انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1044 100 1

مرثیه

/marsiyye/

مترادف مرثیه: تعزیه، رثا، سوگ سرود، مرثیت، سوگنامه، نوحه، نوحه سرایی ، عزاداری، سوگواری، ماتم

متضاد مرثیه: سرود

برابر پارسی: سوگنامه، سوگیاد

معنی مرثیه در لغت نامه دهخدا

مرثیت. [ م َ ی َ ] (از ع ، اِمص ) مرثیة. رثاء. رجوع به مرثیة شود. || (اِمص ، اِ) مرثیه. مرده ستائی. عزاداری. شرح محامد و اوصاف مرده :
نه سپهر از برای مرثیتش
ده زبان چون درخت گندم شد.
خاقانی.
به مرثیت و ندبت در مصیبت خداوندفضل و احسان به انشاء و انشاد اشعاری چند عذب البیان و رطب اللسان شدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 455). || رثا و شعری که در شرح محامد متوفی گویند. چکامه ای که در عزای از دست رفته ای سرایند. رجوع به مرثیه گفتن شود :
مرثیت های او نگر دل خاک
بر زبان گیاه می گوید.
خاقانی.
- مرثیت ساختن ؛ مرثیه سرودن. مرثیه گفتن. در عزای کسی شعر سرودن و بر مرگ او تأسف خوردن و محاسن وی بر شمردن.
- مرثیت گفتن ؛ مرثیه ساختن. مرثیه گفتن. اوصاف و محامد مرده را بر شعر آوردن. در عزای کسی شعر گفتن :
او مهتری بود از جهودان که مرثیت کشتگان بدر همی گفت. (مجمل التواریخ و القصص ، فرهنگ فارسی معین ).
کرم مُرد پس مرثیت گویم او را
ندارم به مدحت دل اختراعی.
خاقانی.
- مرثیت خواندن ؛ مرثیه خواندن. در عزای کسی شعر مراثی خواندن.

مرثیة. [ م َ ی َ ] (ع مص ) مرده ستودن و رحمت کردن. (تاج المصادر بیهقی ). رثاء. رثی. رثایة. مرثاة. گریستن بر مرده و برشمردن و ذکر محاسن وی. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). رجوع به مرثیه و مرثیت شود. || در عزای مرده شعری سرودن. (از اقرب الموارد). رجوع به مرثیت و مرثیه شود. || رحمت و رقت آوردن . (از اقرب الموارد). رحم کردن. (یادداشت مؤلف ).

مرثیه. [ م َ ی َ ] (از ع ، اِمص ) مرثیة. مرثیت. در عزای مرده گریستن و برشمردن اوصاف او. رجوع به مرثیة شود. || (اِمص ،اِ) عزاداری. سوکواری. مرده ستائی. ذکر محامد و اوصاف مرده و ستایش او. نوحه سرائی در عزای کسی. مدیح مرده. شرح محاسن و ذکر خیر مرده. مرثیت.نیز رجوع به مرثیت شود : فرمود [ عضدالدوله ] تا وی را بردار کردند و با تبر و سنگ بکشتند و در مرثیه ٔ وی این ابیات بگفتند. (تاریخ بیهقی ص 291). در مرثیه او قطعه ای گفت. (تاریخ بیهقی ص 371). عتبی رساله ای در مرثیه او انشاء کرده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 441).
آن شوخ به قتل من دلخسته کمر بست
در مرثیه ام معنی باریک توان بست.
طاهر غنی (آنندراج ).
|| شعری که در سوک از دست رفته ای گویند. شعری که در عزای کسی گویند و در آن به محامد و صفات پسندیده ٔ وی اشاره کنند. رثاء. ج ، مراثی : یکی از شعرای خراسان نیشابوری این مرثیه بگفت اندر مرگ وی. (تاریخ بیهقی ص 186).
آورده سه بیت به تضمین ز شعر خویش
در مرثیه به نام نریمان برآمده.
خاقانی.
مرثیه ٔ همت است نقش خط سرنوشت
ضابطه ٔ آدم است سوک کرم داشتن.
واله (از آنندراج ).
|| روضه. (ناظم الاطباء). مراسم عزائی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه ٔکربلا برپا کنند. || اشعاری که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرایند و خوانند. نوحه.
- مرثیه خواندن ؛ نوحه و مراثی در مراسم عزاداری شهیدان کربلا به آهنگ خاص خواندن.
- مرثیه ساختن ؛ مرثیه سرودن. در عزای کسی شعر سرودن :
مرثیه سازم که مرد شاعرم
تا از اینجا برگ و لالنگی برم.
مولوی.
- مرثیه سرودن ؛ در رثای از دست رفته ای شعر گفتن و مدیح او کردن.
- || درشرح وقایع کربلا و در عزای بزرگان دین شعر مصیبت ساختن و خواندن. رجوع به مرثیه سرائی شود.
- مرثیه گفتن ؛ در عزای مرده ای شعر سرودن و محامد او بر شمردن : خواجه بونصر مشکان که این محتشم را به نشابور مرثیه گفت هم به هرات بمرد. (تاریخ بیهقی ص 371). و یکی از شعرای خراسان نیشابوری این مرثیه بگفت اندرمرگ وی. (تاریخ بیهقی ص 186).

معنی مرثیه به فارسی

مرثیه
شعریاسخنی که درسوگواری ودرمدح میت خوانده می شود، مراثی جمع
۱- ( مصدر) گریستن بر مرده و ذکر محامد وی . ۲- ( اسم ) نوحه سرایی . ۳- ( اسم ) شعری که بیاد مرده و در ذکر محاسن او و تاسف از مرگ وی گویند جمع : مراثی : مرثی. همت است نقش خط سرنوشت ضابط. آدم است سوگ کرم داشتن . ( واله هروی ) توضیح در عربی بمعنی مطلق بیان مصیبت و صفت مرده است و شعر شرط نیست .
در عزای مرده گریستن
( صفت ) کسی که مرثیه خواند : شد تذروش بباغ نوحه سرا عندلیبش بباغ مرثیه خوان . ( هاتف ) ۲ - کسی که در دسته های ایام سوگواری (مخصوصا ده. اول محرم و ده. سوم صفر) مرثی. ایمه و پیشوایان دین خواند .
عمل و شغل مرثیه خوان .
( مصدر) شعری در رثای مردهای گفتن : مرثیه سازم که مرد شاعرم تا ازینجا برگ و لالنگی برم . ( مثنوی .)
مرثیه گوی
عمل مرثیه ساز
که در عزای کسی شعر سراید
که در عزای مرده ای شعر سراید
سوکنامه

معنی مرثیه در فرهنگ معین

مرثیه
(مَ یِ) [ ع مرثیة . ] (مص ل .) شعر یا سخنی که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود.

معنی مرثیه در فرهنگ فارسی عمید

مرثیه
۱. شعر یا سخنی که در سوگواری خوانده می شود.
۲. (اسم مصدر) عزاداری.
کسی که مرثیه می خواند.

مرثیه در دانشنامه اسلامی

مرثیه
رثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکی های او و همچنین شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف است.
رثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکی های او و همچنین شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف است.
مرثیه
مرثیه نیز نوعی شعر است که به یاد مرده و در ذکر محاسن او و تأسف از مرگ وی سروده می شود؛ خصوصا اشعاری که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و شهیدان کربلا می باشد. مرثیه از لحاظ محتوا و مضمون از نوع ادب غنایی است؛ زیرا شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بیان می کند.
مرثیه در ادب فارسی
مرثیه در ادب فارسی سابقه ی دیرینی دارد. در دوره ی اسلامی قدیمی ترین مرثیه ی موجود شعر "ابوالینبغی" درباره ی ویرانی سمرقند است و بعد از او به نقل از مولف "تاریخ سیستان" قدیمی ترین مرثیه ی شعر فارسی دری از "محمدبن وصیف سیستانی" شاعر دربار صفاریان است که در زوال دولت صفاریان سروده شده است. "رودکی" شاعر قرن چهارم نیز یکی از نخستین شاعران مرثیه سراست. از مراثی او، قطعه شعری در مرثیه ی "شهید بلخی" و قطعه ی دیگری در مرثیه ی "ابوالحسن مرادی" شاعر باقی مانده است:
← مرثیه ای از رودکی
...
مرثیه
مرثیه به طور عام به شعر یا سخنی گفته می شود که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود. و در اصطلاح شیعه: به مراسم عزائی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا برپا کنند یا اشعاری که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرایند و خوانند، گفته می شود.
در فرهنگ شیعه مرثیه برای مصائب اهل بیت عصمت و طهارت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عزاداری یکی از عناصر اصلی و کلیدی در بررسی فرهنگ عاشورایی است، چنان که نمی توان نقش مثبت آن را در تحولات فرهنگی شیعه، نادیده گرفت.
برپایه روایات برپا داشتن عزا برای سالار شهیدان و یارانش، مرثیه سرایی برای آنان و گریه بر مصائبی که برایشان گذشته است، به ویژه در دهه اول محرم و مخصوصا در روز عاشورا مورد تاکید اهل بیت علیهم السلام بوده است.
عزاداری برای سیدالشهداء علیهم السلام در حقیقت اظهار محبت به خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است که قرآن، مودّت آن ها را واجب کرده است: « قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی» (سوره شوری، آیه 23)
در حقیقت عزاداری برای امام حسین علیه السلام اظهار همدردی در بزرگترین مصائبی است که برای اهل بیت علیه السلام و در واقع برای اسلام پیش آمده است. شیخ صدوق، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: "رحم الله شیعتنا! شیعتنا و الله هم المومنون! فقد و الله شرکونا فی المصیبه بطول الحزن و الحسرة؛ خداوند شیعیان ما را رحمت کند آنان به خدا سوگند حقیقتا مومنند. به خدا سوگند آنان در اندوه و حسرتی مدام در عزای ما سهیم اند." (ثواب اعمال، ص257، ج3)
و در روایات دیگری از ایشان نقل شده که فرمود: "وارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمه لنا وارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرحة التی کانت لنا؛ و بر آن چشم هایی که از سر دلسوزی بر ما اشک هایشان روان شده، رحم کن و بر آن دل هایی که برای ما بی تاب شده و آتش گرفته اند. رحم نما و بر شیون هایی که برای ما بلند گرییدند، رحم آور." (الکافی، ج4، ص582، ج11)
عزاداری برای سیدالشهداء علیه السلام یکی از بزرگترین مصادیق بزرگداشت شعائر الهی و نشانه پروامندی دل هاست. تحقیقا یکی از مهم ترین امتیازات جامعه شیعه، برخورداری از چشمه پرفیض نورانیت و معنویت عاشور است. این چشمه جوشان از نخستین روزی که موضوع یاد کرد مصیبت سیدالشهداء علیه السلام و یارانش مطرح شد جریان یافت و تا امروزه همچنان جاری است و پس از این هم ادامه خواهد داشت.
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
از ابعاد غیرمادی و غیربشری شهادت امام حسین علیه السلام، گریه و نوحه و مرثیه خوانی فرشتگان و اجنه بر آن حضرت است. روایاتی در این باره نقل شده و کسانی هم مدعی بوده اند که شعرها و نوحه های جن را به یاد عاشورا شنیده و گریسته اند، همچون مسور بن مخرمه.
نوحه هایی از قبیل این که: ایها القاتلون جهلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل.
یا این شعر: ایا عین جودی و لاتجمدی و جودی علی الهالک السید فبالطف امسی صریعا فقد رزئنا الغداة بامر بدی.
و امثال این گونه مراثی که در کتب مقتل و روایات آمده است. شهید مطهری در این باره می گوید: «در «قمقام زخار»، قسمت زیادی از مراثی جنی ها را بصورت شعر نقل کرده است. بعید نیست که این اشعار سراسر انتقاد و حنین و تحریک احساسات، از طرف علاقه مندان و شیعیان سروده می شده است و چون از طرف حکومت وقت، تحت تعقیب قرار می گرفتند لذا اشعاری که می سرودند به نام جنی منتشر می کردند که هم پی گم کرده باشند و هم مردم بهتر حفظ می کردند».
البته شعرهای مرثیه از قول جن، غیر از گریه و عزاداری ملائک و انبیا و کروبیان در عزای حسینی است که روایاتش متفاوت است.
                      
محتشم کاشانی                      
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
جملاتی که هنگام مرثیه خوانی، از زبان امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا یا بازماندگانشان گفته می شود، بی آن که در یک متن تاریخی یا روایی آمده باشد، در مقابل «زبان قال ».
این جملات، صرفا نوعی بیان عاطفی است که از حال و وضع کسی آنگونه برداشت می شود زیرا گاهی حالت ها گویاتر از الفاظ است. البته گاهی به بهانه «زبان حال »، حرف های نامناسب و سبک به اولیاء خدا و امام حسین علیه السلام نسبت می دهند که وهن مقام امام و نشان دهنده ذلت و خواری و زبونی است.
مثل این که از قول امام حسین علیه السلام می گویند: «شدم راضی که زینب خوار گردد...» یا این که امام، التماس کند جرعه ای آب به او بدهند.
این نحوه زبان حالها اغلب در اشعار مرثیه و نوحه دیده می شود که باید توجه نمود مطالب انحرافی و دروغ به آن پیشوایان حق و صدق، نسبت داده نشود.
جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، نشر معروف.
مرثیه و عزاداری در مصائب ائمه (علیهم السّلام) بیانگر میزان علاقه و ارادت به آنان و یک حرکت اجتماعی بر ضد ظلم و جور و احیاء عدل و سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) است.
گریه و خنده از عوارض وجودی انسان است، که بسیاری از حالات روحی و درونی انسان در این دو، بروز و ظهور پیدا می کنند و فطرت انسان بر این نهاده شده که در هنگام از دست دادن محبوب، اندوهگین و در هنگام شادی آنها، خشنود می شود. و غالباً این اندوه و شادی باعث بروز گریه و خنده می شوند.و دین مبین اسلام که قوانین آن با فطرت مطابق است (فطرة اللّه التی فطر الناس علیها ) بر این امر صحّه گذاشته و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) و صحابه ایشان به خاطر از دست دادن عزیزان خود غمگین می شدند و گریه می کردند که موارد متعددِ آن در متون شیعه و اهل سنت نقل شده، از جمله گریه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) برای پسرش ابراهیم یا برای فاطمه بنت اسد.
علامت عشق و محبّت
حال اگر ما شیعیان در مصیبت ائمه اطهار (علیهم السّلام) مرثیه، عزاداری و گریه می کنیم به این دلیل است که آنان محبوب ما هستند و تار و پود وجودمان، با عشق و محبّت آنان عجین شده و این اظهار محبت در حقیقت اداء حق رسالت است چرا که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در ازای رسالت و هدایتگری خویش، فقط مودتِ ذی القربی را طلب نموده اند: «قل لا اسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی». با توجه به این که خودِ اهل سنت گفته اند که منظور از قربی فاطمه (علیهاالسّلام)، علی (علیه السّلام) و فرزندان آن هاست. و محبّ واقعی کسی است که در شادی آنان مسرور و در مصیبت آنان اندوهگین باشد و این اختصاص به زمان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله وسلّم) ندارد، بلکه برای تمام ازمنه و کل مسلمانان ثابت است و هر مسلمانی در هر کجا و هر زمان موظّف به اداء حق رسالت است.
ابراز محبت سبب شفاعت
و حتی در عزای امام حسین (علیه السّلام) به خاطر ضایع شدن اجر رسالت و جاری شدن ظلم و جور در حق اهل بیت (علیهم السّلام) و ذوی القربی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) آسمان و زمین گریستند و این مطلب را مفسرین شیعه و اهل سنّت در ذیل آیه «فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین» ذکر کرده اند. هم چنین از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلّم) نقل شده: «الزموا مودتنا اهل البیت فانه من لقی اللّه و هو یحبّنا دخل الجنّة بشفاعتنا»؛ «همیشه با مودت ما اهل بیت همراه باشید، پس کسی که در روز قیامت خداوند را ملاقات کند در حالی که ما را دوست بدارد به واسطه شفاعت ما داخل بهشت خواهد شد.»و به قول شافعی:یا اهل بیت رسول اللّه حبکم•فرض من اللّه فی القرآن انزله
وسیله مبارزه با ظلم و احیاء عدل
...

مرثیه در دانشنامه ویکی پدیا

مرثیه
مَرثیه به طور عام شعر یا سخنی است که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود و به طور خاص گونه ای گسترده در ادبیات فارسی، عربی و اردو برای بیان مناقب و فضایل و سوگواری امامان شیعیان خصوصاً امام سوم شیعیان و عاشورا است.
صامت بروجردی
میرزا محمود فدایی مازندرانی
مرثیه واژه ایست عربی و به معنای سخن یا شعر یا سرودی است که در غم از دست دادن کسی که مرده است خوانده می شود. مرثیه بیشتر دربردارنده ستایش از مرده است.
عکس مرثیه
مرثیه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مرثیه (فیلم ۱۳۵۴)
مرثیه (فیلم ۲۰۰۶)
«مرثیه» تک آهنگی از هنرمند اهل فرانسه آلما است که در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد. این ترانه نماینده فرانسه در یوروویژن ۲۰۱۷ بود و به رتبه ۱۲ رسید.
مرثیه فیلمی ایرانی به کارگردانی و نویسندگی امیر نادری محصول سال ۱۳۵۴ است که در سال ۱۳۵۷ نمایش داده شد.نبو
سیدنصرالله، که بیش از هشت سال از عمرش را در زندان گذرانده، پس از آزادی درمی یابد که جامعه او را نمی پذیرد...
آمرزش خوانی (انگلیسی: Requiem) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به زاندرا هولر اشاره کرد.
مرثیه ای بر یک رؤیا (به انگلیسی: Requiem for a Dream) نام فیلمی درام و روان شناسی به کارگردانی دارن آرونوفسکی و نویسندگی دارن آرونوفسکی و هوبرت سلبی جونیور محصول سال ۲۰۰۰ از شرکت آمریکایی آرتیسان اینترتیمنت می باشد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته هوبرت سلبی جونیور ساخته شده است.
۱۴ مه ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-05-۱۴) (جشنواره کن)
سارا گلد فارب، بیوه زنی معتاد به تلویزیون که در کانی آیلند زندگی می کند، از شوهر متوفایش پسری به نام هری دارد. هری که معتاد است اغلب اوقاتش را با ماریون (یک طراح مد ناکام) و بهترین دوستش تایرون (مواد فروش سیاه پوست) می گذراند. هری و تایرون در پی به جیب زدن پول کلانی از راه فروش مواد مخدر هستند و ماریون هم در حالی که اعتیاد آن ها و ناامیدی توأم با آن شدت می گیرد، با آن دو همراه می شود. سارا نیز به تمام وقت خود را در جلوی تلویزیون می گذراند و رؤیای شرکت در مسابقه تلویزیونی محبوبش را در سر می پروراند. سارا که باور دارد حضورش در تلویزیون قطعی است، زیر نظر پزشک بدنامی شروع به رژیم گرفتن می کند تا لباس قرمز رنگی که در جوانی اش می پوشید، دوباره اندازه اش شود. او به زودی گرفتار قرص هایش می شود که در واقع مواد مخدر (مخلوطی از کوکایین و هروئین) هستند. اعتیادش او را از دنیای واقعی دور و توهم های هراسناکی را جانشین آن می کند. هری و تایرون هر چند در آغاز کارشان موفق به جمع آوری پول قابل توجهی می شوند، اما در نهایت این پول خرج مصرف فزاینده هر سه نفر می شود و از دست می رود. هری که همراه تایرون درصدد قاچاق مواد از شهری دیگر هستند، با عفونت بازوی هری (بر اثر تزریق با سرنگ آلوده) به دکتر مراجعه می کنند و به چنگ پلیس می افتند. بازوی هری برای پرهیز از گسترش عفونت قطع می شود و ماریون نیز که تنها و بی کس شده، به تن فروشی روی می آورد. سارا هم پس از گذشت مدتی کوتاه دچار فروپاشی عصبی و در آسایشگاه روانی بستری می شود.
داستان از دیدگاه سوم شخص بیان می شود و در طول روایت داستان به طور کاملاً منطقی بین چهار شخصیت اصلی تقسیم شده است.
مرثیه برای یک سنگین وزن (به انگلیسی: Requiem for a Heavyweight) فیلمی است آمریکایی به کارگردانی رالف نلسون و با بازی آنتونی کوئین، میکی رونی و جکی گلیسن که در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است.
مرثیه برای یک سنگین وزن در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
مرثیه برای یک سنگین وزن در راتن تومیتوز
ماونتین ریورا (آنتونی کوئین)، قهرمان سنگین وزن مشت زنی، ۱۷ سال در رینگ بوده و ۱۱۱ مسابقه را برده است. اما یکی از رقیبان جوان وی، عاقبت او را شکست می دهد و پس از مسابقه، پزشک به او توصیه می کند برای پرهیز از نابینا شدنش دست از مشت زنی بردارد.
مرثیه برف فیلمی به کارگردانی جمیل رستمی و نویسندگی شعله شریعتی ساختهٔ سال ۱۳۸۳ است.
شادی وریانی
محی الدین وریانی
مسعود یوسفی
عبداله احمدی
جلیل محمدویسی
دلنیا فرج پور
انور فرج پور
مرثیه جنگ (انگلیسی: War Requiem) فیلمی به کارگردانی درک جارمن است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لارنس الیویه، تیلدا سوئینتن، ناتانیل پارکر، شان بین و نایجل تری اشاره کرد.
"مرثیه رابینسون" (به انگلیسی: Robinson's Requiem) یک بازی ویدئویی در ژانر اکشن، نقش آفرینی است که در سال ۱۹۹۴ توسط شرکت سیلماریلز تهیه گردید. این بازی توسط سیلماریلز برای آمیگا، آتاری اس تی و مکینتاش منتشر شد. در همان سال شرکت ردی سافت وظیفه انتشار این بازی را برای کنسول ۳دی او و سیستم عامل داس بر عهده گرفت.
مرثیه رابینسون در موبی گیمز
سیلماریلز(آمیگا، مکینتاش، آتاری اس تی اروپا)
سانگ برد پروداکشنز(جگوار)
۳دی او ۱۹۹۶
مرثیه شرق در رثای پوشکین یا «مرثیه شرق در وفات پوشکین» نام قصیده ایست که میرزا فتحعلی آخوندزاده در واقعه بعد از کشته شدن الکساندر پوشکین سروده است. این قصیده در ژانویه ۱۹۳۷ سروده شده و جزء اولین کارهای آخوندزاده می باشد. این قصیده بعداً به کمک الکساندر بستوژف، دوست و آموزگار روسی آخوندزاده به زبان روسی ترجمه و در روزنامه Moskovskii Nablyudatel چاپ گردید.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مرثیه در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: رثاء) به اشعار یا سخنانی گفته می شود که در عزای از دست دادن کسی و تسلّای یاران و خویشان سروده می شود. اشعار رثایی ممکن است در ماتم مرگ پادشاهان، امرا، و بزرگان یا پیشوایان دینی سروده شود. در این اشعار با ذکر صفات و مناقب شخص ازدست رفته از مقام و منزلت وی سخن به میان می آید. نخستین نمونه های مرثیه در شعر فارسی که به دست ما رسیده، از اشعار رودکی سمرقندی شاعر عصر سامانی است. مرثیه هایی که رودکی در رثای ابوالحسن مرادی و شهید بلخی سروده، بسیار مشهور است. نخستین نمونه های مرثیۀ مذهبی شیعی و اولین سوگنامۀ مذهبی فارسی که به موضوع کربلا پرداخته است در دیوان کسایی دیده می شود. عمدۀ مرثیه های مذهبی در ادب فارسی اختصاص به واقعۀ عاشورا دارد و شاعران غیر شیعه نیز مرثیه های سوزناک و تأثیرگذاری سروده اند. سرودن این گونه اشعار رثایی در دورۀ صفوی افزایش یافته است. از مشهورترین مراثی مرثیۀ محتشم کاشانی است که در قالب ترکیب بند سروده شده و به تقلید از این ترکیب بند مرثیه های زیادی سروده شده است که البته هیچ کدام توفیق ترکیب بند محتشم را نیافته اند. مرثیه های شخصی و خانوادگی آن دسته از مرثیه هایی است که شاعر در رثای فرزند یا نزدیکانش سروده است که نمونه های برجستۀ چنین مرثیه هایی در اشعار فردوسی، خاقانی، مسعود سعد، حافظ، و جامی دیده می شود.

معنی مرثیه به انگلیسی

monody (اسم)
نوحه ، سرود عزا ، مرثیه ، اواز غم انگیز
jeremiad (اسم)
نوحه سرایی ، مرثیه ، سوگواری ، سوگ نامه
elegy (اسم)
مرثیه ، سوگ شعر
threnode (اسم)
مرثیه ، سوگ نامه
threnody (اسم)
مرثیه ، سوگ شعر ، شعر عزا

معنی کلمه مرثیه به عربی

مرثیه
مرثية
رثاء

مرثیه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود مرثیه امام حسین   • نوحه برای محرم   • متن مرثیه   • دانلود مداحی صوتی   • دانلود مرثیه ترکی   • دانلود روضه سوزناک   • سایت مرثیه   • دانلود مداحی محرم   • معنی مرثیه   • مفهوم مرثیه   • تعریف مرثیه   • معرفی مرثیه   • مرثیه چیست   • مرثیه یعنی چی   • مرثیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرثیه
کلمه : مرثیه
اشتباه تایپی : lvedi
آوا : marsiyye
نقش : اسم
عکس مرثیه : در گوگل


آیا معنی مرثیه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )