برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1285 100 1

نتیجه

/natije/

مترادف نتیجه: پاداش، عاقبت، عملکرد، اولاد، فرزندزاده، فرزند، مولود، نواده، ولد، بازده اثر، برآیند، حاصل، ماحصل، محصول، سرانجام، عقبه، بهره، ثمره، سود، فایده، میوه

برابر پارسی: دستاورد، بازده، پی آمد، پیامد، برآیند، سرانجام، فرجام، هوده

معنی نتیجه در لغت نامه دهخدا

نتیجه. [ ن َ ج َ / ج ِ ] (از ع ، ص ، اِ) ماحصل کار. (ناظم الاطباء). چیزی که از چیز دیگر حاصل شده باشد. (فرهنگ نظام ). هر آنچه از پیروی کاری بالضروره حاصل گردد. (ناظم الاطباء). || ثمر. بار. بر. اثر. (ناظم الاطباء). حاصل. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). محصول. مولود : حاصل کارها پدید آمد و خردمندان دانستند که آنهمه نتیجه ٔ آن یک خلوت است. (تاریخ بیهقی ). شرمگنی نتیجه ٔ ایمان است و بینوائی نتیجه ٔ شرمگنی است. (قابوسنامه ).
از آنچنان پدر آری چنین پسر زاید
ز آفتاب نتیجه شگفت نیست ضیا.
مسعودسعد.
سایلان را ز دست تو نه عجب
گر نتیجه همه عطا باشد.
مسعودسعد.
سخن نتیجه ٔ جان است جان چرا کاهم
گمان مبر که چو پروانه دشمن جانم.
مسعودسعد.
گر عقلت این سخن نپذیرد که گفته ام
آن عقل را نتیجه ٔ دیوانگی شمر.
خاقانی.
یارب چو فضل کردی و جان بازدادیَم
رحمی بکن نتیجه ٔ جان نیز بازده.
خاقانی.
- نتیجه ٔ کلام ؛ حاصل کلام. (ناظم الاطباء). ماحصل گفتار. خلاصه ٔ سخن.
|| هم سن.(منتهی الارب ). بچه ای که با بچه ٔ دیگر هم سال باشد. (ناظم الاطباء). دو گوسپند هم سن را نتیجه گویند. (از اقرب الموارد): شاتان نتیجة؛ دو گوسپند هم سن. (منتهی الارب ). || بچه ٔ ستور. (ناظم الاطباء). زاده ٔ حیوان. (فرهنگ نظام ). بچه ٔ شتر. || ولد.(اقرب الموارد). نسل. فرزند. (ناظم الاطباء). فرزند انسان. (فرهنگ نظام ). زاده :
شاد باش ای نتیجه ٔ حیدر
دیر زی ای نبیره ٔرستم.
سوزنی.
به مرگ خواجه فلان هیچ کم نگشت جهان
که قایم است مقامش نتیجه ٔ قابل.
سعدی.
|| پشت سیُم از اولاد بدین ترتیب : اول ولد، دوم نبه یا نوه ،سوم نتیجه. (یادداشت مؤلف ). فرزند نوه. || فایده. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). جدوی. سود. بهره. منفعت. نفع. ثمره. اثر. || مکافات. پاداش. جزا. (ناظم الاطباء) :
هرکه آرد به روی نیکان بد
هم نتیجه ی ْ بدش به پی سپرد.
خاقانی.
|| سرانجام. عاقبت. (ناظم الاطباء). خاتمت. آخر. || بیرون آورده شده . || تراشیده ...

معنی نتیجه به فارسی

نتیجه
زاده، آنچه که ازچیزی بدست آید، درنتیجه
بالنتیجهدرنتیجه .
[ گویش مازنی ] /natije/ نسل سوم & بهره ی کار
( صفت ) آنچه که مثمرثمری گردد آنچه که از آن فایده ای حاصل شود.
( مصدر) نتیجه دادن .
( مصدر) ۱ - بهره گرفتن فایده بردن . ۲ - بمقصودرسیدن .
( مصدر) ۱ - فایده رساندن بهره دادن . ۲ - به نتیجه منطقی منجرشدن .
( مصدر) فایده داشتن .
کنایه از آتش بوده آهن و مس و طلا و نقره و لعل و یاقوت و مطلق معدنیات را نیز گویند .
آرزوی دل .
( مصدر) ۱ - فایده بردن سودکردن .۲ - از مقدمات به نتیجه منطقی رسیدن .
عمل نتیجه گرفتن استنتاج .
بسبب بعلت : لشکریان در نتیجه خیانت چند تن مغلوب شدند . توضیح : باین معنی لازم الاضافه است .
موالید ثلاثه جماد نبات و حیوان .

معنی نتیجه در فرهنگ معین

نتیجه
(نَ جِ) [ ع . نتیجة ] (اِ.) ۱ - حاصل ، به دست آمده . ۲ - نسل ، زاده . ۳ - سرانجام و عاقبت . ج . نتایج .

معنی نتیجه در فرهنگ فارسی عمید

نتیجه
۱. آنچه از چیزی به دست آید.
۲. فرزند نوه.

نتیجه در دانشنامه اسلامی

نتیجه اطلاق ، استنباط مطلق بودن امر مولا، به دلیل عدم ذکر متمّم جعل می باشد.
نتیجه اطلاق، یعنی کشف این که چیزی را که مولا به آن امر کرده، تمام مراد او است، که از طریق تمسک به عدم ذکر متمم جعل از ناحیه مولا به دست می آید؛ البته در موردی که قابلیت ذکر آن وجود داشته باشد(در جایی که اطلاق لفظی ممکن نیست).
فرق نتیجه اطلاق و اطلاق لفظی
فرق نتیجه اطلاق و اطلاق لفظی این است که عدم ذکر قید در اطلاق لفظی با وجود مقدمات حکمت ، نشان می دهد که مراد مولا از امرش، اطلاق بوده است؛ یعنی مولا امر را به صورت مطلق انشا نموده است. اما عدم ذکر متمم جعل، نشان دهنده این نیست که مراد مولا از امر اطلاق بوده است، بلکه نشانه دهنده این است که آن چه مولا به آن امر نموده تمام غرض وی بوده و انگیزه دیگری ندارد، و الاّ آن را به کمک متمم جعل ذکر می کرد؛ برای مثال، در امر «ادفنوا موتاکم»، اگر شرایط برای آوردن قیدِ «قصد قربت»، از طریق متمم جعل، امر دوم به صورت «ادفنوا موتاکم بقصد القربة» فراهم بود، ولی مولا آن را ذکر نکرد، آشکار می شود که امر مولا به دفن اموات، به فرض وجود قصد قربت اختصاص ندارد، وگرنه آن را ذکر می کرد.
چند نکته درباره نتیجه اطلاق
...
بار فروشی مازندرانی، محمد حسن (م ۱۳۴۵ ق) مؤلف کتاب رجالی، نتیجة المقال فی علم الرجال، می باشد.
این کتاب، مشتمل بر مقدمه و شش باب است.مقدمه کتاب در تعریف علم رجال، موضوع آن و احتیاج به علم رجال است.مباحث باب های کتاب عبارت اند از:باب اول، کیفیت اعتبار قول علمای علم رجال؛باب دوم، کیفیت رجوع به کتاب های رجالی و اخذ سندهای اخباری که از معصومان (علیهم السّلام) صادر شده اند، تمییز مشترکات، و مشیخه شیخ طوسی و شیخ صدوق، به همراه بررسی تعلیقه های موجود در کتاب الکافی؛باب سوم، اسباب مدح و ذم؛باب چهارم، «عدة» در کلام کلینی؛باب پنجم، اصحاب اجماع؛باب ششم، راویانی که علمای رجال در مورد آنها دچار تشتت آرا هستند.محقق تهرانی در الذریعه این کتاب را با عنوان رجال الشیخ محمد حسن هم فهرست نموده است.
...

نتیجه در دانشنامه آزاد پارسی

در منطق، قضیه ای که ضرورتاً از مقدمات (صغری و کبرای) قیاس، به شرط رعایت شرایط انتاج، به بار آید، مثل قضیۀ «سقراط فانی است» که از دو مقدمۀ «سقراط، انسان است» (صغری) و «هر انسانی فانی است» (کبری) حاصل می شود.

نتیجه در جدول کلمات

نتیجه دهنده
منتج
نتیجه عمل
برایند
نتیجه گرفته شده
منتج
نتیجه گیری
استنتاج
نتیجه واکنش
فرایند
نتیجه کار
بازده
نتیجه کارآدمی
پیامد
نتیجه یک عمل
پیامد
پاسخ و نتیجه عمل تقسیم
خارج قسمت
تبعات و نتیجه کار
پیامد

معنی نتیجه به انگلیسی

resolution (اسم)
ثبات قدم ، تحلیل ، دقت ، تجزیه ، نیت ، قصد ، تصویب ، نتیجه ، تصمیم ، عزم ، عزیمت ، حل ، رفع ، تفکیک پذیری ، عزم راسخ
rest (اسم)
سامان ، استراحت ، اسایش ، نتیجه ، باقی ، باقی مانده ، تکیه ، رستی ، بقایا ، فراغت ، تجدید قوا ، سایرین ، دیگران ، الباقی ، موقعیت سکون
growth (اسم)
پیشرفت ، افزایش ، ترقی ، اثر ، نمود ، نتیجه ، روش ، رشد ، حاصل ، تومور ، گوشت زیادی ، چیز زائد
conclusion (اسم)
انجام ، اتمام ، خاتمه ، پایان ، انعقاد ، استنتاج ، نتیجه ، فرجام ، ختم ، اختتام ، سرانجام ، ختام ، فروداشت ، عاقبت
success (اسم)
موفقیت ، پیروزی ، ترقی ، نتیجه ، کامیابی ، توفیق ، کامروایی
effect (اسم)
اثر ، نیت ، مفهوم ، نتیجه ، کار موثر
hatch (اسم)
درامد ، روزنه ، دریچه ، نتیجه ، خش ، نصفه در ، جوجه گیر ی
result (اسم)
اثر ، نتیجه ، دست اورد ، پی امد ، بر امد ، حاصل
sequence (اسم)
تابعیت ، دنباله ، ترتیب ، رشته ، تسلسل ، نتیجه ، توالی ، عقبه ، ترادف ، پی رفت
sequel (اسم)
پشت ، انجام ، دنباله ، پشت بند ، پایان ، نتیجه ، عاقبت ، عقبه
corollary (اسم)
فرع ، نتیجه فرعی ، نتیجه ، استنباط
consequence (اسم)
اثر ، فرع ، نتیجه ، عاقبت ، نتیجه منطقی ، دست اورد ، پی امد ، بر امد
outcome (اسم)
نتیجه ، عاقبت ، پی امد ، بر امد ، حاصل
upshot (اسم)
خلاصه ، نتیجه ، سرانجام ، حاصل ، اخرین شماره
harvest (اسم)
نتیجه ، محصول ، حاصل ، خرمن ، هنگام درو ، وقت خرمن
outgrowth (اسم)
بر امدگی ، نتیجه ، حاصل ، گوشت زیادی ، دارای برامدگی
sequela (اسم)
تابع ، نتیجه ، عاقبت ، بیماری ناشی از بیماری دیگر

معنی کلمه نتیجه به عربی

نتیجه
اثر عليه , استراحة , استنتاج , تاثير , تکملة , حصاد , فتحة , نتيجة , نمو
تحکيم
عظ
قضية
انجح
أثْمَرَ
نتيجة
فترة
استقرأ
استنتج
اشتعال خلفي
نتيجة
اجهض
بذلک
غير حاسم , غير محدد , غير موثر , غير نافع , فاشل
في , ک

نتیجه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدعلی
این واژه تازى (اربى) هستند سپارش مى شود بجاى آنها ، درمعناى نتیجه : از واژه هاى اَبْدُم Abdom(پهلوى: عاقبت ، نتیجه، آخر) ، انجام ، فرجام ، انجامش ، فرجامش ، پتسارPatsar (پهلوى: اثر ، نتیجه ، عاقبت) ، مِوَکMevak (پهلوى: نتیجه، محصول، حاصل) ، ویمَند Vimand(پهلوى:
نهایت، پایان، انتها ، نتیجه) ، آکام (کردى) ، داتک Datak ، دانْمْ Danm (پهلوى) و در نتایج: از جمع بستن اینها بهره جست.
مهسا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
آکام (کردی)
هاپِل (کردی: هافل)
پیسار (پهلوی: پَتسار)
داتَک، دانْم dãnm (پهلوی)
سجاد
بازداد = result
پارسا سلطانی
نتیجه نام پسر نوه هم هست
غریبه
آنچه بعد از چیزی بدست آید
جمشید احمدی
پیآیند/ پسآیند/ بازده
سپهر
عبرت عبرتگرفتن بعد از انجامکاری
هومن دبیر
برآمد
01001101TQ
دستاورد
ب. الف. بزرگمهر
برآیند

بسته به جمله ار آرش ها و مانش های گوناگونی برخوردار است؛ با این همه، چنانچه �نتیجه� را بگونه ای دربرگیرنده تر بخواهیم بکار ببریم، باریک ترین آرش آن در پارسی از دید من، واژه ی �برآیند� است که در بالا نیز به آن اشاره شده و در میان برابر های دیگر جای گرفته است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نتیجه والیبال امروز   • جدول لیگ برتر   • پخش زنده شبکه ۳   • نتایج لیگ برتر   • پخش زنده فوتبال شبکه ورزش   • پخش زنده فوتبال پرسپولیس   • پخش زنده فوتبال اروپا   • برنامه لیگ برتر   • معنی نتیجه   • مفهوم نتیجه   • تعریف نتیجه   • معرفی نتیجه   • نتیجه چیست   • نتیجه یعنی چی   • نتیجه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نتیجه
کلمه : نتیجه
اشتباه تایپی : kjd[i
آوا : natije
نقش : اسم
عکس نتیجه : در گوگل

آیا معنی نتیجه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )