برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1350 100 1

قاطع

/qAte'/

مترادف قاطع: برا، برنده، تند، مصمم، یقین

متضاد قاطع: کند

برابر پارسی: برنده، بی چون و چرا، برا

معنی قاطع در لغت نامه دهخدا

قاطع. [ طِ ] (ع ص ) برنده. جداکننده. تیز و بران. (ناظم الاطباء) :
کید قاطع مگو که واصل ماست
کید چون گردد آفتاب منیر.
خاقانی.
- برهان قاطع ؛ حجة قاطع. حجتی که شبهه و شک را میبرد : منکران توحید و تمجید باریتعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
خطی که یار تراشید و نو برون آورد
شد آصفی پی قطع تو حجة قاطع.
خواجه آصفی (از آنندراج ).
- لبن قاطع ؛ شیر ترش زبان گز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
|| (اِ) آلت قطع. (ناظم الاطباء). گازی که بدان جامه و چرم و جز آن برند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). مقطع. شکلی که بدان قطع کرده شود. (ناظم الاطباء).
|| نوعی دیگر از آهن است که آب میگیرد و از آن تیغهای رومی و سقلابی و آلت زرگران و نجاران میسازند و این نوع را قاطع خوانند. (معرفة الجواهر).

قاطع. [ طِ ] (ع ص ) از مرغان ، که به گرم سیر و سردسیر روند در موقعی معلوم از سال ، خلاف آید. ج ، قواطع.

قاطع. [ طِ ] (اِخ ) طایفه ای از قبیله ٔ بنی طرف از قبائل عرب خوزستان. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 92).

معنی قاطع به فارسی

قاطع
قطع کننده، برنده ، تیز، بران، قطاع جمع، قاطع الطریق: قاطع طریق، راهزن
۱ - ( اسم ) برنده جدا کننده بران جمع : قاطعین . یا حجت ( دلیل ) قاطع . یا قاطع رحم . کسی که خویشی را ببرد و پیوند قرابت بگسلد . یا قاطع طریق . راه بر راهزن جمع : قطاع طریق قاطعان طریق ۲ - آلت قطع گازی که بدان جامهچرم و جز آنرا برند ۳ - خطی که یک دایره را قطع کند ۴ - نوعی آهن است که از آن تیغهای رومی و سقلابی و آلت زرگران و نجاران می سازند . یا قاطع بودن . قطع داشتن یقین داشتن .
طایفه از قبیله بنی طرف عرب خوزستان
[ریاضی] ← خط قاطع
دوائی است که شهوات را ببرد
قاطع طریق
هر دوائی مسخن مجفف است مانند سراب و شاهدانه و یا مبرد و مخدر مانند افیون و کاهو و یا مبرد قوی مانند مافور .
یقین داشتن قطع داشتن
کسی که خویشی را ببرد و پیوند برادری را گسسته کند .
( مصدر ) قطع حاصل کردن یقین کردن .
راه بر ره بر
فرهنگ لغات فارسی به فارسی تالیف محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان مولف به سال ۱٠۶۲ ه. ق . بنام سلطان عبد الله قطب شاه پادشاه شیعی مذهب دکن و آن شامل ۲٠٠٠٠ ماده است .
خطی که ببرد و قطع کند یک جزئ از دایره را یا هر خطی که صفحه یا جسم یا خطی دیگر را قطع کند و با آن زاویه ای بسازد .
[secant] [ریاضی] خط قطع کنندۀ یک خم متـ . قاطع

معنی قاطع در فرهنگ معین

قاطع
(طِ) [ ع . ] (اِفا.) برنده ، قطع کننده .
( ~ . دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) یقین داشتن .

معنی قاطع در فرهنگ فارسی عمید

قاطع
۱. [مجاز] تغییرناپذیر.
۲. قطع کننده، برنده.
۳. تیز، بران.
۴. محکم، استوار.
کسی که راه را بر مسافران می بندد و اموال آن ها را می دزدد، راهزن.

قاطع در دانشنامه اسلامی

قاطع
شخص دارای قطع به حکم شرعی واقعی را قاطع گویند .
قاطع در مقابل شاک قرار دارد و به مکلفی می گویند که از راه ادله معتبر به حکم شرعی واقعی قطع پیدا کند.
حجیت قطع برای قاطع
این قطع برایش حجت است ،چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد؛ زیرا به اعتقاد خودش به واقع رسیده و واقع برای او منکشف است یعنی قطع به منزله پنجره ای است که از آن به واقع می نگرد و حکم واقعی را به دست می آورد.
حکم قاطع
چون حجیت قطع، جعلی نیست بنابراین ، نمی توان قاطع را از عمل به قطعش منع کرد بلکه در صورت عدم مطابقت قطع او با واقع باید او را متوجه اشتباهش نمود.
بُرهان قاطع، فرهنگ لغت فارسی به فارسی نوشته محمدحسین بن خلف تبریزی، متخلّص به «بُرهان» می باشد.
او در عهد خود جامع فنون بود و شعر نیز می سرود.
ابتدا در حیدرآباد سمت ندیمی شمس الدین محمّدبن علی خاتون عاملی، شاگرد شیخ بهاءالدّین عاملی (متوفی ۱۰۳۱)، را داشت و حواشی شرح جامع عباسی شمس الدّین محمد را گردآوری و در ۱۰۵۴ به صورت کتابی تدوین کرد، سپس به گُلکُنده رفت و ندیم سلطان محمد قطب شاه شد و در روزگار عبدالله قطب شاه منصبِ پیشوایی (وزیر اعظمی) یافت

محاسن برهان قاطع
برهان قاطع در ۱۰۶۲ به نام سلطان عبدالله قطب شاه (حک: ۱۰۳۶ـ۱۰۸۳) نوشته شد و نخست در هندوستان و سپس در ایران آوازه تام یافت.
در قرن یازدهم، به دلیل گسترش و رواج روزافزون زبان و ادب فارسی در هند، نیاز به چنین فرهنگی برای درک واژگان دشوار دیوانهای فارسی سرایان، بیش از پیش احساس می شد.مؤلّف آن به بیشتر فرهنگهای لغتی که پیش از او تدوین شده بود، نظر داشته و کوشیده است که کتابش جامع و حاوی همه آن ها باشد، لذا برهان قاطع از نظر کمیّت افزونتر از فرهنگهای گذشته است و از همان زمان تألیف، کثرت لغات و ۸مطالب آن توجه اهل فضل را به خود جلب کرده است.
ترتیب دقیق الفبایی لغات و ترکیبات نو در زمینه های گوناگون، خاصّه طبّ، از محاسن دیگر برهان قاطع است.

محتوای مقدمه برهان قاطع
مقدمه برهان قاطع شامل نُه «فایده» است : «معرفت زبان دری و پهلوی و فارسی، چگونگی زبان فارسی، تعداد حروف تهجّی ...

قاطع در جدول کلمات

قاطع
برا
قاطع و برنده
بات

معنی قاطع به انگلیسی

clincher (اسم)
قاطع ، متمسک شونده ، قیچی کننده
trenchant (صفت)
قطعی ، تیز ، سخت ، قاطع ، برنده ، نافذ ، بران
secant (صفت)
قاطع ، متقاطع ، قطع کننده
magistral (صفت)
قطعی ، قاطع ، دستوری ، امرانه ، امری
unanswerable (صفت)
قاطع ، دندان شکن ، تکذیب ناپذیر ، بیجواب ، جواب ناپذیر
decisive (صفت)
قطعی ، قاطع
definitive (صفت)
قطعی ، صریح ، قاطع ، نهایی ، معین کننده
final (صفت)
قطعی ، اخرین ، قاطع ، نهایی ، غایی ، پایانی
decretive (صفت)
قطعی ، بحرانی ، قاطع ، فرمانی
decretory (صفت)
قطعی ، بحرانی ، قاطع ، فرمانی
categorical (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط
overbearing (صفت)
مغرور ، از خود راضی ، قاطع ، غالب ، منکوب گر
categoric (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط
crucial (صفت)
قاطع ، وخیم ، بسیار سخت
conclusive (صفت)
قطعی ، قاطع ، نهایی ، غایی
incisive (صفت)
تیز ، قاطع ، برنده ، نافذ ، دندان پیشین ، ثنایا

معنی کلمه قاطع به عربی

قاطع
حاد , حاسم , مطلق , نهائي
قطر
احکام
الإجراءات الصارمة
الأغلبية الساحقة
التفوق الساحق
الإنتصار الحاسم
ضربة قاضية

قاطع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید جلال
کسی که از تصمیم خود منصرف نشود .
شهریار آریابد
در اوستا " هایان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ملیکا جهانی
رفتاری که انسان دارد و در آن قدرت نه گفتن بالایی دارد و نظرات قطعی دارد .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاطع اسپرم   • مترادف کلمه مباهات   • مترادف قاطع   • قاطع اسپرم چیست   • ضرس قاطع دهخدا   • مترادف مباهات   • مترادف کلمه قاطع   • معني قاطع   • مفهوم قاطع   • تعریف قاطع   • معرفی قاطع   • قاطع چیست   • قاطع یعنی چی   • قاطع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاطع
کلمه : قاطع
اشتباه تایپی : rhxu
آوا : qAte'
نقش : صفت
عکس قاطع : در گوگل

آیا معنی قاطع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )