاطر آورد به عمل درنیاورد. (کلیات سعدی چ مصفا، نصیحةالملوک ص 5).
- به عمل برآمدن ؛ انجام گرفتن. اجرا شدن. (فرهنگ فارسی معین ).
- به عمل درآمدن ؛ به استعمال درآمدن. (فرهنگ فارسی معین ). بکار رفتن.
- || ناقص شدن. (فرهنگ فارسی معین ).
- || بی اثر شدن. (فرهنگ فارسی معین ).
- دستورالعمل ؛ بیان طریقه ٔ استعمال و اجرای کاری. (ناظم الاطباء). دستور و طریقه ٔ عمل.
- || کتابچه ٔ جمع و خرج مالیات. (ناظم الاطباء).
- عکس العمل ؛ واکنش. رجوع به عکس شود.
- عمل به احتیاط ؛ عملی که از روی دوربینی و عاقبت اندیشی و تفکر انجام گیرد. (فرهنگ فارسی معین ).
- عمل صالح ؛ کردار نیک. (ناظم الاطباء).
- عمل کردن ؛ کار کردن. رجوع به عمل کردن در ردیف خود شود.
- عمل معمول ؛ معامله ٔ پیشین. (ناظم الاطباء).
- عمل ید ؛ صنعت و هر کاری که با دست اجرا میگردد. (ناظم الاطباء). کار دستی.
- || (اصطلاح طب ) اجرای اعمال جراحی. (از ناظم الاطباء).
|| هر چیز تطبیق شده با آزمایش و تجربه. مقابل علم و نظر. (ناظم الاطباء) :
تا در عمل هندسه نگردد
خطی که بود منحنی موازی.
مسعودسعد.
- چهار عمل اصلی ؛ جمع و تفریق و ضرب و تقسیم.
- عالم بی عمل ؛ که علم خواند و بدان عمل نکند : عالم بی عمل درخت بی بر. (گلستان باب هشتم چ یوسفی ص 183).
علم چندانکه بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی.
سعدی.
- علم و عمل ؛ دانش و به کار بردن آن. رجوع به علم شود :
چون نبایدت عمل راه نیابی سوی علم
نکند مرد سواری چو نباشدش رکاب.
ناصرخسرو.
- امثال :
عمل قلیل مع العلم ، خیر من عمل کثیر مع الجهل (حدیث ، از امثال و حکم دهخدا)؛ کار اندک بادانش ، به از کار بسیار با نادانی است.
|| به کار بردن اعضای بدن در اجرای احکام الهی. استعمال جوارح در مقتضیات احکام شریعت ، و بعد از قول شهادتین قیام به عبادات بدنی و وظایف شرعی. (از نفائس الفنون ) :
عملت کوبعمل فخر کن ایرا که خدای
با تو از بهر عمل کرده در این وعده ثواب.
ناصرخسرو.
گرچه صعبست عمل از قبل بوی بهشت
جمله آسان شود ای پور پدر بر تو صعاب.
ناصرخسرو.
عمل بیار که رخت سرای آخرت است
نه عودسوز به کار آیدت نه عنبرسای.
سعدی.
- امثال :
عملش صالح بود، یکسر رفت به بهشت ؛ در مورد داستان این مثل ، رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
عمل هر کس پاپیچ خودش میشود. (امثال و حکم دهخدا).
|| صنعت. ماحصل صنعت و هر کار. (از ناظم الاطباء). مثل اینکه گویند فلان تابلوعمل کمال الملک است :
گاو را چون خدا به بانگ آورد
عمل دست سامری منگر.
خاقانی.
|| خدمت. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ماحصل حکومت و ریاست. (ناظم الاطباء). خدمت دولتی. کار دیوانی. شغل دیوانی ، مخصوصاً جمعآوری و تحصیل مالیات و خراج : الیاس بن اسد عمل بدوتسلیم کرد و از دارالاماره بیرون آمد و به سرای الحرث بن المثنی فرودآمد. (تاریخ سیستان ). ابراهیم بن الحصین القوسی به سیستان اندرآمد و بعمل... و برادر را به عمل هرات بگذاشت. (تاریخ سیستان ). مقتدر عباسی شقیق را برسولی فرستاد سوی کثیربن احمد که عمل تسلیم باید کرد. (تاریخ سیستان ). شغلها و عملها که دبیران داشتند بر ایشان بداشتند. (تاریخ بیهقی ص 141). مردی سخت فاضل و بخرد بود و خویشتن دار [ بوسهل کنکش ] و آخرش آن آمد که عمل بست بدو دادند. (تاریخ بیهقی ص 254).و بعد از آن دیگر باره عمل بحرین و عمان به عثمان بن ابی العاص ثقفی داد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 113).
بی عمل عزل دید بر بالین
بی گنه سنگ یافت بر قندیل.
ابوالفرج رونی.
این شغل و عمل که اندر آنی
چونانکه تو خواهی آنچنان باد.
مسعودسعد.
چون پیرهن عمل بپوشیدم
بگرفت قضای بد گریبانم.
مسعودسعد.
تنم شد مرفه ز رنج عمل
که آنگه ز دشمن مرفه نبود.
مسعودسعد.
مدتی ملابست عمل جوزجان کرده. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 362).
جز بخردمندمفرما عمل
گرچه عمل کار خردمند نیست.
سعدی.
در بزرگی و گیرودار عمل
ز آشنایان فراغتی دارند.
سعدی.
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت
بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی.
سعدی.
- از عمل افتادن ؛ کنار رفتن از شغل دیوانی. معزول گشتن :
این باد بروت و نخوت اندر بینی
آن روز که از عمل بیفتی بینی.
سعدی.
- از عمل فروماندن ؛ از کار عاجز شدن.
- || کنار رفتن از شغل دیوانی. دست کشیدن از منصب دولتی : دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتی باشد که از عمل فروماند. (گلستان سعدی ).
- عمل دادن ؛ حکومت دادن. مأموریت دادن. تولیت. اعمال :
عمل گر دهی مرد منعم شناس
که مفلس ندارد ز سلطان هراس.
سعدی.
- عمل داری ؛ تکفل شغل دیوانی. رجوع به عمل داری شود.
- عمل فرمودن ؛ مأموریت دادن. حکومت دادن. تفویض شغل دیوانی. عمل دادن : و بفرمود تا جز مردم اصیل صاحب معرفت را هیچ عمل نفرمودندی. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 93). یکی از وزرا معزول شد... ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود، قبولش نیامد. (گلستان سعدی ).
|| مفرد اعمال ، که در تداول جغرافیای قدیم بر دهکده های تابع یک شهر و یا شهرهایی که از لحاظ دادن مالیات ابواب جمع یک ناحیه بودند، اطلاق میشد. رجوع به اعمال شود : این شهرکهایی اند خرد و بزرگ همه از عمل مرو است. (حدود العالم ). سبه ، شهریست اندر میان بیابان میان نهله و سیستان نهاده و از عمل کرمان است. (حدود العالم ). و هر ناحیتی از این نواحی مقسوم است به اعمال و اندر هر عملی شهرهاست بسیار. (حدود العالم ). گفت من هرگز عملی را قسمت نکنم ، و شهری همچو شهر اصفهان را جدا نکنم از ضیاعات و توابع آن. (تاریخ قم ص 31).

عمل. [ ع َ م ِ ] (ع ص ) برق پیوسته درخشنده. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || مرد کارکن ، یا مرد که بر کار سرشته شده باشد و آن کار مطبوع وی بود. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

عمل. [ ع َ م َ ] (اِخ ) نام جایگاهی است. (از معجم البلدان ).

معنی عمل به فارسی

عمل
ساختن، کارکردن، کار، کردار
( اسم ) ۱ - کار کردار فعل جمع : اعمال . ۲ - کار دولتی . ۳ - مفرد اعمال . دهکده های تابع یک شهر ( مفرد مستعمل نیست ) . ۴ - تصانیف ایرانی در ادوار قصیده خفیفه چون رمل و هزج و آن مطلعی باشد و جدول با اعاده و صوت الوسط و تشییع ( مطلع قسمت اول تصنیف و جدول قسمت دوم را که مانند مطلع است صوت الوسط میان خانه و تشییع را بازگشت ) یا ارباب عمل . ۱ - صاحبان کار آنان که کار کنند . ۲ - کیمیاگران . یا عمل باحتیاط . ۱ - عملی که از روی دوربینی و عاقبت اندیشی و تفکر انجام گیرد . ۲ - عمل کردن از روی احتیاط در احکام شرع . یا به عمل آمدن . ۱ - مهیا شدن ساخته شدن : پس از چندی شراب به عمل آمد . ۲ - اجرا شدن : مراسم آشنایی به عمل آمد . یا به عمل آوردن . ۱ - مهیا کردن ساختن : دواها را به عمل آورد . ۲ - اجرا کردن باجرا در آوردن . ۳ - به مورد استعمال گذاشتن . یا به عمل بر آمدن . انجام گرفتن اجرا شدن . یا به عمل در آمدن . ۱ - باستعمال در آمدن . ۲ - ناقص شدن . ۳ - بی اثر شدن.
برق پیوسته درخشنده مرد کارکن یا مرد که بر کار سرشته شده باشد و آن کار مطبوع وی بود
[operation] [ریاضی] تابعی که هر مقدار مفروض از اعضای یک مجموعه را به عضوی از آن نظیر کند
[علوم و فنّاوری غذا] ← عمل آورده
[cured] [علوم و فنّاوری غذا] ویژگی فراورده ای که با روش های نگهداری مواد غذایی مانند دودی کردن و خشک کردن و نمک سود کردن و شور انداختن تولید شده باشد متـ . عمل آمده
سازنده
[curing] [علوم و فنّاوری غذا، کشاورزی- علوم باغبانی] [علوم و فنّاوری غذا] فراوری مواد غذایی برای نگهداری و بهبود طعم و رنگ، مانند دودی کردن، خشک کردن، نمک سود کردن و شور انداختن [کشاورزی- علوم باغبانی] مجموعۀ کارهایی که برای نگهداری و عرضه بر روی محصول انجام...
[dry curing] [علوم و فنّاوری غذا] فرایندی که در آن نمک های عمل آوری به سطح مواد غذایی، مانند گوشت و ماهی، مالیده می شود
[air curing] [کشاورزی- علوم باغبانی] عمل آوری سبزی یا مواد مشابه با استفاده از هوا در زیر سایه بان یا در جایگاه باز
[wet curing] [علوم و فنّاوری غذا] فراوری گوشت با غوطه ور کردن تکه های آن در آب سرد حاوی نمک های عمل آوری
[translation operation] [فیزیک] فرایند جابه جایی بدون چرخش
[symmetry operation] [فیزیک] عملی هندسی که بخشی از ساختار بلوری را بازتولید می کند
[algebraic operation] [ریاضی] هریک از عمل های جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و به توان رساندن و استخراج ریشه
( اسم ) محل عمل جای عمل .
( مصدر ) ۱ - حکومت محلی را به کسی دادن ۲ - تولیت دادن .
( صفت ) حاکم محلی مامور دیوانی ( در هند نیز مستعمل است ) .
مامور دیوان شدن تکفل شغل دیوانی
[binary operation] [ریاضی] قاعده ای برای ترکیب دو عضو یک مجموعه که حاصل این ترکیب، عضوی از آن مجموعه باشد
حاکم متصدی عمل دیوانی
بوجود آوردن ایجاد کردن
که کار را بسنجد آنکه عمل را مقایسه کند و نیک و بد را از هم باز شناسد
باصطلاح مهوسان طلا و نقره ساختن

معنی عمل در فرهنگ معین

عمل
(عَ مَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - رفتار، کردار. ج . اعمال . ۲ - شغل دیوانی ،بخصوص در امور مالی . ۳ - در موسیقی به معنی ، بدیهه نوازی ، ترکیب آهنگ .
(عَ مَ. دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) والی گردانیدن ، ولایت دادن .
( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) والی ، حاکم ، تحصیل دار مالیات .
( ~ . فَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) شغل دادن .

معنی عمل در فرهنگ فارسی عمید

عمل
۱. کاری که کسی انجام می دهد.
۲. طرز کار، کیفیت انجام یک کار.
۳. (پزشکی) جراحی بر روی بدن.
۴. عبادت، کاری دارای اجر و ثواب اخروی.
۵. شغل دیوانی به ویژه جمع آوری مالیات.
۶. [قدیمی] تقلب، نیرنگ بازی.
۷. (اسم) (موسیقی) [قدیمی] نوعی تصنیف که با اشعار فارسی اجرا می شد، آهنگ.
* عمل آمدن: (مصدر لازم)
۱. پرورش یافتن، رشد کردن.
۲. آماده شدن، ساخته شدن.
* عمل آوردن: (مصدر متعدی)
۱. پرورش دادن.
۲. مورد مصرف قرار دادن، به کار بستن.
۳. مهیا کردن، آماده کردن.
* عمل صالح: کار خوب، کردار نیک.
* عمل کردن: (مصدر لازم)
۱. کار کردن، رفتار کردن.
۲. (مصدر متعدی) جراحی کردن.
۳. اثر کردن.
* به عمل آمدن: (مصدر لازم)
۱. = * عمل آمدن
۲. اجرا شدن، انجام شدن.
* به عمل آوردن:
۱. انجام دادن، اجرا کردن.
۲. ایجاد کردن، تولید کردن.
۳. = * عمل آوردن

عمل در دانشنامه اسلامی

عمل
عمل، به کار گفته می شود.
از آن در همه ابواب فقه سخن گفته اند.
معنای عمل
به گفته برخی لغویان، عمل عبارت است از هر کاری که از روی قصد انجام گیرد و از نظرگستره اخص از «فعل» است؛ زیرا فعل بر کار بدون قصد نیز اطلاق می شود. به گفته برخی دیگر، عمل به کاری گفته می شود که از روی عقل و اندیشه باشد؛ از این رو، قرین علم قرار می گیرد؛ لیکن فعل اعم است.
انواع عمل
عمل دو گونه است:۱. عمل جوارحی که با اعضای بدن انجام می شود، مانند نماز و روزه .۲. عمل جوانحی که منشأ آن روح و قلب آدمی است، مانند نیّت ، عقیده و حب و بغض .
حکم تکلیفی
...
عمل
معنی عَمَل: عمل - کار(عمل ، عبارت از هر فعلي است که از جانداري با قصد انجام شود ، پس عمل اخص از فعل است ، چون فعل به کارهايي هم که از حيوانات بدون قصد سر ميزند ، اطلاق ميشود ، و حتي گاهي در جمادات نيز اطلاق ميشود ، ولي کلمه عمل کمتر در اينگونه موارد اطلاق ميگردد...
معنی عَمِلَ: انجام داد
معنی أَمَلُ: آرزو
معنی لَمْ يَحْمِلُوهَا: به آن عمل نكردند (آن را حمل نکردند كنايه از اين است که به آن عمل نکردند)
معنی نَعْمَلُ: عمل می نماییم (کُُنَّا نَعْمَلُ :عمل می نمودیم)
معنی ﭐعْمَلُواْ: عمل کنيد
معنی نَعْمَلَ: که عمل کنيم
معنی عَامِلٍ: عمل کننده
معنی عَامِلُونَ: عمل کنندگان
معنی عَمَلُکُمْ: عمل شما- کارشما
ریشه کلمه:
عمل‌ (۳۶۰ بار)
عمل امّ داوود یا عمل اِستفتاح،اعمالی ویژه است که در نیمه ماه رجب انجام می شود.
امّ داوود ، مادر داوود بن حسن مثنّی ، فرزند ، امام حسن مجتبی علیه السّلام است.بنابر این، داوود نوه آن حضرت به شمار می رود.داوود از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السّلام و همشیر پیشوای ششم می باشد؛ زیرا مادر داوود افتخار دایگی امام صادق علیه السّلام را نیز داشته است.منصور ، خلیفه عباسی داوود را به زندان افکند.امام صادق علیه السّلام دعای معروف به عمل امّ داوود را برای رهایی فرزند او از زندان به وی آموخت و خداوند به برکت آن دعا او را از زندان نجات داد.
کاربرد در فقه
عنوان یاد شده به مناسبت در باب صوم به کار رفته است.به جا آوردن عمل امّ داوود برای برآورده شدن نیازها و رفع گرفتاریها و نیز آمرزش گناهان؛ بویژه در ماه رجب ، مستحب است.
کیفیت عمل
چگونگی به جا آوردن آن بدین گونه است که روزهای سیزده، چهارده و پانزدهم ماه را روزه بگیرد و هنگام زوال (ظهر) روز پانزدهم غسل کند و نماز ظهر و عصر را همراه با نوافل آن دو با رکوع و سجود و قنوت نیکو بگزارد و بین نماز ظهر و عصر صد مرتبه «یاقاضیَ حوائِجِ الطّالبین» بگوید و پس از نماز عصر در حالی که روبه قبله دارد صد مرتبه سوره حمد و توحید و ده مرتبه آیة الکرسی و سپس سوره های انعام ، بنی اسرائیل ، کهف ، لقمان ، یس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ، دخان ، فتح ، واقعه ، ملک ، قلم و انشقاق تا آخر قرآن را تلاوت کند و در صورت عدم توانایی بر تلاوت سوره های یاد شده به جای آنها سوره توحید را هزار بار تکرار کند.پس از آن روبه قبله دعای وارد شده را بخواند.پس از فراغت از دعا به سجده رود و گونه های خود را به خاک بمالد و دعای وارد شده را بخواند و سعی کند اشک هرچند به مقدار سر مگسی بر چشمانش حلقه زند؛ زیرا این حالت، نشانه اجابت دعا است.هرکس بخواهد می تواند این عمل را با کیفیت یاد شده در هر ماه به جا آورد. خواندن این دعا در روز عرفه نیز سفارش شده است.
قرآن بعثت عیسی مسیح (علیه السلام) را دنباله «ارسال رسل و انزال کتب» می داند و نام کتاب آسمانی او را به صراحت، انجیل خوانده و بر وحیانی بودن آن تأکید میورزد.
عمل به دستورهای انجیل از سوی مسیحیان ، شرط زمینه ساز نزول برکات آسمانی و زمینی بر آنان بود.«ولو انهم اقاموا التورلـة والانجیل ومآ انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم...»؛ و اگر آنها تورات و انجیل و آنچه بر آنها از طرف پروردگارشان نازل شده ( قرآن ) را برپا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد، جمعی از آنها میانه رو هستند ولی اکثرشان اعمال بدی انجام می دهند.
تفسیر آیه
شک نیست که منظور از برپا داشتن تورات و انجیل، آن قسمت از تورات و انجیل واقعی است که در آن زمان در دست آنها بود، نه قسمتهای تحریف یافته که کم و بیش از روی قرائن شناخته می شد، و منظور از ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ همه کتابهای آسمانی و دستورات الهی است، زیرا این جمله مطلق است، و در حقیقت اشاره به این است که نباید تعصبهای قومی را با مسائل دینی و الهی آمیخت، کتابهای آسمانی عرب و یهود مطرح نیست، آنچه مطرح است دستورهای الهی است و به این بیان قرآن می خواهد تا آنجا که ممکن است از تعصب آنها بکاهد و راه را برای نفوذ در اعماق جانشان هموار سازد، و لذا تمام ضمیرها در این آیه بخود آنها بازگشت می کند (إِلَیْهِمْ، ... مِنْ رَبِّهِمْ، ... مِنْ فَوْقِهِمْ، ... مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) همه بخاطر این است که از مرکب لجاجت فرود آیند و تصور نکنند تسلیم در برابر قرآن به معنی تسلیم یهود در برابر عرب است، بلکه تنها تسلیم در برابر خدای بزرگشان است.شک نیست که منظور از بر پا داشتن مقررات تورات و انجیل، عمل به اصول آنها است، زیرا همانطور که بارها گفته ایم، اصول تعلیمات انبیاء در همه جا یکسان است و تفاوت در میان آنها تفاوت" کامل" و" اکمل" است و این منافات با آن ندارد که بعضی از احکام آئین قبل را، بوسیله بعضی از احکام آئین بعد نسخ کند.خلاصه اینکه آیه فوق یک بار دیگر، این اصل اساسی را مورد تاکید قرار می دهد که پیروی از تعلیمات آسمانی انبیاء تنها برای سر و سامان دادن به زندگی پس از مرگ نیست، بلکه بازتاب گسترده ای در سرتاسر زندگی مادی انسانها نیز دارد، جمعیتها را قوی، و صفوف را فشرده، و نیروها را متراکم، و نعمتها را پر برکت ، و امکانات را وسیع، و زندگی را مرفه، و امن و امان می سازد.نظری به ثروتهای عظیم مادی و نیروهای فراوان انسانی که امروز در دنیای بشریت بر اثر انحراف از این تعلیمات به صورت سلاحهای مرگبار و کشمکشهای بی دلیل و کوششهای ویرانگر، نابود می گردد، دلیل زنده این حقیقت است، امروز حجم ثروتهایی که در جهت تخریب دنیا - اگر درست بیندیشیم- به کار می رود، هر گاه بیشتر از ثروتهایی که در مسیرهای سازنده مصرف می شود نباشد از آن هم کمتر نیست.امروز مغزهای متفکری که برای تکمیل و توسعه و تولید سلاحهای جنگی و کشمکشهای استعماری کار می کند، قسمت مهمی از نیروهای ارزنده انسانی را تشکیل می دهد، و چقدر نوع بشر به این سرمایه ها و این مغزهایی که بیهوده از بین می رود، برای رفع نیازمندی هایش محتاج است، و چقدر چهره دنیا زیبا و خواستنی و جالب بود اگر همه اینها در راه آبادی به کار گرفته می شدند.ضمنا باید توجه داشت که منظور از جمله:" مِنْ فَوْقِهِمْ" وَ" مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ" آن است که تمام نعمتهای آسمان و زمین ، آنها را فرا خواهد گرفت، و این احتمال نیز هست که این جمله، کنایه ای بوده باشد از عمومیت نعمتها همانطور که در ادبیات عرب و غیر عرب، گاهی گفته می شود:" فلان کس از فرق تا قدم غرق نعمت شد" یعنی در تمام جنبه ها.و نیز این آیه ، پاسخی است به گفتاری که از یهود در آیات گذشته خواندیم که اگر می بینید نعمتهای الهی از شما قطع شده، به خاطر این نیست که بخل در ذات مقدس خداوند راه یافته و دست او بسته باشد، بلکه این اعمال شما است که در زندگی مادی و معنوی شما منعکس شده و هر دو را تیره ساخته است و تا شما باز نگردید، اینها نیز باز نگردند.در پایان آیه، اشاره به اقلیت صالح این جمعیت کرده، می گوید:" با اینکه بسیاری از آنها بدکارند ولی جمعیتی معتدل و میانه رو در میان آنها وجود دارند" (که حسابشان با حساب دیگران در پیشگاه خدا و در نظر خلق خدا جدا است). (مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ).نظیر این تعبیر در باره اقلیت صالح اهل کتاب، در آیات ۱۵۹ و ۱۸۱ سوره اعراف و ۷۵ آل عمران نیز دیده می شود.
ارزش مندی پیروان انجیل
ارزش مندی پیروان انجیل ، در گرو عمل به دستورهای آن است.«قل یـاهل الکتـب لستم علی شیء حتی تقیموا التورلـة و الانجیل...»؛ ای اهل کتاب ! شما هیچ موقعیتی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه بر شما از طرف پروردگارتان نازل شده است بر پا دارید ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده (نه تنها مایه بیداری آنها نمی گردد بلکه) بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید بنا بر این از این قوم کافر (و مخالفت آنها) غمگین مباش.
شان نزول
...
اطاعت از تکالیف خدا و عمل به آنها، درپی دارنده پاداشهای بهشتی است.
در آیات ۱۰-۱۳ سوره نساء اشاره شده است که اطاعت از تکالیف خدا و عمل به آنها، درپی دارنده پاداشهای بهشتی است: ان الذین یاکلون امول الیتـمی ظـلمـا انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا• یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وان کانت واحدة فلها النصف ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیة یوصی بها او دین ءاباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعـا فریضة من الله ان الله کان علیمـا حکیما• ولکم نصف ما ترک ازوجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها او دین وان کان رجل یورث کلــلة او امراة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار وصیة من الله والله علیم حلیم• تلک حدود الله ومن یطع الله ورسوله یدخله جنـت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها وذلک الفوز العظیم. «در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند؛ خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر (همه ورثه) دختر (و) از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترک است و اگر (دختری که ارث می برد) یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی (متوفی) یک ششم از ماترک (مقرر شده) است این در صورتی است که (متوفی) فرزندی داشته باشد ولی اگر فرزندی نداشته باشد و (تنها) پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش یک سوم است (و بقیه را پدر می برد) و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می برد (البته همه اینها) پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده یا د ینی (که باید استثنا شود) شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند (این) فرضی است از جانب خدا زیرا خداوند دانای حکیم است؛ و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما (شوهران) است اگر آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم ماترک آنان از آن شماست (البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اند یا دینی (که باید استثنا شود) و یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود (البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اید یا دینی (که باید استثنا شود) و اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند کلاله (بی فرزند و بی پدر و مادر) باشد و برای او برادر یا خواهری باشد پس برای هر یک از آن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند (البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که (باید استثنا شود به شرط آنکه از این طریق) زیانی (به ورثه) نرساند این است سفارش خدا و خداست که دانای بردبار است؛ اینها احکام الهی است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وی را به باغهایی درآورد که از زیر (درختان) آن نهرها روان است در آن جاودانه اند و این همان کامیابی بزرگ است.» مقصود از «اطاعت» در آیه، پیروی در احکام و اوامر خداوند است.
لزوم پایبندی و عمل به تکالیف الهی
پایبندی و عمل به تکالیف الهی، از فرامین لازم خداوند است: و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسـولا. «و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان (خود) وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.» (منظور از «العهد» بنا بر قولی، تمام اوامر و نواهی خداست.
التزام عملی به تکالیف خدا
التزام عملی به تکالیف خدا، از فرمانهای خدا به بنی اسرائیل در سوره بقره می باشد: یـبنی اسرءیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایـی فارهبون. «ای فرزندان اسرائیل نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید.» (مقصود از «عهدی» بنا بر قولی، اوامر و نواهی خدا به بنی اسرائیل است.
← دیدگاه تفسیر نمونه
...
آثار مثبت عمل، متن سخنرانی های شیخ حسین انصاریان در ماه مبارک رمضان سال 1383ش در مسجد امیر تهران می باشد که توسط محسن فیض پور، تحقیق و منتشر شده است. کتاب حاوی مطالبی در موضوع آثار برخی از اعمال و نتایج مثبت حاصل از آن می باشد.
کتاب با مقدمه آقای انصاریان در اشاره به ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و جلسات آغاز شده و مطالب دربردارنده 21 گفتار در باب آثار مثبت عمل می باشد.
این اثر بر پایه منبر و سخنرانی های استاد انصاریان بوده و محقق سعی زیادی داشته تا علاوه بر این که سبک و شیوه سخنران در تبیین معارف اهل بیت(ع) را تا حدی حفظ کند، شرایط کتابت از جمله عنوان بندی مناسب، تفکیک مطالب و موضوعات، ذکر نام مستقل برای هر بحث و استخراج مصادر آیات و روایات را نیز رعایت نماید.
اولین گفتار، در مورد ویژگی روزه است. نویسنده در این گفتار، به حدیث شریف «شهر رمضان شهر الله عزوجل» تمسک جسته و گفته است که حضرات معصومین (ع)، هر وقت کلمه رمضان بر زبان شان جاری می شده، آن را با کلمه ای که دلالت بر احترام بوده است همراه می کردند.
ایشان در این گفتار، به اهمیت ماه مبارک رمضان پرداخته و در آن، به بحث و بررسی تفاوت روزه با سایر اعمال، فراوانی ثواب و نزول رحمت خداوند در این ماه و... پرداخته است.
اخلاص به معنی «خالص کردن، ویژه کردن، ارادت صادق داشتن.» است. مخلص کسی است، که طاعات عبادات و تمامی اعمال صالح خود را از هرگونه آلودگی و آمیختگی به غیر خدا خالص کرده، انگیزه ای جز تقرّب به درگاه خدا ندارد.
اخلاص به معنی «خالص کردن، ویژه کردن، ارادت صادق داشتن.» است. بر اساس این معنی، مخلص کسی است، که طاعات عبادات و تمامی اعمال صالح خود را از هرگونه آلودگی و آمیختگی به غیر خدا خالص کرده، انگیزه ای جز تقرّب به درگاه خدا ندارد. از این رو، فقط به او دل می بندد و تعریف و تکذیب دیگران، در نظرش یکسان است و هدف از عبادت، جلب رضایت خالق است نه کس دیگر.حضرت علی (علیه السّلام) در این باره فرمود: «العبادة الخالصه ان لا یرجو الرّّجل الاّ ربَّهُ، و لا یخاف الا ذنبه؛ عبادت خالص آن است که مرد جز به پروردگارش امیدوار نبوده و جز از گناه خویش نهراسد.»امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «لا یصیر العبد عبداً خالصاً لله عزََّوجلَّ حتّی یصیر المدح و الذَّمُّ عنده سواء ً؛ انسان، بنده خالص خدای بزرگ نمی شود تا اینکه تعریف و تکذیب (دیگران) در نظرش یکسان باشد.»
اهمّیّت اخلاص
اخلاص، معیار ارزش عبادت، مقامی از مقامات مقرّبان الهی و هدف دین است. هر کس آن را یافت، موهبتی الهی نصیبش گشته که به وسیله آن به مقامات بزرگی خواهد رسید. چرا چنین نباشد، در حالی که خداوند متعال، بندگانش را به آن امر کرده، می فرماید: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ؛ خدا را بخوانید، در حالی که تنها برای او در دین اخلاص می ورزید، اگر چه کافران را ناخوش آید.»در سخنان پیشوایان معصوم، تعابیر گوناگونی، از قبیل بهترین عبادت، ثمره عبادت، غایت دین، عبادت مقرّبان الهی و مانند آن دربار فضیلت اخلاص آمده است. در اهمیت اخلاص همین بس که شرط قبولی عمل است و اگر در عملی موجود نباشد، بی هدف و بی نتیجه خواهد بود. از این رو، علی (علیه السّلام) فرمود: «من لم یصحب الاخلاص عمله لم یقبل؛ عمل هر کس که با اخلاص همراه نباشد، قبول نمی شود.»
مراتب اخلاص
خالص کردن و پاکیزه نمودن عمل از غیر خدا مراتبی دارد. هر چه درجه اخلاص بیشتر باشد، عمل ارزش بیشتری نزد خدا پیدا می کند، به هدف و مقصد نزدیک تر شده و شخص را زودتر به کمال مطلوب خود می رساند و هر چه درجه اخلاص کمتر باشد، به همان اندازه از ارزش عمل کاسته شده و شخص از کمال مطلوب باز می ماند و از این رهگذر درجات مؤمنان در نزد خدا متفاوت خواهد بود، چنانچه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: «بالاخلاص تتفاضل مراتب المؤمنین؛ درجات مؤمنان به وسیله اخلاص برتری می یابد.»اینک برای رعایت اختصار، سه مرتبه از مراتب اخلاص را ذکر می کنیم: الف: خالص کردن عمل، به دلیل ترس از عذاب روز قیامت، که گرچه عمل مخلصانه است، اما این نوع عبادت، عبادت بردگان است.ب: اخلاص در عمل، برای رسیدن به بهشت و آنچه در آن است مثل حورالعین، قصرهای بهشتی و مانند آن؛ که این گونه مخلصانه عمل کردن نیز روشن اجیران است.ج: تصفیه عمل از هر نوع شایبه ای، اعم از طمع به بهشت، ترس از جهنم، رضای مخلوق و جلب قلوب آنها، طمع به مقاصد دنیوی و مانند آن، که فقط منظور رضایت خداست.این مرتبه که بالاترین مراتب اخلاص می باشد، از آن کسانی است که غرق در محبت، عظمت و جمال الهی هستند و خدا را سزاوار پرستش یافته، عبادتش می کنند و این، عبادت آزادگان است.
راه های کسب اخلاص
...
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در باب مساقات از کتاب عروه می گوید: اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است.
در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می پردازد.
جواز رجوع به حاکم
تذکر این نکته سودمند است که علی رغم همگامی بزرگانی همچون علامه در تحریر و یا مرحوم محقق اردبیلی در فتوی به وجود تخییر بین فسخ و رجوع به حاکم، برخی از فقها نیز با ثبوت خیار مخالفت کرده و در اولین مرحله، تنها رجوع به حاکم را جایز می دانند. این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. و ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست.
تقیه در عمل به عمل نکردن مطابق احکام و یا عقاید مذهب حق به سبب ترس از مخالفان اطلاق می شود.
تقیه در عمل، مقابل تقیه در فتوا و به معنای عمل نکردن مطابق احکام و یا عقاید مذهب حق، به سبب ترس از ضرر و آسیب رسیدن به دین ، نفس، مال و آبرو از سوی حاکمان یا مخالفان متعصب است. بیشتر روایات تقیه، به این نوع تقیه نظر دارد، مثل: عمل مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف در پنهان کردن عقیده خود؛ عمل « عمار یاسر » در برابر مشرکان مکه هنگام شکنجه شدن؛ عمل حضرت ابراهیم علیه السّلام در مقابل «نمرودیان» و وضو گرفتن « علی بن یقطین » به شیوه اهل سنت که طبق فرموده امام کاظم علیه السّلام صورت گرفت.
تعریف تقیه از دیدگاه مکارم شیرازی
در کتاب « انوار الاصول » آمده است:«ان التقیة علی قسمین: التقیة فی العمل التی تکون اکثر روایات التقیة ناظرة الیها و قد ذکرناها تفصیلا فی القواعد الفقهیة، کقوله علیه السّلام؛ التقیة سنة ابراهیم او سنة آل فرعون او سنة اصحاب الکهف... و هکذا قوله تعالی: «الا ان تتقوا منهم تقاة «الوارد فی شان عمار بن یاسر و ابویه، فلا اشکال فی ان جمیعها ناظرة الی التقیة فی مقام العمل کما لا یخفی».عمل در دانشنامه ویکی پدیا

عمل
عمل به معنای کار است، اما ممکن است یکی از موارد زیر نیز باشد:
عمل رسمی، رفتار مسئولیت آور و رسمی یک مقام سیاسی
عمل جراحی، فرآیندی درمانی
چهار عمل اصلی، مبنای حساب در ریاضی
عمل گرایی یا پراگماتیسم، مفهومی برای بیان مصلحت گرایی سیاسی
حزب عمل اسلامی مصر، حزبی مصری
مکانیسم عمل، سازوکار یک دارو در بدن
عمل دوتایی، مفهومی در جبر مجرد
اتاق عمل، محلی استریل برای جراحی
عمل بد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عمل بد (فیلم ۲۰۰۲)
عمل بد (فیلم ۲۰۱۴)
عمل بد (به انگلیسی: No Good Deed) فیلمی است محصول سال ۲۰۰۲ و به کارگردانی باب رافلسون است. در این فیلم بازیگرانی همچون ساموئل ال. جکسون، میلا یوویچ، استلان اسکارشگورد، دوگ هاتچیسون ، جاس آکلند، گریس زابریسکی ایفای نقش کرده اند.
۲۹ ژوئن ۲۰۰۲ (۲۰۰۲-06-۲۹) (جشنواره فیلم مسکو)
۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ (۲۰۰۳-09-۱۲) (آمریکا)
عمل بد (به انگلیسی: No Good Deed) فیلمی است محصول سال ۲۰۱۴ و به کارگردانی سم میلر است. در این فیلم بازیگرانی همچون ادریس البا، تراجی پی. هنسون، لسلی بیب، کیت دل کاستیلو ، هاردینگ سیمونز، مارک اسمیت و ویلبور فیتزجرالد ایفای نقش کرده اند.
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۲)
به عملی که به صورت زیر تعریف می شود عمل جابجایی می گویند
= A B − B A {\displaystyle =AB-BA}
که در آن A {\displaystyle A}   و B {\displaystyle B}   دو عملگر دلخواه هستند. اگر حاصل این عمل صفر شود می گوییم این دو عملگر جابجا پذیرند و گرنه این دو عملگر با هم جابجا نمی شوند.
این عمل مانسته کلاسیکی براکت های پواسون است که بعدها در مکانیک کوانتومی به صورت فوق درآمد. خواص این عمل جابجایی و براکت های پواسون بسیار شبیه به هم است.
درباره عمل فیکو
بیمارستان چشم پزشکی نور
عمل جراحی آب مروارید به خارج کردن عدسی طبیعی چشم (که در اثر آب مروارید ناکارآمد و کدر شده است) و جایگزینی آن با لنز مصنوعی گفته می شود. معمولاً پس از جراحی از لنز داخل چشمی جایگزین عدسی چشم استفاده می شود. روش جراحی فیکو Phacoemulsification (Phaco) روش استاندارد و معمول عمل آب مروارید است.
معمولاً زمانی جراحی هنگامیست که آب مروارید به حدی باعث کاهش دید شود که مانع انجام فعالیتهای روزانه بشود. سالانه بیش از ده ها میلیون عمل آب مروارید انجام می شود که حدود %۹۵ این عمل ها بدون عارضه است. در کشور ما نیز سالانه بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ عمل آب مروارید با روش های مختلف انجام می شود.
روش جراحی فیکو روش استاندارد و فعلی عمل آب مروارید است. این روش یک عمل جراحی سرپایی و بدون نیاز به بخیه است که با استفاده از قطره بی حسی موضعی انجام می شود. در این روش پس از برش کپسول عدسی، عدسی کدر از چشم خارج می شود و اغلب لنز داخل چشمی بجای آن قرار می گیرد. از لیزر نیز می توان برای برش چشم استفاده کرد.
عمل جراحی افزایش قد با کاربرد روش جراحی استئوتومی (برش استخوان) در هر دو ساق یا هر دو ران انجام می گیرد و دستگاهی از بیرون (اکسترنال فیکساتور) روی اندام مورد نظر نصب می گردد تا به تدریج با چرخش مهره های دستگاه فضای محل برش افزایش یابد. بدن انسان این توانایی را دارد تا در این فضای ایجاد شده بافت جدید را تولید کند و این خصوصیت بدن انسان است که امکان افزایش طول استخوان را فراهم می کند.
در ارتباط با این عمل قبل از تصمیم گیری به چند نکته مهم باید توجه داشت:
سرعت افزایش طول استخوان تقریباً روزی یک میلیمتر می باشد که در طول دوره افزایش متغیر است.
در طول دوره افزایش قد امکان حضور در محل کار وجود ندارد.
عمل جراحی کاتاراکت (به انگلیسی: cataract surgery)): جراحی کاتاراکت در حال حاضر یکی از شایع ترین و موفقیت آمیزترین عمل های جراحی است که در حیطه پزشکی به انجام می رسد. در جراحی کاتاراکت عدسی طبیعی چشم بیمار که دچار کدورت شده است با یک عدسی مصنوعی شفاف تعویض می گردد. تکنیکی که امروزه به طور معمول برای جراحی کاتاراکت مورد استفاده قرار می گیرد تکنیک «فیکو امولسیفیکاسیون» است. در این تکنیک از امواج اولتراسوند برای خرد کردن عدسی استفاده می شود. وسیله ای که برای خرد کردن عدسی در این روش مورد استفاده قرار می گیرد ضخامت کمی دارد و از طریق یک برش حدوداً ۳ میلی متر وارد چشم می شود. از آنجا که این برش بسیار کوچک می باشد معمولاً نیازی به بخیه ندارد و خود به خود ترمیم می شود. پس از خارج کردن عدسی کدر شده، یک عدسی مصنوعی شفاف، تا شده، از طریق همان برش کوچک وارد چشم می شود. در داخل چشم تای عدسی باز می شود و عدسی در محل مناسب در داخل چشم ثابت می شود. این عمل به طور معمول حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد و نیازی به بیهوشی عمومی ندارد و با بی حسی موضعی قابل انجام است.
در مواردی که کاتاراکت بیش از حد رسیده باشد ممکن است نتوان عدسی سفت شده را با امواج اولتراسوند خرد کرد. در این حالت ممکن است جراح ناچار شود از تکنیک جراحی کاتاراکت به روش «خارج کپسولی» استفاده کند. در این روش عدسی کدر شده به صورت درسته از کپسول خود خارج شده، از چشم بیرون آورده می شود. برای این روش لازم است از برش های بزرگتر (بین ۶ تا ۱۰ میلی متر) استفاده کرد و لازم است محل برش نیز با بخیه های ظریف ترمیم گردد. از این رو دوره نقاهت بیماران کمی طولانی تر از روش فیکوامولسیفیکاسیون می باشد.
در بچه ها و در موارد خاص (مثلاً کاتاراکت های ناشی از ضربه)، ممکن است جراحی کاتاراکت به روش دیگری که «لنزکتومی» نام دارد انجام گیرد.
عمل خشونت (به انگلیسی: Act of Violence) یک فیلم نوآر به کارگردانی فرد زینمان است که در سال ۱۹۴۸ پخش شده است.
تدوین: کنراد ای. نرویگ
فرانک انلی که یک سرباز در دوران جنگ جهانی دوم است، پس از نجات یافتن از اردوگاه اسرای جنگی آلمان، به خانه برمی گردد در حالی که بقیهٔ هم رزمانش کشته شده اند. او نمی داند که یکی از زندانیان به نام جو پارکسون زنده مانده است. پارکسون می داند که انلی در هنگام اسارت در ازای غذا به نازی ها کمک می کرده است. پارکسون اکنون در تعقیب است تا این قهرمان جنگ را از بین ببرد…
عمل در سؤال (اسپانیایی: El Acto en cuestión) یک فیلم به کارگردانی آلخاندرو اگرستی است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ناتالی آلونسو کاسال اشاره کرد.
عمل دوتایی (نام علمی: Binary operation) از مهم ترین و پرکاربردترین مفاهیم در جبر مجرد است.
عمل دوتایی روی کل دامنه خود یعنی G×G تعریف شده باشد.
عمل دوتایی * یک تابع خوش تعریف از G×G به توی G باشد یعنی به هر عضو G×G عنصر یکتایی از G را نسبت می دهد.
حاصل ترکیب دو عضو (a،b) تحت یک عمل دوتایی باید متعلق به G باشد. به عبارت دیگر مجموعه G نسبت به عمل دوتایی خود بسته باشد.
عمل دوتایی را که سبب ترکیب هر دو عضو مجموعه ناتهی G می شود، معمولاً با * یا ° نمایش می دهیم.
شاید تا به حال فرایندهای زیادی را دیده باشید که طی آن دو چیز با هم ترکیب می شوند و شی سوم متمایزی را حاصل می دهند.
مثلاً تصور کنید در یک کلاس درس معلم کلاس می گوید «ب»، «آ» و دانش آموزان با هم فریاد می زنند «با». این بار معلم می گوید «ب»، «و» و این بار دانش آموزان فریاد می زنند «بو» یا در مثالی دیگر در طبیعت مولکول های هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب شده و ماده سومی چون آب را پدید می آورد.
این ها همگی نمونه هایی از اعمالی دوتایی هستند که در طی آن ها دو عنصر شرکت کننده عنصر سومی را پدید می آورند.
اتاق عمل (به انگلیسی: Operating room) مکانی استریل در بیمارستان که فقط جهت کارکنان بخش استریل و تیم جراحی طراحی شده است و در گذشته به سالن آمفی تئاتر،تماشاخانه و محیط غیر استریلی گفته می شد که در آن دانشجویان و بازدیدکنندگان اعمال جراحی را تماشا می کردند.
در گذشته در سالن آمفی تئاتر صندلی بزرگی را به عنوان تخت عمل جراحی قرار می دادند و بازدیدکنندگان روند انجام عمل را پیوسته دنبال می کردند. جراحان با لباس های معمولی و با دستان برهنه (بدون دستکش استریل) و ابزارآلات غیر استریل جراحی می کردند.
تنها در طول صد سال اخیر، اتاق عمل به عنوان یک مرکز اصلی جهت جراحی شناخته شده است. در اثر کوشش جراح انگلیسی،جوزف لیستر در سال ۱۸۶۷ میلادی، مرکز جراحی (اتاق عمل) به وجود آمد و اصطلاحاتی بمانند عفونت زدایی، اتاق عمل و دفع عفونت مطرح گردید.
در سال ۱۸۸۴ جراح آلمانی، گوستاو نوبر، مجموعه ای از قواعد لازم جهت استریلیزاسیون و شرایط آسپتیک ∗ از طریق استفاده از لباس، کلاه و پوشش کفش را ارائه کرد. وی در راستای ایجاد محیط عاری از میکرب، در داخل سالن های اتاق عمل از فیلتر به همراه جریان هوای گرم استفاده و بیماران سالم و آلوده را از یکدیگر مجزا نمود.
در سال ۱۸۹۰ میلادی، دستکش جراحی توسط ویلیام هالستد ارائه گشت.
عمل جراحی استریل، در ایالات متحده آمریکا توسط چارلز مک برنی پیشگام گشت.
اتاق های عمل با درهای دوطرفه از هم جدا می شوند و فقط تیم جراحی اجازه ورود و خروج به این محدوده را دارد. احتیاط های خارجی شامل رعایت اصول استریلیته محیط عمل و کنترل رفت و آمد می شود. برای اینکه اتاق عمل بهترین شرایط را داشته باشد، آن را در قسمتی از بیمارستان قرار می دهند تا مکمل سایر بخش ها بمانند پاتولوژی و آزمایشگاه باشد.
باید از شبکه های IT (سیستم ضد برقگرفتگی شناور) که مجهز به کلید محافظ جان و ترانسفورماتور ایزوله اند استفاده شود و حتی المقدور تمامی بدنه های هادی دستگاه ها دارای عایقتندی مضاعف باشند.
بهترین نوع آن تاب دار ∗ بوده تا با وارد کردن اندکی فشار به راحتی باز و بسته گردند. با هر باز و بسته شدن در، شمار زیادی میکروارگانیسم وارد محدوده و موضع جراحی می گردد که ممکن است از راه لباس ها و وسایل و تجهیزات جراحی به موضع عمل راه یابند.
انفجار در اتاق عمل فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رحیم رحیمی پور ساختهٔ سال ۱۳۷۰ است.
فرامرز قریبیان
عنایت بخشی
هوشنگ توکلی
رضا قربانی
نیما بانکی
هادی انباردار
فریبرز سمندرپور
احمد قدکچیان
محمود احمدی
فرنوش آل احمد
فاطمه طاهری
محمد صادق پور
حسن عظیمی
پرویز شفیع زاده
لیلی قندچی
رحیم مهدی خانی
اصغر فرزام
حسین لبافی
اکبر هنرمند
محسن عظیمی نیا
خسرو پیمان
علی صادق پور
منصور رسولی
بهروز بهروزیان
قرارگاهی در جنوب، مورد حمله هوایی دشمن قرار می گیرد، از جمله مجروحان عبدالعلی صفری (یک بسیجی داوطلب از بهشهر) است. وقتی که قرار است مورد عمل جراحی قرار گیرد، متوجه بزرگی بیش از حد ترکش درون پای صفری و نهایتاً کشف این امر که ترکش مورد اشاره یک بمب خوشه ای است، می شوند. ادامه داستان ماجرای التهاب، تردید، ترس، هیجان و شهامت گروهی است که بایستی همزمان عمل جراحی بمب خوشه ای را نیز خنثی کنند…
تکنولوژیست جراحی (به انگلیسی: surgical technologist)، موسوم به فرد اسکراب یا تکنسین جراحی و نیز تکنسین اتاق عمل که در منطقه استریل و حفاظت شده بیمارستانی انجام وظیفه می کنند.رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی آشنا شده و مراقبت و کمک به ادارهٔ بیمار را قبل و حین و پس از عمل می آموزند. دانش آموختگان این رشته، عضوی از تیم بهداشتی و درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان، بخش های مداخله تشخیصی-درمانی و مراکز مراقبتی سیار، ایفای نقش می نمایند.این رشته در سراسر دنیا به دو صورت ارائه می شود:حالت نخست، دانش آموختگان رشتهٔ کارشناسی پرستاری در یک دوره دو ساله برای ورود به اتاق عمل آموزش می بینند. حالت دوم: دانشجویان در مقطع کاردانی، آموزش های عمومی اتاق عمل را طی می کنند و برای ایفای نقش خود به عنوان فرد سیار و اسکراب، آماده شده و سپس طی دوره دیگر آموزشی برای ایفای نقش به عنوان کمک اول جراح آماده می شوند.
در سال ۱۹۵۷ انجمن پرستاران اتاق عمل به صورت تشکیلات مستقل بین المللی، درآمد و سرآغازی بود برای پیشرفت آتی پرستاران اتاق عمل به عنوان افرادی متخصص در جراحی که همگام با توسعه انجمن اتاق عمل در سطوح جهانی، به این هدف، آرمانی تازه بخشیده شد.
در سال ۱۹۰۱ پرستاری به نام مارتا لوسی از بوستون وظایف پرستاران اتاق عمل را توصیف و به گفتار وی، پرستاران اتاق عمل باید با فراگیری اصول ضدعفونی در محیط استریل، در مراقبت از وسایل جراحی دقت زیادی را به کار برند.
نقش پرستار اتاق عمل در نبرد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم زمانی آغاز گردید که نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا از پزشکان به عنوان کمک اول جراح در اتاق عمل استفاده نمود. همزمان از پزشک یاران در کشتی های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکااستفاده می شد. پرستاران اجازه حضور در این کشتی ها به عنوان دستیار جراح را نداشتند و این منجر به پیدایش حرفه ای جدید در ارتش آمریکا بنام تکنسین اتاق عمل گردید.
رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی بین سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ و درمقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از سال ۱۳۸۷ در دانشکده های مختلف سطح کشور راه اندازی گردیده است. لازم به ذکر است که رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل نیز چند سالی است که در ایران و در چند دانشگاه کشور با ظرفیت پذیرش محدود شروع به گرفتن و تربیت دانشجو کرده است.
پتانسیل عمل (به انگلیسی: Action potential) تغییری موقتی و گذراست که در پتانسیل غشاء سلول ها روی می دهد، و پتانسیل داخل غشاء به دلیل نفوذ یون سدیم بسرعت بالا می رود و سپس بسرعت پایین می آید.
نورون
در بحث کدگذاری محتوای اطلاعات در مغز، پتانسیل عمل بیشتر با عنوان شلیک (علوم اعصاب) عنوان می شود.
در نورونها پتانسیل عمل بر روی غشای تحریک پذیر یک سلول عصبی پدید می آید، طول اکسون را طی می کند و وظیفهٔ پیغام رسانی را بر عهده دارد. سلول های قلبی و سلول های ماهیچه ای از دیگر سلول های تحریک پذیر هستند.
الف- در خلال پتانسیل عمل، منفذهای سدیم موجود در غشاء سلول باز می شود و همراه با ورود یون های سدیم به داخل سلول، جریان مثبتی ایجاد می شود.
ب- پس از ایجاد پتانسیل عمل در نقطه ای از آکسون، منفذهای سدیم در آن نقطه بسته شده و در نقطهٔ بعدی آکسون باز می شود. با بسته شدن منفذهای سدیم، منفذهای پتاسیم باز شده و همراه با جریان یون های پتاسیم به بیرون آکسون، جریان مثبتی به وجود می آید
عفونت بیمارستانی در اتاق عمل یکی از معضلات جدی گروه های پزشکی و بهداشتی است. . محیط اتاق عمل، سرشار از خطرات برای جراح و بیمار و کارکنان هست؛ و بنابراین باید ضریب امنیت را بالا برد. جراحان و کارکنان بایستی از امکانات کاهش خطر و کنترلی خطر، حداکثر استفاده را بنمایند. دانش پیشگیری از خطرات در اتاق عمل با شایستگی در حال پیش روی است و ابزارهایی مانند Laser، اشعه – X و استریل کننده های شیمیایی و… در صورتی که کارکنان ازنظر ایمنی مهارت نداشته باشند و اقدامات پیشگیری را انجام ندهند، می توانند صدمات با وسعت زیادی ایجاد نمایند. آموزش و تمرین دادن کارکنان از اساسی ترین روش های موجود جهت پیشگیری از خطرات احتمالی هست؛ و عملاً هیچ کس نباید بدون آموزش صحیح روش مصرف ابزارها داخل اتاق های عمل، از آن ها استفاده نماید و شایستگی استفاده صحیح از ابزارها، به دلیل تغییرات تکنولوژیک باید به صورت ادواری، مورد آزمون قرار گیرد. اغلب باگذشت زمان، فناوری ها ایمن تر می شوند ولی این قانون همیشه صادق نیست. همچنین بایستی خطرات بالقوه را شناسایی نموده و راهکارهای صحیح را در پیش گرفت و باید در نظر داشت که هیچ گاه کارکنان و بیمار به طور کامل از ریسک خطرات درامان نخواهند بود.
به طور کلی دو دسته گان جراحی وجود دارد: یک بار مصرف و چندبار مصرف
گان های چند بار مصرف معمولاً از جنس های پنبه، پلی استر، ویسکوز مخلوط آن ها می باشد.
گان های یک بار مصرف بی بافت هستند.
لباس اتاق عمل سبز، آبی کمرنگ یا خاکستری کمرنگ می باشد. این رنگ ها چشم را کمتر خسته می کنند. لباس ها و پوشش های بیمارستانی تولید شده در مجموعه آسان مدیکال به رنگ سبز یا آبی بوده و عمدتاً از جنس پنبه می باشند. پنبه باعث می شود که هوا از آن عبور کند که این اتفاق از عرق کردن جراح نیز جلوگیری می کند و باعث آرامش و راحت بودن پزشک در زمان عمل می شود. با توجه به اینکه لباس های جراحی را با مواد، شستشو می دهند. رنگ پارچه لباس جراح باید ضدآب ژاول باشد. ضدآب ژاول بودن لباس باعث می شود که مواد شوینده هیچ تأثیری در رنگ لباس نداشته باشد و باعث تغییر در رنگ لباس نشود. ویژگی مهم جنس لباس های فرم جاوید قابلیت چند باره استریل و از الیاف طبیعی می باشد.
لباس بیمار نیز یکی دیگر از پوشش های بیمارستانی محسوب می شود که باید به صورت فرم و یکسان باشد و با توجه به بخش های مختلف رنگ و مدل نیز تغییر می کند مدل لباس های بیمار مانند لباس های بیمار جاوید باید متناسب با نوع عمل باشد و برای بیماران مشکل ایجاد نکند که با توجه به ارزش این موضوع مجموعه جاوید بافت دارای مدل های متنوع و کاربردی برای بیماران در بخش های مختلف بیمارستان از جمله زایشگاه، جراحی زنان، کودکان، جراحی مردان، ارتوپدی، ENT , MRI و داخلی می باشد.
پس از آن که سیرکولر (Circular) (فرد سیار در اتاق عمل) گان را از پشت به آرامی کشید، دست های جراح و کمک آن، از آستین بیرون آورده نشود.
مکانیسم اثر در داروشناسی٬ اشاره به تعامل ویژه بیوشیمیایی دارد که از طریق آن٬ مواد دارویی اثر دارویی خود را ایجاد می نماید. مکانیسم اثر معمولاً شامل هدف های مولکولی مشخص است که یک دارو به آن متصل می شود، و می تواند یک آنزیم یا گیرنده سلول باشد. گیرنده دارای پیوندهای درونی ویژه ای مبتنی بر ساختار شیمیایی موجود در دارو٬ برای گروه های دارویی و بهمان دقت و پیچیدگی برای عمل و اثر ویژه آن دارو بر گیرنده وجود دارد.
موتور حاج نیک عمل، روستایی از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان کورین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱ نفر (۵خانوار) بوده است.
موتور نیک عمل، روستایی از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان کورین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۰ نفر (۱۶خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با عمل

عمل در جدول کلمات

عمل آب دادن به زمین و گیاهان
ابیاری
عمل از دست دادن ارزشی سود آور
زیان
عمل بارش
بارندگی
عمل به کارانداختن سرمایه برای تولید سود
سرمایه گذاری
عمل تب مالت
بروسلا
عمل تجزیه شیمیایی به وسیله برق
الکترولیز
عمل تخصیص دادن خلاقیت پژوهشی یک نفر دیگر یا گزیده ای از آن متن ناشی از آن گویی که خود شخص آن را خلق کرده است
سرقت ادبی
عمل تند رفتن
سرعت
عمل خریدن و فروختن اوراق بهادار
سفته بازی
عمل دم و بازدم
تنفس

معنی عمل به انگلیسی

article (اسم)
ماده ، عمل ، شرط ، اسباب ، مقاله ، بند ، گفتار ، فقره ، فصل ، حرف تعریف ، متاع ، کالا ، چیز
function (اسم)
تابع ، عمل ، کار ، ماموریت ، وظیفه ، پیشه ، مقام ، کارکرد ، کار ویژه ، ایفاء ، ایین رسمی
process (اسم)
عمل ، سیر ، روند ، جریان عمل ، فرایند ، مراحل مختلف چیزی ، پیشرفت تدریجی ومداوم ، دوره عمل ، فرا گرد
practice (اسم)
عادت ، عمل ، تمرین ، ممارست ، ورزش ، عرف ، مشق ، تکرار ، برزش
act (اسم)
رساله ، عمل ، فعل ، کنش ، کار ، سند ، کردار ، حقیقت ، فرمان قانون ، تصویب نامه ، اعلامیه ، پردهءنمایش ، امر مسلم
action (اسم)
گزارش ، عمل ، فعل ، کنش ، کار ، کردار ، جدیت ، اقدام ، بازی ، حرکت ، رفتار ، نبرد ، جنبش ، تاثیر ، تعقیب ، اشاره ، وضع ، پیکار ، طرز عمل ، تمرین ، سهم ، سهام شرکت ، جریان حقوقی ، اقامهء دعوا ، اشغال نیروهای جنگی ، اثر جنگ ، جریان
operation (اسم)
عمل ، گردش ، اداره ، ساخت ، بهره برداری ، گرداندن ، عمل جراحی ، عملکرد
doing (اسم)
عمل
deed (اسم)
عمل ، فعل ، کار ، سند ، کردار
issue (اسم)
عمل ، کردار ، نژاد ، اولاد ، فرزند ، سرانجام ، پی امد ، بر امد ، نسخه ، موضوع ، شماره ، نشریه ، نتیجه بحی
fact (اسم)
عمل ، حقیقت ، واقعیت ، وجود مسلم
proceeding (اسم)
پیشرفت ، عمل ، اقدام ، روند ، جریان عمل
production (اسم)
عمل ، ساخت ، محصول ، استخراج ، تولید ، عمل اوری
gest (اسم)
عمل ، حرکت ، رفتار ، اشاره ، قیافه ، کار نمایان

معنی کلمه عمل به عربی

عمل
خط العرض , دعابة , عمل , عملية , قضية , ماثرة
طحين
انضج , ماء آسن
تکلس
انتاج
رافعة
جرعة
مراقبة
حمل
تيار تحتي
انحراف
استفزاز
تعصب
مفتاح
مشروع
جراحة , عملية
اشتغل
بطل
طحن
زحف

عمل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آیناز ٠٤:٢٨ - ١٣٩٥/١٠/١١
دهکده ی تابع یک شهرستان. (فرهنگ معین) سِبِه شهری است در میان بیابان؛ میان نهله و سیستان نهاده و از عمل کرمان است. (حدودالعالم ص 129)
|

نوید ١٥:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٢١
انجام کار
|

معمارزاده ٢٢:٢٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٣
کنش
|

علیرضا ١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٧
یک پله بالاتر از اقدام است، عینی است.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عمل جراحی سزارین   • فیلم عمل بینی استخوانی   • قیمت عمل بینی   • فیلم عمل بینی گوشتی   • عمل جراحی بینی گوشتی   • دانلود فیلم عمل بینی   • عمل بینی بازیگران   • معنی عمل   • مفهوم عمل   • تعریف عمل   • معرفی عمل   • عمل چیست   • عمل یعنی چی   • عمل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عمل
کلمه : عمل
اشتباه تایپی : ulg
آوا : 'amal
نقش : اسم
عکس عمل : در گوگل


آیا معنی عمل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )