برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1182 100 1

مهرالمثل

معنی مهرالمثل به فارسی

مهرالمثل
مهری که درحین عقدازدواج برای زن معلوم نشده وپس اززفاف ازروی حدمتوسط مهرزنان دیگربرای اوتعیین شود

معنی مهرالمثل در فرهنگ فارسی عمید

مهرالمثل
مهری که در حین عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنان دیگر برای او تعیین شود.

مهرالمثل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کمال رحیمی
درنکاح دایم ذکر مهرجزماهیت نکاح نمیباشد یابعبارتی نکاح دایم بدون مهرهم صحیح میباشد که دراینصورت اگر نزدیکی صورت گیرد به زن مهرالمثل تعلق میگیرد یعنی مهری براساس عرف جاری ومیزان جایگاه اجتماعی وسواد وزیبایی زن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مهرالمثل چقدر است   • تعریف مهرالمثل   • مبلغ مهرالمثل   • دیه ارش البکاره   • مهر المثل چیست   • مهر المتعه   • میزان مهرالمثل   • مهر المسمی چیست   • معنی مهرالمثل   • مفهوم مهرالمثل   • معرفی مهرالمثل   • مهرالمثل چیست   • مهرالمثل یعنی چی   • مهرالمثل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهرالمثل
کلمه : مهرالمثل
اشتباه تایپی : livhgleg
عکس مهرالمثل : در گوگل

آیا معنی مهرالمثل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )