انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 898 100 1

معنی اسم فراز

اسم: فراز
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: farāz) جای بلند، بلندترین بخش از جایی، بلندی، باز، (در قدیم) (به مجاز) خوبی و خوشیِ حال و وضع، دارای وضع روبه بالا و (به مجاز) خوب، خوش - جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی

معنی فراز در لغت نامه دهخدا

فراز. [ ف َ ] (ص ) پهن شده و پخش گردیده. || سرکش ، اعم از مردم نافرمان و اسب سرکش. || بلندشونده و بالارونده. || بلند. (برهان ).
- به فراز شدن . فرازرفتن. رجوع بدین کلمات شود.
|| جمعآمده. (برهان ). در این معنی بیشتر با فعل های آمدن ، آوردن ، شدن و گردیدن همراه آید. رجوع به ذیل ترکیبات آن شود. || گشاده و باز کرده شده. (برهان ). باز. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازشدن. فرازکردن. فرازگردیدن. فرازگشتن. در این معنی از اضداد است و بمعنی بسته نیزآید. رجوع بدین کلمات شود.
|| بسته. (برهان ) (ناظم الاطباء) :
زستن و مردنت یکی است مرا
غلبکن در چه باز یا چه فراز.
ابوشکور بلخی.
تا پاک کردم از دل زنگار حرص و طمْع
زی هر دری که روی نهم در فراز نیست.
خسروانی.
من و او هر دو به حجره در و می مونس ما
باز کرده در شادی و در حجره فراز.
فرخی.
هریکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع
دهن علم فراز و دهن رشوت باز.
ناصرخسرو.
ره بیرون شد از عشقت ندانم
در هر دوجهان گویی فراز است.
انوری.
خواه ظلَم پاش و خواه نور کزین پس
دیده ٔ خاقانی از زمانه فراز است.
خاقانی.
غالب آمد خنده ٔ زن ، شد دراز
جهد می کرد و نمی شد لب فراز.
مولوی.
در معرفت بر کسانی است باز
که درهاست بر روی ایشان فراز.
سعدی.
در این معنی همواره با یک فعل ربطی یا یک رابطه همراه است. || (نف مرخم ) بمعنی فروز باشد که از افروختن است. (برهان ). در این معنی باید با کلمه ای چون «آتش » ترکیب شود، و در آن صورت مأخوذ از مصدر فرازیدن باشد، چه آتش فراز یعنی آتش فروز. (یادداشت بخط مؤلف ). || (اِ) بلندی. (برهان ). سربالایی. مقابل نشیب :
شیب تو با فراز وفراز تو با نشیب
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب.
رودکی.
زمین چون ستی بینی و آب رود
بگیرد فراز و نیاید فرود.
ابوشکور بلخی.
که روزی فراز است و روزی نشیب
گهی شاد دارد گهی بانهیب.
فردوسی.
که هر کس که دید آن دوال و رکیب
نپیچد دل اندر فراز و نشیب.
فردوسی.
نشیبهاش چو چنگال های شیر درشت
فرازهاش چوپشت نهنگ ناهموار.
فرخی.
کس نبیند فروشده به نشیب
هرکه را خواجه برکشد به فراز.
فرخی.
گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن.
منوچهری.
آب رونده به نشیب و فراز
ابر شتابنده بسوی سماست.
ناصرخسرو.
جوانی چون نشیبت بود از آن تازان همی رفتی
کنون پیری فراز توست از آن خوش خوش همی نازی.
ناصرخسرو.
حاسد او گفت کآید هر فرازی را نشیب
ناصح او گفت آید هر نشیبی را فراز.
سوزنی.
جستم سراپای جهان ، شیب و فراز آسمان
گر هیچ اهلی در جهان دیدم مسلمان نیستم.
خاقانی.
خدای از هر نشیب و هر فرازی
نپوشیده ست بر من هیچ رازی.
نظامی.
ماهرویا همه اسیر تواَند
چند در شیب و در فراز آیند؟
عطار.
آرزومند کعبه را شرط است
که تحمل کند نشیب و فراز.
سعدی.
روندگان طریقت ره بلا سپرند
رفیق عشق چه غم دارداز نشیب و فراز؟
حافظ.
|| باز کردن و گشودن در. (برهان ). رجوع به فرازشدن ، فرازگردیدن و فرازگشتن شود. || پوشیدن ، و به این معنی از اضداد است. || آلت تناسل. || وصل ، چه فرازیدن ، وصل کردن را نیز گویند. (برهان ). رجوع به فرازیدن شود. || خون که عربان دم خوانند. (برهان ). || (ق ) پیش و حضور. (برهان ). در این معنی با یک فعل ربطی همراه میشود.
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازرفتن. فرازآوردن. فرازشدن. رجوع به این کلمات شود.
|| نشیب. زیر. (برهان ). در این معنی از اضداد است. || (اِ) زبر. بالا. (برهان ) (یادداشت بخط مؤلف ) :
چو خورشید تابنده بگشاد راز
به هر جای بنمود چهر از فراز.
فردوسی.
از فراز همت او آسمان را نیست راه
وز ورای ملکت اواین زمین را نیست جای.
منوچهری.
سیل مرگ از فراز قصد تو کرد
تیز برخیز از این مهول مسیل.
ناصرخسرو.
گوهر کان فریدون شهید
بر فراز تاج دارا دیده ام.
خاقانی.
اهل شروان چون نگریند از دریغ او که مرغ
گر شنیدی بر فراز نارون بگریستی.
خاقانی.
منم یا رب در این دولت که روی یار می بینم
فراز سرو سیمینش گل پربار می بینم.
سعدی.
گیرم فراز گنبد گردان است
آرمْش زی نشیب به استادی.
ادیب نیشابوری.
- از فراز... ؛ بر بالای چیزی :
کنون تا بجای قباد اردشیر
به شاهی نشست از فراز سریر.
فردوسی.
- بر فراز شدن ؛ بالا رفتن از چیزی. بر روی چیزی رفتن : از پیش چنان بود که بلال بر فرازشدی و گفتی : الصلوة. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
- سرفراز ؛ مقابل سرافکنده. باافتخار.
- سرفرازی ؛ سرفراز بودن. افتخار. خودستایی. تفاخر :
همه مردمی سرفرازی کند
سر آن شد که مردم نوازی کند.
نظامی.
چو آن سرفرازی نمود، این کمی
از آن دیو کردند، از این آدمی.
سعدی.
- گردن فراز ؛ آنکه گردن خود را همواره راست گیرد و سرافکنده نباشد. سربلند. سرفراز :
همان تیرباران گرفتند باز
بر آن اسب و بهرام گردن فراز.
فردوسی.
چو گردون کند گردنی را بلند
به گردن فرازان درآرد کمند.
نظامی.
نماند از وشاقان گردن فراز
کسی در قفای ملک جز ایاز.
سعدی.
- گردن فرازی ؛ سربلندی. افتخار. تفاخر :
توانم که گردن فرازی کنم
به شمشیر با شیر بازی کنم.
نظامی.
|| قریب و نزدیک. (برهان ) :
با می چونین که سالخورده بود چند
جامه بکرده فراز پنجه خلقان.
رودکی.
مکن چشم بر بدمنش باز و گردش
مگرد و مشو تا توانی فرازش.
ناصرخسرو.
|| عقب و پس. || (ق ) باز که از تکرار است ، چنانکه فرازده ، یعنی بازبده. || بمعنی زمان باشد، چنانکه گویند: از صباح فراز، یعنی از صباح باز، و از دیروز فراز، یعنی از دیروز باز. (برهان ). در این معنی با «از» همراه خواهد بود :
تا جهان بود از سر آدم فراز
کس نبود از راه دانش بی نیاز.
رودکی.
وآنک به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان.
رودکی.
گر نبودم به مراد دل او دی و پریر
به مراد دل او باشم از امروز فراز.
فرخی.
|| کنار چیزی. سر چیزی :
گرچه برخوانند هر دو لیک نتوان از محل
بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن.
سنایی.
|| نزد. (یادداشت بخط مؤلف ). در این معنی با فعل ربطی همراه شود.
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازآوردن. فرازشدن. رجوع به این ترکیبات شود.
|| (حرف اضافه )بمعنی باء تأکید و زینت بر سر افعال درآید. (یادداشت بخط مؤلف ). زیاده و زاید باشد. (برهان ) :
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست
چون گه رفتن فرازآمد بجست.
رودکی.
هیچکس را این فراز نباید گفت. (تاریخ بیهقی ).

معنی فراز به فارسی

فراز
( اسم ) جمله عبارت . توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه اولی است .
[rising action] [هنرهای نمایشی] بخشی از پِی رنگ که با رخدادی هیجان انگیز آغاز می شود و به سمت نقطۀ اوج پیش می رود
بام پیش آمده از بنا
( مصدر ) ۱ - نزدیک آمدن پیش آمدن ۲ - رسیدن ۳ - وارد شدن ۴ - بالا آمدن ۵ - بهم آمدن بسته شدن ۶ - پدید آمدن خلق شدن . یا فراز هم آمدن . گرد آمدن جمع شدن .
( صفت ) ۱ - نزدیک آمده پیش آمده ۲ - رسیده ۳ - وارد شده ۴ - بالا آمده ۵ - به هم آمده بسته شده ۶ - پدید شده مخلوق آفریده .
( مصدر ) ۱ - پیش آوردن آوردن ۲ - یافتن حاصل کردن ۳ - فراهم آوردن گرد کردن جمع کردن : فراز آورد گونه گون سیم و زر ۴ - کشانیدن به جایی یا بسوی چیزی ۵ - فرود آوردن ۶ - پدید آوردن ۷ - بالا کشیدن بر آوردن .
( مصدر ) نزدیک بردن پیش بردن .
( مصدر ) بستن وابستن .
( مصدر ) پیش خواندن به سوی خود خواندن احضار کردن .
( مصدر ) ۱ - پس دادن ( چیزی را ) مسترد داشتن ۲ - باز دادن مجددا دادن .
( مصدر ) ۱ - پیش آوردن نزدیک ساختن ۲ - پایین آوردن ۳ - برابر چیزی نگهداشتن
( مصدر ) ۱ - نزدیک شدن ۲ - فرا رسیدن ۳ - در آمدن داخل شدن ۴ - فراهم آمدن پیدا شدن .
( مصدر ) نزدیک رفتن .
( مصدر ) ۱ - نزدیک شدن ۲ - بسته شدن ۳ - باز شدن گشوده گردیدن ۴ - بسته شدن ۵ - برخاستن ۶ - داخل شدن ۷ - جلو رفتن .
۱ - بسته شدن ۲ - باز شدن ( اضداد ) .
( مصدر ) پس گرفتن باز گرفتن .
( مصدر ) ۱ - بسته شدن ۲ - باز شدن .
بلندی و پستی . سربالایی و سرازیری
۱ - باز کردن ( در و مانند آن ) گشادن گشودن ۲ - بستن ( در و مانند آن ) مسدود کردن ( از اضداد ) : حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید . ( حافظ ) ۳ - نزدیک کردن ۴ - پیش آوردن پیش بردن ۵ - بنا کردن .
( مصدر) ۱ - پیش کشیدن بسوی خود کشیدن ۲ - بالا کشیدن از غلاف در آوردن ( شمشیر و مانند آن را ) .
( صفت ) ۱ - متکبر خودپسند : بازی کن و چابک و طرب ساز مالیده سرین و گردن افراز . ( نظامی ) ۲ - سربلند مفتخر . ۳ - گردنکش عاصی : درین سودا که با شمشیر تیز است صلاح گردن افرازان گریز است . ( نظامی ) ۴ - نیرومند قوی : شبان آن چنان گردن افراز گشت که آن پادشاهی بدو باز گشت . ( نظامی )

معنی فراز در فرهنگ معین

فراز
(فَ) [ په . ] ۱ - (اِ.) بلندی ، اوج . ۲ - سربالایی . ۳ - (ص .) باز، گشاده . ۴ - بسته . ۵ - جمع . ۶ - (ق .)کنار، نزد، پیش . ۷ - نخست ، ازل .
( ~ .) [ فر. ] (اِ.) جمله ، عبارت .
( ~ . مَ دَ) (مص ل .) ۱ - نزدیک شدن . ۲ - رسیدن ، دسترسی پیدا کردن . ۳ - وارد شدن . ۴ - بر شدن ، بالا رفتن . ۵ - بسته شدن . ۶ - پدید آمدن .
( ~ . وَ یا وُ دَ) (مص م .) ۱ - آوردن ، پیش آوردن . ۲ - یافتن ، به دست آوردن . ۳ - فراهم آوردن ، گرد کردن .
(فَ . بُ دَ) (مص م .) نزدیک بردن ، پیش بردن .
( ~ . بَ تَ) (مص م .) بستن .
( ~ . دَ) (مص م .) پس دادن .
( ~ . تَ)(مص م .)۱ - پیش آوردن ، نزدیک ساختن . ۲ - پایین آوردن . ۳ - در برابر چیزی نگه داشتن .
( ~ . رَ یا رِ دَ)(مص ل .) ۱ - ر سیدن ، نزدیک شدن . ۲ - درآمدن ، داخل شدن . ۳ - فراهم آمدن ، پیدا شدن .
( ~ . رَ تَ) (مص ل .) نزدیک رفتن .
( ~ . شُ دَ) (مص ل .) ۱ - نزدیک شدن . ۲ - گشوده شدن . ۳ - بسته شدن . ۴ - برخاستن . ۵ - داخل شدن . ۶ - پیش رفتن .
( ~ . گِ رِ تَ) (مص م .) پس گرفتن ، باز گرفتن .
( ~ . کَ دَ) (مص م .) ۱ - باز کردن . ۲ - بستن . ۳ - نزدیک کردن . ۴ - پیش آوردن ، پیش بردن . ۵ - ساختن .
( ~ . کِ دَ) (مص م .) ۱ - پیش کشیدن ، به سوی خود کشیدن . ۲ - بیرون کشیدن .
( ~ . فَ) (ص فا.) کنایه از: متکبر و سرکش .
(نَ بُ فَ) (ص مر.) پستی و بلندی .

معنی فراز در فرهنگ فارسی عمید

فراز
۱. بالا.
۲. بلندی.
۳. [مقابلِ نشیب] سربالایی: آرزومند کعبه را شرط ا ست / که تحمل کند نشیب و فراز (سعدی۲: ۴۵۸).
۴. [قدیمی] جمع، فراهم.
۵. [قدیمی] کنار.
۶. [قدیمی] نزدیک.
۷. (بن مضارع فراختن و فراشتن و فرازیدن) = افراشتن
۸. [مقابلِ بسته] [قدیمی] باز.
۹. [مقابلِ گشوده] [قدیمی] بسته. دیده ز عیب دگران کن فراز / صورت خود بین و در او عیب ساز (نظامی۱: ۶۵).
۱۰. [قدیمی] نزد، پیش. &delta، در معنای ۸ و ۹ از اضداد است.
* فراز آوردن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
۱. فراهم آوردن، گرد کردن.
۲. پیش آوردن: نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز / می خوش بوی فراز آور و بربط بنواز (منوچهری: ۵۱).
* فراز آمدن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. رسیدن.
۲. نزدیک شدن.
۳. پیش آمدن.
۴. بازآمدن.
۵. پدید شدن: به خسته درگذری صحّتش فراز آید / به مرده درنگری زندگی ز سر گیرد (سعدی۲: ۳۹۸).
جمله، عبارت، کلام.
۱. سربلند.
۲. خودپسند، متکبر.

فراز در جدول کلمات

فراز و بلندی
اوج
فیلمی مستند و ایرانی به کارگردانی مهدی زریباف در مورد قهرمانی باشگاه پیروزی تهران در لیگ هفتم حرفهای ایران و فراز و نشیب این تیم در اواخر آن فصل
مردان پرسپولیس
از آثار دیدنی استان همدان که بر فراز تپه ای در شمال غربی شهر همدان واقع شده است
ارامگاه باباطاهر

معنی فراز به انگلیسی

rise (اسم)
فراز ، پیشرفت ، سر بالایی ، ترقی ، صعود ، طلوع ، قیام ، ترقی خیز
ascendancy (اسم)
فراز ، تفوق ، بالا ، تعالی ، استیلاء
height (اسم)
فراز ، تکبر ، ارتفاع ، بلندی ، عرشه ، رفعت ، علی ، آسمان ، ارتفاعات ، جای مرتفع ، در بحبوحه
altitude (اسم)
فراز ، ارتفاع ، بلندی ، مقام رفیع
ascendency (اسم)
فراز ، تفوق ، بالا ، تعالی ، استیلاء
ascent (اسم)
فراز ، سر بالایی ، ترقی ، عروج ، صعود ، فرازروی
loftiness (اسم)
فراز ، علی ، علو
open (صفت)
فراز ، صریح ، دایر ، باز ، اشکار ، روباز ، بی ابر ، مفتوح ، ازاد ، در معرض ، رک گو ، بی الایش ، فاش ، علنی ، سرگشاده ، گشوده ، واریز نشده ، بی پناه
closed (صفت)
محرمانه ، فراز ، مسدود ، بسته ، محصور
above (حرف اضافه)
مافوق ، فوق ، بالای ، فراز ، بالای سر

معنی کلمه فراز به عربی

فراز
ارتفاع , صعود , غرفة علوية , مستوي عالي , وسام
صعود
صعود
انتهي , علي
متغطرس

فراز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فراز

امیررضا ١٨:٣٧ - ١٣٩٥/١٠/٢٨
1. بلندی، بلندا، اوج، مانند بر فراز آسمان ها
2. گزیده یا بخشی از یک متن، مانند فرازی از نهج البلاغه (در این معنا، این واژه فارسی نیست بلکه همان عبارت phrase در انگلیسی است)
|

فرناز ١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٨
فراز به معنی سربلند
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرازنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خانه کودک فراز ستارخان   • سرویس خواب فراز   • فروشگاه اینترنتی خانه کودک فراز   • فراز استیج   • معنی فراز   • تجهیزات مهد کودک   • خانه کودک فراز tehran   • خانه كودك   • مفهوم فراز   • تعریف فراز   • معرفی فراز   • فراز چیست   • فراز یعنی چی   • فراز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فراز
کلمه : فراز
اشتباه تایپی : tvhc
آوا : farAz
نقش : اسم
عکس فراز : در گوگل


آیا معنی فراز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )