برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1270 100 1

مستوفی الممالک

/mostowfiyolmamAlek/

معنی مستوفی الممالک در لغت نامه دهخدا

مستوفی الممالک. [ م ُ ت َ فِل ْ م َ ل ِ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) رئیس مستوفیان در عهد صفویه. شغل مستوفی الممالک را صاحب تذکرةالملوک (ص 16) چنین توصیف کرده است : عالیجاه مستوفی الممالک... از جمله امراء عظام ، و شغل و عمل مشارالیه عظیم است و تمامت مالیات دیوانی که در کل ممالک محروسه داد و ستد می شود باید از قرار نسخجاتی که مشارالیه از دفتر نویسند و به عمال هر ولایت دهند مستند خود ساخته ، از آن قرار بدون زیاد و کم داد و ستد نمایند. و تمامت تیولات و همه سالجات بیکلربیکیان و خوانین و حکام و سلاطین و رسومات وزراء و مستوفیان و کلانتران و مواجب ارباب قلم و سایر عساکر منصوره و وظایف و سیورغالات و غیر هم ، و کیفیات دفتری که به مهر مشارالیه رسیده باشد، داد و ستد و تنخواه داده می شود. و وزراء دیوان اعلی بدون تصدیق مشارالیه از مالیات دیوانی چیزی داد و ستد نمی نمایند. و در مالیات دیوانی تصدیق و تجویز مشارالیه مناط اعتبار و اعتماد است. و محرران دیوان اعلی بعد از تصدیق ریش سفید هر سرکار و تجویز مشارالیه تعیین می شود. و ناظر و داروغه ٔ دفتر و صاحب توجیه و ضابطه نویس و اوارجه نویسان و غیر هم همگی جزومشارالیه... و بازخواست تقصیرات محرران دفتر دیوان با عالیجاه مشارالیه است. و مستوفیان جزو ممالک محروسه را به تجویز عالیجاه مشارالیه باید تعیین نمود.

مستوفی الممالک. [ م ُ ت َ فِل ْ م َ ل ِ ] (اِخ ) میرزا حسن خان پسر میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی ، از رجال اواخر دوره ٔ قاجاریه و اوایل سلسله ٔ پهلوی. تولد وی به سال 1291 هَ. ق. بود ودر یازده سالگی به مقام وزارت مالیه رسید، و چون خردسال بود وزیر دفتر بعنوان معاونت ، سمت مشاوری مستوفی را داشت. او تا بیست و یک سالگی در پست وزارت مالیه باقی ماند و سپس به اروپا رفت و هفت سال در آنجا اقامت کرد و در اوایل مشروطیت به ایران بازگشت و در زمان اتابک ، وزیر جنگ شد سپس وزیر مالیه و بعداً رئیس الوزراء گردید. وی چند بار به وکالت و وزارت و ریاست وزراء رسید، و جنگ بین المللی اول و مهاجرت آزادیخواهان و تشکیل کمیته ٔ ملی در عهد زمامداری او روی داد و حفظ بی طرفی ایران را وی اعلام کرد. در صفر سال 1334هَ. ق. مستعفی گردید. آخرین دوره ٔ ریاست وزرائی وی در سال 1345 هَ. ق. بود سپس به وکالت طهران انتخاب شد و در سال 1311 هَ. ش ...

معنی مستوفی الممالک به فارسی

مستوفی الممالک
میرزا حسن خان بن میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی از رجال اواخر قاجاریه و اوایل سلسله پهلوی ( و. ۱۲۹۱ ه. ق .- ف. ۱۳۵۱ ه.ق - ۱۳۱۱ ه.ش ) وی در یازده سالگی بمقام وزارت مالیه رسید و چون خردسال بود وزیر دفتر بعنوان معاونت سمت مشاوری مستوفی را داشت . تا ۲۱ سالگی در پست وزارت مالیه باقی ماند و سپس باروپا رفت و ۷ سال در آنجا اقامت کرد و در اویل مشروطیت بایران بازگشت و در زمان اتابک وزیر جنگ سپس وزیر مالیه و بعدا رئیس الوزرائ گردید . وی چند بار بوکالت و وزارت و ریاست وزرائ رسید و جنگ بین الملل اول و مهاجرت آزادیخواهان و تشکیل کمیته ملی در زمامداری او روی داد و حفظ بیطرفی ایران را او اعلام کرد و در صفر ۱۳۳۴ ه.ق . مستعفی گردید. آخرین دوره ریاست وزرایی وی در سال ۱۳۴۵ ه.ق . بود و سپس بوکالت تهران انتخاب شد.در سال ۱۳۱۱ شمسی بسکته قلبی درگذشت .
( اسم ) ۱- متصدی مالیه کشور ( صفویان ) توضیح در عهد صفویه وزیر اعظم که مستوفی الممالک تحت نظروی بکار مشغول بود شخصا وزیر دارایی محسوب می گردید . اما ذر واقع بیشتر امور فنی مالی مانند حسابداری و ممیزی و تنظیم بودجه برعهده مستوفی الممالک بود . اساسا مستوفی ممالک نظارت داشت . اعضای مهم زیردست مستوفی الممالک عبارت بودند از : ناظر داروغه دفتر خانه صاحب توجیه ضابطه نویس اوراجه نویس . مستوفی الممالک انتصاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل برای ماموران یا عمال مالی مقیم ولایات می نوشت . ۲- وزیر دارایی ( قاجاریه ) خزانه دار کشور ( قاجاریه ) .
رئیس مستوفیان در عهد صفویه

معنی مستوفی الممالک در فرهنگ فارسی عمید

مستوفی الممالک
مسئول و متصدی مالیات مملکت.

مستوفی الممالک در دانشنامه اسلامی

مستوفی الممالک
"میرزا یوسف مستوفی الممالک" معروف به «آقا» یا «جناب آقا» پسر "میرزا حسین مستوفی الممالک آشتیانی" در سال ۱۲۲۷هـ.ق. متولد گردید. وی در زمان صدارت پنج تن از صدر اعظم های سلسله قاجار "حاجی میرزا آقاسی"، "امیرکبیر"، "میرزا آقاخان نوری"، "محمدخان سپهسالار"، "میرزا حسین خان سپهسالار" عهده دار منصب مستوفی الممالکی بود که این خود نمایانگر موقعیت خاص وی می باشد.
"میرزا یوسف مستوفی الممالک" معروف به «آقا» یا «جناب آقا» پسر "میرزا حسین مستوفی الممالک آشتیانی" در سال ۱۲۲۷هـ.ق. متولد گردید. پدر وی از زمان سلطنت فتحعلی شاه، مستوفی الممالک ایران بود و مصدر خدماتی نیز در ایران گردید. وی همانند "قائم مقام" و "امیرکبیر" از اهالی آشتیان اراک و خواهر وی همسر قائم مقام فراهانی بود. خود نیز در تبریز در خدمت قائم مقام اشتغال داشت. پدربزرگ میرزا یوسف، "میرزا حسن" نیز به شغل مستوفی گری اشتغال داشته که بعد از فوت وی این شغل به پسرش "میرزا حسین" واگذار گردید و پس از فوت میرزا حسین در سال ۱۲۶۱هـ.ق. محمدشاه، پسرش، میرزا یوسف را به سمت مستوفی الممالکی یعنی «وزیر دارایی» منصوب کرد. بعدها نیز پسر میرزا یوسف، میرزا حسن به سمت مستوفی گری منصوب و تا اواخر سلطنت قاجاریه و اوایل سلسله پهلوی از احترام خاصی برخوردار بود.
مستوفی الممالک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • یوسف مستوفی، میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی، معروف به «آقا» یا «جناب آقا» پسر "میرزا حسین مستوفی الممالک آشتیانی، مستوفی الممالک دوره قاجار• حسن مستوفی، میرزا حسن مستوفی الممالک آشتیانی، پسر میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی، مستوفی الممالک دوره قاجار• محمدتفی مستوفی، میرزا محمدتقی مستوفی الممالک آشتیانی پسر هاشم خان آشتیانی، مستوفی الممالک دوره قاجار
...

مستوفی الممالک در دانشنامه ویکی پدیا

مستوفی الممالک
مستوفی الممالک یکی از مناصب و القاب دیوانی ایران از دوره مغول تا عصر قاجار است.
میرزا محمدعلی مستوفی اصفهانی، مستوفی فارس
میرزا علی اصغر مستوفی، مستوفی خراسان
میرزا شفیع تبریزی (جد ثقةالاسلام تبریزی) مستوفی آذربایجان
میرزا باقر خراسانی، مستوفی عراق
مستوفی الممالک رئیس طبقه مستوفیان بود. در دوره صفویه مستوفی الممالک مسئول امور مالی کل مملکت محسوب می شد و تمامی امور مالی و مالیاتی کشور و عزل و نصب مستوفیان به دست وی صورت می گرفت. او در این دوره از امرا عظام محسوب می شد و در اواخر دوره شاه سلطان حسین حق شرکت در امراجانقی (شورای عالی دولتی) را داشت.
نادرشاه پس از تاجگذاری منصب مستوفی الممالک را بین چهارنفر تقسیم کرد و هریک را به سرپرستی امور مالی بخشی از کشور گماشت، اما در دوره زندیه این منصب بار دیگر به یک نفر سپرده شد. در آغاز دوره قاجار با گسترش دستگاه اداری کشور مستوفی الممالک مقام دوم کشور شد و رتبه ای بالاتر از منشی الممالک و وزیرلشکر یافت. در سال ۱۳۰۶ هجری قمری امور مالی کشور در دفتر استیفا متمرکز بود که بخشی از وزارت داخله شمره می شد و زیر نظر وزیراعظم قرار داشت.
میرزا حسن مستوفی الممالک (۱۳ مهر ۱۲۵۴ برابر ۵ رمضان ۱۲۹۲ ه‍. ق. آشتیان - ۶ شهریور ۱۳۱۱ تهران)، معروف به «آقا»، دولتمرد ایرانی و پنج دوره نخست وزیر ایران (رئیس الوزراء) در دورهٔ قاجار و یک دوره نخست وزیر ایران در زمان سلطنت رضاشاه بود (جمعا شش دوره) . مستوفی الممالک، از معدود رجال قاجاری بود که نزد رضاشاه احترام داشت.نبو
فتحعلی شاهمحمدشاهناصرالدین شاهمظفرالدین شاهمحمدعلی شاه
۱۱۷۵–۱۱۶۱ ۱۲۱۳–۱۱۷۶ ۱۲۲۶–۱۲۱۳ ۱۲۷۵–۱۲۲۶ ۱۲۸۵–۱۲۷۵ ۱۲۸۸–۱۲۸۵
میرزا حسن فرزند میرزا یوسف آشتیانی بود. خاندان او بیش از یک قرن مقام و لقب مستوفی الممالکی (وزیر دارایی) داشتند. تحصیلات را در خانه و زیر نظر معلمان خصوصی آغاز کرد. در سال ۱۳۰۱ قمری (سال ۱۲۶۳ شمسی) از طرف ناصرالدین شاه لقب مستوفی الممالک گرفت و دو سال بعد، پس از درگذشت پدرش، تمام مشاغل میرزا یوسف را به ارث برد. میرزا هدایت الله وزیر دفتر (پسر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مستوفی الممالک در دانشنامه آزاد پارسی

مُستوفی الممالک
از مناصب کشوری دورۀ صفوی تا پایان قاجار. این مقام زیر نظر وزیر اعظم یا صدر اعظم خدمت می کرد و در حکم وزیر دارایی او بود. مستوفی بیشتر به امور مالی مانند حسابرسی، ممیزی و تنظیم بودجه می پرداخت و بر کار ولایات نظارت می کرد. اعضای زیر دست این مقام عبارت بودند از ناظر، داروغه، صاحب توجیه، ضابطه نویس، اوراجه نویس. ادارۀ زیر نظر این مقام به سه قسمت تقسیم می شد: خلاصه؛ توجیه؛ لشکرنویس. مستوفی الممالک بر انتخاب همۀ مستوفیان ولایات نظارت می کرد و دستورالعمل مأموران یا عمال مالی ولایات را می نگاشت. از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به بعد، مستوفی الممالک جنبۀ شغلی خود را به کلی از دست داد و فقط لقبی دولتی بود.

ارتباط محتوایی با مستوفی الممالک

مستوفی الممالک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
در لغت در واقع وزیر دارایی در عهد زندیه بود اداره ای به نام مستوفی وجود داشت که بقیه مستوفیان زیر نظر او به اعمالی چون حسابداری،حسابرسی،دریافت مالیات،امور مالی میپرداختند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خانه مستوفي الممالك   • میرزا یوسف آشتیانی   • فرزندان مستوفی الممالک   • مقبره مستوفی الممالک   • مستوفی الممالک ده ونک   • حسنعلی خان مستوفی   • خانه مستوفی الممالک در ده ونک   • مهدی قلی هدایت   • معنی مستوفی الممالک   • مفهوم مستوفی الممالک   • تعریف مستوفی الممالک   • معرفی مستوفی الممالک   • مستوفی الممالک چیست   • مستوفی الممالک یعنی چی   • مستوفی الممالک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مستوفی الممالک
کلمه : مستوفی الممالک
اشتباه تایپی : lsj,td hgllhg;
آوا : mostowfiyolmamAlek
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس مستوفی الممالک : در گوگل

آیا معنی مستوفی الممالک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )