انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1091 100 1

معادله

/mo'Adele/

مترادف معادله: برابری، تساوی، هم وزنی

متضاد معادله: نابرابری

برابر پارسی: همچندی، برابری، هم سنگی

معنی معادله در لغت نامه دهخدا

معادلت. [ م ُ دَ / دِ ل َ ] (از ع ، اِمص ) معادلة. معادله. برابری. مقابله : معادلت وضع حکمی به ازاء حکمی دیگر چنانکه گویند اگر درازان احمق باشند، پس کوتاهان زیرک باشند. (اساس الاقتباس ص 571). و رجوع به معادلة و معادله شود.

معادلة. [ م ُ دَ ل َ ] (ع مص ) با چیزی برابر آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || هم وزن کردن و برابر گردانیدن چیزی را به چیزی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || اندازه کردن میان دو چیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). و رجوع به معادله شود. || با کسی سوار شدن در کجاوه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خمیدن و بازگردیدن از کسی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). خمیدن. (از اقرب الموارد). توقف نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معادله. [ م ُ دَ ل َ / دِ ل ِ ] (از ع ،اِمص ) برابری. هم چندی. هم سنگی. هم تنگی. توازن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معادلة شود. || (اصطلاح ریاضی ) تساوی بین مقادیر معلوم و مجهول ، به شرطی که تنها به ازای مقادیر خاصی از مجهول برقرار باشد. این مقادیر خاص که در معادله صدق می کنند ریشه های معادله هستند مثل معادله ٔ 15 = x 3 که تنها به ازای 5 = x صحیح است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله با مشتقات نسبی ؛ معادله ٔ ریاضی که بین یک تابع (از چند متغیر مستقل ) و بعضی مشتقات نسبی متوالی آن برقرار است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ پوازوی ّ ؛ رابطه ای است که برطبق آن می توان (V) حجم مایعی را که در هر ثانیه از لوله ٔ موینیه ای به طول L و شعاع a تحت فشار p جاری می شود به دست آورد. و رجوع به فرهنگ اصطلاحات علمی شود.
- معادله ٔ جبری ؛ معادله ای که از تساوی دو عبارت جبری به دست آمده باشد و بجز شش عمل جبری شامل اعمال دیگر نباشد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ جرم - انرژی ؛ جرم و انرژی را در شرایط خاصی می توان به یکدیگر تبدیل کرد، رابطه ای که هم ارزی این دو کمیت را نشان دهد، رابطه ٔ اینشتین MC = E است که در آن C سرعت نور است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ حرکت ؛ رابطه ٔ بین مسافت و زمان که برای بررسی وضع یک جسم متحرک نوشته می شود معادله ٔ حرکت است. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ درجه ٔ دوم ؛ معادله ای که مجهول آن از درجه ٔ دوم است. تمام معادلات درجه ٔ دوم را می توان به صورت. 0= c+bx+ax2 نوشت. رابطه ٔ کلی ریشه های معادله درجه ٔ دوم :
4ac2a - b2 خ β b - = x
مقدار مجهول را برحسب ضرایب معادله بیان می کند. درحالتی که 4ac-b2 (مبین معادله ) مساوی صفر باشد، دو ریشه برابر می شود و در این صورت گویند معادله ریشه ٔ مضاعف دارد. ریشه ٔ مضاعف بوسیله ٔ رابطه ٔ 2a b - =x معین می شود.
وقتی که مبین مثبت باشد دو ریشه ٔ معادله حقیقی است و وقتی که مبین منفی باشدمعادله دو ریشه ٔ مختلط دارد. 4ac - b2 خ عدد موهومی است به صورت b2 - 4ac Ai به این ترتیب معادله ٔ درجه ٔ دوم همیشه دارای دو ریشه است (که ممکن است حقیقی ، مختلط و یا مساوی باشند) (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ دیفرانسیل ؛ معادله ای که شامل ضرایب دیفرانسیلی است. معادله ٔ دیفرانسیل عادی معادله ای است که فقطدارای یک متغیر مستقل است. مرتبه ٔ معادله ٔ دیفرانسیل مرتبه ٔ مشتق با بزرگترین مرتبه ٔ موجود در معادله است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ دیفرانسیل عادی ؛ معادله ٔ ریاضی که بین متغیر مستقل یا متغیر تابع و مشتقات آن برقرار است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ زمان ؛ اختلاف بین زمان متوسط خورشیدی ، زمانی که ساعت نشان میدهد، و زمان ظاهری خورشیدی است. زمان چرخش زمین بدور خود کاملاً برابر با فاصله ٔزمان از یک ظهر تا ظهر دیگر نیست. این اختلاف نتیجه ٔحرکت زمین بدور خورشید برای تکمیل یک دایره ٔ کامل در مدت یکسال و همچنین میل دایرةالبروج با استوای سماوی است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ شخصی ؛ فاصله زمانی بین لحظه ٔ درک و لحظه ٔ ضبط یک حادثه است. درغالب مشاهده های فیزیکی ، اشتباهی وارد می شود که نتیجه ٔ وجود فاصله بین لحظه ٔ حدوث یک امر فیزیکی و لحظه ٔدرک آن از طرف ناظر و لحظه ٔ ضبط بتوسط ناظر است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ شیمیایی ؛ نمایش یک واکنش شیمیایی است که در آن عناصر بوسیله ٔ علائم شیمیائی و اجسام مرکب بوسیله ٔ فرمول مولکولی نمایش داده میشوند. یک معادله ٔ شیمیائی نظم تازه ٔ بین اتمها را معرفی می کند مثلاً واکنش 2HCL ی CI2 + H2 نشان می دهد که در مولکولهای ئیدروژن و کلر اتصالهای بین اتمی شکسته و دو اتم مختلف ، مولکول جدید HCI را می سازند. از ترکیب یک مولکول ئیدروژن و یک مولکول کلر دو مولکول گاز کلریدریک به دست می آید. به کمک یک معادله ٔ شیمیائی می توان روابط وزنی اجزای اولیه و مواد حاصل و همچنین روابط حجمی در واکنشهای شامل گازها را نوشت. و نیز می توان اجرام هر یک از مواد اولیه و مواد حاصل را،از روی آن حساب کرد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ گاز ؛ معادله ای است بین فشار و حجم مقداری گازو دمای مطلق. برای یک مولکول گرم گاز کامل معادله به صورت RT = PV نوشته می شود. در این معادله p فشار، V حجم ، T دمای مطلق و R ثابت گاز است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- معادله ٔ وان دِر والس ؛ معادله ٔ RT=(b-v)(av2+p) این معادله برای یک مولکول گرم جسم در حالت گاز یا مایع بکار می رود. P فشار، V حجم ، T دمای مطلق ، R ثابت گازها، av2 برای تصحیح نیروی جاذبه ٔ نسبی بین مولکولها و b برای تصحیح حجم حقیقی خود مولکولهاست. این معادله خواص گازهای معمولی را بهتر از فرمول گازهای کامل RT = pv نشان میدهد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).

معنی معادله به فارسی

معادله
برابرکردن، هموزن کردن دوچیز، اندازه گرفتن میان دوچیز ، همچندی
با چیزی برابر آمدن یا هم وزن کردن و برابر گردانیدن چیزی را به چیزی .
[consistent equations, compatible equations] [ریاضی] دو یا چند معادله که همۀ آنها دست کم به ازای یک مجموعه از مقادیر متغیرها برقرار باشند متـ . دستگاه معادله های سازگار consistent system of equations
[inconsistent equations, incompatible equations] [ریاضی] دسته ای از معادله ها که به ازای هر مجموعه ای از مقادیر متغیرها دست کم یکی از آن معادله ها برقرار نباشد متـ . دستگاه معادله های ناسازگار inconsistent system of equations
[semigeostrophic equations] [علوم جَوّ] سامانۀ معادلات تکانه و ترمودینامیک در مختصات زمین گَرد T ,Z ,Y ,X که از تقریب تکانۀ زمین گَرد مشتق شده است و نیازهای نظریۀ نیمه زمین گَرد را برآورده می سازد

معنی معادله در فرهنگ معین

معادله
(مُ دَ لَ یا دِ لِ) [ ع . معادلة ] ۱ - (مص م .) هم وزن کردن دو چیز، برابر کردن . ۲ - (اِمص .) برابری . ۳ - هموزنی . ۴ - در ریاضی دو عبارت جبری که به ازاء مقادیر معین صحیح باشد.

معنی معادله در فرهنگ فارسی عمید

معادله
۱. برابر کردن.
۲. هم وزن کردن دو چیز.
۳. اندازه گرفتن میان دو چیز.
۴. هم چندی.

معادله در دانشنامه اسلامی

اسلوب معادله یکی از آرایه های ادبی است که اساس آن برگرفته از آرایه تمثیل است و اسلوب معادله آن است که شاعر موضوع و مثالش را به طور جداگانه ای در یک مصراع مستقل جای دهد و امکان جابه جایی دو مصراع بدون برهم ریختن استقلال دستوری دو مصراع وجود داشته باشد.
منظور از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می شود. شاعر مطلبی را که غالبا یک مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می کند و برای اثبات ادعای خود دلیلی می آورد مثل این بیت صائب:اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است •••• اشک کباب موجب طغیان آتش استمی توان گفت بین دو مصرع این بیت معادله ای برقرار است. مصرع اول برابر با مصرع دوم است، یعنی بین آنها می توان علامت تساوی (=) گذاشت؛ چنانچه مشاهده می شود، دو مصرع بیت از نظر نحوی کاملاٌ مستقل هستند و از نظر معنایی برابر با هم. چنین تکنیکی در شعر، اسلوب معادله نامیده می شود. در شعر فارسی از قرن دهم به بعد محور اصلی سبک است و توسط صائب و بیدل به اوج خود رسیده است:هر که را بر خاک بنشانی به خاکت می کشد •••• شمع آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد «صائب»دور دستان را به احسان یاد کردن همت است •••• ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند «صائب»
اسلوب معادله از منظر شفیعی
اسلوب معادله از نظر تکنیک شبیه تمثیل است. صاحب نظرانی مثل دکتر شفیعی کدکنی تمثیل را برابر با اسلوب معادله می دانند. تمثیل ایراد سخنی از جانب نویسنده و آوردن یک مثال عامه پسند در اثبات سخن است.هر کس شکست قیمت خود بر زمین نماند •••• ارزن چو شد متاع، به زر زود می رسد «صائب»
فرق و شباهت تمثیل و اسلوب معادله
در تمثیل و اسلوب معادله شرط نیست که مصرع دوم، یا کلاٌ مصرعی که به عنوان مثال آورده می شود، مَثَل باشد؛ بلکه معمولاٌ مصرع اول یک مسئله عقلی و اخلاقی را مطرح می کند و مصرع بعد، مثالی حسی و قابل فهم تر است.گنبد مسجد شهر از همه فاضل تر بود •••• گر به عمامه کسی کوس فضیلت می زدتفاوت اصلی این دو تکنیک زبانی (اسلوب معادله و تمثیل)، با ارسال المثل است. در ارسال المثل، همیشه یک «مَثَل» در شعر یا در نثر آورده می شود، به عبارت دیگر مثال آن یک ضرب المثل است:سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان •••• چون تامل کند آن صورت انگشت نما را «سعدی»در این بیت «انگشت به دندان گزیدن از حیرت» که یک ضرب المثل است گنجانده شده و این بیت ارسال المثل دارد، و یا این بیت حافظ:مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی • • • • که گفته اند نکوئی کن و در آب ا نداز «برگرفته از امثال و حکم»بنابراین با بررسی متون بلاغی و ادبی می توان گفت: تمثیل و اسلوب معادله یکی هستند و آنچه با این دو تفاوت دارد، ارسال المثل است. البته تمثیل، در متون معاصر به عنوان یک نوع یا ژانر ادبی نیز کاربرد دارد؛ و این نوع در اینجا مد نظر نیست، بلکه تمثیل در متون بلاغت منظور نظر است.
بکارگیری اسلوب معادله
...معادله در دانشنامه ویکی پدیا

معادله
معادله (واژه فارسی: هم چندی یا هَموگـِش) در ریاضیات بیان برابری دو چیز با استفاده از نماد هاست. در تمام معادله ها علامت تساوی (=) دیده می شود. هر معادله دو طرف دارد که در دو طرف علامت تساوی ظاهر می شوند.
دستگاه معادلات خطی
قاعده کرامر
معادله دو نوع است معادله خطی وغیر خطی معادلاتی که مجهول آن ها یک می باشد معادله خطی ومعادلاتی که مجهول آنها دارای توان بیشتر از یک می باشد معادله غیر خطی می گویند.در ریاضی معادله معمولاً بیان برابری دو عبارت است که در یکی یا هردوی آن ها متغیر یا متغیرهائی وجود دارند.
معادله هائی که فارغ از ارزش (یا مقدار) متغیرها همواره درست باشند، اتحاد نامیده می شوند. مثلاً معادله
اتحاد است چون x {\displaystyle x}   هر چه باشد این برابری همواره درست است. ولی معادله
معادله فیلمی به ساخته ابراهیم وحیدزاده است در سال ۱۳۸۲.
حسین یاری(بیژن)
مریلا زارعی(زهره)
سعید پورصمیمی(علیمراد)
ثریا قاسمی(فخری)
آزیتا حاجیان(عمه)
عارف لرستانی(امیر)
یوسف تیموری(ناصر)
شمسی فضل الهی(مادر زهره)
رویا افشاری(مادر امیر)
جمشید شاه محمدی(فیروز)
علیرضا سلمان نژاد(پدر امیر)
رضا فیض نوروزی(وکیل)
هوشنگ قوانلو(دکتر مار یوسف)
غلامرضا طباطبائی(استاد)
بیژن پس از حل معادله ای دشوار در میان استادان و هم دانشگاهیانش مورد توجه زهره قرار می گیرد، اما مشکلی در راه ازدواج این دو وجود دارد...
معادله آرنیوس فرمولی برای وابستگی نرخ واکنش شیمیایی به دما می باشد. این فرمول توسط سوانت آرنیوس در سال ۱۸۸۹ پیشنهاد شد. این فرمول کاربردهای وسیع و مهمی را درتعیین نرخ واکنش های شیمیایی و محاسبه انرژی فعال سازی دارد. آرنیوس توجیه فیزیکی و تفسیر برای فرمول ارائه داد. در حال حاضر، این رابطه به عنوان یک رابطه تجربی شناخته می شود.
k نرخ ثابت
T دمای مطلق برحسب کلوین
A فاکتور احتمال شکل مولکول و عوامل دخیل در برخورد و جاذبه های مولکولی و...
Ea انرژی آزاد سازی ژول
R iثابت جهانی گازها:
معادله آرنیوس en:Arrhenius equation
جایی که:
معادله آنتوان(به انگلیسی: Antoine equation) معادله ای است که ارتباط بین فشار بخار یک ماده خالص و دما را بیان می کند.این معادله از معادله کلازیوس-کلاپیرون مشتق شده است.
که در این معادله p فشار بخار،T دما و A, B و C ثابت های آنتوان هستند که برای هر ماده به طور جداگانه تعریف می شود.
همچنین می توان از این ماده ،معادله پایین را نتیجه گرفت که بر حسب دما نوشته شده است:
اگر در معادله آنتوان C صفر در نظر گرفته شود،معادله دیگری به نام آگوست به دست می آید که نشان دهنده رابطه ای خطی بین لگاریتم فشار و دمای متقابل است.
دیمانسیون یا معادله ابعادی: رابطه بین کمیتهای اصلی وکمیتهای فرعی را دیمانسیون یا معادله ابعادی گویند. در سیستم S.I. هفت کمیت اصلی وجود دارد و برای هر کمیتی، دیمانسیون خاصی تعریف می شود. طول (L) جرم (M) زمان (T) دمای ترمودینامیکی (THETA) مقدار ماده (mol) شدت جریان الکتریکی (A) شدت جریان روشنایی (Cd)
تحلیل ابعادی
معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه (به انگلیسی: basic accounting equation) مبنای معادله حسابداری دوطرفه است، که به قرار ذیل بیان می شود:
دارایی = بدهی + سرمایه
هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی نامیده می شود. این دارایی ها از حقوق صاحبان سهام بنگاه و بستانکاران آن تأمین می شود. بنگاه در مقابل سهام داران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد، که بدهی نامیده می شود و باید از محل دارایی های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران بنگاه بر دارایی های آن است، که سرمایه نامیده می شود.
این معادله نشان می دهد که در مقابل یک دلار، یک بنگاه حق مالی وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهام داران تعلق دارد.
معادله استریتر- فلپس (به انگلیسی: Streeter–Phelps equation) در مطالعه آلودگی آب به عنوان یک ابزار مدل سازی کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل، چگونگی کاهش اکسیژن محلول (DO) در امتداد یک فاصله معینی از رودخانه یا جریان با نزول اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) را توصیف می کند. معادله توسط فلپس و استریتر در سال ۱۹۲۵ بر اساس اطلاعات بدست آمده از رودخانه اوهایو به دست آمده است. این معادله همچنین به عنوان معادله DO از وسط خم شده (sag DO) شناخته شده است.
D {\displaystyle D}   کمبود اشباع، که از غلظت اکسیژن محلول اشباع منهای اکسیژن محلول واقعی گرفته شده است ( D = D O s a t − D O {\displaystyle D=DO_{sat}-DO}  ). D {\displaystyle D}   که دارای واحد g m 3 {\displaystyle {\tfrac {\mathrm {g} }{\mathrm {m} ^{3}}}}  .
k 1 {\displaystyle k_{1}}   میزان اکسیژن زدایی، معمولاً در یک روز d − 1 {\displaystyle d^{-1}}  .
k 2 {\displaystyle k_{2}}   نرخ باز هوادهی، معمولاً در یک روز d − 1 {\displaystyle d^{-1}}  .
L a {\displaystyle L_{a}}  نیاز به اکسیژن اولیه مواد آلی در آب، همچنین BOD نهایی (BOD در زمان t = بی نهایت) نیز نامیده می شود. واحد آن unit of L a {\displaystyle L_{a}}   g m 3 {\displaystyle {\tfrac {\mathrm {g} }{\mathrm {m} ^{3}}}}  .
L t {\displaystyle L_{t}}   نیاز به اکسیژن باقی مانده در زمان t است. L t = L a e − k 1 t {\displaystyle L_{t}=L_{a}e^{-k_{1}t}}  .
D a {\displaystyle D_{a}}  کمبود اکسیژن اولیه t {\displaystyle }  .
t {\displaystyle t}   زمان سپری شده، معمولاً بر حسب روز
معادله استریتر فلپس تعیین کننده رابطه بین غلظت اکسیژن محلول DO و نیاز به اکسیژن بیولوژیکی BOD در طول زمان به صورت یک معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی می باشد.
این معادله دیفرانسیلی بیان می کند که تغییر در کمبود اکسیژن (D) برابر اختلاف بین دو نرخ از اکسیژن زدایی و باز هوادهی، در هر زمان است. معادله استریتر-فلپس، با فرض جریان کاملاً آمیخته در حالت ماندگار به صورت زیر است:
که در آن:
معادله اشتورم-لیوویل (به انگلیسی: Sturm-Liouville Equation) یک معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم است که به صورت زیر بیان می شود:
Weisstein, Eric W. "Sturm-Liouville Equation." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/Sturm-LiouvilleEquation.html
d d x + y = 0 {\displaystyle {\frac {d}{dx}}\left+\lefty=0}
که در آن λ {\displaystyle \lambda } مقداری ثابت و ‎ w ( x ) {\displaystyle w(x)} ‎ تابعی معین است که تابع وزن نامیده می شود.
این معادله به نام ژاک چارلز فرانسیس اشتورم فیزیکدان سوئدی و ژوزف لیوویل ریاضیدان فرانسوی نامگذاری شده است. این نوع معدلات بر اساس مقادیر ویژه متفاوت لاندا نسبت به تابع w توتبع ویژه متعامد بر هم میسازد
در حساب وردشی، معادلهٔ اویلر-لاگرانژ (به انگلیسی: Euler–Lagrange equation) (که با نام هایِ معادلهٔ اویلر یا معادلهٔ لاگرانژ هم شناخته می شود.) نام یک معادلهٔ دیفرانسیل شناخته شده است. جواب هایِ این معادلهٔ دیفرانسیل، تابع هایی هستند که یک تابعی معین را تعادلی می کنند. این معادلهٔ دیفرانسیل را لئونارد اویلر، ریاضیدانِ سوئیسی و ژوزف لویی لاگرانژ، ریاضیدانِ ایتالیایی در دههٔ ۱۷۵۰ میلادی به دست آوردند. از آن جایی که یک تابعِ مشتق پذیر، در نقطهٔ بیشینه یا کمینه ی موضعیِ خود تعادلی می شود، معادلهٔ اویلر-لاگرانژ، زمانی کاربردی است که بخواهیم مسئله ای مربوط به بهینه سازی را حل کنیم و در آن یک تابعیِ معین داده شده و می خواهیم این تابعی را کمینه یا بیشینه کنیم. این قضیه قابلِ مقایسه با قضیه فرما در حساب دیفرانسیل و انتگرال است که می گوید یک تابعِ مشتق پذیر، در نقطه ای اکسترممِ موضعیِ دارد که مشتق آن صفر شود. در مکانیک لاگرانژی، به خاطرِ اصلِ همیلتونیِ کمترین کنش، تغییرهایِ یک سیستمِ فیزیکی با جوابِ معادلهٔ اویلر-لاگرانژ برایِ آن رفتارِ آن سیستم توصیف می شود. در مکانیک کلاسیک، این اصل معادل با قانون هایِ حرکتِ نیوتون است، هر چند که این مزیت را دارد که در هر سیستمی با مختصات تعمیم یافته، فرمِ آن تغییر نمی کند و در نتیجه برایِ تعمیم دادن بسیار مناسب تر است.
q {\displaystyle q}  : تابع هایِ مختلفی وجود دارند که می توانند در داخلِ انتگرال قرار بگیرند. به ازایِ هر کدام از این تابع ها، مقدارِ انتگرال (بینِ دو کرانِ آن که مقدارهایی ثابت اند)، مقداری متفاوت می شود. q تابعی است که می خواهیم بیابیم و مقدارِ انتگرال را اکسترمم کند:
معادلهٔ اویلر-لاگرانژ در دههٔ ۱۷۵۰ میلادی، به وسیلهٔ اویلر و لاگرانژ به دست آمد، زمانی که آن ها مشغولِ حلِ مسئلهٔ خم هم زمانی بودند. مسئلهٔ منحنی هم زمانی دربارهٔ این است که چه طور می توان منحنی ای پیدا کرد که اگر از رویِ آن منحنی توپی را رها کنیم، زمانِ رسیدنِ توپ به پایینِ منحنی مقدارِ ثابتی باشد و فرقی نکند که توپ را از چه ارتفاعی از منحنی به پایین رها کرده ایم. لاگرانژ این مسئله را در سال ۱۷۵۵ حل کرد و جواب را برایِ اویلر فرستاد. این دو به کمکِ هم، متدِ لاگرانژ را گسترش دادند و در حلِ مسئله هایِ مکانیک به کار گرفتند، تلاشی که در نهایت به خلقِ مکانیک لاگرانژی ختم شد. به علاوه مکاتبه هایِ آن ها، به خلقِ کاملِ حسابِ وردشی منجر شد. نخستین بار در سالِ ۱۷۶۶، اویلر بود که این نام را برایِ تکنیک های شان به کار برد.
معادلهٔ لاگرانژ، معادله ای است که هدفِ حل کردنِ آن، یافتن تابعی چون q است که ویژگی این تابع q، آن است اگر در انتگرالِ زیر قرار بگیرد، آن را اکسترمم می کند:
S ( q ) = ∫ a b L ( t , q ( t ) , q ′ ( t ) ) d t {\displaystyle \displaystyle S(q)=\int _{a}^{b}L(t,q(t),q'(t))\,\mathrm {d} t}
معادله اکسنر (انگلیسی: Exner equation) برای بیان پایستگی جرم در رسوب در سیستم های جریانی مانند رودخانه ها به کار می رود. این معادله توسط فلیکس ماریا فون اکسنر-اوارتن هواشناس و رسوب شناس اتریشی بیان شده و به نام او نام گذاری شده است.
معادله اکسنر پایستگی جرم میان رسوبات بستر رودخانه و رسوبات منتقل شده را تشریح می کند. بر اساس این معادله ارتفاع بستر رودخانه به نسبت میزان رسوبی است که منتقل نمی شود و برعکس کاهش ارتفاع بستر (فروسایی بستر) وابسته به میزان رسوباتی که توسط جریان منتقل می شود.
معادله ایرینگ یا معادله ایرینگ-پولانی (به انگلیسی: Eyring–Polanyi equation) یکی از مدل های ارتباط سرعت واکنش به دما در سینتیک شیمیایی است. برخلاف رابطهٔ آرنیوس که رابطه ای تجربی است، معادلهٔ ایرینگ ماهیت نیمه تجربی داشته و بر ترمودینامیک آماری مبتنی است. بطور عمومی معادلهٔ ایرینگ به صورت زیر بیان می شود:
M.G. Evans, M. Polanyi, Some Applications of the Transition State Method to the Calculation of Reaction Velocities, Especially in Solution, Transactions of the Faraday Society, Vol. 31 (1935), pp. 875-894.
Mary Jo Nye, Working tools for theoretical chemistry: Polanyi, eyring, and debates over the semiempirical method, Journal of Computational Chemistry, Vol. 28 (2006), pp. 98 - 108. doi:10.1002/jcc.20527
k = k B T h e − Δ G ‡ R T {\displaystyle \ k={\frac {k_{\mathrm {B} }T}{h}}\mathrm {e} ^{-{\frac {\Delta G^{\ddagger }}{RT}}}}
که در آن ‎ΔG‡‎ انرژی آزاد گیبس فعالسازی واکنش، kB ثابت بولتزمان، h ثابت پلانک، R ثابت جهانی گازها و T دمای مطلق است.
اسلوب معادله یکی از آرایه های ادبی است که اساس آن برگرفته از آرایه تمثیل است و اسلوب معادله آن است که شاعر موضوع و مثالش را به طور جداگانه ای در یک مصراع مستقل جای دهد و امکان جابه جایی دو مصراع بدون برهم ریختن استقلال دستوری دو مصراع وجود داشته باشد.
مقصود از تمثیل، آوردن مثال و شاهدی رایج و مشهور است برای تأیید حرف خود در یک بیت که می تواند به اندازه یک مصرع اعاده شود یا کمتر از آن. با توجه به آنچه در کتاب های قدیمی علوم بلاغی آمده، تمثیل در اصل نوعی تشبیه مرکّب است که در آن شاعر مطلب مدنظر خود را با نمونه ای از موضوعی از پیش اثبات شده و محسوس در نظر عموم مردم و خوانندگان پیوند می زند و به نوعی مطلب مدنظر شاعر نقش مشبه و نمونه ذکر شده نقش مشبه به را بازی می کند. در واقع شاعر باورهای پذیرفته شده نزد همگان را در لباسی از شعر بیان می دارد و دست به آفرینش و تولید مطبی می زند، ضمن اینکه بحث خود را نیز به کرسی اثبات می نشاند. حال نوع دیگری از این آرایه هم هست که ارسال المثل یا به طور خلاصه تر مثل نامیده می شود و آن این است که شاعر عیناً همان مثل و حکمت رایج را بیاورد و از آن سود ببرد؛ در واقع در مثل آفرینشی رخ نمی دهد و صرفاً شاعر استفاده کننده تولید پیشینیان است. البته در این اثنا امکان دارد اوّل نمونه و مثل رایج بیاید و به آن اشاره شود و بعد مطلب و قصد اصلی شاعر که این مورد نمی تواند خللی در این تعریف ایجاد کند. به دو مثال زیر توجه کنــــید:
در بیت اول حافظ این باور اساسی و دیرین را که «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.» را به نوع دیگری و با انشایی جدید ابراز می دارد و آرایه تمثیل را رقم می زند.
در بیت دوم مولانا عیناً مثل معروف و مشهور «زیره به کرمان بردن» را به در توصیف هدفش اعلان می دارد و آرایه مثل را ایجاد می کند.
در ریاضیات، حل معادله به معنی پیدا کردن مقدار مجهول های موجود در یک معادله است. جواب یک معادله لزوماً مقداری عددی نیست، بلکه می تواند برحسب پارامترهای دیگر معادله نیز باشد. جواب یک معادله، دسته ای از مقدارها برای مجهول های معادله است که با جایگزینی آن ها در معادله، تساوی برقرار می شود. یک معادله ممکن است بیشتر از یک دسته جواب داشته باشد که آن ها را یک مجموعهٔ جواب ها می گویند. اگر به دنبال بهترین جواب در میان مجموعهٔ جواب ها بگردیم، با مسئله بهینه سازی روبرو هستیم که معمولاً حل معادله نامیده نمی شوند.
امتحان کردن: اگر یک معادله تعداد محدودی جواب می تواند داشته باشد، می توان همهٔ آن ها را امتحان کرد و جواب را یافت.
روش هایی براساس جبر مقدماتی: به عنوان مثال این معادله ها می توانند به کمک روش های جبر مقدماتی حل شوند:
Wikipedia contributors, "Equation solving," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February ۸، ۲۰۱۴).
در ریاضیات به شکل غیررسمی از LHS برای اشاره به سمت یا طرف چپ معادله و از RHS برای اشاره به سمت یا طرف راست معادله استفاده می شود. از آنجا که تساوی یا رابطه هم ارزی است، دو طرف معادله مقدار یکسانی دارند.
علامت مساوی
این عبارات را می توان به نابرابری ها و نامعادله ‏(en)‏ها تعمیم داد که در آن ها طرف راست عبارت هر چیزی است که در سمت راست عملگر رابطه ای باشد و طرف چپ هر چیزی که در سمت چپ آن باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معادله در دانشنامه آزاد پارسی

معادله (equation)
در ریاضیات، تساوی دو عبارتِمشتمل بر یک یا چند کمیت مجهول، به قسمی که تساوی به ازای بعضی از مقادیر آن مجهول یا مجهول ها برقرار باشد. برای نشان دادن تساوی از علامت «=» استفاده می کنند. منظور از حل معادله یافتن مقدار یا مقادیری از کمیت مجهول است که در معادله صدق کنند، یعنی معادله به ازای آن ها برقرار باشد. مثلاً، معادلۀx+۴=۷ وقتی برقرار است که x برابر با ۳ باشد. مقادیری از مجهول را که در معادله صدق می کنند، جواب هایا ریشه هایمعادله می نامند. حل معادله معمولاً شامل تبدیل آن به شکل متعارف ساده است. این کار طی مراحل زیر صورت می گیرد: (۱) جمع کردن یک کمیت با هر دو طرف معادله، (۲) تفریق کردن یک کمیت از هر دو طرف معادله، (۳) ضرب کردن هر دو طرف معادله در یک کمیت غیر صفر. با این فرآیند، معادله به شکلی ساده درمی آید، ولی جواب های آن تغییر نمی کند. مثلاً برای حل معادلۀ ۷x -۴ = ۳x + ۸چنین عمل می کنیم: ۳x را از دو طرف کم می کنیم تا جمله های شامل x در یک طرف، طرف چپ، قرار گیرند:۷x - ۴ - ۳x = ۳x + ۸ - ۳x یا۴x-۴=۸ عدد ۴ را به دو طرف می افزاییم تا مقادیر ثابت در یک طرف، طرف راست، قرار گیرند: ۴+۸=۴x-۴+۴ یا ۴x=۱۲. طرفین را بر ۴ تقسیم می کنیم تا جواب به دسـت آید. ۴÷۱۲=۴÷ ۴x یا ۳=x
معادلۀ چندجمله ای (معادلۀ چندجمله ای). نوعی معادله است که بیشترین بررسی ها دربارۀ آن صورت گرفته است و بسیار مطرح می شود. این معادله از تساوی یک چندجمله ای با صفر تشکیل می شود و معمولاً یک کمیت مجهول دارد. درجۀمعادلۀ چندجمله ای همان درجۀ چندجمله ای، یعنی بزرگ ترین توانمجهول در چندجمله ای، است. مثلاً معادلۀ ۰=۱+۲xیک معادلۀ درجۀ اول یا خطی،۳x۲ + ۲x + ۱ = ۰یک معادلۀ درجۀ دوم، و۴x۳ + ۳x۲ + ۲x + ۱ = ۰ معادله ای از درجۀ سوم است.
معادلۀ نامعیّن (معادلۀ نامعیّن).معادله ای با بیش از یک مجهول و دارای مجموعۀ جواب نامتناهی است، مثلاً، معادلۀ ۲x = y. معادلۀ دیوفانتی(دیوفانتوسی) یا سیاله معادله ای نامعیّن است که ضرایب آن صحیحاند و جواب های صحیح آن موردنظر است. این معادله به نام دیوفانتوس اسکندرانی(ز ح ۲۵۰م) نامیده شده است.
اتحاد(اتحاد). معادله ای است که به ازای همۀ مقادیر مجهول ها برقرار باشد. مثلاًx + x = ۲x یک اتحاد است، ولی برای نمایش اتحاد به جای علامت تساوی معمولاً از علامت ≡استفاده می کنند، مثلاً(x+y)۲ = x۲ + y۲ + ۲xy که به ازای همۀ عددهای حقیقیx و y برقرار است.
همچنین، به بعضی از فرمول های ریاضی و فیزیکی نیز معادله می گویند، از آن جمله است معادلۀ سهمی، معادلۀ بیضیو کلاً معادلۀ منحنی، معادلۀ خط راست(← خط_راست)، معادلۀ حرکت، معادلۀ سرعت، و معادلۀ دیراک. نیز ← جبر؛ معادلۀ درجۀ دوم؛ دستگاه_معادلات؛ جانشانی

ارتباط محتوایی با معادله

معادله در جدول کلمات

قالب معادله ریاضی
ماتریس
نوعی معادله در ریاضی
سهمی

معنی معادله به انگلیسی

equation (اسم)
برابری ، معادله

معنی کلمه معادله به عربی

معادله
معادلة
ساو

معادله را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

یوسف90 ١٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٦
در انگارش(ریاضیات):هموگش-همچندی
|

مینا علمداری ٢١:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
همترازی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معادلات درجه دوم   • نام معادلات ریاضی   • انواع معادلات ریاضی   • معادله هشتم   • معادله هفتم   • نوعی معادله در ریاضی در جدول   • تعریف معادله   • معادله درجه اول   • معنی معادله   • مفهوم معادله   • معرفی معادله   • معادله چیست   • معادله یعنی چی   • معادله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معادله
کلمه : معادله
اشتباه تایپی : luhngi
آوا : mo'Adele
نقش : اسم
عکس معادله : در گوگل


آیا معنی معادله مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )