انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1014 100 1

مادر

/mAdar/

مترادف مادر: ام، مام، مامان، ننه، والده ، اصل، ریشه، باعث، منشا، جرثومه

متضاد مادر: پدر، اب، ابوی

معنی مادر در لغت نامه دهخدا

مادر. [ دَ ] (اِ) ترجمه ٔ «ام » که والده باشد. (آنندراج ). زنی که یک یا چند بچه بدنیا آورده باشد. (ناظم الاطباء). ام. والده. ماما. مام. ماد. مار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماد. مار. پهلوی ، «ماتر» ، «مات » ظاهراً از «ماتا» ، حالت فاعلی از «ماتر» ، اوستا، «ماتر» ، ارمنی دخیل ، «متک » (ماده ). هندی باستان ، «ماتر» ، ارمنی ، «مئیر» ، کردی ، «ماک » ، مادک (مادر)، «مادک » (گاومیش ماده )، افغانی ، «مور» ، استی ، «ماده » «مده » ، «ماد» ، «مد» ، بلوچی ، «مات » ، «ماث » ، «ماس » (مادر)، دخیل ، «مادگ » ، «ماذغ » (مؤنث )، شغنی ، «ماد» ، منجی ، «مایا» ، گیلکی «مار» . زنی که یک یا چند بچه زائیده. والده. اُم. (حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
به رستم چنین گفت گودرز پیر
که تا کرد مادر مرا سیر شیر.
فردوسی.
که خاقان نژاد است و بدگوهر است
به بالا و دیدار چون مادر است.
فردوسی.
زمان تا زمان یک ز دیگر جدا
شدندی بر مادر پارسا.
فردوسی.
گفت اگر شیر زمادر نشود یاب همی
این توانم که دهمتان شب و روز آب همی.
منوچهری.
باشد از مادران ما بر ما
هم حجامت نکو وهم خرما.
سنائی.
عدل یتیم مانده ز پور قباد گفتا
کز تیغ فتح زای تو به مادری ندارم.
خاقانی (چ سجادی ص 281).
- مادر آب و آتش ؛ کنایه از گریه کننده ٔ بسوز یعنی شخصی که از روی سوز گریه کند. (برهان ) (ناظم الاطباء)(آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ) (از انجمن آرا).
- مادر خون ؛ آنکه کسی را زاده و خون را شیر کرده بدو داده یا آنکه خون او را ایجاد می کند. (از حاشیه ٔ هفت پیکر چ وحید ص 352) :
هرجسد را که زیر گردون است
مادری خاک و مادری خون است
مادر خون بپرورد در ناز
مادر خاک ازو ستاند باز.
(هفت پیکر نظامی چ وحید ص 353).
- مادر دهر ؛ روزگار. دنیا. جهان :
مادر دهر نزاید پسری بهتر از این. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مادر شدن ؛ زائیدن زن. بچه دار شدن. امومة؛ مادر گشتن.
- مادر شیر ؛ مادر رضاعی : وصهر آن باشد که حرام باشد بسبب ، چنانکه مادر شیر و خواهر شیر. (تفسیر کمبریج ج 1 ص 288).
- مادر فرزند کش ؛ کنایه از روزگار است :
بگذر از این مادر فرزندکش
آنچه پدر گفت بدان دار هش.
نظامی (گنجینه ٔ گنجوی ).
- مادر فولادزره ؛ مادر دیوی موسوم به فولادزره که درداستان امیرارسلان یاد شده.
- || پیر زن بدترکیب و بدریخت و بدجنس و بدزبان و نفرت انگیز. در مقام تحقیر و توهین زنان سالخورده را چنین نامند. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ).
- مادر مادر ؛ مادر بزرگ. جده. زنی پیر و کهنسال :
بس قامت خوش که زیر چادر باشد
چون باز کنی مادر مادر باشد.
(سعدی ).
- مادر هفت تا ؛ دختر و زن حراف و زبر و زرنگ... (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ).
- هم مادر ؛ دارنده ٔ یک مادر . (از فهرست ولف ص 859). از یک مادر بودن. هم مادر بودن :
چنین گفت زن ، کو ز من کهتر است
جوان است وبا من ز هم مادر است .
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 8 ص 2372).
مرا بود هم مادر و هم پدر
کنون روزگار وی آمد بسر.
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 9 ص 2838).
- امثال :
برای همه مادر است برای من زن بابا. (امثال و حکم دهخدا ج 1 ص 414).
مادر آزادگان کم آرد فرزند. نظیر:
بغاث الطیر اکثرها فراخاً
وام الصقر مقلات نزور.
یا: ام الکرام قلیلة الاولاد. و رجوع به امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1318 شود.
مادر به اسم بچه میخورد قند کلوچه ، نظیر به نام مابه کام تو. (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر بتها، بت نفس شماست . ورجوع به امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1382 شود.
مادر بد بچه اش را به خواب نمی تواند ببیند. و رجوع به امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1382 شود.
مادر دزد، گاهی سینه می خورد، گاهی سینه می زند. (امثال وحکم دهخدا ایضاً).
مادر رادل سوزد دایه را دامن . نظیر:
باغ بین را چه غم که شاخ شکست
باغبان راست غصه ای گرهست.
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1372).
مادر زنت دوستت داشت ، بگاه آمدی ، از ماحضر هنوز برای تو چیزی برجاست. (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر زنت دوستت نداشت ، دیر رسیدی ، آنچه بودخورده اند. (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر زن خرم کرده ، توبره بر سرم کرده . (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر عاشق بیعار است ، هر چند فرزند بی مهر باشد مادر را مهر نکاهد. (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر فرزند را بس حقهاست . (امثال و حکم دهخدا).
مادرکه نیست با زن پدر باید ساخت . (امثال و حکم دهخدا ایضاً).
مادر مرده و ده درم وام . (امثال و حکم دهخدا ایضاً):
من که عبدالرحمن فضولی ام ، چنانکه زالان نشابور گویند مادر مرده و ده درم وام. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 76).
مادر نسوخت ، مادر اندر سوخت . (امثال و حکم دهخدا ج 3 ص 1383).
|| ماده از هر حیوانی که دارای بچه باشد. (ناظم الاطباء).
- مادر هفت تا ؛ مادر هفتا سگ. و بطور دشنام به زنی کثیرة الاولاد گویند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به همین ترکیب ذیل معنی قبل شود.
|| کنایه از امهات سفلی. عناصر اربعه. مقابل پدر، آباء علوی :
لافند مادران گهر در مزاج صلح
کاین صلح ما ز میر سپهرآستان ماست.
خاقانی.
|| خاک. زمین :
جان گرامی به پدر باز داد
کالبد تیره به مادر سپرد.
رودکی (از فرهنگ فارسی ایضاً).
- مادر باغ ؛ کنایه از زمین است که به عربی ارض گویند. (برهان ). کنایه از زمین است. (آنندراج ). زمین. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) :
مادر باغ سترون شد و زادن بگذاشت
چه کند نامیه عنین و طبیعت عزب است.
انوری (از فرهنگ فارسی ایضاً).
- || باغ را هم گفته اند بطریق اضافه ، به اعتبار اشجار و اثمار یعنی درختها و میوه ها. (برهان ).
- مادر خاک ؛ کنایه از زمین است :
هرجسد را که زیر گردون است
مادری خاک و مادری خون است
مادر خون بپرورد در ناز
مادر خاک ازو ستاند باز
گرچه بهرام را دو مادر بود
مادر خاک مهربانتر بود.
نظامی (هفت پیکر چ وحیدص 353).

مادر. [ دِ ] (اِ) قسمی شراب . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی مادر به فارسی

مادر
جزیره ایست در شمال شرقی آفریقا در اقیانوس اطلس مشرق مراکش متعلق بکشور پرتقال . ۷۴٠ کیلومتر مربع وسعت ۲۴۵٠٠٠ سکنه . مرکز جزیره شهر [ فونشال] محصول : شراب موز و نیشکر .
زنی که فرزنددارد، مام و ماما و مار هم گفته شده
( اسم ) ۱- زنی که دارای فرزندی است مام والده ام . یا مادران گوهر ( گهر ) . امهات چهار عنصر : لافند مادران گهر در مزاج صلح کاین صلح ماز میر سپهر آستان ماست . ( خاقانی . سج.۷۹ ) یا مادر آب و آتش . شخصی که از روی سوز گریه کند . یامادر باغ . ۱- زمین : مادر باغ سترون شد و زادن بگذاشت چه کند نامیه عنین و طبیعت عرب است ? ( انوری بها . انجمن ) ۲- باغ که مادر گلها و ریاحین ومیوه هاست . یامادر فولاد زره . ۱- مادر دیوی موسوم به فولاد زره ( که در داستان امیر ارسلان یاد شده ) . ۲- پیرزن بدریخت و بدجنس ( بهنگام تحقیر گویند ). ۳- الف . امهات سفلی عناصراربعه مقابل پدر آبائ علوی . ب - خاک زمین : جان گرامی به پدر باز داد کالبد تیره به مادر سپرد . ( رودکی . چا . دکتر خطیب رهبر ۸ )
قسمی شراب
[parent] [فیزیک] هسته ای پرتوزا که براثر واپاشی، هستۀ دیگری به نام دختر تولید می کند
مادر آورده : دشمن ز نحوس مادر آورد آغاز مخالفت بر آورد . ( تحفه العراقین . قر .۲۱ )
مادر زاد : امااز عدوات مادر آورده چون نوبت بحضرت علی رسد روا نباشد که بدعای مصطفی ص آفتاب جماد بعد از غروب طلوع کند ...
( اسم ) زن پدر شخصی که مادر وی نباشد نامادری مادندر .
( اسم ) مادر بخطا : طعن. مشک خطایی زده مادر بختن بس که پیدا شده مادر بخطا در کشمیر . ( ملاطغرا آنند .) توضیح این ترکیب را بمقابل. مادر بخطا ساخته اند چه خطا علاوه بر معنی خود بمعنی سرزمینی خاص است که با ختن غالبا ذکر گردد .
( اسم ) آنکه مادرش تباهکاربوده ( دشنام است ) : مشک - گویند - بخالش سر دعوی دارد این عجب نیست ازان هندوی مادر بخطا . ( ارسلان بیک آنند .)
( اسم ) ۱- مادر پدر جد. پدری . ۲- مادر مادر جد. مادری .
[surrogate mother] [علوم سلامت] زنی که می پذیرد فرزند زن دیگری را در زهدان خود پرورش دهد اعم از آنکه جنین با تلقیح مصنوعی زامه یا از لقاح برون تنی زوج دیگری تشکیل شده باشد
( اسم ) کسی که هم. مخارج گروهی را که جمعا بمسافرت یا گردش روند بعهده گیرد . و در پایان کار با افراد آن گروه تصفی. حساب کند .
مادر خوانده بودن .
۱- زنی که کسی او را بمادری قبول کنند . ۲- زن پدر . ۳- دایه : مرضعه : گفت : ای پهلوان . مادر خوانده ای دارم ...
( صفت ) ۱- آنکه دارای مادر است . یاپدر دار . ۲- آنکه از مادر خود نگاهداری کند .
۱- دارای مادر بودن داشتن مادر . ۲- نگاهداری از مادر .
[schizophrenogenic mother] [روان شناسی] قالبوارۀ (stereotype) مادر فرد روان گسیخته که گمان می رود شخصیتی سرد و طردکننده و سیطره جو و کمال گرا داشته باشد و دچار آشفتگی هیجانی باشد
۱- برادر یا خواهری که با شخصی از شکم یک مادر زاییده شده هم شکم . ۲- آنچه که بهنگام تولد با شخص همراه است : کوری مادر زاد خلق مادر زاد : و نابینای مادر زاد روشن گردانید .
۱- برادر یا خواهری که با شخصی از شکم یک مادر زاییده شده هم شکم . ۲- آنچه که بهنگام تولد با شخص همراه است : کوری مادر زاد خلق مادر زاد : و نابینای مادر زاد روشن گردانید .
۱- برادر یا خواهری که با شخصی از شکم یک مادر زاییده شده هم شکم . ۲- آنچه که بهنگام تولد با شخص همراه است : کوری مادر زاد خلق مادر زاد : و نابینای مادر زاد روشن گردانید .
( صفت ) منسوب به مادر زاد : خوی مادر زادی .
( مصدر ) بازگشتن بحالت و کیفیتی که در حین تولد داشته اند : آن آب و هوا کند علاجت مادر زادی شودمزاجت . ( خاقانی در تعریف آب و هوای عراق آنند)
( اسم ) مادر زوج. شخص : یکی را زنی صاحب جمال جوان در گذشت و مادر زن فرتوت بعلت کابین در خانه متمکن بماند ...

معنی مادر در فرهنگ معین

مادر
(دَ) ۱ - (اِ.) زنی که دارای فرزند است ، مام ، والده ، ام . ۲ - (ص .) اصلی ، اولیه ، نخستین : صنایع مادر. ۳ - زمین ، خاک . ، ~ ِ فولادزره کنایه از: زن پیر و چاق و مهیب و بدجنس .
( ~. اَ دَ) (اِ مر.) = مادندر: نامادری .

معنی مادر در فرهنگ فارسی عمید

مادر
۱. انسان یا حیوان مادۀ دارای فرزند.
۲. (صفت) [مجاز] اصلی، اولیه: دانشگاه مادر.
۳. (صفت) [مجاز] برانگیزنده، باعث.
۴. [قدیمی، مجاز] زمین، خاک: جان گرامی به پدر باز داد / کالبد تیره به مادر سپرد (رودکی: ۴۹۶).
۵. [قدیمی، مجاز] هریک از عناصر چهارگانه.
* مادر فولادزره: [عامیانه، مجاز] زن زشت، پیر، بسیارحیله گر، و مکار. &delta، دراصل، مادر دیوی به نام فولادزره بوده که داستان آن در کتاب امیرارسلان آمده است.

مادر در دانشنامه اسلامی

مادر
در قرآن مجید و روایات، در احسان و نیکی کردن به مادر تاکید بیشتری شده و بعضی از آیات، احساسات و عاطفه انسان را نسبت به مادر به شدت تحریک می کند و به او تذکر می دهد که لزوم شکرگزاری از مادر، این است که او نه ماه سنگینی تو را تحمل کرده است.
انسان باید همیشه به یاد داشته باشد که مادر چه سختی هایی را در دوران بارداری تحمل می کند و در راه حفظ و سلامت او چه فداکاری هایی نموده است.حضرت مسیح (علیه السّلام) اگر چه بدون پدر تولد یافت، در مقام برشمردن افتخارات خود، نیکوکاری نسبت به مادر را ذکر می کند، و این خود، دلیل روشنی بر اهمیت مقام مادر است. خداوند در قرآن از زبان عیسی (علیه السّلام) می فرماید: «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ خداوند مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است».
جایگاه مادر در روایات
گر چه در جهان امروز درباره مقام مادر سخن بسیار گفته می شود و حتی در کشور ما روز با شکوهی را به نام روز مادر نامگذاری کرده انده؛ (بیستم جمادی الثانی، روز ولادت فاطمه زهرا (علیهاالسلام)) اما متاسفانه وضع تمدن ماشینی چنان است که رابطه پدران و مادران را از فرزندان خیلی زود قطع می کند. در معارف اسلامی، اهمیت فوق العاده ای به مقام مادر داده شده است. حتی در کتاب وسائل بابی به این امر اختصاص داده شده به نام: «باب استحباب الزیاده فی بر الام علی بر الاب. از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده است: جاء رجل الی النبی (صلی الله علیه و آله وسلّم) فقال: «یا رسول الله! من ابر؟»، قال: «امک»، قال: «ثم من؟»، قال: «امک»، قال: «ثم من؟»، قال: «امک»، قال: «ثم من؟»، قال: اباک. مردی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) آمد و عرض کرد: «ای رسول خدا! به چه کسی نیکویی کنم؟». فرمود: «به مادرت»، عرض کرد: «بعد از او به چه کسی؟» فرمود: «به مادرت»، بار سوم عرض کرد: «بعد ازاو به چه کسی؟» فرمود: «به مادرت»، در چهارمین بار که این سؤال را تکرار کرد فرمود: به پدرت.در حدیث دیگری آمده است که جوانی برای شرکت در جهاد، (آنجا که جهاد واجب عینی نبود) نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) آمد. حضرت به او فرمود: «الک والدة؟»، قال: «نعم»، قال: فالزمها فان الجنه تحت قدمها. (فرمود) آیا مادری داری؟ عرض کرد: «آری» فرمود: در خدمت مادرت باش که بهشت زیر پای مادران است.
جایگاه مادر در قرآن
خداوند در قرآن به زحمات فوق العاده مادر اشاره می کند و می فرماید: «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن؛ ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد».مادران در دوران بارداری، دچار سستی و ضعف می شوند؛ زیرا از عصاره بدن آنان جنین پرورش می یابد. به همین دلیل، مادران در دوران بارداری، گرفتار کمبود انواع ویتامینها می شوند. خداوند در جای دیگر می فرماید: «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین؛ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می دهند».حق شیر دادن در دو سال شیرخوارگی، مخصوص مادر است و او از کودک خود نگهداری می کند. تغذیه جسم و جان نوزاد در این مدت، با شیر و عواطف مادر، پیوند ناگسستنی دارد و حق نگهداری و سرپرستی را بر عهده او گذارده است.
مادر امام زمان(ع)، به روایت مشهور، شاهزاده ای رومی، دختر یشوعا پسر قیصر روم از نسل شمعون یکی از حواریین حضرت عیسی(ع) است. او بر اساس برخی روایات دیگر، کنیزی سیاه پوست بوده و نظرات غیرمشهوری وجود دارد مبنی بر اینکه او، مریم دختر زید علویه بوده است. اسامی مختلفی برای مادر امام زمان ذکر شده است؛ از جمله نرجس، سوسن، صقیل یا صیقل، حدیثه، حکیمه، ملیکه، ریحانه و خمط.
نام های متعددی برای مادر امام زمان(ع) ذکر شده است؛ نرجس، سوسن، صقیل یا صیقل، حدیثه، حکیمه، ملیکه، ریحانه و خمط.
مطابق با تاریخ طبری مادر حضرت مریم سلام الله علیها حنه دختر فاقود پسر قبیل بود. حنه خواهر ایشاع یا الیصابات همسر زکریای پیغمبر بود. و با این وصف مادر حضرت مریم، خاله ­ی یحیی پیامبر نیز هست.
حنه (بفتح حاء و شد نون مفتوح) یعنی فضیلت یا با توفیق.
در قرآن نامی از مادر مریم ذکر نشده است اما در آیات 35 الی 37 سوره آل عمران به او اشاره شده است. که در این آیات داستان تولد حضرت مریم و نذر مادرش را بیان می کند.
حنه که مادر حضرت مریم بود پیر شده و از زایمان محروم بود. یک روز که در زیر درختی نشسته بود دید پرنده ای بچه خود را غذا می داد. حنه از خدا فرزند خواست و نذر کرد: اگر خدا به وی فرزندی دهد آن فرزند را خادم بیت المقدس نماید. چندان طولی نکشید که به حضرت مریم حامله شد.
به شوهرش که عمران بود گفت: آیا می دانی من نذر کردم این بچه ای که در شکم دارم خادم بیت المقدس باشد؟ عمران گفت: تو نباید این نذر را بکنی. زیرا شاید دختر باشد و تو مسئول باشی!؟ هنوز مریم متولد نشده بود که عمران از دنیا رفت. هنگامی که: حنه (نام مادر حضرت مریم است) وضع حمل نمود مریم را در میان پارچه ای پیچید و آورد در میان بیت المقدس نزد علمائی نهاد که خادم بیت المقدس بودند مادر حضرت مریم به آنان گفت: این نذر را تحویل بگیرید.
حضرت زکریا علیه السلام فرمود: من برای کفالت این دختر سزاوارترم. زیرا خاله مریم در خانه من است. ولی علماء و خادمین بیت المقدس قبول نکردند و به مناقشه پرداختند و گفتند: اگر بنا باشد مریم به حساب خاله اش نزد تو باشد بهتر این است که نزد مادرش باشد. چون عمران پدر حضرت مریم (که ظاهرا در آن موقع از دنیا رفته بود) پیشوا و بزرگ آنان بود. لذا هر یک از ایشان راغب بود که سرپرستی حضرت مریم را عهده دار گردد. چون قیل و قال آنان در این باره بطول انجامید لذا بنا نهادند قرعه بزنند. تا قرعه بنام هر کسی درآید او عهده دار این کفالت شود.
آنان که - 29 - نفر بودند رفتند و هر کدام تیری تراشیده نام خود را بر آن نقش نمودند و بر لب جوی آب آمدند. وقتی ایشان تیرهای خود را در میان آب انداختند کلیه تیرها در آب فرورفتند، مگر تیر حضرت زکریا که بر روی آب ماند. هنگامی که با این منظره مواجه شدند دست از حضرت مریم برداشتند و او را به زکریا واگذار کردند.
در این مقاله به بررسی آیات و روایاتی که در مورد احترام به پدر و مادر آورده شده می پردازیم.
وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلاتقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهما لها ربیانی صغیرا؛ و پروردگارت «چنین»حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر، نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها در نزد تو به «سن» پیری رسند «حتی» به آنان «اف» مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان سخن گوی و از «روی» مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستران و بگو: پروردگارا! به آنان رحمت آور، چنان که «به سن» خردسالی مرا پروراندند.
تفسیر آیه
یکی از شاگردان امام صادق علیه السّلام به نام «ابی ولاد» می گوید: از امام صادق درباره آیه «... وبالوالدین احسانا...» پرسیدم و گفتم: مراد از این نیکی چیست؟ حضرت فرمود: «نیکی آن است که با پدر و مادر خوش رفتاری کنی و ایشان را وانداری که آنچه را به آن نیازمندند از تو درخواست کنند، اگرچه بی نیاز هم باشند. مگر خداوند عزوجل نمی فرماید: هرگز به نیکی نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید ببخشید». سپس فرمود: «اما این که خداوند فرمود: چنان که یکی یا هر دوی ایشان در نزد تو به پیری رسیدند، کلمه ای رنجش آور با آنان نگو و تندی نکن؛ یعنی اگر تو را آزردند به آنان کلمه اف نگو و اگر تو را کتک زدند تندی نکن و با بزرگواری با ایشان سخن بگو؛ یعنی اگر تو را زدند، بگو: خدا شما را بیامرزد که این سخنی بزرگوارانه از سوی توست. و مراد از این کلام خدا که فرمود: به آنها با افتادگی مهربانی کن؛ یعنی نگاهت را جز به مهر و دل سوزی به آنان ندوز، صدایت را بالا نبر، دستت را بالاتر از دستشان نبر و از آنان در راه رفتن پیش نیفت».
کمترین عاق والدین
امام صادق علیه السّلام در حدیثی دیگر درباره جمله «ولاتقل لهما اف» فرمود: «کم ترین عاق والدین، گفتن اف به پدر و مادر است و اگر خداوند ـ عزوجل ـ چیزی را کمتر از آن می دانست از آن نهی می فرمود».
اهمیت احترام به پدر و مادر
...
با توجه به اهمیت شیر مادر برای تغذیه کودکان و برتری آن بر سایر غذاها، کشورهای غربی به تشکیل بانک شیر مادران اقدام کرده اند.
در این باره از سوی برخی کشورهای اسلامی از آکادمی فقه اسلامی جده - وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی - در مورد تشکیل این گونه مراکز از نظر شرعی استفتا به عمل آمد و آکادمی مزبور در جلسه مورخ ۱۰ الی ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۰۶ ه (مطابق با ۲۲- ۲۸ دسامبر ۱۹۸۵) پس از بحث و گفتگو اقدام به صدور بیانیه ای کرد که در آن آمده است:
← بیانیه اول
 ۱. ↑ مجلس مجمع الفقه الاسلامی المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامی فی دورة انعقاد مؤتمره الثانی بجدة من ۱۰- ۱۶ربیع الثانی ۱۴۰۶ ه/ ۲۲- ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۵ م.
منبع
قواعد فقه،ج ۲،ص ۲۱۵،برگرفته از مقاله«بانک شیر مادر»    
...مادر در دانشنامه ویکی پدیا

مادر
'مادَر، نَنِه یا مامان (به فرانسوی: maman) یکی از نسبت های خانوادگی است و به والد طبیعی یا اجتماعی مؤنث گفته می شود. به دلیل پیچیدگی و تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی، تعاریف و نقش ها، تعریف کلی کلمه مادر متفاوت است.
روز مادر
پدر
الهه مادر
ننه و بابا
واژه ننه که به عنوان برابر برای مادر به کار می رود و معانی دیگری نیز دارد از ریشه هندواروپایی nan به معنی مادر و پرستار است.
در مورد پستانداران مانند انسان، معمولاً مادر بیولوژیکی تخمک بارور شده را باردار است که ابتدا رویان و سپس جنین نام دارد. این بارداری درون رحم مادر از هنگام لقاح تا هنگام زادن نوزاد طول می کشد. هنگامی که کودک زاده شد، بدن مادر برای تغذیه نوزاد، شیر تولید می کند. معمولاً این شیر مادر تنها غذای نوزاد برای ۶–۱۲ ماهه اول زندگی است.
در جامعهٔ انسانی عنوان مادر معمولاً به زنی، به غیر از مادر طبیعی، که نقش اجتماعی مربوط را انجام دهد نیز گفته می شود. به ویژه در مورد مادرخوانده و زن پدر. در برخی از فرهنگ ها، مانند آمریکایی-آفریقایی و لزبینی، دیگرمادری غیربیولوژیکی وجود دارد. در خانواده پونالوائی در ایروکوئی ها، سرخ پوستان آمریکا و قبایل هند کهن، یک زن مادر فرزندان خواهرش و خواهران جانبی اش (عمه/عمو/خاله/دایی زاده های درجه اول و دوم یا دورتر) نیز هست. همچنین با پیشرفت فناوری تولیدمثل، مادر ژنتیکی (کسی که تخمک از آن اوست) می تواند با مادر باردار (که جنین در رحم اوست) تفاوت داشته باشد.
عکس مادر
مادر (به آلمانی: Mutter) سومین آلبوم گروه آلمانی اینداستریال راک رامشتاین است. این آلبوم در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۰۱ به وسیله موتور میوزیک پخش شد.
آل میوزیک رولینگ استون
مادر یک نسبت های خانوادگی ست.
مادر (رمان گورکی)
مادر (رمان پرل باک)
مادر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مادر (به انگلیسی: Mother) آهنگی از گروه موسیقی پراگرسیو راک پینک فلوید است که در آلبوم ۱۹۷۹ آن ها با نام دیوار قرار دارد. این آهنگ توسط راجر واترز نوشته شده است.
راجر واترز - گیتار آکوستیک، گیتار بیس، خواننده
دیوید گیلمور - خواننده و گیتار الکتریک
باب ازرین - اُرگ ، پیانو
جف پورکرو - درام
مدت زمان این اهنگ ۵:۳۵ ثانیه است. در ساخت آهنگ از سازهایی مانند اُرگ، پیانو، گیتار آکوستیک و الکتریک و درام استفاده شده است. در ابتدا راجر واترز به خواندن (از زبان فرزند) می پردازد و بعد دیوید گیلمور آهنگ را از زبان مادر می خواند و به دنبالش گیتار الکتریک نواخته می شود.
در فیلم دیوار هنگام پخش این آهنگ، صحنه هایی از شخصیت اول داستان یعنی پینک به همراه همسرش را نشان می دهد که به وی حسی بی تفاوت نشان می دهد و در پی این بی توجهی پینک به گذشته های خود فکر می کند و زمانی که مادرش در همه حال به او توجه می کرد اما همسرش چنین حسی را به وی ندارد.
مادر نام آهنگی از حبیب محبیان خواننده ایرانی است که در اولین آلبومش مرد تنهای شب قرار دارد. حبیب در مصاحبه ای که در سال ۲۰۰۵ با رادیو بی بی سی داشت دربارهٔ ساخت این آهنگ چنین گفت:
حدود ۲۸ سال پیش، در همون شبی که مادر من فوت کرد، من یک شعر (شعری که هنوز کامل نشده) گفتم و بلافاصله بالای صحنه اون رو خوندم.
مادر (به آلمانی: Mutter)، ترانه ای از گروه آلمانی رامشتاین از آلبومی با همین نام است.
مادر (انگلیسی: The Mother) رمانی است اثر نویسنده آمریکایی، پرل باک که در ۱۹۳۳ منتشر شده است.
رمان مادر چند بار به فارسی ترجمه شده است. محمد قاضی نخستین مترجم این کتاب بود که آن را از طریق زبان فرانسه به فارسی برگردانده است.
«مادر» (روسی: Мать) یک رمان نوشته ماکسیم گورکی است دربارهٔ کارگران انقلابی کارخانه ها.
مادر (فیلم ۱۹۲۶)
مادر (فیلم ۱۹۹۰)
مادر (فیلم ۱۹۵۵) به کارگردانی مارک دانسکوی
این اثر به زبان های مختلف ترجمه و تعدای فیلم نیز از روی این کتاب ساخته شده است
مادر (به آلمانی: Mäder) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در ناحیه فلدکیرش واقع شده است. مادر ۳٫۴۲ کیلومتر مربع مساحت دارد ۴۱۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای اتریش
مادر نام فیلمی است به کارگردانی اسماعیل کوشان که محصول سال ۱۳۳۱ می باشد.
ربابه برای کمک به پدرش در اداره خانوادهٔ پرجمعیتشان پرستاری از دو کودک خانواده ای مرفه را قبول می کند. در همین زمان فریب وسوسهٔ جوانی به نام پرویز را می خورد و در حالیکه صاحب فرزندی از او شده، خانه را ترک می کند. ربابه با کمک پیرمرد خوش قلبی به نام تقی کاری در یک کافه به دست می آورد و به خوانندگی می پردازد. به زودی پرویز پیدایش می شود و حاصل این ملاقات مرگ پرویز و زندانی شدن ربابه است. خانواده ای عهده دار نگهداری مهوش فرزند ربابه می شود. پس از پانزده سال ربابه از زندان آزاد می شود و این زمانی ست که مهوش قصد ازدواج دارد. اما مهوش واقعیت را می فهمد و علیرغم قصد مادر که برای ادامهٔ خوشبختی فرزند دوری می جوید به او روی می کند.
وب گاه سوره
مادر (فیلم ۱۳۶۳) فیلمی به کارگردانی فتحعلی اویسی و نویسندگی نادر ابراهیمی ساختهٔ سال ۱۳۶۳ است.
فتحعلی اویسی
مهری مهرنیا
علیرضا مجلل
رضا سرنسیای
نعمت افشاریان
فرشید فرشود
حمید صفایی
مصطفی رستمی
حسن وجدان خوش
مصطفی بنی هاشمی
ایرج سنندجی
آشنایی با مادر (به انگلیسی: How I Met Your Mother) یک مجموعه تلویزیونی کمدی آمریکایی محصول شبکه سی بی اس است که برای اولین بار در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵ پخش شد. این مجموعه توسط کارتر بیز و کریگ توماس ساخته شده است.
جاش رادنر در نقش تد موزبی
جیسون سیگل در نقش مارشال اریکسن
کوبی اسمالدرز در نقش رابین شرباتسکی
نیل پاتریک هریس در نقش بارنی استینسون
آلیسون هانیگان در نقش لیلی آلدرین
باب سجت در نقش تد موزبی آینده (فقط صدا)
کریستین میلیوتی در نقش مادر (همسر تد) در دو فصل آخر
در این سریال، باب سگت به عنوان صدای آیندهٔ بازیگر اصلی، تد موزبی (جاش ردنر)، در سال ۲۰۳۰ به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری می کند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شده است، که داستان را از قسمت اول به زمان گذشته برمی گرداند و خاطرات را نقل می کند. کاراکترهای اصلی دیگر آشنایی با مادر مارشال اریکسن (جیسون سیگل)، رابین شرباتسکی (کوبی اسمالدرز)، بارنی استینسون (نیل پاتریک هریس) و لیلی آلدرین (آلیسون هانیگان) می باشند.
آشنایی با مادر از نظر منتقدان سریال موفقی توصیف شده است. این مجموعه تاکنون برنده پنج جایزهٔ امی شده و در سال ۲۰۰۹ نیز نامزد دریافت جایزه بهترین سریال کمدی شد. فصل نهم فصل پایانی این سریال بود در آوریل سال ۲۰۱۴ به پایان رسید.
ایده اصلی این فیلم این بود که «بیا در مورد دوستان و کارهای احمقانه ای که در گذشته در نیویورک انجام می دادیم بنویسیم،» که توسط بیز و توماس تعریف شده بود. این دو شخص، کاراکترهای فیلم را از بین شخصیت ها و دوستان خودشان بیرون کشیدند. شخصیت تد در سریال در شبیه بیز و شخصیت های مارشال و لیلی شبیه توماس و همسرش می باشند.
آقای مادر (به انگلیسی: Mr. Mom) فیلمی محصول سال ۱۹۸۳ و به کارگردانی استن دراگوتی است. در این فیلم بازیگرانی همچون مایکل کیتون، تری گار، مارتین مول، آن جیلیان، کریستوفر لوید، فردریک کوهلر، تالیسین جفی، جفری تامبر، گراهام جارویس، میریام فلین، کارولین سیمور ایفای نقش کرده اند.
۲۲ ژوئیه ۱۹۸۳ (۱۹۸۳-07-۲۲)
«آه مادر» تک آهنگی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا کریستینا آگیلرا است که در ۸ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-10-۰۸) منتشر شد. این تک آهنگ در آلبوم بازگشت به اصول (آلبوم کریستینا آگیلرا) قرار داشت.
الهه مادر ایزدبانو ایست که نمایانگر و تجسم بخشِ طبیعت، مادری، باروری، آفرینش، اسطوره های آفرینش، بلایای طبیعی و تجسمِ بخشش و سخاوتِ زمین است. گاهی نیز به آن مادرِ زمین گفته می شود.
آفرودیته
کوبله
دوی
فریا (اساطیر)
هکاته
ایشتار
یونو
کالی (ایزدبانو)
لاکشمی
مینرو
رادا
رئا
شاکتی
تاورت
ونوس
لات (بت)
دودونا
ایزدبانو
مادر
در طیِ حفاری های باستان شناسی از پارینه سنگی، چندین فُرمِ کوچک با حالاتِ شهوت انگیز از ونوس(ونوس ویلندورف) یافت شده است، که از شناخته شده ترین الهه ها در نوعِ خود می باشد.
در مصر باستان، الهه مادر در تصاویر کشف شده در میانِ یافته های باستان شناسی در مصر باستان وجود دارد. در این فرهنگ، الالهه های گونه گون بعنوانِ مادرانِ خوب کشیده شده اند: شیر، گاو، کرگدن، کرکس سفید، مار کبری، عقرب و همگی بر روی زمین که مادرانه آن ها را در بر می گیرد.
مردمان بومی در آند (رشته کوه) به پرستشِ الهه باروری به نامِ پاچاماما می پرداختند.
الیزابت، شهبانوی مادر (انگلیسی: Queen Elizabeth The Queen Mother؛ زاده ۴ اوت ۱۹۰۰ − درگذشته ۳۰ مارس ۲۰۰۲(2002-03-30)) همسر شاه جرج ششم و مادر ملکه الیزابت دوم بود.
الیزابت ، شهبانوی مادر ظهر روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۱ خورشیدی پس از ۱۰۱ سال و ۲۳۸ روز زندگی درگذشت.
«بمان مادر» تک ترانه ای است که در دو اجرای مجزا توسط عارف و داریوش اقبالی اجرا شده است. داریوش اقبالی این آهنگ را در آلبوم خاک خسته (۱۳۶۸) منتشر کرده است. شاعر این ترانه نادر نادرپور بود که مضمون این شعر را برای مادرهایی که فرزندانشان در جنگ ایران و عراق کشته یا مفقود شدند سروده است.
بالاترین:داریوش/ تلنگر می زند بر شیشه ها سر پنجه باران - شعر از نادر نادرپور
ترانه شناسی داریوش اقبالی
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در سال 1393 بنیاد فرهنگی بین المللی مادر به پاس خدمات تمامی مادران دنیا و مادر اقای غلامرضا محمدی تأسیس شد. بنیاد فرهنگی بین المللی مادر اهداف بزرگی را پی می گیرد. از جمله آشنا ساختن جامعه به خصوص نسل جوان به مقام والای مادر، ارتقا و بازآفرینی مقام مادر از جهات فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی،آموزش مسئولیت های خطیر مادری به خانم های جوان،تبیین نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل ، انتخاب مادران شایسته و برگزاری مراسم نکوداشت آنان به منظور تشویق و ترویج اهداف والای بنیاد مادر می باشد.
به یاد می آورم مادر (انگلیسی: I Remember Mama) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی جرج استیونز است که در سال ۱۹۴۸ منتشر شد.
۹ مارس ۱۹۴۸ (۱۹۴۸-03-۰۹)
بوسهٔ خداحافظی با مادر (انگلیسی: Kiss Mommy Goodbye) یک رمان مهیج نوشتهٔ جوی فیلدینگ محصول سال ۱۹۸۱ است.
بوسه مادر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عطاءالله زاهد ساختهٔ سال ۱۳۳۵ است.
محسن مهدوی
مهین دیهیم
سوسن
شهلا ریاحی
تقی ظهوری
احمد قدکچیان
نوشین امیرقاسمی
محمد عبدی
رضا کریمی
سهراب و «مریم» در کنار فرزندشان «نوشین» زندگی خوشی دارند...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مادر در دانشنامه آزاد پارسی

مادر (Mat)
رمانی از ماکسیم گورکی، منتشر شده به روسی در ۱۹۰۸ به صورت پاورقی در مجلۀ زنانی (دانش). این اثر با ویژگی انقلابی اش مشهورترین اثر گورکی و نمونۀ بارزِ داستان نویسی با درون مایۀ تفکر انقلابی است. پلاگیا ولاسووا زنِ میان سال و فقیری ا ست که با شوهر کارگرِ بدرفتار و دائم الخمرش در رنجی که آن را پذیرفته است، زندگی می کند. شوهر می میرد و او با پسرش پاول، جوانی کارگر و کتاب خوان که برای رهایی از جهل و ظلمت به انقلابیون پیوسته است، زندگی اش را ادامه می دهد. در پلاگیا به تدریج در ضمن بحث وجدل هایی که میان پسرش و دیگر انقلابیان در خانه اش درمی گیرد، میل به آزادی زنده می شود و در می یابد که او نیز حق حیات دارد. پلاگیا روزبه روز در فعالیت و بحث های انقلابیون مشارکت بیشتری می کند، تا آن جا که وقتی پسرش به تبعید محکوم می شود، جای او را در مبارزات انقلابی می گیرد و سرانجام خود نیز قربانی مبارزۀ انقلابی می شود. مادر که سویۀ روان شناسانه اش نیز بارز است، تحلیلی منسجم از اوضاع زندگی اجتماعی و مبارزات انقلابی پرولتاریای روس به دست می دهد.

نقل قول های مادر

مادر یکی از نسبت های خانوادگی است و به والد طبیعی یا اجتماعی مؤنث فرد گفته می شود.
• «آینده کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است.» -> ویکتور هوگو
• «استوارتر از همه پیوندها، پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار است.» -> سعید نفیسی
• «اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.» -> پلوتارخ
• «ای پدر و مادر، ای گم شدگان عزیز، من همه چیز خود را به شما مدیون هستم.» -> لویی پاستور
• «ای مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان ابدیت، ثابت و درخشان خواهی ماند.» -> کارل ایمرمان
• «این یک قاعده کلی است که همهٔ مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادرانشان به ارث می برند.» -> ژول میشله
• «أَحِـنُّ إِلَی الکَـأْسِ التِی شَـرِبَتْ بِهَـا/وأَهْـوَی لِمَثْـوَاهَا التُّـرَابَ وَمَا ضَـمَّا.» ترجمه:«مشتاق کاسه ای که با آن نوشید، هستم / عاشق آرامگاه و خاکی که او را دربرگرفته، هستم.»
• -> ابوطیب متنبی
• «آری، با دعا کردن برای آن ها، آمرزش خواستن برایشان و اجرا کردن وصیت هایشان پس از مرگ آن ها و صله رحم کردن با خویشان آن ها، و احترام گذاشتن به دوستان آن هاست .» الترغیب والترهیب: ۳ / ۳۲۳ / ۳۲ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> محمد بن عبدالله
• : «آن دو بهشت و دوزخ تو هستند .» الترغیب والترهیب: ۳ / ۳۱۶ / ۱۰ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۲ -> محمد بن عبدالله
• «و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستی بر روی سستی و از شیر باز گرفتنش در دو سال است که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت به سوی من است (۱۴)
• ، سوره ۳۱: -> قرآن
• «از درختی که مام بالا رفت// دخت بر شاخ نیز غیژد تفت// گفت و خوش گفت پیر برزیگر// این چنین دختر آن چنان مادر// سری آنسان سزای این پنجه// به چنان دیگ، لایق این کمچه» -> علی اکبر دهخدا
• «اینکه کسی نعمت مادرشدن را از خودش بگیرد به خودش ظلم کرده است. این جزو طبیعت زندگی هر زنی است. من هم چنین تجربه ای را دوست دارم و هیچ وقت از آن فراری نیستم.» -> نیوشا ضیغمی
• «این ماه مهربان که از او خانه روشن است/ سرمایهٔ سعادت من، مادر من است… شادی ز روی مادر و زن جوی و غم مخور/گر مام روزگار ز شادی سِتَروَن است.» -> یدالله بهزاد
• «بهشت زیر گام های مادران است.» ، میزان الحکمه، ح ۲۲۶۹۱.کنزالعمّال: ۴۵۴۳۹ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> محمد بن عبدالله
• این سخن همچنین ضرب المثلی در زبان های گوناگون مسلمانان است.
• «بزرگترین حقّ را بر زن، شوهر او دارد و بزرگترین حقّ را بر مرد، مادر او دارد .» کنز العقال: ۴۴۷۷۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۴ -> محمد بن عبدالله
• «با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.» -> سقراط
• «بچه ها تا کوچکند به پدر و مادرشان مهر می ورزند، وقتی بزرگ شدند آن ها را به محاکمه می کشند و گاهی نیز مورد عفو قرار می دهند.» -> اسکار وایلد
• «و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و اگر آنها با تو درکوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی از ایشان اطاعت مکن سرانجامتان به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید باخبر خواهم کرد.» سوره ۲۹:(۸) -> قرآن
• «پروردگارا! روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشای .» سوره ۴۶:(۴۱) -> قرآن
• «پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز بر هلاکت ستمگران میفزای.» سوره ۷۱: (۲۸) -> قرآن
• «پسر! رو قدر مادر دان که دایم// کشد رنج پسر بی چاره مادر// برو بیش از پدر خواه اش که خواهد// تو را بیش از پدر بی چاره مادر// نگه داری کند نُه ماه و نُه روز// تو را چون جان به بر بی چاره مادر// سپس چون پا گرفتی، تا نیفتی// خورد غم بیش تر بی چاره مادر// به مکتب چون روی تا بازگردی// بود چشمش به در بی چاره مادر// نبیند هیچ کس زحمت به دنیا// ز مادر بیش تر، بی چاره مادر// تمام حاصلش از زحمت این است// که دارد یک پسر بی چاره مادر» -> ایرج میرزا
• «پدر و مادر هر چند پیر باشند، بودنشان بهتر از نبودن.» -> ضرب المثل ایتالیایی
• «تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.» -> رالف والدو امرسن
• «تمام دخترها مثل مادرشان می شوند، چه فاجعه بزرگی برای دخترها؛ هیچ مردی مثل مادرش نمی شود، چه فاجعه بزرگی برای پسرها.» -> اسکار وایلد
• «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!» -> ضرب المثل چینی
• «تو را زن نمی نامم، تو را همه چیز می نامم.» -> محمود درویش
• «جامهٔ مرگ اش آسمان دوزد// هرکه اندر زمین ز مادر زاد» -> ایرج میرزا
• «جوانی سر از رأی مادر بتافت// دل دردمندش به آذر بتافت// چو بیچاره شد پیشش آورد مهد// که ای سست مهر فراموش عهد// نه گریان و درمانده بودی و خرد// که شب ها ز دست تو خوابم نبرد// تو آنی که از یک مگس رنجه ای// که امروز سالار و سرپنجه ای» -> سعدی
• «چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان به طور پسندیده وصیت کند حقی است بر پرهیزگاران .» سوره ۲:(۱۸۰) -> قرآن
• «چو از سر بگذرد سیل خطرمند// نهد مادر به زیر پای، فرزند» -> سعدی
• «چه می شد آخر ای مادر اگر شوهر نمی کردم// گرفتار بلا خود را جه می شد گر نمی کردم
• -> ژاله قائم مقامی
• «و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و بردگان خود که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی دارد.» سوره ۴: (۳۶) -> قرآن
• «خداوند عز و جل ... به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است .» الخصال: ۱۵۶ / ۱۹۶ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> علی رضا
• «در خدمت مادر باش؛ زیرا که بهشت زیرِ گام های مادران است .» توضیح:اشاره به حدیثِ معروف:«الجنة تحت أقدام أمهات (بهشت، زیر گام های مادران است).»
• بحار الانوار: ج ۶۷، ص ۲۴۹، ح ۲۵٫ -> فاطمه زهرا
• « وَاخْـضَـعْ لأُمِّــکَ وأرضها /فَعُقُـوقُـهَـا إِحْـدَى الکِبَــرْ.»
• « در برابر مادرت و خاک زیر پایش فروتن باش / که عاقِ او یکی از کبائر است.» -> شافعی
• دلتنگِ نانِ مادرم می شوم
• ، در «اگر باران نیستی نازنین، درخت باش»، «به مادرم»، برگرفته از نشر سخن، چاپ ۱۳۸۹، ص ۴۵ -> محمود درویش
• «در هرجا نیک و بد اعمال کودک مربوط به مادر است.» -> ناپلئون بوناپارت
• «داد معشوقه به عاشق پیغام// که کند مادر تو با من جنگ// مادر سنگ دلت تا زنده است// شهد در کام من و توست شرنگ// عاشق بی خرد ناهنجار// نه بل آن فاسق بی عصمت و ننگ// حرمت مادری از یاد ببرد// خیره از باده و دیوانه ز بنگ// رفت و مادر را افکند به خاک// سینه بدرید و دل آورد به چنگ// دید کز آن دل آغشته به خون// آید آهسته برون این آهنگ// آه دست پسرم یافت خراش// آخ پای پسرم خورد به سنگ» -> ایرج میرزا
• «دامن مادر نخستآموزگار کودک است// طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری» -> پروین اعتصامی
• «رنج کشد مادر از جفای پسر لیک// آن چه کشیده است هیچ رنج نداند// مادر بی چاره هرچه طفل کند بد// راندن او را ز خویشتن نتواند// شیرهٔ جان گر بود به کاسهٔ مادر// زان نچشد تا به طفل خود نچشاند» -> ایرج میرزا
• «زادگاه مرد، مادر دوم اوست.» -> قابوس نامه
• «زنان، شکوفاکنندگان حیات بشری هستند؛ و مادران زیباترین تجلّی محّبت و حمایت خداوند... مگر نه این است که شهیدان، در دامان مادران خود پرورش یافته اند و با پشتیبانی خواهران و همسران خود به جبهه ها رفته اند. مگر نه این است که بسیاری از افراد موفق در توضیح و توجیه موفقیت خود بعد از خدواند به مادران و پدران خود اشاره می کنند. بی توجهی به زنان، یعنی نادیده گرفتن نیمی از جامعه.» -> محمدرضا عارف
• «ز مادر، برهنه رسیدم فراز// برهنه به خاکم سپارند باز» -> نظامی
• «ز هرکدام پژوهش کنی ز باب و نیا// جواب ندهد جز به نام مادر و خواهر// بدان صفت که تفاخر به نام مام کند// کس ار ز باب پژوهش نماید از استر» -> قاآنی شیرازی
• «تو که تاریکی بودی تنم را گرما بخشیدی
• «سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت نمی افتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران .» أمالی المفید: ۲۳۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۲۲ -> محمد بن عبدالله
• «سرنوشت آینده یک کودک همیشه کار مادر است.» -> ناپلئون بوناپارت
• «شبی دیدم مادرم در محراب به نماز ایستاده است و تا طلوع خورشید مشغول رکوع و سجود بود و شنیدم برای یکایک مردان و زنان دعا می کرد و آنان را نام می برد ولی برای خود چیزی نخواست. عرض کردم: مادر! چرا همان گونه که برای دیگران دعا می کنی، برای خود دعا نمی کنی؟ فرمود: فرزندم! اول همسایه سپس خانه.» دربارهٔ مادرش فاطمه -> حسن بن علی
• «سعی استاد به کار ِ تو نه چون سعی منست// دایه هرقدر بود خوب، نگردد مادر» -> ایرج میرزا
• «صالح ترین فرزندان آن هایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.» -> ویکتور هوگو
• «طبع می گر بود نشاط انگیز// چه عجب، زنگی است مادر او» -> کمال الدین اسماعیل
• «فرزندان، مجریان زندگی یک مادر هستند.» -> سوفوکل
• «فرزند ز مادر است خرسند// بیگانه کجا و مهر مادر» -> پروین اعتصامی
• «قدر مادر خود را بدانید. او عاقل تر از آنچه شما فکر می کنید و قوی تر از آنچه شما می دانید، می باشد. خدا را شکر گویید.» در «Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience» -> استیو مارابولی
• «کنار امیر دراز می کشم. حالا نه برایش زنم، نه مادر، نه خواهر. هیچ ربطی به هم نداریم.» -> فریبا وفی
• «کمال زن در مادری است، زنی که مادر نیست، موجود ناقصی است.» -> انوره دو بالزاک
• «گویند مرا چو زاد مادر// پستان به دهان گرفتن آموخت// شب ها بر گاهواره من// بیدار نشست و خفتن آموخت// لبخند نهاد بر لب من// بر غنچه گل شکفتن آموخت// دستم بگرفت و پا به پا برد// تا شیوهٔ راه رفتن آموخت// یک حرف و دو حرف بر زبانم// الفاظ نهاد و گفتن آموخت// پس هستی من ز هستی اوست// تا هستم و هست دارمش دوست» -> ایرج میرزا
• «موسی گفت، پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد، البتّه هلاک گردد.» مرقس فصل ۷، ۱۰ -> انجیل
• «مادران در برخی موارد فکر می کنند پسرشان وقتی عاشق می شود او هم فراموش می شود. من معتقدم هیچ پسری در هیچ شرایطی مادر خود را فراموش نمی کند. البته در بعضی اوقات مادران به خاطر اینکه پسران خود را از دست ندهند اعمالی انجام می دهند که نفر سوم زندگی که همان عروس خانم است از کار این مادر رنجیده خاطر شود. در حالی که چیزی از دست نمی رود. پسر یکی دو سالی سرگرم زندگی خود با همسرش است اما مطمئن باشید بعد از این مدت آرامش دوباره به کانون اولیه خانواده پسر و دختر باز می گردد و این التهاب فروکش خواهد کرد؛ بنابراین در چنین فضایی لازم است که همه صبور باشند...». -> فریده سپاه منصور
• «مادرمرده را شیون میاموز.» -> ضرب المثل فارسی
• «مادر و میهن هرکسی از آسمان هم بزرگتر است.» -> ضرب المثل هندی
• «میان گریه کنندگان، گریه مادر عیان است.» -> ضرب المثل عربی
• «من آن ساعت که از مادر بزادم// به دام مهر و چنگ مه فتادم» -> ایرج میرزا
• «مادر آهن ربای قلب و ستاره قطبی چشم کودک است.» -> جورج هربرت
• «مادر، سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.» -> بتهوفن
• «مادر شاهکار طبیعت است.» -> یوهان ولفگانگ گوته
• «مادرشدن مرحلهٔ کمال زن است.» -> الکساندر دوما
• «مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد.» -> انوره دو بالزاک
• «مردان همانند که مادرانشان ساخته اند، آیا می شود از یک کارگاه کرباس بافی خواست که شال کشمیر ببافد؟» -> رالف والدو امرسن
• «من از عشق بدم می آید برای این که یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم.» -> مارک تواین
• «می گویند: احتیاج مادر اختراع است! اما مادربزرگ بدبختی هم هست.» -> ژان پل
• من تمام زندگی خود را مدیون دو زن هستم، مادرم و همسرم. -> محمود حسابی
• سپیده: میم مثل ماه، میم مثل مریم، میم مثل مادر. از فیلم: -> میم مثل مادر
• مادر، ای مادر خوب
• -> فریدون مشیری
• مرا پیدا کن مادر
• -> احمد کایا
• «و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی شود هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری نباید به خاطر فرزندش و مانند همین بر عهده وارث هست پس اگر بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را از شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست .» سوره ۲:(۲۳۳) -> قرآن
• «ممکن است که بنده ای در زمان حیات پدر و مادر خود نسبت به آنان نیکوکار باشد، امّا وقتی می میرند، نه بدهی آنان را می پردازد و نه برایشان طلب آمرزش می کند، در این صورت خداوند او را نافرمان قلمداد می کند؛ و یک وقت هم هست که بنده در زمان حیات پدر و مادرِ خود، نافرمان است و به آنان نیکی نمی کند، امّا وقتی مُردند بدهی های آنها را می پردازد و برای ایشان آمرزش می طلبد؛ لذا خداوند عز و جل او را نیکوکار می نویسد .» الکافی: ۲ / ۱۶۳ / ۲۱ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> محمد باقر
• «مردگانِ خود را زیارت کنید؛ زیرا آنان از دیدار شما خوشحال می شوند؛ انسان باید پس از آن که بر سر قبر پدر و مادر خود برایشان دعا کرد، حاجت خود را (از خدا) بخواهد.» الخصال: ۶۱۸ / ۱۰ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۸ -> علی بن ابی طالب
• «نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است.» تحف العقول: ۴۶ منتخب میزان الحکمة: ۳۵۴ -> محمد بن عبدالله
• «نگریستن به دانشمند عبادت است، نگریستن به پیشوای دادگر عبادت است، نگاهِ دلسوزانه و مهرآمیز به پدر و مادر عبادت است و نگریستن به برادری که برای خداوند عزّ و جلَّ دوستش داری عبادت است .» أمالی الطوسیّ: ۴۵۴ / ۱۰۱۵ منتخب میزان الحکمة: ۳۵۴ -> محمد بن عبدالله
• «نیکی به پدر و مادر واجب است، اگر چه مشرک باشند؛ ولی در معصیت خالق از آنان نباید اطاعت کرد .» بحار الأنوار: ۷۴ / ۷۲ / ۵۵ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> علی رضا
• «نژاد تو، تو خود دانی که چون است// به هنگام بلندی سرنگون است// تو از گوهر همی مانی به استر// چو پرسند ازتو، فخرآری به مادر» -> فخرالدین اسعد گرگانی
• «نشود مرد پردل و صُعلوک// پیش مامان و بادریسه و دوک» -> سنایی
• «وقتی مادر باشید، هیچگاه در افکارتان تنها نیستید. هر مادر دربارهٔ هر چیز دوبار فکر می کند، یک بار برای خودش و یک بار برای فرزندش.» -> سوفیا لورن
• «و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر احسان کنید اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی.» سورهٔ اسرا (۲۳) -> قرآن
• «و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در کودکی پروردند .» سورهٔ اسرا (۲۴) -> قرآن
• دربارهٔ این سخن: نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزی به آنان خیره مکن و صدایت را از صدای آنها بلندتر مگردان و رو دست آنها نیز بلند نشو و خود را از آنها جلو مینداز.» ، الکافی: ۲ / ۱۵۸ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴ -> جعفر صادق
• توضیح:آیات بیست و سوم و بییست چهام سورهٔ اسرا نزد مسلمانان بزبان اصلی خوانده می شود.
• وقتی که جوون بودم من و مامانم دعوا داشتیم
• -> توپاک شکور
• «وقتی می نشستم پای دار قالی، انگار همهٔ ناراجتی ها و خیالات می شد به اندازهٔ یک گرهٔ قالی و دوخته می شد لای ریسمان ها. اگر این قالی بافی نبود من سربند مرگ مادرم دق می کردم.» -> از نون والقلم از جلال آل احمد. مجلس سوم

مادر در جدول کلمات

مادر
ننه
مادر آدمیان
حوا
مادر آذری
انا
مادر آذری زبان
انا
مادر ابراهیم
ماریه قبطیه
مادر اسفندیار
کتایون
مادر امام رضا (ع)
ریحانه
مادر امام زمان (عج)
نرجس خاتون
مادر اندر
نامادر
مادر ایرانی امام چهارم
شهربانو

معنی مادر به انگلیسی

mamma (اسم)
پستان ، مام ، مامان ، مادر ، ممه
mum (اسم)
خاموشی ، سکوت ، مادر ، شخص خاموش ، ساکت بودن
mother (اسم)
اصل ، سر چشمه ، مام ، مادر ، ننه ، والده
mama (اسم)
مامان ، مادر
mater (اسم)
مادر
matriarch (اسم)
مادر ، رئیسه خانواده
stepmother (اسم)
مادر ، نامادری ، زن پدر

معنی کلمه مادر به عربی

مادر
ام , رييسة الاسرة , زوجة الاب
جدة
عرابة
عرابة
تناسبي
قتل الام
يتيم
زوج الام
قتل الام

مادر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی مادر

آرمین ١٨:٥٩ - ١٣٩٥/٠٧/١٠
این واژه از زبان هندی- پارسی- اروپایی و هم خانواده ی (هم معنی) واژه ی ماما یا مامان می باشد و هیچ پیوندی با واژه عربی ام ندارد.
این واژه در زبان اوستایی ماتر mã-tar که «ما» یعنی دفاع کننده به هر بهایی و «تر» یعنی نگهداری کننده؛ و مادر یعنی کسی که هم به هر بهایی از فرزندش دفاع می کند و هم از او نگهداری می کند؛ واژه ی پدر نیز در اوستایی پیتر pi-tar بوده که «پی» پیشوندی به معنی نان آور، پرورش دهنده و «تر» نیز که به معنی نگهداری کننده است.
|

مهدی ١٢:٤٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٥
ماقیس(به زبان اهنگرها-مادر)
|

مجتبی عیوض صحرا ١١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢١
مادَر-ما و پسوند(در"تر"!) نگهبانی و... فارسی اَوِستایی!
mother برگرفته شده از فارسی است!
زن فرزند دار-پدید آورنده ما،رسیدگی کننده و آسایش دهنده ما،نگهدارنده و مدافع ما!
|

آرش غضنفری ١٨:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢
ما به اضافه در می شود مادر. ما ضمیر فاعلی اول شخص جمع مانند ما می رویم، ما می مانیم. در یعنی در آمدن، برون شدن است. یعنی مادر کسیست که ما از وجودش و زهدانش در آمدیم.
|

محمودی آذر ٠٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢
بە زبان کردی داێک
|

امین کرد ٠٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣
ما دار که مادار به مادر تبدیل شده ما در فارسی یعنی ماده و دار یعنی درخت مادار که بعد به مادر تبدیل شده به معنی درخت ماده است همانطور که کلمه پدر از اپادار به معنی بالای درخت است در شجره نامه اگه نگاه کنید پدر در بالا و فرزندان به صورت شاخه هستند واصلا شجره نامه یا درخت نامه از همین واژه دار می اید
|

رضا ١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٢
آنا
|

پیشنهاد شما درباره معنی مادرنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مادر عکس   • مرگ مادر   • متن مادر   • غم مادر   • مادر شعر   • انشا مادر   • فوت مادر   • مادر و پدر   • معنی مادر   • مفهوم مادر   • تعریف مادر   • معرفی مادر   • مادر چیست   • مادر یعنی چی   • مادر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مادر
کلمه : مادر
اشتباه تایپی : lhnv
آوا : mAdar
نقش : اسم
عکس مادر : در گوگل


آیا معنی مادر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )