انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1090 100 1

مبارک

/mobArak/

مترادف مبارک: باشگون، پدرام، خجسته، خوش یمن، سعد، فرخ، فرخنده، مبروک، متبرک، مسعود، میمون، نیک پی، همایون

متضاد مبارک: نامبارک، نامیمون

برابر پارسی: فرخنده، پسندیده، خجسته، همایون، شاد

معنی اسم مبارک

اسم: مبارک
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mobārak) (عربی) دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده - خوش یمن، خجسته، فرخنده

معنی مبارک در لغت نامه دهخدا

مبارک. [ م َ رِ ] (ع اِ) ج ِ مَبرَک که خفتنگاه شتر باشد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).

مبارک. [ م ُ رَ ] (ع ص ) برکت کرده شده. (آنندراج ) (غیاث ) (ترجمان القرآن ). با برکت. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج 4 چ 2 ص 231). برکت داده شده. و قوله تعالی : و جعلنی مبارکاً أین ما کنت (قرآن ، 32/19)؛ ای نفاعاً. (ناظم الاطباء): گفت [ مأمون ] ای امام [ رضا] آن نخست دستی بود که بدست مبارک تو رسید؛ من آن چپ را راست نام کردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 137). مردم به رباطها [ و ] جایهای مبارک همی شدند و دعا همی کردند مگر که فرج یابند از جور ایشان. (تاریخ سیستان ). || صفتی که به ماه رمضان دهند: رمضان المبارک. این کلمه را صفت آرند برای ماه رمضان. رمضان المبارک. ماه مبارک رمضان. و گاه ماه مبارک گویند و رمضان اراده کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || از جمله سی و دو نام قرآن یکی مبارک است که حق تعالی فرمود. کتاب ٌ أنزلناه اًلیک مبارک . (نفایس الفنون ) : و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه. (قرآن 92/6). || بزرگ کرده شده. (آنندراج ) (غیاث ).
- حضور مبارک ؛ در خطاب به امیران و بزرگان استعمال کنند؛ این بنده را عرایضی است که تقدیم حضور مبارک می شود.
- خاطر مبارک ؛ چون ازذهن و خاطر شاه و بزرگان یاد کنند چنین تعبیر آرند : داعیه ٔ تعمیر بیلقان از خاطر مبارک سر برزده... (ظفرنامه ٔ یزدی ).
- لفظ مبارک ؛ در مقام تعظیم چون از سخن بزرگی یا شاهی یاد کنند این صفت را افزایند : چنانکه گاهگاه بر لفظمبارک راندی که یک حد ملک ما سپاهان است و دیگر ترمد. (کلیله و دمنه ).
|| خجسته. (آنندراج ) (غیاث ). همایون. (مفاتیح ) (اوبهی ). فرخنده. (صحاح الفرس ). قدوس. (منتهی الارب ). فرخ. فرخنده. میمون. یامن. ایمن. یمین. شگون. بفال نیک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خجسته. میمون و کامران و باسعادت و بختیار نیک بخت و با طالع و با برکت و خوش خبر. (ناظم الاطباء) :
ای خسرو مبارک یارا کجا بود
جایی که باز باشد پرید ماغ را.
دقیقی.
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید
همای ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد.
عنصری.
در روزگار مبارک این پادشاه لشکرها کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 384).
بر کس آزار من مبارک نیست
اینقدر دیده ام ز طالع خویش.
خاقانی.
عید مبارک است گران پای بخت شاه
چون شاهدان ز خون عدو پر حنا شود.
خاقانی ؟ (از یادداشت لغت نامه ).
و اثر غضب در ناصیه ٔ مبارک او ظاهر گشت. (سندبادنامه ص 76). و آن چندان مساعی حمید و... که ملوک این خاندان مبارک راست. (سندبادنامه ).
راه یقین جوی ز هر حاصلی
نیست مبارک تر از این منزلی.
نظامی.
هست ما را بفرتارک او
همه چیز از پی مبارک او.
نظامی.
نیست مبارک ستم انگیختن
آب خود و خون کسان ریختن.
نظامی.
درپس هر گریه آخر خنده ای است
مرد آخربین مبارک بنده ای است.
مولوی.
ای مبارک خنده اش کو از دهان
مینماید دل چو در از درج جان
نامبارک خنده ٔ آن لاله بود
کز دهان او سواد دل نمود.
مولوی.
خطیب اندرین لختی بیندیشید و گفت این مبارک خواب است که دیدی. (گلستان ، کلیات چ مصفا ص 85). پادشاه را مبارک نباشد چنین شخصی را هلاک کردن. (المضاف الی بدایعالازمان ).
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند.
حافظ.
- مبارک پا ؛ مبارک پی. خوش قدم.نیکوپی. با برکت : گفت او را بر مال و شترمن وکیل گردان که او مبارک پا است. (قصص الانبیاء ص 215). و رجوع به مبارک پی شود.
- مبارک پی ؛ خوش قدم. میمون النقیبه. خجسته پی. فرخ پی. فرخنده پی. نیک پی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
خسرو مشرق و مغرب ملک روی زمین
شاه مسعود مبارک پی مسعود اختر.
فرخی.
و رجوع به مبارک پا شود.
- مبارک حضور ؛ فرخنده روی. خجسته دیدار :
شنیدم که مردی مبارک حضور
به نزدیک شاه آمد از راه دور.
سعدی.
- مبارک خبر ؛ که خبر خوش دهد. خوش خبر :
الا ای همای همایون نظر
خجسته سروش مبارک خبر.
حافظ.
- مبارک دم ؛ خوش نفس. نیکودم. مسیحانفس. که بیماران را به دعا شفا دهد :
در این شهر مردی مبارک دم است
که در پارسایی چو اویی کم است.
سعدی.
گهی مادرش گفته ام مریم است
که چون ابن مریم مبارک دم است.
نزاری قهستانی.
- مبارک رو ؛ خوش سیما. نیکورو :
مبارک رویم اما در عماری
مبارک بادم این پرهیزکاری.
نظامی.
عروسی را که پروردم به جانش
مبارک روی گردان در جهانش.
نظامی.
- مبارک سخن ؛ نیکوسخن. خوش گفتار :
ای مبارک سخنی کز سخن و برکت او
رادمردان را بر سنگ بروید شمشاد.
فرخی.
- مبارک فال ؛ خجسته فال. (ناظم الاطباء). خوش عیش. گشاده روی و مرد مبارک فال. (منتهی الارب ). خجسته. سعید :
چون بدین طالع مبارک فال
رفت بر تخت شاه خوب خصال.
نظامی.
- مبارک لقا ؛ خوش سیما. خجسته :
ندیم شه شرق شیخ العمید
مبارک لقایی بلند اختری.
منوچهری.
- مبارک مرده ای آزاد کردن ؛ کنایه از محروم نکردن است که اگرچه به وعده ٔ خلف باشد. (گنجینه ٔ گنجوی ) :
اسیری را به وعده شاد می کن
مبارک مرده ای آزاد می کن.
نظامی (از گنجینه ٔ گنجوی ).
یعنی بنده ٔ مبارک نامی که نزدیک مردن است آزاد کن. (گنجینه ٔ گنجوی ).
- || در جهانگیری است که در ایام جاهلیت برای صحت مریض جانوری را گرد سرش گردانده سر میدادند و این عبارت کنایه از آن است که در فرهنگ سید علیه الرحمه بمعنی کار بی ماحصل کردن و اصل قضیه این است که مردی غلامی داشت مبارک نام که شب و روز او را در شکنجه میداشت چون او بمرد گفت مبارک را آزاد کردم و این مثل گردید. خواجه نظامی در خسرو شیرین گوید :
به عشوه عاشقی را شاد می کن
مبارک مرده ای آزاد می کن.
(از آنندراج ) (از فرهنگ رشیدی ).
دل سرو از خرامی شاد کردی
مبارک مرده ای آزاد کردی.
میرزاجلال اسیر (از آنندراج ).
- مبارک نفس ؛ مبارک دم. نیکودم. خوش نفس. خجسته گفتار. که دم و گفتار فرخنده دارد : گفت تو پادشاهی و پادشاه زاده وزیری باید وزیرزاده و مبارک نفس. (تاریخ بخارا).
سخت مبارک نفس است این صبا
یک نفس و اینهمه تأثیربین.
جمال الدین عبدالرزاق.
چنین بلبلی در گلستان او
مبارک نفس باد برجان او.
نظامی.
بگفت ای جلیس مبارک نفس
نخوردم به حیلتگری مال کس.
سعدی.
جهاندار گفت ای مبارک نفس
نماند خرد چون درآید هوس.
امیرخسرو.
- مبارک نهاد ؛ مسعود و پاکیزه سرشت. (ناظم الاطباء). خوش طینت. نیکونهاد :
یکی هاتف از غیبش آوازداد
که ای نیک بخت مبارک نهاد.
سعدی.
به شهری در از شام غوغا فتاد
گرفتند پیری مبارک نهاد.
سعدی.
الا ای بزرگ مبارک نهاد
جهان آفرینت نگهدار باد.
سعدی.
|| نامی است که بیشتر بندگان را می نامند. (ناظم الاطباء). نامی است از نامهای مردان مخصوصاً غلامان زر خرید، خاصه سیاهان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || به مزاح به کسی که گوید مبارک باشد، گویند مبارک غلام شماست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || در طب ، جید. سلیم . مقابل ردی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || (اِ) کوفت. آتشک. سیفلیس. رجوع به «حب افرنجی » در همین لغت نامه شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن ابی الکریم رجوع به «ابن اثیر» و معجم الادباء چ مصر جزء 17 ص 71-77 شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن ابی طالب معروف به ابن دهان. رجوع به ابن دهان شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن احمدبن زیدبن محسن معروف به شریف حسنی. وی از امراء مکه و بمدت دو سال از 1132 تا 1134 والی آنجا بود. پس به یمن رفت و در همانجا به سال 1140 هَ. ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی ج 3 ص 831).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن احمدبن مبارک بن موهوب اللخمی. معروف به ابن المستوفی الاربلی ، مکنی به ابوبرکات معروف به شرف الدین (564-637) مورخ و از علمای حدیث و لغت وادب بوده است. وی مردی جلیل القدر بوده است و در اربل بدنیا آمد. در آنجا بدواً والی بود و سپس به وزارت رسید، و درموصل درگذشت. او راست : تاریخ اربل در چهار جلد. النظام در شرح شعر متنبی و ابی تمام در ده جلد. همچنین او را دیوان شعری است. رجوع به روضات الجنات ص 685 و اعلام زرکلی ج 3 ص 831 و ابوالبرکات و ابن مستوفی شود.

مبارک. [ م ُ رَ] (اِخ ) ابن حسن بن احمدبن علی بن فتحان منصور شهرزوری ، مکنی به ابوالکرم ، مقری و در قراآت سرآمد و عالم بود وی در بیست و دوم ذی الحجه سال 550 درگذشت و در «دکه ٔ بشرحافی » در باب حرب بغداد دفن شده است. او راست : کتاب مصباح فی القراآت. و وی را روایات عالیه است.وی حدیث را از ابی الفضل احمدبن حسن جیرون الامین و غیره نقل کرده است. (از معجم الادباء چ مصر ج 17 ص 52).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن سعید بن حمامی مؤدب. وی از مردم بغداد است. او مکتبی برای کودکان داشت و مردی فاضل و ادیب بود و خطی خوش داشت. در 580 هجری درگذشته است. (از معجم الادباء چ مصر ج 17 ص 53).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن شراره مکنی به ابوالخیر، طبیب و از نویسندگان. وی در حلب متولد شد و هم بدانجا نشأت یافت. چون دولت ترک بدانجا رسید به انطاکیه و سپس به صور رفت و در آنجا ماند تا درگذشت. او راست : کتاب «تاریخ » که حوادث ایام خود را در آن ذکر کرده. و «جرائد» که پیش مردم حلب مشهور است. در این کتاب راجع به خراج و درآمد ضیاع سخن رفته است. (از اعلام زرکلی ج 3 ص 831).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) (1254 - 1334 هَ. ق.) ابن صباح بن جابربن عبداﷲبن صباح از اهل عنزة است که به امارت کویت رسید و در آنجا حکومت مستقل ایجاد کرد. مدرسةالمبارکة که در کویت بنام او نام گذاری شده از آثار او است. (از اعلام زرکلی ج 3 ص 832).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن طباح. رجوع به ابومحمد شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمن رجوع به برک بن عبداﷲ و تاریخ گزیده صفحات 197 و 198 و مجمل التواریخ و القصص صفحات 292 و 293 شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن فاخربن محمدبن یعقوب مکنی به ابوالکرم نحوی. در سال 448 متولد شد و در ذی القعده 550 درگذشته است. وی را در باب حرب دفن کرده اند. از ابی الطیب طبری و جوهری و غیرهما استماع حدیث کرده است و به لغت و علم و نحو تسلط داشت. او راست : کتاب المعلم فی نحو. کتاب نحوالعرب. کتاب شرح خطب ادب الکاتب. (از معجم الادباء ج 17 ص 54).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن فضاله مکنی به ابوفضاله رجوع به همین کلمه و سیره ٔ عمربن عبدالعزیز و عیون الاخبار و تاریخ الخلفا و الاوراق صولی و عقدالفرید شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن کامل بن علی مقلد نصربن منقذ کنانی (526 - 582 هَ. ق.)، ملقب به سیف الدوله مجدالدین. از امراء دولت صلاحیه مصر بود. وی در قلعه ٔ شرزید به دنیاآمد و با توران شاه به یمن رفت و نایب مناب او در زبید شد. آنگاه به دمشق و سپس به مصر رفت. گفته شده است که سلطان صلاح الدین عده ای از طرفداران وی را کشت آنگاه او را بسال 577 هجری حبس کرد و معادل هزار دینار از او گرفت ، سپس او را آزاد کرد. وی بقیه ٔ عمر را با عزت و حرمت زیست و شعرا در مدح او مدیحه ها گفته اند. وی در قاهره درگذشت. (از اعلام زرکلی ج 3 ص 832).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن مبارک بن سراج زاهد. رجوع به ابن تعاویذی ابومحمد شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن المبارک بن سعید، ملقب به وجیه الدین ابن دهان واسطی. عالم نحوی (532 - 612 هَ. ق.). در اوسط متولد شد و به بغداد درگذشت و به ترکی و فارسی و رومی و حبشی و زنگی به صراحت سخن میگفت. او راست کتابی در نحو و شعر. (از اعلام زرکلی چ 2، ج 6 ص 152).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن مبارک بن مبارک.مکنی به ابوطالب وی مردی فقیه شافعی و فاضل و زاهد و پرهیزگار بود، و در حسن خط خاصه در قلم ثلث همانندنداشت. در نهم صفر سال 585 هَ.ق. درگذشت. (از معجم الادباء ج 17 ص 56-57). رجوع به غزالی نامه ص 139 شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ )ابن محمدبن محمدبن عبدالکریم الشیبانی جزری. رجوع به ابن اثیر و مبارک بن ابی الکریم و معجم الادباء ص 238 و اعلام زرکلی ج 1 ص 832 و نامه ٔ دانشوران ج 1 ص 635 شود.

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) ابن المستنصر. مکنی به ابوالمناقب و ملقب به امیر صغیر. سومین پسر مستنصر خلیفه ٔ عباسی. (تجارب السلف ص 355).

مبارک. [ م ُ رَ ] (اِخ ) اول و ثانی میران. مبارک اول و ثانی دو تن از خاندان سلاطین خاندیش که اولی در سال 844 و دومی در 942 حکومت کرده است. (طبقات السلاطین ص 284-285).

معنی مبارک به فارسی

مبارک
بابرکت، برکت یافته، خجسته، فرخجسته
( اسم و صفت ) ۱ - برکت داده با برکت . ۲ - میمون فرخنده خجسته : روزگار مبارک بر تهذیب احوال دین و ترتیب اعمال ملک مصروف گردانیده ... ۳ - مقدس : دست مبارک حضرت رسول ص . ۴ - ( اسم ) نامی است از نامهای مردان (مخصوصا غلامان ) . ۵ - ( بمناسبت مذکور ) غلام : اسیری را بوعده شاد می کن . مبارک مرده ای آزاد میکن . ( نظامی گنجین. گنجوی ) ( یعنی بند. مبارک نامی را که نزدیک مردنست آزاد کن ) . یا حضور مبارک . در خطاب به شاه و بزرگان استعمال کنند : این بنده را عرایضی است که تقدیم حضور مبارک میشود . یا خاطر مبارک . چون از ذهن و خاطر شاه و بزرگان یاد کنند چنین تعبیر آورند : داعی. تعمیر بیلقان از خاطر مبارک سربرزده ...
اول و ثانی میران
دهی است از دهستان بخش قیر و کازرین شهرستان فیروز آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب خاوری قیر. جلگه گرمسیر ۱٠٠۲ تن سکنه . محصول : غله و پنبه .
دهی از دهستان شهرستان اصفهان
دهی از دهستان بخش ری شهرستان تهران
دهی از دهستان خرم شهرستان تویسرکان
دهی از دهستان ییلاق شهرستان سنندج
مر آت خیال وی را سخت ستوده
[ گویش مازنی ] /mebaarek baa/ مراسمی که در آن خانواده ی داماد پس از بله گرفتن به اتفاق زنان فامیل و آشنایان به منزل عروس روند، و تبریک گویندهمین عمل چند روز بعد از سوی خانواده ی عروس صورت می گیرد
۱ - ( جمل. فعلیه ) خجسته باد . فرخنده باد . ( در تهنیت گویند ) . ۲ - ( اسم ) تهنیت شادمانی . یا به مبارک باد آمدن . برای تهنیت آمدن : تا شدم حلقه بگوش در میخان. عشق هردم آید غمی از نو به مبارکبادم . ( حافظ )
آنکه مقدم خجسته و میمنت اثر دارد خوش قدم مبارک پی : من بگویم بس مبارک پاست او چونک او آمد شود کارت نکو . ( مثنوی )
مبارک پا : مگر خضر مبارک پی در آید زیمن همتش کاری گشاید . ( حافظ )
نام ترکی از موالی بنی عباس
(اسم ) محل میمون و مبارک خجسته جای : گر به خانه در ز راه در شوند این مبارک خانه را در حیدر است . ( ناصر خسرو )
۱ - ( اسم ) خبر خوش مژده . ۲ - آنکه خبری خوش دارد : الا ای همای همایون نظر . خجسته سروش مبارک خبر . ( حافظ )
رکن الدین
پسندیدن دوست داشتن
۱ - (اسم) دیدار خجسته چهر. مبارک . ۲ - آنکه دیداری مبارک دارد : حق سبحانه و تعالی سای. معدلت این پادشاه جوان بخت و شهریار مبارک طلعت میمون دولت را تا دامن قیامت بر سر کاف. خلایق مظل و مبسوط داراد .
۱ - قدم خجسته گام فرخنده . ۲ - خوش قدم خجسته پی مبارک پی .
در خراسان میزیست و از محدثین تابعین است
اوراست قسیم الروح
دهی است از دهستان تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر

معنی مبارک در فرهنگ معین

مبارک
(مُ رَ) (ص .) ۱ - با برکت . ۲ - خجسته ، فرخنده .

معنی مبارک در فرهنگ فارسی عمید

مبارک
۱. بابرکت، برکت یافته، خجسته، فرخجسته، فرخنده.
۲. عنوانی احترام آمیز برای اعضای بدن: دست مبارک، خاطر مبارک.
۳. (شبه جمله) برای بیان تهنیت به کار می رود: عیدتان مبارک.
۴. فرخنده، خجسته (در ترکیب با کلمۀ دیگر): مبارک قدم.
۵. (اسم) [قدیمی] از اسامی رایج برای غلامان و بردگان، برده، غلام.
۱. خجسته باد، فرخنده باد.
۲. (اسم، اسم مصدر) تهنیت.

مبارک در دانشنامه اسلامی

مبارک
معنی بُورِکَ: مبارک باد - پربرکت باد
معنی مُّبَارَکاً: دارای خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمه مبارک از مصدر مبارکه باب مفاعله از ثلاثي مجرد برکت است و برکت به معناي خير بسيار ، و مبارک به معناي محلي است که خير کثير به آنجا افاضه ميشود . و اين کلمه در مورد هم برکات دنيوي استفاده می شود و هم اخروي )
معنی مُّبَارَکَةٍ: دارای خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمه مبارک از مصدر مبارکه باب مفاعله از ثلاثي مجرد برکت است و برکت به معناي خير بسيار ، و مبارک به معناي محلي است که خير کثير به آنجا افاضه ميشود . و اين کلمه در مورد هم برکات دنيوي استفاده می شود و هم اخروي )
معنی مَسِيحُ: لقب حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و علیه السلام (مسيح به معناي ممسوح (مسح شده)است و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند ، به اين مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به يمن و برکت و ياممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با روغن زيتون تبرک شده ممسوح گشته ، چون ان...
معنی مُبَوَّأَ: جايگاه - مسكن (عبارت " مُبَوَّأَ صِدْقٍ "يعني خداي سبحان بني اسرائيل را در مسکني سکني داد که در آن ، آنچه انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است . يعني هم آب و هواي خوبي داشت وهم سرزمينش پر از برکات و داراي وفور نعمت بودو آن مسکن عبارت بود از نوا...
معنی مُحَمَّدٌ: نام مبارک پیامبر گرامی اسلام ، آخرین و برترین پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلّم به معني ستوده شده (- از رسول خدا (صلياللهعليهوآلهوسلّم) پرسيدند : چرا به نام احمد و محمد و بشير و نذير ناميده شديد . فرمود : اما "محمّد" ناميده شدم ، بدين جهت که من در ...
ریشه کلمه:
برک‌ (۳۲ بار)

«مبارک» به معنای پر برکت و پر فایده است، و کعبه از این جهت مبارک است که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی در یکی از پربرکت ترین سرزمین های جهان قرا گرفته. «مبارک» از مادّه «برکت» به معنای سودمند و جاویدان و پردوام است.
یکی از نام ها و صفات قرآن «مبارک» است. این صفت در چهار آیه بر قرآن اطلاق شده است: «وَهَـذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ» (سوره انعام/92) و آیه 155 و نیز آیات 50 سوره انبیاء و 29 سوره ص.
«مبارک» به معنای چیزی است که در آن خیر و برکت زیاد باشد و برکت به معنای ثبوت خیر الهی است.
طبرسی برای نامگذاری قرآن به «مبارک» سه علت ذکر کرده است:
فخر رازی می نویسد: قرآن ذکر مبارکی است که فرشته ای مبارک در شب مبارک بر نبی مبارک برای امت مبارک نازل کره است. همچنین قرآن منبع و سرچشمه انواع خیرات و نیکی های ثابت و بی شمار الهی است.
یکی از اوصاف قرآن مبارک نام دارد.
یکی از نام ها و صفات قرآن «مبارک» است. این صفت در چهار آیه بر قرآن اطلاق شده است: (وَهَذَا کِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ) و آیه ۱۵۵، و نیز آیات ۵۰ سوره انبیاء و ۲۹ سوره ص .
تعریف
«مبارک» به معنای چیزی است که در آن خیر و برکت زیاد باشد، و برکت به معنای ثبوت خیر الهی است.
نظر طبرسی
طبرسی برای نامگذاری قرآن به «مبارک» سه علت ذکر کرده است:۱. قرآن ممدوح و باعث خوشبختی است و هر کس به آن تمسک جوید، به فوز عظیم رسیده است.۲. برکت یعنی ثبوت خیر فراوان و دائم؛ و قرآن را از این رو مبارک خوانده اند که قرائت و عمل به آن، خیر است و علم اولین و آخرین در آن هست و باعث آمرزش گناهان می شود و حلال و حرام در آن بیان شده است.۳. برکت یعنی کثرت، و قرآن چون از کتاب های آسمانی دیگر، مطالب بیشتری دارد، مبارک نامیده شده است.
نظر فخر رازی
...
«مبارک بن محمد بن عبدالواحد شیبانی جزری موصلی» معروف به ابن اثیر، رجالی، مفسر، محدِّث و فقیه شافعی مذهبی است.
«مبارک بن محمد بن عبدالواحد شیبانی جزری موصلی» معروف به ابن اثیر، رجالی، مفسر، محدِّث و فقیه شافعی مذهبی است که در ۵۴۴ ق، در عراق دیده به جهان گشود. او برادر بزرگ تر عزّالدین و ضیاءالدّین ابن اثیر است که در جزیره ابن عُمَر ( اکنون شهر مرزی میان سوریه و ترکیه) زاده شد.
فراگیری ادبیات و حدیث
وی دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاه خویش گذراند و پس از آن با پدر و برادرانش به موصل کوچ کرد و در آنجا ادبیات را از ناصح الدین ابومحمد سعید بن دَهّان بغدادی، ابوبکر یحیی بن سعدون مغربی قُرطُبی و ابوالحزم مکّی بن ریّان بن شَبَّه ماکِسی، نحوی ضریر و حدیث را از محدّثان موصل از جمله ابوالفضل بن طوسی فراگرفت. هنگامی که به حج می رفت، در بغداد از ابوالقاسم بن خَلّ و عبدالوهّاب بن سکینه، ابوالقاسم یَعیش بن صدقه فُراتی، ابوالفرج عبدالمنعم بن عبدالوهاب بن کُلَیْب حَرّانی و ابواحمد عبدالوهاب بن علی حدیث شنید.
مشاغل
وی آن زمان که در موصل می زیست، به اتابکان زنگی موصل، که از سوی سلجوقیان فرمانروای آنجا بودند، نزدیک شد و به وسیله چند تن از حاکمان زنگی به مقام مشاور ویژه و نیز منشی خاص دست یافت. وی مدتی خزانه دار سیف الدین غازی بن مَودود بن زنگی بود و پس از آن مدتی نیز توسط سیف الدین به سرپرستی دیوان جزیره ابن عمر گمارده شد، آنگاه به موصل بازگشت و مقام نیابت دیوان را از سوی وزیر جلال الدین ابوالحسن علی بن منصور اصفهانی عهده دار شد و پس از آن نزد مجاهدالدین قایْماز راه یافت و در آنجا به مقام بلندی رسید. هنگامی که در ۵۸۹ ق مجاهدالدین دستگیر و زندانی شد و عزّالدّین مسعود جانشین وی گردید، وی در خدمت مسعود درآمد و پس از درگذشت او، به جانشین وی نورالدین ارسلان شاه پیوست و در فرمانروایی نورالدین قدرتی عظیم یافت.
علت خانه نشین شدن
...
مبارک توزونینی، از رهبران مجاهدان مراکش بود.
از رهبران مجاهدان مراکش در قرن چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی بود.
ولادت
وی در ۱۳۰۰ ق/ ۱۸۸۳ به دنیا آمد.
جنگ با فرانسوی ها
مبارزه با فرانسویان را به قتل لوستری، فرماندار تافیللت آغاز کرد و در ۱۳۳۶ق، مردم را به جهاد با فرانسویان فرا خواند و سرزمین وسیعی از مراکش را آزاد و تصرف کرد و حکومتی در آنجا تشکیل داد و در شوال ۱۳۳۶ ق فرانسویان را در البطحاء شکست داد.
قتل مبارک
...
ابن دَهّان، ابومحمد سعید بن مبارک (494- شوال 569ق)، نحوی، لغوی، مفسر، ادیب و شاعر بغدادی.
نسب او به کعب بن عمرو انصاری از صحابه پیامبر(ص) و از شاعران عرب می رسد. ذهبی به نقل از ابن خلکان لقب او را ناصح الدین می داند. ابن دهان در محله نهر طابَق بغداد به دنیا آمد. با زندگی وی از زمانی آشنا می شویم که او دیگر شهرتی تمام یافته است، معاصرانش وی را به لغت دانی و نحوشناسی معرفی کرده اند. به گفته ابن انباری، ابن دهان علم لغت را نزد علی بن عیسی رمّانی (د 384ق) آموخت، اما این گفته درست نیست، زیرا بین آن دو یک سده فاصله است. بنابراین، شاید مراد یاقوت و دیگران آن باشد که ابن دهان، به واسطه شاگردان رمّانی از وی بهره یافته است. اینکه ابوزکریا خطیب تبریزی (د 502ق) از ابن دهان استفاده کرده باشد، نیز درست نیست، زیرا خطیب، زمانی درگذشت که او هنوز کودک بود.
ابن دهان از ابوغالب احمد بن بناء و ابوالقاسم هبةالله بن محمد بن حُصَین حدیث شنید، اما معلوم نیست پیش از این استادان از محضر چه کسانی بهره گرفته، زیرا در بزرگ سالی به درس این دو استاد می رفته است. ابن دهان سفری به اصفهان کرده و از عالمان آن دیار حدیث شنیده و از کتابخانه های آنجا بهره جسته است و در همان شهر بود که وی کتابهای ادبی بسیاری را به خط خود رونویس کرد.
نام استادان ابن دهان در اصفهان و مدت اقامت او در این شهر معلوم نیست، اما از آنجا که او احتمالاً شافعی بوده، آسان می توانسته است از کتب و مدرسان نظامیّه اصفهان بهره بگیرد. ابن دهان چون از اصفهان بازگشت، مدتی در بغداد ماند، آنگاه آن شهر را در 544ق به قصد دمشق ترک گفت، اما چون از موصل می گذشت، جمال الدین جواد وزیر (د 559ق)، از خواص اتابک عمادالدین زنگی سنقر، او را از ادامه سفر منصرف کرد و ابن دهان تا پایان عمر در موصل ماند و وزیر او را بر امر اقراء و تدریس و تصنیف گمارد.
اعتبار ابن دهان تا یک قرن بعد در موصل پابرجا بوده، زیرا ابن خلکان می گوید که در آن ناحیه بسیاری را دیده است که به تعلیم و تعلم و نشر آثار او مشغول بوده اند. ابن دهان صاحب مکتب خاصی در نحو نیست، بلکه می توان او را مدرس و شارحی زبردست و پرکار به شمار آورد. با توجهی که ابن دهان به ابوعلی فارسی و شاگرد و جانشین او ابن جنی داشته، می توان گفت که روش نحوی او مانند آن دو حد فاصل مکتب های بصره و کوفه و در واقع همان مکتب بغداد بوده است. وی شرح مفصلی بر ایضاح ابوعلی فارسی (د 377ق) به نام الشامل داشته که بالغ بر 40 یا 43 مجلد بوده است. همچنین شرحی بر اللمع ابن جنی (د 392ق) به نام الغرّة نوشته که بسیار مطول بوده است. شرح اخیر در منابع با اهمیت فراوان تلقی شده است، چنانکه ابن اثیر از میان همه آثار ابن دهان تنها به این شرح او اشاره می کند. ابن خلکان نیز می گوید: «در میان تمام شرحهای فراوان اللمع، من شرحی چون الغرّة ندیده ام».
از دو شرح مفصل ابن دهان امروزه تنها بخشی از الغرّة باقی مانده است. برخی از آرای ابن دهان در شرح ایضاح نیز اکنون از طریق ابوحیان اندلسی در دست است.
اِبْن ِ مُبارَک ، ابوعبدالرحمان عبدالله بن مبارک حنظلی مروزی (۱۱۸-۱۸۱ق /۷۳۶-۷۹۷م )، از فقیهان و اصحاب حدیث است.
در برخی از مآخذ ایرانی از او با لقب «شاهنشاه » یاد کرده اند. نووی به نقل از ابواسامه او را در میان محدثان مانند امیرالمؤمنین در میان مردم خوانده است .ابن مبارک در مرو از پدری ترک و مادری خوارزمی زاده شد. پدرش از موالی بازرگانی از بنوحنظله بود که در همدان اقامت داشت . از اوایل زندگی ابن مبارک اطلاع کافی در دست نیست . تنها در برخی از منابع داستان هایی آمده است ، حاکی از اینکه در جوانی روزگار خود را به عشق بازی و خوش گذرانی سپری می کرد، اما به زودی توبه کرد و روی به علم و عبادت آورد. ابن مبارک به قولی مشهور آنگاه که از جهاد برمی گشت در هیت درگذشت. او را در همان جا به خاک سپردند و مردم به تربت او تبرک می جسته اند. پس از وفات وی هارون الرشید او را بزرگ داشت و به سوگ نشست و دستور داد تا مردم عزا بگیرند.
اساتید
ابن مبارک به قولی ۲۰ ساله بود که طلب علم را آغاز کرد و نزد ربیع بن انس خراسانی رفت و از او حدیث شنید. در ۱۴۱ق بود که مرو را ترک کرد و برای کسب دانش به عراق رفت و در بغداد به صحبت مشایخ آن دیار رسید. سپس به مکه رفت و مدتی در آن جا مجاور شد. گویا در این سفر بود که بسیاری از تابعین را دریافت و از آنان دانش آموخت . در سفرهایی که ذکر آن ها رفت ، ابن مبارک بسیاری از شیوخ چون هشام بن عروه ، ابان بن تغلب ، سلیمان اعمش ، حماد بن زید، عبدالله بن لهیعه ، عبدالرحمان اوزاعی ، عبدالملک بن جریح و ابوبکر بن عیاش را دیده و از آنان استماع کرده است . وی همچنین در زمره نخستین شاگردان ابوحنیفه به شمار می رود. ابن مبارک هر چند مجلس درس او را دوست می داشت و وی را به قولی «افقه » مردم می دانست، با این حال پیروی ابوحنیفه نمی کرد و خود در مسائل فقهی نظر اجتهادی داشت . وی نزد مالک نیز فقه آموخته و کتاب الموطَأ او را از خودش روایت کرده است . از دیگر مشایخ ابن مبارک در فقه سفیان ثوری است که حق او در پرورش وی به قول خودش ، چونان حقی است که ابوحنیفه بر او داشته است .
جایگاه علمی
وی در مرو مورد احترام بوده است ، به طوری که والی مرو، عبدالله بن ابی العباس طرسوسی ، برای استماع حدیث به منزلش می رفته است. افزون بر این در دو رباطی که برای طالبان حدیث و فقه در مرو بنا کرده بود، مجالس درسی برپا می داشته و خانه وسیع او در مرو نیز محل اجتماع طالبان دانش بوده است. این همه نشان از آن دارد که ابن مبارک پس از نخستین سفرش ، محدثی فقیه شناخته می شده است . با این همه ابن مبارک برای تحصیل علم به سفرهای دیگری از جمله حرمین ، شهرهای مختلف عراق ، شام ، مصر، یمن و خراسان نیز رفته است.
در تجارت
...
بقعه مبارک، قطعه ای معین از وادی مقدسِ طُوی که ندای الهی، نخستین بار از آن جا به گوش موسی (علیه السلام) رسید.
بُقعه از ریشه (ب ق ع) و در لغت به معنای قطعه ای از زمین و نیز قطعه زمینی است که به سبب تفاوت در رنگ ، شکل و... از زمینهای همجوار، متمایز است. «بقعه مبارکه» به معنای قطعه زمینی متبرّک و بابرکت است.
وادی مقدس
این عنوان فقط یک بار و با «ال» در گزارش مربوط به مکان و چگونگی بعثت حضرت موسی (علیه السلام) آمده است؛ هنگامی که موسی (علیه السلام) از مدین عازم مصر بود، شبانه آتشی از جانب طور سینا دید و برای کسب آگاهی در این باره یا آوردن شعله ای از آتش به سوی آن روانه شد. هنگامی که نزد آتش رسید از کرانه راستِ « وادی مقدس » و از میان درختی ندا داده شد که ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان:«فَلَمّا اَتها نودِیَ مِن شطِیِ الوادِ الاَیمَنِ فِی البُقعَةِ المُبرَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَن یموسی اِنّی اَنَا اللّهُ رَبُّ العلَمین». در همین جا بود که خداوند با دادن معجزه عصا و ید بیضا حضرت موسی (علیه السلام) را به پیامبری برگزید و به سوی فرعونیان روانه کرد.
← وادی مقدس طُوی
اما ظاهر آیه مورد بحث که بقعه مبارکه و وادی ایمن را جداگانه آورده است نشان می دهد که آن دو دقیقاً یکی نیستند. در مقابل، شماری نیز بقعه مبارکه را قطعه مشخصی از کوه طور، در کرانه راستِ وادی مقدس، جایی که درخت یاد شده در آن قرار داشت می دانند. این دیدگاه با ظاهر آیه یاد شده سازگار و به وسیله ظاهر آیه «فَلَمّا جاءَها نودِیَ اَن بورِکَ مَن فِی النّارِ ومَن حَولَها» قابل تأیید است.
← مکان جغرافیایی
...مبارک در دانشنامه ویکی پدیا

مبارک
مبارک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مبارک (شهر)
مبارک (عروسک خیمه شب بازی)
مبارک (فیلم)
مبارک یکی از شخصیت های نمایش های عامیانه است که همواره با نام هایی چون مبارک و گاهی یاقوت میان مردم شهرت دارد. او با صراحت و طنز و شیطنتی ظریف، سال های سال محور اصلی تصادمات خنده آور در خیمه شب بازی بوده است. او دارای شخصیتی شوخ طبع و جسور بوده که در برخورد با عروسک هایی همچون سلطان سلیم مسائل سیاسی و اجتماعی را با گفتاری طنزآمیز و جمله هایی نیش دار بیان می کرد و شخصیت دوست داشتنی او باعث رونق خیمه شب بازی می شد.
خیمه شب بازی و پیشینه آن، پیرایه یغمایی
در خیمه شب بازی مردی به نام مرشد کنار خیمه می نشست و با تنبک، موسیقی ضربی می نواخت. مرشد گاهی هم آوازهای محلی می خواند یا این وظیفه را به بچه مرشد می سپرد. گفته های عروسک ها به خصوص مبارک نامشخص و خنده دار بود، زیرا از صفیر یا سوتک هایی که در دهان عروسک گردان ها بود تولید می شد. مرشد ضمن گفتگو با مبارک، قبل از این که جمله خود را بیان کند، با لحنی استفهامی جمله مبارک را تکرار می کرد تا تماشاگران معنی آن ها را بفهمند. در بیشتر مواقع مبارک مرشد را بابا می خواند.
مبارک (شهر) (به لاتین: Muborak) یک منطقهٔ مسکونی در ازبکستان است که در استان قشقه دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ازبکستان
مبارک ۳۱٬۴۵۵ نفر جمعیت دارد.
مبارک یکی از شخصیت های نمایش های عامیانه است که همواره با نام هایی چون مبارک و گاهی یاقوت میان مردم شهرت دارد. او با صراحت و طنز و شیطنتی ظریف، سال های سال محور اصلی تصادمات خنده آور در خیمه شب بازی بوده است. او دارای شخصیتی شوخ طبع و جسور بوده که در برخورد با عروسک هایی همچون سلطان سلیم مسائل سیاسی و اجتماعی را با گفتاری طنز آمیز و جمله هایی نیش دار بیان می کرد و شخصیت دوست داشتنی او باعث رونق خیمه شب بازی می شد.
در خیمه شب بازی مردی به نام مرشد کنار خیمه می نشست و با تنبک، موسیقی ضربی می نواخت. مرشد گاهی هم آوازهای محلی می خواند یا این وظیفه را به بچه مرشد می سپرد. گفته های عروسک ها به خصوص مبارک نامشخص و خنده دار بود، زیرا از صفیر یا سوتک هایی که در دهان عروسک گردان ها بود تولید می شد. مرشد ضمن گفتگو با مبارک، قبل از این که جمله خود را بیان کند، با لحنی استفهامی جمله مبارک را تکرار می کرد تا تماشاگران معنی آن ها را بفهمند. در بیشتر مواقع مبارک مرشد را بابا می خواند.
مبارک اولین فیلم رئال انیمیشن ایرانی به کارگردان محمدرضا نجفی امامی و نویسندگی بهروز واثقی است که در سال ۱۳۹۳ ساخته و در ۱۳۹۵ اکران شد.
الناز شاکردوست
امیر رهبری
داوود شعبانی نصر
منوچهر آذر
حسن کریم خان زند
مرجان سپهری
نکته مهم جدا از شخصیت های عروسکی که به صورت انیمیشن ساخته شده، در این فیلم از حیوانات سینمایی به مربیگری امیر رهبری و فرزین برزگر استفاده شده است.
داستان این فیلم در مورد پیرمردی است که به حرفه نقالی مشغول است و ابزار کارش، عروسک های شخصیت های شاهنامه است. گل پری (الناز شاکردوست) نوه پیرمرد نقال است که با جان گرفتن این عروسکها زندگی اش تغییر می کند، اسی پلنگ (امیر رهبری) صاحب اسباب بازی فروشی به دستور اژدهاک عروسک های شاهنامه را میدزد و داستان مهیجی آغاز می شود.
مبارک (به هندی: Mubarakan) فیلمی است محصول سال ۲۰۱۷ و به کارگردانی آنیس بازمی است. در این فیلم بازیگرانی همچون آنیل کاپور، آرجون کاپور، ایلیانا دی کروز، آتیا شتی، نها شارما، راتنا پاتاک، راهول دو، پاوان مالهوترا، سانجای کاپور ایفای نقش کرده اند.
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷ (۲۰۱۷-07-۲۸)
مبارک اولین فیلم رئال انیمیشن ایرانی به کارگردان محمدرضا نجفی امامی و نویسندگی بهروز واثقی است که در سال۱۳۹۳ ساخته و در ۱۳۹۵ اکران شد.
نکته مهم جدا از شخصیت های عروسکی که به صورت انیمیشن ساخته شده، در این فیلم از حیوانات سینمایی به مربیگری امیر رهبری استفاده شده است.
لازم به ذکر است بازی در این نوع فیلم ها بسیار سخت است چون بازیگر باید از قوه تخیل خود استفاده کرده و شخصیت های انیمیشنی را تصور کند، که الناز شاکردوست و امیر رهبری به خوبی از پس این امر بر آمدند، و همچنین بازیگری حیوانات سینمایی که باید به دنبال شخصیت های انیمیشنی راه می افتادند و با آنها ارتباط برقرار میکردند که بسیار کار را دشوار میکرد اما با تدبیر و مربیگری امیر رهبری (پدر خوانده حیوانات سینمایی ایران) این امر به راحتی انجام شد.
مبارک آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مبارک آباد (آبعلی)
مبارک آباد (اراک)
مبارک آباد (ارومیه)
مبارک آباد (استهبان)
مبارک آباد (الیگودرز)
مبارک آباد (بم)
مبارک آباد (بیجار)
مبارک آباد (پاسارگاد)
مبارک آباد (تفرش)
مبارک آباد (تویسرکان)
مبارک آباد (رشت)
مبارک آباد (شفت)
مبارک آباد (قم)
مبارک آباد (قیر و کارزین)
مبارک آباد (کبودرآهنگ)
مبارک آباد (کوچصفهان)
مبارک آباد (لنجان)
مبارک آباد (ملایر)
مبارک آباد (مینودشت)
مبارک آباد یکی از روستاهای شمال تهران (از املاک عین الدوله) نیز بوده که امروز جزو محلات آن است.
مبارک آباد یا "گت آه(در زبان مازندرانی به معنای آهِ بزرگ)" در گذشته یکی از روستاهای دهستان آبعلی بوده است؛ سپس در هنگام تشکیل شهر آبعلی به بخشی از شهر آبعلی تبدیل شده است. شهر آبعلی در بخش رودهن از توابع شهرستان دماوند استان تهران ایران واقع است. مردمان این روستا به زبان طبری(مازندرانی) صحبت می کنند. این روستا دارای دو امامزاده به نام های امامزاده حمزه و امامزاده صالح می باشد . امامزاده حمزه در شمال روستای مبارک آباد در کنار سه چنار کهنسال چهارصد ساله، قرار دارد . فاصله این امامزاده تا کنار جاده چند متری بیشتر نیست و می تواند پذیرای مسافران در هنگام گذر از روستا باشد . این بنا در تاریخ نهم اردیبهشت 1382 شمسی به شماره 8513 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیداست. امامزاده صالح نیز در بخش شرقی روستا و در شهرک ویلایی هزاردشت قرار دارد. در حال حاضر این مکان از نظر ظاهری شرایط مطلوبی ندارد و نیازمند توجه مسئولین از جمله اداره اوقاف می باشد. شهرک هزاردشت یکی از بهترین شهرک های ویلایی شهرستان دماوند از نظر آب و هوا و بهترین شرایط سرمایه گذاری در بخش ویلا سازی می باشد. در داخل روستا یک حمام قدیمی وجود دارد که مردم روستا از ان استفاده می کنند. این حمام قدمتی حدودا صد ساله در زمان رضا شاه پهلوی ساخته شده است. مبارک آباد دارای یک مسجد به نام امام حسین است. در این مسجد طبق سنت های دیرین اهالی روستا تعزیه برگزار می شود که به زبان محلی روستا خوانده می شود و بنیان گذار آن حسین بابایی مي باشد. مبارک آباد روستایی با بهترین اب و هوا در منطقه سالانه میزبان جمع کثیری از هنرمندان، ورزشکاران، چهره های سیاسی و مسافرین گردشگر می باشد.
مختصات: ۳۴°۰۸′۰۲″ شمالی ۴۹°۴۷′۴۸″ شرقی / ۳۴٫۱۳۳۸۹°شمالی ۴۹٫۷۹۶۶۷°شرقی / 34.13389; 49.79667
مبارک آباد (اراک)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است.
این روستا در دهستان مشهد میقان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۲ نفر (۱۴خانوار) بوده است.
مبارک آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.
این روستا در دهستان باراندوزچای جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیّت آن ۵۴۳ نفر (۱۰۵ خانوار) بوده است.
العربی بن مبارک (عربی: العربي بن مبارك‎؛ ۱۶ ژوئن ۱۹۱۴ – ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲(1992-09-16)) بازیکن و مربی فوتبال اهل فرانسه بود.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال المپیک مارسی، باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید، و باشگاه فوتبال المپیک مارسی اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کرده است.
الیاس مبارک (انگلیسی: Elyas M'Barek؛ زادهٔ ۲۹ مهٔ ۱۹۸۲) یک هنرپیشه اهل اتریش و متولد مونیخ است. وی از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.الیاس از پدری تونسی و مادری اتریشی متولد شده است.
بخش چاه مبارک یکی از بخش های شهرستان عسلویه در استان بوشهر در جنوب کشور ایران است.
بخش چاه مبارک
دهستان چاه مبارک
دهستان نای بند
این محدوده جمعیتی براساس سرشماری سال ۱۳۹۴ جمعیت آن ۱۴٬۴۳۷ نفر (۱٬۶۳۲ خانوار) بوده است. در دی ماه 1391 بدنبال ایجاد شهرستان عسلویه، با تغییراتی این محدوده جمعیتی نیز از دهستان نای بند به عنوان بخش چاه مبارک با دو دهستان با محدوده جدید نای بند و چاه مبارک ترفیع یافت.
شهرها: --
تم باسیون کوه مبارک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
این روستا در دهستان کنگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۹ نفر (۲۷خانوار) بوده است.
تولد شما مبارک (به انگلیسی: Happy Birthday to You) یا تولدت مبارک که بیشتر اوقات با همان نام ساده و کوتاه تولدت مبارک شناخته می شود، یک آهنگ است که به طور سنتی به عنوان آواز جشن تولد و سالگرد تولد یک فرد نواخته یا خوانده می شود، در سال ۱۹۹۸ و با توجه به کتاب رکوردهای جهانی گینس آهنگ و ترانهٔ «تولدت مبارک به شما» به عنوان شناخته شده ترین آهنگ در زبان انگلیسی و پس از «برای او یک دوست با نشاط خوب ‏(en)‏» قرار دارد. شعر پایهٔ این آهنگ حداقل به ۱۸ زبان دنیا ترجمه شده، ملودی تولد شما مبارک از آهنگ «صبح بخیر به همه» گرفته شده که به طور سنتی به خواهران آمریکایی پتی هیل ‏(en)‏ و میلدرد جی. هیل ‏(en)‏ در سال ۱۸۹۳ نسبت داده می شود. البته در مورد این ادعا که لحن ملودی از آنها است هنوز مناقشه وجود دارد.
جشن تولد
تولدت مبارک
پتی هیل یک مدیر مهدکودک در لوییویل، کنتاکی بود که در آن زمان در حال توسعهٔ روش های مختلف تدریس در منطقه ای که امروزه به نام لیتل لوم هاوس ‏(en)‏ می شناسیم بود، خواهرش میلدرد یک پیانیست و آهنگساز بود، خواهران میلدرد به سرعت کشف کردند که بچه های کوچک و جوان ترانهٔ «صبح بخیر به همه» را به سادگی می توانند بخوانند، ترکیبی از ملودی و شعر در تولد شما مبارک اولین بار در چاپ سال ۱۹۱۲ دیده شد و احتمال داده می شود حتی پیش از آن هم وجود داشته.
در ابتدا هیچ کدام از ترانه های چاپ شدهٔ تولد شما مبارک شامل اعتبار یا حق تکثیر نبود، شرکت سامی در سال ۱۹۳۵ حق کپی رایت آن را به ثبت رساند که تألیف و تصنیف آن به پریستن وار اورن ‏(en)‏ و خانم آر. آر فورمن نسبت داده می شود، در سال ۱۹۸۸ وارنر، چپل موزیک ‏(en)‏ با پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون دلار مالک کپی رایت موسیقی گردید، همچنین مبلغ ۵ میلیون دلار به ارزش تخمینی، بابت به ثبت رساندن نام «تولدت مبارک» برای این موسیقی پرداخت گردید. بر اساس ثبت کپی رایت اثر در سال ۱۹۳۵، وارنر مدعی شد تا سال ۲۰۳۰ حق مالکیت کپی رایت اثر در ایالات متحده منقضی نخواهد شد و اجراهای عمومی غیرمجاز از این آهنگ از لحاظ فنی غیرقانونی است مگر اینکه حق امتیاز را به وارنر پرداخت نمایند، در یک مورد خاص در فوریه سال ۲۰۱۰، کسب این حق امتیاز مشمول پرداخت مبلغی در حدود ۷۰۰ دلار گفته شده، بر اساس یک تخمین و برآورد، این آهنگ، دارای عنوان شنیده شده ترین تک آهنگ تاریخ می باشد، با درآمد تخمینی از زمان ایجادش که بالغ بر ۵۰ میلیون دلار می شود، در اتحادیه اروپا کپی رایت این آهنگ بعد از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به پایان می رسد.
وضعیت حق تکثیرِ تولدت مبارک در ایالات متحدهٔ آمریکا در اقدامی تلاش به جلب توجه بیشتر با اشاره به تصویب قانون کپی رایت مشمول بسط مدت ‏(en)‏ مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸ نمود، هنگامی که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مفاد قانون الدرد وی. اشکرافت ‏(en)‏ را که متمم قانون کپی رایت مشمول بسط مدت بود را تأیید کرد، دانشیار دیوان عالی ایالات متحده ‏(en)‏، استیفن بریر ‏(en)‏ به طور اخص اشاره داشت که تولدت مبارک مخالف رأی او می باشد.
تولدت مبارک نام ترانه ای است که عموم ایرانیان در مراسم تولد دوستان یا بستگانشان آنرا می خوانند.
«تولدت مبارک» در سال ۱۳۴۹ به سفارش تولیدکنندگان پیکان با شعری از پرویز خطیبی و آهنگ انوشیروان روحانی ساخته شد. برخی معتقدند که روحانی این آهنگ را با الهام از رقص مکزیکی لا کوکارچا ساخته است. در آخرین صحنهٔ فیلم تبلیغاتی تولدت مبارک، ساختهٔ کامران شیردل، از این ترانه استفاده شده است.
فایل صدای نخستین اجرا با آوازگروهی کودکان در یوتیوب
آواز گروهی نوجوانان با همراهی انوشیروان روحانی (ارگ) در یوتیوب- تلویزیون ملی ایران (دهه ۱۳۵۰)
توک مبارک، روستایی از توابع بخش جالق شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان کله گان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
مختصات: ۲۷°۲۱′۵۷″ شمالی ۵۲°۴۷′۲۵″ شرقی / ۲۷٫۳۶۵۸۳°شمالی ۵۲٫۷۹۰۲۸°شرقی / 27.36583; 52.79028
شهر پارس
چاه مبارک روستایی است از توابع بخش چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه استان بوشهر در جنوب ایران.
این روستا تابع دهستان چاه مبارک است و در ۶ کیلومتری شرقی روستای بساتین واقع می باشد.
از شمال بستانو، از جنوب مروع، از مغرب دریا، و از سمت مشرق به کوه محدود می گردد. این روستا در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی عسلویه واقع گردیده و از توابع بخش چاه مبارک شهرستان عسلویه می باشد.
حسن مبارک (انگلیسی: Hassan Mubarak؛ زادهٔ ۱۳ آوریل ۱۹۶۸) بازیکن فوتبال اهل امارات متحده عربی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال النصر امارات اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی بازی کرده است
محمد حسنی سید مبارک (به عربی: مُحَمَّد حُسنی سید مُبارَک) (زاده ۴ مه ۱۹۲۸) چهارمین رئیس جمهوری جمهوری عربی مصر بود.
حسنی مبارک مثل بسیاری دیگر از مردم فقیر شهرستان ها، به نیروهای مسلح مصر پیوست که یکی از معدود راه های او برای پیشرفت در جامعه مصر بود. در بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغ التحصیل شد.
در پایان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، به خاطر موفقیت نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر و نبرد با اسرائیل از وی به عنوان «قهرمان ملی» یاد می شد و به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی تا مقام «معاون رئیس جمهور مصر» بالا رفت. حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. او پیش از آغاز اعتراضات سراسری در مصر، یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می رفت.
حسنی مبارک از تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاست جمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاست جمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵ میلادی، برای چهارمین دوره پی درپی به ریاست جمهوری انتخاب شد. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر، حسنی مبارک کنترل کشور را می بایست تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهده دار می بود، اما با توجه به شرایط دشوار کشورش، در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، از مقام ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مبارک در جدول کلمات

مبارک
موج, فرخنده
مبارک بودن
تیمن
شیرینی ماه مبارک رمضان
بامیه
عبادت ماه مبارک رمضان
روزه
فریضه ماه مبارک رمضان
روزه
نام مبارک امام سو م
حسین
نام مبارک امام سوم (ع)
حسین
نام مبارک مادر پیامبر اکرم (ص)
امنه
از القاب مبارک اما م پنجم
باقر
از القاب مبارک امام چهارم شیعیان
سجاد

معنی مبارک به انگلیسی

happy (صفت)
راضی ، فرخنده ، خوشحال ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، خوشبخت ، سعادتمند ، خوش ، مسرور ، شاد ، خرسند ، محظوظ ، خوش وقت ، خندان ، سفیدبخت ، بانوا
auspicious (صفت)
مساعد ، خوش ایند ، فرخنده ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، بختیار
blessed (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
blest (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت

معنی کلمه مبارک به عربی

مبارک
سعيد , مبشر بالخير
بارک , طوب
شوک

مبارک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

معصومه ١٨:٣٨ - ١٣٩٥/٠٦/٠٣
1ـ سرچشمه ی برکت. 2ـ آرزوی پرستش خداوند توسط همه ی انسان ها در همه ی زمان ها. نام خداوند متبارک یا مبارک باد یعنی همواره ستوده یا پرستیده باد.3ـ آرزوی سرانجام نیکوکردن. (زمانی که در ازدواج به عروس و داماد می گویند مبارک باشد) آرزوی بهره برداری خوب کردن. (زمانی که برای خرید کالا یا خانه به کسی می گویند مبارک باشد)
|

آریانا ٠٢:١٤ - ١٣٩٦/٠٣/٠٦
پایدار همیشگی اثر
|

ریحانه ١٣:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٤
فرخنده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سعید ترابی > break up
هادی > اراد
گل پری > گل پری
محمدرضا > Amenagement
Mn > guantily
محمد علی یزدانی فر > settling basin
09166128817 > چید
B/love/S > defend

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مبارک   • فیلم مبارک   • مبارک در جدول   • مبارک یعنی چه   • عروسک مبارک   • سوزان مبارک   • مبارک باد   • اسب مبارک   • مفهوم مبارک   • تعریف مبارک   • معرفی مبارک   • مبارک چیست   • مبارک یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی مبارک
کلمه : مبارک
اشتباه تایپی : lfhv;
آوا : mobArak
نقش : صفت
عکس مبارک : در گوگل


آیا معنی مبارک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )