برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1153 100 1

مرثیه

/marsiyye/

مترادف مرثیه: تعزیه، رثا، سوگ سرود، مرثیت، سوگنامه، نوحه، نوحه سرایی ، عزاداری، سوگواری، ماتم

متضاد مرثیه: سرود

برابر پارسی: سوگنامه، سوگیاد

معنی مرثیه در لغت نامه دهخدا

مرثیت. [ م َ ی َ ] (از ع ، اِمص ) مرثیة. رثاء. رجوع به مرثیة شود. || (اِمص ، اِ) مرثیه. مرده ستائی. عزاداری. شرح محامد و اوصاف مرده :
نه سپهر از برای مرثیتش
ده زبان چون درخت گندم شد.
خاقانی.
به مرثیت و ندبت در مصیبت خداوندفضل و احسان به انشاء و انشاد اشعاری چند عذب البیان و رطب اللسان شدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 455). || رثا و شعری که در شرح محامد متوفی گویند. چکامه ای که در عزای از دست رفته ای سرایند. رجوع به مرثیه گفتن شود :
مرثیت های او نگر دل خاک
بر زبان گیاه می گوید.
خاقانی.
- مرثیت ساختن ؛ مرثیه سرودن. مرثیه گفتن. در عزای کسی شعر سرودن و بر مرگ او تأسف خوردن و محاسن وی بر شمردن.
- مرثیت گفتن ؛ مرثیه ساختن. مرثیه گفتن. اوصاف و محامد مرده را بر شعر آوردن. در عزای کسی شعر گفتن :
او مهتری بود از جهودان که مرثیت کشتگان بدر همی گفت. (مجمل التواریخ و القصص ، فرهنگ فارسی معین ).
کرم مُرد پس مرثیت گویم او را
ندارم به مدحت دل اختراعی.
خاقانی.
- مرثیت خواندن ؛ مرثیه خواندن. در عزای کسی شعر مراثی خواندن.

مرثیة. [ م َ ی َ ] (ع مص ) مرده ستودن و رحمت کردن. (تاج المصادر بیهقی ). رثاء. رثی. رثایة. مرثاة. گریستن بر مرده و برشمردن و ذکر محاسن وی. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). رجوع به مرثیه و مرثیت شود. || در عزای مرده شعری سرودن. (از اقرب الموارد). رجوع به مرثیت و مرثیه شود. || رحمت و رقت آوردن . (از اقرب الموارد). رحم کردن. (یادداشت مؤلف ).

مرثیه. [ م َ ی َ ] (از ع ، اِمص ) مرثیة. مرثیت. در عزای مرده گریستن و برشمردن اوصاف او. رجوع به مرثیة شود. || (اِمص ،اِ) عزاداری. سوکواری. مرده ستائی. ذکر محامد و اوصاف مرده و ستایش او. نوحه سرائی در عزای کسی. مدیح مرده. شرح محاسن و ذکر خیر مرده. مرثیت.نیز رجوع به مرثیت شود : فرمود [ عضدالدوله ] تا وی را بردار کردند و با تبر و سنگ بکشتند و در مرثیه ٔ وی این ابیات بگفتند. (تاریخ بیهقی ص 291). در مرثیه او قطعه ای گفت. (تاریخ بیهقی ص 371). عتبی رساله ای در مرثیه او انشاء کرده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 441).
آن شوخ به قتل من د ...

معنی مرثیه به فارسی

مرثیه
شعریاسخنی که درسوگواری ودرمدح میت خوانده می شود، مراثی جمع
۱- ( مصدر) گریستن بر مرده و ذکر محامد وی . ۲- ( اسم ) نوحه سرایی . ۳- ( اسم ) شعری که بیاد مرده و در ذکر محاسن او و تاسف از مرگ وی گویند جمع : مراثی : مرثی. همت است نقش خط سرنوشت ضابط. آدم است سوگ کرم داشتن . ( واله هروی ) توضیح در عربی بمعنی مطلق بیان مصیبت و صفت مرده است و شعر شرط نیست .
در عزای مرده گریستن
( صفت ) کسی که مرثیه خواند : شد تذروش بباغ نوحه سرا عندلیبش بباغ مرثیه خوان . ( هاتف ) ۲ - کسی که در دسته های ایام سوگواری (مخصوصا ده. اول محرم و ده. سوم صفر) مرثی. ایمه و پیشوایان دین خواند .
عمل و شغل مرثیه خوان .
( مصدر) شعری در رثای مردهای گفتن : مرثیه سازم که مرد شاعرم تا ازینجا برگ و لالنگی برم . ( مثنوی .)
مرثیه گوی
عمل مرثیه ساز
که در عزای کسی شعر سراید
که در عزای مرده ای شعر سراید
سوکنامه

معنی مرثیه در فرهنگ معین

مرثیه
(مَ یِ) [ ع مرثیة . ] (مص ل .) شعر یا سخنی که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود.

معنی مرثیه در فرهنگ فارسی عمید

مرثیه
۱. شعر یا سخنی که در سوگواری خوانده می شود.
۲. (اسم مصدر) عزاداری.
کسی که مرثیه می خواند.

مرثیه در دانشنامه اسلامی

مرثیه
رثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکی های او و همچنین شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف است.
رثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکی های او و همچنین شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف است.
مرثیه
مرثیه نیز نوعی شعر است که به یاد مرده و در ذکر محاسن او و تأسف از مرگ وی سروده می شود؛ خصوصا اشعاری که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و شهیدان کربلا می باشد. مرثیه از لحاظ محتوا و مضمون از نوع ادب غنایی است؛ زیرا شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بیان می کند.
مرثیه در ادب فارسی
مرثیه در ادب فارسی سابقه ی دیرینی دارد. در دوره ی اسلامی قدیمی ترین مرثیه ی موجود شعر "ابوالینبغی" درباره ی ویرانی سمرقند است و بعد از او به نقل از مولف "تاریخ سیستان" قدیمی ترین مرثیه ی شعر فارسی دری از "محمدبن وصیف سیستانی" شاعر دربار صفاریان است که در زوال دولت صفاریان سروده شده است. "رودکی" شاعر قرن چهارم نیز یکی از نخستین شاعران مرثیه سراست. از مراثی او، قطعه شعری در مرثیه ی "شهید بلخی" و قطعه ی دیگری در مرثیه ی "ابوالحسن مرادی" شاعر باقی مانده است:
← مرثیه ای از رودکی
...
مرثیه
مرثیه به طور عام به شعر یا سخنی گفته می شود که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود. و در اصطلاح شیعه: به مراسم عزائی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا برپا کنند یا اشعاری که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرایند و خوانند، گفته می شود.
در فرهنگ شیعه مرثیه برای مصائب اهل بیت عصمت و طهارت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عزاداری یکی از عناصر اصلی و کلیدی در بررسی فرهنگ عاشورایی است، چنان که نمی توان نقش مثبت آن را در تحولات فرهنگی شیعه، نادیده گرفت.
برپایه روایات برپا داشتن عزا برای سالار شهیدان و یارانش، مرثیه سرایی برای آنان و گریه بر مصائبی که برایشان گذشته است، به ویژه در دهه اول محرم و مخصوصا در روز عاشورا مورد تاکید اهل بیت علیهم السلام بوده است.
عزاداری برای سیدالشهداء علیهم السلام در حقیقت اظهار محبت به خاندان پیامبر خدا صلی الله ...

مرثیه در دانشنامه ویکی پدیا

مرثیه
مَرثیه به طور عام شعر یا سخنی است که در مدح و سوگواری مرده خوانده شود و به طور خاص گونه ای گسترده در ادبیات فارسی، عربی و اردو برای بیان مناقب و فضایل و سوگواری امامان شیعیان خصوصاً امام سوم شیعیان و عاشورا است.
صامت بروجردی
میرزا محمود فدایی مازندرانی
مرثیه واژه ایست عربی و به معنای سخن یا شعر یا سرودی است که در غم از دست دادن کسی که مرده است خوانده می شود. مرثیه بیشتر دربردارنده ستایش از مرده است.
عکس مرثیه
مرثیه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مرثیه (فیلم ۱۳۵۴)
مرثیه (فیلم ۲۰۰۶)
«مرثیه» تک آهنگی از هنرمند اهل فرانسه آلما است که در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد. این ترانه نماینده فرانسه در یوروویژن ۲۰۱۷ بود و به رتبه ۱۲ رسید.
مرثیه فیلمی ایرانی به کارگردانی و نویسندگی امیر نادری محصول سال ۱۳۵۴ است که در سال ۱۳۵۷ نمایش داده شد.نبو
سیدنصرالله، که بیش از هشت سال از عمرش را در زندان گذرانده، پس از آزادی درمی یابد که جامعه او را نمی پذیرد...
آمرزش خوانی (انگلیسی: Requiem) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به زاندرا هولر اشاره کرد.
مرثیه ای بر یک رؤیا (به انگلیسی: Requiem for a Dream) نام فیلمی درام و روان شناسی به کارگردانی دارن آرونوفسکی ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مرثیه در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: رثاء) به اشعار یا سخنانی گفته می شود که در عزای از دست دادن کسی و تسلّای یاران و خویشان سروده می شود. اشعار رثایی ممکن است در ماتم مرگ پادشاهان، امرا، و بزرگان یا پیشوایان دینی سروده شود. در این اشعار با ذکر صفات و مناقب شخص ازدست رفته از مقام و منزلت وی سخن به میان می آید. نخستین نمونه های مرثیه در شعر فارسی که به دست ما رسیده، از اشعار رودکی سمرقندی شاعر عصر سامانی است. مرثیه هایی که رودکی در رثای ابوالحسن مرادی و شهید بلخی سروده، بسیار مشهور است. نخستین نمونه های مرثیۀ مذهبی شیعی و اولین سوگنامۀ مذهبی فارسی که به موضوع کربلا پرداخته است در دیوان کسایی دیده می شود. عمدۀ مرثیه های مذهبی در ادب فارسی اختصاص به واقعۀ عاشورا دارد و شاعران غیر شیعه نیز مرثیه های سوزناک و تأثیرگذاری سروده اند. سرودن این گونه اشعار رثایی در دورۀ صفوی افزایش یافته است. از مشهورترین مراثی مرثیۀ محتشم کاشانی است که در قالب ترکیب بند سروده شده و به تقلید از این ترکیب بند مرثیه های زیادی سروده شده است که البته هیچ کدام توفیق ترکیب بند محتشم را نیافته اند. مرثیه های شخصی و خانوادگی آن دسته از مرثیه هایی است که شاعر در رثای فرزند یا نزدیکانش سروده است که نمونه های برجستۀ چنین مرثیه هایی در اشعار فردوسی، خاقانی، مسعود سعد، حافظ، و جامی دیده می شود.

ارتباط محتوایی با مرثیه

معنی مرثیه به انگلیسی

monody (اسم)
نوحه ، سرود عزا ، مرثیه ، اواز غم انگیز
jeremiad (اسم)
نوحه سرایی ، مرثیه ، سوگواری ، سوگ نامه
elegy (اسم)
مرثیه ، سوگ شعر
threnode (اسم)
مرثیه ، سوگ نامه
threnody (اسم)
مرثیه ، سوگ شعر ، شعر عزا

معنی کلمه مرثیه به عربی

مرثیه
مرثية
رثاء

مرثیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود مرثیه امام حسین   • نوحه برای محرم   • متن مرثیه   • دانلود مداحی صوتی   • دانلود مرثیه ترکی   • دانلود روضه سوزناک   • سایت مرثیه   • دانلود مداحی محرم   • معنی مرثیه   • مفهوم مرثیه   • تعریف مرثیه   • معرفی مرثیه   • مرثیه چیست   • مرثیه یعنی چی   • مرثیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرثیه
کلمه : مرثیه
اشتباه تایپی : lvedi
آوا : marsiyye
نقش : اسم
عکس مرثیه : در گوگل

آیا معنی مرثیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )