برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1319 100 1

معادله

/mo'Adele/

مترادف معادله: برابری، تساوی، هم وزنی

متضاد معادله: نابرابری

برابر پارسی: همچندی، برابری، هم سنگی

معنی معادله در لغت نامه دهخدا

معادلت. [ م ُ دَ / دِ ل َ ] (از ع ، اِمص ) معادلة. معادله. برابری. مقابله : معادلت وضع حکمی به ازاء حکمی دیگر چنانکه گویند اگر درازان احمق باشند، پس کوتاهان زیرک باشند. (اساس الاقتباس ص 571). و رجوع به معادلة و معادله شود.

معادلة. [ م ُ دَ ل َ ] (ع مص ) با چیزی برابر آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || هم وزن کردن و برابر گردانیدن چیزی را به چیزی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || اندازه کردن میان دو چیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). و رجوع به معادله شود. || با کسی سوار شدن در کجاوه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خمیدن و بازگردیدن از کسی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). خمیدن. (از اقرب الموارد). توقف نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معادله. [ م ُ دَ ل َ / دِ ل ِ ] (از ع ،اِمص ) برابری. هم چندی. هم سنگی. هم تنگی. توازن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معادلة شود. || (اصطلاح ریاضی ) تساوی بین مقادیر معلوم و مجهول ، به شرطی که تنها به ازای مقادیر خاصی از مجهول برقرار باشد. این مقادیر خاص که در معادله صدق می کنند ریشه های معادله هستند مثل معادله ٔ 15 = x 3 که تنها به ازای 5 = x صحیح است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله با مشتقات نسبی ؛ معادله ٔ ریاضی که بین یک تابع (از چند متغیر مستقل ) و بعضی مشتقات نسبی متوالی آن برقرار است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ پوازوی ّ ؛ رابطه ای است که برطبق آن می توان (V) حجم مایعی را که در هر ثانیه از لوله ٔ موینیه ای به طول L و شعاع a تحت فشار p جاری می شود به دست آورد. و رجوع به فرهنگ اصطلاحات علمی شود.
- معادله ٔ جبری ؛ معادله ای که از تساوی دو عبارت جبری به دست آمده باشد و بجز شش عمل جبری شامل اعمال دیگر نباشد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ جرم - انرژی ؛ جرم و انرژی را در شرایط خاصی می توان به یکدیگر تبدیل کرد، رابطه ای که هم ارزی این دو کمیت را نشان دهد، رابطه ٔ اینشتین MC = E است که در آن C سرعت نور است. (فرهنگ اصطلا ...

معنی معادله به فارسی

معادله
برابرکردن، هموزن کردن دوچیز، اندازه گرفتن میان دوچیز ، همچندی
با چیزی برابر آمدن یا هم وزن کردن و برابر گردانیدن چیزی را به چیزی .
[consistent equations, compatible equations] [ریاضی] دو یا چند معادله که همۀ آنها دست کم به ازای یک مجموعه از مقادیر متغیرها برقرار باشند متـ . دستگاه معادله های سازگار consistent system of equations
[inconsistent equations, incompatible equations] [ریاضی] دسته ای از معادله ها که به ازای هر مجموعه ای از مقادیر متغیرها دست کم یکی از آن معادله ها برقرار نباشد متـ . دستگاه معادله های ناسازگار inconsistent system of equations
[semigeostrophic equations] [علوم جَوّ] سامانۀ معادلات تکانه و ترمودینامیک در مختصات زمین گَرد T ,Z ,Y ,X که از تقریب تکانۀ زمین گَرد مشتق شده است و نیازهای نظریۀ نیمه زمین گَرد را برآورده می سازد

معنی معادله در فرهنگ معین

معادله
(مُ دَ لَ یا دِ لِ) [ ع . معادلة ] ۱ - (مص م .) هم وزن کردن دو چیز، برابر کردن . ۲ - (اِمص .) برابری . ۳ - هموزنی . ۴ - در ریاضی دو عبارت جبری که به ازاء مقادیر معین صحیح باشد.

معنی معادله در فرهنگ فارسی عمید

معادله
۱. برابر کردن.
۲. هم وزن کردن دو چیز.
۳. اندازه گرفتن میان دو چیز.
۴. هم چندی.

معادله در دانشنامه اسلامی

اسلوب معادله یکی از آرایه های ادبی است که اساس آن برگرفته از آرایه تمثیل است و اسلوب معادله آن است که شاعر موضوع و مثالش را به طور جداگانه ای در یک مصراع مستقل جای دهد و امکان جابه جایی دو مصراع بدون برهم ریختن استقلال دستوری دو مصراع وجود داشته باشد.
منظور از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می شود. شاعر مطلبی را که غالبا یک مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می کند و برای اثبات ادعای خود دلیلی می آورد مثل این بیت صائب:اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است •••• اشک کباب موجب طغیان آتش استمی توان گفت بین دو مصرع این بیت معادله ای برقرار است. مصرع اول برابر با مصرع دوم است، یعنی بین آنها می توان علامت تساوی (=) گذاشت؛ چنانچه مشاهده می شود، دو مصرع بیت از نظر نحوی کاملاٌ مستقل هستند و از نظر معنایی برابر با هم. چنین تکنیکی در شعر، اسلوب معادله نامیده می شود. در شعر فارسی از قرن دهم به بعد محور اصلی سبک است و توسط صائب و بیدل به اوج خود رسیده است:هر که را بر خاک بنشانی به خاکت می کشد •••• شمع آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد «صائب»دور دستان را به احسان یاد کردن همت است •••• ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند «صائب»
اسلوب معادله از منظر شفیعی
اسلوب معادله از نظر تکنیک شبیه تمثیل است. صاحب نظرانی مثل دکتر شفیعی کدکنی تمثیل را برابر با اسلوب معادله می دانند. تمثیل ایراد سخنی از جانب نویسنده و آوردن یک مثال عامه پسند در اثبات سخن است.هر کس شکست قیمت خود بر زمین نماند •••• ارزن چو شد متاع، به زر زود می رسد «صائب»
فرق و شباهت تمثیل و اسلوب معادله
در تمثیل و اسلوب معادله شرط نیست که مصرع دوم، یا کلاٌ مصرعی که به عنوان مثال آورده می شود، مَثَل باشد؛ بلکه معمولاٌ مصرع اول یک مسئله عقلی و اخلاقی را مطرح می کند و مصرع بعد، مثالی حسی و قابل فهم تر است.گنبد مسجد شهر از همه فاضل تر بود •••• گر به عمامه کسی کوس فضیلت می زدتفاوت اصلی این دو تکنیک زبانی (اسلوب معادله و تمثیل)، با ارسال المثل است. در ارسال المثل، همیشه یک «مَثَل» در شعر یا در نثر آورده می شود، به عبارت دیگر مثال آن یک ضرب المثل است:سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان •••• چون تامل کند آن صورت انگشت نما را «سعدی ...


معادله در دانشنامه ویکی پدیا

معادله
معادله (واژه فارسی: هم چندی یا هَموگـِش) در ریاضیات بیان برابری دو چیز با استفاده از نماد هاست. در تمام معادله ها علامت تساوی (=) دیده می شود. هر معادله دو طرف دارد که در دو طرف علامت تساوی ظاهر می شوند.
دستگاه معادلات خطی
قاعده کرامر
معادله دو نوع است معادله خطی وغیر خطی معادلاتی که مجهول آن ها یک می باشد معادله خطی ومعادلاتی که مجهول آنها دارای توان بیشتر از یک می باشد معادله غیر خطی می گویند.در ریاضی معادله معمولاً بیان برابری دو عبارت است که در یکی یا هردوی آن ها متغیر یا متغیرهائی وجود دارند.
معادله هائی که فارغ از ارزش (یا مقدار) متغیرها همواره درست باشند، اتحاد نامیده می شوند. مثلاً معادله
اتحاد است چون x {\displaystyle x}   هر چه باشد این برابری همواره درست است. ولی معادله
معادله فیلمی به ساخته ابراهیم وحیدزاده است در سال ۱۳۸۲.
حسین یاری(بیژن)
مریلا زارعی(زهره)
سعید پورصمیمی(علیمراد)
ثریا قاسمی(فخری)
آزیتا حاجیان(عمه)
عارف لرستانی(امیر)
یوسف تیموری(ناصر)
شمسی فضل الهی(مادر زهره)
رویا افشاری(مادر امیر)
جمشید شاه محمدی(فیروز)
علیرضا سلمان نژاد(پدر امیر)
رضا فیض نوروزی(وکیل)
هوشنگ قوانلو(دکتر مار یوسف)
غلامرضا طباطبائی(استاد)
بیژن پس از حل معادله ای دشوار در میان استادان و هم دانشگاهیانش مورد توجه زهره قرار می گیرد، اما مشکلی در راه ازدواج این دو وجود دارد...
معادله آرنیوس فرمولی برای وابستگی نرخ واکنش شیمیایی به دما می باشد. این فرمول توسط سوانت آرنیوس در سال ۱۸۸۹ پیشنهاد شد. این فرمول کاربردهای وسیع و مهمی را درتعیین نرخ واکنش های شیمیایی و محاسبه انرژی فعال سازی دارد. آرنیوس توجیه فیزیکی و تفسیر برای فرمول ارائه داد. در حال حاضر، این رابطه به عنوان یک رابطه تجربی شناخته می شود.
k نرخ ثابت
T دمای مطلق برحسب کلوین
A فاکتور احتمال ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معادله در دانشنامه آزاد پارسی

معادله (equation)
در ریاضیات، تساوی دو عبارتِمشتمل بر یک یا چند کمیت مجهول، به قسمی که تساوی به ازای بعضی از مقادیر آن مجهول یا مجهول ها برقرار باشد. برای نشان دادن تساوی از علامت «=» استفاده می کنند. منظور از حل معادله یافتن مقدار یا مقادیری از کمیت مجهول است که در معادله صدق کنند، یعنی معادله به ازای آن ها برقرار باشد. مثلاً، معادلۀx+۴=۷ وقتی برقرار است که x برابر با ۳ باشد. مقادیری از مجهول را که در معادله صدق می کنند، جواب هایا ریشه هایمعادله می نامند. حل معادله معمولاً شامل تبدیل آن به شکل متعارف ساده است. این کار طی مراحل زیر صورت می گیرد: (۱) جمع کردن یک کمیت با هر دو طرف معادله، (۲) تفریق کردن یک کمیت از هر دو طرف معادله، (۳) ضرب کردن هر دو طرف معادله در یک کمیت غیر صفر. با این فرآیند، معادله به شکلی ساده درمی آید، ولی جواب های آن تغییر نمی کند. مثلاً برای حل معادلۀ ۷x -۴ = ۳x + ۸چنین عمل می کنیم: ۳x را از دو طرف کم می کنیم تا جمله های شامل x در یک طرف، طرف چپ، قرار گیرند:۷x - ۴ - ۳x = ۳x + ۸ - ۳x یا۴x-۴=۸ عدد ۴ را به دو طرف می افزاییم تا مقادیر ثابت در یک طرف، طرف راست، قرار گیرند: ۴+۸=۴x-۴+۴ یا ۴x=۱۲. طرفین را بر ۴ تقسیم می کنیم تا جواب به دسـت آید. ۴÷۱۲=۴÷ ۴x یا ۳=x
معادلۀ چندجمله ای (معادلۀ چندجمله ای). نوعی معادله است که بیشترین بررسی ها دربارۀ آن صورت گرفته است و بسیار مطرح می شود. این معادله از تساوی یک چندجمله ای با صفر تشکیل می شود و معمولاً یک کمیت مجهول دارد. درجۀمعادلۀ چندجمله ای همان درجۀ چندجمله ای، یعنی بزرگ ترین توانمجهول در چندجمله ای، است. مثلاً معادلۀ ۰=۱+۲xیک معادلۀ درجۀ اول یا خطی،۳x۲ + ۲x + ۱ = ۰یک معادلۀ درجۀ دوم، و۴x۳ + ۳x۲ + ۲x + ۱ = ۰ معادله ای از درجۀ سوم است.
معادلۀ نامعیّن (معادلۀ نامعیّن).معادله ای با بیش از یک مجهول و دارای مجموعۀ جواب نامتناهی است، مثلاً، معادلۀ ۲x = y. معادلۀ دیوفانتی(دیوفانتوسی) یا سیاله معادله ای نامعیّن است که ضرایب آن صحیحاند و جواب های صحیح آن موردنظر است. این معادله به نام دیوفانتوس اسکندرانی(ز ح ۲۵۰م) نامیده شده است.
اتحاد(اتحاد). معادله ای است که به ازای همۀ مقادیر مجهول ها برقرار باشد. مثلاًx + x = ۲x یک اتحاد است، ولی برای نمایش اتحاد به جای علامت تساوی معمولاً از علامت ...

ارتباط محتوایی با معادله

معادله در جدول کلمات

قالب معادله ریاضی
ماتریس
نوعی معادله در ریاضی
سهمی

معنی معادله به انگلیسی

equation (اسم)
برابری ، معادله

معنی کلمه معادله به عربی

معادله
معادلة
ساو

معادله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف90
در انگارش(ریاضیات):هموگش-همچندی
مینا علمداری
همترازی
ایزاد
معادله
دوسویه ، همداد
شود و گُشود
گُشود : گُ - شود : شود به مینه بسته است و هم ریشه با shut انگلیسی و پیشوند گُ- مینه آن را برمیگرداند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معادلات درجه دوم   • نام معادلات ریاضی   • انواع معادلات ریاضی   • معادله هشتم   • معادله هفتم   • نوعی معادله در ریاضی در جدول   • تعریف معادله   • معادله درجه اول   • معنی معادله   • مفهوم معادله   • معرفی معادله   • معادله چیست   • معادله یعنی چی   • معادله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معادله
کلمه : معادله
اشتباه تایپی : luhngi
آوا : mo'Adele
نقش : اسم
عکس معادله : در گوگل

آیا معنی معادله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )