انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1006 100 1

مناظره

/monAzere/

مترادف مناظره: بحث، جدل، مباحثه، مجادله، مذاکره، مطارحت، مباحثه کردن، مجادله کردن، ستیهیدن

برابر پارسی: گفتمان، گفتاورد، نگرگویی، هم نگری

معنی مناظره در لغت نامه دهخدا

مناظرت. [ م ُ ظَ / ظِ رَ ] (از ع ، اِمص ) مناظرة. با هم بحث کردن : از آنجا در اثنای بحث و مناظرت گاه گاه سخنی بی مغز گوید. (مصباح الهدایه چ همایی ص 20). رجوع به مناظرة و مناظره شود.

مناظرة. [ م ُ ظَ رَ ] (ع مص ) مانستن با کسی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). نظیر کسی یا چیزی گردیدن. (از اقرب الموارد). مانند گردیدن. (از ناظم الاطباء). || یکی را نظیر دیگری گردانیدن و منه قول الزهری : لا تناظر بکتاب اﷲ و لابکلام رسول اﷲ؛ ای لاتجعل نظیراً لهما. || جدال کردن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). جدال و نزاع نمودن. (از ناظم الاطباء). رجوع به مناظره شود.
- علم المناظرة ؛ علمی که بدان شناخته گردد آداب طرق اثبات مطلوب و نفی آن یا نفی دلیل آن با خصم. (از اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

مناظره. [ م ُ ظَ / ظِ رَ / رِ ] (از ع ، اِمص ) با هم نظر کردن یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی. با هم بحث کردن. (غیاث ). مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی. (ناظم الاطباء). مناظرة. با هم جواب و سؤال کردن. مباحثه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : افشین با بودلف در مناظره و سیاف منتظر که بگوید تا سرش بیندازد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 171). با قدرخان سخن عقد و عهد گفته آمده است و رسولان رفته اند و در مناظره اند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 284). پس از مناظره ٔ بسیار قرار گرفت که امیر بر جانب بست رود. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 512). دو سه روز در این مناظره بودند تا با رسولان قرار گرفت جواب نامه و پیغام بدادند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 515).
اندر مناظره سخن سرد از او مگیر
زیرا که نیست جز سخن سرد آلتش.
ناصرخسرو.
بر اسب معانی و معالی
در دشت مناظره سوارم.
ناصرخسرو.
گر نه بره نه گرگ نیی بر در امیر
چونی جواب راست بده بی مناظره.
ناصرخسرو.
در راه دین همه جنگ و مناظره است با نفس و با شیطان. (کیمیای سعادت چ احمد آرام ص 754).
در این مناظره بودیم کز سپهر کبود
زدوده طلعت بنمود چشمه ٔ روشن.
مسعودسعد.
گه مناظره هر فاضلی که سرورتر
ز شرم پیش تو سر در شکم کشد چو کشف.
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج 1 ص 227).
ای آنکه بر سخای تو هرکس سؤال کرد
آمد نعم جواب و نیامد مناظره.
سوزنی.
اگر شما را اتفاق مناظره باشد وفور علم او و قصور جهل تو پیدا آید. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 92). اکنون چون چنین می خواهی ساخته باش این مناظره و منافره را. (مرزبان نامه ایضاً ص 95).
گه مناظره با کوه اگر سخن رانی
ز اعتراض تو مفحم شود معید صدا.
کمال الدین اسماعیل (دیوان چ حسین بحرالعلومی ص 207).
جماعتی باشند که مسائل علوم را، جمع و حفظ کنند و در اثنای محاوره و مناظره... بر وجهی ایراد کنند که مستمعان تعجب نمایند. (اخلاق ناصری ). اگر در مناظره و محاورات طرف خصم را رجحان یابد انصاف بدهد. (اخلاق ناصری ). عالمی را مناظره افتاد با یکی از ملاحده. (گلستان ). با درویش بچه ای مناظره درپیوسته. (گلستان ). آنچه حقیقت حال است سر قدر به بحث و مناظره و تحریر مکشوف نشود. (مصباح الهدایه چ همایی ص 35). رجوع به مدخل قبل و معنی بعد شود.
- مناظره رفتن ؛ مناظره واقع شدن. مباحثه اتفاق افتادن : به جای خویش بیارم حدیث این رسولان که چون به کاشغر رسیدند... و مناظره که رفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 218). با وی مناظره ٔ مال می رفت. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 368). زمانی در این باب مناظره رفت. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 482). نامه ها آوردند به مناظره در هر بابی که رفت و جوابها رفت تا بر چیزی قرار گرفت. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 492). به محضر دانشوران... میان ما مناظره رود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 94).
- مناظره کردن ؛ بحث و گفتگو کردن. مباحثه کردن مجادله کردن : مناظره کرد، چنانکه بغراخان گفت : همه مناظره و کار بوحنیفه می آرد و همگان اقرار دادند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 529). مناظره ای که باید کرد بی محابا بکنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 211). بوالحسن عبدالجلیل با وی مناظره ٔ درشت کرد در هرات ، چنانکه وی بگریست.(تاریخ بیهقی ایضاً ص 635). اگر خواهی بر دلت جراحتی نرسد که به مرهم به نشود با هیچ نادان مناظره مکن. (قابوسنامه ). هیچ چیز دوستی را چنان تباه نکند که مناظره کردن. (کیمیای سعادت ). استاد ابوبکر که در هر باب مقتدی بود با او مناظره کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 400). می گوید من با هرکه مناظره کنم از من کم آید. (المعجم چ دانشگاه ص 458). گفت... کدام شخص است که در کار ادیان و ملک مناظره کند و سخن از من بازنگیرد. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 53).
|| نام علمی که در آن قوانین مباحثه مندرج است. (غیاث ). مناظره نظر است به بصیرت از جانب مستدل وسائل در نسبت واقعه میان دو چیز از برای اظهار صواب و نظر را به بصیرت قید کردیم چه نظر به چند معنی دیگر آمده است ، اول به معنی... و قید اظهار صواب زیاده کردیم تا مجادله و مغالطه بیرون رود چه این هر دو از برای الزام خصم اند و لاغیر. و اگر خواهند مناظره همه را شامل بود قید الزام خصم در تعریف او زیاده کنند و دلیل آن است که از علم بدو علم به چیزی دیگر لازم می آید اثباتاً او نفیاً و مراد به علم اعتقادی است جازم ثابت مطابق واقع و مراد به لزوم ، لزوم است به معنی اعم سواء کان بغیر واسطة کالشکل الاول او بواسطة کیفیة الاشکال. و قید اثبات و نفی جهت آن زیاده کردیم تا قول شارح بیرون رود ودلیل یا عقلی محض بود، چنانکه العالم متغیر و کل متغیر حادث. یا نقلی محض ، چنانکه الکافر عاص و کل عاص مستحق للعقاب. یا مرکب از عقلی و نقلی چنانکه الخمر مسکر و کل مسکر حرام و سایر ادله ٔ سمعیه... (از نفایس الفنون ، قسم در علوم اواخر مقاله دوم در علوم شرعی فن هفتم علم خلاف ص 137). مناظره عبارت از توجه متخاصمین در اثبات نظر خود در مورد حکمی از احکام و نسبتی از نسبتها برای اظهار و روشن کردن حق و صواب است. وبالاخره مناظره بحث باشد در مسائل مختلف فیه و ایراد نظیر بالنظیر و مقابل بالمقابل و آن یا مأخوذ از نظیر است و یا از نظر است و یا به معنی توجه نفس است در معقولات یا به معنی مقابله است. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ). رجوع به نفایس الفنون شود.

معنی مناظره به فارسی

مناظره
درامری باهم بحث وگفتگوکردن
۱ - ( مصدر ) مباحثه و مجادله کردن ستیهیدن . ۲ - مانند شدن ۳ - ( اسم ) مباحثه و مجادله : [ اکنون چون چنین میخواهی ساخته باش این مناظره و منافره را ... ] ( جوامع الحکایات ۹۷ : ۱ ) جمع مناظرات توضیح عبارتست از توجه متخاصمین در اثبات نظر خود در مورد حکمی از احکام و نسبتی از نسبتها برای آشکار کردن حق و صواب .
( مصدر ) مباحثه و مجادله کردن [ با هیچ نادان مناظره مکن . ] ( قابوسنامه نف. ۳۹ )

معنی مناظره در فرهنگ معین

مناظره
(مُ ظَ رَ یا رِ) [ ع . مناظرة ] (مص ل .) با یکدیگر بحث و گفتگو کردن .

معنی مناظره در فرهنگ فارسی عمید

مناظره
در امری با هم بحث و گفتگو کردن.

مناظره در دانشنامه اسلامی

مناظره
مناظره در لغت «مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است».
مناظره در لغت «مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است» و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی براهین سعی می کنند برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات رساند.
کاربرد شیوه ی مناظره
کاربرد شیوه ی مناظره یا سؤال و جواب کردن در ادبیات فارسی سابقه ای طولانی دارد؛ چنان که در آثار باقی مانده از زبان پهلوی، خصوصا پهلوی اشکانی، مناظراتی نظیر منظومه ی «درخت آسوریک» که مناظره میان یک بز و درخت خرماست به چشم می خورد.
قالب شعری مناظره
قالب شعری مناظره قصیده است؛ اما مناظره گاهی در قالب نثر آورده می شود؛ مانند بخشی از "مقامات حمیدی" که در مناظره است: «فی المناظرة بین اللاتی و الزانی، فی مناظره السنی و الملحد.»
خالق مناظره
...
مناظره امام باقر با اسقف مسیحیان جلسه مباحثه و مناظره ای است که در شام میان امام باقر(ع) و اسقف مسیحیان درگرفت. موضوعات مختلف و متعددی در این مناظره مطرح شد و امام به همه آنها پاسخ گفت.
نقل شده است هشام بن عبدالملک امام باقر(ع) را به شام فراخواند. امام پس از سفر به شام، در اجتماعات مردم شرکت می کرد و به پرسش های آنان پاسخ می داد. روزی امام مشاهده کرد که نصاری به کوهی در آن منطقه می روند. امام از اطرافیان پرسید: آیا امروز عید آنان است؟ گفتند: نه؛ آنان هر سال در این روز نزد عالمی دانا از نصاری که اصحاب حواریون عیسی(ع) را درک کرده می روند و پرسش های خود را از او می پرسند. امام سر خود را پوشاند و با همراهان خود به آن کوه رفت و در میان نصاری نشست.
اسقف نگاهی به جمعیت حاضر کرد و چون سیمای امام باقر(ع) توجه او را به خود جلب نمود، روبه امام کرد و پرسید: از ما مسیحیان هستی یا از مسلمانان؟
مناظره امام باقر با حسن بَصْری مناظره ای است که میان امام باقر(ع) و حسن بصری (درگذشت ۱۱۰ق) درباره برخی موضوعات کلامی و قرآنی مثل جبر و تفویض در گرفت. محتوای این مناظره در کتاب بحارالانوار علامه مجلسی و الاحتجاج احمد بن علی طبرسی آمده است.
حسن بصری نزد امام باقر(ع) آمد و عرض کرد: آمده ام سؤالاتی از شما بپرسم.
امام فرمود: مگر تو فقیه اهالی بصره نیستی؟
مناظره امام باقر (علیه السّلام) با طاووس یمانی در پانزده سوال و جواب در کنار کعبه اتفاق افتاده است.
طاووس یمانی، یکی از شخصیت ها و پارسایان و عارف مسلکان معروف عصر امام سجّاد (علیه السّلام) و امام باقر (علیه السّلام) بود که برای خود شاگردانی داشت که به اصحاب طاووس معروف بودند.
پانزده جواب از امام باقر
ابوبصیر می گوید: با جمعی از دوستان، در محضر امام باقر (علیه السّلام)، در کنار کعبه نشسته بودیم، در این هنگام طاووس یمانی با جمعی از اصحابش به محضر امام باقر (علیه السّلام) آمد و عرض کرد: «آیا اجازه می دهی چند سؤال کنم»؟ امام باقر (علیه السّلام): بپرس.
← سوال اول
 ۱. ↑ منافقون/سوره۶۳، آیه۱.    
...
مناظره امام باقر (علیه السّلام) با قتاده، مناظره ای میان آن حضرت و قتاده، فقیه بنی امیه، درباره موضوعات مختلف واقع شد که در نهایت با درماندگی قتاده به پایان رسید
ابوحمزه ثمالی (از یاران با وفای امام باقر (علیه السّلام)) گوید: در مسجد النبی نشسته بودم، که دیدم مردی به طرفم می آید، نزدیک رسید سلام کردم گفت: بنده خدا، کیستی؟ گفتم: مردی از اهل کوفه، چه کار داری؟ گفت: ابو جعفر محمد بن علی را می شناسی؟ گفتم: آری، چه کارش داری؟ قتاده: چیزی نیست چهل سؤال آماده کرده ام که از او بپرسم، هر کدام درست بود بپذیرم،. و هر کدام نادرست بود رها کنم.
بحث بین ابوحمزه و قتاده
ابوحمزه: آیا خودت قدرت تشخیص درست یا نادرست بودن پاسخ آن سؤال ها را داری؟ قتاده: آری.ابوحمزه: در این صورت دیگر چه نیازی به او داری؟قتاده: شما مردم کوفه آدم های پر حرفی هستید، خواهشمندم هر وقت او را دیدی مرا خبر کن.
ورود امام در مسجد
در همین حال بود که امام باقر (علیه السّلام) در میان جمعی از مردم خراسان، و دیگران وارد مسجد شد، امام نشست و مردم اطرافش را گرفتند، و مسائل مربوط به حج را از او می پرسیدند. آن مرد نیز به آنها پیوست و در آن جمع، نزدیک امام نشست.ابوحمزه گوید: من نزدیک تر رفتم تا بهتر گفتگوی آنها را بشنوم، پس از اینکه امام پاسخ مسائل آن جمعیت را فرمود و آنها رفتند، امام نگاهی به مرد تازه وارد کرد و فرمود: شما که هستید؟ قتاده: نام من قتاده، فرزند دعامه، اهل بصره. «از فقهاء و دانشمندان بزرگ زمان بنی امیه، که با حکومت بنی امیه روابط نیکو داشت.»
توبیخ امام بر قتاده
...
مناظره امام حسن (علیه السّلام) با اصحاب معاویه، مناظره ای در مورد فضایل امیرالمومنین علی (علیه السّلام) با معاویه و اصحابش صورت گرفت که در نهایت با صلابت و پیروزی حضرت و فضاحت معاویه و اصحابش به پایان رسید
در کتاب شریف «بحار الانوار» از «ابی مخنف» (ابی مخنف گوید: «هنوز در اسلام جلسه مباحثه ای مهم تر و پرآشوب تر از مناظره امام حسن مجتبی (علیه السّلام) با اصحاب معاویه اتفاق نیفتاده است.) نقل شده که: روزی «عمرو بن عثمان» و «عمرو بن العاص» و «عتبة بن ابی سفیان» و «ولید بن عقبه» و «مغیرة بن شعبه» نزد معاویة بن ابی سفیان آمدند و اظهار داشتند: «دستور بده تا حسن بن علی را در حضور تو آورند تا ما با او مناظره کنیم و خلافت تو را اثبات و خلافت پدرش علی را با دلائل قوی غیر شرعی و مردود اعلام نماییم و اخباری که در مذمّت علی بن ابیطالب می دانیم به او بگوئیم و آن گاه در حضور حسن بن علی و اهل مجلس علی را سبّ کنیم. بدین طریق از عظمت حسن کاسته خواهد شد و اگر بعضی از نادانان او را سزاوار خلافت می دانند و تو را غاصب حق او می شمارند از عقیده خویش رفع ید خواهند کرد.»
دعوت از امام حسن برای مناظره
معاویه گفت: «از این تقاضا بگذرید و هرگز به طرف حریم او پا دراز نکنید. زیرا اگر او را در جلسه عمومی دعوت نمایم و به او اجازه سخن دهم، من و شما را قطعاً مفتضح و رسوا خواهد نمود، و به عکسِ آنچه شما خیال کرده اید، محبت خود را زیادتر در قلوب مردم جایگزین خواهد کرد.»آنها گفتند: «چطور ممکن است او به تنهائی بر ما پنج نفر که همگی از خطباء آل امیه می باشیم غلبه کند و با اینکه ما به حق سخن می گوییم و او بر باطل و اکنون که چنین گمانی را در حق ما، روا داشتی، حتماً باید امر به احضار او نمائی تا اینکه ما غلبه خویش را بر او به خلیفه و تمام اهل مجلس ثابت کنیم.»معاویه گفت: «بسیار خوب! من او را احضار می کنم، لکن مطمئنم که این جلسه یقیناً بر ضد ما تمام خواهد شد.»پس معاویه شخصی را حضور امام حسن مجتبی (علیه السّلام) فرستاد و پیغام داد که: «امروز بعضی از بزرگان در حضور من شرکت نموده اند. مناسب است، شما هم در جلسه ما شرکت فرموده و همگان را به فیض حضور خویش مستفیض فرمائید.»
حضور فوری حضرت در مجلس معاویه
حضرت (علیه السّلام) به فوریّت لباس عزت در بر نمود و این دعا را خواند و از منزل بیرون آمد: «اَلّلهْم انّی اَعوذُ بِکُ مِن شُرُورِهِم، و اَستَعینُ بِکُ یا اَرحَمَ الرّاحمین.» و چون وارد مجلس گردید، معاویه از او استقبال کرد و حضرت را در کنار خویش نشانید و عرض کرد: «این گروه که از آل امیّه می باشند، میل دارند در موضوعاتی با شما مباحثه نمایند. از جمله ادعاهای آنان این است که می گویند به تحریک پدر تو، عثمان را مظلومانه کشتند و پس از کشته شدنش، تا سه روز نگذاشتند بدن او را بردارند و به این هم اکتفا نکردند و نگذاشتند بدن آن مظلوم را قبرستان مسلمان ها دفن نمایند و لذا او را در قبرستان یهودی ها مدفون ساختند، چنان که ملاحظه می فرمائید. و لکن عظمت من مانع تو نشود که سخنان آنها را به نحو حقیقت جواب گویی!»
حفظ شروط مجلس مناظره
...
آدابِ مناظِره، مجموعه ضوابطی که هنگام بحث و گفت وگوی فلسفی، علمی، دینی و اعتقادی باید مراعات شود.
در اصطلاح دانشمندان اسلامی، مقصود از بحث آن است که «اثبات حکم ثبوتی یا سلبی کنند به دلیل» و مراد از مناظره آن است که «دو خصم نظر کنند در حکم و مسأله ای به قصد آن که صواب پیدا شود».
مشکوه، محمد،«آداب البحث»، ج۱، ص۲۷، سالنامه پارس، تهران، ۱۳۲۴ش .
هدف اصلی از مناظره آن است که دو طرف گفت وگو، به یاری یکدیگر، به کشف حقیقت نایل آیند و مشکلی را بگشایند.
مناظره از دیدگاه نصیرالدین طوسی
به گفته خواجه نصیرالدین طوسی : «مناظره میان دو صاحب رأی متقابل بود که هر یک متکفّل بیان رأی خود باشند، به شرط آن که هر دو، بعد از وضوح، مساعدت حق کنند؛ و مباحثه استکشاف غامضی بود به طریق تعاون»
نصیرالدین طوسی، محمد بن حسن، اساس الاقتباس، ص۴۴۸، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵ش.
...


مناظره در دانشنامه ویکی پدیا

مناظره
مناظره یا مناظره کردن، روش رسمیِ استدلال نام علمی که در آن قوانین مباحثه مندرج است.
دهخدا، علی اکبر، لغتنامهٔ دهخدا.
دانشنامهٔ رشد، برداشت شده در ۱ آذر ۱۳۸۸.
ویکی پدیای انگلیسی، برداشت شده در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹.
مناظره در لغت به معنی با هم نظر کردن، یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است. در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی مناظره گویند. مناظره استفاده از فنون جدل بر پايه ي مقدمات مشهور مناظراتي است كه معمولا با استفاده از ابزار سؤال و جواب ايجاد ميشود و سائل يا مجيب هر يك در موقعيت مورد نظر خود بايد با احكام مناظراتي از تنگناي جدل خارج شوند. استاد محمد علي حسينيان در شرح كتاب ٣٨راه پيروزي در بحث اثر فيلسوف شهير آرتور شوپنهاور مشهور باز و كلي در پاسخ سؤالات مطروحه از طرف مناظراتي و جزيي سؤال پرسيدن و محدود نمودن قلمرو سؤال سائل را از مهمترين روشهاي مناظراتي قلمداد مينمايد
به نوشتهٔ هرودوت در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، پس از قتل بردیای دروغین، هفت تن از بزرگان ایران، برای شکل حکومتی آیندهٔ ایران به مناظره نشستند. در مناظره ای که میان بزرگان ایران شکل گرفت اوتان، نظامی مردمسالارانه بر پایهٔ دموکراسی را پیشنهاد کرد و دیگر انواع حکومتی را به چالش کشید. در مقابل مگابیزوس در دفاع از الیگارشی سخن گفت. اما داریوش بزرگ با دفاع از نظام سلطنتی، آن را بهترین نوع حکومت دانست. چهار مرد دیگر نیز طرف داریوش را گرفتند. در نهایت این مناظره به نفع داریوش به پایان رسید و او به شاهنشاهی رسید.
ایسوکراتس که در سال ۴۳۶ پیش از میلاد زاده شد، به مناظرهٔ آزاد بسیار اهمیت می داد.
مناظره پاریس (انگلیسی: Disputation of Paris)، که به آزمایش و محاکمه تلمود نیز شهرت دارد، در دربار پادشاه فرانسه، لوئی نهم در سال ۱۲۴۰ به وقوع پیوست که علت آن اتهامات نیکولاس دونین به تلمود بود. دونین با یهودیت ربانی پاریس دارای اختلاف بود و توسط ربی یشیل پاریس طرد شده بود. بعد از ده سال طرد او به مسیحیت کاتولیک گروید. دونین بعد از مسیحی شدن به جنگجویان صلیبی ملحق شد و آنها را برای کشتن یهودیان تحریک کرد. در اثر این امر ۳۰۰۰ یهودی کشته شدند. در سال ۱۲۳۸ او به رم رفت و در نزد پاپ گریگوری نهم حاضر شد و از تلمود بد گفت. دونین ۳۵ بخش از تلمود را که به مریم و عیسی بد گفته بود به پاپ عرضه کرد. پاپ بعد از مطالعه به این نتیجه رسید که این اتهامات صحیح هستند و دستور داد تمام نسخ تلمود جمع آوری شده و سوزانده شوند. دستور پاپ دارای قدرت کافی در تمام فرانسه نبود. لوئی نهم پادشاه فرانسه دستور داد که خاخام های معروف فرانسه در یک مناظره با دونین شرکت کنند. در نتیجه این مناظره دونین پیروز شد و تمامی نسخ تلمود در فرانسه سوزانده شدند.
مناظره جبران خسارت برده داری در ایالات متحده آمریکا پیشنهادی است که بر اساس آن باید نوعی جبران خسارت به بازماندگان بردگان تجارت برده در اقیانوس اطلس داده شود. این ایده از سال ۱۹۶۵ تا رقابت های مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ حزب دموکرات در سیاست آمریکا تکرار شده است.
Reparations for slavery debate in the United States, English Wikipedia
این جبران به گونه های مختلفی پیشنهاد شده، از پرداخت فردی پولی گرفته تا جبران به صورت زمین. ایده همچنان بسیار مجادله برانگیز است و اجماع گسترده ای ای در خصوص چگونگی پیاده سازی آن وجود ندارد. فراخوان های مشابهی برای جبران خسارت در برخی کشورهای کارائیب و در جاهای دیگر در بین مهاجران آفریقایی وجود داشته و برخی کشورهای آفریقایی خواستار جبران خسارت بابت از دست رفتن جمعیت هایشان شده اند.
مناظره مذهبی آزوچی (به ژاپنی: 安土宗論 Azuchi shūron) مناظره ای است که در سال ۱۵۷۹ در قلعه آزوچی مابین راهبان نیچیرن و فرقه جودو که هر دو فرقه های بودایی ژاپنی بودند در برابر اودا نوبوناگا برگزار شد. شرح این مناظره مذهبی در کتاب شینچو کوکی آمده است.
در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، کمسیون منتاظره های انتخاباتی ∗ دو حزبی (ک. م. ا) چهار تاریخ مناظره برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که در چهار منطقه مختلف از ایلات متحده مناظره های انتخاباتی برگزار خواهد نمود که همه در اکتبر ۲۰۱۲ انجام خواهد شد. سه مناظره شامل مناظره های نامزدهای دو حزب اصلی آمریکاست، باراک اوباما از ایلینوی و میت رامنی از ماساچوست. یک مناظره نیز با حضور معاونین ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ جو بایندن از دلاویر و پل رایان.
از رامنی، دانشجویی دربارهٔ نگرانی هایش از حمایت از وی بعد از فارغ التحصیل شدن
از اوباما دربارهٔ وزارت انرژی و کاهش قیمت گازوییل
از رامنی، دربارهٔ کاهش طرحش دربارهٔ نرخ مالیات و نیز محدود و حذف کردن اعتبارات
از اوباما، عدم برابر حقوق مردان و زنان در محیط های کار و کم بودن حقوق زنان در ازای کار برابر با مردان
از رامنی، تفاوتش با جورج بوش
از اوباما، راجع به کارهای انجام داده برای جذب آرای خاموش
از رامنی، دربارهٔ طرحش برای مهاجران غیر مقیم در ایلات متحده
از اوباما، اینکه چه کسی مسئول کاهش محافظت از سفارت آمریکا در لبیی بوده
از اوباما، برای کارهای انجام داده جهت کاهش دسترسی به سلاح در جامعه
از رامنی، راجع به سرمایه گذاری و خروج اشتغال از آمریکا به سایر کشورها
از رامنی، راجع به برزگترین سوتفاهم درباره اش
نامزدهای میباست آرای لازم ایالاتی را کسب نمایند تا بتوانند در مناظره ها شرکت کنند. از این رو نامزد حزب لیبرتیان، گری جانسون و نیز نامزد حزب سبز، جیل استین نیز حائز این آرا شده اند، یعنی ۱۵٪ آرا از ۵ ایالات بررسی شده.
داوران مناظره ها در ۱۳ اوت ۲۰۱۲ اعلام شدند تمام مناظره ها بین ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ عصر به وقت شرق ایالات متحده برگزار خواهد شد.
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲، جانسون تعقیب قضایی ای را در دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا در ایلات کالیفرنیا علیه کمیسیون مناظره های انتخاباتی، مجمع ملی جمهوری خواهان و مجمع ملی دموکرات اعلام نمود. این اعلام جرم بر علیه سه سازمان خصوصی و براساس قانون شرمن-ضد انحصار صورت گرفت که به محدود کردن رقابت انتخاباتی و صدمه زدن به کمپین جانسون و انتخاب کنندگان آمریکایی منجر شده است.
مناظره های بزرگ در نظریه روابط بین الملل، به یک سری از اختلافات در میان محققان روابط بین الملل گفته می شود. اشورث می گوید که نظام روابط بین الملل به شدت تحت تأثیر روایات تاریخی قرار داشته است و هیچ ایده ای به اندازه مناظره میان اندیشه آرمانگرایان و واقع گرایان بر آن تأثیرگذار نبوده است.
«اولین مناظره بزرگ» که با عنوان «مناظره بزرگ واقع گرا-آرمانگرا» شناخته می شود، اختلافی میان ایدئالیست ها و واقع گرایان بود که در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی و در ارتباط با چگونگی مقابله با آلمان نازی روی داد. محققان واقع گرا بر طبیعت آنارشیک سیاست بین الملل و نیاز به بقای دولت تأکید داشتند و ایدئالیست ها بر امکان نهادهای بین المللی همانند جامعه ملل. با این حال، برخی استدلال کرده اند که تعریف مناظره میان رئالیسم و ایده آلیسم به عنوان مناظره بزرگ، کاریکاتوری گمراه کننده است، همچنانکه «مناظره بزرگ» را نیز یک افسانه می خوانند.
«دومین مناظره بزرگ» اختلافی میان «پژوهشگران علمی» روابط بین الملل که در پی استفاده از روش های علمی پژوهش در نظریه روابط بین الملل بودند و کسانی که بر رویکرد تفسیری/تاریخی در نظریه روابط بین الملل اصرار داشتند، بود. این مناظره به «واقع گرایان در مقابل رفتارگرایان» یا «سنت گرایی در مقابل علم گرایی» نیز معروف بود.
گاهی اوقات مناظره میان پارادایمی به عنوان یک مناظره بزرگ در نظر گرفته می شود و آن را «سومین مناظره بزرگ» می خوانند. مناظره میان پارادایمی مناظره ای میان لیبرالیسم، واقع گرایی و نظریه های روابط بین الملل رادیکال بود. این مناظره همچنین مناظره میان واقع گرایی، نهادگرایی و ساختارگرایی نیز توصیف کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مناظره در دانشنامه آزاد پارسی

مُناظره
در اصطلاح ادبی، بحث کردن و استدلال کردن دو کس با نظرگاه های مختلف بر سر موضوعی مشخص. غالباً، در پایان مناظره، نظر یکی از آن دو فائق می آید. کهن ترین مناظرۀ ادبیِ یافته شده در ایران، منظومۀ «درخت آسوریک» به زبان پهلوی است که مناظره ای است بین درخت خرما و بز. مناظره در شعر فارسی نیز رواج داشته و قطعۀ «مست و هوشیار» اثر پروین اعتصامی از اشعار معاصر و قطعۀ «چنار و کدوبن» اثر انوری ابیوردی از اشعار کهن را می توان مثال آورد. در شعر نو نیز می توان شعر «در غروبی ابدی» از فروغ فرخزاد را مثال آورد که البته تفاوت هایی در نحوۀ نگرش و نوع استدلال آوردن دو طرفِ مناظره به چشم می خورد. در نثر فارسی نیز نمونه هایی از مناظره وجود دارد. ازجمله جدال سعدی با مدعی و بخش هایی از مقامات حریری.

معنی مناظره به انگلیسی

dispute (اسم)
نزاع ، ستیزه ، مشاجره ، مناظره ، چون و چرا
debate (اسم)
بحی ، مباحثه ، مناظره ، مذاکره ، مذاکرات پارلمانی
discussion (اسم)
بحی ، مباحثه ، مناظره ، بررسی ، گفتگو ، مذاکره ، بحی و جدل
argument (اسم)
اثبات ، بحی ، استدلال ، برهان ، مباحثه ، مشاجره ، نشانوند ، مناظره ، یک سلسله دلایل قابل قبول
argumentation (اسم)
بحی ، استدلال ، مناظره ، چون و چرا
disputation (اسم)
ستیزه ، مباحثه ، مناظره ، بحی و جدل ، علم بحی
contestation (اسم)
رد ، بحی ، مناظره ، مرافعه ، رقابت

معنی کلمه مناظره به عربی

الحوار المتلفر
نقاش

مناظره را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی مناظره

پارسا ٠٣:٥٤ - ١٣٩٦/٠٤/١٩
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هم ویژاری (ویژار از سنسکریت: ویچارَنَ= گفتگو + هم، ی)
هم وادی (واد از سنسکریت: وادَ= گفتگو + هم، ی)
|

رضا فتحی پور ١٧:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١
ستیزگپ
|

رصا ١٥:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢١
مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است� و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی براهین سعی می کنند برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات رساند.
به عبارتی طرفین نظرات خود را به سمع و نظرمردم یاناظرین می رسانندتادرپایان قضاوت شوندونتیجه گیری کنند.
آنچه مسلم است انتخاب بین خوب وخوب تر است.
و گزینه های انتخابی همیشه براساس منطق نیست،بعضاسلیقه واحساس هم درمناظره دخالت دارد.
لذا خداوند درقرآن بشارت داده است به بندگان، همان کسانی که به نظرات اهل ایمان گوش فرا می دهندوبهترین را انتخاب می کنند.
|

رسم آزادی ١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢١
مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است� و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی براهین سعی می کنند برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات رساند.آنچه مسلم است برد وباخت در مناظره بی معنی است چراکه در مناظره انتخاب بین خوب وخوب تراست.
|

پیشنهاد شما درباره معنی مناظرهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مهدی > selloape
toohid sharifi > reimburse
ریرا > entering
ایالات > فدایی
Mahsa > Arise
سیدمهدی حسینی > Spared no expense
امين منفرد > Would you mind
پ ص ر > abode

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مناظره چیست   • مناظره شیعه   • مناظره در ادبیات فارسی   • تعریف مناظره   • مناظره سیاسی   • مناظره رسایی   • مناظره شعر   • معنی مناظره   • مفهوم مناظره   • معرفی مناظره   • مناظره یعنی چی   • مناظره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مناظره
کلمه : مناظره
اشتباه تایپی : lkhzvi
آوا : monAzere
نقش : اسم
عکس مناظره : در گوگل


آیا معنی مناظره مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )