انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 980 100 1

مالیات

/mAliyAt/

مترادف مالیات: باج، جزیه، خراج، ساو، عوارض

برابر پارسی: خراج، ستام، باژ، باج، پاژ

معنی مالیات در لغت نامه دهخدا

مالیات. (از ع ، اِ) باج و خراج. (ناظم الاطباء). ج ِ مالیه. وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک ، اراضی ، مستغلات و غیره گیرند. باج. خراج. ارتفاع. (از فرهنگ فارسی معین ). سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هریک از سکنه ٔ کشور موظف است که از ثروت و درآمد خودبمنظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ) : محاسبات رعایا و مستأجران و غیره مؤدیان مالیات سرکار مزبور را تنقیح داده مفاصا به مهر خود تسلیم می نماید. (تذکرةالملوک ص 50). آنچه بجهت نسق زراعات ضرورند از مالیات سرکار بعنوان بذر و مساعده و مؤنت زراعت به رعیت داده ، در رفع محصول وجه مساعده و مؤنت را بازیافت نماید. (تذکرةالملوک ص 46).
- مالیات اراضی ؛ مالیاتی که از اراضی زراعتی گرفته می شد وبحسب نوع زراعت فرق می کرد. اسم دیگر آن خراج است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات ایلات . رجوع به ترکیب مالیات بر اشخاص شود.
- مالیات بده ؛ دهنده ٔ مالیات. پردازنده ٔ مالیات. آنکه مالیات دهد.
- مالیات بر ارث ؛ مالیاتی است که بموجب قانون مالیات برارث و طبق تعرفه ٔ مندرج در همان قانون از ترکه گرفته می شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات بر اشخاص ؛ مالیاتی که بر شخص بعنوان اینکه وجود خارجی دارد (بدون توجه به وضع درآمد او) گرفته می شد. در همین معنی مالیات سرانه ، مالیات سرشمار،باج شخصی و جزیه بکار رفته است. مالیات ایلات و مالیات خانواری هم نوعی مالیات بر اشخاص بوده است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات بر اموال ؛ مالیات بر مال و درآمد اشخاص است ، کسی که مالی و درآمدی ندارد مشمول مقررات مالیات نیست. در مقابل مالیات بر عایدات استعمال می شود.(ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات بر درآمد ؛ مالیاتی است که بر عواید اشخاص طبیعی و حقوقی بسته می شود. اصطلاح مالیات بر عایدات هم بهمین معنی است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات بر عایدات . رجوع به ترکیب قبل شود.
- مالیات بستن ؛ وضع مالیات.
- مالیات بگیر ؛ مالیات گیرنده. دولت یاحکومت که از مردم مالیات می گیرد.
- مالیات پرداختن ؛ مالیات دادن. رجوع به ترکیب مالیات دادن شود.
- مالیات پرداز ؛ آنکه مالیات پردازد. آنکه مشمول پرداختن مالیات باشد. مالیات بده.
- مالیات دادن ؛ مالیات پرداختن. ادا کردن مالیات. تأدیه ٔ مالیات.
- مالیات سرانه . رجوع به ترکیب «مالیات بر اشخاص » شود.
- مالیات غیرمستقیم ؛ مالیاتی است که مالیات دهنده بطور غیرمستقیم می پردازد، مانند حقوق گمرکی و مالیات قند و شکر و بنزین که بر قیمت اجناس افزوده می گردد و مالیات در ضمن خرید جنس پرداخته می شود. (فرهنگ فارسی معین ). مالیاتی که از اموال مصرفی بمناسبت عملی ازقبیل تولید و توزیع و صدور و ورود گرفته می شود... در حقیقت تکلیف پرداخت آن ، بطور مستقیم متوجه مصرف کننده است. (از ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالیات گرفتن ؛ اخذ مالیات. جمعآوری مالیات.
- مالیات مستقیم ؛ مالیاتی که مستقیماً از مالیات دهنده گرفته می شود، مانند مالیات املاک مزروعی ، اراضی بایر، مستغلات و مالیات بر درآمد. (فرهنگ فارسی معین ).
- امثال :
مالیات دولت نباید زمین بماند ؛ نظیر: سوخت رابود کردن. قاعده ای بوده نزد قدمای امنای مالیه ٔ ایران که برحسب آن مجبور بوده اند مالیاتی را که بواسطه ٔاز میان رفتن صنف یا شیئی بی محل می مانده بر صنف یا چیزی دیگر مزید کنند. (امثال و حکم ج 3 ص 1392 و ج 2 ص 994).

معنی مالیات به فارسی

مالیات
( صفت و اسم ) جمع مالیه وجوهی که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک اراضی مستغلات و غیره گیرند باج خراج ارتفاع : دادو ستد کل مالیات دیوانی و وجوهات انفاذی خزان. عامره .. توضیح مالیات عبارت از سهمی است که حکومت بر مبنای اصل همکاری ملی از مایملک افراد بر میدارد تا بتواند مخارج مملکتی را که نفع عمومی در آنست و یا قروض خود را بپردازد . یا مالیات غیر مستقیم . مالیاتی است که مالیات دهنده بطور غیر مستقیم می پردازد مانند حقوق گمرکی و مالیات قند و شکر و بنزین که بر قیمت اجناس افزوده می گردد و مالیات دراجناس افزوده می گردد و مالیات در ضمن خرید جنس پرداخته می شود . یا مالیات مستقیم . مالیاتی که مستقیما از مالیات دهنده گرفته میشود مانند مالیات املاک مزروعی اراضی بایر مستغلات و مالیات بر در آمد .
( صفت ) پردازند. مالیات کسی که مشمول مالیات است .
( صفت ) مامور دولت که وظیفه اش اخذ وجمع آوری مالیات است محصل مالیات .
[yield tax] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مالیاتی که بر ارزش هر واحد از محصول بهره برداریشده وضع میشود
آنکه مالیات در نزد وی جمع میگردد

معنی مالیات در فرهنگ معین

مالیات
(اِ.) ۱ - پولی که دولت برای کارهای عمومی و ادارة کشور از مردم می گیرد، تاکس . ۲ - باج ، خراج .

معنی مالیات در فرهنگ فارسی عمید

مالیات
پولی که دولت از اشخاص و مؤسسات می گیرد.
سیاست قرار دادن مالیات بر درآمد و دارایی مردم برای تٲمین مخارج عمومی دولت.
پرداخت کنندۀ مالیات.

مالیات در دانشنامه اسلامی

مالیات
مالیات در نظام اسلامی وسیله ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
تشکیل حکومت و پی ریزی جامعه ای نوین برابر برنامه های زندگی ساز اسلام کمبودها را در حوزه تحقیقات و دریافتهای فقه شیعی نمایاند و چشم اندازهای فقهی جدیدی را فرا روی حوزه ها و عالمان دین قرار داد.از این روی از سوی دین پژوهان اسلامی تلاشهای گسترده ای در جهت کامل کردن و بازسازی تفکر دینی صورت گرفت. اینان با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نیازهای دینی حکومت و خواسته های انسان موجود درباره معیارها و رهنمودهای اجتماعی و حکومتی اسلام دست به تحقیق زدند و با تشخیص نیازها و بایسته های زمان و مصلحت های نظام هماهنگ با اهداف کلی مکتب راه حل های مناسب را در اختیار مجریان امور نهادند.به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید مهم ترین و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست؛ چه آن که در این منشور خطوط اصلی اداره امت و مدیریت دینی جامعه به تناسب بایسته های عصر شرح داده شده است.البته از سوی گروهی محققان نواندیش در دهه های پیش از پیروزی انقلاب تعالیم اجتماعی و حکومتی اسلام ارائه شده بود امّا نه به گونه نگرشی همه جانبه و نظام واره بلکه یک بعدی و از هم گسسته که به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه و حوزه ها رویکرد درخوری بدان نشد. اساساً به سبب دوری گزیدن حوزویان از حکومت و درگیر نبودن با مسائل حکومتی و اجتماعی در پرداختن به این بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه ها به سوی مسائل نوپیدا چندان احساس نیاز نمی کردند.کوشش حاضر نگاهی است به سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی و چگونگی پیوند آن با وجوه شرعی. این بحث از روزهای آغازین استقرار نظام بویژه در گاه تدوینِ قانون اساسی در کانون نگاه ها قرار گرفت. و گفت و گوهایی را در انجمنهای حوزوی و ساحت تفکر دینی و سیاسی جامعه برانگیخت. از این روی دیدگاه های موجود بررسی می شوند و دیدگاهی که پذیرفته آید شرح می شود.
دیدگاه ها
گسترش عدالت برقراری قسط در جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسانها بزرگترین هدف در همه ادیان الهی است.اسلام بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ دست یابی به تمامی ارزشها و همه آرمانهای فردی و اجتماعی مکتب را سهل و آسان می شمارد. از این روی شالوده آموزشهای دینی اسلام بر اساس تشکیل حکومتی سالم و صالح استوار است.این مکتب برای پدید آوردن و پا برجایی چنین حکومتی رهنمودهای کلی و اصولی می دهد و برای رفع نیازهای مالی آن راههایی را می نمایاند. ( بیت المال ) را در تشکیلات حکومت جای می دهد تا مردمان واجبات مالی خود را که دین بر عهده آنان نهاده است به آن جا تحویل دهند.
مهم ترین واجبات مالی اسلام
مهم ترین واجبات مالی اسلام که در آیات و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از:۱. زکات . ۲. خمس . ۳. خراج . ۴. جزیه .افزون بر اینها آنچه که از انفال فئ اموال مجهول المالک اموال مصادره کفارات نذورات و... به دست می آید در این خزانه جمع آوری می شوند. در فقه اسلام بحثهای جداگانه ای به هر یک اختصاص یافته و به شرح درباره آنها سخن گفته شده است.اسلام پرداخت اینها را به حاکم اسلامی بر مسلمانان و کسانی که در حمایت حکومت اسلامی می زیند واجب می داند.
← انحصار یا عدم انحصار واجبات مالی مسلمین
...
مالیات در نظام اسلامی وسیله ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
تشکیل حکومت و پی ریزی جامعه ای نوین برابر برنامه های زندگی ساز اسلام کمبودها را در حوزه تحقیقات و دریافتهای فقه شیعی نمایاند و چشم اندازهای فقهی جدیدی را فرا روی حوزه ها و عالمان دین قرار داد.از این روی از سوی دین پژوهان اسلامی تلاشهای گسترده ای در جهت کامل کردن و بازسازی تفکر دینی صورت گرفت. اینان با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نیازهای دینی حکومت و خواسته های انسان موجود درباره معیارها و رهنمودهای اجتماعی و حکومتی اسلام دست به تحقیق زدند و با تشخیص نیازها و بایسته های زمان و مصلحت های نظام هماهنگ با اهداف کلی مکتب راه حل های مناسب را در اختیار مجریان امور نهادند.به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید مهم ترین و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست؛ چه آن که در این منشور خطوط اصلی اداره امت و مدیریت دینی جامعه به تناسب بایسته های عصر شرح داده شده است.البته از سوی گروهی محققان نواندیش در دهه های پیش از پیروزی انقلاب تعالیم اجتماعی و حکومتی اسلام ارائه شده بود امّا نه به گونه نگرشی همه جانبه و نظام واره بلکه یک بعدی و از هم گسسته که به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه و حوزه ها رویکرد درخوری بدان نشد. اساساً به سبب دوری گزیدن حوزویان از حکومت و درگیر نبودن با مسائل حکومتی و اجتماعی در پرداختن به این بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه ها به سوی مسائل نوپیدا چندان احساس نیاز نمی کردند.کوشش حاضر نگاهی است به سیستم مالیاتی در حکومت اسلامی و چگونگی پیوند آن با وجوه شرعی. این بحث از روزهای آغازین استقرار نظام بویژه در گاه تدوینِ قانون اساسی در کانون نگاه ها قرار گرفت. و گفت و گوهایی را در انجمنهای حوزوی و ساحت تفکر دینی و سیاسی جامعه برانگیخت. از این روی دیدگاه های موجود بررسی می شوند و دیدگاهی که پذیرفته آید شرح می شود.
دیدگاه ها
گسترش عدالت برقراری قسط در جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسانها بزرگترین هدف در همه ادیان الهی است.اسلام بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ دست یابی به تمامی ارزشها و همه آرمانهای فردی و اجتماعی مکتب را سهل و آسان می شمارد. از این روی شالوده آموزشهای دینی اسلام بر اساس تشکیل حکومتی سالم و صالح استوار است.این مکتب برای پدید آوردن و پا برجایی چنین حکومتی رهنمودهای کلی و اصولی می دهد و برای رفع نیازهای مالی آن راههایی را می نمایاند. ( بیت المال ) را در تشکیلات حکومت جای می دهد تا مردمان واجبات مالی خود را که دین بر عهده آنان نهاده است به آن جا تحویل دهند.
مهم ترین واجبات مالی اسلام
مهم ترین واجبات مالی اسلام که در آیات و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از:۱. زکات . ۲. خمس . ۳. خراج . ۴. جزیه .افزون بر اینها آنچه که از انفال فئ اموال مجهول المالک اموال مصادره کفارات نذورات و... به دست می آید در این خزانه جمع آوری می شوند. در فقه اسلام بحثهای جداگانه ای به هر یک اختصاص یافته و به شرح درباره آنها سخن گفته شده است.اسلام پرداخت اینها را به حاکم اسلامی بر مسلمانان و کسانی که در حمایت حکومت اسلامی می زیند واجب می داند.
← انحصار یا عدم انحصار واجبات مالی مسلمین
...
مالیات اسلامی حقی معلوم است که قانون گذار اسلامی، بر دارایی افراد واجب کرده است. این حق به صورت نقدی و غیر نقدی بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعل های مالی دریافت می شود و هر فرد چه در حمایت دولت اسلامی و یا خارج از این محدوده باشد، مکلف به پرداخت حقی است که بر ذمه دارد. مانند زکات، زکات فطره، خمس، جزیه، خراج و غیره هست.
واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در معانی "اجر و پاداش، زکات مال، جریمه ، خراج، باج و غیره " به کار می رود. در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارت ست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می شود.
فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز، ۱۳۷۱، چاپ اول، ج۱، ص۳۷۱.
۱. مالیات اسلامی مالیاتی عبادی است؛ اما مالیات متعارف به موجب قانون بوده و همانند مالیات اسلامی وظیفه دینی تلقی نمی شود؛ انسان اقتصادی با کردار دینی فرار مالیات اسلامی را نوعی گناه می داند؛ اما فرار مالیاتی در مالیات متعارف، فقط نوعی تخلف قانونی محسوب می شود.۲. مهم ترین هدف مالیات اسلامی با توجه به مصارف آن (خصوصا زکات و خمس) به جهت رفاه، عدالت و رفع فقر است و بیشتر به دنبال فقر زدایی در جامعه و توازن در مصرف است؛ ولی مالیات اسلامی را نمی توان به عنوان ابزار سیاست تثبیتی و تخصیصی استفاده نمود.۳. درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی به صورت کالایی است (براساس مقدار کالا) و به شکل کالایی توزیع می شود؛ برهمین اساس مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. در صورتی که مالیات متعارف در اجزای مختلف مانند مالیات در مصرف کالا (مالیات فروش، یا مالیات واحد) بار مالیاتی و زیان اجتماعی ایجاد می کند و بر سطح درآمد، هزینه بنگاه، انتخاب خانوار اثرگذار بوده و تورم و کاهش رفاه را به دنبال دارد.۴. در اقتصاد سنتی برای تسریع بهبود توزیع درآمد مالیات های تصاعدی پیشنهاد می شود در صورتی در عمل مشاهده شده نظام مالیاتی تصاعدی قانونی به ندرت منتج به نظام های تصاعدی موثر شده اند و اغلب به خاطر تفاوت در برخورداری از امکان فرار در بین گروه های پرداخت کننده مالیاتی منجر به نابرابری های افقی اساسی شده اند؛ اما بررسی ها نشان می دهد اثر توزیعی مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف بیشتر می باشد و مالیات های اسلامی علی رغم دارا بودن نرخ یکنواخت به واسطه معافیت های در نظر گرفته شده مالیات های تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم می باشند.۵. در مالیات اسلامی لازم نیست که مالیات به دولت پرداخت شود بلکه شخص پرداخت کننده جایز است که (با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید) در مصارف یادشده خرج کند؛ اما در صورتی که حاکم اسلامی دستور دریافت زکات را صادر کند، بر همه مؤدیان واجب است که آن را به دولت پرداخت کنند؛ اما در مالیات های متعارف، جمع آوری مالیات و مصرف آن، جزء اختیارات دولت است.
علیرضا پورفرج و حبیب انصاری سامای، نقش مالیات اسلامی زکات در رشد و توسعه اقتصادی در مقایسه با مالیاتهای متعارف، مجموعه مقالات سومین همایش مالیاتهای اسلامی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰، چاپ اول، ص۹۳-۹۶.
مالیات ها در اسلام در یک تقسیم بندی کلی به مالیات های ثابت و مالیات های متغیّر تقسیم می شوند:
← مالیات های ثابت
...مالیات در دانشنامه ویکی پدیا

مالیات
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تأمین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد. اساساً مالیه عملیاتی بوده که جهت ثبت و ضبط و عملیات بعدی اداری نظیر انتقالات و ترهین انجام می شده. حکومت براساس بضاعت خود مستندات را در بایگانی نگهداری می کرده و عندالمورد رونمائی کرده و درخواست مشتری را به منصه می رسانده. وجوهاتی که بابت دستمزد گرفته می شد خود مواردی داشت از قبیل صلاحیت حرفه ای،عدم یکنواختی دریافتها و سایر موارد سیاسی که باعث شد دولتها این مسئولیّت را برعهده بگیرند. امروزه در بعضی اماکن پیشرفتهٔ مالی،ابتدا مالیات را اخذ کرده سپس خدمات ارائه می کنند.
سود
کسری بودجه
بودجه متوازن
بهره وری
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.
اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می کنند، به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولت ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات های سنگین بر آن وضع می کنند، یا مالیات بر مصرف گازوئیل. بر اساس گزارشی که بنیاد خیریه بلومبرگ به تازگی توسط رویترز منتشر کرده است، صنعت تنباکو ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده، شرکت های دخانیات مانند فیلیپ موریس حدود ۶ میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند و به تنهایی بیش از شش میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت می پردازد. دولت ها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام می نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شود که بعد از جبران هزینه مهم ترین عامل وضع مالیاتی می باشد(vk).
مالیات بر ارث، (به انگلیسی: inheritance tax) گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است. اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی، مشمول پرداخت مالیات می گردد.
در قوانین ایران، هرگاه مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آن ها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند. بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه تا قبل از سال 95 یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت بوده است (ولی بعد از این تاریخ، انحصار وراثت و مالیات بر ارث از هم جدا شده اند، به این صورت که خانواده متوفی ابتدا گواهی انحصار وراثت را میگیرند و در زمان نقل و انتقال ماترک، مالیات آن را میپردازند). در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم هر یک از آنان مشخص می گردد.
مالیات بر دارایی، مالیاتی است، که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، بر آن چه دارنده قبلاً به دست آورده و انباشته است، یا به او به ارث می رسد، تعلق می گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می شود.
در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می شوند. بر طبق طبقه بندی مالیاتی بین المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول، (که به صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه ای؛ شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات های مکرر یا نامکرر بر دارایی می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت ها مصارف ویژه ای را برای این مالیات در نظر گرفته اند. این مالیات از مهم ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت های مرکزی محسوب می شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان ها و شهرها پخش می شود.
کمیسیون اروپا، مالیات بر ارزش افزوده چگونه عمل می کند.
مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف هایی در نظر گرفته باشند. کالاهایی که صادر می شوند از این مالیات معاف هستند: ر. ک. Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می تواند از راه های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه ها، در محوطه سفارت خانه ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان های در این رده، که خرید در آن ها تحت شرایط ویژه ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی کنند.
اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می شوند (واردات تجاری، به وسیلهٔ مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند (ر ک قوانین کشوری)
در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش نشانی، دادگستری، بهای تمبر و برخی دیگر خدمات پستی، خدمات ایمنی و نجات، جرائم نقدی و امثالهم) شامل استثناء می شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می کنند (انگلستان صفر٪) (آلمان ۱۹٪ یعنی نرخ کامل).
مالیات بر ارزش زمین (انگلیسی: Land value tax) این نوع مالیات، یکی از راه های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک زمین دریافت می شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع، بهره وری اقتصادی و کسب درآمد صورت می گیرد. به بیان دقیق تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت ها بوده است.
اقتصاد کلاسیک
سامانه اطلاعات جغرافیایی
سفته بازی
اقتصاد منابع طبیعی
فیزیوکراسی
قدرت پرداخت
حقوق مالکیت
رانت خواهی
مالیات بر اینترنت در سال ۱۹۹۶، توجه چند ایالت و شهرداری آمریکا را به عنوان یک منبع بالقوه از درآمد مالیاتی جلب کرد.
قانون آزادی مالیاتی اینترنت سال ۱۹۹۸ گسترش مالیات مستقیم بر اینترنت را متوقف کرد، اما هنور قانون مالیات بر اینترنت در ۱۰ ایالت کشور اجرا می شد. تنها در ایالات متحده، حوزه های قضایی مالیات تعداد ۳۰٬۰۰۰ شکایت بر موضوع مالیات بر اینترنت را ثبت کردند. اگرچه این قانون، مالیات بر فروش خریدهای آنلاین را تحت تأثیر قرار نداد. وضع مالیات همچنان با نرخ های متفاوتی بسته به صلاحیت دادگاه ادامه داشت، به همان صورتی که سفارش ها تلفن و پست مشمول مالیات می شود.
مالیات دسترسی به اینترنت به طور معمول به شکل مالیات بر رساننده خدمات اینترنتی (ISP) بر هزینه های دسترسی وضع می شود. ISPها این مالیات ها را بر کاربران وضع می کنند. در حال حاضر، این هزینه ها به طور معمول در سطح ایالتی تحمیل می شوند. هیچ مالیات ملی بر هزینه کاربران ISP وضع نمی شود. هیچ شرح یکسانی از مالیات بر دسترسی به اینترنت در دسترس نیست؛ در بعضی ایالت ها آن را در دسته مالیات بر فروش قرار می دهند، و در برخی از سایر ایالت ها در دسته مالیات بر ارتباطات از راه دور قرار می گیرد؛ و آن ها به عنوان هزینه های خدمات در نظر گرفته می شوند، که معمولاً معاف از مالیات است، و هنوز هم در سایر ایالت ها به این شکل است. ده ایالت (که بنیان گذاران مالیات بر اینترنت هستند، قانون آزادی مالیات بر اینترنت را اجرا نکردند و به عنوان بخشی از یک توافق سیاسی به همان صورت عمل می کنند) مجاز شدند به طرقی مالیات بر هزینه های ISP را فراهم کنند. ده ایالات شامل هاوایی، نیوهمپشایر، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوهایو، داکوتای جنوبی، تنسی، تگزاس، واشنگتن و ویسکانسین هستند. بر اساس تبصرهٔ موجود در قانون آزادی مالیاتی اینترنت، تگزاس در حال حاضر بر هزینه های دسترسی به اینترنت که ماهانه بیش از ۲۵٫۰۰ $ باشد مالیات وضع می کند. تگزاس مالیات بر هزینه های دسترسی به اینترنت را قبل از تصویب ITFA تحت عنوان " خدمات مشمول مالیات " با کد
۱۵۱٫۰۱۰۱(a) جمع آوری می کرد. تگزاس کد مالیاتی خود را با تعریف "خدمات دسترسی به اینترنت" تحت شمول "خدمات مشمول مالیات" اصلاح کرد و اولین ۲۵٫۰۰ $ هزینه ماهانه را معاف از مالیات کرد، کد فعلی تگزاس با کد مالیاتی
۱۵۱٫۳۲۵ و ۱۵۱٫۰۱۰۱(a) قابل مشاهده است.
مالیات بر ایمیل نوعی خاص از bit-tax است (نوعی از مالیات که بر حجم اطلاعات دیجیتالی ارسالی که به صورت الکترونیکی ارسال می شود، در هر واحد از زمان وضع می شود)، که مالیات بر حجم ایمیل ارسالی یا دریافتی، که با تعداد پیام ها یا اندازه داده ای پیام ها کمٌی می شود، وضع می شود. این نوع از مالیات در گزارش سال ۱۹۹۹ توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد عنوان «جهانی شدن با چهره انسانی» ذکر شد، به عنوان نوعی از bit-tax، که اگر در سطح جهانی اجرا شود، آن را در حدود ۷۰ میلیارد دلار (US) بالا می برد. مالیات بر ایمیل موضوع بسیاری از حقه های اینترنتی و سیاسی بوده است. اعمال مالیات ها بر ایمیل توسط دولت ایالات متحده آمریکا یا هر یک از تقسیمات سیاسی آن به وسیله قانون آزادی مالیات بر اینترنت ممنوع است.
مالیات بر دارایی، (به انگلیسی: property tax) مالیاتی است، که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، بر آن چه دارنده قبلاً به دست آورده و انباشته است، یا به او به ارث می رسد، تعلق می گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می شود.
در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می شوند. بر طبق طبقه بندی مالیاتی بین المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول، (که به صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه ای؛ شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات های مکرر یا نامکرر بر دارایی می باشد.
مالیات بر درآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال می شود و بسته به درآمد و عواید پرداخت کنندهٔ مالیات متغیر است.
عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات گیری است. نرخ مالیات با افزایش درآمد قابل مالیات گیری زیاد می شود. نرخ های مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد.
مالیات بر سرمایه (انگلیسی: Wealth tax) مالیاتی است، که بر کلیه دارایی ها همچون خانه، وجه نقد، حساب سپرده، صندوق سرمایه گذاری بازار پول، مزایای بازنشستگی، سهام سرمایه، اوراق بهادار و غیره تعلق می گیرد. مالیات بر سرمایه اغلب به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می شود.
نابرابری اقتصادی
مالیات بر ارث
مالیات بر ارزش زمین
مالیات بر دارایی
بازتوزیع درآمد و ثروت
مالیات بر شرکت یا مالیات در فایده، مالیات مستقیم وضع شده بر سازمان های انتفاعی (شرکت ها، بانک ها، شرکت های بیمه، و غیره ..) می باشد. سود برای اهداف این مالیات، به عنوان یک قاعده، به عنوان درآمد از ادامه عملیات منهای مبلغ تعیین شده کسر و تخفیف تعریف شده است.
ویکی پدیای روسی
مالیات بر سود سرمایه، (به انگلیسی: capital gains tax) که عمدتا به صورت مخفف CGT استفاده میشود گونه ای مالیات بر عواید سرمایه ای است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ می گردد.
فرد یک خانه دارد که آن را بعنوان مسکن اصلی معرفی می کند. مسکن اصلی، هر 2 سال یکبار باید تایید شود.
نباید همه یا بخشی از مسکن اصلی اجاره داده شده باشد، همچنین هرگونه کسب درآمدی نباید در کار باشد. در غیر اینصورت بخشی از معافیت اعمال نمی شود (نسبت می گیرند.)
مساحت مسکن اصلی از 5 هزار متر مربع کمتر باشد. در غیر اینصورت حداکثر تا 5000 متر از مساحت مسکن، می تواند از معافیت برخوردار شود.
مسکن نباید فقط برای کسب سود خریداری شده باشد، برای اثبات این موضوع، مالک باید در ملک زندگی کند؛ و حداقل یک سال مالک آن باشد.
در صورتی که هر کدام از موارد بالا رعایت نشود، بخشی از معافیت مسکن اعمال نمی شود.
اگر فردی بیش از یک خانه دارد، فقط یک خانه را می تواند بعنوان خانه اصلی معرفی کند و در این مدت نمی تواند از معافیت مسکن برای خانه های دیگر استفاده کند.
اگر فرد ساکن انگلیس نیست تنها در صورتی می تواند خانه ای را بعنوان خانه اصلی خود معرفی کند که حداقل 90 روز در سال را در آن زندگی کند.
درصورتی که اقوام مالک در خانه اصلی او زندگی می کنند، همچنان معافیت مسکن اعمال می شود.
همچنین اگر فردی بیش از یک خانه دارد و در خانه اصلی زندگی نمی کند:
با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می شود، اغلب دولت ها سیاست هایی اتخاذ می کنند تا سرمایه ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه گذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایه های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.
یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی اخذ مالیات، مخصوصأ مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن و... توسط دولت در قالب مالیات دریافت می شود. بنابراین با افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد، جذابیت سرمایه گذاری در این بازارهای موازی کاهش می یابد.
به طور مثال در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می شود.
مالیات بستن به مثابه برده داری این باور است که مالیات بستن در جامعه ای غیر آزاد رخ می دهد که افراد در آن مجبورند برای غنی سازی دولت و دریافت کنندگان بذل و بخشش کار کنند تا برای سود خودشان.
از نظر تاریخی، اولین و گسترده ترین نوع مالیات بستن سخره بود که قدمت آن به آغاز تمدن بر می گردد. سخره کار زوری تحمیل شده از سوی حکومت بر دهقانان بود که چنان فقیر بودند که توانایی پرداخت دیگر اشکال مالیات را نداشتند. (کار در مصر باستان مترادفی برای مالیات است)
گیل باکلی هم می گوید: «در نگاه بریتانیایی، مستعمرات آمریکایی فقط برای منفعت کشور مادر وجود داشتند، ولی آمریکاییان هر گونه مالیات بستن را بردگی می دانستند.» آنارشیستها سرشناسترین حامیان این استدلالند که مالیات بستن معادل با بردگی است. جامعه بین المللی آزادی فردی تأمین اجتماعی را بردگی اجتماعی دانسته است.
تامس روستیچی استاد دانشگاه جورج میسن از دو حکایت برای توضیح این نکته بهره می برد. در اولی سم اسلایم فردی را با کتک تهدید می کند تا £۵۰ از وی بگیرد. در دومی، سم به سیاستمداری رای می دهد که به فردی مالیات می بندد تا £۵۰ را به اسلایم «محروم» بازتوزیع کند. هر دو مثال دارای استفاده از زور هستند. به هر حال، سناریوی دومی مسلماً بدتر است چون اسلایم دیگر از طریق حکومت قادر است مکرراً پول دیگران را بگیرد و نتیجتاً آن ها را در وضعیت بردگی قرار دهد. A similar argument was made by Doug Casey. این سناریوها معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند تا ادعا شود که مالیات گیری بردگی است.
اجتناب از مالیات (انگلیسی: Tax avoidance) به تلاش یک شخص، شرکت یا مؤسسه در جهت کاهش مالیات های پرداختی اطلاق می گردد. در واقع اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاءهای قانونی در قوانین مالیاتی، در جهت کاهش مالیات می باشد. اجتناب از مالیات یک فعالیت فرار مالیاتی، بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. برای محاسبه اجتناب از مالیات، مقیاس های مختلفی به کار می رود، که در پنج دسته کلی: تفاوت های مالیاتی، نرخ مؤثر مالیات، اجتناب مالیاتی اختیاری (یا غیرعادی)، مزایای مالیاتی شناسایی نشده و پناهگاه های مالیاتی تقسیم بندی می شوند.
فرار مالیاتی
اسناد پاناما
زن مالیات (انگلیسی: A Taxing Woman) فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی جوزو ایتامی است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به نوبوکو میاموتو، تسوتومو کامازاکی، ماساهیکو تسوگاوا، و هیدئو موروتا اشاره کرد.
در حسابداری و مالیه، درآمد قبل از بهره و مالیات یا سود قبل از بهره و مالیات (به انگلیسی: Earnings before Interest and taxes: EBIT) معیاری است از سود شرکت که هزینه های بهره و مالیات را مستثنی می کند. درآمد عملیاتی حاصل تفریق عایدیِ عملیاتی و هزینهٔ عملیاتی است. گاهی اوقات برای شرکتی درآمد غیرعملیاتی صفر دارد، درآمد عملیاتی هم معنا با درآمد قبل از بهره و مالیات(EBIT) و سود عملیاتی به کار برده می شود.
درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) = عایدی - هزینه های عملیاتی (OPEX) + درآمد غیرعملیاتی درآمد عملیاتی = عایدی - هزینه های عملیاتی
یک سرمایه گذار خبره که هر تغییر در ساختار سرمایهٔ یک شرکت را در نظر می گیرد، ابتدا پتانسیل کسب درآمد بنیادیِ شرکت را (که توسط درآمد پیش از بهره، مالیات و هزینهٔ استهلاک وام (EBIT, EBITDA) منعکس می شود) می سنجد و سپس نسبتِ بهینهٔ بدهی به موجودی را تعیین می کند. برای محاسبهٔ درآمد قبل از بهره و مالیات، هزینه ها (مانند هزینهٔ محصولات فروخته شده، هزینهٔ فروش و هزینه های مدیریت) از عایدی ها کم می شوند. سود خالص نهایتاً از کسر بهره و مالیات از این مقدار به دست می آید.
(منبع اطلاعات جدول: Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A. J. Essentials of Investments, McGraw-Hill Irwin, 2004, p. 452)
محصل مالیات یا خراجگیر فردی است که مالیات های پرداخت نشده را از افراد یا شرکت ها جمع آوری می کند. محصلین مالیات معمولاً در ادبیات داستانی به شکل چهره ای منفی و شیطانی و در دوران امروزی به صورت وکیل تصویر شده اند.
ساموئل آدامز
سایمون افلک
جاکوب گائون
واژه "محصل مالیات" که به آن ها "پابلیکَن" نیز گفته می شود بارها در کتاب مقدس (به ویژه در عهد جدید) آورده شده است. آن ها به دلیل حرص و طمع و همکاری با اشغالگران رومی مورد توسط یهودیان پیرو عیسی مورد ناسزا گویی قرار گرفتند. محصل های مالیات، ثروت شخصی خود را با جمع آوری مالیات، بیشتر از مطالبه رومیان و نگهداری مقدار تفاوت نزد خود بدست می آوردند. آن ها برای مالیات گیرها کار می کردند. در انجیل لوقا، عیسی با یک محصل مالیات به نام زکا همدردی می کند. این کار باعث خشم جمع حاضر می شود که عیسی می گوید ترجیح می دهد مهمان یک گناه کار باشد تا یک فرد محترم یا درست کار. در انجیل لوقا از متی به عنوان محصل مالیات یاد شده است.
بنگاه های خدمات درآمد ملی مانند بنگاه درآمد کانادا، خدمات درآمد داخلی در آمریکا، درآمد و گمرکات علیاحضرت در بریتانیا (که از ادغام اداره های درآمد داخلی و مالیات غیر مستقیم و گمرکات علیاحضرت پدید آمده)، و دفتر مالیات استرالیا نمونه بنگاه های محصل مالیات امروی هستند.
مقاومت در برابر مالیات خودداری از پرداخت مالیات به دلیل مخالفت با دولتی ست که دارد مالیات را اعمال می کند، یا سیاست دولت یا مخالفت با خود مفهوم مالیات است. مقاومت در برابر مالیات نوعی عمل مستقیم بوده و اگر منافی مقررات مالیاتی باشد نوعی نافرمانی مدنی است.
مقاومان در برابر مالیات متمایز از معترضان به مالیات اند که وجود یا قابل انطباق بودن الزام قانونی به پرداخت مالیات را نفی می کنند آن ها ممکن است شکلی از قانون را بپذیرند.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_resistance


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مالیات در دانشنامه آزاد پارسی

هرگونه پولی که دولت برای تأمین هزینه های عمومی کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند. اخذ مالیات به شیوۀ مستقیم (کسر از درآمد) یا غیر مستقیم (افزوده بر بهای کالاها و خدمات) صورت می گیرد. نسبت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در مجموع درآمدهای مالیاتی دولت، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. مالیات ممکن است نسبی، تصاعدی، نزولی یا مقطوع باشد. در مالیات نسبی، دولت از همۀ دارندگان درآمد، به نسبت عایداتشان درصدی ثابت به عنوان مالیات کسر می کند. در مالیات تصاعدی، با افزایش درآمد، درصد کسر مالیات نیز افزایش می یابد. اخذ مالیات تصاعدی گاه از ۵۰ درصد درآمد تجاوز می کند و در مواردی ممکن است حتی تا ۹۰ درصد درآمدی کلان مشمول مالیات شود. در مالیات نزولی، سقوط درآمد به زیر سطحی معیّن، سبب کاهش مالیات دریافتی و یا بخشودگی مالیاتی می شود. بعضی از دولت ها از سیاست های مالیاتی به منزله ابزاری برای تشویق تولید و صادرات استفاده می کنند. تاریخ وصول مالیات به گذشته های دور بازمی گردد و تحول و تکامل آن تا امروز مراحل گوناگون را پشت سر گذاشته است. نخستین مالیاتی که اخذ می شد، مالیات سرانه بود. مالیات ارضی با رونق گرفتن کشاورزی وضع شد و پس از آن بازرگانی و کسب و کار از ممرهای درآمد مالیاتی دولت ها شد. مالیات بردرآمد و ارث حاصل تکامل جوامع صنعتی شده است. در ایران هخامنشی هریک از استان ها طبق منابع و توانایی خود هر سال مبلغی معیّن و نقدی و قسمتی هم جنس، مانند مواد غذایی و اسب و گله به دولت مرکزی می دادند، بر باغ ها و کشتزارها و معادن و تجارت نیز عوارضی تعلق می گرفت. در دورۀ اشکانی بیشتر درآمد دولت از مالیات بر بازرگانی پررونق جادۀ ابریشم حاصل می شد. در دوران ساسانی مالیات ارضی و سرانه معمول بود و خسرو انوشیروان اصلاحات مهمی در میزان و نوع دریافت مالیات انجام داد. تا قبل از مشروطیت انواع و اقسام مالیات و عوارض از قبیل مالیات احشام و اغنام، مالیات اصناف، مالیات مراتع، مالیات ایلات، مالیات سرانه و چندین نوع مالیات دیگر اخذ می شد. اولین قانون مالیات بردرآمد، به نام قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ۱۳۰۹ش وضع و در ۱۳۱۲ کامل تر شد. قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۴۵ش به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانونی به همین نام در ۱۳۶۶ش از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گذشت و در ۱۳۷۱ش قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم تصویب و اجرایی شد.

نقل قول های مالیات

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تأمین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.
• «پرداخت مالیات هیچ گاه داوطلبانه نبوده است. در هیچ زبانی اصطلاح «مالیات پردازی» وجود ندارد، اما در همه زبان ها «مالیات ستانی» وجود دارد. یعنی همیشه قدرت حاکم مالیات را وضع و آن را تحمیل و ستانده است و مودیان مالیاتی هم کوشیده اند با توسل به همه وسائل ممکن از پرداخت مالیات فرار کنند.» در مصاحبه با روزنامهٔ شرق: چاپ «۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷/ ۲۵ تیر ۱۳۹۶» -> ناصر زرافشان

ارتباط محتوایی با مالیات

مالیات در جدول کلمات

مالیات اسلامی
جزیه
مالیات مرزی
گمرک
استفاده از مخارج و مالیات دولت برای هدف های عاملین اقتصادکلان
سیاست مالی
استفاده از مخارج و مالیات دولت برای هدف های معین اقتصاد کلان
سیاست مالی
طبق اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب •••
قانون
طبق اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب••
قانون
نام وزارتخانه مامور وصول مالیات ها
دارایی

معنی مالیات به انگلیسی

tax (اسم)
خراج ، تحمیل ، مالیات ، باج ، تقاضای سنگین
levy (اسم)
خراج ، وضع مالیات ، تحمیل ، مالیات ، مالیات بندی ، وصول مالیات ، باج گیری
imposition (اسم)
وضع ، تکلیف ، تحمیل ، مالیات ، باج
scot (اسم)
اسکاتلندی ، مالیات ، باج
taxation (اسم)
وضع مالیات ، مالیات ، مالیات بندی
scat (اسم)
گمشو ، مالیات ، رگبار باران ، اواز بی معنی ، صدای پاره شدن چیزی
gild (اسم)
مالیات
impost (اسم)
مالیات ، باج

معنی کلمه مالیات به عربی

مالیات
اسکتلندي , ضريبة , فرض , نظام ضريبي ، إتاوةٌ
ضريبة الاعناق
ضريبة
اسکتلندي , افرض , ضريبة
نظام ضريبي
تاکيد
ضريبة
ضريبة
ضريبة
أداءُ الضَّرائبِ
حادثة
تقييم
تقييم , نظام ضريبي

مالیات را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی مالیات

اسما ٠١:٥٣ - ١٣٩٦/٠١/٠٣
این واژه عربی است و پارسی آن گَژیت است که از پهلوی گَزیتَک ساخته شده است (واژه ی عربی جزیه نیز از همین واژه ی پهلوی گزیتک ساخته شده است)
|

پیشنهاد شما درباره معنی مالیاتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صفايي > راین
هناس > decided
نوید غلامی > Foreplay
ابراهیم مقدم > ژاژ خواهیدن
حدیث > جنی
رضا محمدنیا > as amended
ممد > god speed
English woman > Roar

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مالیات ارزش افزوده   • مالیات چیست   • مالیات حقوق   • مالیات تکلیفی   • اظهارنامه مالیاتی 94   • سازمان امور مالیاتی تهران   • مالیات فصلی   • اظهارنامه مالیاتی 95   • معنی مالیات   • مفهوم مالیات   • تعریف مالیات   • معرفی مالیات   • مالیات یعنی چی   • مالیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مالیات
کلمه : مالیات
اشتباه تایپی : lhgdhj
آوا : mAliyAt
نقش : اسم
عکس مالیات : در گوگل


آیا معنی مالیات مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )