انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 956 100 1

نشر

/naSr/

مترادف نشر: پراکندن، سرایت، پخش، توزیع، انتشار، چاپ، طبع، اشاعه، ترویج، شیوع

برابر پارسی: پخش، پراکندن، پراکنده کردن، گستردن

معنی نشر در لغت نامه دهخدا

نشر. [ ن َ ] (ع اِ) پراکندگی. گستردگی. انتشار. (ناظم الاطباء) || مجازاً، زندگی. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). || بوی خوش. (غیاث اللغات ). (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ریح طیبةیا هر بوئی. (از اقرب الموارد) (المنجد). هر بوئی ، یا بوی دهان زن یا بوی بغل بعد از خفتن. || گر. خارش. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). جرب. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || گروه پراکنده که سرور ندارند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). نَشَر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به نَشَر شود. || گیاه خشک دیگر بار سبز شده و آن بدء علف است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گیاه خشک شده که پس از باران آخر تابستان دوباره سبز شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (مص ) پراکنده کردن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (تاج المصادر بیهقی ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). متفرق ساختن. (از المنجد). || پراکنده کردن شبان گوسپندان را پس از آنکه آنها را در جائی جمع کرده بوده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پراکنده و فاش کردن خبر. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). آشکارا کردن خبر. (زوزنی ). فاش کردن خبر. (غیاث اللغات ) (از ناظم الاطباء). || پراکنده شدن برگ . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || آشکارا شدن خبر. (تاج المصادر بیهقی ). || گستردن. (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). مقابل طی. (از المنجد). گشادن. باز کردن. پهن کردن. خلاف لف. مقابل طی به معنی درنوردیدن و درپیچیدن. (یادداشت مؤلف ). || باز کردن جامه. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) بسط و گستردن جامه را. (از اقرب الموارد). بسط. (از المنجد). || باز کردن نامه. (زوزنی ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (تاج المصادر بیهقی ). || دگر باره سبز شدن گیاه. (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). || نبات رویانیدن زمین از باران بهاری. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). زنده گردیدن زمین و گیاه رویانیدن. (از ناظم الاطباء). سبز شدن زمین بر اثر فرارسیدن بهار. (از المنجد). || روییدن گرفتن گیاه. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). بدءالنبات. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || برگ برآوردن درخت. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || زنده شدن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). نشور. (ناظم الاطباء). زنده شدن مردگان. (از اقرب الموارد). || زنده کردن. (زوزنی ) (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ترجمه ٔ علامه ٔ جرجانی ص 99) (ازناظم الاطباء) (از المنجد). نشور. (اقرب الموارد) (المنجد). زنده کردن خداوند مردگان را؛ فکانهم خرجوا ونشروا بعد ماطووا. (از اقرب الموارد). || بعث. (یادداشت مؤلف ). برانگیختن و زنده کردن و آشکار نمودن. (فرهنگ خطی ). || دمیدن بر کسی. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). گویند: نشره و نشر عنه و نشر فیه. || وزیدن باد در روز ابرناک. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || بریدن چوب به ارّه. (غیاث اللغات ) (منتهی الارب ) (از آنندراج )(از ناظم الاطباء). بریدن به ارّه چوب را. (زوزنی ). بریدن به اره و دستبره. (تاج المصادر بیهقی ). نحت. (اقرب الموارد) (المنجد). || نشرة بر مریض یا دیوانه دمیدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). نشر عن المجنون او مریض ؛ عوّذه بالنشرة. (از المنجد).

نشر. [ ن َ ] (اِخ ) (یوم الَ...) روز قیامت. (از المنجد).

نشر. [ن َ ش َ ] (ع ص ، اِ) پراگنده و پراگندگان. واحد و جمعیکسان آمده. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (منتهی الارب ).گروه پراگنده که سرور ندارند. (منتهی الارب ). گروه پراکنده که سرور و رئیسی ندارند تا آنها را جمع کند. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (ناظم الاطباء). نَشر.(ناظم الاطباء) (از المنجد) (اقرب الموارد). || منتشر. (اقرب الموارد) (المنجد). || (مص ) پراکنده شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || گر رسیده شدن شتران. (از منتهی الارب ). منتشر شدن جرب در مواشی. (از المنجد) (اقرب الموارد). گرفتار جرب شدن شتران. (ناظم الاطباء). || پراکنده گردیدن گوسپندان به شب جهت چرا. (از منتهی الارب )(از المنجد) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

نشر. [ ن ُ ش ُ ] (ع اِ) ج ِ نشور. رجوع به نشور شود. || (مص )بیرون آمدن مذی مردم. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از متن اللغة). خروج آب ذوق از انسان هنگام عشقبازی.

نشر. [ ن َ ش َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شراء بخش سیمینه رود شهرستان همدان ، در 40 هزارگزی جنوب شرقی همدان ، در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 773 تن سکنه دارد آبش از چشمه و قنات ، محصولش حبوبات و لبنیات و محصولات صیفی و انگور، شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیبافی است (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی نشر به فارسی

نشر
ده دهستان شر آئ بخش سیمینه رود شهرستان همدان فرمانداری کل همدان . در ۴٠ کیلومتری جنوب خاوری همدان کوهستانی سردسیر و ۷۷۳ تن سکنه دارد. محصولش جو حبوبات لبنیات صیفی انگور و صنایع دستی زنان قالیبافی است.
گستردن، پهن کردن جامه، پراکنده کردن، زنده کردن
۱ - ( مصدر) پراکنده کردن ( صحیفه و مانند آن ) منتشر کردن نسخه های کتاب یا رساله . ۲ - پهن کردن جامه را گستردن . ۳ - پراکنده کردن خبر نام و شهرت و غیره: سلطان سنجر ...ممتع بطول و ... نشر ذکر و جمع اموال... ۴ - زنده کردن مردگان در روز قیامت . یا روز (یوم) نشر . روز رستاخیز قیامت . ۵ - ( مصدر ) پراکنده شدن
دهی است از دهستان شرائ بخش سیمینه رود شهرستان همدان در ۴٠ هزار گزی جنوب شرقی همدان در منطق. کوهستانی سردسیری واقع است آبش از چشمه و قنات محصولش حبوبات و لبنیات و محصولات صیفی و انگور شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیبافی است .
[ گویش مازنی ] /nashor/ نشوی – شستشو مکن
[database publishing] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] استفاده از نشر رومیزی یا فنّاوری اینترنت برای تولید گزارش هایی حاوی اطلاعات به دست آمده از یک دادگان
منتشر کردن . انتشار دادن . پراکندن . پخش کردن .
[desktop publishing] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] تولید گزارش یا دفترک یا کتابچۀ راهنما یا هرنوع متن چاپی با استفاده از رایانه های رومیزی و دستگاه های جانبی دفتری
۱ - ( مصدر ) پراکنده کردن . ۲ - انتشار دادن. ۳ - زنده کردن مردگان در روز قیامت. ۴ - ( مصدر ) پراکنده شدن : ( و نبذی از ناپاکی آن ناپاک که چون نشر کند ... دربندی چند کاغذ بیاور دمی . )
دهی از دهستان شرائ بخش سیمینه رود شهرستان همدان . واقع در ۴۸ هزار گزی جنوب خاور همدان و ۵ هزار گزی شهر . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است .
روز قیامت
[copyright] [عمومی] حق انحصاری پدیدآورندۀ اثر برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر ادبی یا هنری یا صنعتی خود
[syndicated] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ویژگی محتوای به اشتراک گذاشته شده یا توزیع شده در وبگاه های مختلف
۱- ( مصدر ) در نوردیدن چیزی را پیچیدن لوله کردن : مقابل نشر . ۲- ( اسم ) نورد طی . یا در لف چیزی . در طی آن لای آن جوف آن : در لف پاکت . یا لف و نشر . آوردن چند کلمه دریک جا( لف ) و سپس آوردن چند کلم. دیگر که مربوط و متعلق به چند کلم. اول باشند ( نشر) و آن بر دوقسم است : یا لف و نشر مرتب . شاعر گوید : لف ونشر مرتب آنرا دان که دو لفظ آورند و دو معنی : لفظ اول بمعنی اول لفظ ثانی بمعنی ثانی . ( نصاب ) مثال : از عفو و خشم تو دو نمونه است روز وشب وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد وسم . ( مسعود سعد .۳۴۱ ) یا لف و نشر مشوش . شاعر گوید : لف و نشر مشوش آنرا دان که دو لفظ آورند و دو معنی : لفظ ثانی بمعنی اول لفظ اول بمعنی ثانی . ( نصاب ) و این نیز بر دوقسم است : الف - بعکس ترتیب لف است مانند : چون ز گهر سخن رود در شرف و جلال و کین چون اسد و اثیر و خور نوری و ناری و نری . ( خاقانی لغ. ) ب - آنکه مختلط و درهم باشد مثلا: در باغ شد از قد و رخ و زلف توبی آب گلبرگ طری سرو سهی سنبل سیراب . ( لغ.)
پراکنده کردن

معنی نشر در فرهنگ معین

نشر
(نَ) [ ع . ] ۱ - (اِمص .) پراکندگی ، انتشار. ۲ - (مص م .) پخش کردن کتاب و مانند آن . ۳ - زنده کردن مردگان در روز قیامت . ۴ - وزیدن ، وزش . ۵ - مؤسسة انتشاراتی ، انتشارات : نشر معین ، نشر قطره .

معنی نشر در فرهنگ فارسی عمید

نشر
۱. چاپ و انتشار مکتوبات.
۲. (اسم) انتشاراتی: نشرِ اشجع.
۳. پراکنده ساختن خبر.
۴. [قدیمی] زنده کردن، زنده کردن مردگان در روز قیامت.
۵. [قدیمی] وزیدن.

نشر در دانشنامه اسلامی

نشر
معنی نَشْراً: نشر دادنی وصف ناشدنی و نگفتنی (از کلمه نشر به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی نَّاشِرَاتِ: نشر دهندگان - گسترش دهندگان (اسم فاعل از نشر به معناي گستردن است)
معنی نُشِرَتْ: گشوده شد - باز شد(از کلمه نشر به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی تَنتَشِرُونَ: منتشر مي شويد(از کلمه کلمه نشر به معناي گستردن است)
معنی مَّنشُورٍ: گسترده شده - باز شده (کلمه نشر که مصدر کلمه منشور است به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی مُنشَرِينَ: زنده شدگان بعد از مردن (اصل اين کلمه به معناي نشر طومار و جامه ، يعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پيچيدن آن است )
معنی نُشُوراً: زنده کردن مردگان پس از مرگشان - از جهت پراکنده شدن - از جهت برخاستن و جنب و جوش مجدد(کلمه نشور و همچنين کلمه نشر به معناي احياي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت "وَجَعَلَ ﭐلنَّهَارَ نُشُوراً " به معنی "از جهت پراکنده شدن یا از جهت برخاستن و جنب و...
تکرار در قرآن: ۲۱(بار)
نشر در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن است لازم و متعدی به کار رود «نَشَرَ الثَّوْبَ وَ الْکِتابَ نَشْراً: بَسَطَهُ» لازم و متعدی بودن آن در مصباح و اقرب مذکور است. . آنگاه که نامه‏ها گسترده و باز شوند. . قسم به کتاب نوشته شده در پوستی گسترده. . قسم به بادهای گسترنده که ابر را به طرز مخصوصی می‏گسترند. نشر و انشار به معنی زنده کردن آمده «نَشَرَ اللَّهُ الْمَوْتی وَ اَنْشَرَهُمْ: اَحْیاهُمْ» به نظر می‏آید این از آنجهت است که زنده شدن یکنوع گسترده شدن است ذرات بدن در اثر حرکت و جنبش رشد کرده و گسترده شده بدن را تشکیل می‏دهند. . سپس آنگاه که خواهد او را زنده می‏کند . او که از آسمان آب به اندازه نازل کرد و به وسیله آن سرزمین مرده را زنده نمود مثل . انتشار: گسترده شدن و پراکنده شدن. . پس چون نماز تمام شد در زمین متفرق شده و در طلب روزی و فضل خدا باشید. . از آیات خداوند آنست که شما را از خاک آفرید آنگاه شما بشرید که در زمین گسترده و منتشر می‏شوید. نشور: مصدر است لازم و متعدی هر دو آید . با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم زنده شدن مردگان نیز همانطور است. . بلکه از زنده شدن نمی‏ترسیدند.
«نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة اصحاب المقامات العالیة»، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبدالله بن اسعد یافعی (۷۶۸ ق) است که به زبان عربی ، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء- منظورش علمای اهل سنت است- سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟ آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد. آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
«نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة اصحاب المقامات العالیة»، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبدالله بن اسعد یافعی (۷۶۸ ق) است که به زبان عربی ، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء- منظورش علمای اهل سنت است- سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟ آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد. آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
ساختار کتاب
جزء اول کتاب، شامل ۱۰ فصل و یک خاتمه است که به روشی جذاب و واضح نوشته شده است و جزء دوم آن، فاقد باب بندی و فصل بندی است، ولی مباحث ارزشمند آن، توسط محقق کتاب، در ذیل ۶ عنوان کلی و یک خاتمه تقسیم بندی شده است.
گزارش محتوا
در ابتدای کتاب پس از مقدمه محقق، ۷۰ بیت از ابیات یافعی- صاحب کتاب- در بحر طویل با نام «الراح المختوم و الدر المنظوم فی مدح المشایخ اصحاب السر المکتوم و ذم الطاعنین فیهم من جمیع الخصوم» ذکر شده است. مؤلف در جواب از سؤالی که بدان انگیزه، کتاب را نوشته است، چنین می گوید: جواب این سؤال نیاز به شرح و بسط مفصلی دارد که مردم پیرامون آن اختلاف فراوانی کرده اند، تا جایی که درباره آن به حرام افتاده اند. کسی که به براهین عقلی و ادله نقلی آگاه نباشد و اهل ذوق نبوده و با بزرگان اختلاط نداشته باشد، ممکن است که به خطر و گمراهی بیفتد. وی سپس در ۱۰ فصل با ادله ای که ذکر می کند، به مباحثی همچون اثبات کرامات اولیاء، امکان اینکه کرامت در جنس و نوع خود به سرحد معجزه برسد، تفاوت بین معجزه و کرامت و سحر ، ظهور کرامات به دست برخی از صحابه، اسباب ظهور کرامات پس از زمان صحابه، عجله نکردن در تکفیر کسی که می گوید مؤمن غیب می داند، پاسخ از این آیه: «قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله»، همیشه علمای صاحب کرامت برتر از علمای فاقد کرامت نیستند و برترین علماء علمای بالله هستند، می پردازد.
← فصل اول
...
نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة أصحاب المقامات العالیة، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبد الله بن اسعد یافعی (768ق) است که به زبان عربی، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء - منظورش علمای اهل سنت است - سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟
آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیبَ الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد.
آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
جزء اول کتاب، شامل 10 فصل و یک خاتمه است که به روشی جذاب و واضح نوشته شده است و جزء دوم آن، فاقد باب بندی و فصل بندی است، ولی مباحث ارزشمند آن، توسط محقق کتاب، در ذیل 6 عنوان کلی و یک خاتمه تقسیم بندی شده است.
نشر المحاسن الیمنیة فی خصائص الیمن و النسب القحطانیة، تالیف ابن الدیبع الشیبانی الزبیدی از علمای شافعی قرن نهم هجری به زبان عربی می باشد. در این اثر ویژگی های جغرافیایی، قصه ها، عجائب سرزمین یمن ، شرح حال ساکنین و قبائل و علمای آن ذکر شده است و به منزله موسوعه ای است که مطالب مختلفی را در بردارد.
مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مقدمه مفصلی که به قلم احمد راتب حموش با نام نثر اللآلی السنیة علی نشر المحاسن الیمنیة در شرح حال مؤلف و مطالب کتاب و شیوه تحقیق خود، به نگارش درآمده است. بخش دوم متن کتاب است که از هفت باب تشکیل شده است. هر یک از ابواب متناسب با عنوان باب، فصولی را شامل می شود.
نشر المحاسن الیمنیة فی خصائص الیمن و النسب القحطانیة، تالیف ابن الدیبع الشیبانی الزبیدی از علمای شافعی قرن نهم هجری به زبان عربی می باشد. در این اثر ویژگی های جغرافیایی، قصه ها، عجائب سرزمین یمن ، شرح حال ساکنین و قبائل و علمای آن ذکر شده است و به منزله موسوعه ای است که مطالب مختلفی را در بردارد.
مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مقدمه مفصلی که به قلم احمد راتب حموش با نام نثر اللآلی السنیة علی نشر المحاسن الیمنیة در شرح حال مؤلف و مطالب کتاب و شیوه تحقیق خود، به نگارش درآمده است. بخش دوم متن کتاب است که از هفت باب تشکیل شده است. هر یک از ابواب متناسب با عنوان باب، فصولی را شامل می شود.
گزارش محتوا
احمد راتب حموش محقق کتاب عبارات آن را با تنها نسخه خطی مطابقت داده و به مراجع و مصادر بسیاری مراجعه نموده است. در پاورقی آدرس آیات ،احادیث و شرح مفردات و عباراتی که نیاز به توضیح داشته، آمده است. فهارس پایان کتاب: ۱- آیات ۲- احادیث نبوی ۳- اشعار ۴- اعلام اشخاص، قبائل و امم ۵- اعلام زمان و مکان ۶- اسامی کتب وارده در متن کتاب ۷- مصادر تحقیق ۸- آثار محقق ۹- محتویات
"نشر المحاسن الیمنیة فی خصائص الیمن و النسب القحطانیة"، تألیف ابن الدیبع الشیبانی الزبیدی از علمای شافعی قرن نهم هجری به زبان عربی می باشد. در این اثر ویژگی های جغرافیایی، قصه ها، عجائب سرزمین یمن، شرح حال ساکنین و قبائل و علمای آن ذکر شده است و به منزله موسوعه ای است که مطالب مختلفی را در بردارد.
مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مقدمه مفصلی که به قلم احمد راتب حموش با نام نثر اللآلی السنیة علی نشر المحاسن الیمنیة در شرح حال مؤلف و مطالب کتاب و شیوه تحقیق خود، به نگارش درآمده است. بخش دوم متن کتاب است که از هفت باب تشکیل شده است. هر یک از ابواب متناسب با عنوان باب، فصولی را شامل می شود.
خلاصه مطالبی که در ابواب کتاب آمده، به ترتیب ابواب به شرح ذیل است:
1- در ابتدای این باب از بین تقسیماتی که علمای نجوم قدیم از زمین داشته اند و آن را به هفت اقلیم تقسیم کرده اند، نظریه یاقوت حموی ملاک نظر قرار گرفته و یمن به عنوان اولین اقلیم دانسته شده است. سپس به برج های دوازده گانه ای که الیمانیه نامیده شده، اشاره شده است. در ادامه به مناطق جغرافیایی این سرزمین پرداخته شده است. از دیگر مطالبی که جزء خصایص آن به شمار آمده است، وجود معادن مختلف و طبیعت سرسبز و نیز مدفن انبیاء بزرگی؛ مانند: هود، صالح، شعیب و ذوالقرنین است.
2- نقل اخبار مربوط به آثار آسمانی و جوی؛ مانند: خورشید، ماه، ابرها، باران، رعد، برق و همچنین زلزله ها و باد جنوب که منسوب به یمن است و برکات و مضرات آنها از مباحث مطرح شده است.
تازه های نشر در جهان عرب، به کتبی که در کشورهای عربی منتشر شده است، می پردازد.
قضیة المسنین الکبار المعاصرة و أحکامهم الخاصة فی الفقه الإسلامیۀ، دراسة فقهیه مقارنة سعد الدین سعد هلالی، الکویت، مجلس النشر العلمی، ۱۴۲۳/۲۰۰۲، ۹۵۱ص وزیری.
← موضوع
العلامة جمال الدین بن المطهر الحلّی بین علم الاصول و علم الکلام صابر عبده أبازید، الاسکندریة، دارالوفاء، ۲۰۰۳، ۹۶ص وزیری.
← موضوع
المتهم معاملته و حقوقه فی الفقه الاسلامی بندر بن فهد بن عبدالله السویلِم، القاهرة، دارالفکر العربی، ۱۴۲۵/۲۰۰۵، ۴۵۶ص وزیری.
← موضوع
...
لَفّ و نشر، ربط دادن مطالبی به چند مطلب پیش گفته به طور مرتّب یا غیرمرتّب (مشوّش) را می گویند.
«لَفّ» در اصل لغت به معنای پیچیدن و تاکردن، و «نشر» به معنای گستردن و بازکردن است. «لفّ و نشر» یکی از انواع اسلوب بدیعی قرآن است که به ترتیب کلام مربوط می شود و در اصطلاح به این صورت است که دو یا چند مطلب آورده شود و پس از آن، چند امر دیگر از قبیل صفات، افعال یا معانی بیاورند که هر کدام از آن ها به یکی از چند مطلب اولیه مربوط باشد؛ بدون این که تعیین کنند به کدام یک از آن مطالب برمی گردد؛ بلکه به فهم و ذوق شنونده اعتماد می کنند.
انواع لفّ ونشر
لفّ ونشر بر دو گونه است:
← لفّ و نشر مرتّب
 ۱. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۷۳.    
...

نشر در دانشنامه ویکی پدیا

نشر
نشر به پخش ادبیات، موسیقی یا اطلاعات گفته می شود. در بعضی از موارد ممکن است پدیدآورندگان خودشان ناشر اثر خود باشد به این معنا که همان کسی که محتوا را ایجاد کرده است، رسانه لازم برای پخش محتوا را نیز فراهم کند. همچنین ناشر ممکن است به شخصی اطلاق شود که یک شرکت انتشارات دارد یا مجله ای را منتشر می کند.
این اصطلاح از زمان گذشته به توزیع آثار چاپی مثل کتاب و روزنامه اطلاق می شد اما با بروز سیستم های اطلاعات دیجیتال و اینترنت هدف نشر گسترده شده است و منابع الکترونیک مانند نسخه های الکترونیک کتاب ها و مجلات و همچنین میکروپابلیشینگ (Micropublishing)، وبگاه ها، وبلاگ ها و نشر بازی های ویدئویی، الخ را در بر می گیرد.
نشر شامل مراحل زیر است: پذیرش، ویرایش نسخه اولیه (Copy editing)، تولید و چاپ (و نیز معادل های دیجیتال آن) و بازاریابی و توزیع.
نشر (به لاتین: Nesher؛ عبری: נֶשֶׁר) شهری در استان حیفای اسرائیل است. در سال ۲۰۱۶ جمعیت این شهر ۲۳٬۶۸۴ نفر بود.
نشر آگه یکی از مؤسسات انتشاراتی فعال در ایران است که از سال ۱۳۸۱ در تهران کار خود را آغاز کرده و آثار مهم و مرجعی را که در بسیاری از موارد به کتب پرفروش دانشگاهی تبدیل شده اند عرضه کرده است.
مدیریت نشر آگه بر عهدهٔ لیلا حسینخانی است و این مؤسسه با مجموعهٔ انتشاراتی آگاه نیز همکاری می کند.
نشر آموت در سال ۱۳۸۷ کار خود را با انتشار کتاب هایی در زمینه ایران شناسی (آثار استاد عبدالرحمان عمادی) و ادبیات داستانی (کتاب های محمد شریفی نعمت آباد، محمدعلی علومی، فریبا کلهر، یوسف علیخانی، بهنام ناصح، ناستین و...) آغاز کرد.
این نشر دو سال بعد از آغاز به کار خود و انتشار آثاری در زمینه های ایران شناسی، داستان کوتاه، شعر، روان شناسی عمومی و رمان، فعالیت خود را به شکل تخصصی صرف ِ انتشار رمان ایرانی و رمان خارجی کرد.
انتشارات آموت در سال ۱۳۹۳ و در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به خاطر تلاش در رونق ادبیات داستانی، شرکت فعال در نمایشگاه های استانی، اخذ جوایز متعدد از جشنواره ها، تلاش برای جذب نوقلمان و کسب دستاوردهای قابل توجه در عین جوانی و نوپایی، با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل مصلای امام خمینی(ره) به عنوان ناشر برگزیده ویژه سال ۱۳۹۲ لوح تقدیر و جایزه خود را دریافت کرد.
بنیاد جایزه بین المللی لیراوی، در سال ۱۳۹۱ نشر آموت را به عنوان بهترین ناشر سال در حوزه ادبیات داستانی و رمان انتخاب کرد.
کمیته برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان فارس، آموت، نسل نواندیش، نویدشیراز و افق را به عنوان ناشران برگزیده این نمایشگاه انتخاب کرد.
نشر آموت به مدیریت یوسف علیخانی، داستان نویس، تلاش دارد تا ضمن حمایت از نویسندگان نوقلم، نگاه ویژه خود به رمان را عمومیت بخشد.
نشر افق یک ناشر کتاب ایرانی و از پرکارترین ناشران عمومی ایران، خصوصاً در زمینهٔ ادبیات کودکان و نوجوانان است.
مدیر مسئول این انتشارات رضا هاشمی نژاد است و دفتر آن در تهران، خیابان انقلاب اسلامی قرار دارد.
نشر الکترونیک یا نشر دیجیتال (به انگلیسی: Electronic publishing) به نشر دیجیتال ایبوک، نشریه دیجیتال و توسعه کتابخانه های دیجیتال و کاتالوگ ها گفته می شود.
در این نوع نشر نویسنده می تواند ناشر هم باشد. از قالبهای بسیار معمول این نوع نشر فایلهای محتوایی PDF (پی دی اف)هستند. عملیات ویکی ها نوعی نشر الکترونیک هستند. نشر الکترونیک نسبت به نشر سنتی دارای مزایا و معایبی است .
«نشر اکاذیب» یا «دروغ پراکنی» آلبومی از سپولترا است که در سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد.
نشر پروتون(به انگلیسی: Proton emission) گونه ای از واپاشی هسته ای است که طی آن ذره بنیادی پروتون از هسته اتم منتشر می شود.
نشر پوزیترون(به انگلیسی: Positron emission) یا واپاشی بتا مثبت(به انگلیسی: beta plus decay) یک فرایند هسته ای است که طی آن یک هسته پرتوزا با تبدیل یک پروتون خود به نوترون و نشر یک پوزیترون و یک الکترون نوترینو(νe)، واپاشی می شود. به طور نمونه یک هسته منیزیم-۲۳ به شکل زیر به یک هسته سدیم-۲۳ واپاشی می شود:
نمایش
بحث
ویرایش
انتشارات ثالث فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۵ شمسی آغاز کرده است، در عرض سالهای فعالیت خود بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب عمدتاً در حوزه های علوم انسانی (ادبیات، دین، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، روان شناسی و هنر) منتشر کرده است. بسیاری از این کتاب ها مورد استقبال قاطبهٔ اهالی کتاب قرار گرفته و به چاپ های متعدد رسیده است. یکی از اموری که ثالث به طور جدی به آن توجه دارد حضور در مجامع و نمایشگاه های بین المللی کتاب و مذاکره و کسب تجربه در حوزهٔ نشر است. برای این منظور تا کنون در بسیاری از نمایشگاه های جهانی کتاب نظیر نمایشگاه فرانکفورت، سوئد، ژاپن، کانادا، اسپانیا و امارات حضور داشته است.
انتشارات جاوید یکی از انتشارات کتاب در ایران است. این انتشارات در حوزه های متفاوت به چاپ و نشر کتاب می پردازد.
نشر چشمه یکی از بزرگ ترین و فعال ترین مؤسسات انتشاراتی در ایران است که عمده فعالیتش در زمینه ادبیات است. این انتشارات در خرداد ۱۳۹۱ از سوی وزارت ارشاد لغو مجوز شد. و در زمان دولت یازدهم فعالیتش را از سر گرفت.
انتشارات چشمه فعالیت خود را برای انتشار کتاب از سال ۱۳۶۴ شروع کرد. مدیر این انتشارات سیّد حسن کیائیان موسوی است که در چند دوره رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز بوده است.
انتشارات چشمه یک سال قبل از شروع کار نشر، کتابفروشی خود را در خیابان کریم خان تهران افتتاح کرد که اکنون یکی از کتابفروشی های پر رفت وآمد در شهر تهران به شمار می رود.
نشر دانشگاهی رشته چاپ و نشر را توصیف می کند که پژوهش های علمی و بورس تحصیلی را توزیع می کند. بیشترین کار دانشگاهی، در مقاله ای از مجله، کتاب و یا فرم پایان نامه منتشر شده است. همچنین بخشی از خروجی آکادمیک نوشته شده است که به طور رسمی منتشر نشده است اما صرفاً چاپ و یا نوشته شده بر روی اینترنت است که اغلب به نام «انتشارات خاکستری» نامیده می شود. مجلات علمی، و بسیاری از کتاب های دانشگاهی و علمی، هر چند نه همه، در برخی از فرم بررسی دقیق و یا سرمقاله داوری واجد شرایط برای انتشار اند. کیفیت بررسی دقیق و استانداردهای انتخابی تا حد زیادی متفاوت از مجله به مجله، ناشر به ناشر، و رشته به رشته است.
همچنین شایان ذکر است که تاکنون نشر دانشگاهی دستخوش تغییرات عمده بوده است؛ که گذار از چاپ به فرمت الکترونیکی یکی از این تغییرات است. از اوایل ۱۹۹۰s، صدور مجوز از منابع الکترونیکی، به خصوص مجلات، بسیار رایج شد. در حال حاضر، یک روند مهم است و به خصوص با توجه به مجلات علمی، دسترسی باز از طریق اینترنت است. دو نوع اصلی از دسترسی باز وجود دارد : انتشار دسترسی آزاد، که در آن کل یک مجله یا کتاب و یا مقالات به صورت منفرد هستند و بطور رایگان برای همه در وب، توسط ناشر، در زمان انتشار در دسترس هستند و مدل دوم دسترسی آزاد خود آرشیوی است که در آن نویسندگان، یک کپی از مقالات منتشر شده خود را بطور رایگان در دسترس، برای همه در وب قرار می دهند.
نشر روزبهان با ۴۰ سال سابقه فعالیت فرهنگی یکی از قدیمی ترین انتشارات ایران با بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب می باشد. این انتشارات با نویسندگانی چون نادر ابراهیمی، عباس میلانی، بهرام بیضایی، محمد قاضی، عبدالرحیم جعفری، صمد بهرنگی، خسرو حکیم رابط، محسن یلفانی و پرینوش صنیعی همکاری داشته است.
نشر رومیزی (desktop publishing) مخفف: DTP بسیاری از فرایندهای اساسی نشر مانند حروفچینی، صفحه بندی، طراحی، و چاپ را با استفاده از یک رایانه و دستگاه های جانبی آن مانند نمایشگر، چاپگر، پویشگر، و نیز نرم افزارهای حروفچینی و گرافیکی انجام می دهد. در سال های اخیر و پس از ورود رایانه به صنعت نشر، نشر رومیزی رواج زیادی یافته است.
مزایا
حاصل نهایی نشر رومیزی فیلم یا زینک است که دارای قابلیت چاپ می باشد.
نشر شمارگان پایین کتاب، مجله و خبرنامه ناشران و سازمان ها را با سرعت و هزینه پایین انجام داد.
با استفاده از تجهیزات نشر رومیزی می توان:
سازمان های دولتی و خصوصی، و مؤسسات علمی، فرهنگی، آموزشی، و دانشگاهی می توانند از آن برای تولید گزارش های علمی، فنی، و غیره استفاده کنند.
مزایای فوق همراه با دسترسی بیشتر افراد به تجهیزات نشر رومیزی و سهولت استفاده از آن ها موجب رواج خودناشری شده است . بدان معنا که بسیاری از افراد، محققان، نویسندگان، سازمان ها، و شرکت های غیرحرفه ای می توانند آثار خود را با هزینه پایین و کیفیت مناسب منتشر کنند.
نشر الکترونیکی، نشر اینترنتی، و نشر چندرسانه ای اصطلاحات جدیدتری هستند که پس از نشر رومیزی رواج یافتند. برخلاف نشر رومیزی که خروجی آن بیشتر چاپی و کاغذی است خروجی انواع فوق فقط الکترونیکی است.
نشر رومیزی، کار چاپ و انتشارات را کوچک و روی یک میز کار جمع کرده است. با امکانات نشر رومیزی می توان اثری را نوشت، اطلاعات آن را با منابع اطلاعاتی کنترل کرد و از صحت املای کلمات اطمینان یافت. متن را صفحه آرایی و صفحه بندی کرد، تصویرها و نمودارها را حتی به صورت چند رنگ طراحی نمود، نمونه گرفت و تکثیر کرد و همه این کارها در اتاق کوچکی روی یک میز بدون رفت وآمد انجام می شود.
نشر ریاضی (شماره استاندارد بین المللی پیایندها: ۲۸۵۷–۱۰۱۵) از نشریات ادواری مرکز نشر دانشگاهی است که انتشار آن از فروردین ۱۳۶۷ شروع شده است. این نشریه نشریه ای علمی-ترویجی در زمینهٔ ریاضیات است و هدف اش معرفی پیشرفت های جدید ریاضیات، معرفی جنبه های کاربردی و فرهنگی و فلسفی ریاضیات، و نیز معرفی کارهای ریاضی پژوهان فارسی زبان است. این نشریه در ابتدا هر چهار ماه یک بار انتشار می یافت اما از سال هفتم به شش ماه یک بار کاهش یافت.
اولین مدیر مسؤولِ نشر ریاضی مهدی بهزاد بوده است و مدیران مسؤول بعدی سیاوش شهشهانی و محمدقاسم وحیدی اصل بوده اند. محمد اردشیر، غلامرضا برادران خسروشاهی، یحیی تابش، مهدی رجبعلی پور، امیدعلی کرم زاده، کاوه لاجوردی، و حسین معصومی همدانی از دیگر اعضای هیئت تحریریهٔ نشر ریاضی بوده اند. برخی از ریاضی دانان برجستهٔ ایرانی خارج از ایران نیز، از جمله حیدر رجوی و عباس عدالت، مقالاتی در نشر ریاضی منتشر کرده اند.
انتشار نشر ریاضی در پایان سال نوزدهم متوقف شده است.
نشر ساوث لند (انگلیسی: Southland Publishing) یک شرکت انتشاراتی واقع در پاسادینا، کالیفرنیا است. این شرکت هفته نامه، ماهانه و وب سایت های وابسته را در ایالات متحده تولید می کند.
نشر قطره یکی از مؤسسه های انتشاراتی ایران است که از دی ماه ۱۳۶۷ فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از ۱۴۶۶ عنوان کتاب منتشر کرده است.
از مهم ترین کتاب های که در نشر قطره منتشر شده کتاب چهارجلدی روی صحنه آبی است که دورهٔ آثار اکبر رادی می باشد.
نشر مرکز انتشاراتی است خصوصی که در سال ۱۳۶۴ تأسیس شد. نشر مرکز در زمینۀ ادبیات ایران و جهان، دین و فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، متون کهن فارسی و تاریخ و هنر کتاب منتشر می کند. کتاب مریم (وابسته به نشرمرکز) به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و کتاب ماد بخش دیگری از نشرمرکز است که در زمینۀ کتاب های علمی فعالیت می کند. نشرمرکز می کوشد کتاب هایی را منتشر کند که متن آن ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. تعدادی از کتاب های نشرمرکز در چارچوب کنوانسیون های بین المللی کپی رایت و تحت قرارداد با ناشران خارجی به زبان های دیگر، ازجمله انگلیسی، ترکی، اسلوونیایی، ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، چینی و یونانی ترجمه و در کشورهای دیگر منتشر شده اند. برخی از کتاب های نشر مرکز نیز براساس قرارداد کپی رایت و دریافت مجوز از ناشران اصلی از زبان های دیگر به فارسی ترجمه و توسّط این انتشاراتی در ایران منتشر شده است.
نشر مشکی یکی از مؤسسات انتشاراتی در ایران است، کتاب نامه ­های پرتب وتاب از انتشارات این نشر برنده جایزه کتاب سال ایران در سی وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
این نشر فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ آغاز کرده و تا کنون در زمینه های گوناگون شعر، داستان، هنر و فرهنگ، کتاب به چاپ رسانده است.
ارزیابی منابع اطلاعاتی در حقیقت پاسخ به این سؤال است که آیا یک کتاب خاص یک عنوان مجله یا هر منبع اطلاعاتی دیگر با عنوان و مشخصات خاص ارزش تهیه و خرید را دارند یا نه ؟ هریک از معیارهای ارزیابی در تمامی انواع منابع اطلاعاتی و موضوعات اهمیت یکسانی ندارند. برای مثال در مورد اطلاعات تجاری سرعت روزآمد کردن بسیار اساسی و مهم است، در حالی که برای اطلاعات علمی صحت واعتبار علمی منابع ارزش بیشتری دارد. به علاوه باید توجه داشت که هیچکدام از این معیارها به تنهایی عامل انتخاب محسوب نمی شوند.
صنعت نشر صنعتی مشتمل بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور تهیه، تولید و تکثیر آثار حوزه فرهنگ مکتوب انجام می شود، هرچند در سال های اخیر این صنعت حوزه ای فراتر از فرهنگ مکتوب را نیز در بر می گیرد، از جمله تولید کتاب های شفاهی. این صنعت شامل کلیه مشاغل مربوطه در این حوزه است:
انتشارات
نشریات
ناشر
تهیه و تولید آثار صوتی
چاپ
صحافی
لیتوگرافی
خدمات بعد از چاپ
تألیف
ترجمه
ویرایش
توزیع کتاب
کتابفروشی
پیشینه صنعت نشر در ایران
ضریب نشر ماهیت انتقال حرارت تشعشعی جذب و نشر تابشهای الکترومغناطیسی است. که در محدوده طول موج ۴-۱۰ تا ۷-۱۰ متر قرار دارد و به عنوان تابش حرارتی شناخته شده می شوند. یکی از پارامترهایی که در انتقال حرارت بوسیله تشعشع تاثیر فراوانی دارد، ضریب نشر (ε) جسم تابش کننده به جسم گیرنده می باشد. بطوریکه ضریب نشر بین صفر تا یک تغییر می کند.
۱) ضریب نشر با افزایش دما افزایش می یابد.
برای جسمی که هیچ تابشی ندارد این ضریب صفر بوده و برای جسمی که ماکزیمم تابش را دارد و توان تشعشعی یک جسم سیاه (ایده آل) را دارد یک می باشد. ضریب نشر به عواملی چون طول موج، دما، فاصله و زاویه بستگی دارد
۲) ضریب نشر با افزایش فاصله دو جسم تابش کننده و دریافت کننده افزایش می یابد.
۳) ضریب نشر با افزایش زاویه افزایش می یابد.
مسجد نشر مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان همدان، بخش مرکزی، روستای نشر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۸۹۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کمیته اخلاق نشر (به انگلیسی: Committee on Publication Ethics) یک انجمن بین المللی برای سردبیران و مجلات داوری همتا برای بحث در خصوص تمام جنبه های اخلاق نشر است.
این کمیته در سال ۱۹۹۷ توسط گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلستان تأسیس شد اما اکنون بیش از ۹۰۰۰ عضو از سرتاسر جهان و در همه رشته ها دارد. عضویت در این کمیته برای سردبیران مجلات و دیگر علاقه مندان به قوانین اخلاق در نشر رایگان است. چند انتشارات معروف مانند الزویر ،وایلی ،اشپرینگر و تیلور اند فرانسیس نیز به عضویت در این کمیته در آمده اند.
کمیته توصیه هایی در خصوص تمامی جوانب اخلاق نشر برای مجلات و انتشارات فراهم می آورد و بالاخص به نحوه برخود با سوء رفتارها در زمینه تحقیقات و انتشارات می پردازد. این کمیته به بررسی مسائل فردی نمی پردازد ولی در عوض سردبیران را تشویق می کند که از بررسی موارد توسط یک گروه مناسب اطمینان حاصل کنند


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نشر

نشر در جدول کلمات

نشر
لوس
نشر کننده
ناشر
اسکناس پشتوانه دار نشر دولت و قابل مبادله با کالا
پول
رمانی از محمود دولت آبادی که مدتهاست در انتظار نشر باقی مانده
کلنل
سریالی ساخته جمشید حیدری در سال 72 با بازی ایرج راد | شهلا ریاحی | سیروس گرجستانی و مرحومان منوچهر حامدی و جمشید اسماعیل خانی همراه نشر از صنایع ادبی است
سنگ و شیشه
همراه با نشر از صنایع ادبی است
لف
همراه نشر از آرایه های ادبی است
لف
همراه نشر از صنایع ادبی است
لف

معنی نشر به انگلیسی

publication (اسم)
طبع ، اشاعه ، انتشار ، نشر ، نشریه ، نگارش ، طبع ونشر
transpiration (اسم)
نفوذ ، ترشح ، افشاء ، خروج ، نشر ، حلول ، تعرق ، فراتراوش
emission (اسم)
نشر ، صدور ، بیرون دادن ، خروج دفع مایعات

معنی کلمه نشر به عربی

نشر
اشعاع
اخترق

نشر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی نشر

سارینا ٠٢:٥٣ - ١٣٩٥/٠٨/٢٩
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وَپ (اوستایی)
نیسْر (اوستایی: نیسری)
ویانْس vyãns (اوستایی: ویانْسچَ)
|

پیشنهاد شما درباره معنی نشرنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نشر مهر و ماه   • نشر گاج   • نشر فار   • نشر خیلی سبز   • نشر تخته سیاه   • سایت نشر الگو   • انتشارات نشر دریافت   • نشر مبتکران   • معنی نشر   • مفهوم نشر   • تعریف نشر   • معرفی نشر   • نشر چیست   • نشر یعنی چی   • نشر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشر
کلمه : نشر
اشتباه تایپی : kav
آوا : naSr
نقش : اسم
عکس نشر : در گوگل


آیا معنی نشر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )