انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 954 100 1

لک

/lak/

مترادف لک: لکه پارچه، کهنه پارچه، لته، پاره، تکه پاره، باطل، بیهوده، پوچ، یاوه، ابله، احمق، صدهزار، خسیس، لئیم، پیس، خال، داغ، نشان، آسیب، فساد، لهیدگی

معنی لک در لغت نامه دهخدا

لک. [ ل ُ ] (اِ) لُکّه. نوعی از رفتن اشتر. قسمی از رفتن اسب و جز آن : لک رفتن ، لکه رفتن. رجوع به لک رفتن و لکه رفتن در ردیف خود شود. || مخفف لوک که نوعی از شتر است :
شافی ز بهر... تو ترتیب داده ام
خرطوم فیل و گردن بسراک و دست لک.
پوربها.
|| (ص ) اشل. اقطع. بی دست : کان جمال الملک من اهل بجستان اعجمی الاصل (او اللک بضم اللام معناه الاقطع) کانت یده قطعت فی بعض حروبه. (ابن بطوطه ). رجوع به لوک و به لنگ و لوک شود. || چیز گنده را گویند و آن معروف است. (جهانگیری ). هر چیز گنده و ناتراشیده باشد. (برهان ). در افغانستان به معنی کلفت و لکی است.صاحب آنندراج گوید: در لغت ترکی نوشته که (لک بالضم ) بمعنی سطبر و گنده ترکی است. (آنندراج ). || (اِ) گلوله و برآمدگی و گره که در اعضاء به هم رسد. (برهان ). گره برآمدگی بر تن. عجرة. || شتالنگ که به عربی کعب گویند. (برهان ). شتالنگ باشد و آن را کله نیز گویند و به عربی کعب خوانند. (جهانگیری ). کله. (برهان ). پژول. قرّپا (در تداول مردم قزوین ). قوزک پا :
محیط بر لک پایم نمی رسد به مراتب
غدیر دنیا و آنگه من و غریق علایق.
نزاری.
|| پوستی نرم که عرب آن را دارش گویند. (صحاح الفرس ). || ریشی که در شکم پیدا شود، چنانکه شکم را سوراخ گرداند و آن را به عربی دبیله خوانند. (برهان ). قرحه در جگر و جز آن.

لک. [ ل ُ / ل َ / ل َک ک ] (اِ) صمغ حشیشة یلزق به السکین ، حارّ یابس فی الاولی. (بحر الجواهر). صمغ گیاهی است که به مرو شباهتی دارد و سرخ میباشد. (برهان ). آن دارو باشد که کارد بدان در دسته استوار کنند. (اوبهی ). لکا (توسعاً). دوز. دوژ. دوزه. دوژه. بن لاک. چیزی است که بن کارد بدو در دسته محکم کنند. (حاشیه ٔ لغت نامه ٔ اسدی ). بن لاک باشد و لکا باشد که باز پس مانده بود و در دسته های کارد به کار برند. (حاشیه ٔ لغت نامه ٔ اسدی ) :
هیچ نایم همی ز خانه برون
گوییم درنشاختند به لک.
آغاجی.
رنگی مشهور که در هندوستان سازند و ساختن آن چنان است که آن شبنمی که در بر درخت کنار و غیر آن نشیند و منجمد گردد آن را گرفته و بکوبند و بپزند و از آن سرخی حاصل شود و با ثفل و نخاله ٔ آن کارد و خنجر و شمشیر را در دسته محکم کنند و به کارهای دیگر هم می آید. (برهان ). دارویی باشد و آن شبنمی است که به سبب برودت هوا بر شاخ درخت کنار و چند درخت دیگر که مخصوص ملک هندوستان است منجمد گردد و آن را کوفته و بپزندو از آن رنگ سرخی حاصل شود که جامهای ابریشمی و پشمی و ریسمانی را بدان رنگ کنند و آن رنگ قراری باشد وبه شستن زایل نگردد و مصوران و نقاشان در تصویر و نقاشی به کار برند و به نخاله و ثفل آن خنجر و شمشیر و کارد و امثال آن را در دسته محکم کنند و جز این نیز در بسیار جا به کار آید... و آن را لاک و لُکا نیز خوانند. (جهانگیری ). رنگ لاک. (بحر الجواهر) . بعضی گویند هوائی است (یعنی سنگ هوائی است ). و برخی گویند صمغ درختی است. (نزهة القلوب ). حکیم مؤمن گوید: به فارسی رنگ لاک نامند. صمغ نباتی است شبیه به مر. ساق گیاه او پر شاخ و گلش زرد و تخمش قریب به قرطم و گویند شبنمی است که بر آن نبات می نشیند و در آخر میزان جمع میکنند و بهترین او سرخ و قوتش تا ده سال باقی است و در دوم گرم و در سوم خشک و مستعمل در طب مغسول اوست و طریق شستن آن در دستور اول مذکور است و او مقوی جگر و احشاء و منقح سده ٔ سپرز و جگر و جالی آثار و محلل اورام و منقح اخلاط بارده و بالخاصیة لاغرکننده ٔ بدن و جهت استسقای لحمی وزقی و فالج و یرقان و خفقان و سرفه و ربو و ضعف گرده و سایر اعضاء نافع و مضر سپرز و مصلحش مصطکی و قدرشربتش تا یک مثقال و بدلش در تفتیح دو ثلث اوریوند و نیم وزن او اسارون و ربع او طباشیر است و از خواص اوست که چون هر روز یک دانگ او را سرکه تا سی چهل یوم بنوشند به غایت لاغرکننده و چیزی در این امر به او نمی رسد و اگر سه چهار مثقال او را در سه چهار روز باسرکه بنوشند به دستور همین اثر دارد و رنگ او مخصوص ابریشم و پشم است به خلاف پنبه و غیر آن که رنگ نمی کند و باید ابریشم و پشم را در آب مطبوخ او باطر طیر که صاف کرده باشند یک شب به آتشی نرم بجوشانند و طرطیر باید پنج جزو و از لاک صد جزو باشد و الا بدون طرطیر تأثیر ندارد و چون اشنان سبز را یک شبانه روز در آب بخیسانند، پس لک را اضافه نموده به آتش نرم بجوشانند تا درد و صاف او جدا شده ، آب اشنان سرخ و درخشنده گردد، پس لطیف صاف او را با صمغ عربی جمع نمایند ودر نوشتن امثال آن بهتر از شنجرف است و ثفل او را زرگران در استحکام چیزها استعمال می نمایند و معروف به رموز زرگری است در غایت قبض و شرب او در قطع حیض ازمجریات است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). بیرونی در صیدنه گوید: لیث گوید نوعی است از صمغ که رنگ او سرخ باشد ودر سجستان پوست بز را بدان رنگ کنند و آن لفظ معرب است در حاوی از «لس » نقل میکند که آن صمغ نباتی است که به مر مشابهت دارد و خوشبوی بود او را در بخورات استعمال کنند. زه گوید: او را به فارسی فریکانزد گویند و آن صمغ درختی است که در بلاد آراتیا بود و خوشبوی بود. او را در بخورات [به کار آید] و به مر مشابهت دارد. نیفه گوید: صمغ درختی است که چوب درخت خود راتمام فروگیرد و هیچ موضع از چوب خالی نبود و مانند پوست چوب را فروگرفته بود طریق تحصیل او چنان است که صمغ را از او جدا کنند و بپزند و رنگ از او بیرون کنند و تا چنین نکنند او را لک نگویند و به رومی او را لاخاس گویند. ص اونی گوید: گرم است در اول ، خشک است در دوم و سده ٔ جگر بگشاید و یرقان و استسقا و بیماریهای جگر و خفقان را مفید است. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ ابوریحان ). صاحب اختیارات گوید: صمغی است که از طرف دریا آورند و مؤلف کتاب گوید آن را به شیرازی رنگ لاک خوانند و رنگ لکا خوانند و از وی کناو سازند جهت سرخی زنان و بعضی گویند ثفل آن است و خلاف ثفل ، آن را به شیرازی و روش خوانند و لک باید که مغسول کنند که غیرمغسول نشاید که استعمال کنند و صفت غسل وی چنان است که بگیرند لک منقی از چوب و سنگ پاک کرده بکوبند و آبی که به ریوند چینی و بیخ اذخر در آن جوشانیده باشنداندک اندک بر آن ریزند و به دسته ٔ هاون تحریک میدهند. بعد از آن به حریری تنک صافی کنند و آنچه در منخل مانده باشد دوم بار همچنان کنند مانند اول و صافی کنند و درهم کنند و رها نکنند تا در بن آب نشینند آهسته آب از وی میریزند تا لک بماند و خشک گردانند. بعد از آن دیگر بار سحق کنند و استعمال کنند و طبیعت آن گرم و خشک بود در اول و اسحاق بن عمران گوید: گرم و خشک بود در دوم ، خفقان و یرقان و استسقا را نافع بود و درد جگر را عظیم سودمند بود و قوت آن بدهد و سده ٔ آن بگشاید و معده را سودمند بود و مقدار مأخوذ از وی یک درم بود تا یک مثقال و چون با سرکه بیاشامند هرروز یک درم پیاپی تا یک مثقال به ناشتا بدن را لاغر گرداند و وی مضر بود به بدنهای لاغر بقوة و گویند مضراست به سر و مصلح وی مصطکی بود بدل وی. رازی گوید: در تفتیح سده و ضعف جگر چهار دانگ وزن آن ریوند و نیم وزن آن اسارون و چهار دانگ وزن آن طباشیر سفید بود. (اختیارات بدیعی ). ضریر انطاکی در تذکره آرد: صمغ نبات هندی یقوم علی ساق و یتفرع و له زهر اصفر یخلف بزراً یقرب من القرطم و منه یستنبت و اللک صمغه فی الصحیح او هو طل یسقط علیه و یستحصل کل سنة عند زوال المیزان و اجوده الرزین الاحمر الحدیث الشبیه بالملح المجلوب من کنبایه و یلیه الشمطری و ماعداهما ردی ٔ والشمطری للحریر انسب و غیره للصوف و تبقی قوة اللک عشر سنین و هو حار فی الثانیة یابس فی الثالثة ینفع من الربو و السعال و الاستسقاء و الفالج و الیرقان و ضعف الکبد و الکلی شرباً و یحلل الاورام و الخفقان مطلقاً و یجلو الاَّثار طلاءً و ملازمة شربه بالخل یهزل تهزیلاً عن تجربة و یفتح السدد و ینقی الاخلاط الباردة و هو یضر الطحال و یصلحه ان ینقی من عیدانه و یقلی فی ماء طبخ فیه الزراوند و الاذخر بالغاً و یصفی و یرمی ثفله فاذا رکد جفف و استعمل و شربته الی مثقال (و من خواصه ) انه لایصبغ الا ما اصله روح کالصوف و الحریر دون نحو القطن و الکتان و انه لایصبغ الا بالطرطیر لکل مأته خمسة و یصبغ ثفله خاصة بعد ان یسحق و یصفی و یطبخ المصبوغ مع المذکور فیه لیلة علی نار هادیة و ان ثفله یلصق السیوف و نحوها و انه اذا طبخ فی ماء الاشنان الاخضر محکما کان حبرا احمر غایة. (تذکره ٔ ضریر انطاکی ). صمغ درختی است که بدان رنگ سرخ نمایند نه گیاه هندی که لاک است. شرب مقدار درهم آن نافع است جهت خفقان و یرقان و استسقاء و درد جگر و معده و سپرز و سنگ مثانه و لاغرکننده ٔ اندام است. (منتهی الارب ). «قال ابن البلوی فی کتاب الف با: «اللک » مثقلا فهذاالذی یصبغ به ولکن قال ابن درید: لیس بعربی صحیح »... و الذی فی اللسان : «اللیث : اللک یعنی بالفتح : صبغ احمر یصبغبه جلود المغزی للخفاف و غیرها و هو معروف و الک بالضم : ثفله ، یرکب به النصل فی النصاب. قال ابن سیده : اللکة و اللک بضمهما: عصارته التی یصبغ بها. (المعرب جوالیقی متن و حاشیه ٔ ص 300).

لک. [ ل َ ] (اِ) نامی که در شفارود به کراث دهند. رجوع به کراث شود.

لک. [ ل َ ] (اِ) نقطه ای از میوه که فاسد شده باشد. || قطره ٔ رنگین بر جامه یاکاغذی یا دیواری و جز آن. نقطه ای به رنگ دیگر بر چیزی. رنگ جزئی بر چیزی مخالف رنگ همه ٔ آن چیز خال که از چیزی بر جامه و غیره به رنگ دیگر غیر رنگ جامه افتاد: لک زدن انگور؛ روی به سرخی نهادن آن. آغاز رسیدن کردن آن. خال افتادن یازدن آن (در تداول مردم قزوین ). و رجوع به لک شود.
- دل برای چیزی لک زدن ؛ سخت شایق و خواستار آن بودن.
|| نقطه ای از سرخی یا سپیدی یا سیاهی که در چشم افتد. سپیدی یا سرخی که بر ظاهر چشم پدید آید. هولک ، لک که امروز میگویم «چشمش لک آورده است » ظاهراً مخفف هولک باشد: تم ؛ لک که بر چشم افتد. بیاض العین ؛ لک چشم ، غفاءة .و رجوع به لک آوردن... شود. || خال. || نکته. || قطره. چکه. لکه : یک لک باران. یک لک خون. || خون که از زنان دفع شود. حیض. خون حیض.
-لک دیدن ؛ خون دیدن ، بی نماز شدن. حائض شدن. و رجوع به لک دیدن شود. || نشان. داغ. || تاش ، کلفی که بر روی و اندام مردم افتد: لک و پیس. || (ص ) مردم رعنا. (لغت نامه ٔ اسدی ) :
کار این دهر بین و دور فلک
وآن دگر بازهل به مردم لک.
خسروی.
|| (اِ) رعنائی و لاف جستن و بی هنری. || تک و پوی. (اوبهی ) . || (ص ) مردم خسیس. مردم خس. فرومایه. لاک. لکات :
با مردم لک تا بتوانی بمیامیز
زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک.
عیوقی.
|| ابله. احمق. نادان. (از برهان ) :
ای شوربخت مدبر مفلوک قلتبان
وی ترش روی ناخوش مکروه لوک و لک .
پوربها (از فرهنگ جهانگیری ).
|| سخنان بیهوده و هرزه و هذیان را گویند. (برهان ). هذیان وبیهوده. اسدی در لغت نامه در کلمه ٔ یافه گوید: یافه و خله و ژاژ و لک همه بیهوده بود :
گفت ریمن مرد خام لک درای
پیش آن فرتوت پیر ژاژخای.
لبیبی.
ز دست آسمانم مخلصی بخش
که بس بی رحمت است این جابر لک.
محمد هندوشاه.
با نظم و نثر خاطر خاقانی
طبع کشاجم از درلک باشد
با سنبلی که آهوی چین خاید
عطر پلنگ مشک چه سک باشد.
خاقانی.
|| (اِ) جامه و لته کهنه ٔ پاره پاره شده. (برهان ). || رختی و لباسی که مردم روستا پوشند خواه نو باشد خواه کهنه. (برهان ) : جامه های کهنه را اگر آتش بزنی بوی لک برنیاید. (دیوان البسه ٔ نظام قاری ص 145).
برآمد بوی لک با خرقه گفتم
ترا دامن همی سوزد مرا جان.
نظام قاری (دیوان البسه ص 120).
|| (ص ) ژنده پوش :
ای لک ار ناز خواهی و نعمت
گرد درگاه او کنی لک و پک.
رودکی.
|| بی موی و صاف. (برهان ). لغ. || (اِ) بعض آلات خانه از کاسه و کوزه و غیره. (اوبهی ). || صدهزار. صدهزار را گویند، یعنی عدد هر چیز که به صدهزار رسید آن را لک خوانند. (برهان ). و الکرور، مأته لک و اللک مأته الف دینار. (ابن بطوطه ). صاحب غیاث گوید:... به این معنی هندی است ، زیرا که هندیان برای شمار مرتبه ها مقرر کرده اند، چنانکه در کتب حساب مرقوم است و نزد فارسیان و تازیان مرتبه ای مقرر نیست غیر از یک و ده و صد و هزار. (غیاث ). ج ، لکوک ، الکاک. (دُزی ) :
در آن نه سایر ماند و نه طایر از بر خاک
دو لک ز لشکر او شد به زیر خاک نهان.
عنصری.
از چرخ تا کبوتر و از مرغ تا شتر
از گرگ تابه برّه و از موش تا پشک
روزی خوران خوان پر از نعمت تواند
هر گوشه ای که مینگرم صدهزار لک.
کمال غیاث.
جود تو بی لکی نبود ور بود گهی
در حق خصم بی لک و بر دوست لک بود.
امیرخسرو.
چنین گفت با ساقیان قدک
به تنها مرا هست صد بار لک.
نظام قاری (دیوان البسه ص 170).

لک. [ ل َ ] (اِخ ) طایفه ای از طوایف قشقائی. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 83). یکی از طوائف ایل قشقائی ایران ، مرکب از 80 خانوار که در همراه عمله ساکن هستند.

لک. [ ل َ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که در کلیائی کرمانشاه و همدان و اصفهان و کردستان و اسفندآباد و چهارکاوه و علی وردی مسکن دارند.

لک. [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 17هزارگزی شمال باختری ارومیه و سه هزارگزی باختر شوسه ٔ ارومیه به سلماس. جلگه ، معتدل و مالاریائی و دارای 395 تن سکنه. آب از نازلوچای و چشمه. محصول آنجا غلات ، توتون ، چغندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب بافی و راه آن ارابه رو است. دبستانی 4 کلاسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

لک. [ ل َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش قروه ٔ شهرستان سنندج است. این دهستان بین دهستانهای اسفندآباد و ییلاق واقع شده و جزء آن دو دهستان منظور میشود. از 15 آبادی تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

لک. [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان خدابنده لو از بخش قروه ٔ شهرستان سنندج ، واقع در 21هزارگزی جنوب خاوری گل تپه ،سر راه شوسه ٔ همدان به بیجار. کوهستانی ، سردسیر و دارای 200 تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول آنجاغلات ، حبوبات ، مختصر انگور و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

لک. [ ل ُ ] (اِخ ) جان لاک. فیلسوف انگلیسی (1632-1704 م.). وی در آغاز پزشک بود، پس از آن به استادی دانشگاه آکسفرد نائل شد و در زمان سلطنت جیمز دوم به علل سیاسی از انگلستان به هلند رفت و چندی بعد با ویلیام درانژ به وطن بازگشت. با آنکه در تحقیقات فلسفی پیرودکارت است ، در عقاید مخالف اوست و کتاب «بحث درباره ٔ قوه ٔ ادراک بشری » او مؤید این مخالفت است. دکارت یک اصل معنوی یعنی افکار جبلی و غریزی و قوه ٔ عاقله ٔبشر را اساس تمام معلومات میدان است ، ولی لک بر خلاف معتقد بود که اساس معلومات بشر بر اصول مادی و ظاهری یعنی حواس مختلف اوست. معروف ترین آثار لک کتابی است که در باب حکومت کشوری (سال 1690 م.) نگاشته است.

لک. [ ل ِ ] (اِ) جانوری است پرنده که گوشت لذیذ دارد و آن را لیک و لیکک نیز گویند. (جهانگیری ). جانوری است پرنده که گوشت لذیذی دارد و آن را خرچال میگویند. (برهان ). مرغ کاروانک که لیک و لیکک نیز گویند و گوشتی نیکو دارد.

لک. [ ل َک ک ] (ع مص ) زدن کسی را. || کوفتن. || مشت بر پشت گردن کسی زدن. || زدن و راندن و دور کردن. || باز و جدا کردن گوشت را از استخوان. (منتهی الارب ). || مهر شکستن ؟ (زوزنی ).

لک. [ ل َک ک ] (ع اِ) گوشت. || آمیزش. (منتهی الارب ).

لک. [ ل ُک ک ] (ع اِ) دُردِ لَک. || کنجاره ٔ لک. || پاره های پوست رنگ کرده به لک که نیام دسته ٔ کارد سازند. (منتهی الارب ). رجوع به لَک ّ در معنی صمغ شود. || (ص ) درشت اندام. پرگوشت. (منتهی الارب ).

لک. [ ل ُک ک ] (اِخ ) شهرکی نزدیک برقه و از اعمال آن. (ابن خلکان ). شهری است از نواحی برقه بین اسکندریه و طرابلس. (از معجم البلدان ).

لک. [ ل ُک ک ] (اِخ ) شهری است به اندلس. (منتهی الارب ). قریه ای به اسپانیا.

لک. [ ل َ ] (اِخ ) رجوع به لکدیب شود.

معنی لک به فارسی

لک
یکی از دهستانهای بخش قروه شهرستان سنندج بین دهستانهای اسفند آباد و ییلاق دارای ۱۵ آبادی .
( اسم ) ۱- لاک : هیچ نایم همی ز خانه برون گوییم درنشاختند به لک . ( آغاجی لفا اق.۲ ) ۲۸۳- رنگ سرخ .
شهریست باندلس . قریه باسپانیا
[macule, macula] [پزشکی] بخش کوچک مسطح تغییررنگ یافته یا کلفت شده ای از پوست که ناحیه ای متمایز از پوست بهنجار پیرامون خود باشد متـ . لکه 2
[stain] [شیمی، مهندسی بسپار] آنچه از تغییر نامطلوب رنگ براثر تماس با ماده ای خارجی پدید می آید متـ . لکه 3
[ گویش مازنی ] /lak/ کنار - از طوایف خواجوند ساکن در کلاردشت & نوعی راه رفتن اسب
( مصدر ) لک آوردن چشم . نقطه ای از سفیدی یا سیاهی و یا سرخی در چشم ظاهر شدن .
( مصدر ) لک افتادن چشم . لک آوردن . یا لک افتادن میوه . نرم و شیرین شدن نقطه ای از آن .
نوعی صمغ
وای برتو : بکشم منت لک الویل بدان زاری که مسیحت بکند زنده بد شواری . ( منوچهری )
مرکب از ضمیر لک و کلمه ویل بمعنی وای بر تو
( مصدر ) لک زدن میوه . لک برداشتن میوه بر اثر رسیدن و پخته شدن قسمتی از میوه برنگ دیگر در آمدن . یا لک زدن دل کسی برای چیزی . بشدت خواستار آن بودن سخت مشتاق آن بودن : دلم برایش لک میزند .
لک برداشتن میوه . قسمتی از میوه براثر آسیب و فساد برنگ دیگر در آمدن .
نام دهی جزئ دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین .
[ گویش مازنی ] /lak bazooan/ عمل جماع - از روی لباس خود را به دیگری مالیدن
نوعی صمغ
[ گویش مازنی ] /lake pise/ بیماری صرع - لک های سفید روی پوست
( صفت ) ۱- آنچه لک دارد . ۲- قسمتی از میوه که بر اثر ضربت فاسد شده .
( صفت ) هرزه درای بیهوده گوی : گفت ریمن مرد خام لک درای پیش آن فرتوت مرد ژاژخای . ( لبیبی . لفااق.۲۸۵ )
ژاژ خایی . هرزه داری
بیهوده گویی هرزه درایی .
دهی جزو دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل .
حالت و چگونگی لک دیده یا حیض .
( مصدر ) لک دیدن زن . خون دیدن زن حایض شدن : زن آبستن که لک ببیند یا خطری متوجه او بشود بکمرش بسته سر آنرا قفل میزنند ... یا لک دیدن میوه . فاسد شدن قسمتی از میوه بر اثر ضربه .
حائض شدن . خون دیدن زن
۱- حایض بی نماز ( زن ) . ۲ - میوه ای که قسمتی از آن بر اثر ضربه فاسد شده باشد .
( مصدر ) نوعی از حرکت اسب و شتر و جز آنها میان یرتمه و قدم .

معنی لک در فرهنگ معین

لک
( ~ .) (اِ.) قسمی رفتن شتر و اسب و جز آن ها میان یورتمه و قدم .
(لُ) [ افغا. ] (ص .) گنده و ناتراشیده .
( ~ .) (ص .) بی دست ، دست بریده ، اشل .
( ~ .) (اِ.) سخنان بیهوده و هرزه .
(لَ) (اِ.) اثری از کثیفی بر روی پارچه یا جامه .
( ~ .) (ص .) ۱ - ابله ، نادان . ۲ - خسیس ، فرومایه .
( ~ .) (اِ.) ۱ - پارچه و لتة کهنه و پاره پاره . ۲ - لباسی که روستاییان پوشند، خواه نو خواه کهنه .
(لِ) (اِ.) ۱ - هوبره . ۲ - مرغابی بزرگ .
( ~ .) (اِ.) دمل شکم و کند.
(لَ. وَ دَ) (مص ل .) (عا.) نقطه ای از سفیدی یا سیاهی و یا سرخی در چشم ظاهر شدن .
(لَ. بَ تَ) (مص ل .) (عا.) قسمتی از میوه که بر اثر آسیب و فساد به رنگ دیگری درآمدن .
( ~ . دِ دَ) (مص ل .) دیدن لکه های خون غیر عادی در زنان که دلیل بیماری زنانه است .
( ~ . زَ دَ) (مص ل .) به سختی در آرزوی چیزی بودن .
( ~ . شُ دَ) (مص ل .) (عا.) رنگ نقطه ای از پارچه یا جامه به سببی به رنگ دیگر درآمدن ، لکه دار شدن .
( ~ . گُ تَ) (مص م .) (کن .) متهم کردن ، رسوا کردن .
(لَ لَ) (اِ.) = لکلکه : ۱ - سخنان هرزه و یاوه . ۲ - پرنده ای است با پاهای بلند و گردن دراز که در جاهای بلند لانه درست می کند و خزندگان و حشرات را شکار می کند.
(لُ لُ نَ یا نِ) (عا.) حق و حساب .
(لَ لَ) (اِمر.) نک لک لک .
(لَ لَ) (اِ.) = لکلکه : ۱ - سخنان هرزه و یاوه . ۲ - پرنده ای است با پاهای بلند و گردن دراز که در جاهای بلند لانه درست می کند و خزندگان و حشرات را شکار می کند.

معنی لک در فرهنگ فارسی عمید

لک
۱. گُنده، ستبر.
۲. هر چیز برآمده و گِرد، مانندِ گلوله.
* لک وپک: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. گنده، ستبر.
۲. ناتراشیده، ناهموار.
= لاک۱: هیچ نایم همی ز خانه برون / گوییم در نشاختند به لک (آغاجی: شاعران بی دیوان: ۱۹۴).
صدهزار: در او نه سایر ماند و نه طایر از بر خاک / دو لک ز لشکر او شد به زیر خاک نهان (عنصری: ۲۵۴).
۱. خسیس.
۲. ابله، احمق.
۳. فرومایه: با مردم لک تا بتوانی تو میامیز / زیرا که جز از عار نیاید ز لک ولاک (عیوقی: شاعران بی دیوان: ۴۲۳).
سخن بیهوده و یاوه، هذیان.
۱. اثری که از چربی، کثافت، یا مواد رنگین بر روی لباس، پارچه، و مانندِ آن پیدا می شود، لکه.
۲. (پزشکی) خال.
۳. خونی که بر اثر حیض یا عوامل دیگر از زن خارج شود.
۴. داغ.
* لک زدن: (مصدر لازم) لک برداشتن میوه یا چیز دیگر.
* لک وپیس: (پزشکی) لکه هایی که در پوست بدن انسان پیدا می شود، برص.
چیزی که بر آن لک افتاده باشد.
هرزه درا، بیهوده گو: گفت ریمن مرد خام لک درای / پیش آن فرتوت پیر ژاژخای (لبیبی: لغت نامه: لک درای).
حالت و چگونگی چیز لک زده.
"
سخنان بیهوده، هرزه، و یاوه.
پرنده ای با پاهای بلند، گردن دراز، بال های بزرگ، و دم کوتاه که روی درختان بلند و جاهای مرتفع لانه می گذارد و از حشرات، موش، و مار تغذیه می کند.
* لک لک هندی: (زیست شناسی) نوعی لک لک با پرهای زیبا که در مرکز آسیا و افریقا پیدا می شود و زیر گردن خود کیسۀ گوشتی بزرگی دارد، بلارج.
تکۀ چوبی وصل به دول آسیا که هنگام گردیدن سنگ آسیا به حرکت می آید و به آن وسیله گندم در گلوی آسیا ریخته می شود.
اسباب و ادوات خانه از کاسه، کوزه، و فرش.
= لک وپک کردن: [قدیمی] آمدوشد، تکاپو: ای لک ار ناز خواهی و نعمت / گرد درگاه او کنی لک وپک (رودکی: ۵۰۴).
کُند، آهسته.
* لک و لک کردن: (مصدر لازم) [عامیانه]
۱. کند راه رفتن.
۲. کاری را به کندی انجام دادن.
خوش به حال تو، خوشا به حال تو.
۱. (زیست شناسی) [عامیانه] لک لک. &delta، زیرا مدتی از سال را که لک لک کوچ می کند گمان می کنند به مکه رفته است.
۲. [مجاز] مرد بلندقد و باریک اندام.
سخنان بیهوده، هرزه، و یاوه.
پرنده ای با پاهای بلند، گردن دراز، بال های بزرگ، و دم کوتاه که روی درختان بلند و جاهای مرتفع لانه می گذارد و از حشرات، موش، و مار تغذیه می کند.
* لک لک هندی: (زیست شناسی) نوعی لک لک با پرهای زیبا که در مرکز آسیا و افریقا پیدا می شود و زیر گردن خود کیسۀ گوشتی بزرگی دارد، بلارج.
تکۀ چوبی وصل به دول آسیا که هنگام گردیدن سنگ آسیا به حرکت می آید و به آن وسیله گندم در گلوی آسیا ریخته می شود.

لک در دانشنامه اسلامی

لک
معنی لَکَ: براي تو- براي توست - فقط براي توست ( اگر در ابتداي جمله بيايد)
معنی لَکِ: براي تو- براي توست - فقط براي توست ( اگر در ابتداي جمله بيايد.مؤنث)
معنی أَذَ ٰلِکَ: آيا آن
معنی مَا لَکَ: تو را چه شده - برای تو چه اتفاقی افتاده - نيست براي تو
معنی کَذَ ٰلِکَ: اينگونه - اينچنين
معنی مَا يَکُونُ لَکَ: تو را نسزد - روا نیست که تو
معنی هَيْتَ: بيا - پيش بيا(کلمه هيت لک اسم فعل و به معناي بيا است)
معنی مَّشْهُودٌ: مشاهده شده - مورد مشاهده (عبارت "ذَ ٰلِکَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ " یعنی :آن روزی است كه [همه صحنه های آن] مورد مشاهده است)
معنی عُتُلٍّ: سخن خشن و درشت (در عبارت "عُتُلٍّ بَعْدَ ذَ ٰلِکَ زَنِيمٍ "منظور شخص بد دهن وخشن است)
معنی عَدْل: عدالت - معادل (کلمه عدل به معناي حد وسط در بين افراط و تفريط است . در عبارت "أَوْ عَدْلُ ذَ ٰلِکَ صِيَاماً " معني معادل يا مساوي مي دهد)
ریشه کلمه:
ک‌ (۱۴۷۸ بار)
ل‌ (۳۸۴۲ بار)
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
اشعاری است که امام حسین علیه السلام آنها را مکرر بر زبان جاری کرد. امام سجاد علیه السلام که بیمار بود و در خیمه، حضرت زینب سلام الله علیها او را پرستاری می کرد، این ها را شنید، فهمید که خبر از شهادت می دهد، گریست. زینب هم شنید و گریه کرد. امام حسین علیه السلام او را دلداری داد و به بردباری سفارش کرد.
یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل من صاحب او طالب قتیل والدهر لایقنع بالبدیل و انما الامر الی الجلیل و کل حی سالک سبیلی.
جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، نشر معروف.

لک در دانشنامه ویکی پدیا

لک
ممکن است در معانی زیر به کار رود:
لک (لکه)
مردم لک
لک (عدد)
مختصات: ۳۵°۵۲′۵۷″ شمالی ۴۸°۵۹′۰۷″ شرقی / ۳۵.۸۸۲۵۸° شمالی ۴۸.۹۸۵۲۱° شرقی / 35.88258; 48.98521
لک (بوئین زهرا)، روستایی از توابع بخش آوج شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین ایران است.
لک، روستایی است از توابع بخش نازلو و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.
لک (به لاتین: Leke) یک منطقهٔ مسکونی در بلژیک است که در دیکسمویید واقع شده است. لک ۱۰٫۷۳ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۰۷۸ نفر جمعیت دارد.
مختصات: ۳۵°۰۴′۲۳″ شمالی ۴۸°۱۸′۲۸″ شرقی / ۳۵.۰۷۳۰۶° شمالی ۴۸.۳۰۷۷۸° شرقی / 35.07306; 48.30778
لک (بهار)، روستایی از توابع بخش صالح آباد شهرستان بهار در استان همدان ایران است.
لک ، روستایی از توابع بخش اسالم شهرستان تالش در استان گیلان ایران است.
لک ، روستایی از توابع بخش اسالم شهرستان طوالش در استان گیلان ایران است.
لک، یکایی در سامانهٔ عددی هندی است که امروزه در افغانستان نیز به کار برده می شود. یک لک هندی برابر است با صد هزار.
لک (نوردفرایسلند) (به آلمانی: Leck) یک شهر در آلمان است که در نوردفرایسلند واقع شده است. لک ۷٬۶۸۰ نفر جمعیت دارد.
مختصات: ۳۲°۱۵′۵۸″ شمالی ۴۹°۴۸′۲۹″ شرقی / ۳۲.۲۶۶۱۶° شمالی ۴۹.۸۰۸۰۵° شرقی / 32.26616; 49.80805
لک آباد، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
لک آباد علیا، روستایی است از توابع بخش کوهسار و در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی ایران.
لک آلبانی (به انگلیسی: Albanian lek) (به زبان بومی: Leku Shqiptar) با کد ایزوی ALL، یکای پول رایج و ارز رسمی در کشور آلبانی است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک آلبانی قرار دارد. یک لک به ١٠٠ کیندارکا qindarka (جمع: qindarkë) تقسیم می شود، هر چند کیندارکا دیگر صادر نمی شود.
لَک اَ لَه تُرتو (به انگلیسی: Lac-à-la-Tortue) یک شهرک در کانادا است که در استان کبک واقع شده است.
لک، اوجار (به لاتین: Lək) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان اوجار واقع شده است. لک ۳٬۴۹۴ نفر جمعیت دارد.
لک (به لاتین: Lək) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان بردع واقع شده است. لک ۱٬۰۵۵ نفر جمعیت دارد.
لکبن، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران.
لک بیکر، نیوبرانزویک (به انگلیسی: Lac-Baker, New Brunswick) یک منطقهٔ مسکونی در کانادا است که در ماداواسکا واقع شده است. لک بیکر ۳۷٫۱۲ کیلومتر مربع مساحت و ۷۱۹ نفر جمعیت دارد.
لک چیرا (زادهٔ ۲۸ ژانویه ۱۹۸۳ در کرواسی) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
وی ۱۹ بار برای استیل آذین بازی کرده و دو گل نیز به ثمر رسانده بود.
لک داغ (به لاتین: Ləkətağ) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان جلفا (جمهوری آذربایجان) واقع شده است. لک داغ ۴۳۶ نفر جمعیت دارد.
لک دنیس (به انگلیسی: Lach Dennis) یک محله مدنی و روستا در بریتانیا است که در Cheshire West and Chester واقع شده است. لک دنیس ۲۳۲ نفر جمعیت دارد.
لک دی بونه، منیوبا (به انگلیسی: Lac du Bonnet, Manitoba) یک منطقهٔ مسکونی در کانادا است که در منیوبا واقع شده است. لک دی بونه ۲٫۲۵ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۰۶۹ نفر جمعیت دارد و ۲۶۰٫۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
اپران لک (به انگلیسی: lac operon) یک اپرون مورد نیاز برای انتقال و سوخت وساز لاکتوز در اشریشیا کلی (E.coli) و برخی دیگر از باکتری های روده ای است.در ژنتیک، اپرون واحد عملکرد دی ان ای ژنومی است که شامل مجموعه ای از ژن های تحت کنترل یک سیگنال برانگیزنده یا پروموتر است. اپران لک سه ژن ساختاری lacZ ، lacY و lacA دارد. این سه ژن آنزیمهای بتا گالاکتوزیداز ، لاکتوز پرمئاز و گالاکتوزید O-استیل ترانسفراز را کد میکنند. این سه آنزیم برای متابولیسم لاکتوز در باکتری ضروریند.
شهر استویه لو لک در بخش بروآ در ایالت فریبورگ در کشور سوئیس واقع شده است که ۴٬۶۰۰ نفر جمعیت دارد.
دولومیت لک یک اندیس غیرفلزی است که در حوالی شهر آوج استان قزوین قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، دولومیت است.سنگ میزبان این اندیس دولومیت سازند لار است و دیرینگی آن به دوران ژوراسیک فوقانی می رسد.
پایگاه هوایی لک (به انگلیسی: Leck Air Base) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا EKXL است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۳۲ متر است. این فرودگاه در کشور آلمان قرار دارد و در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
مختصات: ۳۳°۴۴′۴۳″ شمالی ۴۶°۱۴′۵۸″ شرقی / ۳۳.۷۴۵۲۸° شمالی ۴۶.۲۴۹۴۴° شرقی / 33.74528; 46.24944
پلک لک، روستایی است از توابع بخش چوار شهرستان ایلام در استان ایلام ایران.
تان لک (به لاتین: Tân Lộc) یک منطقهٔ مسکونی در ویتنام است که در استان کا مائو واقع شده است.
تپه که لک مربوط به هزاره ۵ قبل از میلاد - عصر مفرغ - عصر آهن است و در شهرستان کوهدشت، بخش طرهان، دهستان طرهان، ۷۵۰ متری شرق روستای کل سرخ واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۵۸۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تپه لک مربوط به سدهٔ ۲ و ۴ ه. ق. است و در شهرستان اورمیه، بخش نازلو، روستای لک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۶۹۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
جمال لک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بافت در استان کرمان ایران است.
حامد لک (زاده ۳ آذر ۱۳۶۹ در تهران) دروازه بان تیم ملی زیر ۲۳ ایران و صبا است.
وی سابقه عضویت در تیم های صبای قم و تراکتورسازی تبریز را در کارنامه دارد.
چاه لک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج در استان کرمان ایران است.
مختصات: ۳۶°۴۹′۴۳″ شمالی ۴۶°۰۷′۱۶″ شرقی / ۳۶.۸۲۸۵۷° شمالی ۴۶.۱۲۱۰۹° شرقی / 36.82857; 46.12109
حاجی لک، روستایی از توابع بخش سیمینه شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است.
داره لک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران است.
دهستان لک نام دهستانی در بخش سریش آباد شهرستان قروه، استان کردستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹۶۱ نفر (۸۵۲ خانوار) بوده است.
پاچه لک یکی از دهستان های تابع بخش مرکزی شهرستان ازنا می باشد. این دهستان شامل روستاهای گرجی، هندر، وزمدر، چشمه سلطان، چم زمان، دره تخت، سیاوش آباد (تپه)، نصرت آباد (کن کئو)، سیوله، دوبلوکان، قاضی آباد، شنگان، کمندان، عزیز آباد (کلک -شاه پسند-ده درویشان)، چرخستانه، دولت آباد، حشوید، علی آباد،برجله.برناباد. شهرک المهدی (مکی آباد، لمس و روستاهای یکجا شده شرکت زراعی)، قاسم آباد و علی آباد می باشد. این روستاها جنوب شهرستان ازنا را در بر می گیرند و از اتوبان اصفهان-خوزستان شروع و تا قله های اشترانکوه ادامه پیدا می کند.
رضا لک (زاده ۲۶ فروردین ۱۳۵۵) یک بازیکن سابق و مربی فوتسال اهل ازنا استان لرستان ایران است.
سامیه لک (۱۳۵۹- در تهران) بازیگر ایرانی و اغلب ساکن ایران است. لک که بازیگر مرگ تدریجی یک رؤیا، آواز در باران، قلب یخی و خانهٔ بی پرنده بوده است اخیراً با شایعه ای مبنی بر مهاجرتش به آمریکا مواجه شد، اما بلافاصله پس از این شایعات وی در صفحه اینستاگرامش (samiyehlak)این خبر را تکذیب واعلام کرد که گرچه به دلایل کاری دائما به خارج سفر می کند اما ایران را دوست دارد و حاضر نیست درهیچ شبکه ماهواره ای بازی کند. و گفته و به زودی حرفه بازیگری را فقط و فقط در ایران ادامه خواهد داد. سامیه لک غیر از حرفه بازیگری، معمار است و درکشورهای مختلف مشغول این کاراست.
فرام لک، روستایی است از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل در استان مازندران ایران.
فورست، شهرستان فوند دو لک (به انگلیسی: Forest) یک شهرک در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان فوند دو لک ایالت ویسکانسین واقع شده است.
قربان لک، روستایی از توابع بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس ایران است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی لک به انگلیسی

speck (اسم)
ذره ، نقطه ، خال ، لک ، لکه یا خال میوه
spot (اسم)
نقطه ، موقعیت ، خال ، لکه ، لک ، مکان ، لحظه ، محل ، موضع ، زمان مختصر
stain (اسم)
الودگی ، ننگ ، لکه ، لک ، داغ ، الایش ، زنگ زدگی
blot (اسم)
لکه ، لک ، بد نامی
stigma (اسم)
خال ، لک ، داغ ، بر امدگی ، کلاله ، لکه ننگ ، داغ ننگ

معنی کلمه لک به عربی

لک
بقعة , لطخة , نقطة
قطرة
لقلق
لطخة
لقلق

لک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی لک

حسین ٠١:٢٥ - ١٣٩٥/٠٦/١٠
لَک نام طوایفی است ساکن در غرب ایران که به گویش لکی سخن می گویند. لک ها شاخه ای از لرها هستند
مهمترین ایلات لک عبارتند از جلالوند، عثمانوند،دلفان ، ایل ایل مافی و ایل باجلان ، که در نواحی ایلام و کرمانشاه و لرستان ماوا داشته اند. [۵].
طوایف لک که در لرستان زندگی می کنند غیر از طوایف لر هستند."[۳] شاه عباس اوّل در دورهٔ صفویه لک ها را به لرستان منتقل کرد و درآنجا سکونت داد و طایفهٔ «سلسله» که قبلاً در منطقهٔ ماهی دشت کرمانشاه ساکن بود و طایفهٔ «دلفان» در قرن سوم تیولی در شمال لرستان داشته اند و طایفهٔ « باجلان» از منطقهٔ موصل آمده است. در دوره قاجار، به علت انتقام گیری از زندیه، بسیاری از طوایف لک، منقرض و به نقاط مختلف پراکنده شده اند.[۳]
لک های پیشکوه قویاً خود را لر می دانند .
برخی منابع لکی را در پیوستار تدریجی فارسی-لری-گورانی در میان لری و گورانی قرار داده ولی همانندی های آن بیشتر به سمت لری می دانند. Anonby, Erik John, Kurdish or Luri? [۶] [۷] برخی زبان شناسان هم لکی را کاملاً در دستهٔ لری طبقه بندی کرده اند.[۸] [۱]
زین العابدین شیروانی مؤلف سفرنامه بستان السیاحه در سده ۱۹ میلادی لک ها را جزئی از گروه های لر آورده است. در دوران معاصر نیز ح. ایزدپناه گردآورنده فرهنگ لغات لکی، لک ها را لر می داند.
محل تمرکز لک ها در غرب ایران
محتویات [نهفتن]
۱ محل زندگی لک ها در غرب ایران
۲ جستار وابسته
۳ پانویس
۴ پیوند به بیرون
محل زندگی لک ها در غرب ایران [ویرایش]
لک ها در سرتاسر ایران پخش شده اند، ولی در غرب ایران تمرکز بیشتری دارند.[۱۱]
با استقرار مملکت داری به شیوه نوین و تقسیم کشور به واحدهای سیاسی به نام های ایالات، ولایات و آنگاه استان ها، لک ها نیز، بین چندین واحد کشوری تقسیم شدند. امروزه لک ها در غرب ایران، عمدتا در استان های لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، زنجان، و آذربایجان غربی، زندگی می کنند.
ایل چهاردولی در منطقه چهاردولی شهرستان شاهین دژ در جنوب آذربایجان غربی و شهرستان قروه در جنوب شرقی استان کردستان و شهرستان اسدآباد در غرب استان همدان ساکن هستند و با زبان لکی صحبت می کنند.[۱]
سکونتگاه اصلی لک ها شرق و شمال و غرب لرستان، جنوب و غرب استان همدان، شرق استان کرمانشاه و شرق استان ایلام است. لک ها بیشتر در شهرهای، الشتر، نورآباد، کوهدشت، هرسین، کنگاور، صحنه، شیروان، چرداول، دره شهر، آبدانان، تویسرکان، نهاوند، کرمانشاه و خرم آباد و همدان ساکنند. در غرب ایران لک ها را پشتکوهی و فیلی نیز میخوانند. حوزه گسترش گویش لکی عبارت است از:[۱۱]
۱- بخش چغلوندی یا هرو در شرق لرستان.
۲- شهرستان سلسله یا الشتر در شمال شرقی لرستان. طایفه حسنوند در الشتر از طوایف لک هستند.
۳- شهرستان دلفان یا نورآباد در شمال غربی لرستان، بخش کاکاوند و دلفان.
۴- شهرستان کوهدشت در غرب لرستان، بخش کونانی با طایفه هایی همچون ایتیوند، اولادقباد، امرایی، آزادبخت، گراوند و شاهیوند، نورعلی .
۵- شرق استان کرمانشاه در مناطق کنگاور، صحنه و هرسین. اهالی هرسین و طوایف کاکاوند، بالاوند، جلالوند و عثمانوند که به گویش لکی تکلم می کنند.
۶- ایلام در دینور و دره شهر و آبدانان
۷- بخش هایی از طوایف لک در کرکوک و خانقین در کردستان عراق، سکونت دارند. در کردستان عراق تعداد گویشوران لک بیشتر از ایران است.[۱۱]
۸- بخش هایی از طوایف لک در کردستان ترکیه، سکونت دارند.[۱۱]
مردم لک در پی مهاجرت ها در بیرون از لکستان (منطقه لک نشین زاگرس) نیز یافت می شوند. برای نمونه دهستان لکستان در در استان آذربایجان غربی و عده ای از ساکنان میانکاله و روستای زاغ مرز از توابع بهشهر مازندران خود را لک می دانند. چهاردولی ها نیز از لک ها هستند و تیره هایی از لک ها در استانهای قزوین و خراسان ساکن هستند.
جستار وابسته [ویرایش]
زبان لکی
پانویس [ویرایش]
↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ آیت محمدی. سیری در تاریخ سیاسی کرد. ص ۱۹۰. انتشارات پرسمان.۱۳۸۲
↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ایزدپناه، ح.: فرهنگ لکی، موسسه فرهنگی جهانگیری، تهران ۱۳۶۷خ، ص ۱۱.
↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ غ. مصاحب. دایرةالمعارف فارسی. ذیل واژهٔ لک
↑ عبدالله شهبازی. مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر. تهران: ۱۳۶۹ ص. ۱۳۴
↑ عبدالله شهبازی. مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر.تهران: ۱۳۶۹ ص. ۶۷
↑ Laki’s disputed identity in the Luristan province. ص. ۱۵، بازدید: آوریل ۲۰۰۹. (پی دی اف)
↑ نقل منابع از ایزدپناه، ح.: فرهنگ لکی، موسسه فرهنگی جهانگیری، تهران ۱۳۶۷خ، ص ۱۱.
↑ B. Grimes, (ed.), Luri, in Ethnologues (13th edition), Dallas 1996, p.677
↑ دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد دهم، تهران ۱۳۸۰، ص. ۵۴۸-۵۴۹
↑ Laki
↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ آیت محمدی. سیری در تاریخ سیاسی کرد. ا نتشارات پرسمان. ۱۳۸۲
پیوند به بیرون [ویرایش]
رده های صفحه: استان لرستان جوامع مسلمان لک
|

محمدحسین ٢١:٠٥ - ١٣٩٥/١٢/٢٥
لَ (اِ) کمبود، نیاز، احتیاج، فقدان، کسری، عدم
از مصدر مرکب لک زدن
|

بهزاد ٠٩:٣٥ - ١٣٩٦/٠٣/٢١
نام طایفه ای از کردها که در کرمانشاه ایلام لرستان همدان وبه صورت پراکنده در سراسر ایران زندگی می کنند.در عراق نیز جمعیتی بیش از لکهای ایران دارند.لکها کلهرها وایلامیها را کردهای جنوبی تلقی میکنند
|

آریا بهداروند ٠١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٦/٠٨
ایل لک یکی از ایلهای قوم لر است ساکن در لرستان.کرمانشاه.ایلام.مسجدسلیمان.لالی.شوشتر.
اندیمشک.دزفول.کرمان.قزوین.همدان.بهشهر.کردستان
.فارس.گیلان

ایل های قوم لر
ایل فیلی
ایل بختیاری
ایل بویر احمد
ایل کهگیلویه
ایل ممسنی
ایل لک
ایل زند
ایل ثلاث
ایل هداوند
ایل لیراوی بهداروند
ایل شبانکاره
ایل لک شاهسون بغدادی

ایل لر زنگنه در خوزستان

ایل کی لر*کلهر.کی لهراسب *

ایل سنجابی ممسنی

ایل چگنی

ایل مافی
ایل کهمره
ایل کمزاری
ایل شوهان بختیاروند

ایل سرابندی ممسنی
ایل شهرکی ممسنی
ایل اسماعیل زهی ممسنی

ایل کاووسی بختیاروند
ایل دیناروند
ایل کاید خورده بختیاروند
ایل حیات داوودی
ایل بالا گریوه
ایل پاپی
ایل لر فیلی عراق
ایل غیاسوند
ایل بور بور
ایل جاپلق
ایل بهلوری
ایل ده کمری
ایل تخت سلیمانی
ایل ولی اوشاقی
ایل شول
ایل کرایی بهداروند
ایل سلیمانی
ایل لری
ایل لران
ایل مهنی
ایل جبال بارز
ایل بورکی
ایل میرکی
ایل نوترکی
ایل زیلایی
ایل بهرمانی
ایل قهستان
ایل بیرانوند
ایل سگوند اندیمشک
ایل لشنی زند
ایل سلطانی
ایل برقی پور


|

آریا بهداروند ١٩:٥٠ - ١٣٩٦/٠٦/١٣
در زبان لری بختیاری به معنی

شاخهlek
|

آریا بهداروند ١٢:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥
در زبان لری بختیاری به معنی
بالا.سوراخ .شکاف.رها کردن
Lak::بالا

Lek::شکاف.تاقچه کوچک.لیک

Lek::لکر.کر.رها کن.lekr


لک دار::بالای درختlak

لکس ول کن::او را رها کن
Leks
من لک دیواره::داخل سوراخی
در دیوار است
|

آریا بهداروند ١٦:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢١
ایل بزرگ بختیاروند کرمنجزی
*کر منجی.کرمانجی*

رستم خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند در جنگ ایران و عثمانی به کمک شاه اسماعیل صفوی رفت
و در راه وطن شهید شد

ایل بختیاروند از او با نام رستم خان پلنگ یاد می کند

بعد از شکست شاه طهماسب صفوی از عثمانی و پناه آوردن او به کوههای لرستان
جهانگیر خان بختیاروند با عثمانی ها
جنگید و آنها را شکست داد

شاه صفوی این پیروزی را معجزه دانست و نیروهای لر بختیاروند را
پسران معجزه گر نامید
*کران منجی.کران منجزی .کران مانجی*
هنوز در یاد مردم ایل بختیاروند از کوچ
اجباری یک تیره از ایل بختیاروند کر منجزی صحبت می شود
کوچ کرمانج ها به شمال خراسان شمالی

جهانگیر خان بختیاروند در روستای
فیل آباد*پیل آوا* منجزی به دنیا آمد
القاب جهانگیر خان بختیاروند
*پیلتن. فیلتن.طهماسب قلی
صفی خانی *

ایلات لر بختیاروند کرمنجی
ایل منجزی
طایفه ملکشاه وند لملمی
*ملشه.میشه *
طایفه شیخ محمد عالی لملمی
*شمخال*
طایفه رستم پلنگ خلیلی بیگیوند
طایفه خلیلی بیگیوند منجزی
طایفه نربیچه*نیر بنیچه*

ایل دورکی*دو الکی*
اسیوند*سی وند.حسین وند *
زراسوند


ایل دینارونی*دیدارونی. بیدارونی.بهدارونی*
طایفه شالو
طایفه سعیدایل چهارلنگ


ایل بابادی*بادلانی.
بهادرانی.بهدارونی*
طایفه لک

ایل لک*الک*بختیاروند
بیران و باجول برادرند.
*بخت. بیژن *
طایفه بیرانوند *بدرانوند.بداروند. بهداروند .بختیاروند *

طایفه باجولوند *باجلان.بجن.
بیژن وند *
طایفه بیجنوند.
طایفه ملکشاه وند
طایفه بادلان
شهر بدره*بیره*در ایلام


ایل بختیاروند *بهداروند.بیداروند*
باجول*با جمال.جمال*
ایل عالی جمالی بختیاروند *جمال جد ایل عالی جمال *
موگویی *باجول جد موگویی *
لیراوی بهمئی *باجمال پسر بهدار جد
ایل لیراوی

طایفه شاکی بختیاروند
طایفه حسنکی
طایفه سعید
طایفه عالی سعد
طایفه کران بختیاروند
طایفه کران منجی بختیاروند لردگان
طایفه خلیلی طهماسبی منجی اردل
طایفه خلیلی منجی لردگان
طایفه منجی*منجزی *لردگان
طایفه مال احمدی منجزی لردگان
طایفه اولکی*الکی.الک*بختیاروند
روستای مانج در اندیکا

ایل کرمانج بجنورد
طایفه حسنلو
طایفه شکاکی *شاکی.شاقی.شقاقی *
طایفه شاد لو
طایفه سعد لو
طایفه حسنکلو
طایفه بیچه ران

ایل کرمنجایی *بالاگریوه *لرستان
طایفه منجری پاپی

ایلات کرمانجاهی *کرمانشاهی *
کر زنگنه
کر یایی*کلیایی*
کرانی*کورانی.گورانی *
اورامی.
کرلر*کی لر.کلهر*


بدلیسی لرها را از نسل دو برادر به نام
بجن*بیژن*
بخت*بختیار*
هستند


لک::یکی از ایل های قوم لر بختیاری بود
لباس مردان لک چوقا بود

یکی از شاخه های ایل بختیاروند
ایل الک نام داشت که امروزه
با رشد جمعیت ایلات آن
هر ایل خود را مستقل از بختیاروند میدانید


ایلات ایل الک بختیاروند
ایل لک*الک .ایل لک.لک*
ایل دورکی*دولک.دوالکی*
نام یکی از ایلراه های ایل دورکی در کوه منار تر دولکی نام دارد


طایفه اورک*اولک*
تیره گو زه اولکی*گوزلکی*اورک
تیره سر اولکی*سر اوکی *اورک

طایفه الکی بختیاروند در گتوند

شهر ترکالکی در گتوند *تر کوه الکی*
مسیر کوچ الک ها
محل سکونت طوایف بختیاروند و
طایفه بابا احمدی دورکی


شهر دالکی*ده الکی*
محل سکونت طوایف
بابا احمدی.مزیری*منجزی *.مال احمدی.
|

آریا بهداروند ١٨:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢١
زبان لکی یکی از گویش های قوم لر
است
امروزه بعضی ها سعی می کنند
از این زبان قومی جدید به نام
لک درست کنند
در هیچ منبع تاریخی از قوم لک سخن
به میان نیامده

یک قوم می تواند زبان جدیدی بوجود
بیاورد ولی یک زبان نمی تواند
قوم جدیدی بوجود بیاورد
*******
بیش از پنجاه کشور در جهان زبانشان ،زبان
انگلیسی است

ولی نژاد مردم این کشورها از
قوم انگلوساکسکون نیست

این کشورها مستعمرات کشور انگلیس
بود ولی هم نژاد مردم انگلیس نیستند
******

در طول تاریخ
طوایف بسیاری از لرها به مناطق مختلف خاورمیانه کوچ داده شدند
اولین کوچ این طوایف
در زمان هجوم آشوربانیپال پادشاه
آشور ::کوچ مردم لر شوش به شمال
سوریه*شام*


سرکوب طوایف چگنی.باجلان.سکوند
.بیرانوند.در زمان پهلوی در حمله به لرستان
|

علی ٢٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٦
نام یکی از اقوام کُرد، میباشد، که در استانهای ایلام، خرماباد، کرمانشاه و همدان ساکنند
|

داریوش گرزین ٢١:٠٩ - ١٣٩٦/١١/٢٢
لک و در اصل پهلک نام قومی آریایی ایرانی و کاسیت نسب می باشد و په:پهلوان و لک:هزاران در زبان پارسی باستان معنی می دهد و پهلک یعنی هزار پهلوان زیرا همواره هزار پهلوان وظیفه حفاظت از جان و مال و خون و زبان و خاک و... قوم لک را برعهده داشتند و متاسفانه در زمان تاریخ نویسی عربی چون پ وجود نداشته و ندارد به اشتباه تنها لک نوشته و خوانده می شود ، پهلکها (کاسیتها)با لرها(لولورپی) و کردها(گوتی) و ایلامیها(سیمشکی) و پارسها( انشونی)و آذری ها(مانایی) و مازنها(مازندرانیها)و گیلکها(گیلانیها) و بختیاریها(لیانی)و پارتها(پارتیزانی)و سایر اقوام ایرانی نزدیکی بسیاری از لحاظ زبانی و فرهنگ اجتماعی دارندو به استناد اسناد مکشوفه در غارهای باستانی و مفرغهای قوم کاسیت لکها(پهلکها) اولین رام کنندگان اسب در جهان و اولین سازندگان چرخ در سه سبک چرخ کوزه گری،چرخ ریسندگی و چرخ ارابه بودند و اولین سامانه ثبت اراضی بنام چوک را در جهان پایه ریزی نمودند، حقیقت تلخ این است که با وجود گستردگی زبانی و نژادی این قوم متمدن، شجاع،جوانمرد،اصیل و با فرهنگ ولیکن به دلیل سیاستهای قجری و مغرضانه متاسفانه هیچگونه شبکه صوتی و تصویری و یا استانی به نام ایشان وجود ندارد در خالی که قبل از حمله اعراب به ایران نام ایالتی که پهلکها(لکها)در آن ساکن بودند مهرگان بود و در تاریخ عربی چون بهمن پیلی(فیلی)فاتح نبرد جسر(پل)از قوم لک بود نام و نشان ایشان مورد بی مهری تاریخی قرار گرفت در حالی که از تعالی فرهنگی ایشان همین بس که تنها ترین شاه جهان که خود را نماینده مردم(وکیل الرعایا) نامید کریم خان زند از این قوم گمنام و مظلوم تاریخ بود���لک یعنی هزار

امام خمینی(ره)می فرمایند:تاریخ معلم انسانهاست
|

آریا بهداروند ٢٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤
طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد تو سط
شاه عباس صفوی به سپاه او پیوست
و با وجود تغییر زبان
هنوز نام ایل لر لک را زنده نگاه داشته


*ایل لر لک*
واقعا::چرا بعضی ها ......
|

استاد بزرگ باستان شناسی ٠١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٤
لک مخفف نژاد لکاسیا :لک یعنی هزار و آسیا یعنی بزرگ و سرور (لکاسیو:منطقه لک نژاد بیرانوند)و زبان پهلکی آریایی است نام قوم لک در اولین سند باستانی در تپه سی لک(حوالی کاشان یا کاسیان) خیلی پیش از لرها(لولرپی) یا کردها(گوتی) به ثبت رسیده است قوم لک مسقل است.
|

حقگو ٠١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٤
لک نام قومی است که در استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، خوزستان، مرکزی، کردستان امروزی و همچنین غرب و جنوب عراق کنونی، بخشهایی از خراسان، داغستان، کرواسی و کشورهای بالکان(پا لکان) و... ساکن هستند، وجه اشتراک نامگذاری خوانین این قوم پسوند�وند� مختص لک نژادهاست و لاغیر حتی اگر برخی دارای پسوند �وند� باشند و به لهجه لری و... صحبت نمایند نشان از این دارد ایشان از پشت پدری لک نژاد بوده و زبان مادرشان که سالهاست غالب گشته زبان کنونی(مادری) می باشد درواقع پسوند وند برند قؤم لک است، نام استان لکها(پهلکها) قبل از حمله اعراب بادیه نشین* ایالت مهرگان* بوده که شامل جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق می باشد، لکها مهمان نوازی در خونشان می باشد حتی اگر زبان مادریشان عربی باشد، هرساله لکهای جنوب شرقی (پیلی:فیلی برگرفته از بهمن فیلسوار در نبرد پل یا جسر) میزبان تمام عیار زوار سرور و سالار شهدا امام حسین(ع) می باشندکه حتی حاضرند تمامی داراییشان را نثار زایرین ارباب بی کفن نمایند و واقعا" از هیچ کوششی دریغ نمی نمایند کافی است مهمانشان باشید، با حقیقت نمی توان جنگید طوری که اعراب بادیه نام مهرگان و طایفه قجری نام لک زند (زند یعنی عیار) را خواستند از صفحات تاریخ پاک نمایند و ایشان را عجم و لر نامیدند، حقیقت این است لک همواره قومی مستقل است و باید اعتقاد داشت به اینکه ذکر �نام �ملاک نیست بلکه عیار� نشان� ملاک است، از هرکس آن سزد که از اصل و نژاد وی سزد، موفق و پیروز باشید لکهای آریایی همواره یکتاپرست
|

ساتیاروند ایل بابادی لر بختیاری ١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩
به گفته آقای لطفی
تمام طوایف ایل لر لک از ایل باستانی
سوره میری*سرخه میر* در نهاوند
سرچشمه گرفته

و طایفه سرخه همان عشایر سرخه عرب است
و از نوادگان حضرت نوح(ع )
(خدا می داند.... )

*****
من از طایفه سورمیلی لر ساکن اهواز هستم
قوم لر اصیل ترین قوم آریایی است
لهراسب پدر بزرگ داریوش هخامنشی
****
طایفه جلکی از ایل حسنکیفا*حسنکی* از ایل بزرگ بختیاروند سرمنشأ
ایل لر لک

ایل لر حسنکیفا بختیاروند در زمان تیموریان در شمال عراق و جنوب ترکیه زندگی می کرد
شامل 14 طایفه
(کردلی کوچک.کردلی بزرگ.شوهان.آستورکی.جلکی..بجنوی*بجنوردی*...
)

ایل زلکی لر بختیاری
طایفه سرلک بختیاری
ایل اولک*آلک*بختیاروند

شهر حسن کیف در جنوب ترکیه
شهر حسن کیف و کلار دشت مازندران
****
شجرنامه ایل حسنکیفا بختیاروند
شجرنامه
تا لون
کی فار
حسن

تیره های کنونی ایل حسنکیفا
کلار
کاید
حیدری
جافر*زفر*
کلوری
کی وران*گوران..گهوران*

***
دومین حکومت در ایران سلسله اتابکان لر کوچک بود که بیش از 400 سال در مناطق لر نشین لرستان.لرستان پشت کوه.همدان.کرمانشاه.

در آن موقع نامی از قوم لر لک نبود

***
کریم خان زند نژاد خود لر
معرفی کرده
****
طایفه کوسه لر لک در ایل شاهسون بغدادی ترک
در زمان صفوی به لشگر صفوی پیوست

طایفه الوار کارون لو شاهسون بغدادی ترک *لر های کارون::لر بختیاری *

|

زندی ١٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠
با افتخار می گویم من لر لک هستم

از نژاد
کریم خان لر زند

ایل لر لک ساکن در
صحنه.کنگاور.بیستون.هرسین.نهاوند .ملایر.سلسله.دلفان.همدان.شیراز.قم.
ایلام.


|

بیرانوند ٢٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢
اینجا کردستان عراق نیست
و قوم آشورانی*سورانی.آشور* زندگی نمی کند.
آ شوریه::آسوریه.سوریه
**
اینجا لرستان بزرگ *پیشکوه.پشتکوه *
اینجا قوم لر آریایی زندگی می کند
اینجا کشور ایران است

زنده باد ایل لر لک
زنده باد ایل لر کلهر
زنده باد ایل لر فیلی
زنده باد قوم لر آریایی

زنده باد ایران بزرگ
|

سگوند ٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦
طایفه سگوند*سیوند*از قوم بزرگ لر
ساکن شهر های
اندیمشک.دزفول
|

محمد علی باجولی ١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٤
طایفه باجولوند ایل لر لک ساکن در استان لرستان

بزرگ مرد ایل لر لک کریم خان زند از طایفه زند بود

پیمان سه لر*عهدنامه سه *
بر اساس این پیمان کریم خان لر زند و
ابوالفتح خان لر بختیاری حاکم اصفهان
.علی مردان خان لر بختیاری لرستان
متحد شدند تا سلسله لر زند را در ایران
تاسیس کنند

تشمال کریم خان لر زند

معنی تشمال ::رئیس ایلات قوم لر آریایی
Tashmal
به معنی کسی که آتش قوم لر را روشن نگه می دارد
|

سعید ١٥:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣
در فرهنگ لغت کوردی به کوردی و کوردی به فارسی هژار نوشته ی دکتر شرفکندی در تعریف لک آمده.له ک :به شیک له نه ژادی کورد(لک:بخشی از کرد)
|

جمشید ١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
شهرستان نظرآباد در استان البرز هم اقوام لک ساکن هستند و پیرو آیین یارسان می باشند.که نام خانوادگی شون خاموشی.حق نژادو... می باشد.وبیش از یکصد سال در این منطقه ساکن هستند.
|

علی قیاسوند لر لک ٢٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦
ایل لر لک بخش جدایی ناپذیر قوم لر

از نژاد لهراسب کیانی


طایفه قیاسوند ایل لر لک

معنی کرد::رمه گردان.عشایر
شیوه ی زندگی کردن است نه نام قوم

کردین::لباس نمدی چوپانان لر
|

محمد یوسف وند ٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/١١/٠٤
ایل لک از تیره گوران ایل لر زنگنه جدا شده

شهر زنگنه(زندنه) بخش زند شهرستان ملایر محل تولد تشمال کریم خان زند

ایل لر زنگنه ::ایل لر زندنه
|

صادق صدیق ٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨
لک( لکاسیت)* لر( لولرپت)* کرد( گوتیت) هر کدام مستقلند لیکن برادران آریایی اند، ضمنا" بزرگترین افتخار کریم خان زند این بود که برای تصاحب حکومت در ایران با علیمردان خان و ابوالفتح خان و سایر لرهایی که به وی خیانت کرده بودند جنگیده وآنان را شکست داده است و اگر بحث قرابت باشد واژگان لکی با کردی ۴۰ درصد و با لری ۲۰ درصد شباهت دارد اما واقعیت این است که چه بخواهیم یا نخواهیم باید این را بدانیم که لک مستقل لکاسیت نژادند گرچه در طوایف بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، اصفهان، فارس، مازندران و هرجای ایران یا عراق باشند و اکنون برند خود یعنی وند را داشته باشند یا نداشته باشند و یا به هر زبان مادری که صحبت کنند اصالت دارند نه به زبان بلکه به نشان، نشان میهن دوستی و دشمن ستیزی از آریوبژنا تا شهدای هسته ای ، زنده باد ایران
|

جانمراد بیرانوند ١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٠
ایل لک یکی از ایلات قوم بزرگ لر است

|

علی محمد ساتیاروند بابادی لر بختیاری ١٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
من از طایفه لک ایل بابادی ایل بزرگ بختیاری قوم شریف لر هستم ساکن خوزستان
|

علی میرزا حسنوند ٠٧:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٠
ایل لر کوچک (لک )
زنده باد قوم لر آریایی
|

شاهرخ ٠١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، تحقیق درباره ریشه و گویش و آئین و فرهنگ “لک‌ها” نیازمند آگاهی کامل از تاریخ اقوام ایرانی و قوم کهن کورد و آیین‌هایی نظیر میترایی، دیو پرستی(دیویسنا)، زرتشتی، مانوی، مزدکی و همچنین آگاهی از زبان‌هایی نظیر پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی است. به همین دلیل تا امروز کتابی جامع درباره این مردم به چاپ نرسیده است، که همه زمینه‌ها را شامل شود و بتواند اطلاعاتی جامع را در این زمینه ارائه کند. گویش لکی یکی از گویش‌های کهن و اصیل زبان کوردی است که با سایر گویش‌های زبان کوردی نسبت برادری دارد و نه پدر فرزندی: تا آنجا که گویش لکی دارای برجستگی خاصی در میان سایر گویش‌هاست و حالتی �زبان گونه� به خود گرفته است. در این گفتار سعی بر آن شده که در باره قومیت لک، گویش لکی، جغرافیای لک‌ها، ادبیات، دین و مذهب، بعضی از رسوم، پوشش و... اطلاعاتی بدست دهیم.

وجه تسمیه لک

پژوهشگران پیرامون وجه تسمیه �لک� نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند: چنانچه در فرهنگ‌های کوردی ذیل واژه لک آمده است: �بخش بزرگی از کوردان�(فرهنگ باشور، عباس جلیلیان "ئاکۆ" ص ٩٥٢) و �صد هزار از چیزی� (فرهنگ هژیر،٢٠٠٧، هژیر عبدالله پور ج ٢ ص ٢٠٢). دکتر عبدالحسین زرکوب، شیخ محمد مردوخ، عبدالله شهبازی، ت. فیروزان و محمدامین زکی بگ درمورد کورد بودن ایل لک اتفاق نظر دارند و محمدامین زکی بگ در مورد ایل لک می‌نویسد: در کورد بودن ایل لک هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و لک‌ها از کوردان اصیل هستند، در دایره المعارف کوردی نیز آمده است: �لک‌ها یکی از طوایف بزرگ کورد است که چون صد هزار جمعیت داشته‌اند، آنها را لک یعنی صد هزار گفته‌اند�(صفی زاده،١٣٨٠:ذیل لک). در اسناد تاریخی قرن شانزده میلادی نیز طوایف لک را بخشی از طوایف کورد می‌دانند نظیر کتاب شرفنامه شرف‌خان بدلیسی که به فارسی نوشته شده‌است. صاحب برهان قاطع نوشته است که هر چیز به صد هزار رسید، آن را لک خوانند(خلف تبریزی،١٣٥٧:ذیل لک).در لغت نامه‌های فارسی نیز نوشته شده است:�کوردهایی که در لرستان ساکن و خوش هیکل و تنومندند. و نیز لهجه‌ای از زبان کوردی که مردم هرسین و توابع بدان سخن گویند و نام طایفه‌ای از ایلات کورد ایران که در کلیائی کرماشان و همدان و اصفهان و کردستان و اسفندآباد و چهارکاوه و علی وردی مسکن دارند�(دهخدا،١٣٧٣:ذیل لکی) . �دهی از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه، واقع در ١٧ هزارگزی شمال باختری ارومیه و سه هزارگزی باختر شوسه ارومیه به سلماس … �(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٤).�دهی از دهستان خدابنده‌لو از بخش قروه شهرستان سنندج، واقع در ٢١ هزارگزی جنوب خاوری گل تپه، سر راه شوسه همدان به بیجار …� (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٥).
|

شاهرخ ٠١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
�لک� نام قلعه‌ای در اطراف شهر مندلی در زمان حافظ احمد پاشاى سردار که با عساکر بیشمار روم بعزم تسخیر عراق عرب و محاصره کردن قلعه دار السلام بغداد می‌رود. (تاریخ عالم‏آراى عباسى، ج‏٣، ص: ١٠٣٤)

قلعه لک لاش‏کوهى است فرسخى بیشتر مغربى قریه زاخور بلوک اربعه، آبش از چشمه است.( فارسنامه ناصرى ج‏٢ص١٦٣١)

دکتر اسکندر امان الهی بدین معتقد است: لک نام منطقه‌ای است. هریک از قاضیان احمد بن غفاری در کتاب تاریخ خود و معین الدین در منتخب التواریخ می‌نویسند: آن منطقه که این ایل در آن سکونت داشت، نام دره‌ای به نام لک است. شیخ مردوخ نویسنده کتاب بستان السیاحه و همچنین دائره العمارف الاسلامیه نیز می‌نویسد: واژه لک از عدد صدهزار برگرفته شده است و می‌گویند؛ بدلیل آنکه تعداد آنان صدهزار خانوار بود، نام آنان را لک نهاده‌اند.

نظر دیگر که احتمال استفاده از واژه لک به معنی صد هزار برای نام نهادن آنان را ضعیف می‌کند به شرح ذیل است: منابع تاریخی مکتوب ذکر می‌کنند، سرشماری و آمار رسمی ایران قدیم برای تمامی ملیت‌ها، طوایف، مذاهب و ادیان با عنوان�لک یا لوک� ذکر شده است و همچنین در دنیا، ایل یا عشیره‌ائی وجود ندارد که نامش را از تعداد خانوارهایش برگرفته باشند.

علاوه براین، مورخ نامی ایران�ایرج افشار سیستانی� می‌گوید: واژه لک حتی در حساب‌های مالی کاربرد داشته است و لک در زبان هندی- سنسکریت به معنای ده هزار قطعه مسکوک می‌آید. تاریخ جهانگشاى نادرى ص٣١٨ می‌گوید: لک واحدیست مرسوم به هندوستان و معادل صد هزار.

از سوی دیگر بارون دوبد شرقشناس نامدار از مبنای لک سخن می‌راند و می‌نویسد: می‌توانم بگویم؛ لک‌ها یکی از ایل‌های کهن و اصیل ساکن در منطقه هستند. در جائی دیگر در کتاب خود ذکر می‌کند: در کوه‌های بهبهان مقدار زیادی نقش و نگار باستانی و نوشته‌هائی با حروف ناشناس کشف شده‌اند و این حروف به سولک شناخته شده‌اند. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم؛ مالکان این نقش و نگارها و نوشته لک‌ها بوده‌اند. به همین روش نیز بدین اعتقاد دارد که نام و واژه لک از منطقه سولک یا سیالک برگرفته شده است که در نزدیکی شهر کاشان امروزی است و آثار باستانی را در آن کشف کرده‌اند و قدمت این آثار به چهار هزارسال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد.

پرفسور رومن گیرشمن از این بحث می‌کند، مردمان ساکن در منطقه؛ نخستین مردمان مهاجر به ایران بوده‌اند و می‌نویسد: نخستین مردمانی که به سرزمین ایران کوچ کردند، از منطقه سیالک واقع در نزدیکی‌های کاشان امروزی در جنوب تهران سکونت یافته‌اند. براساس این اطلاعاتی که ذکر کردیم، می‌توانیم ادعا کنیم: اصالت لک به کوردان در ایلام قدیم بر می‌گردد و ریشه نام آنان از منطقه سولک یا لک که بخشی از مناطق کوردنشین بوده، برگرفته شد و یکی از ایل‌های بزرگ منطقه است که هم در داخل و هم در خارج از ایران پراکنده شده‌اند و به زبان کوردی تکلم می‌کنند و خود آنان بدین اقرار می‌کنند که بخشی از کوردها هستند.

در منابع تاریخی ذکر زیادی از ایل لک به عمل نیامده است و این نیز به سبب برجسته بودن نام لر در دوران‌های قبل بود. سیروس برهام در مورد این دلایل بحث می‌کند و می‌نویسد: می‌توانیم لک‌های کورد زبان را لر بنامیم.

در حالی‌که ویلیام هالینکبری لک و لر را از هم متمایز می‌کند و ذکر می‌کند: اگر بخواهیم لک و لر را با هم ادغام کنیم و آنها را یکی بدانیم؛ اشتباه بزرگی کرده‌ایم و این مسئله کاملاً به دور از حقیقت موجودیت لر و لک است. البته فقط سیروس برهام براین باور نبوده است که لک و لر یکی هستند، بلکه بیشتر شرق شناسان نیز چنین نظری دارند که تمامی تیره‌ها، طوایف و ایل‌های ساکن در لرستان و مناطق غربی ایران، لر هستند و به همین ترتیب نیز برخی از مورخان به اشتباه کوردان فیلی را لر بر می‌شمرند. اما اگر حقیقت آن را بخواهیم، لر عشیره‌ای از عشایر کورد فیلی است و از جانب دیگر این نام در سده چهارم هجری بر سر زبان‌ها افتاده است و تحقیقات در مورد آن در سده هشتم هجری آغاز شد.

|

شاهرخ ٠١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
گویش لکی

دانشمندان زبانشناس لک‌ها را در شاخه اقوام جنوبی کوردی طبقه‌بندی می‌کنند، اتنولوگ آن را یک زیرشاخه چهارم کوردی طبقه‌بندی می‌کند.

گویش‌های جنوبی کوردی یا (جنوب شرقی) شامل تعداد زیادی لهجه‌های منفرد و متفاوت نظیر (کرماشانی، کلهری، سنجابی، لکی در استان‌های کرماشان، کردستان، ایلام و لرستان در غرب ایران و نیز در شرق عراق هستند.

دانشنامه بریتانیکا لک‌ها را از اقوام کورد نام می‌برد.[ و شماری دیگر از منابع نیز لک‌ها را در شاخه اقوام کوردی از شاخه زبان‌های ایرانی‌تبار غربی قرار داده‌اند. در کتاب "دائرةالمعارف اسلام" آمده‌است که: در لرستان قدیم برخی اقوام کورد (قبایل لک در شمال و همچنین در بین فیلی‌ها، ایل محکی) زندگی می‌کنند.

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز، لکی را لهجه‌ای از زبان کوردی دانسته‌است؛ زبانشناس کانادایی آنونبی نیز در مورد لکی نوشته‌است که نظر فتاح را قبول دارد که لکی را در میان زبان‌های کوردی طبقه بندی کرده‌است.

می‌توان گفت لکی بازمانده زبان‌های اصیل اوستایی و پهلوی است که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این مناطق، کمتر دچار تغییر و تحول شده است.

بیشتر لک‌هایی که از لکستان دور شده‌اند به گویش‌های دیگر تکلم می‌کنند. لک‌های ساکن در میان قشقایی‌ها به زبان ترکی، بخشی از لک‌های ساکن استان فارس و کرمان به زبان فارسی و �لک‌های ساکن جنوب آنکارا نیز به زبان ترکی تکلم می‌کنند�.
|

شاهرخ ٠١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
کاسیان اجداد لک

سابقه حضور اقوام کورد در زاگروس به هزاره‌های قبل از میلاد بر می‌گردد (روزنامه باختر، شمارە١٧٩٨ مورخ ١٤/٦/٩٢ رازهایی از آنوبانی نی, هادی نوروزی) یکی از این اقوام باستانی که در دامنه‌های زاگروس و درة سیمره سکونت داشته‌اند دولت متمدن کاسیان بوده است، این قوم بیش از ٥٠٠ سال در بین‌النهرین و بر بابل سلطنت کرده‌اند. عده‌ای کثیری از محققین مکان اصلی کاسی‌ها را کوههای زاگروس در شمال و غرب لرستان یعنی لکستان می‌دانند. عیلامی‌ها به این قوم کاسی و آشوریان آنان را با نام کاشو می‌شناختند. رئیس این قوم �گانداش� نام داشت. نام دریای کاسپین (خزر) از نام این قوم گرفته شده و آثار زیاد دیگری از این قوم در مناطق زاگروس و درة سیمره در شهرهایی چون نهاوند، هرسین، نور‌آباد، خاوه، الشتر، کوهدشت و... به دست آمده است و این آثار نشان می‌دهد که به احتمال زیاد کاسیان همان اجداد قوم کهن لک هستند.

در کتاب هرسین در گستره‌ی تاریخ در این خصوص آمده: � کاسیان اسب را رام کرده بودند و به مردم بین‌النهرین نیز آموختند. کاسی‌ها قومی جنگجو بودند و در گورستان‌های آنان خنجر و پیکان زیادی دیده می‌شود و در هیچ نقطه‌ای از ایران به اندازة مناطق زاگروس و درة سیمره سلاح‌های جنگی پیدا نشده است.�

قوم کاسی پس از سال‌ها حکومت در سدة ١٢.ق میلادی ضعیف شدند و به دست دولت قدرتمند عیلام حکومت آنان منقرض شد. عیلام نخستین دولتی بود که هنگامی که کاسیان هنوز به شدت بابل را تحت اشغال داشتند نیرو گرفت و آخرین ضربت خود را وارد آورد. همچنین آثار به جای مانده از مادها بیانگر این است که لکستان به عنوان قسمتی از ماد محسوب می‌شده است. آثاری چون دخمه‌های دهنو روستای اسحق‌وند هرسین که پیکره مرد مادی در بالای کوه آن روستا شاهدی بر این مورد است.

در کتاب هرسین در گستره‌ی تاریخ به نقل از دکتر اسمیت آمده: � داریوش شاه هخامنشی در تاریخی که با هفتم مهر ماه سال ٥٢٢ ق. م برابر است در محلی به نام سی‌گایوواتیش در سرزمین ماد محبوس حیله‌گر که خود را بردیا یا برادر کمبوچه معرفی کرد به جزای ناشایست مأخوذ داشت و سپس به قتل آورد�[ این محقق معتقد است که سکاوند همان محل سی‌گایو واتیش می‌باشد که نزدیک هرسین جاده جدید خرم‌آباد چند نقش از دوران ساسانی یافت شده که مهمترین آنان لوحه‌ای است که به صورت عمودی روی دامنه کوهی شبیه به نقوش برجسته بیستون کرمانشاه تراشیده شده است، به علاوه سکویی با پلکان دیده می‌شود که از یک پارچه سنگ است و شباهت به نمونه هم نوع خود در پاسارگاد تخت جمشید را دارد.
|

شاهرخ ٠١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
قدیمی‌ترین مراجعی که در آنها ذکر کاسیان و زبان آنها آمده، متون مربوط به قرن ٢٤ ق.م می‌باشد� برابر تحقیق دیاکونف اسامی نخستین سلاطین کاسیان و مدت سلطنت آنها به تقریب آمده است. اولین آنها گانداش بود که تقریباً از ١٧٤١ تا ١٧٢٦ ق.م و آخرین اورشی گورماش بود که تقریباً پایان قرن ١٧ ق.م حکومت کردند.� آری کاسیان متمدّن‌ترین ملل عصر خود بوده‌اند، این قوم بدون آنکه سرزمین کوهستانی خویش را (زاگروس و درة سیمره ) فراموش نمایند بر بابلی‌ها تاختند و قرن‌ها بر آنان حکومت کردند. شاید اولین قومی بودند که از اسب استفاده نموده‌اند و آنان بودند که برای ساکنین بین‌النهرین سفلی که جز الاغ حیوان دیگری نمی‌شناختند اسب آماده کردند و به همین مناسبت اهالی بین‌النهرین سفلی به اسب نام خر کوهستانی دادند.

ایزد پناه می‌نویسد: � آشوریها عرابه‌های خود را با اسب‌های کاسیان به حرکت در‌می‌آوردند،کاسی‌ها در دوران تسلط بر بابل از تمدن بابلیها نیز استفاده کردند و خط آنان را پذیرفتند. آداب و عادات و اخلاق بابلیان را فرا گرفته و با خویش به سرزمین کوهستانی خود در زاگروس و درة سیمره آوردند.

راجع به کیش کاسی‌ها دیاکونف در کتاب تاریخ ماد می‌نویسد:� از جمله خدایان کاسیان یکی کاشواست که ظاهراً خدای قبیله کاسیان سیمره می‌بوده، دیگر شیمالی الهه کوهستانی که نام دیگر او شیبارو بود، شوکاسون خدای آتش زیرزمینی و حامی سلاله شاهی بود. خدایان دیگر عبارت بودند ازهاربه، شیخو وخدای خورشید، ساخ و یا شوریاش.�

نام کاسیان چنانکه بعدها توسط �استرابون� یاد شده به منزله میراثی است از سکنه بسیار قدیم ناحیة زاگروس میانی غرب و جنوب غربی ایران. در کتاب لرستان و تاریخ قوم کاسیت به قول از راولینسون آمده: � واژه کاسی به شکل کوسایورلیی بوده و در زمان اسکندر یونانیان به مردم زاگروس و درة سیمره اطلاق می‌کرده‌اند.�

� کاسی‌ها مردمی بودند که در کوههای زاگروس در جنوب کرمانشاه و غرب لرستان مسکن داشتند و یونانیان آنها را آکسیان نامیده‌اند.� این همان مسکن امروزی قوم لک است.

قبایل ساکن در ناحیه کوهستانی زاگروس واقع میان ماد و عیلام در زاگروس مرکزی و درة سیمره به نام کاسیت مشهور بودند.

بر طبق پژوهش دیاکونف دانشمند روسی محل سکونت کاسیان ( در زبان آکدی، کاشی) از قدیم تا فتح ایران به دست اسکندر مقدونی، بخش علیای رودهایی بود که دره‌های آنها در عهد باستان، کشور عیلام را تشکیل می‌دادند.

علی‌محمد ساکی می‌نویسد:� شش شهریار کاسیت بر سرزمین بابل فرمانروایی کردند که مقتدر‌ترین این شهریاران در بابل اگوکاکریم بود �.سلسله کاسیت‌ها در بابل بلاخره به وسیله شاهان عیلام منقرض و این قوم به ناچار به زادگاه کوهستانی خود یعنی زاگروس مرکزی باز گشتند. یکی از خدایان آنها هوەرداێ نام داشت (به زبان لکی یعنی طلوع خورشید) این کلمه ( هوەر ) امروزه فقط در لکی وجود دارد و به معنی خورشید است. بدون تردید بعد از امپراطوری عیلام باید دولت کاسیان را بزرگترین امپراطوری ایرانی در غرب آسیا به شمار آورد. آثار فرهنگ و تمدن طلایی آنان (به خصوص ساخت مفرغ) به دولت‌های ماد و هخامنشی به نیمة هزارة اول پیش از میلاد منتقل گردید و دولتهای اخیر وارث بلافصل فرهنگ و هنر کاسیان شدند و از آن تأثیرات عمیقی را پذیرفتند.
|

شاهرخ ٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
جغرافیا یا محل زندگی گویشوران لک

از برچیده شدن سلطه اعراب تا زمان صفویه که اکثر شهرهای ایران محل تاخت و تاز بیگانگان و حتی جنگ های داخلی بودند و موجی از نا امنی بر آنها سایه افکنده بود طی چند قرن متمادی مناطق لک نشین از امن ترین جاهای ایران بودند و به علت صعب العبور بودن و خصلت جنگاوری و بیگانه ستیزی که داشتند در مقابل کشورگشایانی چون چنگیز مغول، تیمورلنگ و … ایستادگی می کردند و بعد از آنها نیز در اواخر صفویه که افغانها و ترکها به اکثر شهرهای ایران تجاوز کرده و جنایاتی را بر مردم تحمیل می کردند این مناطق اقتدار خود را حفظ و در بازپس گیری مناطق از دست رفته ایرانی بارها ایفای نقش نموده اند بنا به دلایل فوق، ورود به این مناطق به سختی انجام گرفته و حتی تاریخ نگاران نیز از اوضاع آن چندان آگاهی نداشته و نسبت به شرح حوادث این منطقه کمتر دست به قلم شده اند.

لک‌ها در سرتاسر ایران و بخش هایی از کوردستان عراق، ترکیه و قفقاز پخش شده‌اند، ولی با حفظ گویش در زاگروس مرکزی تمرکز بیشتری دارند. بسیاری از آنها در طول تاریخ پس از اسلام بنا به دلایلی نظیر جنگهای ایران و عثمانی (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٦) و نیز سیاست های حاکم در حکومت‌های صفویه و قاجاریه آواره شده اند البته نقش افشاریه و زندیه نیز در این بازی کمرنگ نیست. از لحاظ تقسیم بندی ملیتهای قفقاز و از جمله داغستان در این منطقه سه گروه بزرگ ملی در حال زندگی می باشند که دانشمندان جامعه شناس و زبان و تاریخ شناس آنها را اینطور طبقه بندی نموده اند: گروه اقوام بومی که از قبل در منطقه بوده اند مثل گرجی-چچن-اینگوش-لزگی-دالقین-طبساران-چرکس-لر(لک) و غیره. در کتاب داغستان من رسول حمزه اف میگوید در داغستان حدود ٥٠٠٠٠ نفر لک زندگی می کنند (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٦). لک ها در ترکیه به کردهای تبعیدی معروفند، گروهی که توسط عثمانیها به اطراف آنکارا (شهر هایمانا یا هیمنا) کوچانده شدند به لکهای "شیخ بزینی" یا کردهای هیمنه‌ای معروفند که هنوز فرهنگ و هویت خود را کمابیش حفظ کرده‌اند در کوردستان ترکیه در مناطق قاره مان، کونیا، آسکی شهر، نیغده، قیصری، مرشف جوروم، ویرشهر، جوقراوادنه و نزدیک شهر ادنه (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٥، نصف جهان لک است) ساکن می باشند.

بخش‌هایی دیگر از طوایف لک در کردستان جنوبی مناطقی از استان دیاله تا استان موصل دیده می‌شوند و در مناطقی از خورماتو، داقون، خانقین، کرکوک، کویه، سلیمانیه، چند روستای نزدیک به تق تق و در سراسر دشت اربیل پراکنده اند و از بستوره تا قراج چند روستای مستقل در این دشت متعلق به لک‌هاست که عبارتند از: اصحاب لک، قشقه، خورخور، آومار، برایم لک، جدید لک، لک خورماتو، آو دلوک(ئاوده‌ل له‌ک)، دوشیوان و حوشترالوکی قراج و... همچنین در غرب موسل و در چند روستای شبک ساکن اند و به گویش شبکی تکلم می‌کنند. ایل شوانی در کرکوک و اطراف آن، همه وند در چمچمال و سلیمانیه، ایل باجلان در موصل و خانقین، ایل زند در خانقین (نقل قول از محممد علی سلطانی) و کرکوک در روستای های کوله جوب و خجی سروه، در منطقه قره تپه و کفری (نقل قوا از لیلا نامق)، ایل قیاسوند (قیاسی، غیاثی یا غیاثوند) که یکی از طوایف بزرگ لک است در شهرهای الحی البدره و الکوت ساکنند. کوردهای عراق معتقدند که کوردهای یارسان کاکی از ایل کاکاوند می باشند. لازم به ذکر می باشد که در عراق این طایفه را با نام فیلی )القیسی) می شناسند به لک‌های منطقه خورماتو لک گرمیانی می‌گویند. و در بغداد، کوت و دیاله (بقول عباس عزاوی اینار) چند تیره‌ای از عشیره زند در سواحل رودخانه دیاله در روستاهای جوسه تپان، للبن، قیچی، قوبه، بان سنوق، کوکز، اجیلر، هودلی و تپه علی ساکن می‌باشند. در کردستان عراق تعداد گویشوران لک بیشتر از ایران است.
|

شاهرخ ٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
در دوران صفویه جابجایی ایلات یکی از تدایبر حکومت داری گشته و این سیاست بیش از همه دامن گیر طوایف کورد شد. این سلسله وجود کوردهای نا آرام را در حد فاصل قلمرو خود و عثمانی را به زیان خویش می دید، با توجه به مشکل اصلی این گروه یعنی کمبود مرتع و چراگاه آن ها را در سال ۱۰۰۵ ق/ ۱۵۹۶ م به جلگه های تهران، خوار و ورامین کوچانید(توحدی، ۱۳۷۱: ۲۱)

ناردشاه افشار تعداد زیادی از لک ها را به مناطق گروس، کوردستان، له کچور، کلاردشت، چول غرب و مازنداران به اجبار اسکان داده است و همچنین “کریم خان زند” در دوران حکومت خود (۱۷۷۹-۱۷۴۷) بخشی از آنها و به ویژه خانواده‌های سربازانش را به مناطق جنوبی ایران فرستاد، عده‌ای از آنان از سوی آغامحمدخان قاجار به لرستان و گروه‌های دیگر از آنان بسوی عراق بدلایلی مختلف پراکنده شده‌اند و به مناطق دور از شیراز (پایتخت حکومت زندیه) - قم - گرمسار - ورامین - خراسان - ملایر - جنوب تهران (یافت آباد) تبعید گردیده اند.

به همین دلیل “لک ها” را می‌توان در بیشتر مناطق ایران و دیگر مناطق کردنشین کشورهای همسایه و چند منطقه در جنوب آنکارا و قفقاز مشاهده کرد.

ژنرال سر پرسی سایکس درباره این قوم می‌گوید: بخشی از لک‌ها در سال ۱۲۷۹ شمسی (۱۹۰۰ میلادی) از جیرفت به سمت گیسکان می‌روند که ییلاق و قشلاق دارد.

کتاب آمار ایران در سال ۱۳۶۱ شمسی "لک" را به این طوایف تقسیم می‌کند: سرگداری، کوچک خانی، مهنی، سلطان شیخ و عرب سلنار. طایفه جمور یا جمیر بزرگترین طایفه کوچنده این قوم است که در مناطقی بین کرماشان و همدان سکونت دارد. حکومت عراق نام قوم جمور را به قوم �جبور� عربی تغییر داده بود در حالی که جمور از لغت �گمو� به معنای سیار (کوچنده) گرفته شده است. جیمز موریتی جهانگرد انگلیسی که در سال ۱۸۱۰ میلادی از ایران دیدن کرده است، می‌گوید: لک در سراسر ایران پراکنده شده است و طایفه ای بزرگ است و از چند بخش تشکیل شده است. در اصل ایرانی اند و خود را کرد می‌دانند، نویسنده در ادامه می‌گوید لک‌های کرمان در سال ۱۰۵۰ قمری از بندرعباس به این منطقه آمده اند. وزیری نیز می‌گوید در منطقه برنجان کوهستانی، چندین نام جغرافیایی دیده می‌شود که دربردارنده عنوان "لک" هستند که متعلق به "لک"‌هاست. در سال ۱۲۷۹ سر پرسی سایکس می‌گوید: گیسکان منطقه ای کوهستانی است که قوم لک در آن ساکن اند. اکبر وقایع نگار می‌گوید: بیشتر لک‌های لکستان در کلیایی و کرمان و استان کردستان ساکن اند و شماری از لک‌ها نیز به اجبار در اصفهان سکونت داده شده اند.

|

شاهرخ ٠١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
طور کلی جغرافیای برخی از ایلات لک در ایران

استان لرستان: ایلات بیرانوند (هنری راولینسون خاستگاه ایل بیرانوند را "موصل عراق" دانسته و معتقد است بیرانوندها و باجلوندها در قرن دوازدهم یعنی در اواخر صفویه یا در زمان افشاریه از نواحی موصل به لرستان کنونی (سرزمین های لر نشین) آمدند)، گراوند، رومانوند، آدینه وند، قیاسوند (غیاثوند یا قیاثوند)، روماینوند، ماولین یا بوالیند، سگوند (دکتر امان اللهی بهاروند، سگوندها را یکی از انشعابات ایل باجلان یا باجولوند می داند)، طایفه کُر، پاپی، جاواری(چواری= جاری، ت. فیروزان نام این عشیره را درکتاب خود ذکر و به بخشی از مردم دلفان آنانرا برشمرده است)، خاوه، عیسوند، فولادوند، باجلوند(بدین عشیره باجلان هم می گویند، بارن دوبد و محمدعلی سلطانی می نویسند: اصل باجلان از این ایل است. نیز چریکوف، عبدالله شهبازی و کلیم الله توحدی ابراز میدارند: بوجلوند کورد می باشند)، دالوند، ترخان، مومیاوند (مومه یا مالمومه)، کرنالوند، کرناتی، کوشکی، ازدجوند یا ازدج، آزادبخت، گراوند، اولادقباد، سنجابی، ایتی وند، نورعلی و احمدوند، میروند، میربگ، موسی وند، شاهیوند، بهاروند، یوسفوند، حسنوند(ریشه این نام از خاندان حسنویه برگرفته شده است که بر بخش بزرگی بر لرستان حکمرانی نموده اند و اصالت آنان به عشیره زریگانی کورد بر می گردد)، کولیوند، فلک الدین، طوایف امرایی، پادروند در الشتر-کوهدشت-خرم آباد-سلسله-دلفان-بروجرد-پلدختر. بین رود کشکان و سیمره، خاوه و طرهان، رومشکان.

استان کرماشان: ایلات زوله(محمد علی سلطانی به نقل از تاریخ طبری ص ٤٦-٤٥ می گوید مردم این ایل از نوادگان زو فرزند طهماسب از پادشاهان پیشدادی می باشند، و نیز یکی از ایلات باستانی کورد پیش از میلاد می باشد(مجله سروه ش ١٦٦-١٦٥)، کاکاوند( مرحوم عمادالدین دولت شاهی در کتاب کوههای ناشناخته اوستا سابقه این ایل را در زمان نوشتن اوستا می داند و شیخ محمد مردوخ این عشیره را از اعقاب کاشیان ساکن در غرب دلفان در منطقه هرسین و چمچال می داند)، ترکاشوند، جلالوند، خالوند، قیاسوند، جلیلوند، نامی وند، پایروند (یکی از ایلات باستانی کورد پیش از میلاد می باشد(مجله سروه ش ١٦٦-١٦٥)، بالوند، همه وند، شیرازی، عثمانوند یا هوزمانوند، احمد وند، اولاد قباد، کرم علی یا کرم علی وند، خزل، قلایوند، دیناروند، همایون وند، مافی وند،بهتولی وند، فولادوند، باجولوند، سالاروند در کرماشان- هرسین- اسلام آباد غرب- کرند غرب-صحنه— چمچمال- دینور-درودفرامان-ماهیدشت و...

استان همدان: ایلات چهاردولی، فلک الدین، زوله، ترکاشوند، موسی وند، زند(نویسندگانی نظیر سایکس، بهرام افراسیابی، محمدعلی سلطانی، محمد امین زکی، اسکندر امان الهی، ایل بگ جاف، البارون دوبد، سیروس بهرام، عبدالله شهبازی و جان آر پری در باره زندیان نوشته اند و همگی بر این نظرند که اصالت خاندان زند لک است)، غیاثوند، جلیل وند، کاکاوند در اسد آباد-نهاوند-تویسرکان-ملایر.

استان ایلام: ایلات بالوند، کوشوند، قیاسوند، گراوند، بیژنوند، آبدامانی، دشتی یا دشتی وند، قلم مراد خانی، کید خورده وند، خزل، دیناروند، ریزوندی، همایون وند، خیر یا خیروند، قنیوند، شمس الدین و خضروند، دالوند، هلیلان، بالاوند، دینارآوند، کرم علی یا کرم علی وند، زینل وند، سکوند، کبیر کوهی، زینیوند(نویسنده معروف�جعفر غیتال� در مورد عشیره زینیوند می نویسد: این عشیره، از لکهای ساکن در دره شهر و از تیره های ایل دیربغچهد است)، کُر، مهکی یا محکی، بادرانی در آبدانان-دهلران-بیک و سوسیان-تمین و کرازان-شیروان و چرداول و...

استان کرمان:ایل منوخان جیرفت-ایلات لک و سهرابی یا سهرایوند سیرجان-طایفه لک پاریز و...

استان فارس:شبانکاره، زند، زوله، طایفه ای به نام کورونی از لک های طرهان در روستاهای خدا آباد و شاهپور کازرون و روستای چهل چشمه شیراز -ایل چهاردولی شیراز، چهار ملیلوند، لک، رحیمی، ایل های لک در منطقه ی قشقایی فارس، وندا، کرانی، لک، منطقه ی همراه عمله در دو فرسخی حنا، قسمتی در چهار فرسخی یزدخواست، کنار رودخانه ی رحیمی. ژوکوفسکی می‌گوید: لک یکی از اقوام �تلخ دشت� است که در سال ۱۸۸۵ به آنجا منتقل شده اند، لک‌ها به گویشی نزدیک به گویش هورامی‌تکلم می‌کنند. تلخ دشت در جنوب غربی شیراز واقع شده است.
|

شاهرخ ٠١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
استان خوزستان:ایل گراوند باغ ملک طوایف پشت کوهی و لک های دزفول.

استان قزوین: ایلات غیاثوند (نقل از دکتر امان الهی)، جلیل وند، کاکاوند (کاکاوندان ساکن در قزوین در مناطق مرزی در بین خمسه و قزوین در امتداد جاده زنجان و ساوه زندگی می کنند، نقل از "هنری فیلد")، مافی و...

استان آذربایجان غربی:ایل چهاردولی در شاهین دژ و دهستان لکستان.

استان مازندران: ایل کاکاوند (نقل از هنری فیلد)، تیره هایی از طوایف لک دلفان، قیاسوند در روستاهای تیت دره و مکارود و کجور- ایل خواجه وند( کوچ توسط نادر شاه. دکترعبدالحسین زرکوب(تاریخ مردم ایران) می نویسد: اصالت خواجه وند از ایلامیان قدیم و خواجه وند نام قدیمی ایلام است. و د.محمد جواد مشکور می گوید: اصالت خواجه وند به شهر شوش در ایلام کهن بر می گردد و در آنزمان بدانها خواجه یا خواجا می گفته اند که هنری فیلید هم نظر آنها را تایید می کند) در اکثر روستاهای کلاردشت و کجور-ایل چهاردولی نور-روستای میانکاله و روستای زاغ مرز بهشهر.

استان تهران:ایلات قیاسوند، بیرانوند و ایل هداوند و رامین-ایل چهاردولی کرج.

استان مرکزی: روستای نینه محلات.

استان کردستان: ایل چهاردولی قروه-روستای لک قروه-روستای لک خدابنده لو قروه و ایل زند در سنندج ( نقل قول از ایرج افشار سیستانی) و گروس(کوچ توسط نادرشاه،نقل از هنری فیلید) و و حضور لک ها در اسفندآباد و منطقه برزاب(آیت محمدی کلهر).

استان کهگیلویه و بویر احمد: ایل چهاردولی کهگیلویه.

استان گلستان: ایل بیرانوند گرگان.

استان سمنان: لک هداوند در شهرستان ایوانکی استان سمنان از سه طایفه اصلی سیرس، خانی و میرزایی تشکیل شده اند و در مجموع بالغ بر ۴۲ طایفه را شامل می‌شوند (آیت محمدی کلهر: هداوند یکی از طوایف بزرگ قوم لک است که همراه با کریم خان زند به شیراز رفته اند).

استان اصفهان: طایفه نایبی ایل بیرانوند کاشان.

استان قم: ایل بیرانوند و ایل زند (اسکندرامان الهی)، در محله هایی همچون زندآباد، روستاهای قلعه چم، علی آباد نیزار، دیزار، نارچ و حاجی آباد.

استان خراسان: علی میرنیا می گوید که تیره‌هایی از عشیره زند در هردو منطقه درگز و نوخندان و کلات در استان خراسان اسکان گزیده‌اند. و مورخ جعفر خیتال، بودن خانواده های غیاثوند در روستاهای سرچشمه بابا سمش، شاه قلندر علیا، و سفلی، پهنه بر در شیروان را اثبات می کند.

استان زنجان: ایل قیاسوند(نقل از عبدالله شهبازی).

ایل های لک در منطقه ی بختیاری، سالاروند، خانه جمالی، پولدوند، عبدالوند، حاجی وند، عیسی وندو...

لک هایی که به زبان بختیاری صحبت میکنند: طایفه نوروزی طایفه دینارانی ایل بختیاری در حقیقت لک هستند.

|

شاهرخ ٠١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
ژوکوفسکی در بخش ۴ کتابش می‌گوید: لک‌های طایفه جاویدی ممسنی به گویش لری ممسنی سخن می‌گویند، همچنین می‌گوید طایفه دیگری از لک‌ها به نام لک زندی در میان ممسنی‌ها دیده می‌شود که بخشی از آنان در شیراز ساکن اند.

د. جمشید صداقت کیش در کتاب کردان پارس و کرمان از لک‌های ساکن میان قشقاییان سخن به میان آورده است.

آیت محمدی کلهر می‌گوید: آقا محمد خان قاجار لک‌ها را به مناطقی چون اطراف تهران، دماوند، ورامین، لار، توچال و بخش ایوانکی، روستاهای سنگاب و کرسی علیا، کرسی سفلی و چنداب منتقل نمود. شماری از آنها نیز در ساوه و زرند و قزوین اساکن شدند.

شیخ محمد مردوخی می‌گوید: لک ها از این طوایف تشکیل شده است: سلسله، لاله، دلفان، ترهان و دالوند، که در خانقین، خرم آباد، الشتر و کلیایی، همدان، اصفهان، دولت آباد، سلطان آباد، اسفندآباد و لیلاخ سنندج، قضای سلماس و شیراز سکونت دارند. در اصل ایرانی اند و خود را کرد می‌دانند، نویسنده در ادامه می‌گوید لک‌های کرمان در سال ۱۰۵۰ قمری از بندرعباس به این منطقه آمده اند. وزیری نیز می‌گوید در منطقه برنجان کوهستانی، چندین نام جغرافیایی دیده می‌شود که دربردارنده عنوان “لک” هستند که متعلق به “لک”‌هاست. در ادامه اینگونه درباره طوایف لک ساکن در این منطقه می‌گوید: درمریدی، گودالی، میرازیی، خواجه، زروسی، شهسواری، تهرانی، درویشی، غزاوی خدر. در سال ۱۲۷۹ سر پرسی سایکس می‌گوید: گیسکان منطقه ای کوهستانی است که قوم لک در آن ساکن اند. اکبر وقایع نگار می‌گوید: بیشتر لک‌های لکستان در کلیایی و کرمان و استان کردستان ساکن اند و شماری از لک‌ها نیز به اجبار در اصفهان سکونت داده شده اند.
|

سالاروند ١٤:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
جناب شاهرخ! هداوند از ایلات لُر و ساکن در شهرهای دورود ، خرم آباد ، الیگودرز و ورامین هستند و لری بختیاری حرف میزنند حالا شما چه سند تاریخی آنها را لک مینامید؟مادها آریایی بودند ولی کاسیتها و عیلامیان طبق تمامی کُتب تاریخی از نژاد آسیانی (بومی خود آسیا ) بودند حالا شما چطور لَکها را همزمان کاسیت و ماد (کُرد ) میدانید؟ لک یک عدد شمارش هندی است حتی در لغت نامه لاروس جلد ۲ صفحه ۱۷۵۲ آمده لَک عِند الهُنود (یعنی لک نزد هندیها ) میشود صد! اولین بار اواخر صفویه از لک بعنوان طایفه ای از لُر نام برده شده است که توسط شاه عباس از ماهیدشت کرمانشاه به لرستان آورده شدند و بومی باستان منطقه نیستند.
|

میرمقدم ١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
کاسیتها از نژاد آزیاتیک بودند نه آریایی و اشتغال به کاشت داشتند و نامهای کاشمر ، کاشان ، کشمیر و کاسپین (قزوین ) برآمده از تاریخ آنهاست. کاسیتها اجداد لُرهای لُرستان بودند و نام طایفه لُر کوشکی و رودخانه کشکان متعلق و بازمانده از کاسیتهاست. تمامی باستان شناسان مثل جورج کامرون ، والتر هینتس ، دیاکونوف ، دانیل تی پاتس و مارسلا رمپوف گفتند که کاسیتها خویشاوندان نژادی عیلامیان باستان بودند که باز در جغرافیای زیستی کنونی لُرها زندگی میکردند حتی اشیای کشف شده در کلماکره به خط و زبان عیلامی بودند و این را دکتر رسول بشاش در تحقیقاتش آورده است. کاسیتها قومی صنعتگر و یکجانشین بودند و از قزوین و همدان و لرستان و کاشان و ایلام و شمال خوزستان سکونت داشتند حالا چطور طایفه لک که نامشان اواخر دوره صفوی بر زبانها افتاد و در تاریخ نطنزی به عنوان یک طایفه از طوایف لُر آمده است ادعای تمدن کاسیتها را دارد؟ در سفرنامه رابیتیو ، هنری راولینسون ، نقاوه الآثار افوشته ای نطنزی و میرزا بزرگ حاکم لُرستان گفته که لکها اواخر صفویه توسط شاه عباس به لرستان آمدند حالا چطور ادعای یک تمدن ۵ هزار سال پیش را میکنند؟ کردها هم ادعای تمدن ماد را میکنند اما حتی یک برگ سند ارائه نمیدهند. از مادها هیچ نسخه کتبی بر جای نمانده نه کتیبه ، نه سکه و نه کتابی که ما به زبانشان یا هویتشان پی ببریم.هر کس ادعایی داره با ذکر سند بگوید.
|

شادلو ٢٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
رستم فرخزاد حاکم آذربایجان بود (تاریخ اسلام ، کوهسار نظری ، صفحه ۸۲ )
|

جهانی ٠٢:١١ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
بارون دوبد شرقشناس نامدار از مبنای لک سخن می‌راند و می‌نویسد: می‌توانم بگویم؛ لک‌ها یکی از ایل‌های کهن و اصیل ساکن در منطقه هستند. در جائی دیگر در کتاب خود ذکر می‌کند: در کوه‌های بهبهان مقدار زیادی نقش و نگار باستانی و نوشته‌هائی با حروف ناشناس کشف شده‌اند و این حروف به سولک شناخته شده‌اند. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم؛ مالکان این نقش و نگارها و نوشته لک‌ها بوده‌اند. به همین روش نیز بدین اعتقاد دارد که نام و واژه لک از منطقه سولک یا سیالک برگرفته شده است که در نزدیکی شهر کاشان امروزی است و آثار باستانی را در آن کشف کرده‌اند و قدمت این آثار به چهار هزارسال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد.
|

محمد ١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
در شاهنامه تاریخ قدیم ایران هیچ اسمی از لر نیامده فقط در قسمت بهرام گور گفته آنها را از هند آوردن ، و دربارهای خرم آباد ، در زمان شاپور اول ساسانی گفته شاپور ، روم های را از تیسفون به اسارت گرفت به سرزمین خوزی ها فرستادند و انها شهر خود را خرم آباد نامیدند ، واین قوم با گذشت دو هزار سال خود را رومانی ، رومی ، رومیانی میخوانند و اسم شهر خود را خرم آباد گذاشتند، منابع متن شاهنامه
|

شاهنامه کتاب شعر است ١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
خاک بر سر مملکتی که تاریخش را در کتاب شعرها بجوید. چرا این سایت به کسانیکه بدون منبع و سند به لُرها توهین میکنند پیامشان را چاپ میکند ولی پیام لُرها را چاپ نمیکند؟
|

سهراب ١٧:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
خیلی ازقومیت ها درایلام ولرستان به زبان لکی حرف می زنند.شهرهای الشتر نورآباد کوهدشت به کل لک زبان هستند وبرخی طوایف ساکن درخرم آباد به زبان لکی حرف می زنند. حتی دراستان خوزستان هم طوایفی هستندکه به زبان لکی حرف می زنند .
|

سهراب ١٧:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
رومشکان ازشهرستان های استان لرستان است که به زبان لکی حرف می زنند به این علت نامش رومشکان است که دراین منطقه ایرانیان رومیان را شکست دادند.
رومیانی نام طایفه ای دراستان لرستان است وبرخیها نام خانوادگیشان رومیانی است .

رومیانی، روستایی از توابع رومشکان در استان لرستان ایران است. همچنین نام یکی از طوایف لرستان می‌باشد.
|

سبحانی ١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
هندیها نژادشان بانژاد لک هافرق دارد هندیها پوستشان تیره است . لک ها پوستشان سفیدرنگ وتنومندوخوش هیکل هستندکه حتی باستان شناسان هم همین مطلب رادرکتابهایشان عنوان کرده اند. درلرستان هندیها شناخته شده اند وپوستشان تیره رنگ است وبه نام لوتی معروف هستند.
|

پاسخ به سبحانی ٠٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
لکهای دلفان و بیرانوند اکثراً سبزه و قهوه ای هستند
|

یاسمن ١٥:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
لکی بازمانده زبان‌های اصیل اوستایی و پهلوی است که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این مناطق، کمتر دچار تغییر و تحول شده است.
|

جودکی ١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
لک های الشترمثل برف سفیدوموخرمایی هستندوخیلی هم خوش قیافه هستند.ماباطایفه حسنونددرالشترکه لک زبان هستندخویش وفامیلیم خیلی سفیدوجذاب وزیبا هستند واکثرلکهای الشترباسوادوشغل ومنصب مهم دولتی دارندوخیلی شریف ومحترم ومهمان نواز وبااصل ونصب هستند . لرها ولک ها باهم اغلب نسبت فامیلی دارندونزدهم شناخته شده اند.
درپلدخترواندیمشک وخرم آبادهم هندیها ساکنندو به اسم لوتی شناخته شده اندووازرنگ پوست تیره ونژادخاصی که دارندکاملا هویداست که لوتی هستندواغلب لوتی ها هم شغلشان مطربی ونوازندگی وسازودهل زنی وچوب تراشی ونجاریست وطبق شنیده هادردوره صفویه هندیهاواردلرستان شدند.جودکی ازپلدختر
|

فربد ٢٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
میتوان به صراحت گفت که لک ها بازمانده ماد ها هستند. ماد ها اولین مردمانی بودند که وارد ایران شدند و اولین امپراطوری ایران را تشکیل دادند اولین شاه ایران که از قوم ماد بود دیاکو نام داشت. ماد ها در غرب ایران ساکن بودند پس صد در صد لک ها از این قوم هستند.زبان لکی هم ریشه در پارسی باستان دارد. بسیاری از محققان از جمله هرودوت بزرگ قوم ماد را از نسل آریایی می داند. برای گفته خویش نیز دلایلی می آورد بسیاری از کلماتی ذکر کرده بود یا از خود مادی وارد پارسی باستان شده بود یا از پارسی باستان وارد این زبان شده بود و این زبان ها به طوری از هم تاثیر گرفتند که تقریبآ یکی شدند به طوری که لکی بازمانده پارسی باستان میباشد.
واژگان بازمانده از گویش مادی[مانند: Farnah (= فر)؛ Paradayda (= پردیس)؛ Vazraka (= بزرگ)؛ Vispa (= همه)؛ Spaka (= سگ)؛ Mitra (= مهر)؛ Xshayathia (= شاه)] در زبان پارسی باستان، و نیز تصریح �استرابون� به �آریایی� بودن زبان مادها و پیوند و همسانی آن با زبان‌های پارس و بلخ و سغد و سکاها و نیز کلام داریوش بزرگ ـ که زبان مادها و پارس‌ها را در یک گروه قرار می‌دهد، نشانهٔ از �آریایی� بودن زبان مادهاست.

همان طور که دیدید یا واژگان همان بود و یا هم ریشه آنان بود.

بناهای مذهبی (معابد) یافته شده در سکونت‌گاه‌های مادها و نیز نام‌های خاص مادی که با اسامی دینی آریایی ترکیب شده‌اند (مانند: Mazdakku، Bagparna، Auraparnu، Artasiraru، Bagdatti، Bagmashda) به آشکارا تعلق مذهبی قوم ماد را به اندیشه‌ها و آیین‌های دینی هندوایرانی (آریایی) و شاید زرتشتی، نشان می‌دهد.

نام شاهان و سرداران ماد که در متون آشوری و یونانی و پارسی‌باستان ذکر گردیده‌اند (مانند: فْرَوَرتی، اوُوَخْشَترَ، اَرشْتْی‌وَییگَ، شیدیرپَرنَ، تَخمَ‌سپادَ و…) همگی به آشکارا �آریایی� هستند.

|

فربد ٢٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
تاریخ

مردمی که در نواحی زاگرس زندگی می کنند عموما دارای پیشینه ای باستانی هستند و حتی پیشینه ی آن ها به دوران پارینه سنگی باز می گردد(در حدود چهل هزار سال پیش).مردم لرستان در حدود 15 هزار سال پیش به هنر نقاشی بر روی سنگ را آغاز نمودند. نقاشی های غار دوشه چگنی و میرملاس کوهدشت این گفته را اثبات می کند. اقوامی که در مناطق لک نشین امروزی حضور داشته اند شامل کاسیت ها و عیلامی ها بوده اند(البته اقوامی دیگر نیز حضور داشته اند مانند : لولوبی ها) مناطقی را که این دو قوم در بر می گرفته اند شامل اکثر مناطق لرنشین امروزی نیز می باشد که این خود نشان دهنده ی همبستگی قوم لر و مردم لک است اما تاریخی که باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد ، بعد از اسلام است چون در این دوره از تاریخ است که نام دو قوم کرد و لر دیده می شود.

اولین باری که تاریخ نویسان نامی از مردم لر برده اند آن را با نام اللریه یا اللور یاد کرده اند و سکونت گاه آن ها را شمال خوزستان(لرستان و ایلام امروزی) و همچنین جنوب اصفهان (بختیاری، بویراحمدی و ...) معرفی کرده اند. این مناطق شامل اکثر مناطق لک نشین نیز می شود. همچنین "معین الدین نطنزی" مولف کتاب (منتخب التواریخ) به سال ۸۱۶ هجری،"اسکندر بیک ترکمان" مورخ دوران صفویه در جلد اول کتاب مشهور (عالم آرای عباسی) (اسکندر بیک ترکمان مناطق لک نشین را از بروجرد تا نزدیکی بغداد ذکر می کند که شامل مناطق لک نشین و کردهای کلهر نیز می باشد همچنین این شاخه از کرد پیوند های عجیب فرهنگی و اعتقادی نیز با لرها نشان می دهد.از گفته ی آقای اسکندر بیک و شباهت های کلهرها با لرها می توان نتیجه گرفت که کردهای کلهر نیز کرد نیستند و لک محسوب می شوند )، میرزا محمد حسین مستوفی در رساله (آمار مالی و نظامی ایران در سال ۱۱۲۸) در دوره صفویه و همچنین زین العابدین شیروانی نویسنده کتاب تاریخی بستان السیاحه در سده نوزدهم میلادی لک ها را شاخه ای از لر معرفی می کنند. جودت‌ پاشا مورخ‌ مشهور در جلد اول‌ تاریخش‌ می‌نویسد: لور بختیاری‌ و گوران‌ و لَک‌ همه‌ از یک‌ قومند و اصلشان‌ از قومی‌ است‌ ایرانی‌ که‌ از سرزمین‌ تنگه‌ی‌ هرمز تا مرعش‌ و ملاطیه‌ پراکنده‌اند و عشایر زند هم‌ از همین‌ها هستند. در مقابل بعضی از تاریخ نویسان هم لک ها را طوایفی از کرد معرفی می کنند که عموماً خود کرد بوده اند.

واژه کرد در گذشته به قومی خاص تعلق نداشته و معنی چوپان و عشایر را می داده است به گونه ای که بعضی تاریخ نویسان گیلک ها ، بلوچ ها و فارسهای شیرازی را نیز کرد معرفی کرده اند. در این رابطه دکتر مارتین وان بروینسن، پژوهشگر آلمانی و کردشناس معروف می‌نویسد:�نام قومی "کرد" که در منابع قرن اول اسلام دیده میشود بر یک پدیده رمه‌گرایی و شاید واحدهای سیاسی نامیده میشد و نه یک گروه زبانی. چندین بار حتی "کردهای عرب" در منابع نامبرده شدند. اما در پایان قرن دهم میلادی، این نام برای گروه‌های متعدد رمه‌گران و کوچ‌گران ایرانی‌زبان بکار میرفته است که از دریاچه وان تا دریاچه ارومیه و مناطقی از قفقاز زندگی میکردند.. اگر در آن زمان روستا‌نشینی بودند که به زبان‌های کردی امروز تکلم می‌کردند، هنوز نام "کرد" در آن زمان شامل آنها نمی‌شد�. به همین خاطر اگر حمدالله مستوفی تمام لرها و لکها را کرد نامیده است، به احتمال زیاد منظورش قومیت نبوده بلکه شغل این افراد بوده است.

مسئله ای که بعضی به آن ایراد می گیرند این است که چرا تاریخ نویسان در زمان حکومت کردها (مانند: خاندان آل حسنویه) بر مردم لک آن ها را کرد و در زمان حکومت لرها(مانند: اتابکان لر کوچک) آن ها را لر معرفی می کنند ؟ در جواب باید گفت که باز هم مشکل معنی واژه کرد است ، زیرا که همان تاریخ نویسانی که لک ها را کرد معرفی می کنند، تمام لرهای دیگر را نیز کرد معرفی می کنند و حتی گروهی از آنان نیز لک ها را شاخه ای از لرها و بعد لرها را زیرمجموعه کرد معرفی کرده اند. از این نمونه تاریخ نویسان می توان به شیخ محمد خال اشاره کرد که خود کورد بوده و تمام لک ها را شاخه ای از مردم لر معرفی کرده است. همچنین تاریخ نویسان در زمانی که نه کرد و نه لر به این نواحی حکومت کرده اند ، لک ها را شاخه ای از لر نوشته اند مانند :میرزا محمد حسین مستوفی و اسکندر بیک ترکمان.

در بین مشاهیر لک نیز کریم خان زند(وکیل الرعایا) و ملاپریشان خود را مستقیماً لر معرفی کرده اند(در تاریخ ذکر شده که کریم خان زند لر بودن خود را در هر فرصتی به رخ دیگران می کشیده است) اگر واقعا لک ها کرد بوده اند پس چرا کریم خان زند که از لک های الشتر بود ، با چنین شدتی خود را لر معرفی کرده است؟ آیا این معنی را نمی دهد که کریم خان زند به شدت بر لر بودن خود اعتقاد داشته و به آن افتخار می کرده است؟

همانطور که ذکر شد به منطقه لرستان و ایلام امروزی(البته شامل مناطق دیگر مانند:جنوب همدان و شرق کرمانشاه نیز می شود) لر کوچک می گویند. در این مناطق مردم به لری ثلاثی، لری مینجایی و لکی صحبت می کنند به همین دلیل گروهی معتقد هستند که واژه لک مخفف لر کوچک است اما مسئله ای که لر بودن لک ها را بیش از پیش تائید می کند این است که بیش از 70 درصد مردم لر کوچک را لک ها تشکیل می دهند. آیا می شود اکثریت مردم منطقه ای لر نباشند اما آن منطقه با نام لر شناخته شود؟

"حبیب الله تابانی"مورخ و مترجم کرد در کتاب (تاریخ تمدن کردستان) در تقسیم بندی گویش های کردی، لری را یکی از گویش های کردی می داند و می نویسد هر چند زبان لری شباهت زیادی به زبان فارسی امروز دارد و این مشابهت سبب شده است که بعضی آنها را کرد زبان ندانند،‌در حالی که این طور نیست و این نظریه از طرف مستشرقین مورد توجه قرار نگرفته زیرا کرد بودن لرها چیزی است که تردیدی در آن نیست. وی لک ها را شاخه اصلی لرها می داند که زبانشان به کردی نزدیک است. او علاوه بر لکی ، لری را به شاخه های لری فیلی، مامه ‌سامی،‌کوه کلویی و بختیاری تقسیم می کنند.

"اردشیر کشاورز" پژوهشگر و مورخ در کتاب (نقدی بر ایلات و طوایف کرمانشاه) لرها و لک ها را کرد می داند و اطلاق واژه های زبان و قوم به لک و لرها که هر دو یکی و از شاخه لر [مجموعه] کردها هستند را تحریف واقعیات می داند.

البته لرها کرد نیستند و کرد بودن لرها فقط از طرف کوردها و معدود افراد خارجی مطرح می شود اما جالب است که این افراد لر بودن لک ها را قبول کرده و حتی بر آن تاکید کرده اند. چه چیز باعث شده تا این همه بر لر بودن لک ها تاکید شود ؟ آیا دلیلی غیر از یکی بودن لر و لک دارد؟
|

فربد ٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
پوشش محلی

پوشش مردان لک شامل: شال و ستره(قه وه)، کراس، کپنک(فرجی)، چوخا و ... می شود که یکسان با لباس مردمان لر مینجایی هستند. چوخا نیز در بین مردان لک به طور گسترده استفاده می شود. چوخا همان چوقای بختیاری است که مشترک بین لرهای بختیاری، مینجایی و لک است البته خطوط سیاه و سفید در چوخای لکی و مینجایی باریکتر از خطوط چوقای بختیاری هستند. تنها تفاوتی که لباس لکی با لری مینجایی دارد شامل کلاهی نوک تیز می شود که در بین بعضی طوایف لک وجود دارد و با کلاه مینجایی که همان کلاه نمدی(در بین دیگر اقوام به کلاه لری نیز معروف است) است تفاوت دارد.

لباس مردان کرد شامل: پاتول، پیچ، پیچ و کولاو، لفکه سورانی،ملکی، فرنجی و ... می شود. در میان این لباس های کردی فقط فرجی در میان لک ها وجود دارد که میان لرها نیز رایج است.

پوشش زنان لک شامل: سرداری ،کلنجه، تره، سَروَن (گلونی)، کمرچین، ژلیقه(جلیقه) ،آژییه،کَت،لَچِک و ... می شود که کاملا با لباس زنان لر مینجایی تطابق دارد. لچک نیز در بین زنان لر بختیاری رایج است.

لباس زنان کرد شامل:جافی، کلکه، درپه، سوخمه و ... است. در این میان فقط سوخمه شباهت هایی به کلنجه لرها و لک ها دارد اما کاملا با این دو متفاوت است. مثلا سوخمه کردی بسیار کوتاه است و حتی به پایین دنده های بدن نمی رسد درحالی که کلنجه بلند بوده و تا پایین کمر ادامه می یابد.

پوشش محلی همواره به عنوان یکی از مولفه های اصلی هر قوم بوده است. پوشش مردمان لک کاملا با لرها یکی بوده و فقط تفاوت هایی جزئی دارد که می توان آن را ناشی از همجواری با کرد ها دانست.
|

اسدی ٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
بارون دوبد سیاح و سفرنامه نویس روس است نه شرق شناس!
|

امامی ٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
مهدی وزین افضل در تاریخ ایران باستان بخش مادها مینویسد : از زبان مادی هیچ سند ، نوشته ، کتیبه یا کتابی باقی نمانده است که ما زبان مادها را سنجش کنیم! و کل حکومت مادها بسیار کوتاه بوده لذا برخی چطور میگویند ما زبانمان مادی است؟ مادها آریایی بودند ولی کاسیتها و ایلامیها و گوتی ها و لولوبی ها از نژاد آسیانی (بومی خود آسیا هستند ) حالا چطور میشود هم زبانت مادی باشد و هم کاسیتی باشی؟ دو منظومه فکری متفاوت در هم که نمیشود
|

زارع ٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
در کتاب شرفنامه اثر بدلیسی که خودش کُرد بوده مینویسد : قبایل کُرد به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند : کُرمانج / لُر / کلهُر / و گوران. حالا اون دوست عزیزی که کلهرها را لَک معرفی کرده بگه پس چرا بدلیسی از لک نام نبرده؟ اولین بار در اواخر صفویه در تاریخ نطنزی وقتی که نام طوایف لُر را بر میشمارد از طایفه لَک هم ذیل طوایف لُر نام میبرد حالا عزیزان کلهر و لُر را زیرمجموعه لَک برمیشمارند؟
|

دالوند ٠٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
مادها مجموعه ای از قبایل و طوایف مختلف بودند که علیه آشوریان متحد شدند فراموش نکنید قبل از مهاجرت مادها به ایران ، بومیان در آنجا سکونت داشتند حتی محققینی مثل دکتر هلن سانیسی بطور مکرر در تحقیقاتش اثبات کرده که کمیاب بودن ارجاعات واضح و مشخص و عدم وجود تعریف دقیقی از مادها ، تاریخ آنها را تاحدودی نامعلوم کرده است و هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست تا قومهای امروزی را با مادها بسنجیم.
|

رشنودی ٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر : فخر فروشی شما به کثرت متاع گذاری دنیا به آنجا کشید که بر سر قبرها رفتید و به زیادی گورهایتان تفاخر کردید. در عربستان قبل از اسلام《حَمیت و تعصب جاهلی》باعث میشد که اعراب حتی قبرهای مردگان خود را بشمارند و به زیاد بودن آنها افتخار کنند که در سوره تکاثر قرآن هم به آن اشاره شده است. غرب کشور اسیر در طایفه بازی و افکار قومیت زده است و از امروز خود غافلند و دائماً در گذشته سیر میکنند. تاریخ ، تاریک است و نمیتوان به ضرس قاطع در مورد هزاره های خاموش حُکم کرد.از مدیر سایت میخواهم که پیامم را چاپ کند.
|

ایرانی ١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
این باستان شناسان وتاریخ نویسان چقدرضدونقیض است گفتارشان . به تاریخ نویسان وباستانشان بگویید این همه کنکاش وتحقیق درباره نژادقوم لرولک وکردوکاسیان نداشته باشن همه ایرانیم وزیریک پرچم .لرها لک هستند لک ها هم لرهستند کردهاهم لرولک هستند ولرها ولک ها هم کردهستندن همه هم ایرانی هستیم والسلام.
|

امیرعلی ١٧:٣٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
هگمتانه
هگمتانه پایتخت پادشاهی ماد و پایتخت تابستانی هخامنشیان بود. به گفته هردوت، دیاکو در اواخر قرن ۸ قبل از میلاد هگمتانه را به عنوان پایتخت مادها انتخاب کرد. هرودوت در این شهر مجتمع شاهانه شامل قصر، خزانه‌داری و اقامت‌گاه نظامی را توصیف می کند که بر روی تپه‌ای ساخته شده بودند. به گفته او این مجتمع با هفت دیوار متحدالمرکز که هر دیوار داخلی از دیوار بیرونی بلندتر بود درست شده بود.
|

محمودی ٠٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢
تنگه سروک در بهمئی بهبهان در کوهستان بختیاری و متعلق به تمدن الیمایی در عهد اشکانی است و در تمام کُتب تاریخی《تنگه سُروک》آمده نه سَرلَک! چرا اطلاعات غلط میدهند؟ اون دوست عزیز تپه باستانی سِیَلک کاشان را به اشتباه نوشته سی لَک! که اشتباه است.به تلفظ ها دقت کنید
|

مرضیه ١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢
تپه های سیلک کاشان از نخستین تمدن های شهرنشینی در ایران هستند که دیدنی های تاریخی زیادی در دل خود دارند.
په های سیلک کاشان تاریخچه ای دور و دراز دارد، حدود ۵ هزار سال قبل مردم غار نشینی که در فلات ایران زندگی می کرده اند به خاطر تغییر اکو سیستم و شرایط آب و هوایی تصمیم گرفتند تا به سمت دشت ها بروند چون شرایط در دشت ها از نظر وجود مزرعه بهتر بود آن ها این کار را انجام داده و برای همیشه به دشت ها روی آوردند و بعد از آن هم کم کم عصر پیشرفت شروع شد. باستانی شناسان در این مورد کند و کاوهای زیادی انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که قدیمی ترین مردم دشت نشین در واقع همان مردمی بوده اند که در جایی به نام سیلک در نزدیکی کاشان زندگی می کرده اند. تاریخچه ی آن ها به ۷ هزار سال پیش می رسد.
جالب است بدانید که تپه های سیلک در واقع عبادتگاه مردم باستان بوده است و مانند بسیاری از سازه های مذهبی دیگر آن زمان شکلی هرمی داشته است، این تپه ها از گل رس و سفال ساخته شده اند. باید بدانید حتی تا یک قرن پیش هم کسی از وجود چنین تمدن بزرگی اطلاعی نداشت، تا این که حدود ۸۰ سال پیش بعد از سیلی که در زمین های کشاورزی کاشان رخ داد، این منطقه ی تاریخی بیرون افتاد. در جریابن این نمایان شدن، باستانی شناسان و دانشمندان و محققان به این منطقه رفتند تا اطلاعات بیشتری در مورد ان به دست بیاورند و بعد از حفاری هایی که انجام دادند تعداد زیادی اشیای سفالی مربوط به آن زمان و تعدادی از ابزارهایی که در آن دوران بین مردم سیلک استفاده می شده است و رواج داشته است را پیدا کردند.
نتیجه ی تحقیقات رومن گیرشمن
تحقیقات رومن گیرشمن نتایج بسیار درخشانی یه همراه داشتاو در سال های ۱۹۳۳، ۱۹۳۴ و ۱۹۳۷ روی تپه های سیلک کاشان و گورستان هایی که در نزدیکی آن ها قرار دارد تحقیقاتی انجام داد و بعد نتایج تحقیقات خود را در کتاب هایی به زبان فارسی و فرانسوی ترجمه کرد در این کتاب ها آمده است که قدمت این تپه ها به ۱۰۰۰۰ سال پیش برمی گردد. یکی دیگر از باستانی شناسانی بزرگی که روی این تپه ها تحقیقات گسترده ای انجام داد، باستان شناسی ایرانی به نام دکتر صادق ملک شهمیرزادی است که در جریان کاوش های او هم عبادتگاه سیلک مربوط به دوران باستان کشف شد که در آن ها دیوارهای داخلی گل اندود شده است و مشخص شده است که آن ها مرده ها را در کف اتاق در قبرهایی دفن می کرده اند که حالت قرارگیری آن ها به صورت چمباته بوده است. بعد از نبش قبرها هم اشیایی در آن ها کشف شد که در میان آن ها فلزات گرانبها و زیور آلات پر ارزش هم دیده شده است.
البته این نیایشگاه و گورها و اشیای داخل آن ها از تنها اشیای پیدا شده نبوده اند و چندین اسکلت استخوان انسان و ظرف های متنوع با نقش و نگارهای باستانی هم پیدا شده است که در حال حاضر بعضی از اشیای آن در داخل ایران و بعضی هم در موزه ی لوور فرانسه نگهداری ی شود.

یکی دیگر از یافته های با ارزش این منطقه دوک های ریسندگی و وسایل بافندگی است که نشان دهنده ای این موضوع است که مردم تپه های سیلک کاشان در آن زمان کاملا با این صنعت آشنایی داشته اند. کوره ذوب فلزات هم از دیگر یافته ها است که نشان دهنده ی صنعتی بودن این شهر در آن دوران بوده است.

|

بهمن ١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢
اقوام خارجی که درلرستان ساکنندافغانی هندی رومی
بعضی افغانهابه فامیلی هراتی مشهورندبعضی هندیها هم به فامیلی شهبازی مشهورند.
|

مهدی ١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢
استان لرستان را می‌توان با ایجاد کمربندهای زبانی و گویشی آن به سه بخش تقسیم کرد: جنوب و مرکز استان لرستان شامل شهرهای پلدختر، معمولان، ملاوی، خرم‌آباد، دورود و چند بخش تابع دیگر از گویش لری استفاده می‌کنند؛ اما وقتی به قسمت شمال غربی استان می‌رویم، شهرهایی مانند الشتر، نورآباد و کوهدشت از گویش لکی استفاده می‌کنند. حال اگر به سمت شمال شرقی استان برویم نخست لهجۀ بروجردی و در نهایت، در شهر ازنا لهجه‌ای نزدیک‌تر به زبان فارسی امروزی را می‌یابیم. زمانی که ما به دوران تاریخ باستان این ناحیه توجه کنیم، پی می‌بریم که این استان را نمی‌توان به�طور قطع مادی یا عیلامی دانست؛ چراکه بین این دو قلمرو قرار داشت. اما با بررسی لهجه‌های لری از مرکز استان لرستان و با گذر از استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و برخی از شهرهای استان ایلام (دره شهر و آبدانان) و استان فارس (نورآباد ممسنی)، نوعی وابستگی زبانی را می‌بینیم که می‌تواند ارتباط ریشه‌ای آنها را نشان دهد. توین�بی می‌نویسد: �چیش پیش نخستین بار در سرزمین کاسیت‌ها در شمال شرق پارسواش باجگزار خشتریته می‌شود و پا به عرصة تاریخ می‌گذارد� (توین�بی، 1379�:128). او در مورد موقعیت پارس می‌نویسد: �پارس از یک سو شامل لارستان و کرمان و از سوی دیگر دربرگیرندة لرستان بود.� جورج کامرون و توین‌بی هر دو معتقدند که سرزمین اصلی و موروثی دودمان هخامنشیان منطقة پارسواش در بخش علیای رود کرخه در جنوب ماد و شمال دشت عیلام بود . سیدنی اسمیت نیز می‌نویسد: �چیش پیش قلمرو موروثی خود، پارسواش، واقع در لرستان را همراه با انشان، که در اوایل حکومت خود به دست آورده بود، سهم پسر بزرگ‌ترش، کوروش اول، کرد و پارسای جدید را به پسر کوچک‌ترش داد�
|

فیضی ٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤
طوایف لک زبان سلسله( الشتر) لرستان خودرا لرمی دانند. ماننداولادسلسله
طوایف سلسله دراستان لرستان خوزستان ایلام کرمانشاه همدان ساکن هستند.
من اجدادم اصالتا ازسلسله وازاولادسلسله هستندکه چهار نسل است دراندیمشک مقیم هستیم وبیشترازدواج درون طایفه ای داریم . وکلا لرستانی ها همیشه واغلب ازدواج درون استانی داشته اند ودارندوخیلی کم با غیراز قوم لرولک ازدواج صورت گرفته ومی گیرد.ولرهاولک هاچون به صورت طایفه وتیره هستندکاملا همدیگررامی شناسند.
|

رودابه ٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥
عیلامیان

نخستین قومی که بر لرستان حاکمیت داشته است، عیلامیان بوده اند. آنها از نژاد بومی ایران (آسیانیک) بوده که از چگونگی تشکیل جوامع و ابتدای تاریخ ایشان اطلاع درستی در دست نیست. ولی مسلم آن است که از اوایل هزاره چهارم و پیش از ورود اقوام آریایی به ایران موفق به ایجاد دولتی در بخشهایی از سرزمین ایران شده اند. دولت عیلام شامل خوزستان، لرستان امروزی، پشتکوه و کوه های بختیاری بوده است. بابلی ها این سرزمین را �الام� یا �الامتو� یعنی کوهستان و شاید کشور طلوع خورشید می نامیدند. شهر های عمده آن عبارت بودند از: شوش، اهواز، ماداکتو (سیمره-دره شهر) و خایدالو که در جای خرم آباد امروزی بوده است. بنا به گفته �والترهینتس�; شهر خرم آباد در عهد عیلامیان گویا پایتخت سلسله ای بنام سیماشکی بوده است. عیلامی ها در مدت چند هزار سال هویت خود را در برابر اقوامی نیرومند چون سومری ها، آکدی ها، بابلی ها و آشوری ها همچنان حفظ کردند و عاقبت به جهت اختلاف های داخلی و جنگ های خانگی از دشمن خود آشور شکست خوردند (۶۵۴ ق.م) و از صفحه روزگار به عنوان دولتی مستقل بر افتادند.

کاسی ها

قوم دیگری که همزمان و به موازات عیلامی ها بر بخش هایی از لرستان تسلط داشته، کاسیها هستند. در مورد ریشه نژادی این قوم که گویا در مناطق شمالی و غرب لرستان اقامت داشته اند، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از محققان و باستان شناسان آنها را بومیان نخستین لرستان دانسته و تعداد زیادی آنان را شعبه ای از قوم آریایی پنداشته که پیش از دیگر اقوام آریایی ماد و پارس به ایران مهاجرت کردند و پس از مدتی اقامت در کوه های قفقاز و سواحل دریای خزر سر انجام به سلسله جبال زاگرس پناه برده و در کوه های لرستان اقامت گزیده و پس از آمیزش با بومیان محلی، بانی تمدن تازه و درخشان شده اند. به هر حال علی رغم اظهاراتی که درباره ریشه نژادی این قوم بیان شده آنان در زمان خود جزو متمدن ترین ملل بوده اند. کاسی ها چیره دستی فوق العاده ای در ساختن مصنوعات مفرغی به دست آوردند. آنان مهمترین قبایل کوهستانی زاگرس شمرده می شدند و پیشه دامداری داشته و با زبانی که با عیلامی قرابت داشت سخن می گفتند. آنان سوارکارانی دلیر و جنگجو بودند و بارها با همسایگان خود از جمله عیلامی ها و بابلی ها در افتادند. آنها حتی توانستند دولت بابل را سرنگون ساخته و مدت شش قرن بر آن سرزمین حکمرانی نمایند. حکومت کاسی ها بر بابل در نتیجه شکست از عیلامی ها به پایان رسید. آنها پس از شکست از عیلامی ها به سرزمین کوهستانی خود یعنی لرستان بازگشتند وبا عیلامی ها متحد شدند.

باتوجه به اینکه قوم کاسی در مناطق لک زبان لرستان و عیلامی های در مناطق لر زبان و بختیاری ایران و لرستان حضور داشته اند و این دو قوم با هم عیلام نامیده میشدند و همچنین معنی عیلام به معنی سرزمین طلوع آفتاب که خرم آباد پایتخت آن بود همچنین خرم آباد به زبان محلی خورموا تلفظ می شود که متشکل از دو کلمه خور و موا که معنی آن بر خلاف آنچه که مردم فکر میکنند که مخفف خرم آباد است نیست بلکه ، به معنی سرزمین طلوع آفتاب یعنی عیلام است چرا که در زبان لری( خ) فارسی تبدیل به( ح) میشود و حور در لری به معنی آفتاب میباشد و میتوان کلمه خور (آفتاب) را در اشعار لری باباطاهر عریان دید، برهمین اساس بسیاری از دانش آموختگان لر ، لر را عیلامی (عیلامی و کاسی یا همان لرو لک فعلی) میدانند و نه آریایی.
|

جواب رودابه ١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦
کجا لر ها به خورشید میگن هور ، لک ها هستند میگن هور ،لری آفتاو میگن ، لری لهجه ای از زبان فارسی ، افغانی هست لکی لهجه یا خود پهلوی ، پهلکی ، پهلوانی که امروز بهش میگن کوردی و شامل ده لهجه شاید هم بیشتر مثل لری ، هست و بختیاری ، در اشعار بابا طاهر که دست نخورده در ترکیه هست به کبک ، گفته ژرژ ، یا جرج، الان ، هورامای ها و بعضی لک ها به کبک میگن ژرژ ، لر نمیدونه ژرژ چی هست
|

ویرا ٢٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦
هور:در پهلوی hwar یا xwar به معنای خورشید. در لکی در ریخت هوه ر hwar رایج است /
ریخت کردی آن خور xwar است.

کلید: در پهلوی کلیل .در لکی، کردی و لری همین گونه تلفظ می شود.
خوردن: درپهلوی xwartan . درکردی xwarden و در لکی با شکل hw�rden رایج است.
ویر :باهمین ریخت درپهلوی کاربرد داشته است.درلکی با همین ریخت رایج است . ریخت کردی آن بیر است.
ویردار/ ویر در لکی وکردی به معنی یاد و هوش کاربرد دارد. ویردار در لکی به معنی هوشیار است.
خشک:پهلوی هشک. در لکی ، کردی و لری درریخت هوشک رایج است.
مغز: در پهلوی مَزگ : در لکی کردی ولری با همین ریخت کاربرد دارد.
شوهر:ریخت دیگر آن درپهلوی مِرَگmērag . درلکی و لری درریخت میره mēra رایج است.
کش: به معنی بر و بغل هنوز در لکی ، کردی و لری کاربرد دارد.
دار:درپهلوی به همین شکل بوده است. در لکی ،کردی و لری با همین ریخت رایج است.
پشه:درپهلوی :paxŝag. در ریخت پشقه ، پشخه در لکی ،کردی و لری رایج است.
فربی(فربه): در پهلوی فره پیه. به معنی فزون پیه. هردو بخش �فره� و �پی� در لکی رایج هستند.
خوش: پهلوی xwaŝدر ریخت خوه ش در لکی و کردی تلفظ می شود.

اشک←درپهلوی ارس. در لکی اَسرasr یاaser به معنی اشک است.
سنگ: ریخت دیگر آن در پهلوی sag . در لکی و کردی در ریخت سان رایج است.

خره : درپهلوی xarragدر لکی در ریخت هَرّ harrē ،لری خَرّه و کردی خَرّگ کاربرد دارد.

منبع:
نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی، دکترمیرجلال الدین کزازی،تهران ،سمت، جلدهای 1و2و3

|

ستین ١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩
خَرّه : در زبان لری وپهلوی به معنای گل است.

هَرّ : در زبان لکی وپهلوی به معنای گل است .

درشاهنامه فردوسی هم لغات واصطلاحات لکی و لری بیشمار است . مثل ویر به معنای یاد و تش به معنای آتش و حشک به معنای خشک .

در شاهنامه فردوسی، واژگان لکی بسیاری وجود دارند:� بگفتا که نامت ندارم به ویر�. � ویر� واژه‌ای است لکی به معنای یاد.

وجود عبارات و واژه های کتب مهم ادب فارسی در گویش مردم لک زبان هیچ توجیهی ندارد جز آنکه بگوئیم این زبان به پشتوانه دیرینگی و نسبت نزدیک و دست نخورده اش با زبانهای باستانی و فارسی میانه هنوز کهن بودن و دست نخوردگی خود را حفظ کرده است.

هُور: هور به معنای خورشید همچنان که درشاهنامه می خوانیم : که شیری نترسد زیک دشت گور _ ستاره نتابدهزاران چو هور.

هُمال : HoMAL به معنای رقیب ونیزبه معنای نظیروهمتا چنانچه در سیاست نامه می خوانیم هرکه را ازاین معنی بیشترباشدنزدپادشاه پسندیده تر است ودرمیان همالان ولشکرباشکوه تروآراسته تربود.
ودرشاهنامه می خوانیم ززندان به ایوان گذر کرد زال _ برو زاربگریست فرخ همال .

ایواره : ایواره به مفهوم وقت عصر وهنگام غروب که این لغت دربین مردم لر ستاناکنون هم رایج است وکاربرد دارد.ایواره در اشعار شاعران ودرمتون کلاسیک به شکل ایوار آمده است . هاتف در بیتی گفته است : شب و روز از بین بی درنگ _ زشبگیر و ایوارش آیندبه تنگ
وپندار رازی نیز دربیتی آورده است : توگر شبگیردرتوران نمی روی _ با آنان کی رسی که ایوار رانند
ودرحبیب السیرمی خوانیم : یکی از لشکریان او که ازشبگیرو ایوار فرار وپیکار به تنگ آمده بود.


|

مینو ١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩
نمونه های دیگر:
� بریق برق�از واژگانی که اگر امروزه در زبان فارسی بکار رود موجب نیشخنددیگران می شود واژه بریق برق است این واژه که در معنای تشعشع و تلألؤ بسیار بر زبان رانده می شود هنوز در زبان لکی کاربرد روزمره و زنده ای دارد حال آنکه در متون قرن هشتم کاربرد داشته است ولی از آنجا که از بین رفته مأمنی بنام زبان لکی برای خود یافته و در افواه جاری شده و ماندگار

ورا تور خوانیم شیر دلیر
کجا ژنده پیلش نیارد به زیر
هنر خود دلیری است بر جایگاه
که بد دل نباشد سزاوار گاه
دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ
که با شتاب است و هم با درنگ
زخاک و زآتش میانه گزید
چنان کز ره هوشیاری سزید
دلیر جوان چون هشیوار بود
به گیتی جز اورا نباید ستود
کنون ایرج اند رخورد نام اوی
در مهتری باد فرجام اوی
بدان کو به آغاز شیری نمود
به گاه درشتی دلیری فزود…

خارخار�در کتاب کلیله و دمنه مینوی ص 253 عبارتی دیده می شود به این صورت:
� …شیر گفت: مرا خار خار این می دارد.� و معنایش این است که این موضوع مرا بیقرار و آشفته و کنجکاو خود کرده است.و در زبان لکی این عبارت هنوز وجود دارد و هرگاه کسی دنبال درد سر بگردد و فرو نایستد دیگران می گویندش:� خُارَه خُارْتَه ؛یعنی خارخار درد سر آفرینی داری.�


|

ایلامیان《پروتو لُرها 》 ١٤:٢٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣
حسن پیرنیا در کتاب《تاریخ ایران》صفحه ۳۶ مینویسد : کلمه ایلام به معنی کوهستان است و کشور ایلام باستان شامل خوزستان ، لُرستان ، بختیاری و پشتکوه (استان ایلام) بود. سومریها و اکدیها ، ایلام را با علامت《Nim》مینوشتند که به معنی سرزمین مرتفع است. جورج کامرون در کتاب《ایران در سپیده دم تاریخ》مینویسد : ایلامیان نخستین مردمی بودند که در ایران از تمدن و فرهنگ بهره ور بوده اند و خط نقشی و نگاری را آنها اختراع کردند. دکتر پرویز رجبی درکتاب《هزاره های گُم شده》جلد ۲ ، ص ۵۴ ، مینویسد : اگر ایلام کوههای لُرستان و بختیاری را در شمال و شرق خود نداشت هرگز به شکوفایی و غنا دست نمی یافت این قلمروی کوهستانی را ایلامیها《اَنزان یا اَنشان》مینامیدند. چون کشور ایلام برای مردم بین النهرین سرزمینی مرتفع تر از بین النهرین بود بنابراین میتوان گمان کرد که ایلام در اصل بجای جلگه های پست خوزستان ، در جایی مرتفع یعنی کوههای بلاد لُرنشین قرار داشته است. دکتر یوسف مجید زاده درکتاب《تاریخ و تمدن ایلام》صفحه ۵ مینویسد: منطقی ترین فرض آن است که ایلامیها به《پروتو لُرها》تعلق دارند. دنیل تی پاتس در کتاب《باستان شناسی ایلام》صفحه ۷۹ مینویسد: پروفسور والتر هینتس ، ایلام شناس فقید آلمانی که برای نخستین بار با تکیه بر کتیبه ها و نگاره های به دست آمده درباره ی مردمان اولیه ی ایلام اظهار نظر کرده است اعلام میدارد که: ایلامیها《لُرهای اولیه》یعنی نیاکان ساکنان لُرستان جدید در غرب ایران هستند. پروفسور ریچارد نلسون فرای درکتاب《میراث باستانی ایران》صفحه ۹۷ مینویسد: ایلامیها با مردم لولوبی ، کاسی و گوتی پیوند نژادی داشته اند و بین آنها در هزاره دوم پیش از میلاد فرهنگ استواری در میان بوده است. هرتسفلد هم فرضیه پیوند نژادی و زبانی این اقوام باستانی را مطرح کرده است. دکتر پیر آمیه در《تاریخ ایلام》صفحه ۲ مینویسد: ایلامیها از نژاد آسیانی یا زاگرو ایلامی《Zagro _ Elamite》یعنی نه هندو اروپایی و نه سامی بوده اند.
|

طایفه لَک ١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣
کاسیتها از نژاد آزیاتیک بودند نه آریایی و اشتغال به کاشت داشتند و نامهای کاشمر ، کاشان ، کشمیر و کاسپین (قزوین ) برآمده از تاریخ آنهاست. کاسیتها اجداد لُرهای لُرستان بودند و نام طایفه لُر کوشکی و رودخانه کشکان متعلق و بازمانده از کاسیتهاست. تمامی باستان شناسان مثل جورج کامرون ، والتر هینتس ، دیاکونوف ، دانیل تی پاتس و مارسلا رمپوف گفتند که کاسیتها خویشاوندان نژادی عیلامیان باستان بودند که باز در جغرافیای زیستی کنونی لُرها زندگی میکردند حتی اشیای کشف شده در کلماکره به خط و زبان عیلامی بودند و این را دکتر رسول بشاش در تحقیقاتش آورده است. کاسیتها قومی صنعتگر و یکجانشین بودند و از قزوین و همدان و لرستان و کاشان و ایلام و شمال خوزستان سکونت داشتند حالا چطور طایفه لک که نامشان اواخر دوره صفوی بر زبانها افتاد و در تاریخ نطنزی به عنوان یک طایفه از طوایف لُر آمده است ادعای تمدن کاسیتها را دارد؟ در سفرنامه رابیتیو ، هنری راولینسون ، نقاوه الآثار افوشته ای نطنزی و میرزا بزرگ حاکم لُرستان گفته که لکها اواخر صفویه توسط شاه عباس به لرستان آمدند حالا چطور ادعای یک تمدن ۵ هزار سال پیش را میکنند؟ کردها هم ادعای تمدن ماد را میکنند اما حتی یک برگ سند ارائه نمیدهند. از مادها هیچ نسخه کتبی بر جای نمانده نه کتیبه ، نه سکه و نه کتابی که ما به زبانشان یا هویتشان پی ببریم.هر کس ادعایی داره با ذکر سند بگوید
|

معنی واژه لک ٠١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤
لک یک عدد شمارشی است و لک در فرهنگ فارسی عمید ( چاپ ۱۷ _ امیرکبیر ) صفحه ۸۹۴ به عنوان یک عدد شمارشی هندی به معنای یکصد و صد هزار آمده است مثال از دیوان شعر عنصری بلخی شاعر دربار محمود غزنوی:در آن نه سایر ماند و نه طایر از برخاک _ دو لک ز لشکر او شد بزیر خاک نهان. در فرهنگ عربی لاروس ، جلد دوم ، صفحه ۱۷۸۳ آمده که لک عند الهنود ( نزد هندیان ) به معنای صد هزار است که جمع آن لکاک و لکوک است. هندیها مخترع اعداد شمارش بودند و قدیمی ترین اسنادی که برای نوشتن اعداد استقاده شده در خط دیوانگاری هندی موجود است و خوارزمی در سال ۸۲۵ میلادی اعداد را از خط دیوانگاری هندیان فرا گرفت و به زبان عربی وارد میکند و در قرون ۹ و ۱۰ میلادی از طریق اندلس اسپانیا به اروپا راه یافت. واحد پول آلبانی که تا سال ۱۹۱۲ میلادی مستعمره عثمانی بوده و مسلمانند لک است و هر ۱۰۰ کیندارکا میشود یک لک ! واژه لک ( به فتح لام ) معانی دیگری مثل سخن بیهوده و یاوه دارد مثال از لبیبی:گفت ریمن مرد خام لک درای _ پیش آن فرتوت پیر ژاژخای یا لک در دیوان عیوقی به معنای خسیس و نادان آمده:با مردم لک تا بتوانی تو میامیز _ زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک. در دایره المعارف فارسی نوشته غلام حسین مصاحب صفحه ۲۴۹۸ آمده که لک واحد شمارش است و به معنای کرور هندی میباشد. در کتاب آمار مالی و نظامی ایران در سال ۱۱۲۸ هجری اثر میرزا محمد حسین مستوفی هم واژه لک به عنوان واحد شمارش آمده مثلأ:سی و پنج لک خانه وار ( ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۳ ) _ دو لک روپیه هند _ بیست و دو لک خانوار و … در فرهنگ ایران زمین ، جلد ۲۰ ، صفحه ۴۰۶ هم لک به عنوان عدد شمارشی آمده است. در گویش زرقانی لک ( lak ) به معنای صدهزار است. در گویش سیستانی لگ ( lag ) مترادف هزار است. در زبان انگلیسی لک به معنای صدهزار است. در زبان سانسکریت لکشم به معنای صد است. در هندی کنونی لک میشود ده هزار و لاک معادل صدهزار است. در برهان قاطع ( به اهتمام دکتر محمد معین ، صفحه ۱۹۰۰ ) نیز لک به معنای صدهزار ذکر شده است. در لغتنامه دهخدا هم لک به عنوان یک عدد شمارش معنی شده است. ولی واژه تازه ساخت لکستان بنیان تاریخی ندارد و در هیچ منبع ، مرجع و سند تاریخی واژه جدید لکستان به عنوان یک واحد جغرافیایی یا سرزمینی در منطقه کنونی لک زبانها ذکر نشده است.
|

واقعیت ٢١:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤
به نظر من لکها کرد هستند و از مناطق شهرزور عراق آمده اند مانند آل حسنویه و تیره از لکها به نام ذوله یا زوره یا شهرزوری معلوم نیست شاید عرب باشند ولی زبان و قیافه شان به عربها نمی خورد ولی لرها شاید طبق گفته فردوسی از هندوستان آمده باشند در ضمن این اقوام کاسی و گوتی به نظر من ذوب شده اند و این دانشمندانی که نام می برید یه سری اجنبی های خارجی بوده اند که اصلا ایرانیان را نشناخته اند اینها همه فرضیه است الان و اکنون را دریاب به گذشته کاری نداشته باش سعی کن انسان باشی فارق از هر نژادی
|

شرفنامه بدلیسی ٠٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
در کتاب شرفنامه بدلیسی آمده که لکها از جنوب سوریه زمان صفوی به ایران آمدند
|

محمدی ٢٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
آیا ژاپن لک دارد؟
متاسفانه فضای مجازی پُر شده از خَلق دروغ / اُوهام بافی / ادعاهای نا مُستند و بی بُنیان / و توهُمات شخصیِ مُبتنی بر تعصبات قومی که تماماً تخیل گرایانه هستند.مثلاً پان لکها بدون ارائه حتی یک برگ سَند ادعا کردند حتی ژاپن هم لک دارد! ژاپنی‌ که ۹۸% جمعیتش از نژاد اَصفر (زردپوست) هستند و با ایران ۸ ساعت اختلاف زمانی دارند و پرواز مستقیم از تهران به توکیو ۲۶ ساعت طول میکشد!حالا کدام انسان با وجدانی چنین حرفهای کذبی میزند؟یا مُدعی شدند تپه سِیَلک کاشان نام اصلیش《سی لَک》بوده و جایگاه لکهاست!حتی تلفظ درست آنرا هم دستخوش تغییر کردند تا فقط نام لک در آن برجسته شود!این مُدعیان بی مدرک نمیدانند که تپه سِیَلک کاشان ۱۰ هزار سال قدمت دارد و عبادتگاه هرمی شکل بوده و به گفته دکتر صادق شهمیرزادی در عبادتگاه سِیَلک مردگان خود را در کف اتاق بصورت چُمباتمه دفن میکردند! حالا در کدام منطقه لکزبانی مردگان را چُمباتمه دفن کردند؟یا آثار تاریخی《تَنگ سُروک بَهمئی بِهبهان》در کوهستان بختیاری که مُتعلق به تمدن الیمایی است را باز تحریف کردند و آنرا به شکل تنگ سَرلَک تغییر دادند تا باز نام لَک در آن برجسته شود! آخر تنگ سُرُوک بَهمئی که تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری اش هیچ لکزبانی نیست چطور متعلق به شماست؟کدام باستان‌شناس یا مورخی این حرف را زده؟ تاکی حرفهای نسنجیده و بی سَند باید بزنید؟اصولاً نام طایفه لک برای اولین بار در تاریخ ، زمان صفویه درکتاب《مُنتخب التواریخ نطنزی》بعنوان یک طایفه از لُرها آمده است و جز اندک اطلاعات پراکنده و جسته گریخته در آثار سیاحان و سفرنامه نویسان ما چیزی در اختیار نداریم.ولی سوداگران و تحریفگران تاریخ بنا به اهداف خاص خود برای قومسازی میخواهند تاریخی جعلی و باب میل خود به دیگران دیکته کنند آنهم بدون سند و مدرک و فقط برحسب تعصبات قومیت زده!
|

جواب《لک》 ٠٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
این لوری با آن لر فقط یک لام و راء به هم شبیه دارند، نه چیز دیگر! اگر این پان های لرستیز دنبال خوراک می گردند که در کشور ارمنستان هم یک استان با نام لوری هست که تنها شباهت لفظی است و ارتباطی با قوم لر ندارد!

همچنین در منابع انگلیسی مثل:از اقیانوس هند تا ساحل مکران نوشته ؛ صابر بدلخان صفحه ۲۵۷ و مردم در حرکت اثر دیوید فیلیپ ، صفحه ۲۹۵ آمده:

The Luri are a nomadic Community found in the balochistsn region of iran and Pakistan. They must not be confused with Lor! Who are an entirely distinct people also living in iran.

که معنی اش میشود:

لوری ها جماعتی خانه به دوش هستند که در منطقه بلوچستان ایران و پاکستان پیدا میشوند و نباید آنها را با لرها اشتباه دانست که آنها ( لرها ) به کلی یک قوم کاملأ مجزا هستند و در ایران زندگی می کنند !

برای ریشه یابی کلمه لور (Lur ) باید به خود ساختار آن کلمه و ریشه زبانی آن پرداخته شود و باید ذکر کرد که معنی هر کلمه را باید در زبانی که آن کلمه ساخته شده را بررسی کرد به عنوان مثال:سه کلمه چینی هه ، هو ، ها شاید در زبان فارسی یا بی معنی باشند ، یا معنای خاصی نداشته باشند و یا حتی توهین باشد، اما آیا در زبان چینی هم به همین شکل است ؟

وقتی به دموگرافی هند توجه می کنیم هرگز قومی به نام لور یا لوری در هند نبوده است و در ادبیات فارسی آنها را بیشتر لولی ، لوطی ، کولی ( کابلی ) خطاب کردند و در فرهنگ لغت فارسی عمید ، صفحه ۸۹۸ آمده که لولی یا لودی به معنای کولی ، با نشاط و سرود گو است.
|

جواب مینو ٠١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
در قرن ۲ و ۳ هجری مسعودی ، استخری ، یاقوت حموی ، ابن حوقل ، ابی الفدا ، مولف تاج العروس و.. همگی از قبایل لُر نام بردند و سرزمین شان را《بلاد اللور》نامیدند و همه هم لرها را از شعب کرد برشمردند فردوسی در اواخر قرن ۴ هجری شاهنامه را مینویسد و اگر شما قصدتان اشتراک لفظ لوری (لولی ) با قوم لُر است خُب شامل حال کردها و به طبع لکها هم میشود چون لهجه لکی تلفیقی از کردی و لری است
|

بهادر همتی ٠٨:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
لک در فارسی به معنی صدهزار است.

� در فرهنگ علامه دهخدا لک بمعنای صدهزار است، يعني عدد هر چيز که به صدهزار رسيد آن را لک خوانند. (برهان). و الکرور، مأته لک و اللک مأته الف دينار. (ابن بطوطه).

� در فرهنگ دکتر معین: لک بمعنای صد هزار است

� در فرهنگ عمید: بازم لک بمعنای صد هزار گویند و تعداد هر چیز که به صد هزار رسد را لک گویند

� در برهان قاطع آمده است: �لک بفتح اول و سکون ثانی صدهزار را گویند یعنی عدد هر چیز که به صدهزار رسید آن را لک خوانند� (برهان: 1900)

� در فرهنگ رشیدی و فرهنگ پنج بخشی آمده است: [لک]عدد معروف یعنی صدهزار

� ابن بطوطه نیز به معنی صد هزار آورده
و صاحب غیاث می گوید: ... به این معنی هندی است ، زیرا که هندیان برای شمار مرتبه ها مقرر کرده اند ، چنانکه در کتب حساب مرقوم است و نزد فارسیان و تازیان مرتبه ای مقرر نیست غیر از یک و ده و صد و هزار. (غیاث ).
نکته: لک یک عدد هندی و به معنای صد[هزار] است و در لغت نامه عمید و دهخدا و دکتر معین و لاروس آمده که عند الهنود یعنی نزد هندی ها میشود صد ! برخی اعداد شمارش فارسی هندی هستند
|

فرید قاسمی ٠٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
خُرمَوه《xormowa》نام خرم آباد که توسط شاپور اول ساسانی (شاپورخواست یعنی به خواست و اراده شاپور ) ساخته شده و قبلاً در دوره عیلامی خایدالو و خارتیش (خوار کننده تشنگی به دلیل چشمه های فراوان ) نام داشته است دکتر امان اللّه قُرَشی در ایران نامک ، صفحه ۳۱۰ مینویسد : خُرم در زبان پهلوی ساسانی hu - ream یا هورم / خورم xurm به معنای آباد / شاد / خوش / و در آرامش نام داشته است و آباد بعنوان جزء دوم در واقع مکمل بخش نخست است و دوره ساسانی لفظ آباد 《apat》در اسامی مرکب شهرها معمول بود مثل : شاپورخواست / یزدخواست / یزدکرت خواست و...تا آنکه لفظ آپات : آباد بکار رفت.لذا خُرمَوه یعنی جای شاد و آباد و هیچ ربطی به خور یا هور ندارد. من نمیدانم برخی چه اصراری دارند برای اثبات خودشان تاریخ را تحریف کنند.
|

اسدی ١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
ستین (لک ) در نظری گفته : لُری لهجه ای از فارسی افغانی است! اولاً مارو شرمنده ادبت کردی دوماً شما هنوز فرق بین زبان ، گویش و لهجه را نمیدانید سوماً افتخار میکنیم مرتبط با فارسی باشیم چرا که شاعران و ادیبانی مثل فردوسی / مولوی / حافظ / سعدی / نظامی / خیام / عطار / ناصرخسرو و...دارد که شهرت جهانی دارند و آثارشان به زبانهای مختلف ترجمه و در تمام دانشگاه های مطرح جهان معرفی و تدریس میشود. اگر شما چنین بزرگ مردانی در عرصه علم و ادب دارید که نامشان مشهور است را معرفی بفرمایید.
|

تاریخ چه میگوید؟ ١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/١١
تحریف گران تاریخ قوم لر بنا به اهداف خاص و در جهت مقاصد خود میخواهند تاریخ جعلی و باب میل خود را دیکته کنند آنهم بدون هیچ سند و مدرک تاریخی و فقط حرفهای تخیلی و فانتزی میزنند و فضای تاریخ نویسی را از ارزش و تقدیس خالی کردند. نویسنده مشهور آلفرد لابی ار میگوید:ارزش یک سند در تاریخ نویسی بیشتر از حرفها ، نقل قولها و شایعاتی است که صدها هزار نفر بر زبان بیاورند و یا در نوشته های خود تکرار کنند. اصولأ تاریخ لرهای لک مبهم و تاریک است و جز اندک اطلاعات پراکنده و جسته و گریخته در آثار مورخان و سیاحان دوره گرد مثل ماری شیل چیزی در اختیار نیست اما ما برای دوستان تمام مطالب را با ذکر سند و منبع ذکر میکنیم. منابع تاریخی متعددی وجود دارند که بر لر بودن لک زبانها صحه گذاشتند از جمله:معین الدین نطنزی در سال ۸۱۶ هجری در کتاب منتخب التواریخ صفحه ۵۳ برای اولین بار از طایفه لک در ذیل طوایف قوم لر نام میبرد. زین العابدین شیروانی در کتاب بستان السیاحه در قرن ۱۹ میلادی لک ها را از مردم لر بر می شمارد. اسکندر بیک ترکمان مورخ دربار صفویه در جلد اول کتاب عالم آرای عباسی لکها را قویأ لر معرفی میکند. میرزا محمد حسین مستوفی در رساله آمار مالی و نظامی ایران در سال ۱۱۲۸ هجری قوم لر را ایرانی الاصل و آنها را مشتمل بر ۴ طایفه:فیلی ، لک ، بختیاری و ممسنی میداند. شیخ محمد خال که خود کرد است لکها را لر معرفی میکند. احمد جودت پاشا در جلد اول، کتاب تاریخش مینویسد:لر ، بختیاری ، گوران و لک همه از یک قومند و اصلشان از قومی ایرانی است که از تنگه هرمز تا مرعش و ملاطیه پراکنده اند و عشایر زند هم از همین هاست. علی اکبر وقایع نگار کردستانی در کتاب بدایع اللغه صفحه ۲۳ مینویسد:محل و مسکن جماعت لر از اصفهان گرفته تا به سر حد شوشتر و دزفول و یکطرف آن به عراق عرب و یکطرف آن به کردستان سنندج و یکطرف آن به همدان متصل است و کرمانشاهان نیز داخل لرستان، است و طوایفی که ذکر میشوند همگی از طایفه لر منشعب شدند. اچ ال رابینیو در سفرنامه خود صفحه ۳۴ میگوید:بیشتر روستاهای کرمانشاهان از گویشوران کردی و لری هستند. ملا پریشان لرستانی شاعر لک زبان که در قرن ۹ هجری میزیسته است در این بیت خود را لر معرفی میکند:ژ الوار کوه حق پیدا میو …_یا من فی الجبال خزاعنه. در اشعار بهلول بنیانگذار یارسان آمده:از بهلولنان چه روی زمینی _ چار فرشتانم چاکر کرینی / نجومم صالح رجبم بینی _ چنی لره بیم چه ماه وهفتینی. یا شعر دیگری از یارسانان که میگوید:دیوانه ظاهر دیوانه ظاهر _ دانای یارانیم دیوانه ظاهر / ظاهر وه عبث کفتن نه باهر _ رجبم نَسلم لُره من آهر. ملا منوچهر کولیوند شاعر لک زبان در دیوان شعرش خود را مستقیمأ لر معرفی میکند:گفت کی لُر بچه گر من در برویت وا کنم _ در بر اهل نهاوند خویش را رسوا کنم. طایفه سیاهپوش که شعرایشان از دلایل افتخار ما به زبان لکی اند مثل ملاحقعلی سیاهپوش و دکتر بنان اصالتأ از لرهای بختیاری دزفول هستند که در گذشته بنا به دلایلی به الشتر لرستان آمدند مثل مالمیرها ( مال امیر ) و طایفه پولادوند بختیاری. اتفاقأ ملا حقعلی سیاهپوش در زمان سرودن شعر زبان لری داشته و نوه ایشان در مقدمه کتابش بر این امر صحه گذاشته است. کریم خان زند در کتاب رستم التواریخ اثر محمد هاشم آصف خود را قویأ لر معرفی میکند:اگر شما ما را لر ساده بی وقوفی پنداشته اید اشتباه کرده اید. هنری فیلد انسان شناس مشهور در کتاب مردم شناسی ایران مینویسد:هم اکنون فرق بین لرها و لکها فقط گویش شان است و او در ادامه طوایف لک را در گروه ایلات لرستان طبقه بندی کرده است. رحیم عثمانوندی که خود از لکهای کرمانشاه است در کتاب بومیان دره مهرگان مینویسد:لکها در فرهنگ و منشهای تباری با لرها همانند هستند و در تمام وجوه اعتقادی و کنشهای فرهنگی و بومی با یکدیگر همسان و همانندند و تنها از حیث گویش تفاوتهای آوایی با هم دارند. مرحوم حمید ایزد پناه در کتاب فرهنگ لری صفحه ۹ مینویسد:زبان لکی با زبان لری زمینه های دستور زبانی و واژه های مشترک بسیار دارند که تنها تفاوت آنها آوایی است. ایرج کاظمی در کتاب مشاهیر لر ، لکی را یکی از زبانهای مورد استفاده مردم لر معرفی میکند. علیمردان عسگری عالم که خود لک زبان است لکها را شاخه ای از قوم لر ذکر میکند. ویلیام فرالی لکی را شاخه ای از زبان لری میداند. دکتر فرامرز شهسواری استاد دانشگاه ایروان ارمنستان ، در مجله ایران و قفقاز ، شماره ۱۴، سال ۲۰۱۰ ، صفحه ۷۹ مینویسد:لکی به هیچ وجه در طبقه بندی گویش های کردی قرار نمیگیرد و این اشتراکات به صورت طبیعی بین تمامی زبانهای شمال غربی ایران مشاهده میشود. لکها آمیخته و همسان با سایر طوایف لر هستند و تفکیک و جدایی آنها از سایرین غیر ممکن است. دانشگاه علوم پزشکی لرستان در فصلنامه علمی _ پژوهشی خود در شماره ۳ ، تابستان ۹۲ بنا بر پژوهش و آزمایش محققان که بر پایه《ژنهای کی آی آر》صورت گرفته است مینویسد:به لحاظ ژنتیکی گروه های مختلف قوم لر اعم از بختیاری ، مینجایی و لکی یک《 استخر ژنتیکی مشترک》 دارند و از نظر توزیع ژنی بین شاخه های مختلف لر تفاوتی وجود ندارد و اینها اجداد مشترک دارند و پیوندهای متعدد فرهنگی و مذهبی چنان مردم لر را در هم تنیده است که جداسازی یا افتراق بین آنها غیر ممکن است.
|

علی سیریزی ٠١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٧
لُک در گویش کرمانی برآمدگی است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی لکنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طوایف لک   • قوم لک در داغستان   • زبان لک   • طایفه لک ازنا   • لک های عراق   • قوم لک در عراق   • طایفه لک بختیاری   • قدمت زبان لکی   • معنی لک   • مفهوم لک   • تعریف لک   • معرفی لک   • لک چیست   • لک یعنی چی   • لک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لک
کلمه : لک
اشتباه تایپی : g;
آوا : lak
نقش : اسم
عکس لک : در گوگل


آیا معنی لک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )