انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 896 100 1

معنی موزه در لغت نامه دهخدا

موزة. [ م َ وَزْ زَ ] (ع ص ) ارض موزة؛ زمین مرغابی ناک. (منتهی الارب ، ذیل وزز) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به وز شود.

موزة. [ م َ زَ ] (ع اِ) یکی موز (مویز). (منتهی الارب ). رجوع به موز شود.

موزه. [ زَ / زِ ] (اِ) به ترکی چکمه گویند. (از برهان ). چکمه و معرب آن موزج است. (از المعرب جوالیقی ص 311). خف. موزج. (دهار) (منتهی الارب ). مندل. مندلی.نخاف. قسوب. (منتهی الارب ). یک نوع پاافزار که تا ساق پا و زیر زانو را می پوشاند و چکمه نیز گویند. (ناظم الاطباء). پای افزار چرمین بلند ساق. پاافزار. مخف. مسخی. نوعی کفش پوزدار. پاچیله. (یادداشت مؤلف ). نوعی پای افزار ساقه دار و ساقه ها عادتاً تا زانو رسد اما از شواهد برمی آید که بر کفش ساقه کوتاه نیز اطلاق شده است ، آنکه نیم موزه یا نیم چکمه گویندش :
یک سو کنمش چادر یک سو نهمش موزه
این مرده اگر خیزد ورنه من و چلغوزه.
رودکی.
و [ صقلابیان ] همه پیراهن و موزه تا به کعب پوشند. (حدود العالم ).
ابا خواسته بود دو گوشوار
دو موزه بدو در ز گوهر نگار.
فردوسی.
یکی خنجر از موزه بیرون کشید
سراپای او چادر خون کشید.
فردوسی.
همیشه به یک ساق موزه درون
یکی خنجری داشتی آبگون.
فردوسی.
یکی خوب دستار بودش حریر
به موزه درون پر ز مشک و عبیر.
فردوسی.
حلقوم جوالقی چو ساق موزه ست
وان معده ٔ کافرش چو خم غوزه ست.
عسجدی (از لغت فرس اسدی ).
چشم چون جامه ٔ غوک آب گرفته همه سال
لفج چون موزه ٔ خواجه حسن عیسی کژ.
منجیک.
بوبکر حصیری را و پسرش را خلیفه با جبه و موزه به خانه ٔ خواجه آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 160). جامه و موزه و کلاه خواست (امیرک ) و بپوشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 226). بوالقاسم دست به ساق موزه فروکرد و نامه برآورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 369). وی نخست ببرید و اندازه نگرفت پس بدوخت تا موزه و قباتنگ و بی اندام آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 261). حسنک پیدا آمد بی بند جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد و موزه ٔ میکاییلی نو در پای. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 180). پس از آن به مدتی دراز مقرر گشت که حال خصمان چنان بود که طغرل چندین روز موزه و زره از خود دور نکرده بود و چون بخفتی سپر بالین کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 619). رکابدار را فرموده است پوشیده تا آن رادر اسب نمد یا میان آستر موزه چنان که صواب بیند پنهان کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 405). ابراهیم بن المهدی را بیافتند با چادر و موزه و همچنان پیش مأمون آوردندش بر سان زنان. (مجمل التواریخ و القصص ).
ده جای به زر عمامه ٔ مطرب
صد جای دریده موزه ٔ مؤذن.
ناصرخسرو.
از این سپس تو ببینی دوان دوان در دشت
به کفش و موزه برافکنده صدهزار سیان.
عمعق بخارایی.
بهانه جستم در شعر موزه قافیه کرد
بدین بهانه فرست آن بهای موزه ٔ من.
سوزنی.
چو جفت موزه ٔ او آمدی ز یال سهیل
اگر نبودی در خوک آیت تحریم.
سوزنی.
گفت در کیش اهل دریوزه
بیست پا را بس است یک موزه.
سعدی.
بنگر که هیچ موضع از موزه ٔ تو تر شده است یا نی. (انیس الطالبین ص 132).
موزه ز آهن کرده اند اندر تقاضای ظفر
تا به معنی برعدو جوشن چو چادر کرده اند.
احمدبن حامد کرمانی.
سپرد راه دویی موزه زان به پا افتاد
کلاه زد دم وحدت از آن بود بر سر.
نظام قاری.
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار.
نظام قاری.
قرنوص ؛ نوک موزه. صرم و صرمان ؛ موزه ٔ نعل زده. هدم ؛ موزه ٔ کهنه. هبرزی ؛ موزه ٔ نیکو. منقار؛ نوک موزه. جرموق ؛ نوعی از کفش که بالای موزه پوشند و به فارسی خرکش گویند. مهمز؛ میخ آهنین که بر پاشنه ٔ موزه ٔ رائض باشد که بر تهیگاه اسب توسن زند. صلال و صلالة؛ ساق موزه.تدبیس ؛ موزه ٔ خود را زدن بر چیزی تا آواز برآید از آن. مفقع؛ موزه ٔ نوکدار. مُلَکَّم. موزه ٔ درپی کرده. موق ؛ موزه ٔ درشت که بر موزه ٔ دیگر پوشند. فرطوم ؛ بینی موزه. نقل ؛ موزه و نعل کهنه درپی کرده. انقال ؛ موزه نیکو کردن. (تاج المصادر بیهقی ). تنقیل ؛ موزه و جزآن نیکو بکردن. (تاج المصادر بیهقی ). خف ملدس ؛ موزه ٔ پاره زده. (منتهی الارب ).
- بی موزه ؛ بی کفش. بی چکمه. بدون پوشیدن چکمه و کفش به پا :
چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد
که بی موزه درون رفتی به گلزار.
ناصرخسرو.
- پای در موزه کردن ؛ چکمه پوشیدن. پای در کفش یا چکمه قرار دادن. (از یادداشت مؤلف ) : پای در موزه کردی برهنه در چنین سرما و شدت و گفتی بر چنین چیزهاخوی کرد باید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 120).
- خار در موزه ٔ کسی افتادن ؛ کنایه است از وحشت و اضطراب بدو دست دادن. (یادداشت مؤلف ). نظیر کیک در تنبان کسی افتادن : و خبر به برادرش والی کرمان برسید. خار در موزه اش افتاد و سخت بترسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 242).
- دست موزه ؛ تحفه و ارمغان و ره آورد. (یادداشت مؤلف ).
- || وسیله و آلت و ابزار. (یادداشت مؤلف ). رجوع به ماده ٔ دست موزه شود.
- سرموزه ؛ کفشی که در ماوراءالنهر روی موزه به پا میکردند همچون گالوشهای امروزی که در برخی از شهرستانهای ایران از روی پوتین در برف و بوران می پوشند. (از یادداشت مؤلف ). موق. و رجوع به ماده ٔ سر موزه در جای خود شود.
- سنگ در موزه ٔ کسی فتادن (یا افتادن ) ؛ کنایه است از ناراحت و پریشان و مضطرب گشتن او. کیک در شلوار کسی افتادن. (از یادداشت مؤلف ) :
چرخ را با شرفش سنگ فتد در موزه
کوه را با سخطش کیک فتد در شلوار.
انوری.
- سیه موزگان ؛ موزه سیاهان. موزه ٔ سیاه رنگ به پا کردگان :
بسی خواهرانند بر راه رز
سیه موزگان و سمن چادران.
منوچهری.
- موزه ٔ بلغار ؛ ظاهراً مراد چکمه ای است که از بلغار آرند :
صد کفش و گیوه در طلبش بیش می درم
چون آرزوی موزه ٔ بلغار می کنم.
نظام قاری.
- موزه پوشیدن ؛ تخفف. (منتهی الارب ). چکمه به پا کردن. چکمه پوشیدن : خوارزمشاه موزه و کلاه پوشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 355).
- موزه ٔ چینی ؛ کفش و چکمه ای که در چین ساخته و دوخته باشندش. (از یادداشت مؤلف ). موزه ٔ منسوب به چین یا در چین دوخته یا به تقلید موزه ٔ ساخت چین درست شده :
از خر و بالیک آنجای رسیدم که همی
موزه ٔ چینی می خواهم و اسب تازی.
علی قرط.
- موزه در پای آوردن ؛ کنایه از مضطرب وسراسیمه شدن. (آنندراج ) (از مجموعه ٔ مترادفات ص 337). بی تأمل و اندیشه به کاری پرداختن :
اگر سرمایه ٔ شاهی وقار است
شه آن باشد که چون کوه استوار است
به هر کاری نیارد موزه در پای
به هر بادی نجنبد چون خس از جای.
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج ).
- موزه در گل ماندن ؛ کنایه است از درمانده شدن و پای بند گشتن و دشواری و سختی کشیدن. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کنایه از مقید و گرفتار شدن است. (از مجموعه ٔ مترادفات ص 341).
- موزه ٔ شتر ؛ خف. سپل شتر. سبل. (مجمل اللغة).
- موزه کشیدن ؛ بیرون آوردن موزه از پای. درآوردن موزه.
- موزه و گل ؛ کنایه از ماندگی و پای بندی است. (از آنندراج ). کنایه از دشواری و صعوبت کاری است. مقابل موی و خمیر یا موی و ماست که کنایه از سهولت و آسانی عمل است و سهل الحصولی آن :
تا دی مثل او مثل موزه و گل بود
اکنون مثل او مثل موی و خمیر است.
انوری.
- نیم موزه ؛ نیم چکمه. نوعی موزه با ساقه ٔ کوتاه :
کاندرین مهرگان فرخ پی
زو مرا نیم موزه نیم قباست.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 26).
- امثال :
پیش از آب موزه کشیدن ؛ بیرون آوردن کفش پیش از رسیدن به رودخانه. (از امثال و حکم دهخدا).بیش از حد تعجیل و شتاب داشتن.
|| مقصود زیره ای (تخت کفشی است ) که به توسط ریسمان یا تسمه ای که از میان انگشت ابهام و سبابه ٔ پا گذرانیده می شده و پاشنه را دور می زده است روی پا بسته می شده و محتمل است که همین نوع موزه در بسیاری از موارد کفش یانعلین خوانده شده باشد. یونانیان و رومانیان بعضی از اوقات چنین کفشی می پوشیده اند. (از قاموس کتاب مقدس ).

موزه. [ مو / م َ زَ / زِ ] (اِ) قسمی از حلوا. (ناظم الاطباء). نام حلوایی است. (از برهان ) (آنندراج ).

موزه. [ زِ ] (فرانسوی ، اِ) جای مخصوص عتیقه جات. گنجینه. متحف. (یادداشت مؤلف ). مکانی که مجموعه ٔ بزرگی از آثار باستانی وصنعتی و چیزهایی گرانبها را در آن به معرض نمایش میگذارند و هنرمندان از آن استفاده می کنند. کلمه ٔ موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته اند. موزه نام تپه ای بوده است در آتن که در آن عبادتگاهی برای موزها که نه خداوند زن بوده اند ساخته شده بود. (لغات فرهنگستان ). در جهان موزه های معروف بسیار است چون موزه ٔ لوور در فرانسه و موزه ٔ بریتانیا در لندن و موزه ٔ بررا[ ب ِ رِ رِ ] در میلان. و موزه ٔ متروپولیتن در امریکا و نیز در لنین گراد و ایتالیا و دیگر ممالک جهان.
- موزه ٔ ایران باستان ؛ موزه ای که در سال 1314 هَ. ش. برای حفظ آثار و اشیاء تاریخی و عتیق ایران تأسیس شد. این موزه پس از تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال 1309 که بنابر آن دولت موظف به حفظ آثار ملی و نظارت در آنها بودبنیان نهاده شد و دارای آثار گرانبهایی از تمدن ایران از هزاران سال قبل از میلاد تا زمان حاضر است.
- موزه ٔ آستان قدس ؛ اشیاءنفیس آستان قدس و کتابهای آن قبلاً در چند حجره از حجره های صحن نو قرار داشت. تا اینکه در سال (1316 هَ. ش.) از محل درآمد آستان قدس بنای موزه شروع شد و در 1324 پایان یافت. مساحت آن 9398 متر مربع است و دارای نفایس بسیار است از جمله کتابخانه ٔ موزه است که از کتابخانه های درجه اول ایران و از حیث نسخ نفیس خطی قدیمی و نسخ منحصر بفرد که در طول چند صد سال گردآوری شده کم نظیر است. مقبره ٔ مرحوم شیخ بهائی در محل موزه ٔ آستان قدس واقع است.
- موزه ٔ مردم شناسی ؛ این موزه در سال 1315 هَ. ش. تأسیس یافت و هدف آن معرفی زندگی طبقات مختلف ایران از دو قرن پیش تاامروز و آثار هنری و صنایع دستی و نوع کار و پیشه های آنان می باشد.
- موزه ٔ پارس ؛ موزه ٔکنونی پارس همان باغ حکومتی نظر است و طرح آن را کریمخان زند ریخته است. در سال 1314 هَ. ش. اداره ٔ کل باستان شناسی قسمت شمال و شرق باغ را نرده های آهنی کشید و کم کم اشیاء و آثار تاریخی و نفیس فارس و شیرازرا در آن فراهم ساختند.
|| مجموعه ٔ بزرگی از آثار صنعتی و چیزهای گرانبها. (لغات فرهنگستان ).

معنی موزه به فارسی

موزه
( اسم ) ۱ - مجموعه آثار هنری و باستانی ۲ - محل حفظ و نمایش آثار هنری و باستانی و مجموعه های مختلف : [ پادشاه ... ما ( ناصر الدین شاه قاجار ) از غرایب آثار طبیعت عالم و خلاصه یادگار شاهنشاهان عجم موزه ای ایجاد فرمود ... ] ( الماثر و الاثار . ۹۸ ) [ ریاست موزه همایونی ] ( مراه البلدان ج ۱ ضمیمه ص ۳٠ )
قسمی از حلوا .
[museum, musée (fr.)] [عمومی] محل نگهداری و نمایش آثار باستانی و هنری و مجموعه ها و اشیای نفیس متـ . گنجینه * مصوب فرهنگستان اول
کتابخانه آستان قدس و اشیائ نفیس آن سابقا در چند حجره از حجرات صحن نو قرار داشت . در زمان سلطنت رضاشاه و نیابت تولیت محمد ولیخان اسدی پس از احداث فلکه ای که بدور آستان قدس کشیده شده است به فکر ایجاد ساختمانی بنا در سال ۱۳۱۶ شمسی شروع و در سال ۱۳۲۴ تمام شد . مساحت موزه ۹۳۹۸ متر مربع است که ۱٠۲۴ متر مربع زیر بنای موزه و کتابخانه و مقبره مرحوم شیخ بهائی و ۶٠٠ متر زیربنای موزه و کتابخانه و مقبره مرحوم شیخ بهائی و ۶٠٠ متر زیربنای تالار تشریفات و ۷۷۷۴ متر مساحت صحن موزه است . ساختمان موزه و کتابخانه تماما از در آمد موقوفات خود آستان قدس رضوی انجام یافته است . کتابخانه آستان قدس از کتابخانه های درجه اول ایران و از جهت نسخ نفیس خطی قدیمی و نسخ منحصر بفرد که در طول چندین صدسال جمع آوری شده کم نظیر است .
نام موزه ای که در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی برای حفظ آثار و اشیائ تاریخی و عتیق تاسیس شد . این موزه پس از آنکه قانون حفظ آثار ملی که در ۱۲ آبان ۱۳٠۹ به تصویب رسید و بنابر آن دولت موظف به حفظ آثار ملی و نظارت در آنها بود بنیان نهاده شد . دارای آثار زیادی از تمدن ایران از ۴٠٠٠ ق م . تا زمان حاضر است .
آستر نرمی که در پاشنه کفش و یا موزه قرار می دهند .
موزه ای در میلان ( ایتالیا ) که از حیث تابلوهای نقاشی غنی و مشهور است .
موزه ملی علوم و ادبیات و هنر بریتانیا واقع در لندن . در سال ۱۷۵۳ با اهدای کتب و مسکوکات و آثار عتیقه سرهانس سلوان تاسیس یافت . در سال ۱۷۵۹ رسما برای استفاده عامه گشایش یافت . مطابق قانون هر نشریه ای از روزنامه و مجله تا کتاب و رساله و جزوه و آهنگ موسیقی که در سرتاسر امپراطوری بریتانیا انتشار می یابد باید یک نسخه از آن برای ثبت حق تالیف به موزه داده شود .
موزه ای در پاریس شامل مجسمه ها و تابلوهای نقاشی بوردل .
موزه کنونی پارس همان باغ نظر است که باغ حکومتی نیز بوده است و طرح این بنا را کریمخان زند ریخته که عمارتی هشت گوش معروف به کلاه فرنگی در وسط و در چهار سمت آن چهار حوض قرار دارد . داخل این بنا تالاری در وسط و دورادور چهار گوشه و چهار اطاق دارد . در سال ۱۳۱۴ شمسی اداره کل باستان شناسی قسمت شمال و شرقی باغ را که بواسطه خیابان پهلوی و خیابان زند از ارک و بازار وکیل جدا شده بود نرده های آهن کشیده و کم کم اشیائ و آثار تاریخی و نفیس فارس و شیراز را در آن فراهم ساخته و زینت بخش موزه پارس نمودند .
چکمه بپا و چکمه پوشیده .
( صفت ) آنکه موزه دوزد چکمه دوز .
حیوانی است سرخ که بر او نقطه های سیاه بود و از ذراریح خرد تر باشد .
دوختن موزه چکمه دوزی : [ انتشار چرخهای ماشین و برزیگری و موزه دوزی . ] ( الماثر و الاثار . ۱٠۳ )
موزه فروشنده . کفاش .
اسبی که دندان می گیرد و می گزد سوار خود را .
موزه هنری معروف واقع در شهر پاریس . در ۱۲٠۴ فیلیپ دوم آن را به عنوان کاخ ساخت و در ۱۵۴۱ بازسازی شد. ناپلئون آن را به موزه تبدیل کرد . بسیاری از آثار معروف هنری دنیا در آن جای دارد .
مدمل .
این موزه در ۱۳۱۵ ه.ش . تاسیس یافت و هدف آن معرفی زندگی طبقات مختلف مردم ایران از دو قرن پیش تا امروز و آثار هنری و صنایع دستی و نوع کار و پیشه های آنان میباشد .
( مصدر ) ترک سفر کردن اقامت کردن .
کاخ سلطنتی گلستان ( تهران ) حاوی بهترین و نفیس ترین آثار دوره قاجاریه است .این کاخ در زمان آغا محمد خان قاجار در تهران بنا شد و فتحعلیشاه نیمی از بناهای آنرا تکمیل کرد و کاخ گلستان فعلی هم اکنون موزه اشیائ سلطنتی است و هفت اطاق بیشتر ندارد که در زمان ناصرالدین شاه بنا شد .
رجوع به ماده قبل و سر موج و سر موجه و سر موز و سر موزه .

معنی موزه در فرهنگ معین

موزه
(زِ) [ په . ] (اِ.) چکمه .
( ~.) [ فر. ] (اِ.)۱ - مجموعه آثار باستانی . ۲ - محلی که آثار باستانی را در آن نگه داری کنند.
( ~. نَ دَ) (مص ل .) اقامت کردن .
( ~. زِ یا زَ) (اِمر.) ۱ - تحفه ، ارمغان . ۲ - دست آویز، ۳ - آلت ، وسیله .

معنی موزه در فرهنگ فارسی عمید

موزه
چکمه.
مکانی که آثار هنری، تاریخی، و باستانی در آن نگه داری یا به معرض نمایش عمومی گذارده می شود.
۱. آلت، دستاویز، ابزار کار.
۲. تحفه و ارمغان.
۱. = پاافزار
۲. چکمه.

موزه در دانشنامه ویکی پدیا

موزه
موزه (به فرانسوی: musée)، فارسی دری: موزیم (به انگلیسی: museum) یا آثارخانه به مکان خاصی که در آن مجموعه ای از آثار باستانی و صنعتی و اشیاء با ارزش را به معرض نمایش می گذارند، گفته می شود. ۱۸ می مصادف با ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه است.
شورای بین المللی موزه که زیر نظر یونسکو فعالیت می کند در بند سه و چهار اساسنامه خود موزه را اینگونه تعریف کرده است:
«موزه مؤسسه ای ست دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها، تحقیق در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است.»
موزه (گنجینه) شاهرود مربوط به دوره قاجار است و در شاهرود، شمال شهر، انتهای خیابان بالاخیابان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۸۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
موزه آب یا ( موزه آب بندر عباس ) نام یکی از مناطق تاریخی استان هرمزگان است. این موزه در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان قراردارد و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. این موزه یکی از زیر مجموعه های خیابان ۲۲ بهمن شهر بندرعباس است، وقدمت آن به دورهٔ صفویه می رسد.
موزه آبادان یکی از موزه های قدیمی ایران است این موزه در سال ۱۳۳۸ با مجموعه آثاری از دوره ما قبل تاریخی، تاریخی و آثاری از دوره های متاخر تا دوره قاجاریه و نیز آثاری از هنرمندان کارگاه های هنرهای سنتی افتتاح شد. موزه آبادان در محله بوآرده شمالی در ضلع جنوب غربی دانشکده نفت آبادان و با وسعت تقریبی ۱۸۰۰ مترمربع توسط علی هانیبال و با همکاری شرکت نفت آبادان تاسیس گردید و در سال ۱۳۴۰ مورد بهره برداری قرار گرفت.
مختصات: ۳۵°۴۱′۳۶.۳۵″ شمالی ۵۱°۲۴′۵۴.۱۸″ شرقی / ۳۵.۶۹۳۴۳۰۶° شمالی ۵۱.۴۱۵۰۵۰۰° شرقی / 35.6934306; 51.4150500
موزهٔ آبگینه یکی از موزه های شهر تهران است. این بنا خانه ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، خیابان سی تیر جای گرفته است. این اثر در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال است.
موزه آبکار یکی از ساختمان های نه چندان قدیمی مجموعه کاخ سعد آباد است. این بنا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ کاخ لیلا پهلوی معروف بود. در سال ۱۳۷۳ این بنا به موزه مینیاتور آبکار تبدیل شد. برای شکل گرفتن موزه، زیر نظر معماران سازمان میراث فرهنگی کشور، مختصر تغییری در فضای داخلی آن صورت گرفت و اتاق ها به تالارهای موزه تبدیل شد. بنای موزه مینیاتور آبکار، در این مجموعه، در جایی قرار گرفته که چند موزه آن را در بر گرفته است، در ضلع شمالی موزه نظامی در ضلع جنوبی موزه بهزاد، در ضلع شرقی فضای سبز و در غرب و جنوب غربی آن کاخ موزه ملت قرار دارد. درب ورودی، درب چوبی است که با الهام از درب های دوره قاجار با نقش گره ساخته شده است.
موزه آپولونیا (انگلیسی: Apollonia Museum) که همچنین به عنوان موزه سوسا شناخته می شود نام یک موزه در سوسا لیبی است.
موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران یکی از موزه های استان تهران است و در ابتدای محدوده دارآباد و خیابان آجودانیه در خیابان موزه واقع شده است. محل آن یکی از کاخ های شمس پهلوی بوده که برای میهمانان ساخته شده ولی هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته بوده است و پس از انقلاب، با تغییراتی برای استفاده عموم به موزه ای با محوریت طبیعت ایران تبدیل شد. این موزه در سال ۱۳۷۲، توسط شهرداری تهران و به منظور آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی و طبیعی و شناخت اهمیت حفاظت از محیط زیست و حیات وحش، افتتاح گردید.
در سال ۱۳۸۰ مجسمهٔ دایناسور گیاهخوار «کامپتوزوروس» که در دوران ژوراسیک در ایران می زیسته است و آثار آن در سنگواره های تشکیلات شمشک کرمان یافت شده بوده، توسط هنرمندان ایرانی و افغانی در یزد ساخته، و بعنوان نماد در محل ورودی موزه نصب گردیده است.
موزه در سال ۱۳۷۶ به عضویت شورای بین المللی موزه ها (به انگلیسی: ICOM) درآمد و در همین سال نیز بعنوان اولین موزه ایرانی به شبکه جهانی اینترنت پیوست و مجله اینترنتی پر طرفدار «طبیعت و حیات وحش ایران» را با حمایت شرکت خدمات اینترنتی ندا رایانه راه اندازی نمود. همچنین با عضویت مدیر آموزش و نمایشگاه موزه در کمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (به انگلیسی: IUCN-CEC)، بصورت فعال در گردهمایی های بین المللی شورای جهانی موزه ها (به انگلیسی: ICOM) در اسپانیا و سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (به انگلیسی: IUCN) در شمال آفریقا، شرکت نمود.
مختصات: ۳۸°۰۴′۲۴″ شمالی ۴۶°۱۸′۰۰″ شرقی / ۳۸.۰۷۳۳۳° شمالی ۴۶.۳۰۰۰۰° شرقی / 38.07333; 46.30000
موزهٔ آذربایجان یکی از مهم ترین موزه های ایران است که در شهر تبریز و در جوار مسجد کبود قرار گرفته است. در این موزه که به عنوان دومین موزه باستان شناسی ایران پس از موزه ملی ایران شناخته می شود، آثار تاریخی و هنری متعلق به دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی به نمایش گذاشته شده اند. آندره گدار -باستان شناس فرانسوی- نقشهٔ تنظیمی بنای موزهٔ آذربایجان را با الهام از معماری محلی در آذربایجان ایران تهیه نموده و اسماعیل دیباج -رئیس وقت ادارهٔ فرهنگ تبریز- آن را ترسیم نموده است.
موزه آزادی، این مجموعه در داخل برج آزادی واقع شده و در آن اشیاء مختلفی از دوره های قبل از میلاد هخامنشی، اشکانی، ساسانی و دوره های اسلامی از قبیل اشیاء سفالین ظروف مفرغی تابلوهای نقاشی و فرش به نمایش گذارده شده است .
موزهٔ آستانهٔ مقدسه یکی از قدیمی ترین موزه های ایران است که در آبان ماه سال ۱۳۱۴ خورشیدی در محوطهٔ داخلی حرم فاطمه معصومه و مکان فعلی مسجد شهید مطهری افتتاح شد و در فروردین ماه سال ۱۳۶۱ به مکان فعلی واقع در میدان آستانه انتقال پیدا کرد. پس از احداث موزه بخشی از آثار بیوتات حرم نیز به موزه انتقال یافت. بخشی از آثار نیز از برخی بقاع اطراف قم به موزه منتقل شد.
موزهٔ آستانهٔ مقدسه قم که به اختصار به آن موزه آستانه مقدسه یا موزه آستانه می گویند.
موزه آستانه از بین 125 موزه موجود در کشور، یکی از قدیمی ترین موزه های ایران است که در آبان ماه سال ۱۳۱۴ خورشیدی در محوطهٔ داخلی حرم فاطمه معصومه و مکان فعلی مسجد شهید مطهری افتتاح شد.
فعالیت این موزه تا حدود دى ماه سال 1353 ادامه یافت و از آن تاریخ تا سال 1361 به دلایل متعدد (از جمله لزوم گسترش فضاى جانبى موزه و احداث ساختمان فعلى) فعالیت موزه متوقف شد و در فروردین ماه سال ۱۳۶۱ به مکان فعلی واقع در میدان آستانه انتقال پیدا کرد.
پس از احداث موزه بخشی از آثار بیوتات حرم نیز به موزه انتقال یافت. بخشی از آثار نیز از برخی بقاع اطراف قم به موزه منتقل شد.
موزه آقاخان (به انگلیسی: Aga Khan Museum) موزه ای در زمینه هنر و فرهنگ اسلامی واقع در تورنتو، کانادا، است. این موزه توسط تراست آقاخان برای فرهنگ – که خود بخشی از شبکه توسعه آقاخان است – سرمایه دهی شده و شامل آثار هنری شاخص و میراث فرهنگی تمدن های اسلامی است. این آثار از مجموعه شخصی کریم آقاخان امام زمان مسلمانان شیعه امامی اسماعیلی ، مؤسسه مطالعات اسماعیلی، و مجموعه شخصی شاهزاده صدرالدین آقاخان، عموی شاهزاده کریم آقاخان، گردآوری شده اند و نمایانگر پیشرفت های مسمانان در زمینه های گوناگون هنری و علمی در طول تاریخ هستند.
موزه و مرکز اسلام اسماعیلی مجاور آن، در زمینی به مساحت تقریبی ۷ هکتار و با هزینه ۳۰۰ میلیون دلار کانادا بنا شده و هدف آن جذب بازدیدکننده تا مرز ۲۵۰ هزار نفر در سال است. مشابه موزه های دیگری که عنوان هنر اسلامی را بر خود دارند در موزه آقاخان نیز بیشتر آثار را هنرمندان ایرانی آفریده اند.
معماری بنای موزه توسط فومیهیکو ماکی، معمار سرشناس ژاپنی، انجام شد.
مختصات: ۵۲°۲۲′۸.۲″ شمالی ۴°۵۳′۳۴.۶″ شرقی / ۵۲.۳۶۸۹۴۴° شمالی ۴.۸۹۲۹۴۴° شرقی / 52.368944; 4.892944
موزه باستان شناسی آمستردام (موزه آلارد پیرسون) (Amsterdam's Allard Pierson Archeology Museum) موزهء باستان شناسی دانشگاه آمستردام است که در پایتخت هلند واقع قرار دارد.
مختصات: ۴۸°۰۷′۴۸″ شمالی ۱۱°۳۵′۰″ شرقی / ۴۸.۱۳۰۰۰° شمالی ۱۱.۵۸۳۳۳° شرقی / 48.13000; 11.58333
موزه آلمان (به آلمانی: Deutsches Museum) بزرگ ترین موزه علوم و فناوری جهان است که در شهر مونیخ، آلمان واقع شده است. این موزه در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۰۳ میلادی، تاسیس شد.
در این موزه ۲۸۰۰۰ شیئی از ۵۰ حوزه مختلف علوم فنی و طبیعی به نمایش گذاشته شده است. گستردگی نمایش ابزارهای علمی و برنامه های آموزشی موزه آلمان، سالیانه بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر بازدیدکننده را به سوی خود می کشاند.
موزه آمستردام (به هلندی: Amsterdam Museum) یکی از موزه ها در آمستردام، هلند است. این موزه به تاریخ و پیشینه شهری آمستردام می پردازد. موزه آمستردام در خیابان کالورسترات واقع شده است.
مختصات: ۳۲°۴۴′۵۳″ شمالی ۹۷°۲۲′۰۸″ غربی / ۳۲.۷۴۸° شمالی ۹۷.۳۶۹° غربی / 32.748; -97.369
موزه آمون کارتر (به انگلیسی: Amon Carter Museum) یکی از موزه های مهم شهر فورت وورث آمریکاست.
تأسیس این موزه در ۱۹۶۱ رخ داد و مکان آن در بلوار کمپ بوی شماره ۳۵۰۱ واقع است.
از سنگ صوفی تگزاس برای نمای بیرونی ساختمان استفاده شده است.
بانی این موزه آمون جی کارتر بود و هدفش نمایش و نگهداری مجموعه نقاشی و مجسمه های نفیسی بود که خودش جمع آوری کرده بود.
وقتی این موزه در سال ۱۹۶۱ افتتاح شد اولین مدیر آن سیشل ای.و بلدر. برای مجموعه های داخل موزه به دنبال توسعه بیشتری افتاد.
معمار بنا، فیلیپ جانسون است.
مختصات: ۳۷°۵۸′۶.۳۱۵۶″ شمالی ۲۳°۴۳′۴۲.۵۴۲″ شرقی / ۳۷.۹۶۸۴۲۱۰۰۰° شمالی ۲۳.۷۲۸۴۸۳۸۹° شرقی / 37.968421000; 23.72848389
موزه آکروپولیس (به یونانی: Μουσείο Ακροπόλεως)، بزرگ ترین موزه یونان و یکی از مهم ترین موزه های جهان در رابطه با آثار مربوط به تمدن یونان باستان است. موزه آکروپولیس بخش بزرگی از گنجینه و آثار باستانی مرتبط با اکتشافات مجموعه تاریخی آکروپولیس را در خود جای داده است.
موزه جدید آکروپولیس در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۹ میلادی، افتتاح شد. این موزه در فاصله ۴۰۰ متری موزه قدیم قرار دارد.
یونان چند دهه است که تلاش می کند مجسمه ها و آثار حکاکی شده ای از معبد پارتنون را که در سال ۱۸۰۶ میلادی، توسط سفیر وقت بریتانیا در زمان امپراتوری عثمانی از این کشور خارج و به موزه بریتانیا منتقل شد را، از دولت بریتانیا بازپس بگیرد.
مختصات: ۳۱°۵۱′۳۳″ شمالی ۵۴°۲۲′۵۳″ شرقی / ۳۱.۸۵۹۲۳۵۸° شمالی ۵۴.۳۸۱۳۰۷۱° شرقی / 31.8592358; 54.3813071
عمارت قصر آیینه (موزه آیینه و روشنایی) در شهر یزد، خیابان آیت الله کاشانی، روبروی پارک هفت تیر واقع شده است.
موزه اتحاد (به عربی: متحف الإتحاد) مکانی برای جمع آوری، حفظ و نمایش میراث امارات متحده عربی در زمینه های تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و نظامی است. این موزه گذرنامه های قدیمی و آثار باستانی شخصی مانند حلقه، عینک، ساعت جیبی، تمبر، نامه ها و دیگر موارد نادر را بر روی صفحه نمایش برای عموم مردم به نمایش می گذارد.
ساختمان دارای هشت غرفه است :
غرفه یک : یک فیلم مستند در مورد تاریخ امارات متحده عربی نمایش می دهد.
غرفه دو : یک نقشه تعاملی پانوراما برجسته که دوران قبل از شکل گیری فدراسیون را نشان می دهد.
غرفه سه : جدول زمانی تعاملی که وقایع کلیدی تاریخی قبل از اتحادیه را نشان می دهد.
غرفه چهار : ویترینی تصویری از جلسه بین زاید بن سلطان آل نهیان و راشد بن سعید آل مکتوم
غرفه پنج : یک راهنمای تعاملی برای تشکیل اتحادیه.
غرفه شش : به لحظات و چالش مهم بیعت بنیانگذاران قبل از سال ۱۹۷۱ می پردازد.
غرفه هفت : به قانون اساسی امارات متحده عربی و اعلان واقعی آن اختصاص دارد.
غرفه هشت : یک گالری باز از جشن ملت تازه بنیان شده.
موزه ادبیات نظامی گنجوی (ترکی آذربایجانی: Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi) در شهر باکو، در کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است. در سال ۱۹۳۹ تأسیس شد.
پارک موزه (شاهرود)
پارک موزه (معماری)
خانه موزه (انگلیسی: Historic house museum) یا خانه موزهٔ تاریخی، خانه ای است که به موزه تبدیل شده باشد. مبلمان و اثاثیه تاریخی نیز ممکن است برای نشان دادن جایگاه و استفاده آن ها در این خانه ها، به شکل اولیه حفظ شوند. خانه موزه ها، استانداردهای متفاوتی دارند از جمله، استاندارد شورای بین المللی موزه ها در رابطه با این خانه ها. این سازمان موزه را چنین تعریف کرده است: «موسسه ای ناسودبر و دائمی در خدمت جامعه و توسعه آن که به روی عموم باز بوده و برای اهدافی چون مطالعه، آموزش و سرگرمی، شواهد و آثار ملموس یا ناملموسی از زندگی مردم و محیط شان، بستری را برای حفظ، عرضه، پژوهش و نمایش این آثار و شواهد، فراهم می آورد.» خانه ها، به دلایل گوناگونی به موزه مبدل می شوند. برای مثال، خانه نویسندگان مشهور، به خانه موزه نویسنده مبدل می شوند تا از گردشگری ادبی حمایت شود.
روز جهانی موزه (انگلیسی: International Museum Day) مناسبت بین المللی ست که هر ساله روز ۱۸ می توسط شورای بین المللی موزه برگزار می شود. این رویداد هر ساله یک موضوع مشخص را برجسته می کند و فرصتی را به متخصصین موزه که امکان دیدار مستقیم با مردم را به دست بیاورند و چالش هایی که موزه با آن روبرو می باشد را برجسته می کند. در واقع هدف این است که موزه جایگاه خود را به عنوان که یک نهاد غیر خصوصی و دائمی برای عموم مردم به دست بیاورد. نهادی که در خدمت و توسعه جامعه است که میراث ملموس و ناملموس بشریت را در هر کشور نگهبانی می کند و محیطی را برای اهداف آموزشی، مطالعه و خوش وقتی ایجاد می کند. در نتیجه روز جهانی موزه امکانی ست برای بالا بردن آگاهی عمومی در مورد نقش موزه در توسعه جامعه امروز، در سطح بین المللی نقش ایفا می کند.
سوسک موزه (نام علمی: Anthrenus museorum) نام یک گونه از تیره سوسک های چرم خوار است.
حشره ای است بطول ۲ الی ۳ میلیمتر با پیش گرده سیاهرنگ که در قسمت جلو باریک است. مهمترین تزئینات پیش گرده عبارت از دو لکه مشخص جانبی در طرفین و یک لکه میانی در قاعده و نزدیک سپرچه می باشد.
روی هر بال پوش ۳ نوار عرضی باریک نامنظم وجود دارد. ساق پا و پنجه ها حنایی است. لاروهای گونه های آنترنوس بسیار بهم شبیه هستند بطور کلی طول لاروها پس از رشد کامل به ۴ – ۵ میلیمتر می رسد. رنگ عمومی بدن زرد و رنگ پیش قفس سینه و حلقه آخر مایل به قهوه ای است. بدن دارای موهای بلندی است که در تمام سطح بدن پخش شده است علاوه بر این هر حلقه بدن دارای انبوهی از موهای ردیفی عرضی است که طول آنها در طرفین و در پشت بدن اندکی بیشتر است. در قسمت انتهایی بدن انبوهی از موهای بلند بصورت دسته های پهنی درآمده اند دیده می شود که از روی آنها می توان این لاروها را تشخیص داد.
شب در موزه یک فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۰۶ است. این فیلم مضمونی کمدی دارد و بن استیلر بازیگر اصلی آن است.
مجموعه آب انبارهای موزه مربوط به دوره صفوی ـ اوایل دوره قاجار است و در بندرعباس، پاسداران، جنب اداره کل ارشاد اسلامی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۷۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کولین موزه (به فرانسوی: Colin Muset) شاعر قرن سیزدهم میلادی اهل فرانسه است.
کوچه و موزه فیلمی به کارگردانی کاظم بلوچی و نویسندگی بلوچی، رضا مقصودی، کریم هاتفی نیا محصول سال ۱۳۷۳ است.
یک روز در موزه (فرانسوی: Musée haut, musée bas) فیلمی فرانسوی است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

موزه در جدول کلمات

موزه ای در پاریس
لوور
موزه ای در کشور تونس
باردو
موزه بزرگ شهر«پاریس»
لوور
موزه پاریس
لوور
موزه تاریخی عصر ناصرالدین شاه در داخل محوطه کاخ گلستان
تالار عاج
موزه دیدنی روسیه
ارمیتاژ
موزه دیدنی شهر لندن
مادامتوسو
موزه نیویورک
متروپولیتین
زن اخناتون و ملکه مصر که مجسمه نیم تنه او از شاهکارهای هنری دنیای قدیم و یکی از آنها در موزه برلن و دیگری در موزه قاهره است
نفرتیتی
نقاش | مجسمه ساز | معمار و شاعر ایتالیایی | صاحب مجسمه عیسی و موسی در موزه لوور
میکلانژ

معنی موزه به انگلیسی

boot (اسم)
اخراج ، پوتین ، پوتین یاچکمه ، چاره یا فایده ، موزه
museum (اسم)
موزه

معنی کلمه موزه به عربی

موزه
متحف
معرض

موزه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی موزه

شهریار آریابد ١١:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠١
در پهلوی " موک " گونه ای کفش که در ترکی به آن چکمه گویند، برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی
|

پیشنهاد شما درباره معنی موزهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موزه ایران   • طراحی موزه   • موزه تهران   • تعریف موزه   • موزه چیست   • معماری موزه   • انواع موزه   • موزه های ایران   • معنی موزه   • مفهوم موزه   • معرفی موزه   • موزه یعنی چی   • موزه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موزه
کلمه : موزه
اشتباه تایپی : l,ci
آوا : muze
نقش : اسم
عکس موزه : در گوگل


آیا معنی موزه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )