انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1090 100 1

نشاسته

/neSAste/

معنی نشاسته در لغت نامه دهخدا

نشاسته. [ ن ِ / ن َ ت َ / ت ِ ] (اِ) نشا. (منتهی الارب ) (زمخشری ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). نشاستج. (زمخشری ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). لباب حنطة. (بحر الجواهر). نشاء. (منتهی الارب ). املون. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ارجوان. (منتهی الارب ). آبگون. لباب الحنطة.(یادداشت مؤلف ). مغز گندم خیسانیده. لباب الحنطة المغسولة. (از بحر الجواهر). به فتح ، نه به کسر، معروف است. چون در ساختن آن دردی مغز گندم در آب می نشانند به همین سبب نشاسته گویند. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ). || رنگی سرخ تر از بهرمانی. (یادداشت مؤلف ). نشا. نشاستج. ارجوان. ارغوان. (یادداشت مؤلف از نخب الذخائر فی احوال الجواهر للسنجاری ص 4).

معنی نشاسته به فارسی

نشاسته
گردی سفیدوبی بووبی مزه که ازمغزگندم یاسیب زمینی
( اسم ) پلی ساکاریدی است که در آن مقدار هنوز درست تعیین نشده وشایدبرابر۱۲ باشد.نشاسته راازعده بسیاری گیاهان خصوصاگندم وبرنج وذرت وسیب زمینی تهیه میکنند.نشاسته گندم راباعبوردادن آب ازروی آردگندم که درداخل آبکش مخصوصی ریخته اندتهیه میکنند آب ضمن عبورازروی آردهانشاسته راباخودازسوراخهای آبکش خارج میکندوماده چسبناکی بنام گلوتن درداخل آبکش باقی میماند.نشاسته جزومواد ذخیره یی گیاهان است وبرعکس سایرقندها درشیره سلولی محلول نیست بلکه بشکل دانه های جامدی درداخل یاخته هاوجوددارد. نشاسته دربرگ وساقه وریشه ومخصوصادردانه وغده های زیرزمینی یافت میشودومقدارنسبی آن دردانه گندم ۷٠ درصداست .شکل دانه های نشاسته درزیرمیکروسکپ کاملامشخص ودرهرگونه گیاهثابت است مثلادردانه گندم شکل دانه های نشاستهکروی یامتمایل بهبیضوی ودرسیب زمینی تخم مرغی شکل ودردانه برنج چندوجهی است . قطردانه های نشاستهاز۱/۱٠٠٠ تا۱/۱٠ میلیمتر متغیراست .هرگاه دانه های نشاسته رادرزیر میکرسکپ مشاهده کنیم طبقات متحدالمرکزی در آنهادیده میشودکه یک درمیان تاریک وروشن میباشند.این طبقات عبارت ازدایره هایابیضی هایی هستندکه بدورنقطه معینی دورزده اند. این نقطه که درمرکزدوایرمذکوراست بنام ناف موسوم است .طبقات تاریک بقسمتهای مرطوب وطبقات روشن بقسمتهای خشک دانه های نشاسته مربوطند.هرگاه دانه های نشاسته رادرمحلول پتاس که جسمی است آب دهنده فروبرند تمام طبقات بیک میزان مرطوب میشوندودانه ها متحدالشکل میگردند.چون آنهارادرالکل که آب گیرنده است فروبرندهمه طبقات بیک میزان خشک میشوندودانه هادراین حالت اتحادشکل مییابند.نشاسته جسمی است متبلورودانه های نشاسته درحقیقت عبارت ازبلورهای نشاسته میباشدوهرگاه دانه های نشاسته رابامیکرسکپ پلاریزان مشاهده کنندکیفیتی در آنهاظاهر میشودکه آنراکیفیت صلیب سیاه گویند ( این کیفیت درتمام اجسام بلورین دیده میشود). دانه های نشاسته درمجاورت ید آبی رنگ میشوند ازاین جهت یدرابرای شناختن نشاسته بکار میبرند هرگاه نشاسته آبی شده راحرارت دهند رنگ آبی آن ازبین میرودوچون آنراسردکنند رنگ آبی آن مجدداظاهرمیشود.نشاسته در آب سرد حل نمیگرددولی درمحلول پتاس سردیادر آب جوش که بحرارت ۸٠ تا۱۱۵ درجه رسیده باشد دانه هایش مقداری آب جذب میکنندو آماس مینایندودراین حال جسم لزجی بوجودمیاوردکه آن را آهارنشاسته گویند.نشاسته در۱۵٠ درجه حرارت در آب حل میشودودرصورتی کهحرارت در آب حل میشودودرصورتی کهحرارتاز۱۵٠ درجه تجاوز کندملکولهایدرشت نشاسته خردمیگردندوبقطعات کوچک مبدل میشوند.جسمی که بدین صورت بدست میایددکسترین نام دارد.این جسم برخلاف نشاسته درمجاورت ید آبی رنگ نمیشود.راجع به ساختمان شیمیایی دانه های نشاسته عقاید دانشمندان مختلف است بعضی ازدانشمندان دانه نشاسته رایک جنس ومتحدالشکل میدانند وبرخی هم دانه آن راجسمی مختلف الشکل که ازدوجسم ساخته شده .این دوجسم عبارتنداز: آمیلوزکهدر آب جوش حل میشودوکاملابه مالتوز مبدل میگرددودیگر آمیلوپکتین که در آب جوش آماس میکندودر آن حل نمیشودوچون هیدرولیز شودبطورناقص به مالتوزتبدیل می یابدودرضمن عمل مقداری دکسترین بحالت تفاله باقی میماند.بنابرعقیده دوم آمیلوپکتین قسمت سطحی وپوست دانه نشاسته راتشکیل میدهد ودرون دانه یعنی قسمتهای تاریک وروشن از آمیلوزساخته شده است.دردانه نشاسته ۲٠ درصد آن آمیلوپکتین و۸٠ درصد آن آمیلوز میباشد. آمیلوزجسمی است که میتوان آنراازترکیب وتراکم چندین مولکول مالتوزباحذف مقداری آب مرکب دانست ولی آمیلو پکتین جسمی است که علاوه برقندمرکب دارای عناصرکافی ازقبیل فسفرنیزمیباشد.هرگاه آمیلوپکتین را۱۲٠ درجه حرارت دهندبه آمیلوز و انیدرید فسفریک (۲ ۵) مبدل میشود.ید آمیلوز را آبی رنگ و آمیلوپکتین رابنفش میکند. علاوه بر آمیلوزو آمیلوپکتین دردانه نشاسته ذرات کوچکی ازچربیهانیزیافت میشوداین ذرات باموادقندی دانه نشاسته بحالت ترکیبند.هر گاه دانه نشاسته راهیدرولیزوتبدیل به قند ساده بنمایندذرات چربی از آن جدامیشود. چربیهای دانه نشاسته مخصوصاازگلیسریدها واسیدپالمیتیک مرکب میباشد.خاستگاه نشاسته درداخل سلولهای گیاهی دانه های میتوکندری است یعنی دانه های نشاسته ازدانه های میتو کندری بوجودمیایندبدین ترتیب که دانه های میتوکندری بزرگ وحجیمشدهتشکیل حفرات کوچکی بنام پلاست میدهند.درداخل این پلاست ها موادمختلف نشاسته میتواندذخیره شودودراین حال بنام آمیلوپلاست نامیده میشود آمیدن املون امتولون .یانشاسته حیوانی .گلیکژن
[amylophagia] [تغذیه] تمایل به خوردن نشاسته
گندم را برای گرفتن نشاسته در آب خیساندن .
آنکه نشاسته ریزد . که گندم را برای گرفتن نشاسته آماده کند .
عمل نشاسته ریز یا ابزار و آلات گرفتن نشاسته از گندم یا جائی که در آن نشاسته گیرند .
آنکه نشاسته سازد .
عمل نشاسته گر . نشاسته ریزی .
نشاسته گرفتن . نشاسته گری . یا کارخان. نشاسته گیری : آنجا که از گندم نشاسته گیرند .
[علوم و فنّاوری غذا] ← نشاستدانه
[starch syrup] [علوم و فنّاوری غذا] هرنوع شربتی که از آب کافت نشاسته به قندهایی مانند مالتودکسترین و گلوکوز تولید شود
طعامی که شیر و شکر و نشاسته کند فیرنی نشاسته .
[starch retrogradation] [علوم و فنّاوری غذا] فرایندی که در آن نشاستۀ ژلاتینی شده، براثر آرایش مجدد، ساختاری منظم تر پیدا می کند و بازبلوری می شود

معنی نشاسته در فرهنگ معین

نشاسته
(نِ تَ یا تِ) (اِمف .) ۱ - نشانده . ۲ - کاشته . ۳ - تعیین کرده ، منصوب .
(نِ تِ) (اِ.) ماده ای است سفید و بی بو و بی مزه تهیه شده از گندم یا سیب زمینی که هم استفاده خوراکی دارد و هم برای آهار دادن پارچه و ساختن چسب و... به کارمی رود.

معنی نشاسته در فرهنگ فارسی عمید

نشاسته
گردی سفید، بی بو، بی مزه که برای آهار دادن پارچه و ساختن پودر و چسب و پختن بعضی خوراک ها به کار می رود. در طب نیز استعمال می شود.

نشاسته در دانشنامه ویکی پدیا

نشاسته
نشاسته پودری سفید، نرم و بی مزه است که توسط تمام گیاهان سبز تولید می شود و از نظر شیمیایی ترکیب آلی پیچیده ای از کربوهیدرات های نامحلول در آب سرد، الکل یا سایر حلال هاست. این ماده به طور گسترده در خوراک انسان، سایر حیوانات و در صنعت کاربرد دارد. از لحاظ زیست شیمی نشاسته یک پلی ساکارید متشکل از دو نوع بسپار کربوهیدرات به نام آمیلوز و آمیلوپکتین (چندقندی ها) است. مونومرهای این پلی ساکارید واحدهای گلوکز هستند که با تشکیل پیوندهای آلفا ۱ و ۴ بهم اتصال می یابند. ساده ترین نشاسته آمیلوز، پلیمر خطی است. برای شناسایی نشاسته میتوان از محلول پویدین ایدان یا همان بتادین استفاده کرد که طی واکنش اکسایش و کاهش نشاسته و ید رنگ محلول به رنگ آبی تغیر خواهد کرد.
آکریل آمید
نشاسته پر مصرف ترین افزودنی ها در محصولات مختلف می باشد . این ماده در واقع پلیمری از مولکول های گلوکز است که بر اساس منبع تولید آن (ذرت، گندم، سیب زمینی، برنج و ریشه گیاه مانیوک یا کاساو ) انواع مختلف نشاسته را به وجود می آورد. انواع نشاسته عبارتند از: - نشاسته ذرت - نشاسته گندم - نشاسته سیب زمینی - نشاسته برنج - نشاسته تاپیوکا
نشاسته
عکس نشاسته
نشاسته ذرت انگلیسی: Corn starch یک نوع نشاسته است که از دانه ذرت تهیه می شود. نشاسته ذرت از درون دانه بذر ذرت به دست می آید. نشاسته ذرت یک عنصر غذایی رایج است که در سس غلیط یا سوپ و در ساخت شربت ذرت و سایر شکر ها استفاده می شود.
ذرت مومی
شربت ذرت
دی آلدئید نشاسته (به انگلیسی: Dialdehyde starch) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۴۷۷۶ است.COC(CC(CO)C(C)C=O)C=O
Dialdehyde starch
COC(CC(CO)C(C)C=O)C=O
InChI=1S/C9H16O4/c1-7(4-10)8(5-11)3-9(6-12)13-2/h4,6-9,11H,3,5H2,1-2H3 NKey: KQUJSKXEWCWUGU-UHFFFAOYSA-N N


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نشاسته در دانشنامه آزاد پارسی

نشاسته (starch)
نوعی هیدرات کربن، با جرم مولکولی بالا. فراوان است و گیاهان آن را برای ذخیرۀ غذایی تولید می کنند. منبع اصلی آن غلات، بقولات، و غده هایی مثل سیب زمینی است. نشاسته از تعداد متغیری از دو پلیمر چندقندی، شامل مولکول هایی با زنجیرۀ ساده (آمیلوز) یا منشعب (آمیلوپکتین)، تشکیل می شود. نشاستۀ خالص پودری سفید است که برای سفت کردن منسوجات و کاغذ، و نیز به منزلۀ مادۀ خام ساخت مواد شیمیایی گوناگون مصرف می شود.

نشاسته در جدول کلمات

نشاسته
ابگون
مایعی که از نشاسته یا کتیرا درست می کنند و به پارچه می زنند تا سفت و براق شود
اهار

معنی نشاسته به انگلیسی

farina (اسم)
ارد ، ارد نرم ، نشاسته
starch (اسم)
تشریفات ، نشاسته ، اهار

معنی کلمه نشاسته به عربی

نشاسته
نشا
تابيوکا

نشاسته را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مهرنوش ٠٩:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/٠٣
امولن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نشاسته برای چاقی   • نام دیگر نشاسته   • نشاسته برای پوست   • طرز تهیه نشاسته   • مضرات نشاسته   • نشاسته گندم   • نشاسته برای سرفه   • نشاسته در جدول   • معنی نشاسته   • مفهوم نشاسته   • تعریف نشاسته   • معرفی نشاسته   • نشاسته چیست   • نشاسته یعنی چی   • نشاسته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشاسته
کلمه : نشاسته
اشتباه تایپی : kahsji
آوا : neSAste
نقش : اسم
عکس نشاسته : در گوگل


آیا معنی نشاسته مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )