برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

مضرب

/mazrab/

برابر پارسی: جای زدن، ابزار زدن، بس شمار، بازده، تیزی

معنی مضرب در لغت نامه دهخدا

مضرب.[ م َ رَ ] (ع مص ) مصدر میمی است بمعنی «الضرب ». (ازمحیطالمحیط). رفتن در زمین به طلب رزق. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). و رجوع به ضرب شود.

مضرب. [ م َ رَ / رِ ] (ع اِ) استخوان با مغز. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (ازمحیطالمحیط). || شمشیر. (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || تیزی شمشیر. (از منتهی الارب ) (ازذیل اقرب الموارد) (از آنندراج ). تیزی شمشیر. ج ، مضارب. (از محیط المحیط) (از ناظم الاطباء).

مضرب. [ م َ رِ ] (ع اِ) اسم مکان و زمان. (از محیط المحیط). یقال : اتت الناقة علی مضربها؛ یعنی به وقتی رسیده که گشن داده شود آن را. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || جای زدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || اصل و نسب و شرف. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط). || جای برپا کردن خیمه. (ناظم الاطباء).
- مضرب خیام ؛ خیمه گاه : ظاهر آن قلعه را مضرب خیام ظفرانجام ساخت. (حبیب السیر جزء دوم از جلد سوم ص 26).
|| (اصطلاح ریاضی ) حاصل ضرب عددی در عددی دیگر را مضرب هر یک از آن دو عدد نامند چون 56 که حاصل ضرب 7 و 8 است پس مضرب 7 و 8 نیز می باشد. بعبارت دیگر هرگاه عددی بر عدد دیگر قابل قسمت باشد آن عدد مضرب عدد دیگر است مانند 72 که مضرب 9 می باشد. و رجوع به ماده ٔ بعد و ذیل آن شود.
- مضرب های مشترک دو عدد ؛ هر عدد مضربهای بی شمار دارد چنانکه مضربهای عدد 3 عبارت است از: 3، 6،9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30، 33، 36 و... و یا مضربهای عدد 4 عبارت است از: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32 و 36 و... و میان مضربهای اعداد 3 و 4 یک عده مشترکند چنانکه عدد 12 و 24 و 36. از این روی اعداد 12 و 24 و 36 مضربهای مشترک اعداد 3 و 4 می باشند. و به عبارت دیگر هرگاه چند عدد بر دو عدد فرضی قابل قسمت باشند آن اعداد مضربهای مشترک آن دو عدد می باشند.و رجوع به ترکیب بعد شود.
- کوچکترین مضرب مشترک ؛ مضربهای مشترک چند عدد نمی توانند از بزرگترین آن اعداد کوچکتر باشند. پس مابین مضربهای مشترک چند عدد یکی از همه کوچکتر است و آن را ک ...

معنی مضرب به فارسی

مضرب
مکان یا زمان دن، مضارب جمع
( اسم خیم. بزرگ خر گاه جمع : مضارب .
جامه دوخته شده با نقش و خطوط الوان

معنی مضرب در فرهنگ معین

مضرب
(مَ رَ) [ ع . ] (اِ.) شمشیر، تیزی شمشیر. ج . مضارب .
(مَ رِ) [ ع . ] (اِ.)۱ - جای زدن .۲ - عددی که از ضرب کردن یک عدد در عدد دیگر به دست می آید.
(مُ ضَ رَّ) [ ع . ] (اِفا.)سخن چین ، فتنه انگیز.
(مِ رَ) [ ع . ] (اِ.) خیمة بزرگ ، خرگاه . ج . مضارب .

معنی مضرب در فرهنگ فارسی عمید

مضرب
برپا کنندۀ فتنه و غوغا، فتنه انگیز، سخن چین.
محلی که چیزی را برپا می کنند، محل برپا کردن خیمه.
۱. (ریاضی) عددی که از ضرب کردن یک عدد در عدد دیگر به دست می آید.
۲. [قدیمی] استخوان مغزدار.

مضرب در دانشنامه ویکی پدیا

مضرب
مضرب (انگلیسی: Multiple) در ریاضی، حاصل تقسیم یک مقدار در یک عدد حسابی است. به عبارت دیگر، برای مقادیر a و b، بیان می داریم که b مضرب a است، اگر b=na برقرار بوده و n عددی صحیح باشد. در این حالت اگر a مقداری غیر صفر باشد، b/a برابر مقدار صحیح n خواهد بود و به بیانی دیگر b بر a بخش پذیر است. هنگامی که a و b اعدادی صحیح هستند، اگر b مضربی از a باشد، a را مقسوم علیه b می‎خوانیم.
برای مثال مضرب های عدد 12 عبارتند از... 0 و 12 و 24 و 48 و....
که از فرمول مذکور استفاده می شود


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مضرب در دانشنامه آزاد پارسی

مَضْرَب (multiple)
در حساب، عددی که حاصل ضربعدد صحیح مفروض در عدد صحیح دیگر است. مثلاً، اعداد ۵، ۱۰، ۱۵، ... مضرب ۵، و اعداد ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ... مضرب ۲ هستند. مضرب مشترک چند عددِ مفروض، عددی است که مضرب همۀ آن ها باشد؛ مثلاً هر یک از اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰، ... مضرب مشترک دو عدد ۲ و ۵ هستند. کوچک ترین مضرب مشترکچند عدد، کوچک ترین عددی است که مضرب همۀ آن ها باشد؛ مثلاً ۱۰ کوچک ترین مضرب مشترک ۲ و ۵ است. اگر N مضرب عدد n باشد، آنگاه n عامل N است. مثلاً، ۱۸ مضربی از ۳، و ۳ عاملی از ۱۸ است. در جبر، کمیتی که به شکل حاصل ضرب باشد، مضرب هر یک از عوامل ضرب است، مثلاً ۵ba مضرب ۵ ، a، و bاست وx۲ - ۱ مضرب x+۱ و x-۱، زیرا x۲ - ۱ = (x - ۱)(x + ۱).

ارتباط محتوایی با مضرب

معنی مضرب به انگلیسی

multiple (اسم)
مضرب
submultiple (اسم)
مضرب ، برخه شمار ، خارج قسمت

معنی کلمه مضرب به عربی

مضرب
ضعف

مضرب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان
مضرب ۳ = سگان ( سه گان) یا نمایگان ۳

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مضرب یعنی چه   • مضرب 4   • مضرب چیست   • مضرب های عدد 7   • مضرب 3   • تعریف مضرب در ریاضی   • مضرب 5   • معنی مضرب   • مفهوم مضرب   • معرفی مضرب   • مضرب یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی مضرب
کلمه : مضرب
اشتباه تایپی : lqvf
آوا : mazrab
نقش : اسم
عکس مضرب : در گوگل

آیا معنی مضرب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )