برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1213 100 1

ماتریالیسم

/mAteryAlism/

مترادف ماتریالیسم: ماده گرایی، مادیگری، مکتب اصالت ماده، ماده انگاری

متضاد ماتریالیسم: تاله

معنی ماتریالیسم در لغت نامه دهخدا

ماتریالیسم. [ ت ِرْ ] (فرانسوی ، اِ) نظریه و مکتب فلسفی است که دنیای خارج را واقعی و حقیقی و بیرون از شعور انسان می داند. ماتریالیسم معتقد است که ماده مبداء و اساس است و حس و شعور و تفکر فرع و زائیده ٔ ماده است و درک خاصیت ماده ٔ تکامل یافته و عالی و انعکاس خارجی جهان مادی وقوانین آن در مغز می باشد. (از فرهنگ فارسی معین ).
- ماتریالیسم تاریخی ؛ ماتریالیسم تاریخی عبارت است از بسط و توسعه ٔ اصول ماتریالیسم دیالکتیک به بررسی زندگی اجتماعی. تطبیق اصول ماتریالیسم دیالکتیک بر پدیده های زندگی اجتماعی وبررسی جامعه و تاریخ آن. (فرهنگ فارسی معین ).
- ماتریالیسم دیالکتیک ؛ ماتریالیسم دیالکتیک برخلاف ماتریالیسم مکانیست ، روح و طبیعت را یک مجموع اصلی می شمارد و تفکر و درک را نتیجه ٔ تکامل تدریجی و جهش کیفی ماده و محصول ماده ٔ تکامل یافته یعنی مغز می داند. (فرهنگ فارسی معین ).
- ماتریالیسم مکانیست ؛ مکتبهای گوناگون فلسفه ٔ ماتریالیسم تا دوران مارکس و انگلس را ماتریالیسم مکانیست می نامند زیرا آنها حرکت پدیده ها را ساده و مکانیستی می پنداشتند و تغییرات جهشی و کیفی پدیده ها و روابط و تأثیرات متقابل آنها را در نظر نمی گرفتند چون مارکس و انگلس ماتریالیسم را از شکل مکانیستی درآورده و آن را به قالب دیالکتیکی ریختند از اینرو ماتریالیسم مارکس و انگلس و پیروان آنها را ماتریالیسم دیالکتیک می خوانند. (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی ماتریالیسم به فارسی

ماتریالیسم
نظریه و مکتب فلسفی است که دنیای خارج را واقعی و حقیقی و بیرون از شعور انسان میداند . ماتریالیسم معتقد است که ماده مبدا و اساس بوده حس و شعور و تفکر فرع و زائیده ماده است و درک خاصیت ماده تکامل یافته و عالی و انعکاس خارجی جهان مادی و قوانین آن در مغز میباشد .
نظریه و مکتب فلسفی است که دنیای خارج را واقعی و حقیقی و بیرون از شعور انسان می داند
ماتریالیسم تاریخی عبارت است از بسط و توسعه اصول ماتریالیسم دیالکتیک به بررسی زندگی اجتماعی تطبیق اصول ماتریالیسم دیالکتیک بر پدیده های زندگی اجتماعی و بررسی جامعه و تاریخ آن .
ماتریالیسم دیالکتیک بر خلاف ماتریالیسم مکانیست روح و طبیعت را یک مجموع اصلی میشمارد و تفکر و درک را نتیجه تکامل تدریجی و جهش کیفی ماده و محصول ماده تکامل یافته یعنی مغز میداند.
مکتبهای گوناگون فلسفه ماتریالیسم تا دوران مارکس و انگلس را ماتریالیسم مکانیست مینامند زیرا آنها حرکت پدیده ها را ساده و مکانیستی میپنداشتند و تغییرات جهشی و کیفی پدیده ها و روابط و تاثیرات متقابل آنها را در نظر نمیگرفتند . چون مارکس و انگلس ماتریالیسم را از شکل مکانیستی در آورده و آنرا بقالب دیالکتیکی ریختند از اینرو ماتریالیسم مارکس و انگلس و پیروان آنها را ماتریالیسم دیالکتیک میخوانند .

معنی ماتریالیسم در فرهنگ معین

ماتریالیسم
(تِ) [ فر. ] (اِ.) ماده گرایی ، نظریه ای که برطبق آن هیچ جوهری جز ماده وجود ندارد.

معنی ماتریالیسم در فرهنگ فارسی عمید

ماتریالیسم
مکتبی فلسفی که اصل و بنیاد هستی را ماده می داند، ماده گرایی.

ماتریالیسم در دانشنامه اسلامی

ماتریالیسم
ماتریالیسم به معنای ماده گرایی است.
ماتریالیسم از نظر لغوی به معنای مادّه گرایی و این است که کسی به عوامل مادّی بیش تر از عوامل معنوی، اهمّیّت دهد و مادیات را بیش تر باور کند. در این معنا، ماتریالیسم(Materialism )حالتی روانی است که آدمی را به امور معنوی بی توجّه می سازد.
معنای اصطلاحی ماتریالیسم
ماتریالیسم در اصطلاح اعتقاد به این است که همه موجودات جهان، تنها وجود مادّی دارند. این معنا از ماتریالیسم در برابر ایده آلیسم جای دارد.
مکاتب ماتریالیسم و عقاید آنها
به مکاتبی که اصالت را به مادّه می دهند و آن را بر امور غیرمادّی مقدّم می دارند، ماتریالیسم گویند.ماتریالیست ها، امور غیر مادّی مانند روح و معنا را خصلتی از مادّه می پندارند. آنان معتقدند که این گونه امور تابع و طفیلی مادّه اند. ماتریالیست ها وجود ماورای مادّه را انکار می کنند و همه هستی را در انحصار مادّه می انگارند.در نظر ماتریالیست ها تنها آنچه در تغییر و تبدّل است و در بستر زمان و مکان روی می دهد، واقعی است و آنچه از چارچوب احساس و لمس بشر بیرون است، وجود ندارد.
ماتریالیسم در حوزه جامعه شناختی
...
ماتریالیسم تاریخی، به معنای تفسیر مادی و طبیعی از تاریخ است که، اولین بار به این شکل توسط کارل مارکس و فردریش انگلس مطرح شد و بعدها جزو تعالیم مارکسیسم - لنینیسم گردید.
بنابر ماتریالیسم تاریخی، ساختار جامعه و تکامل تاریخی آن به واسطۀ «شرایط مادی حیات» یا شیوۀ تولید ابزار مادی هستی اجتماعی تعیین می شود. مارکس واژه ای «مادی» را برای نشان دادن نوعی تقابل با آن چه که آشکارا یا به طور ضمنی، ماوراء طبیعی یا نظرپردازانه است، به کار برد. در قرن نوزدهم نوعی گرایش عقلانی در نگارش تاریخی به وجو آمد که هیچ قدرتی به جز ضرورتِ منطقی را به رسمیت نمی شناخت، هگل – استاد مارکس – در فضای تاریخ نگاری قرن نوزدهم در تقابل با طبیعت گرایی تاریخی که در قرن ۱۸ حاکم بود به دنبال تاریخی مستقل و یک کل منسجم عقلانی بود؛ اما، شاگرد او مارکس با گامی در ظاهر رو به عقب، بار دیگر تاریخ را مطیع قلمرو طبیعی کرد. کاری که مارکس ...

ماتریالیسم در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:ماده گرایی

ارتباط محتوایی با ماتریالیسم

ماتریالیسم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ماتریالیسم دیالکتیک   • ماتریالیسم مکانیکی   • ماتریالیسم دیالکتیک به زبان ساده   • ماتریالیسم فرهنگی   • ماتریالیسم تاریخی   • ماتریالیسم اخلاقی چیست   • خالق آرش کمانگیر   • معنی ماتریالیسم   • مفهوم ماتریالیسم   • تعریف ماتریالیسم   • معرفی ماتریالیسم   • ماتریالیسم چیست   • ماتریالیسم یعنی چی   • ماتریالیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماتریالیسم
کلمه : ماتریالیسم
اشتباه تایپی : lhjvdhgdsl
آوا : mAteryAlism
نقش : اسم
عکس ماتریالیسم : در گوگل

آیا معنی ماتریالیسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )