انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 836 100 1

معنی اسم فرشته

اسم: فرشته
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ferešte) (در ادیان) موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان و غیر قابل رؤیت که مأمور اجرای اوامر خداوند است و مرتکب گناه نمی شود، مَلَک، (به مجاز) شخص دارای اخلاق یا رفتار بسیار نیک و پسندیده، (به مجاز) دختر یا زن مهربان و زیبا - فریشته در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و اش، به معنی سفیر، موجودی آسمانی

معنی فرشته در لغت نامه دهخدا

فرشته. [ ف ِ رِ ت َ / ت ِ ] (اِ) فریشته. در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و اش به معنی سفیر، در فارسی باستان فرائیشته ، در اوستا فرائشته ، ارمنی عاریتی و دخیل هرشتک از فرشتک ، در فارسی جدید، لهجه ٔ شمال ایران فیریشته و لهجه ٔ جنوب غربی فیریسته ، به سین مهمله. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). معروف است و به عربی مَلَک خوانند. (برهان ). فرسته. فریشته. سروش. (از یادداشت به خط مؤلف ). مخلوقی روحانی که به تازی مَلَک گویند. (ناظم الاطباء) :
فرشته چو آید یکی جان ستان
بگویم بدو جانم آسان ستان.
فردوسی.
فرشته به خوی و چو عنبر به بوی
به دل مهربان و به جان مهرجوی.
فردوسی.
ایمان نیاوردم به فرشته های خدا. (تاریخ بیهقی ).
فرشته شد و هرچه دید و شنید
نمود و بگفت آنچه بر وی رسید.
اسدی.
سوی حکیمان فرشته است روانم
ورچه که در چشم مردم است عیانم.
ناصرخسرو.
بر عالم علویش گمان بر چو فرشته
هرچند که اینجا بود این جسم عیانیش.
ناصرخسرو.
این روح قدس آمد و آن روح جبرئیل
یعنی فرشتگان پرانند و بی پرند.
ناصرخسرو.
هر آن گه که باشد فرشته به جای
به خاک اندرون باد دیو سیاه.
عبدالواسع.
بل تا پری ز خوان بشر خواهد استخوان
تو چون فرشته بوی شنو استخوان مخواه.
خاقانی.
گر او را پری بود و شیطان به فرمان
مر این را فرشته است و ارواح چاکر.
خاقانی.
دیوان فرشتگانند آنجا که لطف اوست
مردان مخنثانند آنجا که قهر اوست.
خاقانی.
آورده اند پشت بر این آشیان دیو
پس چون فرشته روی به عقبی نهاده اند.
عطار.
گفت پیغمبر که در بازارها
دو فرشته می کند دایم ندا.
مولوی.
گر نشیند فرشته ای با دیو
وحشت آموزد و خیانت و ریو.
سعدی.
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار
دیو چو بیرون رود فرشته درآید.
حافظ.
فرشته است این به صد پاکی سرشته
نیاید کار شیطان از فرشته.
جامی.
- فرشته پر ؛ آنکه بال و پر فرشته دارد و در عالم بالا سیر می کند :
فرشته پران را بر این ساده دشت
از او آمدن هم بدو بازگشت.
نظامی.
- فرشته پناه ؛ کسی که پناه و تکیه گاه او فرشتگان باشند. به کنایت شخص مقدس و منزه :
شاه دانست کآن فرشته پناه
سوی مینوش مینماید راه.
نظامی.
- فرشته پیکر ؛ آنکه پیکر لطیف و فریبنده دارد و در بیت زیر به معنی آراسته به ظاهر :
غولی است جهان فرشته پیکر
تسبیح به دست وتیغ در بر.
نظامی.
- فرشته پیوند ؛ آنکه با فرشتگان پیوند دارد :
تا خبر یافت از هنرمندی
دیوبندی ، فرشته پیوندی.
نظامی.
- فرشته تنان ؛ کنایه از روحانیان باشد. (برهان ). آنان که تنشان مانند فرشتگان پاک بود.
- فرشته خصال ؛ فرشته خوی. فرشته منش. (از آنندراج ).
- فرشته خلق ؛ فرشته خصال. فرشته خوی :
تبریز کعبه شد حرمش را ستون عدل
صدر فرشته خلق پیمبر تمیز کرد.
خاقانی.
- فرشته خو ؛ آنکه خوی و سیرت فرشتگان دارد. فرشته خلق. فرشته سیرت. فرشته منش. فرشته خصال :
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست.
حافظ.
- فرشته خوی ؛ فرشته خو :
فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن.
سعدی (گلستان ).
- فرشته رخ ؛ زیباروی. آنکه رویش به لطافت و زیبایی چون فرشته باشد.
- فرشته سرشت ؛ فرشته خوی. فرشته خصال :
به مشرق گروهی فرشته سرشت
که جز منسکش نام نتوان نوشت.
نظامی.
چون شنیدند کآن فرشته سرشت
چه بلا دید از آن زبانی زشت.
نظامی.
- فرشته سَلَب ؛ آنکه جامه و ظاهر او چون فرشتگان باشد. ظاهرساز :
این گنبد فرشته سَلَب کآدمی خور است
چون دیو پیش جم ، گرو خدمت من است.
خاقانی.
- فرشته سیَر ؛ فرشته سیرت. فرشته خصال. فرشته خوی. (یادداشت به خط مؤلف ).
- فرشته سیرت ؛ فرشته خوی. (آنندراج ).
- فرشته شدن ؛ نیک شدن. از پستی و پلیدی به درآمدن :
اگر خود فرشته شود بدسگالش
هم از سگ نژادان شیطان نماید.
خاقانی.
فرشته شو ارنه پری باش باری
که همکاسه الا همایی نیابی.
خاقانی.
- فرشته صفت ؛ فرشته خوی :
فرشته صفت گرد آن دیوچهر
همی گشت چون گرد گیتی سپهر.
نظامی.
فرشته صفت مردم هوشیار
نه بسیارخسب است و بسیارخوار.
سعدی.
- فرشته فریب ؛ که فرشتگان را هم بفریبد. بسیار فریبنده در زیبایی ، چون ستاره ٔ زهره که هاروت و ماروت را که فرشتگان بودند از راه ببرد :
به چهره چو زهره فرشته فریب
دل از چشم جادوی او ناشکیب.
فردوسی.
- فرشته کش ؛ آنکه فرشته را بکشد :
...فرشته کشی آدمی خواره ای.
نظامی.
- فرشته مَخبر ؛فرشته خصال. فرشته خوی. فرشته سیرت :
سردار خضردانش ، خضر بهشت خضرت
سالار روح بینش ، روح فرشته مَخبر.
خاقانی.
- فرشته منش ؛ فرشته خوی. به اعتبار عفت و طهارت. (از آنندراج از فرهنگ اسکندرنامه ) :
فرشته منش بلکه فرزانه خوی.
نظامی.
- فرشته نمودار ؛ آنکه چون فرشته نماید. فرشته ظاهر. فرشته رخ. فرشته سلب :
فرشته نمودار ایزدشناس
که ما را بدو هست از ایزد سپاس.
نظامی.
- فرشته نهاد ؛ فرشته سیرت. فرشته خوی :
گفت کای خسرو فرشته نهاد
داور مملکت به دین و به داد.
نظامی.
- فرشته وار ؛ مانند فرشته :
تو ابروار برآهخته خنجری چون برق
فرشته وار نشسته بر اشهبی چو براق.
خاقانی.
- فرشته وش ؛ فرشته وار. مانند فرشته :
به عالم گشایی فرشته وشی
نه عالم گشایی که عالم کشی.
نظامی.
فرشته وشی دیده چون آفتاب
برآورده اقبال را سر ز خواب.
نظامی.

معنی فرشته به فارسی

فرشته
فریشتهفرسته:موجود آسمانی که دارای سیرت نیکووصورت بسیارزیبااست وبچشم دیده نمیشود، بعربی ملک میگویند
( اسم ) هر یک از موجودات روحانی و آسمانی که به تسبیح خدا و اجرای اوامر او مشغولند و به چشم سر آنها را نتوان دید ملک جمع : فرشتگان . یا فرشته سحاب . میکائیل .
دهی است از دهستان جویم بخش جویم شهرستان لار .
عزرائیل . فرشته مرگ
نام یکی از پیروان فضل الله حروفی و از فرقه بکتاشیه است .
کنایت از میکائیل علیه السلام . فرشته روزی .
عزرائیل . فرشته جان ستان
جبرئیل
ملک مقرب خدا
خواجه ابوالوفائ خوارزمی از کبار اولیائ
( اسم ) فرشته مقرب ملک مقرب .
قوم یهود به تقلید بابلیان از روی سیارات هفتگانه به هفت فرشته قایل شدند و فرمانروائی هر یک از روزهای هفته را بیکی از آنان سپردند که عبارتند از : ۱ - رفائیل . ۲ - جبرائیل . ۳ - شمائیل . ۴ - میکائیل . ۵ - زدکائیل . ۶ - عنائیل . ۷ - سبت ئیل .
هفت فرشته ایام هفته : اوریائیل جدیائیل شمائیل رفائیل عنائیل جبرائیل عزرائیل .

معنی فرشته در فرهنگ معین

فرشته
(فِ رِ تِ) (اِ.) مَلَک ، از موجودات روحانی و ملکوتی که به ستایش خداوند مشغولند و با چشم دیده نمی شوند.

معنی فرشته در فرهنگ فارسی عمید

فرشته
۱. موجودی آسمانی و غیر قابل رؤیت که مٲمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی شود، مَلَک.
۲. [مجاز] فرد دارای سیرت نیک و پسندیده.
۳. [مجاز] زن زیبا و مهربان.

فرشته در دانشنامه اسلامی

فرشته
فرشته یا مَلَک (جمع آن ملائکه) موجوداتی نامرئی و فراطبیعی، که مأمور اجرای اوامر خدا در دنیا و آخرت اند. فرشتگان دسته ها و وظایف مختلفی دارند مانند: نوشتن نامه اعمال، آوردن وحی بر اولیاء، حفاظت از انسان ها و یاری مؤمنان، رساندن روزی مادی و معنوی، گرفتن جان ها، دعا و استغفار کردن برای مؤمنان، هدایت قلب ها، مأموران عذاب. گروهی از فرشتگان نیز فارغ از امور دنیا به عبادت خدا و رکوع و سجود مشغولند.
هر یک از ملائکه وظیفه و مقامی معلوم دارند و در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده و از هر گناه و نافرمانی پاک و مبرّا هستند. آنها می توانند به برخی صورت ها درآیند. از این موجودات ۸۸ بار در قرآن یاد شده و باور به وجود آنها بخشی از ایمان مسلمانان است. مهمترین فرشتگان، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل هستند. به هنگام نفخ صور، ملائکه نیز خواهند مُرد و در قیامت مجددا زنده می شوند.
بیشتر لغت شناسان ملائکه را جمع مَلَک دانسته و معتقدند با اینکه فرشتگان زن یا مرد نیستند، گاهی به اعتبار لفظ برای آن ضمیر مؤنث و گاه به اعتبار ظاهر تاء تأنیث آن، ضمیر مؤنث برای آنها آورده می شود: قل لوکان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، اذ قالت الملائکة یا مریم.
فرشته ، آفریده ای لطیف و آسمانی است.
فرشته موجودی است لطیف و آسمانی و از مأموران الهی و واسطه رساندن فیض به بندگان. فرشته رابط میان مشیّت خدای تعالی و خلق می باشد که به بندگان فیض می رساند. قرآن کریم عملکرد این مأموران الهی را چنین ترسیم کرده است: «لایَعْصُونَ اللّه َ ما أمَرَهُمْ و یَفْعَلُونَ ما یُؤمَرُونَ؛ خدا را در آنچه بدان امر شده اند، نافرمانی نمی کنند و بدان عمل می کنند».
احکام مرتبط
از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت ، جهاد و تجارت سخن گفته اند.
← در طهارت
 ۱. ↑ تحریم/سوره۶۶، آیه۶.    
...
جبرئیل از فرشتگان بزرگ الهی و نقش آفرینان در قیام جهانی حضرت مهدی (علیه السلام) می باشد و یکی از چهار فرشته مقرب (علاوه بر میکائیل، اسرافیل و عزرائیل) است. او رابط میان خداوند سبحانه و تعالی و پیامبران است. و در کتاب های دینی یهودیت، مسیحیت و اسلام از نقش جبرئیل بسیار یاد شده است.
قرآن کریم، افزون بر این که جبرئیل را پیک و واسطه نزول معرفی می کند، صفاتی نیز برای وی بر می شمارد، از جمله:۱. روح الامین، چنان که فرمود: «انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک» این واسطه نزول، فردی امین و درستکار است و این خود، گواهی بر صیانت قرآن از دگرگونی در مسیر نزول و حراست از دستبرد شیاطین است. روح القدس، چنان که در جای دیگر از قرآن فرمود: «قل نزّله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین». یعنی واسطه روحی، پاک و طاهر از آلودگی های مادی و منزه از اشتباه است.۲. شدید القوی، چنان که می فرماید: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی» . ضمیر «هو» که درحقیقت بر می گردد به گفتار و نطق پیامبر(ص) ، در این جا، مبتدا و وحی، خبر آن است. یعنی خداوند، قرآن را به وسیله نیروی عظیم -جبرئیل امین- بر قلب پیامبر(ص) نازل کرده است.۳. رسول۴. کریم۵. مکین۶. عند ذی العرش۷. مطاع۸. امینچنان که می فرماید:«انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین» . یعنی این پیک وحی و واسطه نزول، خود رسولی است بزرگوار، نیرومند، دارای مقام و جایگاه، مورد اطاعت و پیروی و امین.۹. مقری، این صفت از آیه شریفه «اقرا باسم ربک الذی... اقرا و ربک الاکرم» و آیه «سنقرئک فلا تنسی» مأخوذ است چرا که جبرئیل، قرآن را بر [[پیامبر (ص) قرائت نمود.
دستیاران فرشته وحی
با تأمل در برخی از آیات قرآن کریم، می توان دریافت که جبرئیل در نزول وحی تنها نبوده است، بلکه همراهانی نیز داشته است و بسا مقام و وصف مطاع، اشارت به این حقیقت داشته باشد که این فرشته با عظمت الهی، فرمانروای فرشتگان تحت امرش می باشد. علامه طباطبایی در تفسیر آیه: «ینزل الملائکه بالروح من امره...» ، می نویسد: باء در آیه برای مصاحبت است و منظور از ملائکه، فرشتگان وحی هستند که یاران جبرئیل می باشند.
واسطه یا وسائط
چنان که پیش از این نیز گفته شد؛ واسطه نزول قرآن بر پیامبر(ص) به نص خود قرآن، حضرت جبرئیل است. در این مطلب و در این که وی از خدا دریافت می کند تا به پیامبر(ص) برساند، تردیدی نیست، زیرا می فرماید: «... لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله » ، و نیز فرمود: «قل نَزَّلَهُ روح القدس من ربک» . بسا بتوان از جمله «من ربک» دریافت مستقیم جبرئیل از مبدأ ربوبی را برداشت نمود.اما با تأمل بیشتر در آیات قرآن، چنین استفاده می شود که جمله «من ربک» و «باذن الله» منشا و مبدا وحی است و از جهت وجود واسطه ای غیر از جبرئیل ، ساکت است، بنابراین، واسطه ای بین جبرئیل و خدا، بعید نمی نماید. آن گونه که برخی از مفسران نیز احتمال آن را داده اند.فخررازی، معتقد است ممکن است بین جبرئیل و خدا وسائطی وجود داشته باشند. و ممکن است، این نظریه را به روایتی که مجلسی در بحار الانوار از پیامبر (ص) نقل می کند، تائید نمود که آن حضرت، خطاب به ابن سلام می فرماید: آیا این آیه را نشنیدی که می گوید: «و السماء بنیناها باید و انا لموسعون» . وی در پاسخ گفت: آری. پرسید چه کسی این آیه را آورده است؟ فرمود جبرئیل. گفت از چه کسی؟ فرمود: از میکائیل. گفت: او از چه کسی؟ فرمود: از اسرافیل. گفت: او از چه کجا آورد؟ فرمود: از لوح محفوظ. گفت: لوح از کجا دریافت نمود؟ فرمود از قلم. گفت: قلم از کجا گرفته است؟ فرمود: «عن رب العالمین»
جبرئیل در سنت اسلامی
...
کتاب تاریخ فرشته درباره تاریخ عمومی هندوستان و به زبان فارسی است.
تاریخ فرشته، کتابی به فارسی در تاریخ عمومی هندوستان از آغاز تا اوایل سده یازدهم تألیف محمدقاسم هندوشاه استرابادی معروف به فرشته، مورخ و پزشک و کارگزار سلاطین احمدنگر و بیجاپور هند.
محمدقاسم فرشته (ح ۹۶۰ـ پس از ۱۰۳۳) این کتاب را به نام عادلشاه ابراهیم دوم نوشت و آن ر ا گلشن ابراهیمی و سپس نورس نامه نامید، اما کتاب به تاریخ فرشته شهرت یافته است.
تألیف نخستین متن آن با عنوان گلشن ابراهیمی در ۱۰۱۵ به پایان رسید (که نویسنده از تاریخ ۱۰۱۸ یاد کرده و ج۲، ص ۲۹۱ که به مرگ آخرین سلطان فاروقی در ۱۰۳۳ اشاره کرده است).
ظاهراً فرشته پس از این نسخه، متن دیگری با عنوان نورس نامه نوشته که مشتمل بر وقایع سالهای بیشتری است.
← مندرجات کتاب فرشته
(۱) چارلز آمبروز استوری، ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری، ترجمه یو ا برگل (به روسی)، مترجمان یحیی آرین پور، سیروس ایزدی، و کریم کشاورز، چاپ احمد منزوی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲) محمدحسین تسبیحی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش، ج ۱ و ۲، راولپندی ۱۳۵۰ـ۱۳۵۳ش، ج ۳، اسلام آباد ۱۳۵۵ش.
(۳) ابوالفضل شکوری، «تاریخ فرشته»، آینه پژوهش، سال ۲، ش ۱ (خرداد ـ تیر ۱۳۷۰).
(۴) محمدمظفر حسین بن محمد یوسفعلی صبا، تذکرة روز روشن، چاپ محمدحسین رکن زاده آدمیت، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۵) ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۵، بخش ۳، تهران ۱۳۷۰ش.
(۶) محمدقاسم بن غلامعلی فرشته، تاریخ فرشته، لکهنو ۱۸۶۳.
(۷) احمد گلچین معانی، تاریخ تذکره های فارسی، تهران ۱۳۶۳ش.
(۸) احمد منزوی، فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان، اسلام آباد ۱۳۶۲ـ۱۳۷۰ش.
(۹) عارف نوشاهی، فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج بخش، اسلام آباد ۱۳۶۵ش ـ.


فرشته در دانشنامه ویکی پدیا

فرشته
فرشته و فرشتگان (در سانسکریت پرشیته مرکب از پر + واش به معنی سفیر، در فارسی باستان فرائیشته، در اوستا فرائشته) موجوداتی فراانسانی پنداشته می شوند که در بسیاری از ادیان درباره آن ها سخن رفته است.
سرشت فرشتگان و امور مرتبط با آنان در ادیان و سنن مختلف، متفاوت است. در یهودیت و مسیحیت و اسلام، آنها معمولاً به عنوان پیام آوران از سوی خدا عمل می کنند. آنان همچنین گاهی نقش های جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. نظریات در مورد مختار بودن یا مجبور بودن فرشتگان متفاوت است. همچنین فرشتگان با امشاسپندان در دین زرتشت (مزدیسنا) قابل مقایسه اند. درحالی که تظاهر فرشتگان متفاوت است، بسیاری آنان را همچون آدمیان تصویر کرده اند. در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است.
فرشته می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرشته، موجوداتی فراانسانی
خیابان فرشته، خیابانی در شمال تهران
فرشته ماهی
«فرشته» (به انگلیسی: Angel) تک آهنگی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا مدونا است که در سال ۱۹۸۵ میلادی منتشر شد.
فرشته (به آلمانی: Engel)، ترانه ای از آلبوم اشتیاق گروه آلمانی رامشتاین است. این ترانه اولین تک آهنگ آلبوم اشتیاق است.
فرشته خوانندهٔ پاپ، ایرانی، متولد تهران، و اکنون ساکن «مونیخ» آلمان است. فرشته پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در سال ۱۳۶۴ از ایران خارج شد. او پس از خروج از ایران دست از کار نکشید و به انتشار چندین آلبوم و برگزاری کنسرت مبادرت کرد. از آخرین آلبوم های وی می توان «پرستوی مهاجر» در دَه تِرَک نام برد که سال ۲۰۱۳ منتشر گشت.
وی که در نوجوانی ساکن آبادان بود سپس برای آموزش های پیشرفته تر موسیقی به تهران بازگشت و در «هنرستان موسیقی ملی ایران» نزد «محمود کریمی» به آموزش مشغول شد. او بعدتر با آشنایی و تشویق «علی تجویدی» راه خود را به «رادیو و تلویزیون ملی ایران» گشود. مشوق ایشان در دوران کودکی مادر و مادربزرگ بوده اند که مادربزرگ او تار نیز می نواخته است.
فرشته اذعان می دارد که از دلکش و ام کلثوم الگوبرداری می کرده است. فرشته در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ در ایران ترانه های بسیاری از آهنگ سازان مشهور چون بزرگ لشگری، جهانبخش پازوکی، همایون خرم و تورج شعبان خانی اجرا کرد.
سرشناس ترین و نخستین ترانه او «نم نم بارانِ امشب» است که در سال ۱۳۵۰ از برنامه «شما و رادیو» پخش، و به سرعت او را بر سر زبان ها انداخت. این ترانه از سروده های «بیژن ترقی» است که تنظیم آن را «مصطفی کسروی» بر عهده داشته است. ترانه «نم نم بارانِ امشب» به عنوانِ ترانه سال ۱۳۵۰ نیز برگزیده شد.
«فرشته» (انگلیسی: Angel (1937 film)) یک فیلم در سبک کمدی-درام به کارگردانی ارنست لوبیچ است که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به مارلنه دیتریش، هربرت مارشال، ملوین داگلاس، ادوارد اورت هورتون، و لورا هوپ کروس اشاره کرد.
«فرشته» (انگلیسی: Angel (1984 film)) یک فیلم در سبک مهیج و اکشن است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کلیف گورمن، روری کلهون، جان دیهل، سوزان تایرل، و دیک شاون اشاره کرد.
«فرشته» (انگلیسی: Angel (1987 film)) یک فیلم در سبک اکشن و رزمی است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.
فرشته (انگلیسی: Angel) فیلمی به کارگردانی فرانسوا اوزون است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.
«فرشته» (نروژی: Engelen) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
«فرشته» (انگلیسی: Angel (2011 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آریونا ایرانی اشاره کرد.
فرشته (به اسپانیایی: El Ángel) نام یک فیلم درام آرژانتینی به کارگردانی لوییس اورتگا محصول ۲۰۱۸ است. این فیلم برای رقابت در بخش نوعی نگاه هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن انتخاب شد.
وُرِن وُرثینگتِن معروف به انجل (به انگلیسی: Angel)، یک شخصیت ابر قهرمان خیالی در کتاب های مارول کامیکس است و برای اولین بار، در شمارهٔ یک مجلهٔ مردان ایکس در سپتامبر ۱۹۶۳ معرفی شد.
او یک میلیونر و جانشین پدرش به عنوان رئیس صنایع وُرثینگتِن است. در دههٔ هشتاد میلادی، این شخصیت مدتی در داستان های کمپانی مارول حضور نداشت تا این که تحت عنوان آرچ انجل به داستان ها برگشت. آرج انجل تفاوت های زیادی با انجل دارد، برای مثال انجل جوانی مغرور و عیاش بود ولی آرچ انجل صاحب شخصیتی درونگرا و پیچیده است.
این شخصیت تاکنون در فیلم های مردان ایکس: آخرین مقاومت و مردان ایکس: آپوکالیپس حضور داشته.
فرشته آبی (آلمانی: Der blaue Engel) فیلمی کمدی-تراژدی اثر جوزف فون اشترنبرگ است که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به مارلنه دیتریش اشاره کرد. این اثر، اقتباسی است از رمان هاینریش مان با عنوان استاد اونرات (۱۹۰۵).
فرشته احمدی (۱۳۵۱ - کرمان) منتقد ادبی و داستان نویس است.
فرشته امینی (زاده ۱۳۵۴ ولسوالی زرنج - ولایت نیمروز) سیاستمدار افغانستانی و نماینده مردم ولایت نیمروز در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون اقتصاد ملی می باشد.
فرشته انتقام (انگلیسی: Nemesis) رمانی جنایی از آگاتا کریستی است.
این کتاب که از مجموعه داستان های خانم مارپل می باشد در نوامبر ۱۹۷۱ در بریتانیا توسط انتشارات کولینز کرایم کلوب و در همان سال توسط انتشارات داد، مید اند کمپانی در آمریکا به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب در بریتانیا یک و نیم پوند و در آمریکا ۶٫۹۵ دلار بوده است.
فرشته ای برایم بفرست (به انگلیسی: Send Me An Angel) دومین آلبوم استودیویی گروه پراگرسیو پاور متال ایتالیایی، ویژن دیواین است که در ژانویهٔ ۲۰۰۲ منتشر شد.
فرشته ای در خانه من فیلمی به کارگردانی آرماییس آقامالیان و نویسندگی میراحمد ایروانلو ساختهٔ سال ۱۳۴۲ است.
فرشته ای سر میز من (انگلیسی: An Angel at My Table) یک فیلم در سبک زندگینامه ای به کارگردانی جین کمپیون است که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کری فاکس اشاره کرد. این فیلم براساس کتاب های خودزندگینامه ای جنت فریم و بر اساس زندگی او ساخته شده است.
آخوندک فرشته (نام علمی: Angela guianensis) گونه ای آخوندک است. این گونه در سال ۱۹۰۶ میلادی توصیف علمی شد. آخوندک فرشته بومی گویان فرانسه است.
«آهای فرشته» عنوان دوازدهمین و آخرین تک آهنگ منتشر شده توسط گروه هوی متال دیو است که همراه با آلبوم گرگ ها را محبوس کن در ۱۹۸۷ منتشر شد.
تقدیر یک فرشته نام سریالی بود با بازی مایته پرونی و ویلیام لوی که از شبکه پی ام سی خانواده پخش می شد. این فیلم توسط شرکت تله نووا در سطح جهان به زبان های مختلف دوبله و پخش شد.
چشمان یک فرشته (به انگلیسی: Eyes of an Angel) فیلمی است محصول سال ۱۹۹۱ و به کارگردانی رابرت هارمون است. در این فیلم بازیگرانی همچون جان تراولتا ، الی راب ، تیتو لاریوا ، جفری دی مان ، ریچارد ادسون ، رود وترواکس ایفای نقش کرده اند.
چشمهای فرشته سریال ۲۰ قسمتی محصول سال ۲۰۱۴ پخش شده از شبکه SBS کره جنوبی است.
خانه فرشته (انگلیسی: Angel Home)، در ژاپن به نام بوسه (به ژاپنی: くちづけ Kuchizuke) یک فیلم در سبک درام به کارگردانی یوکیهیکو تسوتسومی است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به نائوتو تاکناکا، توموکو تاباتا، و شیهوری کانجییا اشاره کرد.
خیابان فرشته یا خیابان مرتضی فیاضی یکی از خیابان های شمال شهر تهران است که در محله الهیه و در منطقه ۱ شهرداری تهران قرار دارد. این خیابان از سمت غرب به خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، منتهی می شود. این خیابان یکی از گران قیمت ترین مناطق تهران محسوب می شود.
دو فرشته فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد حقیقت ساختهٔ سال ۱۳۸۱ است.
روز فرشته فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی محصول سال ۱۳۷۲ است.
روش خوراک فرشته (به انگلیسی: Angel Food Method) روش ویژه ای است که هیچ نوع چربی درآن به کار نمی رود و تنها عامل برآمدن کیک، سفیده تخم مرغ زده می باشد. کیک هایی که با این روش تهیه می شود بافت بسیار پوک و لطیفی دارد.
سقوط یک فرشته، سریالی است که در ماه رمضان سال ۱۳۹۰ از شبکه اول سیما پخش شد.
سرمایه گذار فرشته، (به انگلیسی: Angel investor) سرمایه گذاری است که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار فرشته بندرت در مدیریت شرکت دخالت می کند.
پس از اینکه سرمایه گذاری مرحله کشت ایده به نتیجه رسید و یک کسب وکار شکل گرفت، نوبت به مرحله دوم سرمایه گذاری می رسد. در این مرحله سرمایه گذاران فرشته وارد کسب وکار می شوند. میزان سرمایه گذاری آنها اغلب به ۱ تا ۲ میلیون دلار می رسد و سرمایه ها بیشتر شخصی می باشد.
در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۰ اشخاص سرمایه گذار پشتیبان حدود ۲۰ میلیارد دلار را در ۶۱٫۰۰۰ شرکت نوپا سرمایه گذاری نموده اند. این میزان سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی نشان از اهمیت و عمق موضوع در فرهنگ کسب و کار آن کشور دارد.
آنها گاهی کارآفرینان یا مدیرانی بازنشسته می باشند. طبق آمار سال ۲۰۰۷ آمریکا حدود ۲۸۵٫۰۰۰ سرمایه گذار فرشته در این کشور وجود داشته است. سرمایه گذاران فرشته دارای انجمن ها، اتحادیه ها، دفاتر کاری گروهی و شخصی می باشند. آنها گاهی افراد شناخته شده صنعت می باشند، که در جستجوی سرمایه گذاری بر روی شرکت های آینده دار هستند.
«صورت یک فرشته» (انگلیسی: The Face of an Angel) یک فیلم به کارگردانی مایکل وینترباتم است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کارا دلیوین، دانیل برول، و کیت بکینسیل اشاره کرد.
داستان فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام و برمبنای پرونده قضایی آماندا ناکس، آمریکایی ۲۷ ساله، تهیه شده است.
قلب فرشته (به انگلیسی: Angel Heart) فیلمی محصول سال ۱۹۸۷ به کارگردانی آلن پارکر است. در این فیلم بازیگرانی همچون میکی رورک ، رابرت دنیرو، لیزا بونت، شارلوت رمپلینگ، استوکر فونتیله، مایکل هیگینز، چارلز گوردون، بروین مک گیل، دن فلارک ایفای نقش کرده اند.
محمدقاسم هندوشاه استرآبادی معروف به فرشته مورخ و پزشک ایرانی اهل استرآباد (استارباد) و کارگزار سلاطین احمدنگر و بیجاپور هند بود که از وی با عنوان غریبان و غریب زاده نیز یاد شده است.
مسئله فرشته از مسائل نظریه بازی ها است که توسط هرتن کانوی]] پیشنهاد شد.این بازی معمولاً با نام فرشته ها شیاطین شناخته می شود.بازی دو بازیکن به نامهای فرشته و شیطان دارد و روی صفحهٔ شطرنج نا متناهی(یا به طور هم ارز نقاط روی صفحه مشبّک دوبعدی)بازی می شود.فرشته مانند شاه شطرنج حرکت می کند، امّا بسته به هر بازی قدرت متفاوتk(عددی طبیعی بزرگتر یا مساوی ۱)دارد.بازی با صفحهٔ خالی و فرشته در خانهٔ شروع آغاز می شود.در هر نوبت فرشته به یک خانه متفاوت به فاصله حد اکثر k، یعنی خانه ای که با حد اکثر k حرکت فرشته قابل دسترسی است.(فاصله از مربّع شروع در نرم نا متناهی حد اکثر kاست.)شیطان در هر نوبت می تواند مانعی در هر خانه به جز خانه حاوی فرشته قرار دهد.فرشته می تواند از روی موانع پرش کند، امّا نمی تواند در آن خانه ها قرار گیرد.در صورتی که فرشته قادر به انجام حرکتی نباشد، شیطان پیرّوز خواهد شد، همچنین اگر فرشته بتواند به تعداد نا متناهی بار نجات پیدا کند فرشته برنده خواهد بود.
باید استراتژی ای برای پیروزی یکی از دو بازیکن وجود داشته باشد.اگر شیطان برنده شود، این کار را در تعداد متناهی حرکت می تواند انجام دهد و اگر شیطان نتواند برنده شود، همواره حرکتی برای فرشته برای رهایی از شکست وجود خواهد داشت و استراتژی پیروزی برای او این خواهد بود که چنین حرکتی را انتخاب کند.به طور مطلق، مجموعه پرداخت (مجموعه همه بازیهایی که در آنها فرشته برنده می شود)مجموعه ای بسته است، و این بازیها مشخّص اند.
کانوی جایزی برای حل کلّی این مسئله(۱۰۰$ برای ارایهٔ یک استراتژی پیروزی برای فرشتی با قدرت کافی، و ۱۰۰۰$ برای اثبات این که شیطان می تواند مستقل از قدرت فرشته پیروز شود).ابتدا پیشرفتهایی در ابعاد بالاتر صورت گرفت و اثبات های زیبایی ارایه شد. در سال ۲۰۰۶، مسئله اصلی حل شد و ثابت شد که فرشته می تواند پیروز شود.
موی فرشته یا در پرتغالی رشته های تخم مرغ، یک شیرینی سنتی پرتغال است که از جوشاندن نوارهای باریک تخم مرغ، مخصوصا زرده تخم مرغ، در شکر و شیره درست می شود. موی فرشته یک از عناصر سنتی آشپزی پرتغالی و برزیلی است که به عنوان دسر یا کنارغذا مصرف می شد.
این دسر در اسپانیا با نام تخم مرغ تنیده، در ژاپن با نام رشته فرنگی تخم مرغ، در کامبوج با نام واوی و در تایلند با نام رشته های طلایی شناخته می شود.
کودک و فرشته فیلمی به کارگردانی مسعود نقاش زاده و نویسندگی محمدرضا گوهری ساختهٔ سال ۱۳۸۷ است.
کیک خوراک فرشته (به انگلیسی: Angel food cake) یا اِنجل کیک، نوعی کیک اسفنجی سبک و محبوب در آمریکاست که از مخلوط کردن سفیدهٔ تخم مرغ سفت شده، آرد گندم، شکر و مواد دیگر تهیه می شود. این کیک به کیک شیفون شباهت دارد و در همان قالب شیفون که به شکل میان تهی است، پخته می شود. ممکن است به تنهایی صرف شود یا با خامه، کرم کره، پودر یا خلال نارگیل و گیلاس تزئین شود. به علت اینکه در این نوع کیک تنها از سفیدهٔ تخم مرغ استفاده می شود، سفیدی خمیر آن ویژگی آنست. علت نامگذاری آن به علت سفید بودن آن است.
کیک فرشته (به انگلیسی: Angel cake) یا اِنجل کیک، نوعی کیک اسفنجی چند لایه در بریتانیا است که از دو یا سه لایه کیک اسفنجی شیرین (معمولا به رنگ های قرمز٬ صورتی و سفید) و یک لایه نازک از کرم سفید تشکیل شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های فرشته

فرشته و فرشتگان موجوداتی فراانسانی پنداشته می شوند که در بسیاری از ادیان درباره آن ها سخن رفته است.
• «خداوند اندیشید و نخستین اندیشهٔ او فرشته بود، و خداوند سخن گفت و نخستنِ سخنِ او انسان بود.»

ارتباط محتوایی با فرشته

فرشته در جدول کلمات

فرشته
ملک
فرشته آب در قدیم
آناهید
فرشته آب ها
اناهیتا
فرشته آویخته شده در چاه بابل
هاروت
فرشته ای است
راتا
فرشته ای در آیین زردشت
اراد
فرشته ای در چاه بابل
هاروت
فرشته ای در دین زرتشت
اشتاد
فرشته ای مغضوب قرین «ماروت»
هاروت
فرشته ای موکل بر دین و تدابیر امور
اراد

معنی فرشته به انگلیسی

angel (اسم)
فرشته ، فرشتگان ، سروش ، فروهر
watcher (اسم)
فرشته ، کسیکه پاسداری و نظارت میکند
saint (اسم)
فرشته ، ادم پرهیز کار

معنی کلمه فرشته به عربی

فرشته
استخبارات , ملاک
احد کبار الملائکة
احد کبار الملائکة
ملائکي
سمک ملائکي
ملائکي

فرشته را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرشته

قیاثوند ٠١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٤/٠٤
فریاد رس
|

نیلو ١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٠
پاک
|

فرشته ١٧:٥٨ - ١٣٩٦/١١/١٨
فرشته یعنی پاک . موجودی آسمانی با صورتی درخشان و زیبا.ملک بالاتر از انسان
|

شهرام زادمهر ٠٨:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢
فرشته = فرش ته
فرش به چمار دیبا و زیبا
ته به چمار آخر هر چیز - اعماق چیزی
جمع که بشود = آخر زیبایی
این نام ایرانی است برای بانوان که نشان از یک زن ایرانی بسیار زیبا را می دهد
و از آنجا که در ادیان سامی یک گونه موجود در نزد خدا وجود دارد این نام را که بر گرفته از آخر هر زیبایی است ، برای آن نهاده اند
|

حامد ١٨:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩
Angela
|

setare ١٧:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/١٩
همه ی دختران فرشته اند
|

سعید ١٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦
پری
|

فرشته ٢١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢١
فرشته یعنی پاک و زیبا و مهربان.اصلا یعنی آخر همه ی خوبی ها
|

فرشته قاسمی ٢٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢
عاقل، برتر از انسان و غير قابل رؤيت كه مأمور اجراي اوامر خداوند است و مرتكب گناه نمي‌شود
|

مینا ٠١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦
آنجل
|

مسعود مشهدی زاده ١٩:٠٦ - ١٣٩٧/٠٨/١١
هر چیز مقدس و پاک
دارای قدرت معنوی
|

مسعود مشهدی زاده ١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/١١
هر چیز پاک و مقدس و یا نجات دهنده از خطرات..
گاهی برای اشیا یا اتفاقات یا حتی حیوانات هم استفاده میشه که در کل باعث حفظ حیات انسان میشه
مثلا اگه اون اتفاق رخ نمیاد تو پای ات شکسته میشد پس اون اتفاق یک فرشته نجات بخش بود
|

انجل ٢٣:٣١ - ١٣٩٧/٠٨/١٣
ابر فرشتگان الهی هستند حضور دارند و از جنس نور و عشق و آگاهی هستند
|

فرشته ١٧:١١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨
فرشته یعنی زیبا,پاک,به دورازگناه
|

فرشته ١٨:٠٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٥
سراسر محبت
|

مجتبی ٠١:١١ - ١٣٩٧/١٠/٠٤
ملک
|

بهار ١٩:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٩
😇فرشته😇 یعنی پاک،مهربان و زیبا😏😘😍
|

مهرشاد ٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٩
موجودی آسمانی پاک وزیبابدون گناه
|

فرشته ٠٩:١٠ - ١٣٩٧/١١/٠٩
آنجل
|

محمد رحیمی ١٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٣
سروش
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرشتهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرشته خواننده   • فرشته تهران   • فرشته واقعی   • فرشته خدا   • اسم فرشته   • فرشته در جدول   • معنی فرشته   • فرشته های واقعی   • مفهوم فرشته   • تعریف فرشته   • معرفی فرشته   • فرشته چیست   • فرشته یعنی چی   • فرشته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرشته
کلمه : فرشته
اشتباه تایپی : tvaji
آوا : fereSte
نقش : اسم
عکس فرشته : در گوگل


آیا معنی فرشته مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )