انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 944 100 1

لسان العرب

لسان العرب در دانشنامه اسلامی

لسان العرب
لغت نامه ای عربی به عربی است که توسط اب‍وال‍ف‍ض‍ل ج‍م‍ال ال‍دی‍ن م‍ح‍م‍د ب‍ن م‍ک‍رم اب‍ن م‍ن‍ظور الاف‍ری‍ق‍ی ال‍م‍ص‍ری، تالیف شده است.
این کتاب، لغت نامه ای بزرگ است و علت عمده شهرت ابن منظور نیز همین کتاب اوست.
کتاب «لسان العرب» از حیث تفصیل و کثرت مواد لغات و فراوانی شواهد و توجیهات زبانی در میان قاموس های زبان عربی بی همتاست. ابن منظور در این کتاب، ریشه های لغات را به پیروی از جوهری بر پایه نظام قافیه ترتیب داده است. بر حسب این نظام، ملاک ترتیب الفبایی ریشه ها در مرتبه اول، حرف پایانی است پس از آن حرف نخست و سرانجام حرف میانی است.
این کتاب علاوه بر معانی واژه ها شامل روایات، احادیث، آیات قرآن کریم، بحث های تفسیری، معجزات قرآن، سخنان بزرگان، ضرب المثل ها و اشعار فراوان می باشد. ابن منظور کتاب «لسان العرب» را بر مبنای لغت نامه های زیر نگاشته و آنها را «اصول خمسه» نامیده است:
ابن حجر و سیوطی و زبیدی «جمهرة» را نیز از منابع لسان العرب شمرده اند. اما به نظر می رسد ابن منظور مستقیماً از «جمهرة» بهره نبرده و منقولات او به طور غیرمستقیم و از طریق منابع دیگری است، لذا نمی توان «جمهرة» را از منابع «لسان» به شمار آورد.
ابن منظور در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از نگارش لسان العرب این گونه بیان می فرماید: از دیرباز پیوسته به مطالعه کتاب های لغت مشغول بودم تا از شیوه و انگیزه نگارش آنها آگاهی یابم که آنها را بر دو دسته یافتم:
لذا بر آن شدم تا کتابی را به نگارش درآورم که شامل تمام واژه های لغت نامه های معتبر باشد و آن را به ترتیب کتاب صحاح جوهری مرتب کردم و مزین به آیات قرآن و ذکر معجزات آن و روایات ارزشمند و سخنان زیبا نمودم.
از دیدگاه ابن منظور هیچ یک از لغت نویسان پیشین، دو جنبه گردآوری و ساماندهی را یک جا به کمال نرسانده اند. او ویژگی آثار لغوی دیگر را تأکید بر مآخذ و روایت های شفاهی می دانست و تازگی کار خود را در تکیه کامل بر کتب لغت می دید.
لسان العرب
لسان العرب اثر محمد بن مکرم بن احمد انصاری مصری مشهور به «ابن منظور» و «ابن مکرم»، یکی از مهم ترین معاجم لغوی عربی است که حدود هشتاد هزار ماده (بدون در نظر گرفتن مشتقات و مفردات هر ماده) در آن گرد آمده است.
مؤلف در تدوین کتاب دو هدف اصلی را مد نظر داشته است، یکی غنای در مواد و دیگری حسن تألیف و نظم نوشتاری مناسب؛ لذا برای اولین بار در تاریخ لغت عربی، کتابی را جمع آوری کرده که هم از جهت حجم و تعداد لغات، بی نظیر و هم از جهت چینش، دارای نظم نوشتاری خاصی است.
مولف در تنظیم واژه ها همچون جوهری، روش پایانی - الفبایی را که همان «روش قافیه ای» یا «روش باب و فصل» است، برگزیده است. در این روش با توجه به حرف پایانی کلمه، آن را بر اساس ترتیب الفبایی در باب مخصوص آن حرف جای می دهند. سپس با رعایت حرف اول و دوم و سوم و چهارم واژه، آن را در فصلی که درون این باب قرار دارد، می نهند. به عبارت دیگر، الگوی اصلی برای یافتن ریشه ی سه حرفی «فعل» به این ترتیب است: اول، لام؛ دوم، فاء؛ سوم، عین. بنابر آنچه گذشت، کتاب 28 باب، و هر باب 28 فصل به شماره ی حروف الفبا خواهد داشت. البته در برخی از بابها، شماره ی فصول به 28 نمی رسد.
مولف، ویژگی آثار لغوی دیگر را تأکید بر مآخذ و روایت های شفاهی و تازگی کار خود را در تکیه ی کامل بر کتب لغت می داند. وی به عقیده ی خویش توانسته است آراء پراکنده ی لغویان مشرق و مغرب را گردآورد و جامعیتی به لسان دهد که گذشتگان به سبب عدم نقل تمام از سایر لغت نامه ها، به آن نرسیده بودند. وی این اثر را بر مبنای تهذیب اللغة ابومنصور ازهری، المحکم و المحیط ابن سیده، الصحاح جوهری، حواشی ابن بری بر الصحاح و النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ابن اثر و مواردی از جمهرة ابن درید (منقول از جمهره) تألیف کرده است. با اینهمه به سبب آنکه منابع اصلی وی محدود به آثار مذکور است، نمی توان لسان او را لغت نامه ی کامل زبان عربی دانست.
وی روی هم رفته، چنانکه خود می گوید، در نقل از منابع امین است، جز آنکه غالباً مأخذ قول را ذکر نکرده و گاهی در نقل از متن اصلی عبارتی را انداخته است. همچنین کثرت لغات و شواهد و عدم تلفیق نقلهای گوناگون، در مواردی سخن او را به آشفتگی و تکرار کشانده است.
لسان العرب، لغت نامه ای بزرگ تالیف ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم رویفعی افریقی ( محرم ۶۳۰- شعبان ۷۱۱ هجری قمری)، معروف به ابن منظور است و علت عمده شهرت ابن منظور نیز، همین کتاب اوست. «لسان العرب»، از حیث تفصیل و کثرت مواد لغات و فراوانی شواهد و توجیهات زبانی در میان قاموس های زبان عربی بی همتاست.
ابن منظور در این کتاب، ریشه های لغات را به پیروی از جوهری بر پایه نظام قافیه ترتیب داده است.بر حسب این نظام، ملاک ترتیب الفبایی ریشه ها در مرتبه اول، حرف پایانی است، پس از آن حرف نخست و سرانجام حرف میانی است.این کتاب علاوه بر معانی واژه ها، شامل روایات ، احادیث ، آیات قرآن کریم ، بحث های تفسیری، معجزات قرآن ، سخنان بزرگان، ضرب المثل ها و اشعار فراوان می باشد.کتاب «لسان العرب»؛ شامل نظریات مهم ترین و معتبرترین لغت نامه های رایج در زمان مؤلف است.
انگیزه نگارش
ابن منظور در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از نگارش لسان العرب این گونه بیان می فرماید:از دیر باز پیوسته به مطالعه کتاب های لغت مشغول بودم تا از شیوه و انگیزه نگارش آنها آگاهی یابم که آنها را بر دو دسته یافتم: ۱- گروهی بسیار زیبا مباحث را جمع آوری کرده اند؛ اما خوب آنها را ارائه نداده اند.۲- گروهی مباحث را زیبا ارائه داده اند، اما خوب جمع آوری نکرده اند.لذا بر آن شدم تا کتابی را به نگارش در آورم که شامل تمام واژه های لغت نامه های معتبر باشد و آن را به ترتیب کتاب صحاح جوهری مرتب کردم و مزین به آیات قرآن و ذکر معجزات آن و روایات ارزشمند و سخنان زیبا نمودم.
ویژگی کتاب
از دیدگاه ابن منظور هیچ یک از لغت نویسان پیشین، دو جنبه گردآوری و سامان دهی را یک جا به کمال نرسانده اند.او ویژگی آثار لغوی دیگر را تاکید بر مآخذ و روایت های شفاهی می دانست و تازگی کار خود را در تکیه کامل بر کتب لغت می دید.ابن منظور به عقیده خویش توانسته است آراء پراکنده لغویان مشرق و مغرب را گرد آورد و جامعیتی به لسان دهد که گذشتگان به سبب عدم نقل تمام از سایر لغت نامه ها، به آن نرسیده بودند. بنابراین کتاب «لسان العرب»؛ شامل نظریات مهم ترین و معتبرترین لغت نامه های رایج در زمان مؤلف پیرامون واژه هاست.وی، چنانکه خود می گوید، روی هم رفته در نقل از منابع امین است، جز آن که غالبا ماخذ قول را ذکر نکرده و گاهی در نقل از متن اصلی عبارتی را انداخته است. همچنین کثرت لغات و شواهد و عدم تلفیق نقل های گوناگون، در مواردی سخن او را به آشفتگی و تکرار کشانده است.
دیدگاه مؤلف
...
«خزانة الادب و لب لباب لسان العرب»، کتابی است به زبان عربی که در باره علوم عربی و ادبیات عرب نگاشته شده است.
تألیف این کتاب، از 1073 آغاز و تا 1079ق، به طول انجامیده است و مهم ترین اثر ادبی عبد القادر بغدادی است.
کتاب، دارای سیزده جلد و مشتمل بر مقدمه ای مفصل به قلم محقق، دکتر محمد نبیل طریفی، مقدمه ای به قلم مؤلف و بخش های مختلف است که به موضوعات نحوی اختصاص یافته است.
این کتاب که خود، در واقع، شرحی بر شواهد شرح محمد بن حسن رضی استرآبادی بر«الکافیة» ابن حاجب است، شرحی است مبسوط بر مسائل نحوی که در آن به همه آراء و نظریات مختلف پرداخته شده است، اما مؤلف، همچون ابن حاجب، بیشتر، گردآورنده و مفسر آراء است تا صاحب نظریه ای خاص؛ با این همه، وی در جای جای کتاب، از خود استقلال رأی نشان می دهد و در بحث از مسائل نحوی، نظریات خود را نیز در پیش می نهد یا از دیدگاهی خاص دفاع می کند.
کتاب، از لحاظ استشهاد به آیات قرآن و احادیث نبوی و اشعار عرب، بسیار غنی است و به خصوص اشعاری که در این کتاب مورد استشهاد قرار گرفته و شمار آنها نزدیک به هزار بیت است، دست مایه عبد القادر بغدادی در تألیف کتاب بزرگ«خزانة الادب» شده است که خود در واقع شرح گسترده ای است بر شواهد شعری استرآبادی.
«لسان اللسان» یا «تهذیب لسان العرب» تلخیص کتاب «لسان العرب» ابن منظور، از معاجم لغت عرب به شمار می رود. این اثر از بزرگ ترین و مهم ترین فرهنگ های لغت تا به امروز است که نه تنها در لغت، بلکه سرمایه ای در کتب ادبی، نحوی، فقه، تفسیر، صرف و شرح حدیث به شمار می رود.
در چینش کتاب و ترتیب لغات، راهی غیر از اصل خود یعنی لسان العرب پیش گرفته شده است؛ زیرا در «لسان العرب»، ترتیب لغت بر اساس حرف آخر سپس حرف اول کلمات لحاظ شده است؛ ولی در این کتاب طبق حرف اول کلمه و به ترتیب حروف الفبا (همچون لغت نامه های جدید انگلیسی و فارسی) مرتب شده که جستجو در این فرهنگ دو جلدی را ساده تر کرده است.
جلد اول با مقدمه ای از ناشر مشتمل بر ساختار و دلیل خلاصه کردن کتاب آغاز شده است. متن این جلد مشتمل بر ترجمه ی واژگانی است که با حروف الف تا شین شروع شده است.
جلد دوم حاوی ترجمه ی واژگانی است که با حروف صاد تا یاء شروع شده است.
این معجم موسوعه ای بزرگ از شعر با حدود 30 هزار بیت شعر بوده است؛ لذا به علت مبسوط بودن کتاب، عبدالله علی مهنا تلاش کرده است که کتاب را طوری تلخیص کند که علاوه بر آنکه احتیاجات دانشجویان و دانش پژوهان را برطرف کنند، طریق به دست آوردن معانی لغات را سهل و آسان گرداند. در این امر فقط مطالب اضافی از قبیل معانی متکرر و شواهد شعری و قصیده های طولانی و مثالهای فراوان ذیل واژگان حذف شده است.

لسان العرب در دانشنامه ویکی پدیا

لسان العرب
لسان العرب لغتنامه ای بزرگ عربی (مُعجم) نوشتهٔ ابن منظور است که ۸۰ هزار ماده را شامل می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با لسان العرب

لسان العرب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی لسان العربنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لسان العرب   • مفهوم لسان العرب   • تعریف لسان العرب   • معرفی لسان العرب   • لسان العرب چیست   • لسان العرب یعنی چی   • لسان العرب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لسان العرب
کلمه : لسان العرب
اشتباه تایپی : gshk hguvf
عکس لسان العرب : در گوگل


آیا معنی لسان العرب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )