انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 922 100 1

معنی فقر در لغت نامه دهخدا

فقر. [ ف َ ](ع مص ) کندن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || سوراخ کردن مهره و جز آنرا. (منتهی الارب ). سوراخ کردن برای در رشته کشیدن. (از اقرب الموارد). || تا استخوان بریدن بینی شتر را تا رام گردد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || پشت شکستن. (منتهی الارب ). پشت کسی شکستن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی ). فرودآمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره های پشت او را. (از اقرب الموارد). || درویش گردیدن. (منتهی الارب ). || (اِ) ج ِ فقرة. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به فَقرة شود. || اندوه. (منتهی الارب ).هم. ج ، فقور، مفاقر. (از اقرب الموارد). || (اِمص ) درویشی. خلاف غنی. ج ، فقور. (از منتهی الارب ). عبارت از نداشتن مایحتاج است و تفاوت آن با فقد این است که فقد نداشتن چیزی است که بدان نیازی نیست وآن را فقر نتوان گفت. (از تعریفات جرجانی ). درویشی.(ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بی چیزی. نداری. ناداشت. ناداشتی. (یادداشت مؤلف ) : مردی باهمت را فقر عذابی است الیم. (تاریخ بیهقی ).
فقر نیکوست برنگ ارچه به آواز بدست
عامه زین رنگ هم آواز تبرا شنوند.
خاقانی.
از فقر ساز گلشکر عیش بدگوار
از فاقه خواه مهر بت جان ناتوان.
خاقانی.
|| (اصطلاح تصوف ) حقیقت فقر نیازمندی است ، زیرا بنده همواره نیازمند است ، چه بندگی یعنی مملوک بودن و مملوک به مالک خود محتاج است و غنی در حقیقت حق است و فقیر خلق و آن صفت عبد است بحکم «اءَنتم الفقراء اًِلی اﷲ و اﷲهو الغنی الحمید ». فقر آن است که ترا مالی نباشد و اگر باشد برای تو نباشد. بعضی گویند فقر عبارت است از فناء فی اﷲ و اتحاد قطره با دریا. و این نهایت سیر و مرتبت کاملان است که فرمود: «الفقر سواد الوجه فی الدارین » که سالک کلاً فانی شود و هیچ چیز او را باقی نماند و بداند که آنچه بخود نسبت میداده است همه از آن حق است و او را هیچ نبوده است. (از فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف جعفر سجادی ) :
خاقانیا عروس صفا را بد است فقر
هر هفت کن که هفت تنان دررسیده اند.
خاقانی.
جز فقر هرچه هست همه نقش فانی است
اندر نگین فقر طلب نقش جاودان.
خاقانی.
بدان تا دلم منزل فقر گیرد
به از صبر منزل نمائی نبینم.
خاقانی.

فقر. [ ف ُ ] (ع اِمص ) فَقْر. درویشی. خلاف غنی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (اِ) اندوه. ج ، فقور. (منتهی الارب ).

فقر. [ ف ُ ق ُ ](ع ص ، اِ) ج ِ فقیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

فقر. [ ف َ ق ِ ] (ع ص ) شکسته استخوان پشت. (منتهی الارب ). || (اِ) گودی که برای کاشتن خرمابن کنده شود. (از معجم البلدان ).

فقر. [ ف ِ ق َ ] (ع اِ) ج ِ فقرة. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به فقرة شود.

فقر. [ ف ُ ] (ع اِ) پهلو و کرانه. ج ، فُقَر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

فقر. [ ف ُ ق َ ](ع اِ) ج ِ فُقر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی فقر به فارسی

فقر
تنگدستی، تهیدستی، ناداری، درویشی
۱ - هر یک از بندهای ستون فقرات مهره پشت . یا فقره ثانی عنق . آسه یی ۲ - یک جمله ( یا عبارت ) جمع : فقر فقرات. توضیح فقره که معمولا ( در تداول فارسی ) بفتح فائ و قاف تلفظ می شود در اصل فقره بکسر فائ و سکون قاف است و فقرهبفتح فائ و سکون فائ و سکون قاف است و فقره به دو فتح بجز اقیانوس و معیار اللغه در هیچیک از منابعی که در دسترس است دیده نمی شود . صاحب اقیانوس فقره به فتح فائ را بر خلاف نص صاحب قاموس اشتباها بفتحین ضبط کردن و مولف معیار اللغه نیز گویا از او پیروی کرده است .
جمع فقر
[poverty] [اقتصاد] [ß اقتصاد] ناتوانی در تأمین حد متعارف معیشت [ß جامعه شناسی ] حالت یا وضعیتی که در آن فرد یا گروهی اجتماعی با نیازهای جدی مادی و گاه فرهنگی روبه رو است
[absolute poverty] [جامعه شناسی] وضعیتی که در آن فرد از منابع ضروری برای ادامۀ زندگی به کلی محروم است
[relative poverty] [جامعه شناسی] وضعیتی که در آن فرد یا گروهی در جامعه در قیاس با فرد یا گروه های دیگر در همان جامعه یا در قیاس با سطح معیار زندگی دچار کمبودهای مادی و گاه فرهنگی است
[poverty cycle] [جامعه شناسی] انتقال پدیدۀ فقر از نسلی به نسل دیگر
[poverty line] [جامعه شناسی] سطحی از درآمد که افراد با درآمد کمتر از آن فقیر محسوب می شوند
[poverty rate] [جامعه شناسی] نسبت جمعیتِ زیر خط فقر به کل جمعیت
[poverty trap] [جامعه شناسی] وضعیتی که در آن مجموعه ای از عوامل رهایی فرد یا خانواده را از فقر ناممکن می سازند

معنی فقر در فرهنگ معین

فقر
(فَ قْ) [ ع . ] (اِمص .)تهیدستی ، تنگدستی .

معنی فقر در فرهنگ فارسی عمید

فقر
۱. تنگ دستی، تهیدستی، ناداری، درویشی.
۲. کمبود چیزی: فقر آهن در بدن.
۳. (تصوف) [قدیمی] از مراحل سلوک که عبارت است از نیازمندی به خدای تعالی و بی نیازی از خلق.
۴. [قدیمی] احتیاج.
= فقره

فقر در دانشنامه اسلامی

فقر
فقر، نداشتن به قدر کفایت است.
فقر در لغت در معنای نیاز و تهی دستی به کار رفته است و مراد از آن در فقه بنابر قول مشهور ، عبارت است از نداشتن خرجی سال به قدر کفایت خود و کسانی که نفقه آنان بر عهده او است، مانند فرزندان، پدر و مادر و همسر.
← خرجی سال
از عنوان یاد شده در ابواب مختلفی همچون زکات ، خمس ، انفال ، جهاد ، وقف ، وصیت ، نکاح ، ارث و دیات سخن گفته اند.
← در زکات
 ۱. ↑ مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۵۱.    
...
فقر
معنی فَقْرَ: فقر - تهيدستي -محتاج -نيازمند
معنی مَسْکَنَةُ: شدت فقر(کلمه مسکنت به معناي شدت فقر است و ظاهرا مسکنت اين است که انسان به جائي از فقر و يا هر فقداني برسد که راه نجاتي از آن نداشته باشد )
معنی إِمْلاَقٍ: فقر-تنگدستي
معنی بَأْسَاءُ: شدت - فقر
معنی عَيْلَةً: فقر و تنگدستي
معنی فَاقِرَةٌ: آسيب ديدن ستون فقرات (از ماده فقر است )
معنی خَصَاصَةٌ: فقر و حاجت (جمله "لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "يعني هرچند خودشان به آن احتياج داشته باشند.)
معنی خُلَّةٌ: دوستی بسیار نزدیک( اصل آن از خلت به معنی فقر وحاجت است وبه رابطه دوستی که چنان نزدیک باشد که انسان تنها حوائجش را به او بگوید نیز اطلاق می گردد )
معنی خَلِيلاًَ: دوست بسیار نزدیک( کلمه خليل از نظر مصداق ، خصوصيتر از کلمه صديق است . چون دو نفر دوست همين که در دوستي و رفاقت صادق باشند ، کلمه صديق بر آندو صادق است ، ولي باين مقدار آندو را خليل نميگويند ، بلکه وقتي يکي از آندو را خليل ديگري مينامند ، که حوائج خو...
تکرار در قرآن: ۱۴(بار)
حاجت. فقیر: حاجتمند. احتیاج رااز آن فقر گفته‏اند که آن به منزله شکسته شدن فقارظهر (ستون فقرات) است در تعّذر رسیدن به مراد(مجمع). ناگفته نماند: حاجت یکدفعه حاجت ذاتی است مثل . ای مردم شما به خدا محتاجید و خدا اوست بی نیاز ستوده. این شامل حال همه است حتی میلیادرها، و یک دفعه به معنی ناداری و بی چیزی است مثل . و . فاقره: داهیه بزرگ. این از آن است که بلای بزرگ پشت انسان را می‏شکند . چهره هائی در آن روز درهم کشیده است توقع دارد که بلائی کمرشکن به سرش آید. . راجع به فرق مسکین و فقیر به «سکن» رجوع شود.
اصحاب صفه به اندازه ای فقیر بودند که در برخی آیات از آنان با عنوان فقرا یاد شده است. هیچ گاه دو نوع لباس و طعام برای اهل صفه فراهم نبود. جیره ای بیش از یک چارک خرما در روز نداشتند و با آن رفع گرسنگی می کردند.
اصحاب صُفّه، مردمی تهی دست بودند و به خاطر خداوند در تنگنا قرار گرفته بودند:• «لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ؛ (انفاقِ شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ (و توجه به آیین خدا، آن ها را از وطن های خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدانِ جهاد، به آن ها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی توانند مسافرتی کنند (و سرمایه ای به دست آورند؛) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن ها را بی نیاز می پندارند؛ اما آن ها را از چهره هایشان می شناسی؛ و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (این است مشخصات آن ها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است».
← دیدگاه تفسیر نمونه
پیامبر (صلی الله علیه و آله)، فقر و تنگ دستی اصحاب صُفّه را از سیمای آنان می شناختند.• «لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ؛ (انفاقِ شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ (و توجه به آیین خدا، آن ها را از وطن های خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدانِ جهاد، به آن ها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی توانند مسافرتی کنند (و سرمایه ای به دست آورند؛) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن ها را بی نیاز می پندارند؛ اما آن ها را از چهره هایشان می شناسی؛ و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (این است مشخصات آن ها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است».
← دیدگاه تفسیر نمونه
اصحاب صُفّه، مردمی فقیر و تنگدست بودند:• «لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ؛ (انفاقِ شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ (و توجه به آیین خدا، آن ها را از وطن های خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدانِ جهاد، به آن ها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی توانند مسافرتی کنند (و سرمایه ای به دست آورند؛) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن ها را بی نیاز می پندارند؛ اما آن ها را از چهره هایشان می شناسی؛ و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (این است مشخصات آن ها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است».
← شرح فقر و تنگ دستی
...
قوم بنی اسرائیل که در قرآن از آن بسیار یاد شده، در حوزه های مختلف، از جمله تفسیر و تاریخ و ادبیات ، و از جنبه های گوناگون مورد توجه مسلمانان بوده است.
فقر و درماندگی، سرنوشت حتمی متجاوزان بنی اسرائیل است.«واذ قلتم یـموسی لن نصبر علی طعام وحد... اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم وضربت علیهم الذلة و المسکنة... ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون»؛ و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: «ای موسی ! هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما فراهم سازد.» موسی گفت: «آیا غذای پست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟! (اکنون که چنین است، بکوشید از این بیابان) در شهری فرود آئید؛ زیرا هر چه خواستید، در آنجا برای شما هست.» و (مهر) ذلت و نیاز، بر پیشانی آنها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائی شدند؛ چرا که آنان نسبت به آیات الهی ، کفر می ورزیدند؛ و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. )
عوامل فقر بنی اسرائیل
 ۱. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۳۶۶.    
...
از ناملایمات زندگی آدمی، پدیده فقر و نیاز مالی است که روح بشر را آزار می دهد و گاه به خاطر عدم مهارت انسان ها در مقابله با این پدیده، فقر آن ها را از مسیر فطریشان که رسیدن به سعادت و رستگاری است بازمی دارد و به سوی خطرات مهلکی سوق می دهد.
در روایتی به خطرات فقر تصریح شده است.
پیامبر اسلام (ص) فرمود: «کادَ الفَقْرُ انْ یکونَ کُفراً» «نزدیک است که فقر به کفر انجامد.»از این جهت که پدیده فقر مالی، آزاردهنده روح آدمی و زمینه ساز سقوط او از مسیر فطری است، پیامبر اسلام از کفر و فقر مالی به خدا پناه می برد و می گوید: «اللّهمَّ إِنّی اَعُوذُ بِکَ من الکُفْرِ و الْفَقْرِ. فقالَ رَجُلٌ: أیَعدِلان؟ قال: نَعَمْ.» «بارخدایا، من از کفر و فقر به تو پناه می برم. مردی عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: آری.»

مهارت شناختی برای مقابله
شناخت، منشأ رفتار، احساسات و عقاید انسان است. در هر قلمرو از امور زندگی از جمله چیره شدن بر فقر، بشر نیازمند به شناخت و آگاهی است. بدون آگاهی و شناخت دقیق از ماهیت فقر و فلسفه آن، بشر توان مقابله با آن را نخواهد داشت. از این جهت قرآن کریم در گام اول، بشر را به حقیقت اموال دنیوی و ویژگی های آن آگاه می کند.

← احتیاج و فقر، ذاتی بشر
رزق : بخشش مدام و پیوسته است که گاهی دنیوی و زمانی اخروی است و گاهی نصیب و بهره را هم رزق گویند. و همچنین به چیزی که به معده می رسد و با آن تغذیه می شود رزق گویند.
«عن علی (ع) : عیالُهُ الخلائق، ضَمِنَ أرْزاقَهُمْ، و قَدَّرَ أَقْواتَهْمْ» « علی (ع) فرمود: مردم نان خورهای خدایند، خداوند روزی آن ها را ضمانت و خوراکشان را مقدر فرموده است.»عده ای خیال می کنند که رزق فقط در پرتو تلاش و کوشش به دست می آید، غافل از آن که عامل دیگری که عبارت از اراده خدا باشد، در روزی دهی انسان دخالت دارد. دلیل بر ادعای مذکور آیاتی است که قبض و بسط روزی را به دست خدا می داند.. «خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد.»(اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِر) «خدا روزی را بر هر کسی بخواهد (و شایسته بداند) وسیع و برای هر کسی بخواهد (و مصلحت بداند) تنگ قرار دهد.»(إِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا) «به یقین پروردگارت روزی را برای هرکسی بخواهد، گشاده یا تنگ می دارد، او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.»آیات قصص /۸۲ عنکبوت /۶۲ سبأ /۳۹-۳۶ روم /۳۷ زمر /۵۲ و شوری /۱۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد.از عوامل دخیل در روزی انسان ها، اراده و مشیت خداست. آری، اگر انسان باور داشته باشد که علاوه بر کار و تلاش، اراده خداوند در روزی دهی انسان ها سهم غیرقابل انکار دارد و خصوصاً آنکه بداند خداوند به احوال بندگان آگاه است و اوست که مصلحت فقر و غنا ی انسان ها را می داند، با این عامل شناختی می تواند فقر را تحمل نموده تا فقر و نیاز، خللی در ایمان و نوع نگرش او بر زندگی سالم و آرام وارد نکند.

مهارت های رفتاری
...
فقر، یکی از گسترده ترین مشکلات جوامع انسانی است و عمری به درازای زندگی بشر دارد. از زمانی که بشر، پا به عرصه گیتی نهاده است، خویش را با این پدیده فراگیر، روبه رو دیده است. فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه جوامع انسانی یافت می شود و در جوامع توسعه یافته، از دامنه گسترده تری برخوردار است. از سوی دیگر، وجود فقر (خصوصاً اگر گستردگی زیادی نیز داشته باشد)، غالباً زمینه ساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت است.
فقر از دیدگاه امام علی (علیه السلام) بدین گونه توصیف می شود:
← مرگی بزرگ تر از مرگ حقیقی
 ۱. ↑ شریف رضی، نهج البلاغه ت حسون، ص۸۱۵، حکمت۱۵۳.    
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «توصیف فقر».    
...
در روایات اسلامی، فقر (فی نفسه) نسبت به غنا افضل شمرده شده است و اخبار زیادی در ستایش آن وارد شده است.
اقسام فقر، اگر چه - همچنان که - دانستی مختلف اند و لیکن صفت فقر «فی نفسه» نسبت به غنا افضل است. و اخبار در ستایش آن بسیار است.
← احادیث از پیامبر خدا
لقمان پسر خود را وصیت می نمود، گفت: «ای فرزند! کسی را به جامه کهنه، حقیر نشماری، که خدای تو و او یکی است». منقول است که: «شخصی به نزد یکی از بزرگان دین رفت و گفت: دعائی در حق من کن، که محتاجم و عیالمند، و عیال من به من ایذاء می رساند. آن شخص بزرگ گفت که: هر وقت عیال تو گوید: نه آرد داریم و نه نان. تو آن وقت دعا به من کن که دعای تو در آن وقت بهتر است از دعای من. پس هان ای فقیر مسکین! قدر این صفت را بدان واز آن اندوهناک مباش، که دو روزه فانی به هر نحو که باشد خواهد گذشت و تا چشم برهم زنی وقت کوچ غنی و فقیر یکسان اند». شنیده ایم که محمود غزنوی شب دیشراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت («شب سمور» به شبی گویند که: به بی خوابی و افسانه سپری شده باشد (اینجا کنایه از مستی و خوشی است))گدای گوشه نشینی لب تنور گرفتلب تنور بر آن بینوای عور گذشت (لخت و برهنه)علی الصباح بزد نعره ای که ای محمودشب سمور گذشت و لب تنور گذشتجانا دنیا چون «برق خاطف» (آنچه که چشم را خیره کند) در گذر است. و لحظه ای آن را توقف نیست. به لقمه نانی سیری، و به شربت آبی سیراب. چنان تصور کن که در آنچه از عمر تو گذشته است تمام اموال دنیا از تو بود، و همه نعمتها را صرف نمودی، ببین حال تو با آن فقیری که به نان جوی قناعت کرد چه تفاوت دارد؟ و آینده را هم که نمی دانی چه نوع خواهد بود.در حدود ری یکی دیوانه بودسال و مه کردی به کوه و دشت گشتدر تموز (نام یکی از ماههای رومی بین حزیران و آب. و به معنی: تابستان نیز هست) و دی به سالی یک دو بارجانب شهر آمدی از سوی دشتگفتی ای آنانکه تان آماده بودگاه قرب و بعد از این زرینه طشتتوزی (پارچه نازک و شبکه دار) و کتان (گیاهی است که ساقه آن دارای الیافی است که از آنها در نساجی استفاده میکنند و پارچه های براق و مرغوب از آنها تهیه می کنند) به گرما پنج و ششقاقم («قاقم» حیوان گوشتخواری است که پوست آن سفید و بسیار گرم است و از آن لباس تهیه کرده و بزرگان می پوشند) و قندر، («قندر» جانور پستانداری است که موهای بدنش زیباست و به جهت استفاده از پوستش آن را شکار می کنند) به سرما هفت و هشتراحت هستی و رنج نیستیبر شما بگذشت و بر ما هم گذشتبلکه باید فقیر، در نهایت خوشنودی و شادی باشد، که از آفات مال و غنا بر کنار، و از حساب روز شمار فارغ البال است. و خداوند عالم خود از او عذر خواهد خواست.و در اخبار وارد است که: «دوست ترین بندگان نزد خدا، فقیری است که: به روزی خود قانع، و از خدای خود راضی باشد». بلکه حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود که: «احدی افضل از فقیر نیست، هر گاه از خدا راضی باشد». و از آن حضرت مروی است که: «خدای تعالی در روز قیامت خواهد فرمود که:کجایند برگزیدگان خلق من؟ ملائکه عرض کنند: پروردگارا! ایشان کیستند؟ خطاب رسد که: فقرای مسلمین، که به داده من قانع، و به قضای من راضی بودند. ایشان را داخل بهشت کنید. پس ایشان به بهشت در آیند و به عیش و عشرت بگذرانند و مردمان گرفتار محاسبه خود باشند». و فرمود که: «هیچ غنی و فقیری نیست مگر اینکه در روز قیامت آرزو خواهد کرد که کاش در دنیا زیاده از قوت خود را نداشتندی». (قریب به این مضمون در بحارالانوار آمده است.) و این، به سبب فایده فقر، و مرتبه فقرا خواهد بود، که بر ایشان معلوم خواهد شد.اندر آن سر برهنه جمعی رابر سر از عرش سایبان بینیو اندر آن پا برهنه قومی راپای بر فرق فرقدان بینی (تثنیه «فرقد» نام دو ستاره نزدیک قطب شمالی)بلکه فقیری که به فقر خود راضی، و به هر چه گذرد شاکر باشد، در دنیا نیز به راحت می گذراند. نه او را بیم از سلطان و وزیر، و نه امید از شاه و امیر. نه زحمت جمع مال، و نه تصدیع حفظ آن. پادشاهی است به صورت گدا، و گدائی است در حقیقت پادشاه.اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دلکمترین ملک تو از ماه بود تا ماهیخشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پایدست قدرت نگرو منصب صاحب جاهی
نماز رفع فقر و تنگدستی، از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است که در دو رکعت خوانده می شود.
از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده: چون امری بر تو مشکل شود وقت ظهر دو رکعت نماز بخوان، در رکعت اول حمد و توحید و سه آیه اول از سوره فتح، و در رکعت دوم حمد و توحید و سوره انشراح، که بسیار مجرب است.
نماز رفع شدن فقر
راوی می گوید: خدمت امام صادق (علیه السّلام) بودم که یکی از اصحاب حضرت عرضه داشت یابن رسول الله فدایت شوم، مردی فقیرم. امام (علیه السّلام) فرمود: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر و ظهر روز جمعه به پشت بام یا بیابانی که کسی تو را نبیند برو و پیغمبر (صلّی الله علیه وآله) را زیارت کن و رو به قبله بنشین و دست راست را روی دست چپ بگذار و بگو: «خداوندا! تویی تو، و امید به غیر تو به نومیدی بدل شود، و آرزومندی به غیرت به نتیجه و مقصود نرسد، تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد، من جز تو تکیه گاهی ندارم، در کارم فرج و گشایشی قرار ده و مرا از جایی که گمان ندارم و گمان دارم روزی ده». بعد بر زمین سجده کن و بگو: «ای فریاد رس! از فضل خویش برایم ممری از روزی قرار ده». و آفتاب روز شنبه بر تو طلوع نکند، مگر با روزی تازه.نبی اکرم (صلّی الله علیه وآله) چون برای اهل بیتش مشکلی پیش می آمد می فرمود: ای اهل من! نماز بخوانید نماز بخوانید.

فقر در دانشنامه ویکی پدیا

فقر
فقر یا تهیدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی های مادی یا پول است.
فقر فلسفه (انگلیسی: The Poverty of Philosophy) کتابی نوشته کارل مارکس است که در سال ۱۸۴۷ در پاریس و بروکسل منتشر شده است. نسخه اصلی کتاب به زبان فرانسوی و در پاسخ به نظرات اقتصادی و فلسفی آنارشیست فرانسوی پیر-ژوزف پرودون در کتاب فلسفه فقر او نوشته شده است.
فقر مطلق (انگلیسی: Extreme poverty) وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می شوند. آنان از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان اند.
فقر و فحشا فیلمی مستند به کارگردانی مسعود ده نمکی ست که در سال ۱۳۸۳ ساخته شد. فقر و فحشا که نخستین ساخته کارگردانش است به موضوع فاصله طبقاتی و قاچاق زنان ایرانی می پردازد. یک سال پس از ساخت این مستند، کتابی با عنوان ناگفته هایی درباره فیلم فقر و فحشا به نویسندگی مسعود ده نمکی چاپ شد.
«فقر و نجابت» (ایتالیایی: Miseria e nobiltà) یک فیلم به کارگردانی ماریو ماتولی است که در سال ۱۹۵۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به توتو، انزو تورکو و سوفیا لورن اشاره کرد.
بیماری های فقر اصطلاحی است که برای اشاره به آن دسته از بیماری ها و شرایط بکار می رود که بیشتر در نواحی فقیر و در نتیجۀ ناداری، فقر غذایی و سیستم بهداشت ضعیف ایجاد می شوند.
در علم اقتصاد، تله فقر (به انگلیسی: Poverty Trap) به هرگونه مکانیزم خودتقویت کنی که باعث می شود فقر ادامه پیدا کند، گفته می شود. تله فقر بشکلی دوری خودش را تقویت می کند و اگر اقدامی برای شکستن آن انجام نشود، استمرار می یابد.افرادی که در خانواده ای فقیر به دنیا آمده اند، ممکن است لوازم لازم برای تحصیل را نداشته باشند، و این خود باعث عدم توانایی آنها در یافتن شغل مناسب و در نتیجه تقویت وضعیت فقر آنها بشود.
فقرگرایی یا توسل به (برتری) فقر (به لاتین: Argumentum ad lazarum) نقطه مقابل ثروت گرایی، به معنی آن است که کسی به صرف این که شخصی فقیر است، حق را به جانب او بدهد؛ یعنی گمان کند چون کسی فقیر است، پس نسبت به کس دیگری که ثروتمند است از حقانیت بیشتری برخوردار است. فقر و تنگدستی گوینده هیچ نقشی در اعتبار یا عدم اعتبار گفتار او ندارد. این مغالطه مبتنی بر این فرایند خطاست که در آن به جای اصل سخن و ادعای فرد به شخصیت آن فرد و مسئله فقر او توجه می شود. شاید این گونه استدلال پنهان ناشی از این پیش فرض باشد که کسی که از جمع آوری پول و ثروت خودداری می کند، به دنبال اهداف مادی نیست و این امر نشانه حقانیت اوست؛ اما ممکن است همین فرد دنبال جاه و مقام باشد و یا سعی در اعمال نفوذ و کسب قدرت و تأثیر بر اشخاص پیرامون خود داشته باشد. مثالی برای این مغالطه:
چه کسی می تواند او را دروغ گو بنامد و یا از پیروی اش سربپیچد، در حالی که او در خانه ای ساده و محقر زندگی می کند، سر و وضعش ساده است، و یک خودروی ارزان قیمت سوار می شود.
در علم اقتصاد، چرخه فقر «مجموعه عوامل یا وقایعی است که، هرگاه موجب فقر شوند، محتمل است ادامه یابند مگر این که دخالتی خارجی صورت گیرد.»
چرخهٔ فقر پدیده ای تعریف شده است که در آن خانواده های فقیر به مدت حداقل سه نسل، یعنی مدت زمان کافی برای این که هیچ یک از نیاکانی که دارای سرمایه فرهنگی، فکری و اجتماعی لازم برای تغییر شرایط فقیرانه شان هستند و قابلیت انتقال آن را دارند دیگر زنده نباشند، فقیر می شوند. در محاسبات طول نسل های مورد انتظار و دورهٔ زندگی نیاکان، میانهٔ پایین تر سن والدین در این خانواده ها با دوره زندگی کوتاهتر در بسیاری از این گروه ها خنثی می شود.
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می شود. پیشتر خط بین المللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته می شد. اما در سال ۲۰۰۸ بانک جهانی این رقم را ۱/۲۵ دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۰۵ تغییر داد.
روز جهانی ریشه کنی فقر (انگلیسی:International Day for the Eradication of Poverty)، هفدهم اکتبر هر سال است.
این روز در سال ۱۹۹۲ در سازمان ملل متحد ثبت شد.
زنانه شدن فقر (به انگلیسی: Feminisation of poverty) به وضعیت افزایش روزافزون فقر در میان زنان کشورهای جهان سوم، و زنان اقلیت و محروم در اروپا و آمریکا می پردازد.
این اصطلاح را نخستین بار دایانا پیرس، جامعه شناس آمریکایی به کار برد. پژوهشگران بعدی استدلال کردند که ادغام جهان سوم در اقتصاد جهانی منجر به زنانه تر شدن فقر در این کشورها شده است و همچنین موجب افزایش محرومیت های زنان شده است، مثلا کاهش درآمد، دسترسی کمتر به امکاناتی همچون زمین، و کاهش اختیارات قانونی زنان جهان سوم آنان را فقیرتر و به مردان وابسته تر ساخته است. تبعیض علیه زنان در فرصت های آموزشی و فرصت های شغلی و افزایش کارهای کشاورزی در این کشورها بر روند زنانه کردن فقر تاثیرگذار بوده است.
فحشای فقر و یا هرزنگاری فقر (انگلیسی: Poverty porn) اشاره به هرگونه رسانه ای چه نوشتاری و چه عکاسی و چه فیلم برداری که در آن از فقر برای جلب توجه یا ایجاد همدردی برای فروش بیشتر روزنامه یا افزایش درآمد بنیادهای خیریه و یا حمایتی برای دلیلی گفته شده اطلاق می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های فقر

فقر و وابسته های آن (گدایی و بی خانمانی ...) موضوع این نوشتار است.
• «گفتاری پسندیده (در برابر نیازمندان‏) و گذشت (از اصرار و تندیِ آنان‏) بهتر از صدقه ای است که آزاری به دنبال آن باشد ...(۲۶۳)» سوره ۲: البقرة -> قرآن
• «پسرکم! از فقر بر تو ترسانم. از آن به خدا پناه بر که فقر دین را زیان دارد و عقل را سرگردان کند و دشمنی پدید آورد.» به پسر خود محمد بن حنفیه :نهج البلاغه، کلمات قصار 319 -> علی بن ابی طالب
• «ثروتمندان کمتر از فقرا از زندگی خود ناراضی نیستند. شخص فقیر دوست دارد میلیونر شود و فردِ میلیونر می خواهد میلیاردر شود.» برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص۲۴ -> ماهاتما گاندی
• «حکومت کشوری که در آن تکدی گری به صورت حرفه درآمده، فاسد است.»
• : «اگر تو میلت به ماندهٔ میوه نمی کشد و از آن بی نیازی، بدان که افرادی هستند که به همین میوهٔ نیم خورده نیازمندند.» بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۱۰۲، ح ۲۱٫ از کافی، ج ۶، ص ۲۹۷٫ -> علی رضا
• «گدا فرستادهٔ خداست کسی که او را محروم دارد خدا را محروم داشته، کسی که یاری خویش را از او دریغ کند، از یاری رسانی به خدا دریغ ورزیده است و کسی که او را چیزی بخشد، باید احساس کند که به خدا چیزی بخشیده است» یا «بینوایی که از تو چیزی می طلبد، فرستاده خداست. کسی که او را چیزی ندهد، گویی حق خدا را ادا نکرده است و هر که او را چیزی دهد، حق خدا را ادا کرده است». نهج البلاغه، کلمات قصار، ۳۰۴ -> علی بن ابی طالب
• «ملتی که همیشه در فقر، بی سوادی و ناآگاهی نگه داشته شده، خریدار متاع بنیادگرایی مذهبی است. از طرف دیگر سیاستمداران ما هم از این دور باطل جنگ و خشونت سود جسته و بر قدرت و ثروت خود می افزایند. جهالت باعث لجاجت ما شده و لجاجت ما باعث خشونت ما شده است.» -> صدیق برمک
• «ممکن است مستمند باشی و کفش های پاره باشد، اما ذهن تو یک کاخ است.» Angela's Ashes -> فرانک مک کورت

ارتباط محتوایی با فقر

فقر در جدول کلمات

فقر
نداری
فقر الدم
انمی
فقر و بی چیزی
نداری
فقر و تنگدستی
نداری
فقر و نداری
تنگدستی
به فرموده امام حسین (ع) •••• فقر و تنگدستی است
طمع
پایین بودن این مقوله در اقتصاد یکی از عواملی است که موجب پدیدار شدن دایره خبیثه فقر می شود
اشتغال
نماد ثروت و فقر در ادبیات جهان
شاه و گدا

معنی فقر به انگلیسی

poverty (اسم)
خواری ، پستی ، فروماندگی ، فقر ، کمیابی ، بینوایی ، تهی دستی ، تندگستی ، بی پولی
destitution (اسم)
فقر ، بی چیزی
penury (اسم)
فقر ، تنگدستی ، احتیاج ، نیازمندی زیاد
indigence (اسم)
فقر ، بی چیزی ، تنگدستی ، لزوم ، نداری ، نیازمندی ، تهی دستی

معنی کلمه فقر به عربی

فقر
فاقة

فقر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فقر

آرش ٠٢:١٣ - ١٣٩٥/١٠/١٨
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
دوژیس (اوستایی: دوچیثرَ)
داید dãyd (سنسکریت: داریدرْیَ)
دورْگ durg (سنسکریت: دورگَتی)
هِژار (کردی)
|

مجید ٠٣:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦
بدبخت، تیره بخت ، نگون بخت ، بیچاره
|

محمد مهدی ١٣:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٩
کمبود
|

پیشنهاد شما درباره معنی فقرنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مبین مردانه > TADAKATSU HONDA
آیلین > فیک
مبین مردانه > goldrush
حسام الدین > Pioneering
دکتر آرش وجود > london
zahra > کومیر
Mehrdad Sayehban > Tinned
سوسا دانیال > کنتاکت

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جملات فقر   • فقر شعر   • مقاله فقر   • فقر در ایران   • دلایل فقر   • فقر چیست   • فقر عکس   • تعریف فقر   • معنی فقر   • مفهوم فقر   • معرفی فقر   • فقر یعنی چی   • فقر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فقر
کلمه : فقر
اشتباه تایپی : trv
آوا : faqr
نقش : اسم
عکس فقر : در گوگل


آیا معنی فقر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )