برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

متنافر


مترادف متنافر: ناخوش آیند، نامطبوع

معنی متنافر در لغت نامه دهخدا

متنافر. [ م ُ ت َ ف ِ] (ع ص ) هراسان و گریزان از ترس و بیم. (ناظم الاطباء). || برنده همدیگر را نزد حاکم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). || الفاظی را گویند که به گفتن مشکل بود و یکدیگر را امتحان کنند به گفتن الفاظ متنافر یا دو بار یا سه بار بر وِلا بتوانند گفتن [ یا نه ] چنانکه این الفاظ است : خواجه تو چه تجارت کنی. کم کس این را سه بار بیک دم تواند گفت که زبانش درنیاویزد و ضد این را که آسان بود گفتن و خوش و روان بود متلایم خوانند. (حدائق السحر فی دقائق الشعر چ مرحوم اقبال ص 87). و رجوع به تنافر شود.

معنی متنافر به فارسی

متنافر
هراسان و گریزان از ترس

معنی متنافر در فرهنگ معین

متنافر
(مُ تَ فِ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - دو خط که نه متوازی باشند و نه متقاطع . ۲ - دور شونده از یکدیگر.

معنی متنافر در فرهنگ فارسی عمید

متنافر
۱. هراسان و گریزان.
۲. آنچه شنیدن آن مطبوع نباشد، ناخوشایند، ناخوش آهنگ.

متنافر در دانشنامه اسلامی

متنافر
تنافر در لغت به معنای از هم رمندگی چیزهاست.
تنافر به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می شود.
← تنافر معنوی
ستودن نداند کس او را چو هست ••• میان بندگی را ببایدت بستدر این بیت از فردوسی تلفظ دقیق کلمه ی ببایدت این است که در روی حرف «ی» و «د» فتحه قرار می گیرد در صورتی که در بیت این دو حرف در کلمه به شکل ساکن خوانده می شوند. همچنین در بیت زیر از داستان رستم و سهراب در کلمه ی بخواندت نیز تنافر وجود دارد: چو داند بخواندت نزدیک خویش ••• دل مادرت گردد از درد ریشاین که چرا برخی از کلمات نه تنها گوش نواز نیست، بلکه کراهت در سمع دارند بحثی است که قاعده مربوط به آواشناسی و واج شناسی از شعبات علم زبان شناسی است اما در اینجا به طورکلی می توان گفت که تلفظ غیر طبیعی کلمات ایجاد غرابت می کند.

ارتباط محتوایی با متنافر

متنافر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
پادهمبُر

دو خط در اسپاش (فضا) یا همبُر (متقاطع) هستند، یا همراستا (موازی) هستند، یا هیچ یک از این دو نیستند که متنافر گفته می شوند. واژه "ناهمبُر" برای "غیرمتقاطع" پیشنهاد می شود. از این رو واژه "پادهمبُر" برای "متنافر" پیشنهاد می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• متنافر در جدول   • نهفتگی   • مترادف متنافر   • از طوایف قزلباش   • خط القعر   • پاندول   • دو خط متنافر چیست؟   • قطعی برای کتاب   • معنی متنافر   • مفهوم متنافر   • تعریف متنافر   • معرفی متنافر   • متنافر یعنی چی   • متنافر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متنافر
کلمه : متنافر
اشتباه تایپی : ljkhtv
عکس متنافر : در گوگل

آیا معنی متنافر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )