انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 972 100 1

فاکتور رشد

فاکتور رشد در دانشنامه ویکی پدیا

فاکتور رشد
فاکتور رشد، (به انگلیسی: Growth factor) مولکولهایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتورها در رشد و تمایز سلول های زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند. نقش اصلی مثبت و منفی فاکتورهای رشد در تحریک تکثیر یاخته ها و در تنظیم رشد یاخته ها در چندین سال اخیر به نحو فزاینده ای ارزیابی شده است. یکی از نخستین فاکتورهای رشدی که کشف شد، عامل رشد عصب در سال ۱۹۵۱ بود.
آنژیوپویتین (Ang)
گلوکز ۶-فسفات ایزومراز
Bone morphogenetic proteins (BMPs)
فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF)
فاکتور رشد اپیدرمال (EGF)
اریتروپوئیتین (EPO)
عامل رشد فیبروبلاست (FGF)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)
فاکتور تحریک کننده تشکیل کلنی گرانولوسیت (G-CSF)
Granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)
Hepatocyte growth factor (HGF)
فاکتور رشد شبه انسولین (IGF)
Migration-stimulating factor
Myostatin (GDF-8)
فاکتور رشد عصب (NGF) and other neurotrophins
فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF)
ترومبوپویتین (TPO)
Transforming growth factor alpha(TGF-α)
Transforming growth factor beta(TGF-β)
عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α)
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)
(FBS)
IL-1- Cofactor for IL-3 and IL-6. Activates T cells.
IL-2- T-cell growth factor. Stimulates IL-1 synthesis. Activates B-cells and NK cells.
IL-3- Stimulates production of all non-lymphoid cells.
IL-4- Growth factor for activated B cells, resting T cells, and mast cells.
IL-5- Induces differentiation of activated B cells and eosinophils.
IL-6- Stimulates Ig synthesis. Growth factor for plasma cells.
IL-7- Growth factor for pre-B cells.
برخی سایتوکین ها مانند G-CSF و GM-CSF به عنوان فاکتورهای رشد عمل می کنند و برخی برعکس موجب مرگ سلولی برنامه ریزی شده (آپوپتوز) می شوند. بیشتر فاکتورهای رشد به صورت موضعی ساخته می شوند و موضعی عمل می کنند مانند فاکتور رشد عروقی که در محل کمبود اکسیژن تولید و عمل می کند. همه فاکتورهای رشد گیرنده های غشایی دارند و از این طریق بر متابولیسم سلول تأثیر می کنند.
factor Growth factor
بنیاد امور بیماریهای خاص
فاکتور رشد اپیدرمی، (به انگلیسی: Epidermal growth factor (EGF)) یکی از فاکتورهای رشد با ساختاری پروتئینی ۵۳ اسیدآمینه ای است. این پروتئین ها در رشد و متابولیسم سلول های زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.
فاکتور رشد شبه انسولین
فاکتور رشد
ترازتوزوماب
1IVO, 1JL9, 1NQL, 1P9J, 2KV4, 3NJP
1950
n/a
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، (به انگلیسی: Vascular endothelial growth factor) یا وی ای جی اف (وی ای جی اف) یکی از سیتوکین ها با ساختاری پروتئینی است. این پروتئین ها در رشد و دگرگشت (متابولیسم) سلول های زیادی دخیل هستند.
فاکتور رشد
این عامل در رشد و ایجاد رگ های جدید (آنژیوژنز) مؤثر است. سطح خونی وی ای جی اف در آسم و دیابت بالاست.
درمان ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی یا درمان آنتی-وی ای جی اف (Anti-VEGF) یا داروی آنتی-وی ای جی اف، استفاده از دارویی است که سبب سد کردن عملکرد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی می شود. از این دارو در درمان سرطان و بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا استفاده شده است. این داروها شامل پادتن های مونوکلونالی مانند bevacizumab پادتن های مشتق شده همانند ranibizumab یا مولکول های خوراکی در دسترس که تیروزین کیناز تحریک شده به واسطهٔ وی ای جی اف را مهار می کنند: lapatinib, sunitinib, sorafenib, axitinib, pazopanib (بعضی از این داروها به جای وی ای جی اف، رسپتورهای آنها را مورد هدف قرار می دهند) THC و Cannabidiol هر دو VEGF را مهار کرده و سبب کاهش رشد گلیوما می شوند. هر دو ترکیب مبتنی بر آنتی بادی تجاری هستند. سه ترکیب اول خوراکی موجود نیز تجاری هستند. دو تا آخر در آزمایش های بالینی قرار دارند.
Bergers , Hanahan در سال ۲۰۰۸ به این نتیجه رسیدند که داروهای آنتی-وی ای جی اف در نمونه های سرطانی موش ها و تعداد فزاینده ای از سرطان های بشر می تواند اثرات درمانی را نشان دهد. اما این تأثیرات با ترمیم و پیشرفت رشد تومورها، در بهترین حالت گذرا هستند. مطالعات بعدی در پیامد استفاده از مهارکننده های آنتی-وی ای جی اف نشان داد که گرچه آنها می توانند سبب کاهش رشد تومورهای ابتدایی شود، اما مهارکننده های وی ای جی اف همزمان می تواند به ترویج تهاجم و متاستاز تومور، منجر شود. AZ2171(cediranib) یک مهار کنندهٔ تیروزین کیناز چندهدفه است که با کاهش نفوذپذیری و کمک به عادی سازی رگ ها اثرات ضد ادم دارد. Cochrane Systematic Review در سال ۲۰۱۴، اثرات ranibizumab و pegaptanib را بر روی بیماران مبتلا به ادم ماکولا ناشی از انسداد سیاهرگ مرکزی شبکیه را مورد مطالعه قرار داد. بیماران مشارکت کننده در هر دو گروه درمانی پس از ۶ ماه، بهبودی در حدت بینایی و کاهش در علائم ادم ماکولا را نشان دادند.
فاکتور رشد تغییردهنده (انگلیسی: Transforming growth factor) یا فاکتور رشد تراریختی یک خانوادهٔ بزرگ پروتئینی، مشتمل بر دو زیرگروه بزرگ و مهم از فاکتورهای رشد چند پپتیدی به نام های TGF-α و TGFβ است.
TGF-α: در برخی از انواع سرطان افزایش می یابد. این پروتئین توسط ماکروفاژها، سلول های مغزی و کراتینوسیت ترشح شده و موجب تکامل بافت پوششی می گردد.
TGFβ: خود به سه گروهٔ مختلف تقسیم می شود و نقش مهمی در بازسازی سلولی، تمایز یاخته و رویان زایی ایفا می کنند. این پروتئین ها در برخی از انواع سرطان ها و همچنین نشانگان مارفان افزایش می یابد.
عبارت «تغییردهنده» (Transforming) در عنوانِ این گروه از پروتئین ها، به چند دلیل، غلط انداز و من درآوردی است: (۱) در زیرگروه یادشدهٔ فوق، از لحاظ ساختاری و ژنتیکی مرتبط نیستند (۲) مکانیسم های عمل آنها از طریق گیرنده های متفاوتی انجام می شود. (۳) لزوماً همیشه، موجب «تغییر» در سلول نمی شوند (۴) تنها فاکتورهای رشدی نیستند که می توانند سبب ایجاد «تغییر» در سلول شوند.
فاکتور رشد تغییردهنده بتا (انگلیسی: Transforming growth factor beta) یا فاکتور رشد تراریختی بتا که به اختصار TGF-β نامیده می شود، یک سیتوکین چندکاره است که به ابرخانوادهٔ فاکتورهای رشد تغییردهنده تعلق دارد و ۴ ایزوفرم و چندین پروتئین نشانه گذاری یاخته دیگر را شامل می شود که توسط گلبول سفید ترشح می شوند. فاکتور رشد تغییردهنده بتا پس از فعال شدن، با فاکتورهای دیگر ترکیب شده و یک کمپلکس سرین/ترئونین کیناز تشکیل می دهد که با «گیرنده فاکتور رشد تغییردهنده بتا» ترکیب می شود که خود، دو زیر واحدِ نوع ۱ و نوع ۲ دارد.
فاکتور رشد تغییردهنده بتا ۱ – TGFB1
فاکتور رشد تغییردهنده بتا ۲ – TGFB2
فاکتور رشد تغییردهنده بتا ۳ – TGFB3
فاکتور رشد تغییردهنده بتا ۴ – TGRB4
ماکروفاژها هم این مولکول را ترشح می کنند. پروتئاز و پلاسمین سرمی، فرم فعال این پروتئین را تجزیه می کنند و آنرا از کمپلکس ترکیبی اش بر سطح ماکروفاژها جدا می کنند.
یکی از کارهای اصلی این پروتئین، تنظیم فرایندهای التهابی، به ویژه در روده است. علاوه بر این، تمایز و تنظیم لنفوسیت های تی و تمایز یاخته بنیادی از دیگر کارهای این پروتئین است.
فاکتورهای رشد شبه انسولین، (به انگلیسی: insulin-like growth factors (IGFs)) پروتئین هایی با ساختار مشابه انسولین هستند. این پروتئین ها در رشد و متابولیسم سلول های زیادی دخیل بوده و نوعی سیتوکین هستند.
انسولین
فاکتور رشد
دو نوع فاکتور رشد شبه انسولینی وجود دارد: IGF1 و IGF1 .IGF2 از کبد در اثر تحریک هورمون رشد ساخته می شود و در متابولیسم سلول ها و رشد سلولی مؤثر است. ممکن است بالاتر از سطح نرمال بودن IGF1 خطر چند نوع سرطان را افزایش دهد. IGF1 یک هورمون کاملاً آنابولیک است و باعث افزایش حجم عضله و کاهش چربی بدن می شود. این ماده انتقال اسید آمینه و گلوکز، بالانس مثبت نیتروژنی و سنتز گلیکوژن را تسهیل نموده و دارای اثرات آنابولیک در استخوان و غضروف است.
IGF1R و IGF2R گیرنده های پروتئینی هستند که روی سطح برخی از سلول ها یافت می شود و به فاکتور رشد شبه انسولین (Igf) متصل می شود؛ در نتیجه تحریک آن ها سلول ها رشد می کنند و تقسیم می شوند. پروتئین IGFR در سطوح بالا بر روی چند نوع از سلول های سرطانی یافت می شود، و در نتیجه این سلول ها در حضور IGF به سرعت رشد کنند.
Insulin-like growth factor
فاکتور رشد شبه انسولین ۱ (انگلیسی: Insulin-like growth factor 1) یا به اختصار IGF-1 که با نامِ سوماتومدین سی هم شناخته می شود، یک پروتئین است که در انسان، توسط ژن «IGF1» کُدگذاری می شود.
1B9G, 1GZR, 1GZY, 1GZZ, 1H02, 1H59, 1IMX, 1PMX, 1TGR, 1WQJ, 2DSR, 2GF1, 3GF1, 3LRI, 1BQT, 4XSS
3479
n/a
فاکتور رشد عصب، (به انگلیسی: Nerve growth factor) یکی از فاکتورهای رشد با ساختاری پروتئینی است. این پروتئین ها در رشد و متابولیسم سلول های زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند. یکی از نخستین عوامل رشدی که کشف شد، فاکتور رشد عصب در سال ۱۹۵۱ بود.
نوروتروفین
فاکتور رشد
1bndA:136-244 1hcfA:86-209 1b98A:86–209 1b8kA:141-256 1nt3A:141-256 1btgB:131–239 1sgfY:129-239 1bet :131-237 1wwwV:125–239 1sg1B:۱۲۵–۲۳۹
این فاکتور رشد در رشد سلول های عصبی، بقا و فعالیت آنها مؤثر است. امروزه گروهی از عوامل رشد عصب تحت عنوان نوروتروفین شناخته شده اند که فاکتور رشد عصب اولین عضو این خانواده است.
growth factor Nerve growth factor
فاکتور رشد فیبروبلاست (انگلیسی: Fibroblast growth factor) گروهی از فاکتورهای رشد هستند که در رگ زایی، بهبود زخم ها و تکامل جنینی دخیل هستند.
فاکتور محرک کولونی گرانولوسیتی
فاکتور رشد عصب
فاکتور رشد
فاکتورهای رشد مولکول هایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتورها در رشد و تمایز سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.
فاکتور رشد فیبروبلاست در عصاره هیپوفیز توسط آراملین در سال ۱۹۷۳ و پس از آن نیز در عصاره مغز گاو پیدا شد. در سال ۱۹۷۴ در تست بیوپسی نشان داده شد که FGFs سبب تکثیر فیبروبلاست ها می شود.
دانشمندان تاکنون در انسان،23 عضو از خانواده FGF شناسایی کرده اند که در رشد و تمایز سلول های زیادی دخیل هستند. ابتدا با تجزیه بیشتر عصاره هیپوفیز با استفاده از محلول های اسیدی و pH پایه، موفق به جداسازی دو نوع گوناگون شدند که «به نام «فاکتور اسیدی رشد فیبروبلاست» (FGF-1) و «فاکتور رشد فیبروبلاست پایه» (FGF-2) معروفند. این پروتئین با درجه بالایی از هویت اسید آمینه اما با mitogens مجزا شناسایی شده است. FGF-2 انسانی در وزن مولکولی پایین (LMW) و سایر ایزوفرم ها در وزن مولکولی بالا HMW)) بدست می آید. LMW FGF-2 در کل عملکردی سیتوپلاسمی با خصوصیات اتوکرین دارد، در حالی که FGF-2s HMW فعالیت هسته ای دارند و اعمال را از طریق مکانیسم اینتراکرین کنترل می کنند.
فاکتور رشد فیبروبلاست ۴ (انگلیسی: FGF4) یک پروتئین در انسان است که بوسیلهٔ ژن FGF4 رمزگذاری می شود. این پروتئین از خانوادهٔ عامل رشد فیبروبلاست (FGF) می باشد.
1IJT
2249
n/a
فاکتور رشد مشتق از پلاکت، (به انگلیسی: Platelet-derived growth factor (PDGF)) یکی از فاکتورهای رشد با ساختاری پروتئینی است. این پروتئین ها در رشد و متابولیسم سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.
فاکتور رشد شبه انسولین
فاکتور رشد
این فاکتور رشد در رشد سلول های مزانشیمال مؤثر است مانند سلول های عضلات صاف و سلول های گلیال.
growth factor Platelet-derived growth factorr

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فاکتور رشد

فاکتور رشد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی فاکتور رشدنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صفايي > راین
هناس > decided
نوید غلامی > Foreplay
ابراهیم مقدم > ژاژ خواهیدن
حدیث > جنی
رضا محمدنیا > as amended
ممد > god speed
English woman > Roar

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فاکتور رشد   • مفهوم فاکتور رشد   • تعریف فاکتور رشد   • معرفی فاکتور رشد   • فاکتور رشد چیست   • فاکتور رشد یعنی چی   • فاکتور رشد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاکتور رشد
کلمه : فاکتور رشد
اشتباه تایپی : th;j,v van
عکس فاکتور رشد : در گوگل


آیا معنی فاکتور رشد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )