برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1267 100 1

لجمیر اورک

معنی لجمیر اورک به فارسی

لجمیر اورک
جزئ طایفه دیناری از ایل بختیاری یکی از طوائف هفت لنگ بختیاری که در مال امیر سوسن سکنی دارد .

لجمیر اورک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لجم اورک
لجمیراورک یا لجم اورک یکی ازتیره های اورک بختیاری است .ازدوجز لج واورک تشکیل میشود.یعنی اورکی که لج میورزید با بقیه اورک ها...
علی لجم اورک ساکن بارانگرد
معنی لجم اورک :لج ازلجام گرفته میشودیعنی راهنمایکننده یا هدایت کننده واورک که اسم خاص است نتیجه:می شودبزرگ وراهنمایی کننده اورک
آریا بهداروند
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصور وند *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب
.پیلتن*
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر قنبرعالی*
عالی ویسی
عالی مهمد *محمود.احمد *
هیبت الله*حیات الله *خان
چهل امیر
آشتی
(تش آقاسی.کاظم وند.هاشم وند.داوود وند.رفیعی.آل داود.خدادادوند .سوخته زار.عالی کرم.....
****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره اسماعیل وند

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
(تش حسین وند-بلیل .احمد وند.ناصروند.
ابراهیم وند.اسد.راه خدا.....

****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره های(میرگپی .تیره شمس رستمی.تیره شهبازی.تیره خدابخشی. تیره براتی.تیره ملارآهنی. تیره قرقه شه
.تیره رستمی زیلایی.گنجعلی وند.شمس الدینی .تاجمیری.قنبروند

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر
خان محمد خان ملارآهنی
عالی شمس الدین میرگپی*عالیساد گپی*
****
تیره بزرگ سیاه منصور *خیرالدین وند.خدری*

تیره تاج الدین وند

تیره احمدوند
تیره اردشیر وند*شروند.شیوند*
تیره غریبی اردشیری
تیره بلی بیگی وند*بلیل وند.بلی وند*
طایفه بلیوند بهداروند خلیلی
طایفه گندایی بهداروند خلیلی
طایفه تش مرداسی بهداروند خلیلی
طایفه زیلایی بهداروند خلیلی
طایفه عالیساد بهداروند خلیلی
طایفه میلاسی *میر آقاسی *بهداروندخلیلی
طایفه شیاسی *شیر آقاسی *بهداروند خلیلی
تیره هارونی خلیلی
تیره بزرگ چهاربنیچه خلیلی (کری وند*کریم وند*-شنبه وند.تاجمیر وند.
خلیلی.کرم وند.هارونی.بیرگانی.کلبعلی وند.قنبروند.بند روند.کند روند.تقیپور.... )
تیره صالح حاجی
تیره صالح وند
طایفه مال احمدی *آل احمدی *منجزی خلیلی معروف به نه کر تشمال
طایفه لیموچی منجزی خلیلی
طایفه مال ملی لملمی منجزی خلیلی *مال ملکشاهی *
طایفه شیخ محمد خالی لملمی منجزی خلیلی *شیخ عالی.شیخالی.عالیوند*
طایفه الکی بهداروند خلیلی
طایفه کشکی بهداروند خلیلی
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی خلیلی

طایفه بزرگ ابوالحسنی منجزی
طایفه بزرگ لوخرده*له خورشید وند*منجزی
طایفه بزرگ روا جهانگیری منجزی
طایفه سینه پهن(مازه بلند.میرگپ.بردپهن*منجزی


لجم اورک رمه چری ( باتولی)
لجمیر اورک از سه جز لج، میر و اورک تشکیل شده که میر به معنی فرمانده یا امیر است واورک یعنی بزرگ مرد.در زمانی به ایشان لجمیرمیگفتند وبعدها موقع امدن شناسنامه ها و ثبت احوال لجم اورک خوانده شده است.درصورتی که درتمامی سنگ قبرهای قبل از سال 1300 منطقه رمه چر نوشته از طایفه لجمیر اورک.
مهرزاد حیدری(بارانگرد)
طایفه لجمیراورک یا لجم اورک یکی ازطوایف بزرگ بختیاری از شاخه هفت لنگ دینارون باب میباشد

طایفه زراسوند یکی از طوایف بزرگ بختیاری از شاخه هفت لنگ بختیاری میباشد

طایفه خدری یکی از تیره های طایفه زراسوند میباشد که در بارانگرد زندگی میکنند.تش عزیزبهرام اولاد زال(حیدری،خدری،بندرزاده)
بزرگان اولاد زال-تش عزیزبهرام-طایفه خدر

ولی خان حیدری-علی خان-آبندر-آقاخان-محمدخان-کریم خان-شاهین خان
سمال وند خلیلی منجزی
شجرنامه تیره بزرگ اسماعیل وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
(1-شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
2-مهدی خان بختیاروند
3-تاج الدین خان
4-احمد خان بختیاروند
5--بلی خان بختیاروند
6-اردشیر خان بختیاروند
7-خدر خان بختیاروند *خیرالدین.سیاه منصور خان *))

هفت تیره اصلی
مهدی وند خلیلی
شاه منصور وند خلیلی
خیری وند خلیلی
احمد وند خلیلی
شیروند*اردشیر وند،شیوند* خلیلی
تاجدی وند خلیلی
بلی بیگیوند *بلی وند*خلیلی

تیره های فرعی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ

چهاربنیچه احمدوند خلیلی
چهاربنیچه بیرگانی خلیلی
چهاربنیچه کریم وند*کری وند*خلیلی
چهاربنیچه کرمی وند خلیلی
اسماعیل وند خلیلی
صالح حاجی *سالاجی *خلیلی
میرزاوند خلیلی
روزعلی وند خلیلی
گیلان وند
تپایی خلیلی
آقاسی وند خلیلی
داوودی خلیلی
کوزری خلیلی
امیدوند *سلیمانی*خلیلی
غریبی خلیلی
خدابخشی خلیلی
شهبازوند خلیلی
رستمی پلنگ*شمس خلیلی *
برات وند خلیلی
گدا خانی خلیلی
ملارآهنی خلیلی
تاجمیری قنبروند خلیلی
علیدادی خلیلی
چهارمحالی خلیلی
ویسی خلیلی
مهمدی خلیلی
..
...
...
*****
شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر خان بختیاروند
یوسف خان بختیاروند
پدر
(اسماعیل خان -علی صالح خان -محمد حسین خان.. )
اسماعیل خان بختیاروند
پدر
(مهمد خان.
آدینه خان مستوفی نادرشاه*آدینه سکندر،سخندر*... )
مهمد خان
شیرخان
پدر
(حسین خان-بلیل خان... )
حسین خان
احمد
رمضان
جافر
ماندنی
سلطان مراد
محمد
علی
..
***
تیره صالح وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره عبدالهی *ابدال وند*طایفه تاج الدین عبدالهی
تیره نوروزی طایفه تاج الدین عبدالهی
تیره نجف وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره حسام الدینی طایفه مال احمدی منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیرقنبر خان *کی قنبر خان*
یوسف خان بختیاروند
علی صالح خان بختیاروند ایلخان
تاج الدین ابدال خان*عبدالله خان*
پدر
(نوروز خان.نجف خان.حسام الدین خان بختیاروند ایلخان.. )

****
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان
تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان
(مال احمد خان بختیاروند )
پدر
(جلال خان.صادق خان.بهرام خان....
)
تیره جلال وند
تیره علی اکبروند
تیره مصطفی وند
تیره بهرامی
تیره حسام الدینی
تیره خواجه وند
تیره حسین وند*سوند.شاسوند*
تیره دوستی
تیره کلاوند چرمی
تیره های فرعی
ویسی
نامداری *نامدار خان منجزی *
حاتم وند*حاتم خان منجزی حاکم کشمیر
در زمان نادرشاه *
علمداری
بهزادی
پاگیر
تیرگیر
سبزواری
قوامی
....
تیره سوند مال احمدی منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان
پدر
(تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان.ابوالفتح خان بختیاروند.. )
ابوالفتح خان بختیاروند
حسین خان بختیاروند

رضا محمدی
خواهشمندم دوستانی که اطلاعات دقیق راجع به مطلبی ندارند از نظر دادن خودداری کنن همین اظهار نظرات اشتباه سبب تحریف مسائل و حتی تاریخ میشه. لجمیر به معنی امیر و بزرگ راهنما و کنترل کننده است و نه از روی لج ورزی مردن
زراسوند
ایل زراسوند شامل تیره های زیر میباشد

اولاد جعفرقلی خان دورکی
احمد خسروی
الاسوند(علاسوند)
ایهاوند
سیف وند
هیهاوند
پیوند
خدری
خدرسرخ
کاید
گرگه
زنبور
میر
میرزا
شهی
گرما
شهو
آسترگی
لوک
اورگانی
کورکور
باپیر
توشمال
یتیم
مشایخ
سادات شیر مرد
چغاخور نشین
کیانی
در جواب دوستمون ک گفتن لج میر اورک یعنی راهنمای کننده اورک باید بگم که اولا همه اورک هستیم و هیچ فرقی نداریم ولی واقعیت اینه که لج مورک هیچ وقت حاکم اورک نبوده من مدرک کتبی به تاریخ ۷۰۰ سال پیش دارم که محمود شاه اورک که ۱۹ نسل قبل من بوده حاکم اورک و کهگیلویهبوده که در ان زمان قسمت زیادی از چهارمحال و خوزستان جزء کهگیلویه بودحرف مفت یا زیاده گویی هم نمیکنم طبق سند و مدرک میگم
لجمیر اورک
برادران لطفا" احترام همدیگه رو داشته باشید
طایفه لجمیر اورک طایفه ای جدا از طایفه اورک میباشد.که سکونتگاهشان در کنار طایفه اورک بوده.و از بزرگان ایل بختیاری میباشند..تیره های اصلی طایفه اورک تیره غلام..باتولی..غریبی..قلعه سردی..قنبری .وچندتای دیگه است که تاریخ دانان نادان به اینها هیچ توجهی نمیکنند...نام طایفه اورک به ۲۴ تیره معروف است در صورتی که هیچ وجه خونی و خویشاوندی باهم ندارند.وفقط وفقط بخاطر اینکه در منطقه اورک سکنی دارند...وگرن طایفه موزرمی.لجم اورک.جلالی..ال داوود..سادات.و چمدتای دیگه اصالتا" اورک نیستند و از ایل دینارون و هفت لنگند که همه رو اورک نوشتند.
طایفه لجمیراورک شامل تیرههای زیر میباشد
*آراحمدی
*سخندری
*گپی
*جیره
*کری
*نادری
*اسماعیل وند
*درویش ممون
*رشیدی اوندی
*اسیوند(اصالتا"از طایفه اسیوند دورکی میباشند)

باتشکر
کریمی
تیره اورگونی این تیره بختیاری زبان واصالتا اورک شاخه لجم اورک هستند که بیش از۴۰۰سال پیش از اورک هاجداشده و به زراسوندها پیوستن واکنون تیره اورگونی زراسوندمیباشند.نام روستایشان اورگان درچغاخور برگرفته ازطایفه انان است اورگان=یعنی مکان اورک ها ولی اکنون خودرازراسوندمیپندارند چون علاوه برسکونت انان درزراسوند عده ای ازاین طایفه بازراسوندان وصلت زناشویی داشته و فرزندان انان خودرااز تیره اورگونی زراسوندمیدانن
تیره اورگونی زراسوند=اورک های لجم اورک
لجمیر اورک
در کتب تاریخ بختیاری قدیم و جدید طایفه لجمیراورک را جدا از طایفه اورک نوشتند و بخاطر اینکه سکونتگاهشان در منطقه اورک است.
لجم اورک
طایفه لجم اورک شامل ۸تش میباشد:
آراحمدی
سخندری
گپی
جیره
کری.
درویش ممون
اسماعیلوندی
نادری دره کتی

در جواب دوستمان آقای کریمی اورگونی
مردمان اورگان جز لجم اورک نبوده و نیستند..چون چغاخور و روستاهاش اییلاق زراسوندان میباشد.و احتمال ۱۰۰درصد شما همان زراسوند میباشید...لطفا" مطالب مبهم و تفرقه آمیز بین طایفه لجم اورک نزارید....تشکر
لجم اورک گپی
طایفه لجم اورک شامل ۸ تش میباشد:
۱_ گپی
۲_ارحمدی
۳_ جیره
۴_کری
۵_سخندری
۶_درویش ممون
۷_اسماعیلوندی
۸_نادری دره کتی

البته ۲ تش دیگه هم اضافه شده که اصالتن لجم اورک نیستند وبعلت قوم و خیشی و ساکن شدن در منطقه اوند..
۱_محمودی لیرزردی اصالتن از طایفه اسیوند دورکی میباشند
۲_بلیل یا دیله وند اصالتن از طایفه شهنی بابادی میباشند
لجم اورک سخندری
طایفه لجم اورک دارای ۸تش میباشد که در ایذه.بارانگرد. رمه چر.اوندسکونت دارند:
*آراحمدی
* سخندری
*جیره
* گپی
* کری
* اسماعلوندی
* نادری دره کتی
* درویش ممون

باتشکر اسکندری از تش سخندری (هلایجان)
محمدی
طایفه لجمیر اورک یا لجم اورک بزرگانی چون حج اسماعیل محمدی.حج سلطان علی محمدی.حج نصیر محمدی و...میباشند
و شامل ۸ تش میباشد....اراحمدی( محمدی ها)...سخندری..گپی..کری..جیره..اسماعیلوندی..نادی دره کتی...درویش ممون

اورگون
اورگان روستایی است در دشت چغاخور ک مردم ان بختیاری زبان و از ۲طایفه اورک و زراسوند تشکیل شده است نام این روستا برگرفته از طایفه اورک میباشد واز شاخه لجم اورک و پسکمن
و زراسوندها هم از تیره گرگه،باپیر،کاید و... در ان موجود میباشد
لجمیر اورک نجاتی
طایفه لجمیر او ک یا لجم اورک یکی از طوایف هفت لنگ دینارونی باب بختیاری که شامل ۸تش میباشد...گپی..اسماعیلوندی..نادری دره کتی..کری..درویش ممون..جیره..سخندری..اراحمدی.

سکونتگاه طایفه لجم اورک...بارانگرد.ایذه..اوند


در اورگان چغاخور ما فامیلی بنام لجم اورک نداریم...
لجم اورک
طایفه لجم اورک یکی از طوایف بختیاری هفت لنگ شاخه دینارون باب...همسایگان طایفه لجم اورک طایفه اورک میباشد...و این بدان معنی نمیباشد که طایفه لجم اورک جز طایفه اورک میباشد‌.وتاریخ نویسان بختیتاری هر طایفه را که در منطقه اورک نشین ساکن بودند جز اورک نوشتند در صورتی که این گونه نمیباشد...طایفه لجم اورک در مناطق ایذه..اوند..رمه چر.بارانگرد.وچند روستای دیگه هستند
اییلاق طایفه لجم اورک روستاهای اوند میباشد.وگرمسیرات در ایذه.رمه چر.بارانگرد.بی بی گل مرده. هلایجان میباشد و شامل ۸ تش میباشد:
۱_ارحمدی(مردانی ها.محمدی ها).. ۲_گپی (بارانگرد.بی گل مرده)..۳_جیره(رمه چر)... ۴_کری(چراغی ها)...۵_سخندری(اسکندری های هلایجان.سبزو..۶_درویش ممون(درویشان امام رضا)..۷_نادری دره کتی(ایذه.فلکه سپاه)..۸_اسماعیلوندی.عالی پورها..
تیره اورگونی
هم زراسوند دارد وهم اورک نام این روستااورگون برگرفته از اورک یاهمان اورکون یا اورکها میباشد
زراسوند هم دارد از این رو عده ای میگن زراسوند عده ای میگن اورک
تیره اورگونی رازراسوند گویند
این تیره دارای ۲طایفه اورک و زراسوند میباشد
آورگان
روستای آورگان از توابع شهر چادگان از ایل بختیاری طایفه اسنکی چهارلنگ
روستای آورگان چغاخور از طایفه زراسوند دورکی

آورگان هیچ ربطی به اورک نداشته و ندارد.لطفا بین طوایف بختیاری تفرقه نندازید.و این مطالب غیرمرتبط و کذب را ننویسید.

آورگان معنی اورک یا اورکان نداشته و نخواهد داشت..

آورگان چادگان = طایفه چهارلنگ اسنکی
آور گان چغاخور= طایفه زراسوند دورکی


لجمیری
طایفه لجمیراورک طایفه ایی مستقل در ایل دینارونی

تیره نادری
تیره درویش
تیره آراحمدی
تیره بلیل
تیره اسماعیل وند
تیره سی وند
تیره عالی پور
تیره اسکندر ی
تیره محمدی
تیره کری
تیره گپی
تیره جیره
تیره اورکانی

طایفه لجمیراورک از ایل بختیاروند جدا شده

طایفه اورک*اولک* دینارونی از نژاد ایل لر بختیاروند *بهداروند *

طایفه اورک بختیاروند به همراه طایفه مال احمدی منجزی به همراه نادرشاه افشار در فتح هند شرکت کردند و در راه برگشت
نیمی از طایفه مال احمدی منجزی در فارس و فلارد ساکن شد و نیمی دیگر در مسجدسلیمان.شوشتر.لالی.اندیکا

طایفه اورک ساکن اردل.ایذه
طایفه اولک ساکن شوشتر

رستم خان بختیاروند پلنگ جد ایل منجزی بختیاروند معروف به دینارخان

طایفه سلک بختیاروند
طایفه سرلک دینارخانی از نژاد جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

شجرنامه تیره شاه منصور وند خلیلی

رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر خان بختیاروند
عالی ویسی
عالی مهمد *مهمید*
هیبت الله خان
چهل امیر خان
آشتی آقا
آقاسی
-
-
-
-
-
-
-
-


****
تیره اسماعیل وند.صالح وند.بلیل وند.آدینه وند*دیله سکندر* منجزی خلیلی پلنگ

رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسینخان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر خان بختیاروند
یوسف خان بختیاروند
پسران (علی صالح خان بختیاروند ایلخان -اسماعیل خان.... )
اسماعیل خان بختیاروند
پسران (آدینه خان مستوفی نادرشاه -مهمد خان... )
مهمد خان بختیاروند
شیر خان بختیاروند
پسران (حسین خان.بلیل خان )
بلیل خان
-
-
-
-
-
-
-

تیره اسماعیل وند خلیلی منجزی
تیره بلیل وند خلیلی منجزی
تیره صالحوند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره آدینه وند تاج الدین عبدالهی منجزی

تش آدینه تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

تیره شمس خلیلی میرگپی *رستمی *منجزی

شمس الدین خان میرگپ پسر جان محمد خان بختیاروند پسر تاجمیر قنبر خان بختیاروند پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان


لجم اورک (عالی پور)
طایفه لجم اورک در ایذه_ دهدز_ بارانگرد_ هلایجان.و در اوند ساکن هستند و شامل ۸ تش میباشد
آراحمدی . گپی . سخندری . کری . جیره . درویش ممون ‌ . اسماعیلوند . نادری و عالی پور

البته خانوارهایی از طایفه اسیوند(محمودی ها)
و خانوارهایی از طایفه شهنی(بلیل یا بلیوند) هم در ایذه زیرمجموعه لجم اورک قرارگرفتند .
بزرگان طایفه لجم اورک میتوان حج اسماعیل و حج سلطانعلی محمدی را نام برد
لجم اورک
لجم اورک ۸ تش دارد....بقیه که اضافه شده از طوایف دیگر بختیاری میباشند که ب مرور لجم اورک شدند

((آراحمدی..درویش ممون..گپی..جیره..سخندری..کری..اسماعیلوندی..نادری دره کتی، عالیپور))
دکتر لجم اورک
با سلام و تشکر
لجم اورک همان لجمیر اورک هست از ترکیب لج و میر و اورک میباشد به طور کلی به معنی امیر یا سلطان بزرگ ستیزه جو می باشد.
لجمیر در حقیقت امیر و سلطان آزاده و ستیزه جو بوده که زیر بار حرف زور نمیره
اورک هم که به معنی بزرگ و مهتر است
علیرضاعالیوند
باسلام واحترام به همه عزیزان وبرادران وخواهران

بنده جدم (بنام آ جاور )از طایفه لجمیر اورک بوده که متاسفانه به دلیل اختلاف باخانواده از خانواده ترد شده وبه منطقه مسجدسلیمان امد وبا طایفه ململی وصلت کرده وما هم اکنون کاملا خود را ململی میدانیم ولی کاملا مشتاق پیدا کردن خانواده اصلی جد خود هستیم تا تش وتیره واقعی خود را در طایفه لجمیر اورک پیداکنیم
درصورتی که کسی از فرزندان تیره وتشی مطلع بوده که فرزندی بنام( جاور) داشته یا نه با شماره زیر در واتساپ ارتباط بگیرد ممنون میشم راهنمایی کنید۰۹۱۹۹۶۴۴۰۰۳
باتشکر
آسماری
بزرگواری که گفتن در چغاخور اورک نیست ، با ید عرض کنم عزیز در شهرک گلوگرد چغاخور حدود 250 سال هست که منطقه اییلاقی اولادان کی نادعلی گپی لجم اورک( اخلاقی ، مرادی ، بهمن پور ، چراغی ، کیانی ، روشن پور) هست
باقری
تیره ی بلیل از انشعابات طایفهی لجم اورک است که خو د دارای 9 اولاد میباشد که در ایذه یا مالمیر هستند و تعداد زیادی هم در طایفهی شهنی هستند که با فامیلی عالی پور و عالی پوریان هستند
علی باقری لجم اورک
طایفه ی لجم اورک 9 تیره است سخندری اراحمدی کری بلیل گپی جیره عالیپور اسماعیل وندی نادری که در اصلیت دینارونی هستند که جزو بزرگان اورک و بختیاری هستند ممنون یادی کنم از عموی
م مرحوم علیرضا باقری یکی از کلانتران ایل

دینارون


.
لجم اورک (گپی)
طایفه لجم اورک یکی از طوایف بزرگ ایل دینارون هفت لنگ بختیاری میباشد
ولی متاسفانه بعضی از تاریخ نویس ها به اشتبها طوایف ساکن دهدز که هم همجوار طایفه اورک هستند را اورک محسوب میکنند
در صورتی که خود طایفه لجم اورک چند برابر طایفه اورک جمعیت دارد...
طایفه لجم اورک شامل ۸ تیره اصلی میباشد:
۱_ گپی
۲_ آراحمدی
۳_ سخندری
۴_ جیره
۵_ درویش ممون
۶_ کری
۷_ عالیپور،نادری دره کتی
۸_اسماعیل وندی

______________________
تیره بلیل_ تیره محمودی اسیوند_
بترتیب از طایفه بلیل شهنی_ اسیوند دورکی_ میباشند که در کنار طایفه لجم اورک سکنی داشتند و ب مرور زمان لجم اورک شدند
_________________
لجم اورک___دینارونی____هفت لنگ بختیاری
علی رضا
با سلام و عرض ادب خدمت همه برادران،برادران عزیزم بنده مدارکهای در جای دیدم که اورک چهل وهشت تیره بوده که از زمانهای خیلی قدیم به دلایلی به دو طایفه تقسیم شده بیست و چهار تیره اورک بیست و چهار تیره بندانی. بخاطر جنگها و مهاجرتهای که داشته اند.الان نزدیک صدهزار خانوار اورک در سیستان بلوچستان داریم که بنده با انان در ارتباطم و رفت و امد داریم و مدارک زیادی هم دارن از سیصد،چهارصد سال پیش که از خاک بختیاری مهاجرت کرده اند و همینطور در اصفهان نزدیک به سی هزار خانوار هست که هم اورک و هم بندانی حتی پسوند فامیلشونه و مدارک زیادی هم دارن . اورک بزرگترین طایفه بختیاریه از زمانهای خیلی قدیم که قراره همه مدارک جمع اوری بشه و تاریخ درست ازبزرگترین طایفه بختیاری اورک و بندانی نوشته بشه.زنده باد بختیاری زنده باد طایفه بزرگ اورک بندانی زنده باد گوگری
بختیاری
درود بر همه عزیزان و تاریخ دوستان ایل سرافراز بختیاری
بنده حقیر هر چند خود را کوچکتر از نظر دادن درباره تاریخ بزرگ بختیاری میدانم
ولی صلاح دانستم باتوجه به مدارکی که دیده ام و موجود میباشد خدمت عزیزان عرض کنم برای شناخت بیشتر طایفه بزرگ اورک
طایفه اورک شاخه ای از بهداروند هستند.
همنجورکه دوستمون گفتند محمود شاه اورک در حدودششصد و خرده ای سال پیش حاکم اورک و کوهگیلویه که قسمت زیادی ازچهارمحال،دیناران تا خانمیرزا کنونی بخشی از خوزستان و کهگیلویه به صورت ملوک الطوایفی حکمرانی میکرده که در تذکره حضرت شهپیر هم به ان اشاره شده. طایفه اورک چهل هشت تیره بوده که بعداز محمودشاه اورک بین نوادگان او به بیست و چهار تیره اورک و بیست و چهار تیره بندانی تقسیم شده و جمعیت کثیری داشته که در زمان شاهان صفوویه و افشاریه و....گروه زیادی از این طایفه بزرگ مثل بیشتر طایفه های دیگر بختیاری بخاطر کشور گشایی یا حجوم مهاجمان به جنگ رفتند که تعداد زیادی از انان یا کشته شدند یا بعداز جنگ ها باز نگشتند و در سایر نقاط ایران سکنا گزیدند. در حال حاظر نزدیک به صدهزار خانوار از طایفه اورک وبندانی در سیستان بلوچستان هست که بنده با ان عزیزان در ارتباط هستم و رفت امد دارم نزدیک به سی چهل هزار خانوار در اصفهان هست که رفت امد دارم و مدارک زیادی از این عزیزان دیدم و تیرهای زیادی از اورک به طایفه های دیگر بختیاری پیوستند مثل طایفه شهنی که خود را اورک میدانند و مدرک دارند یا بقول حضرات اورگانی که خود را اورک میدانند یا حضرات شیرانی در لردگان و بجز تیرهای که هنوز مشخص نشده شاید اگر بیشتر جویا باشیم تیرهای بیشتری راکه اصالتن اورک هستند بیابیم چون بزرگترین طایفه بختیاری می باشد.مطمعنن اگر به عقبتر برگردیم همه طایفه های بختیاری به هم نزدیکتر میشوند مثل اورک شالو سهید گورویی که ازقدیم گفتند یک خانواده هستند.هر چه به عقبتر برگریم همه از یک ریشه ایم به اسم ایل سرافراز بختیاری.که با چند تا از عزیزان دوستدارن و پژوهشگران ایل بختیاری پیگیر اسناد و مدارک معتبر بیشتری هستیم که انشالله در تاریخ ایل بختیاری این اسناد و مدارک رو ثبت نماییم که برای نسلهای بعدی روشنتر شود.سپاسگزارم.زنده باد ایل بزرگ و سرافرازبختیاری زنده باد طایفه بزرگ اورک زنده باد گوگری.....
اورکی
لجم اورک یکی از طوایف ایل جلیل اورک است
طایفه اورک

طایفه اورک یکی از طوایف�دینارونی�و یکی از بزرگترین طوایف�بختیاری�چه از نظر تاریخی و ایلیاتی و همینطور از نظر جمعیت و وسعت اراضی ایل است. که محل سکونتش در خطهٔ رود�بازفت،�دینارون، میانکوه،�دهدز،�شلیل، سرخون،�اردل�وایذه�و... است. که نیمی از آنها در�خوزستانو نیمی در چهار محال زندگی می‌کنند.

این طایفه در طول تاریخ شامل خان‌ها و کلانتران زیادی بوده و مردمان مهمان نوازی دارد. طایفه اورک شامل طوایف زیر است:

چهار بنیچه -�جلالی�- هلیساد- شیران - خواجه -لندی -سادات موسوی�-غریبی�- سادات حسینی - شهپیری - آل داوودی - گل بامکی -�خدابخشی�- زندی - قلعه سردی -موزرمی�-�کیشخالی�- عرب - اولاد حاج علی - ممسنی - غلام -�ورناصری�- گوزلکی - اورک شالو -لجم اورک�(تیره‌های لجم اورک بشرح زیر: اسیوند (محمودی بردزردی)آر احمدیخاندان محمدی لیری و محمدی اوندی-�سخندری خاندان علی اکبر بیگ سخندری�- کری -گپی - جیره - عالی پور-اسماعیلوندی'رشیدی') بندونی باب (تیره‌های بندونی باب:رفنی - بوگری - بنی سر تنگی - سوتکی - سراوکی - بنی مسن - شیاسی - هلوسعد - قائدان شیاسی - قنبری - شیران.)�از میان تیره‌های فوق تیره لجم اورک کلانتران و بزرگان بسیاری را به خانواده اورک و بختیاری تقدیم نموده‌است. می‌توان آمهدی قلی� لجم اورک(محمدی)که از بزرگترین کلانتران بختیاری که به فتنه ایل بیگی مسموم گردید {{فاتح آمهدی قلی محمدی ( از طایفه لجم اورک ) را در کنار تیمور پسر دوم خود میدانست نه آنجفقلی را ( اما نمیتوان منکر ارزش و اعتبار آنجفقلی محمدی شد )}}، .آحیات قلی لجم اورک(محمدی)، آنجف قلی لجم اورک(محمدی)، آنصراله محمدی و آسلطانعلی محمدی اشاره نمودکه خدمات زیادی را به طایفه و منطقه متبوع خود ارایه داده‌اند. مهمترین اقدام آنان بستن پل شالو توسط آنجف قلی محمدی و همکاری و همراهی با ایلخانان در هدایت و ساماندهی ایل و طوایف بختیاری بود بطوریکه سردار فاتح بختیاری آنجف قلی محمدی را بدلیل لیاقت و شجاعت‌های فراوان فرزند خوانده خود، می‌دانست. همچنین آسلطانعلی محمدی یکی دیگر از کلانتران این تیره بود که در احسان، شجاعت و مردمداری، زبانزد خاص و عام بود. وی مهارت ویژه‌ای در�تیراندازی�و�سوارکاری�داشت و همواره مورد توجه عام و خاص بود.محل سکونت

مردم طایفه اورک بیشتر در شهرهای�ایذه،�دهدز،مسجدسلیمان،�اردل،�اهواز،�بوشهر،�اصفهان�و شهرهایش مثل�لنجان�و�شاهین شهر، مینادشت و... زندگی می‌کنند.

طایفه اورک در نزد مردم به اورک ۲۴ تیره مشهور است.

تیره‌هایی بنام اورک در�طایفه بهداروند�و جود دارد که قبلا خانواده‌هایی از طایفه اورک بوده‌اند اما بدلیلی کوچ کرده‌اند و در کنار طایفه بهداروند زندگی کرده‌اند و اکنون جزو یکی از تیره‌های بهداروند محسوب می‌شوند. همینطور هم چند خانوار از طایفه اورک به کنار طایفه ممصالحچهارلنگ�رفتند و اکنون جزو آن طایفه محسوب می‌شوند. اما اصلیتشان جزو طایفه اورک ۲۴ تیره بوده. همچنین بعضی از خانواده‌ها و تیره‌های این طایفه از طوایف دیگر بختیاری بوده‌اند که بخاطر دلایل مختلف مانند نزاع ایلی و... به درون این طایفه آمده‌اند و جزو اورک محسوب می‌شوند اما هنوز هم بعد از چند سال بعضی از آنها به طایفه اصلی شان آمد و رفت نیز دارند و فامیل‌های خود در طایفه قبلی را می‌شناسند، که این کوچ کردن در میان بختیاری‌ها بسیار زیاد بوده(بخاطر منازعات فراوان ایلی) و امری است طبیعی.

منابععلی بهرامی آسترکی،"بنه وارمن ایل من"عبدالعلی خسروی،�تاریخ و فرهنگ بختیاریموسی حاجت پور،�جامعه‌شناسی عشایر بختیاریدکتر منصورامانی،�تاریخ ایذه وقوم بختیاری
طایفه اورک


لجمیراورک (آراحمدی)
لجمیراورک‌ یک طایفه مستقل و زیر مجموعه ایل بزرگ دینارون و از شاخه هفت لنگ بختیاریست.
که بخاطر هم مرزی در کنار طایفه اورک و اتحاد با طایفه اورک زیر مجموعه اورک قرار گرفت
طایفه لجم اورک شامل هشت تیره میباشد
که در شهر ایذه..اوند..رمه چر..چلکی..بارانگرد..میباشند
اوندی
عزیزان قبل از ساکن شدن خانواده های محمدی و ....... در اوند خانواده های رشیدی در اوند ساکن بودند.ومالکین اصلی اوند رشیدی ها هستند ...محمدی ها در دره کت ساکن بودند و بعد به اوند آمدند
زندی
تیره لجمیراورک طایفه اورک ایل دینارونی ایل هفت لنگ ایل بزرگ بختیاری قوم لر
محمداحمدی
سلام خدمت همه ی بزرگواران جهت اطلاع .تیره وتشی بنام اورک شالونداریم بلکه روستایی بنام اورک وشالودرحومه ایذه است که فعلا به اورک شالومعروف است که ساکنان عمدتا ِلجمیراورک آراحمدی ازاولادخسرو.تعدادی بلیل.سخندری و مابقی شالوکه قبلا به آنهاشالوی شیراز ی می گفتند تشکیل شده اند.کی خسروپسرشریف پسر‌آراحمد برادریوسف جدآقایان محمدی با فتنه دیله وند به سازی مهاجرت کرده‌اند ازبین رفت و فرزندانش به حومه مالیرآمدند
شایان خدابخشی
لجمیر اورک=لجمیر اورک
لجمیر : لجم یا لَجِم(مستعرب لگم) که عربیست و به معنی حیوان اهلی
پسوند "یر" که در زبان پهلوی کاربرد داره و پسوند کثرت عمله مثل:"دیپ" به معنای متن پسوند یر= "دیپیر" یا "دبیر" به معنای نویسنده
اورک:طایفه اورک دینارانی
لجمیر اورک:شبان یا رمه گردانان طایفه اورک
در ضمن تیره لجمیر اورک هیچوقت ریاست طایفه اورک نبودن
و از گذشته چوپانان طایفه اورک بوده اند

اقایی
پیشنهاد م این است که اقایان ازاظهارنظر بدون مطالعه وبا نیت سووتفرقه افکنانه خوداری فرمایند جایگاه ایل او‌رک ولجمیراورک در بختیاری مشخص است . ونظرات داده شده از اقتدار ونقش ان در طول تاریخ نخواهدکاست پس مواظب باشید . اورک جلیل القدر
لجم اورک
طایفه بزرگ لجم اورک یکی از طوایف هفت لنگ دینارون باب که خود شامل ۸ تیره میباشد

طایفه لجم اورک جدا از طایفه اورک میباشد
ولی بعلت هم مرز بودن با تیره های اورک بعضی ها آن را اورک‌محسوب میکنند

سکونتگاه طایفه لجم اورک دینارونی ؛ در ایذه_ اوند_ دره کت_ سرصحرا_ رمه چر _ بی بی گل مرده_ بارونگرد_ هلایجان_ کوه شور است....
رشیدی

شجرنامه اصلی طایفه آسترکی
اویس
بردیا
فخرالدین
تاجمیرخان آسترکی ایلخان لر بزرگ
پسران (ا حمد .محمد.مومد )
احمد
زمان
شیخ میر
دهباش اسد آسترکی *نادرشاه افشار *

شجرنامه طایفه اسدی آسترکی نوشته جناب حسین اسدی آسترکی

دهباش اسد خان آسترکی از طرف نادرشاه افشار ماموریت سرکوب نظر علی خان بختیاروند نوه ابوالفتح خان بختیاروند پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان را داشت


*****
شجرنامه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ یل منجزی بختیاروند (حلیلی پلنگ )
رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
پسران (تاج الدین -مهدی -بلی*بلیتی*-اردشیر-شاه منصور -احمد -خیری الدین*سیاه منصور* )
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیرقنبر خان بختیاروند
پسران (یوسف خان -عزیز خان -جان محمد خان -عالی ویسی )
عالی ویسی بختیاروند
عالی مهمد بختیاروند *آل احمد.مهمید*
هیبت الله خان بختیاروند
چهل امیر خان بختیاروند
آشتی آقا بختیاروند *آقا آشتیانی *
آقاسی
-
.-
-
-
-
-
-
-
-

رستم خان بختیاروند پلنگ معروف به دین یار خان(دینار خان )
ایل دینارونی از نسل دینارخان بختیاروند
طایفه لجمیراورک (آل تاجمیر قنبر خان بختیاروند -آلجمیر )
عالی مهمد بختیاروند (آلی احمد بختیاروند )

طایفه اولک *اورک *بختیاروند از نسل اولک خان پسر بلی خان بختیاروند پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان

طایفه اولکی بختیاروند
************(****

تیره چهاربنیچه مهدی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بختیاروند

خلیل خان بختیاروند ایلخان
مهدی خان بختیاروند
پسران (عالی-لالی.... )
عالی خان بختیاروند
عبدالله خان
تقی خان
کی کریم *کی گدا *
-
-
-
کی فرامرز بختیاروند
-
-
-

تش کی عبدالله مهدی پور خلیلی منجزی
تش کی بندر مهدی پور خلیلی منجزی *باندر )
تش ......


**********
تیره چهاربنیچه اورک دینارونی
(کریمی -لالی-فرامرزی..... )

*******
طایفه سلک *سالک*بختیاروند منجزی

تیره سرلک در کنار طایفه آسترکی زندگی می کند و خود را نواده جهانگیر خان بختیاروند نوه دینارخان بختیاروند می داند

تیره سرلک از نسل پرویز خان و یوسف خان بختیاروند هستند و از چند اولاد تشکیل شده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بزرگان طایفه اورک   • شجره نامه طایفه اورک   • اورک ها   • تیره های طایفه اورک   • معنی اورک   • حاج سلطانعلی محمدی   • مهدی خان اورک   • طایفه سهید   • معنی لجمیر اورک   • مفهوم لجمیر اورک   • تعریف لجمیر اورک   • معرفی لجمیر اورک   • لجمیر اورک چیست   • لجمیر اورک یعنی چی   • لجمیر اورک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لجمیر اورک
کلمه : لجمیر اورک
اشتباه تایپی : g[ldv h,v;
عکس لجمیر اورک : در گوگل

آیا معنی لجمیر اورک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )