انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1077 100 1

محقق

/mohaqqaq/

مترادف محقق: پژوهشگر، دانشمند، عالم، متتبع، متجسس، متفحص | تایید، تحقیق شده، ثابت شده، درست، راست، قطعی، محرز، مدلل، مسجل، مسلم

متضاد محقق: نامحرز |

برابر پارسی: پژوهشگر، پژوهنده، کوشا

معنی محقق در لغت نامه دهخدا

محقق. [ م ُ ح َق ْ ق ِ ] (ع ص ) تحقیق کننده. (غیاث ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). پژوهنده. بررسنده. (غیاث ). آنکه سخن را به دلیل ثابت کند. (غیاث ) (آنندراج ). کسی که مطلب را به دلیل ثابت و مبرهن میکند. (ناظم الاطباء) :
بر یاد محقق مهینه
انگشت کهینه بسته دارد.
خاقانی.
مرا اسقف محقق تر شناسد
ز یعقوب و ز نسطور و ز ملکا.
خاقانی.
محققان سخن زین درخت میوه برند
وگر شوند سراسر درختک دانا.
خاقانی.
آنها که محققان راهند
در مسند فقر پادشاهند.
سعدی.
نه محقق بود نه دانشمند
چارپائی بر او کتابی چند.
سعدی.
محقق همان بیند اندر ابل
که در خوبرویان چین و چگل.
سعدی.
غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست
اول صبح است خیز آخر دنیا فناست.
سعدی.
|| در اصطلاح صوفیه کسی که بر او حقیقت اشیاءکما ینبغی منکشف گشته باشد و این معنی کسی را میسر است که از حجت و برهان گذشته به مرتبه ٔ کشف الهی رسیده باشد و به عین العیان مشاهده نموده باشد که حقیقت همه ٔ اشیاء حق است و بغیر از وجود احد مطلق موجودی دیگر نیست و موجودیت اشیاء دیگر بجز اضافت بیش نیست. (غیاث ) (آنندراج ). || کسی که به درستی و خوبی میداند و تدریس میکند و می آموزاند. کسی که قرآن مجید را با تفسیر آن به خوبی فراگرفته باشد. || واجب کننده ٔ چیزی. || حکیم و فیلسوف. || معلم و مدرس. (ناظم الاطباء).

محقق. [ م ُ ح َق ْ ق َ ](ع اِ) نام خطی از شش خط که ابن مقله آن را وضع کرده است. (غیاث ) (ناظم الاطباء). (قلم یا خط...) خط عراقی است که در زمان بنی عباس مرسوم گشت. قسمی از خطوط عربی (برای نوشتن ). یکی از هفت قلم قدیم. (یادداشت مرحوم دهخدا). قلمی (شعبه ای ) از خط عربی است مستخرج ازقلم ریاسی یا مدور کبیر. (ترجمه ٔ الفهرست ص 14). این خط در عهد بنی عباس پدید آمد و آن را خط عراقی و خط وراقی هم میگفتند و این خط مرتباً رو به ازدیاد و زیبائی گذاشت تا زمان مأمون. (ترجمه ٔ الفهرست ص 14).

محقق. [ م ُ ح َق ْ ق َ ] (ع ص ) چیزی که تحقیق شده. (غیاث ). آنچه به تحقیق رسیده. مسلم. آنچه به درستی دانسته شده است. درست. راست :
محقق است که دنیا سرای عاریت است
برای شستن و برخاستن نفرماید.
سعدی.
بعد از آن خبری محقق ازو نیامد. (ظفرنامه ٔ یزدی ج 2 ص 415).
- محقق شدن ؛ به ثبوت رسیدن.ثابت شدن :
حق نیست مگر که حب حیدر
خیرات بدو شود محقق.
ناصرخسرو.
و اهلیت این امانیت و محرمیت او این اسرار را محقق گشت. (کلیله و دمنه ).
- || واقعیت یافتن.به حقیقت پیوستن :
گر این خیال محقق شدی به بیداری
که روی عزم همایون ازاین طرف داری.
سعدی.
- محقق کردن ؛ به ثبوت رسانیدن. به منصه ٔ ظهور رسانیدن. استوار و قطعی ساختن : بر موجب این قضیت نیت غزوی دیگرمحقق کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 273).
- محقق گردیدن ؛ محقق شدن : و عجز آن طایفه در ایراد مثل قرآن هنگام تحدی محقق گشت. (لباب الالباب ص 7).
|| رصین. محکم. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی محقق به فارسی

محقق
نوعی از خطوط عربی اسلامی که ابن بواب آنرا اختراع کرده است .
به حقیقت پیوسته، محکم ومنظم، تحقیق کننده، اهل تحقیق، کسی که به حقیقت چیزی برسد، بازجو
(اسم) ۱ - تحقیق کنندهبازجو . ۲ - آنکه سخن خود را بدلیل ثابت کند . ۳ - دانشمندی که در علمی یا فنی به تتبع پردازد . ۴ - کسی که حقیقت اشیائ چنانکه باید برو کشف شده باشد و این معنی کسی را میسر است که از حجت و برهان گذشته بمرتب. کشف الهی رسیده باشد و بعین العیان مشاهده نموده باشد که حقیقت همه حق است و بغیر نور وجود واحد مطلق موجودی دیگر نیست و موجودیت اشیائ دیگر بجز اضافت نیست : محقق همان بیند اندر ابل که در خوبرویان چین و چگل . ( سعدی ) جمع : محققین .
آنچه که یقینا اتفاق افتد . یا مضارع محقق الوقوع . مضارعی است که وقوع آن حتمی است و گاه بجای این ضغیه فعل ماضی آورند : چنو ( چون آفتاب ) بر آید پیشی گرند حیوان خوش - چنو فورشد گردید یار جان ادبار . ( اسدی مناظره گبر و مسلم ) ( سعنی : چون او فرو شود ... ) مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد . ( مثنوی مولوی )
شیخ جعفر بن حسن حلی از مفاخر علمای امامیه قرن هفتم هجری است ( ف. ۶٠۲ ه.ق ف. ۶۷۶ ه.ق .) . مشهورترین تالیف محقق شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام است که به شرایع مشهور است . تولد و وفات او در حله بود .
شیخ زین الدین ابوالحسن علی بن حسین معروف به محقق کرکی ( ف. نجف. ۹۴٠ ه.ق.) از علمائ معروف معاصر شاه طهماسب صفوی سمت شیخ الاسلامی داشت و قاضی القضاه ایران بود. تالیفات بسیار دارد از جمله آثارش جامع المقاصد فی شرح القواعد حاشیه شرایع الاسلام شرح الفیه شهید اول . حاشیه تحریر علامه است .
شیخ جعفر بن حسن حلی از مفاخر علمای امامیه قرن هفتم هجری است ( ف. ۶٠۲ ه.ق ف. ۶۷۶ ه.ق .) . مشهورترین تالیف محقق شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام است که به شرایع مشهور است . تولد و وفات او در حله بود .
نام قسمی از خط عربی
( مصدر ) بثبوت رسیدن ثابت شدن .
( مصدر) محقق شدن : و عجز آن طایفه در ایراد مثل قر آن هنگام تحدی محقق گشت .
زین الدین عبدالروف
نام قسمی خط عربی
شیخ زین الدین ابوالحسن علی بن حسین معروف به محقق کرکی ( ف. نجف. ۹۴٠ ه.ق.) از علمائ معروف معاصر شاه طهماسب صفوی سمت شیخ الاسلامی داشت و قاضی القضاه ایران بود. تالیفات بسیار دارد از جمله آثارش جامع المقاصد فی شرح القواعد حاشیه شرایع الاسلام شرح الفیه شهید اول . حاشیه تحریر علامه است .

معنی محقق در فرهنگ معین

محقق
(مُ حَ قِّ) [ ع . ] (اِفا.) تحقیق کننده ، اهل تحقیق .
(مُ حَ قَّ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - امر تحقیق شده ، راست و درست . ۲ - تحقیق یافته ، به حقیقت پیوسته .

معنی محقق در فرهنگ فارسی عمید

محقق
۱. درست و استوار، قطعی و مسلّم.
۲. به حقیقت پیوسته.
۱. اهل تحقیق، تحقیق کننده.
۲. (تصوف) کسی که به حقیقت چیزی رسیده است.

محقق در دانشنامه اسلامی

محقق

...
محقق اردبیلی، به کوشش دفتر کنگره مقدس اردبیلی، مجموعه ای است دربردارنده چندین مقاله پیرامون ابعاد مختلف زندگانی علمی و معنوی محقق اردبیلی که به زبان فارسی نوشته شده است.
مطالب کتاب، در هفت بخش، تنظیم شده است. بخش های کتاب، ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر نداشته و تقریبا هر بخش، نوشته یک نویسنده می باشد. بخش ششم، دربردارنده مجموعا شش مقاله در مورد محقق اردبیلی است.
در بخش نخست، به معرفی کتب تراجم و رجالی پرداخته شده که به شرح حال و گزارش جنبه های مختلف زندگی محقق اردبیلی مبادرت نموده اند. از جمله این کتب، عبارتند از: «روضة المتقین» محمدتقی مجلسی (متوفی 1070ق)؛ «فائق المقال» احمد بن عبدالرضا (متوفی 1085ق)؛ «الزهر الربیع» سید جزائری؛ «حدائق المقربین» خاتون آبادی (متوفی1116ق)؛ «ریاض السیاحة» شیروانی (متوفی 1253ق) و... .
در بخش دوم، ناصرالدین حجازی، به معرفی اساتید، همدرسان و شاگردان محقق اردبیلی پرداخته است. برخی از این افراد عبارتند از:
در بخش سوم، نوشته علی اکبر زمانی نژاد، در دو فصل، به کتاب شناسی و نسخه شناسی آثار محقق اردبیلی پرداخته شده است: فصل اول: معرفی آثاری که قطعا از ایشان است؛ اعم از اینکه محقق اردبیلی در آثار به جای مانده از خود به تألیف آن کتاب تصریح کرده باشد و یا شرح حال نگاران و کتاب شناسان به او نسبت داده باشند و این نسبت، نسبت قطعی باشد و نیز اعم از اینکه نسخه خطی کامل یا ناقص آن وجود داشته باشد یا نه .
فصل دوم: معرفی آثاری که منسوب به محقق اردبیلی است. البته اکثر کتاب های این بخش، اشتباها به مقدس اردبیلی نسبت داده شده و تعدادی از آن ها هم مردد است که آیا از آثار محقق اردبیلی است یا نه و بعضی عناوین نیز نام دوم یا سومی هستند برای شناخت کتاب های قطعی مقدس اردبیلی؛ بدین نحو که یک کتاب از مقدس اردبیلی یا دو یا چند نام در کتاب های شرح حال نگاری و کتاب شناسی ذکر شده است .
سید محسن اعرجی یکی از عالمان بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری است. او بافضیلت ترین مراجع عالی قدر عصر خود و از مفاخر روزگارش بود.
نسب سید محسن اعرجی با بیست واسطه به حضرت امام زین العابدین علیه السلام می رسد.
سید محسن در خانواده ای روحانی در شهر بغداد، دیده به جهان گشود. پدرش سید حسن از روحانیان حوزه علمیه و مادرش زنی علویه و پاکدامن بود. از تاریخ تولد او اطلاع دقیقی در دست نیست.
سید محسن پس از گذارندن مراحل کودکی و نوجوانی به کسب و تجارت روی آورد و در بغداد مشغول تجارت شد. وی در کنار تجارت، لغت عرب و علوم عربی را تدریس می کرد و تا چهل سالگی در این حرفه مشغول فعالیت بود و پس از آن برای کسب معارف علوم دینی به نجف اشرف هجرت کرد. وی در نجف اشرف پس از اتمام مقدمات در درس آیات عظام و دانشوران بزرگ حوزه ی نجف شرکت کرد. همزمان با این مرجع عالی قدر، عالمان بسیار بزرگی چون: سید محمدمهدی بحرالعلوم، سید مهدی شهرستانی، ملا محمدهادی نراقی و شیخ جعفر کاشف الغطاء ظهور کردند. به همین دلیل قدر و منزلت سید محسن اعرجی پوشیده مانده و رجال شناسان به ابعاد زندگی وی نپرداخته اند.
بسیاری از طلاب و فضلا توانستند از محفل پربار درس سید محسن اعرجی استفاده کنند، مهمترین شاگردان سید محسن عبارتند از:
در طول تاریخ شیعه، اکثر عالمان شیعه توفیق تشرف به خانه خدا و به جا آوردن مناسک حج را داشته اند. آیت الله سید محسن اعرجی نیز در سال (1199 هـ.ق) به همراه استادش، شیخ جعفر کاشف الغطا، سید محمدجواد، صاحب «مفتاح الکرامه» و شیخ محمدعلی اعسم، به مکه مکرمه مشرف شد.
این تاجر شریکی داشت، پس از واقعه در روزی از روزها که دفتر را ورق می زد، مشاهده کرد که شریکش بدون اجازه او مبلغی را به عنوان خمس به سادات داده است، ناراحت شد و به تاجر گفت: من در این مبلغ با تو شریک نمی شوم و باید خودت همه آن ها را بپردازی. تاجر هم قبول کرد. شب آن روز شریک در خواب دید، امام علی علیه السلام به او فرمود: تو حواله فرزندم محسن را قبول نکردی؟ بگیر این هم سهم تو! نصف مبلغ را بگیر. پس، از خواب پرید و با کمال تعجب مشاهده کرد مقداری پول در دامنش ریخته شده است. وی پس از این خواب از عملش پشیمان شد.
در این لحظه از خواب پریدم و فردای آن روز سراغ شیخ احمد را گرفتم، گفتند به زیارت خانه خدا رفته است و پس از مدتی خبر مرگ او به گوشم رسید. شب وفات او همان شبی بود که من آن خواب را دیده بودم.
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی معروف به محقق یکی از بزرگترین علمای اسلام و مکتب تشیع در طول تاریخ است. افقه الفقهاء و رئیس العلماء بهترین شاگرد مکتب خاتم الانبیاء و عاشق مکتب فرزندان مرتضی در کلیه فضائل بالاتر از آن است که به وصف آید. هو زعیم الشیعه و مقیّم الشریعه ابوالمکارم و المعالم صاحب شرایع که شرایع او در صحت و قوام بی نظیر است و این کتاب اکثر علما و مراجع را مستفید و از سبک و اسلوب خاصی برخوردار که اغلب کتب فقهی بعدی ما را راهنما است شرایع الاسلام حاوی دوازده هزار مسئله از مسائل حلال و حرام می باشد که چندین بار تجدید چاپ شده و شامل کلیه ابواب فقهی است. شیخ عزیز مشهور به محقق و لفظ محقق مخصوص وی است و این عنوان آن جناب را صادق است. کما اینکه عنوان آیت الله مخصوص علامه حلّی است و دیگر علما اکثر شاگرد وی می باشند و لفظ و عنوان حجة الاسلام ابتدا محمد غزالی است که هم او و سایرین را چه سخت عنوانی و نمی دانیم فردا اینها را چه جوابی است؟!! و لفظ ثقة الاسلام ابتدا مرحوم کلینی که رحمت کند خداوند ایشان را که این لقب زیبد هر چند دیگران را چنین لقبی مکروه آید.
محقق از شاگردان پدر فاضلش حسن بن یحیی نجیب الدین محمد بن نما و سید شمس الدین ابن معد بود و خود بزرگواری از اهل مطالعه و تحقیق و بهترین معلّمی برای علمای بعدی. چه آنکه امثال غیاث الدین سید عبدالکریم طاووس و سید محمد جلال الدین فرزند سید رضی الدین طاووس ( عموزاده سید عبدالکریم ) عزّالدین حسن بن ابیطالب فاضل آبی جمال الدین یوسف فرزند حاتم شامی شمس الدین محمد بن صالح قسینی علی بن یوسف مطهر حلّی ابن داوود حلّی ابن سعید حلّی و نابغه روزگار آیت الله حلّی از محضر محقق سالها بهره مند بودند و از کرسی درس این استاد که امثال یوسف بن مطهر و ابن جهم حلّی نیز شرکت می کردند این شاگردان خود همگان به مقام استادی رسیدند. خواجه طوسی گاه به کرسی درس محقق حاضر می شد و محقق به احترام خواجه از جا برخاسته و از او درخواست تدریس می نمود ولی او قبول نمی کرد و در جلسه مستمع بود. نوشته اند آنگاه که محقق در مسئله استحباب تیاسر قبله سخن می راند فیما بین محقق و خواجه بحثی به میان آمد و خواجه رأی محقق را پسندید و قبول کرد ( مقصود از تیاسر: مختصر انحرافی به سمت چپ از سوی قبله به قبله است ) کلیه صاحب تراجم علما در کتب خویش اعم از شیعه و سنی به فضائل علمی و استادی محقق و خواهرزاده او علامه اعتراف دارند هر چند حلّه در زمان ابن دریس دانشگاه امام صادق علیه السلام گردید اما در عصر این دو بزرگوار قوس صعودی می پیماید و پیش بینی خیرالاوصیاء ( در جنگ صفین ) به خود جامه عمل می پوشد.
بیننده محترم محقق غیر از کتاب شرایع نافع در مختصر یا مختصرالنافع و کتاب معتبر در شرح مختصر در فقه، معارج در اصول و نهج الوصول در اصول، نکت در شرح نهایه، الکهنه در منطق، مسلک در اصول دین مسائل غریه و مسائل مصریه را نیز به رشته تحریر برد. او به سال 602 دیده به جهان گشود و به سال 676 در سن هفتاد و چهار سالگی ناگهان وفات نمود. مدفنش در شهر حلّه زیارتگاه است. پس از محقق اول کرسی درس فضلا به جناب علامه حلّی، فخر المحققین، شهید اول، علی بن خازن، فاضل مقداد و سپس به ابن فهد حلّی منتهی شد
«سید برهان الدین محقق حسینی ترمدی (ترمذی) » از سادات حسینی (ترمد) ترمذ بوده که در سال 560 یا 561ق متولد شده است. وی از صوفیان مشهور بوده و از جمله پیران مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد و در میان مردم خراسان به سید سِردان شهرت داشت.
وی در عنفوان جوانی به بلخ آمد و بر اثر آشنایی با بهاءالدین ولد، شاگرد و مرید وی شد. قابلیت، کشش و تعلق شدید او به شیخش بهاءولد موجب آن شد که شیخ او را برکشید و مورد (عطای بیحد) قرار داد و وظیفه تربیت و سرپرستی فرزندش جلال الدین محمد را به عهده او گذاشت که مولانا خود نیز ضمن اشاره به این معنی، از وی ستایش کرده است.
وی پس از جدایی از بهاءولد ظاهراً به زادگاهش ترمذ بازگشته، مجالس وعظ و تذکیر داشته و در میان اهالی شهر از عزت و اعتبار خاصی برخوردار بوده است. بعد از مدتی وی بار دیگر هوای پیوستن به بهاءالدین ولد را کرد. گفته اند که او در واقعه ای دید که پیرش فوت شده است، ازینرو در ترمذ عزاداری کرد. باز در واقعه ای دیگر دریافت که پیرش از او می خواهد که به نزد فرزندش جلال الدین محمد رود و وی را تنها نگذارد.
لذا سید با وجود اصرار بزرگان ترمذ بر ماندن، رو به سوی روم نهاد. سلطان ولد در این زمینه چنین می گوید:
سید برهان الدین ترمذی پس از مدتی، ظاهراً پس از فرونشستن فتنه مغول، جویای پیرش شد، تا آن که یکی از بزرگان به او اطلاع داد که بهاءالدین ولد در روم است. پس رخت سفر بربست و به سوی روم حرکت کرد و در 629ق یعنی یکسال پس از درگذشت بهاء ولد به قونیه رسید.
پس از مرگ بهاءالدین ولد، جلال الدین محمد خود را با غربت و مهجوری سختی مواجه یافت یاد و بلخ و سمرقند و خاطره آب آموی و دره های سغد و فرغانه را در خاطرش زنده می کرد. در گیرودار این احوال، سید برهان ترمذی شاگرد دیرینه و مرید وفادار بهاء ولد و مربی مهربان و محبوب دوران کودکی جلال الدین محمد به قونیه رسید، اما به مجرد ورود یا اندکی پیشتر، با تأثر و اندوه بسیار خبر یافته بود که سلطان العلمای بلخ یک سال قبل از ورود وی، در این شهر درگذشته بود. هنگام ورود سید به قونیه، مولانای جوان در لارنده بود، شهری که در سال های جوانیش برای اولین بار در آن جا به وعظ پرداخته و زن و فرزند یافته بود، اما به مجرد آگهی از ورود سید برهان با عجله خود را به قونیه رسانید.
بُرْهان ِمُحَقَّق ، سیدبرهان الدین محقق حسینی ترمذی از صوفیان مشهور و از جمله پیران مولانا جلال الدین محمد بلخی بود.
او در میان مردم خراسان به «سید سِرّدان » شهرت داشته است . این شهرت به اعتبار فراست و اشراف برهان محقق بر ضمایر و خواطر مردم بوده است . بنابراین ، گفته آنان که سبب این شهرت را پیشگویی برهان محقق از آشنایی شمس تبریزی با مولانا دانسته اند درست نمی نماید. مولانا و سلطان ولد از او به صورت های سید برهان الدین محقق ، برهان محقق ، و گاه به مناسبت ضرورت های شاعرانه ، برهان و برهان ِ دین هم یاد کرده اند. برهان محقق از سادات حسینی ترمذ بوده است و از او با القاب «فخر آل یاسین » و «سید اقطاب » نام برده اند اما اینکه بعضی نام او را «سید حسین » ثبت کرده اند البته نادرست ، و ناشی از بی دقتی مصحح مناقب العارفین است .
← سال ولادت
برهان محقق عارفی بود آشنا به علوم ظاهر و باطن که به قول سلطان ولد در روم نظیری نداشت . او آثار و نگارشهای صوفیانه را به جدّ و از روی تأمل مطالعه می کرد و به قولی از «علوم طبی و حکمت الهی » نیز آگاهی داشت. با وجود این ، جز مجموعه ای از گفته هایش که به عنوان معارف گردآوری شده ، اثر مکتوب دیگری از وی باقی نمانده است .
← تفسیر سوره فتح منتسب به محقق
(۱) حافظ حسین ابن کربلایی ، روضات الجنان ، به کوشش جعفر سلطان القرائی ، تهران ، ۳۴۹ش . (۲) احمد افلاکی ، مناقب العارفین ، به کوشش تحسین یازیجی ، آنکارا، ۹۷۶م . (۳) میکائیل بایرام ، «سید برهان الدین محقق ترمذی در تلاطم حوادث سیاسی » مولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان ، تهران ، ۳۶۹ش . (۴) برهان محقق ، معارف ، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران ، ۳۳۹ش . (۵) عبدالرحمان جامی ، نفحات الانس ، به کوشش مهدی توحیدی پور، تهران ، ۳۶۶ش . (۶) حمدالله مستوفی ، تاریخ گزیده ، به کوشش ادوارد براون ، لیدن ، ۹۱۰م . (۷) حسین خوارزمی ، جواهرالاسرار، به کوشش جواد شریعت ، اصفهان ، ۳۶۰ش . (۸) غیاث الدین خواندمیر، حبیب السیر، به کوشش محمد دبیرسیاقی ، تهران ، ۳۶۲ش . (۹) امین احمد رازی ، هفت اقلیم ، به کوشش جواد فاضل ، تهران ، ۳۴۰ش . (۱۰) عبدالحسین زرین کوب ، سرّنی ، تهران ، ۳۶۶ش . (۱۱) فریدون سپهسالار، رساله در احوال مولانا جلال الدین مولوی ، به کوشش سعید نفیسی ، تهران ، ۳۲۵ش . (۱۲) بهاءالدین سلطان ولد، رباب نامه ، به کوشش علی سلطانی گرد فرامرزی ، تهران ، ۳۵۹ش . (۱۳) بهاءالدین سلطان ولد، ولدنامه مثنوی ولدی ، به کوشش جلال همایی ، تهران ، ۳۱۵ش . (۱۴) دیوان سنایی ، به کوشش مدرس رضوی ، تهران ، ۳۶۲ش . (۱۵) شمس تبریزی ، مقالات ، به کوشش محمدعلی موحد، تهران ، ۳۶۹ش . (۱۶) ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران ، تهران ، ۳۶۶ش . (۱۷) بدیع الزمان فروزانفر، زندگانی مولانا جلال الدین محمد، تهران ، ۳۵۴ش . (۱۸) بدیع الزمان فروزانفر، مقدمه بر معارف نک: هم، برهان محقق . (۱۹) عبدالباقی گولپینارلی ، مولانا جلال الدین ، ترجمه توفیق هاشم پورسبحانی ، تهران ، ۳۶۳ش . (۲۰) عبدالباقی گولپینارلی ، مولویه بعد از مولانا، ترجمه توفیق هاشم پور سبحانی ، تهران ، ۳۶۶ش . (۲۱) محمدمعصوم معصوم علیشاه ، طرائق الحقائق ، به کوشش محمدجعفر محجوب ، تهران ، ۳۱۸ش . (۲۲) مولوی ، فیه ما فیه ، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران ، ۳۶۰ش . (۲۳) مولوی، کلیات شمس ، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران ، ۳۵۵ش . (۲۴) مولوی، مثنوی معنوی ، به کوشش نیکلسن ، لیدن ، ۹۳۳م . (۲۵) مولوی، مکتوبات ، به کوشش توفیق هاشم پور سبحانی ، تهران ، ۳۷۱ش . (۲۶) توفیق هاشم پور سبحانی ، تعلیقات بر مولانا جلال الدین .
خط محقق از گونه های مهم خوشنویسی اسلامی و از جمله خطوط ششگانه است که ابداع یا سامان دادن آن را به ابن مقله نسبت داده اند ونخستین خطی است که مورد تهذیب و هندسی کردن ابن مقله قرار گرفته است. برخی از خطاطان، خط محقق را پدر خطوط (عربی) گفته اند. این خط از خطوط اصیل اسلامی می باشد و خط ریحانی از این خط استخراج شده است. محقق به معنی محکم، منظم و استوار است که این معانی بر این خط صادق است. زیرا شکل ها و حروف صحیح، کامل و واضح است و متداخل و تودرتو نیست و پیوستگی و پیچیدگی درآن دیده نمی شود. خط محقق نزدیکترین خط به کوفی ساده است.تأثیر ذوق ایرانی در این خط کاملاً بارز است.
درآغاز دولت عباسی بازار خط نویسی رونق گرفته و اقلام بسیاری در خط پیدا شد، از این رو پیشرفت بزرگی در این عصر صورت گرفت.گر چه پیدایش خط محقق دقیقاً روشن نیست لکن ظهور و شهرت خط محقق در آغاز دولت عباسی بوده و نام آن در اوایل آن دولت به میان آمده است.
خط محقق از دسته خطوط موزون ( یعنی 24 قلمی که از قلم جلیل منشعب شده است ) نمی باشد و خود قلمی مستقل و جداگانه بوده است که به آن خط ورّاقی نیز گفته می شد. این خط توسط دانشمندان و هنرمندانی به نام «ورّاق» (ورّاقان خطاطانی بودند که جزو فضلا و علمای عصر محسوب می شدند و کارشان استنساخ و تصحیح کتب علمی و ادبی بود که پس از نوشتن و تصحیح آن را زینت داده و جلد کرده به فروش می رساندند. اینان قرآن را به خط محقق می نوشتند.) به منصّه ظهور رسیدو این امر به خوبی روشن می سازد که پیدایش این خط تأثیر شایانی در تذهیب و پیدایش خطوط دیگر داشته است.
در خط کوفی تعدادی اقلام به وجودآمد که پایه ی همه ی آن ها بر دو اصل« مدوّر» و «مبسوط» قرار داردو خطوط مدوّر امروزه به خطوط نرم (یا منحنی) تعبیر می شوند و آن هایی هستند که دایره ها و دنباله های حروف فرورفته، و سرازیر و متمایل به پایین نوشته می شوند مانند: ثلث و رقاع. خطوط دسته ی دوم ( مبسوط ) که امروز آن ها را به خط خشک تعبیر می کنند، آن هایی هستند که فرورفتگی و گودی و تمایل به پایین در آن ها دیده نمی شود، مانند: محقق.
محقق خطی شکوهمند و درشت اندام با فواصل منظم و بدون تداخل حروف و یکدست و یکنواخت با کمال روشنی و وضوح، که در قدیم مقیاس برای دیگر خطوط و منشأ پیدایش اقلام دیگری بوده است. خطی است در نهایت سادگی و روان که آن دور آن سطح است ( یا نسبت 2 و 4 ) از این رو شبیه ترین و نزدیکترین خط به کوفی و معقلی است.درمحقق حرکات و ضوابط ظریفتر از خط ثلث گذاشته می شود و علامت های تزیینی آن ساده تر و کمتر از ثلث است.در این خط هیچ خطی با حرف دیگر اشتباه نمی شود چون هر حرف شکل ثابت و معین خود را دارد.دسته ی الف ها از سایر خطوط بلند تر دیده می شود و با «ترویس» نوشته میشود یعنی بر ابتدای سر آن ها به اندازه نقطه ای سرک گذاشته می شود، و سنگینی کلمات بیشتر در یک سطربدون تقدیم و تأخیر در مرکز ثقل قرار می گیرد. در این خط حرکات قلم به نرمی نیست و اکثر احساس خشکی در آن می شود از این رو آن را به «یابس» تعبیر کرده اند، قلم در آن به کندی حرکت می کند و قطّ قلم در محقق بایستی کاملاً محرّف باشد.
خط محقق در زمان عبّاسیان شهرت یافت و در نوشتن قرآن به کار می رفت لیکن شیوع و رواج آن از دوره یخوشنویسی ابن بوّاب بوده است، که بیشتر قرآن ها و قطعات اشعار را با آن می نوشته اند، و این سنت تا قرن یازدهم رواج داشت که در نوشتن قرآن ها و گاهی دیوان اشعار به کار می رفته است. از آن پس به تدریج از رواج آن کاسته شد تا امروز که نویسنده و طالب آن کمیاب شده است به طوری که فقط برای تفنن و تنوع نگاشته می شود. شاید علت آن کندی در نوشتن آن است چون این خط از نظر زیبایی و وضوح از بسیاری از خطوط دیگر بهتر است به خصوص خط ریحانی. «محمود یارز» ، مؤلف کتاب مفتاح الکتابات القدیمه ، در این باره نظری دارد :" به مناسبت شباهت بعضی حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جای خود را به ثلث و ریحانی داد..."
بُرْهان ِمُحَقَّق ، سید برهان الدین محقق حسینی ترمذی د ح ق / ۲۴۴م ، از صوفیان مشهور و از جملة پیران مولانا جلال الدین محمد بلخی است.
او در میان مردم خراسان به « سید سِرّدان » شهرت داشته است . این شهرت به اعتبار فراست و اشراف برهان محقق بر ضمایر و خواطر مردم بوده است. بنابراین ، گفتة آنان که سبب این شهرت را پیشگویی برهان محقق از آشنایی شمس تبریزی با مولانا دانسته اند، درست نمی نماید. مولانا و سلطان ولد از او به صورتهای سید برهان الدین محقق ، برهان محقق ، و گاه به مناسبت ضرورتهای شاعرانه ، برهان و برهان ِ دین هم یاد کرده اند.
القاب
برهان محقق از سادات حسینی ترمذ بوده است و از او با القاب « فخر آل یاسین » و « سید اقطاب » نام برده اند.
سال ولادت
سال ولادت برهان محقق در سنگ مزار او در قیصریه - که متأخر و نو ساخت است - با حروف واژة « ثانی » برابر ۶۱ ق ثبت شده است .
زندگینامه
...محقق در دانشنامه ویکی پدیا

محقق
افراد:
محقق به معنی پژوهشگر
خط محقق
مسجد محقق
محقق حلی معروف به محقق یا محقق اول
محقق کرکی معروف به محقق ثانی
محمدباقر وحیدبهبهانی (محمدباقر وحیدبهبهانی)
محقق طباطبایی
محقق اعرجی
«محقق» به معنی پژوهشگر است. همچنین، «محقِّق» یا «محقَّق» ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
خط محقَّق
مسجد محقق
ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی فقیه، اصولی و شاعر بزرگ شیعی و مشهور به محقق حلی و محقق اول در سال ۶۰۲ در حله به دنیا آمد.
پدرش شمس الدین حسن حلی
ابن زهره حلی
وی یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان عصر خویش و دارای عظمت و اعتبار خاص در میان مجتهدان می باشد، به حدی که وقتی کلمه «محقق» را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر می کنند، شخصیت تحقیقی و علمی او مورد نظر است.
مقدمات و علوم دینی را نزد پدرش فراگرفت و از عالمان دیگر شیعه نیز بهره ها برد و در علوم و معارف اسلامی از جمله در فقه، اصول، کلام و پاره ای دانش های دیگر تسلط کامل یافت.
«محقق حلی، شاگرد جد و پدر خویش، و سید فخار بن معد موسوی و ابن زهره بوده است این اشتباه است» زیرا محقق ابن زهره را که در 585 درگذشته است درک نکرده است، بعید نیست که پدر محقق شاگرد ابن زهره بوده است.
سید محمد محقق داماد از مراجع تقلید معاصر.
سید مصطفی محقق داماد مجتهد، حقوق دان و استاد حوزه و دانشگاه .
محقق شکاک (به انگلیسی: Skeptical Inquirer) مجله دوماهانه آمریکایی است که توسط کمیته تحقیق شک گرا (CSI) با زیرعنوان مجله ای برای دانش و خرد منتشر می شود.
مرکز تحقیق
شک گرایی
شک گرایی علمی
اندیشه انتقادی
اندیشه آزاد
شبه علم
واژه نامه شک گرا
هدف تعیین شده سی اس آی ترویج بررسی انتقادی ادعاهای فراهنجار و علوم حاشیه ای از دیدگاه مسئولانه علمی و انتشار اطلاعات مستند درباره نتیجه این تحقیقات برای جامعه علمی و عموم مردم است. محقق شکاک یک مجله بین المللی است ولی ژورنال علمی رسمی نیست.
علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی (درگذشته روز عید غدیرِ سال ۹۴۰ قمری در نجف)، از علمای بزرگ عصر صفوی بود که از وطن خود جبل عامل مهاجرت کرد و ابتدا به عراق رفت و سپس در پی دعوت شاه اسماعیل صفوی برای تبلیغ و ترویج تشیع، به ایران آمد. شاه طهماسب او را به عنوان نایب امام زمان صاحب حقیقی دولت خواند و لذا او اختیارات واقعی را در دست گرفت. او یک مجتهد و اصولی صِرف بود و روش او را بسیاری از علمای شیعه نپسندیدند.
ترویج مذهب تشیّع و چشم اندازهای آن در آموزش و پرورش ایران، جلال جبل عاملی (عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علو تربیتی دانشگاه اصفهان)
محقق کرکی در روستای کرکِ نوحِ جبل عامل (در لبنان) به دنیا آمد.
کرکی در وطن خود، نزد محمد بن محمد بن خاتون، شمس الدین محمد جزینی، شمس الدین محمد احمد صهیونی و علی بن هلال جزایری دانش آموخت. سپس به مصر رفت و پس از سال ۹۰۹ ه‍.ق به عراق هجرت کرد؛ و در سال (۹۱۶ ه‍. ق) وارد ایران شد. او در شهرهای خراسان، اصفهان، قزوین و عراق اقدامات مهم و مؤثری به نفع آیین تشیع به سامان رسانید؛ به طوری که می توان گفت اساس و پایه مذهب شیعه را او در کشور به پا داشت.
محقّق کَرکی هر چند به دعوت شاه اسماعیل به ایران آمد ولی در زمان او توفیق چندانی به دست نیاورد، و محقّق کرکی در زمان او فرصت زیادی برای دست یابی در اداره امور کشور نیافت.
خط محقق از شیوه های مهم خوشنویسی اسلامی و از جمله خطوط ششگانه است که ابداع یا سامان دادن آنها را به ابن مقله نسبت داده اند. برخی از خطاطان خط محقق را پدر خطوط (عربی) گفته اند. این خط از خطوط اصیل اسلامی می باشد. خط محقق نزدیکترین خط به کوفی ساده است. در این خط اشکال حروف یکدست، یکنواخت و درشت اندام است که با فواصل منظم و بدون تداخل حروف می باشد.
برگرفته از وب گاه «نگارخانه ایرانی» (وابسته به وب گاه ترنج نت)
در آن وب گاه آمده است: «توجه: هرگونه کپی برداری از مطالب مندرج در این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.»
زهرا محقق استادیار دانشکده مهندسی هسته ای، پلاسما و رادیولوژی دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین است. او برنده جایزه جورج آپوستولکیس از انجمن بین المللی مدیریت و ارزیابی ایمنی شده است. زهرا محقق فرزند سید مصطفی محقق داماد است.
سعید محقق (زاده ۱۳۲۷ اصفهان- ۱۳۹۷ اصفهان)، بازیگر سینما و تئاتر ایران بود.
مرگ سپید
جعفرخان از فرنگ برگشته
کفش های میرزا نوروز
جاده زرین سمرقند
تو و من
مستاجر
یحیی
یک اصفهانی در نیویورک
فرنگستان(فیلم)
میرزا محتکر الدوله
لطفاً سکوت را رعایت فرمایید
شب نشینی در جهنم
وی در آثاری چون کفش های میرزا نوروز، جعفرخان از فرنگ برگشته و مرگ سپید نقش آفرینی داشت. محقق سابقه بازی با رضا ارحام صدر را نیز در کارنامه هنری خود داشت؛ و یکی از همراهان ارحام صدر بود که مکتب تئاتر اصفهان را بنا نهاد.
* دو دوست
سید هادی محقق (زادهٔ ۱۳۵۷) کارگردان فیلم، و فیلم نامه نویس ایرانی است.
محقق در سال ۱۳۵۷ در دهدشت ایران متولد شد و در رشتهٔ مکانیک خودرو تحصیل کرد. او فعالیت هنری خود را در سال ۱۹۹۰ به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر و در سال ۲۰۰۰ به عنوان بازیگر، طراح و دستیار کارگردان تلویزیون آغاز کرد. او در سال ۲۰۱۰ شروع به ساخت فیلم هایی برای تلویزیون کرد. در سال ۲۰۱۳ اولین فیلم بلند خود، او خوب سنگ می زند، را ساخت که برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی از جشنوارهٔ بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شد. دومین فیلم بلند او، ممیرو، جوایز بسیاری را در جشنواره های فیلم به دست آورد.
صدرا محقق روزنامه نگار و دبیر بخش اجتماعی روزنامه شرق است که در روز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ در منزلش بازداشت شد. چند روز بعد از بازداشت محقق، سازمان گزارشگران بدون مرز از مسئولین جمهوری اسلامی خواستند او و چند روزنامه نگار دیگر را آزاد نمایند. سرانجام این روزنامه نگار دو هفته بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. وی چهار سال قبل از آن نیز به علت اعتراض به نطق سید علی محمد بزرگواری نماینده مجلس ایران به همراه ۱۴ نفر از اهالی شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بود.
سایت روزنامه شرق
محمد محقق (متولد ۱۳۳۴ خورشیدی، در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ) سیاست مدار هزاره اهل افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی این کشور است. وی از چهره های شناخته شده رهبران جهادی افغانستان در طول جنگ شوروی در افغانستان و یکی از رهبران حزب وحدت اسلامی افغانستان بود که در آن دوران رهبری مجاهدین شیعه مذهب هزاره تبار را رهبری می کردند. وی در سمت های سیاسی مختلفی منجمله وزیر داخله افغانستان در دولت برهان الدین ربانی، وزیر برنامه ریزی در دولت موقت و انتقالی و نماینده پارلمان فعالیت کرده است.
حزب وحدت اسلامی افغانستان ۱۹۹۰–۲۰۰۶
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ۲۰۰۶
محمد محقق فرزند حاجی سرور متولد ۱۳۳۴ از روستای سفید چشمه از توابع ولسوالی چارکنت ولایت بلخ افغانستان است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در ولسوالی/شهرستان محل تولدش به اتمام رساند و برای گذراندن تحصیلا حوزوی، وارد حوزه علمیه مزار شریف شد و به یادگیری علوم اسلامی پرداخت. محمد محقق4 همسر و ۲۳ فرزند و ۲۴ نوه دارد.
محقق پس از کودتای ۷ ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ وارد کارزار سیاسی شد و به همراه برخی از همفکرانش در بهار ۱۳۵۸ سازمان نصر افغانستان را تأسیس و دست به قیام مسلحانه علیه حکومت وقت زدند. در ۲۴ سرطان ۱۳۶۸ با همکاری برخی چهره های مطرح منجمله عبدالعلی مزاری، کریم خلیلی، استاد محمد اکبری، قربان علی عرفانی، محمدآصف محسنی در یک ائتلافی که متشکل از ۸ حزب و تنظیم های دیگر بود، حزب وحدت اسلامی افغانستان را تشکیل دادند. محمد محقق پس از تأسیس حزب وحدت اسلامی افغانستان به عنوان مسئول عمومی صفحات شمال این حزب تعیین شد. در سال ۱۳۷۰ محمد محقق در همکاری با عبدالرشید دوستم، جنرال سید حسام الدین حقبین، جنرال مؤمن و سایر مجاهدین دیگر زمینه های سقوط حکومت محمد نجیب الله را هموار کردند. در سال ۱۳۷۱ و پس از سقوط حکومت نجیب الله محمد محقق علاوه بر مسئولیت سیاسی زون شمال حزب وحدت اسلامی افغانستان، وظیفه معاونت شورای عالی صفحات شمال را نیز بر عهده داشت. پس از کشته شدن عبدالعلی مزاری در سال ۱۳۷۳ و افزایش قدرت روزافزون طالبان به همراه دولت اسلامی افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود، ائتلاف شمال را تشکیل داده و وارد جنگ علیه طالبان شدند. در سال ۱۳۷۶ محقق به عنوان وزیر داخله افغانستان در دولت برهان الدین ربانی تعیین شد.
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ محمد محقق به عنوان معاون شورای عالی رهبری شمال و سخنگوی آن شورا تعیین گردید. در کنفرانس بن و گردهمایی بزرگ اضطراری، محقق به عنوان معاون اداره موقت و وزیر برنامه ریزی کشور تعیین گردید. در سال ۱۳۸۳ و پس از صدور فرمان قانون احزاب، وی شاخه نظامی حزب وحدت اسلامی را منحل و تحت پروسه دی.دی. آر تسلیحات این حزب را واگذار کرد. وی در ۱۹ حوت ۱۳۸۳ در اعتراض به تبعیض و بی عدالتی، کابینه را ترک کرد و از حکومت حامد کرزی اخراج شد.
مسجد محقق مربوط به دوره قاجار است و در استهبان، چهارراه آب پخش، خیابان سلمان، کوچه شاه، مسجد محقق واقع شده و با شمارهٔ ثبت ۲۶۶۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مهدی محقق (متولد ۱۰ بهمن ۱۳۰۸ خورشیدی) نویسنده، علامه، ادیب، فقیه، مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح و شارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران است. وی در شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. وی بنیان گذار دائرةالمعارف تشیع و عضو سابق هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
عضو و رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
عضو هیئت امنای انجمن فلسفهٔ ایران
عضو هیئت امناء و مدیر عامل بنیاد دائرةالمعارف اسلامی در سال ۱۳۶۲
سرپرست گروه فلسفه و کلام بنیاد پژوهش های اسلامی
عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
عضو وابستهٔ فرهنگستان علوم پزشکی (گروه طب اسلامی)
عضو شورای علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
سرپرست گروه پژوهش های طب اسلامی، وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۵
عضو شورای عالی پژوهشکدهٔ تاریخ علم
دو دوره رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مدیر مؤسسهٔ مطالعات اسلامی
در دهم بهمن ۱۳۰۸ خورشیدی در مشهد در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی و پدربزرگش ملا بمانعلی محقق دامغانی بود. مهدی محقق تا نه سالگی در آن شهر بود و سپس در سال ۱۳۱۷ به تهران منتقل گردید و تحصیلات خود را در سطح ابتدایی و متوسطه دنبال کرد. از سال ۱۳۲۳ شروع به تحصیلات حوزه ای کرد و برای استفاده از محضر استادان بزرگ در سال های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ به مشهد آمد و در مدرسهٔ نواب اقامت گزید و علوم حوزوی را در حوزه های علمیهٔ مشهد و تهران تا مرحلهٔ اجتهاد فرا گرفت و موفق به اخذ درجهٔ اجتهاد از آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء و آیت الله محمدتقی خوانساری گردید.
در سال ۱۳۲۷ وارد دانشگاه تهران شد و دورهٔ دکتری الهیات را در سال ۱۳۳۷ به پایان رسانید و در سال ۱۳۳۸ موفق به اخذ درجهٔ دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گردید و در سال ۱۳۳۹ پس از شرکت در آزمون دانشیاری به عضویت هیئت آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درآمد و پیش از آن به مدت نه سال در دبیرستان های تهران تدریس کرده بود که مدت سه سال از آن مدیر بخش کتب خطی کتابخانهٔ ملی فرهنگ هم بود. در سال ۱۳۴۰ از طرف دانشگاه لندن دعوت برای تدریس در دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا شد و به مدت دو سال در آن دیار به سر برد. در سال ۱۳۴۵ به مقام استادی دانشگاه نائل آمد و تا سال ۱۳۶۱ که بازنشسته گردید با همان سمت در گروه های زبان و ادبیات فارسی و عربی و فلسفه و علوم اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه تهران به تدریس درس های مختلف پرداخت. طی سال های ۱۳۴۷-۱۳۴۴ و ۱۳۵۷-۱۳۵۵ و ۱۳۶۱-۱۳۶۰ در دانشگاه مک گیل کانادا به تدریس فلسفه و کلام و عرفان اسلامی پرداخت و در سال ۱۳۴۷ شعبهٔ مؤسسهٔ مطالعات اسلامی آن دانشگاه را در تهران تأسیس کرد و نتیجهٔ آن نشر بیش از شصت اثر نفیس در زمینه های مختلف علوم اسلامی است که با همکاری متجاوز از سی تن از استادان داخل و سی تن از استادان خارجی در دو مجموعهٔ «سلسلهٔ دانش ایرانی» و «تاریخ علوم در اسلام» فراهم آورد و به جامعهٔ علمی تقدیم داشت.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

محقق در جدول کلمات

محقق و مستشرقی که درباره ایران تحقیق می کند
ایرانشناس
محقق | مصحح | مترجم و نویسنده نامی ایرانی که از کارهای مهم او | تصحیح و چاپ دیوان ناصرخسرو و تصحیح داستان ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی را میتوان نام برد
مجتبی مینوی
طبق تحقیقات به عمل آمده از طریق «لارنس سایز» محقق آفریقایی در لندن یکی از دلایل پیشرفت این کشور را رواج همکاری با کشورهای غربی می داند
چین
طبق تحقیقات به عمل آمده از طریق «لارنس سایز» محقق آفریقایی در لندن | یکی از دلایل پیشرفت این کشور به کارگیری سیاست خارجی مستقل است
هند
طبق تحقیقات به عمل از طریق « لارنس سایز » محقق آمریکایی در لندن یکی از دلایل پیشرفت این کشور به کارگیری سیاست خارجی مستقل است
هند
طبیعیدان و محقق در تاریخ طبیعی
ناتورالیست
کتابی از عبدالحسین زرین کوب | ادیب | مورخ و محقق معاصر
بامداد اسلام
از آثار مشیرالدوله پیرنیا محقق | ادیب و مترجم معاصر
حقوق بین الملل
از اثار مشیر الدوله پیرنیا محقق | ادیب | سیاستمدار | حقوقدان | تاریخ نگار ایرانی
حقوق بین الملل

معنی محقق به انگلیسی

scholar (اسم)
عضو فرهنگستان ، محقق ، ادیب ، دانشمند ، خردمند ، دانشور ، پژوهشگر ، دانش پژوه ، اهل تتبع ، شاگرد ممتاز
researchist (اسم)
محقق ، پژوهشگر
right (صفت)
راست ، صحیح ، درست ، واقعی ، بجا ، محقق ، ذیحق ، درست کار ، قائم
certain (صفت)
قطعی ، معلوم ، معین ، مسلم ، محقق ، خاطر جمع ، فلان ، تاحدی
unquestioning (صفت)
غیرقابل اعتراض ، محقق ، رد نکردنی ، غیرقابل منازعه
positive (صفت)
قطعی ، مثبت ، محقق ، یقین
sure (صفت)
قطعی ، مسلم ، محقق ، مطمئن ، خاطر جمع ، پشت گرم ، یقین ، استوار ، متقاعد ، از روی یقین ، راسخ یقینا
ascertained (صفت)
مشخص ، محقق
unquestionable (صفت)
محقق ، رد نکردنی ، غیرقابل منازعه
incontestable (صفت)
محقق ، بی چون و چرا ، غیر قابل بحی

معنی کلمه محقق به عربی

محقق
بالتاکيد , عالم , لا جدال فيه
إَحراز

محقق را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محقق گوگل   • محمد محقق   • خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی   • ثبت نام دانشگاه محقق اردبیلی   • رشته های دانشگاه محقق اردبیلی   • ثبت نام خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی   • محقق اردبیلی کیست   • کد پستی دانشگاه محقق اردبیلی   • معنی محقق   • مفهوم محقق   • تعریف محقق   • معرفی محقق   • محقق چیست   • محقق یعنی چی   • محقق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محقق
کلمه : محقق
اشتباه تایپی : lprr
آوا : mohaqqaq
نقش : صفت
عکس محقق : در گوگل


آیا معنی محقق مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )