انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1079 100 1

نشر

/naSr/

مترادف نشر: پراکندن، سرایت، پخش، توزیع، انتشار، چاپ، طبع، اشاعه، ترویج، شیوع

برابر پارسی: پخش، پراکندن، پراکنده کردن، گستردن

معنی نشر در لغت نامه دهخدا

نشر. [ ن َ ] (ع اِ) پراکندگی. گستردگی. انتشار. (ناظم الاطباء) || مجازاً، زندگی. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). || بوی خوش. (غیاث اللغات ). (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ریح طیبةیا هر بوئی. (از اقرب الموارد) (المنجد). هر بوئی ، یا بوی دهان زن یا بوی بغل بعد از خفتن. || گر. خارش. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). جرب. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || گروه پراکنده که سرور ندارند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). نَشَر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به نَشَر شود. || گیاه خشک دیگر بار سبز شده و آن بدء علف است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گیاه خشک شده که پس از باران آخر تابستان دوباره سبز شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (مص ) پراکنده کردن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (تاج المصادر بیهقی ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). متفرق ساختن. (از المنجد). || پراکنده کردن شبان گوسپندان را پس از آنکه آنها را در جائی جمع کرده بوده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پراکنده و فاش کردن خبر. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). آشکارا کردن خبر. (زوزنی ). فاش کردن خبر. (غیاث اللغات ) (از ناظم الاطباء). || پراکنده شدن برگ . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || آشکارا شدن خبر. (تاج المصادر بیهقی ). || گستردن. (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). مقابل طی. (از المنجد). گشادن. باز کردن. پهن کردن. خلاف لف. مقابل طی به معنی درنوردیدن و درپیچیدن. (یادداشت مؤلف ). || باز کردن جامه. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) بسط و گستردن جامه را. (از اقرب الموارد). بسط. (از المنجد). || باز کردن نامه. (زوزنی ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (تاج المصادر بیهقی ). || دگر باره سبز شدن گیاه. (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). || نبات رویانیدن زمین از باران بهاری. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). زنده گردیدن زمین و گیاه رویانیدن. (از ناظم الاطباء). سبز شدن زمین بر اثر فرارسیدن بهار. (از المنجد). || روییدن گرفتن گیاه. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). بدءالنبات. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || برگ برآوردن درخت. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || زنده شدن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). نشور. (ناظم الاطباء). زنده شدن مردگان. (از اقرب الموارد). || زنده کردن. (زوزنی ) (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ترجمه ٔ علامه ٔ جرجانی ص 99) (ازناظم الاطباء) (از المنجد). نشور. (اقرب الموارد) (المنجد). زنده کردن خداوند مردگان را؛ فکانهم خرجوا ونشروا بعد ماطووا. (از اقرب الموارد). || بعث. (یادداشت مؤلف ). برانگیختن و زنده کردن و آشکار نمودن. (فرهنگ خطی ). || دمیدن بر کسی. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). گویند: نشره و نشر عنه و نشر فیه. || وزیدن باد در روز ابرناک. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || بریدن چوب به ارّه. (غیاث اللغات ) (منتهی الارب ) (از آنندراج )(از ناظم الاطباء). بریدن به ارّه چوب را. (زوزنی ). بریدن به اره و دستبره. (تاج المصادر بیهقی ). نحت. (اقرب الموارد) (المنجد). || نشرة بر مریض یا دیوانه دمیدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). نشر عن المجنون او مریض ؛ عوّذه بالنشرة. (از المنجد).

نشر. [ ن َ ] (اِخ ) (یوم الَ...) روز قیامت. (از المنجد).

نشر. [ن َ ش َ ] (ع ص ، اِ) پراگنده و پراگندگان. واحد و جمعیکسان آمده. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (منتهی الارب ).گروه پراگنده که سرور ندارند. (منتهی الارب ). گروه پراکنده که سرور و رئیسی ندارند تا آنها را جمع کند. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (ناظم الاطباء). نَشر.(ناظم الاطباء) (از المنجد) (اقرب الموارد). || منتشر. (اقرب الموارد) (المنجد). || (مص ) پراکنده شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || گر رسیده شدن شتران. (از منتهی الارب ). منتشر شدن جرب در مواشی. (از المنجد) (اقرب الموارد). گرفتار جرب شدن شتران. (ناظم الاطباء). || پراکنده گردیدن گوسپندان به شب جهت چرا. (از منتهی الارب )(از المنجد) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

نشر. [ ن ُ ش ُ ] (ع اِ) ج ِ نشور. رجوع به نشور شود. || (مص )بیرون آمدن مذی مردم. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از متن اللغة). خروج آب ذوق از انسان هنگام عشقبازی.

نشر. [ ن َ ش َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شراء بخش سیمینه رود شهرستان همدان ، در 40 هزارگزی جنوب شرقی همدان ، در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 773 تن سکنه دارد آبش از چشمه و قنات ، محصولش حبوبات و لبنیات و محصولات صیفی و انگور، شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیبافی است (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی نشر به فارسی

نشر
ده دهستان شر آئ بخش سیمینه رود شهرستان همدان فرمانداری کل همدان . در ۴٠ کیلومتری جنوب خاوری همدان کوهستانی سردسیر و ۷۷۳ تن سکنه دارد. محصولش جو حبوبات لبنیات صیفی انگور و صنایع دستی زنان قالیبافی است.
گستردن، پهن کردن جامه، پراکنده کردن، زنده کردن
۱ - ( مصدر) پراکنده کردن ( صحیفه و مانند آن ) منتشر کردن نسخه های کتاب یا رساله . ۲ - پهن کردن جامه را گستردن . ۳ - پراکنده کردن خبر نام و شهرت و غیره: سلطان سنجر ...ممتع بطول و ... نشر ذکر و جمع اموال... ۴ - زنده کردن مردگان در روز قیامت . یا روز (یوم) نشر . روز رستاخیز قیامت . ۵ - ( مصدر ) پراکنده شدن
دهی است از دهستان شرائ بخش سیمینه رود شهرستان همدان در ۴٠ هزار گزی جنوب شرقی همدان در منطق. کوهستانی سردسیری واقع است آبش از چشمه و قنات محصولش حبوبات و لبنیات و محصولات صیفی و انگور شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیبافی است .
[ گویش مازنی ] /nashor/ نشوی – شستشو مکن
[database publishing] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] استفاده از نشر رومیزی یا فنّاوری اینترنت برای تولید گزارش هایی حاوی اطلاعات به دست آمده از یک دادگان
منتشر کردن . انتشار دادن . پراکندن . پخش کردن .
[desktop publishing] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] تولید گزارش یا دفترک یا کتابچۀ راهنما یا هرنوع متن چاپی با استفاده از رایانه های رومیزی و دستگاه های جانبی دفتری
۱ - ( مصدر ) پراکنده کردن . ۲ - انتشار دادن. ۳ - زنده کردن مردگان در روز قیامت. ۴ - ( مصدر ) پراکنده شدن : ( و نبذی از ناپاکی آن ناپاک که چون نشر کند ... دربندی چند کاغذ بیاور دمی . )
روز قیامت
[copyright] [عمومی] حق انحصاری پدیدآورندۀ اثر برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر ادبی یا هنری یا صنعتی خود
دهی از دهستان شرائ بخش سیمینه رود شهرستان همدان . واقع در ۴۸ هزار گزی جنوب خاور همدان و ۵ هزار گزی شهر . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است .
۱- ( مصدر ) در نوردیدن چیزی را پیچیدن لوله کردن : مقابل نشر . ۲- ( اسم ) نورد طی . یا در لف چیزی . در طی آن لای آن جوف آن : در لف پاکت . یا لف و نشر . آوردن چند کلمه دریک جا( لف ) و سپس آوردن چند کلم. دیگر که مربوط و متعلق به چند کلم. اول باشند ( نشر) و آن بر دوقسم است : یا لف و نشر مرتب . شاعر گوید : لف ونشر مرتب آنرا دان که دو لفظ آورند و دو معنی : لفظ اول بمعنی اول لفظ ثانی بمعنی ثانی . ( نصاب ) مثال : از عفو و خشم تو دو نمونه است روز وشب وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد وسم . ( مسعود سعد .۳۴۱ ) یا لف و نشر مشوش . شاعر گوید : لف و نشر مشوش آنرا دان که دو لفظ آورند و دو معنی : لفظ ثانی بمعنی اول لفظ اول بمعنی ثانی . ( نصاب ) و این نیز بر دوقسم است : الف - بعکس ترتیب لف است مانند : چون ز گهر سخن رود در شرف و جلال و کین چون اسد و اثیر و خور نوری و ناری و نری . ( خاقانی لغ. ) ب - آنکه مختلط و درهم باشد مثلا: در باغ شد از قد و رخ و زلف توبی آب گلبرگ طری سرو سهی سنبل سیراب . ( لغ.)
پراکنده کردن
[syndicated] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ویژگی محتوای به اشتراک گذاشته شده یا توزیع شده در وبگاه های مختلف

معنی نشر در فرهنگ معین

نشر
(نَ) [ ع . ] ۱ - (اِمص .) پراکندگی ، انتشار. ۲ - (مص م .) پخش کردن کتاب و مانند آن . ۳ - زنده کردن مردگان در روز قیامت . ۴ - وزیدن ، وزش . ۵ - مؤسسة انتشاراتی ، انتشارات : نشر معین ، نشر قطره .

معنی نشر در فرهنگ فارسی عمید

نشر
۱. چاپ و انتشار مکتوبات.
۲. (اسم) انتشاراتی: نشرِ اشجع.
۳. پراکنده ساختن خبر.
۴. [قدیمی] زنده کردن، زنده کردن مردگان در روز قیامت.
۵. [قدیمی] وزیدن.

نشر در دانشنامه اسلامی

نشر
معنی نَشْراً: نشر دادنی وصف ناشدنی و نگفتنی (از کلمه نشر به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی نَّاشِرَاتِ: نشر دهندگان - گسترش دهندگان (اسم فاعل از نشر به معناي گستردن است)
معنی نُشِرَتْ: گشوده شد - باز شد(از کلمه نشر به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی تَنتَشِرُونَ: منتشر مي شويد(از کلمه کلمه نشر به معناي گستردن است)
معنی مَّنشُورٍ: گسترده شده - باز شده (کلمه نشر که مصدر کلمه منشور است به معناي گستردن و متفرق کردن است)
معنی مُنشَرِينَ: زنده شدگان بعد از مردن (اصل اين کلمه به معناي نشر طومار و جامه ، يعني گشودن آن بعد از جمع کردن و پيچيدن آن است )
معنی نُشُوراً: زنده کردن مردگان پس از مرگشان - از جهت پراکنده شدن - از جهت برخاستن و جنب و جوش مجدد(کلمه نشور و همچنين کلمه نشر به معناي احياي مردگان بعد از مردن است و یا در عبارت "وَجَعَلَ ﭐلنَّهَارَ نُشُوراً " به معنی "از جهت پراکنده شدن یا از جهت برخاستن و جنب و...
تکرار در قرآن: ۲۱(بار)
نشر در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن است لازم و متعدی به کار رود «نَشَرَ الثَّوْبَ وَ الْکِتابَ نَشْراً: بَسَطَهُ» لازم و متعدی بودن آن در مصباح و اقرب مذکور است. . آنگاه که نامه‏ها گسترده و باز شوند. . قسم به کتاب نوشته شده در پوستی گسترده. . قسم به بادهای گسترنده که ابر را به طرز مخصوصی می‏گسترند. نشر و انشار به معنی زنده کردن آمده «نَشَرَ اللَّهُ الْمَوْتی وَ اَنْشَرَهُمْ: اَحْیاهُمْ» به نظر می‏آید این از آنجهت است که زنده شدن یکنوع گسترده شدن است ذرات بدن در اثر حرکت و جنبش رشد کرده و گسترده شده بدن را تشکیل می‏دهند. . سپس آنگاه که خواهد او را زنده می‏کند . او که از آسمان آب به اندازه نازل کرد و به وسیله آن سرزمین مرده را زنده نمود مثل . انتشار: گسترده شدن و پراکنده شدن. . پس چون نماز تمام شد در زمین متفرق شده و در طلب روزی و فضل خدا باشید. . از آیات خداوند آنست که شما را از خاک آفرید آنگاه شما بشرید که در زمین گسترده و منتشر می‏شوید. نشور: مصدر است لازم و متعدی هر دو آید . با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم زنده شدن مردگان نیز همانطور است. . بلکه از زنده شدن نمی‏ترسیدند.
«نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة اصحاب المقامات العالیة»، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبدالله بن اسعد یافعی (۷۶۸ ق) است که به زبان عربی ، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء- منظورش علمای اهل سنت است- سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟ آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد. آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
«نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة اصحاب المقامات العالیة»، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبدالله بن اسعد یافعی (۷۶۸ ق) است که به زبان عربی ، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء- منظورش علمای اهل سنت است- سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟ آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد. آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
ساختار کتاب
جزء اول کتاب، شامل ۱۰ فصل و یک خاتمه است که به روشی جذاب و واضح نوشته شده است و جزء دوم آن، فاقد باب بندی و فصل بندی است، ولی مباحث ارزشمند آن، توسط محقق کتاب، در ذیل ۶ عنوان کلی و یک خاتمه تقسیم بندی شده است.
گزارش محتوا
در ابتدای کتاب پس از مقدمه محقق، ۷۰ بیت از ابیات یافعی- صاحب کتاب- در بحر طویل با نام «الراح المختوم و الدر المنظوم فی مدح المشایخ اصحاب السر المکتوم و ذم الطاعنین فیهم من جمیع الخصوم» ذکر شده است. مؤلف در جواب از سؤالی که بدان انگیزه، کتاب را نوشته است، چنین می گوید: جواب این سؤال نیاز به شرح و بسط مفصلی دارد که مردم پیرامون آن اختلاف فراوانی کرده اند، تا جایی که درباره آن به حرام افتاده اند. کسی که به براهین عقلی و ادله نقلی آگاه نباشد و اهل ذوق نبوده و با بزرگان اختلاط نداشته باشد، ممکن است که به خطر و گمراهی بیفتد. وی سپس در ۱۰ فصل با ادله ای که ذکر می کند، به مباحثی همچون اثبات کرامات اولیاء، امکان اینکه کرامت در جنس و نوع خود به سرحد معجزه برسد، تفاوت بین معجزه و کرامت و سحر ، ظهور کرامات به دست برخی از صحابه، اسباب ظهور کرامات پس از زمان صحابه، عجله نکردن در تکفیر کسی که می گوید مؤمن غیب می داند، پاسخ از این آیه: «قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله»، همیشه علمای صاحب کرامت برتر از علمای فاقد کرامت نیستند و برترین علماء علمای بالله هستند، می پردازد.
← فصل اول
...
نشر المحاسن الغالیة فی فضائل مشایخ الصوفیة أصحاب المقامات العالیة، ملقب به «کفایة المعتقد و نکایة المنتقد»، اثر عبد الله بن اسعد یافعی (768ق) است که به زبان عربی، در تصوف اسلامی نوشته شده است.
وی انگیزه و هدف از نگارش این کتاب را، سؤالی بیان می کند که یکی از اهل علم از او پرسیده و فکر او را مشغول داشته و آن این بوده است که آیا کراماتی که از ائمه دین و علماء - منظورش علمای اهل سنت است - سرمی زند، حق است یا نه؟ اگر حق است، آیا کرامت به حد معجزه می رسد و خلاصه فرق بین کرامت و معجزه و فرق آن دو با سحر در چیست؟
آیا این کرامات در زمان صحابه هم رخ می داده یا نه و اگر رخ می داده، کفر بوده است یا نه؟ زیرا طبق آیه شریفه «قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیبَ الا الله»، کسی جز خدا در آسمان و زمین از غیب آگاهی ندارد.
آیا علمایی که اهل کرامتند از غیر آنها افضلند یا نه؟ آیا علمای ظاهر برترند یا علمای باطن؟ آیا بین حقیقت و شریعت فرق است یا نه؟
جزء اول کتاب، شامل 10 فصل و یک خاتمه است که به روشی جذاب و واضح نوشته شده است و جزء دوم آن، فاقد باب بندی و فصل بندی است، ولی مباحث ارزشمند آن، توسط محقق کتاب، در ذیل 6 عنوان کلی و یک خاتمه تقسیم بندی شده است.
نشر المحاسن الیمنیة فی خصائص الیمن و النسب القحطانیة، تالیف ابن الدیبع الشیبانی الزبیدی از علمای شافعی قرن نهم هجری به زبان عربی می باشد. در این اثر ویژگی های جغرافیایی، قصه ها، عجائب سرزمین یمن ، شرح حال ساکنین و قبائل و علمای آن ذکر شده است و به منزله موسوعه ای است که مطالب مختلفی را در بردارد.
مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مقدمه مفصلی که به قلم احمد راتب حموش با نام نثر اللآلی السنیة علی نشر المحاسن الیمنیة در شرح حال مؤلف و مطالب کتاب و شیوه تحقیق خود، به نگارش درآمده است. بخش دوم متن کتاب است که از هفت باب تشکیل شده است. هر یک از ابواب متناسب با عنوان باب، فصولی را شامل می شود.
نشر المحاسن الیمنیة فی خصائص الیمن و النسب القحطانیة، تالیف ابن الدیبع الشیبانی الزبیدی از علمای شافعی قرن نهم هجری به زبان عربی می باشد. در این اثر ویژگی های جغرافیایی، قصه ها، عجائب سرزمین یمن ، شرح حال ساکنین و قبائل و علمای آن ذکر شده است و به منزله موسوعه ای است که مطالب مختلفی را در بردارد.
مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مقدمه مفصلی که به قلم احمد راتب حموش با نام نثر اللآلی السنیة علی نشر المحاسن الیمنیة در شرح حال مؤلف و مطالب کتاب و شیوه تحقیق خود، به نگارش درآمده است. بخش دوم متن کتاب است که از هفت باب تشکیل شده است. هر یک از ابواب متناسب با عنوان باب، فصولی را شامل می شود.
گزارش محتوا
احمد راتب حموش محقق کتاب عبارات آن را با تنها نسخه خطی مطابقت داده و به مراجع و مصادر بسیاری مراجعه نموده است. در پاورقی آدرس آیات ،احادیث و شرح مفردات و عباراتی که نیاز به توضیح داشته، آمده است. فهارس پایان کتاب: ۱- آیات ۲- احادیث نبوی ۳- اشعار ۴- اعلام اشخاص، قبائل و امم ۵- اعلام زمان و مکان ۶- اسامی کتب وارده در متن کتاب ۷- مصادر تحقیق ۸- آثار محقق ۹- محتویات
لَفّ و نشر، ربط دادن مطالبی به چند مطلب پیش گفته به طور مرتّب یا غیرمرتّب (مشوّش) را می گویند.
«لَفّ» در اصل لغت به معنای پیچیدن و تاکردن، و «نشر» به معنای گستردن و بازکردن است. «لفّ و نشر» یکی از انواع اسلوب بدیعی قرآن است که به ترتیب کلام مربوط می شود و در اصطلاح به این صورت است که دو یا چند مطلب آورده شود و پس از آن، چند امر دیگر از قبیل صفات، افعال یا معانی بیاورند که هر کدام از آن ها به یکی از چند مطلب اولیه مربوط باشد؛ بدون این که تعیین کنند به کدام یک از آن مطالب برمی گردد؛ بلکه به فهم و ذوق شنونده اعتماد می کنند.
انواع لفّ ونشر
لفّ ونشر بر دو گونه است:
← لفّ و نشر مرتّب
 ۱. ↑ قصص/سوره۲۸، آیه۷۳.    
...


نشر در دانشنامه ویکی پدیا

نشر
نشر به پخش ادبیات، موسیقی یا اطلاعات گفته می شود. در بعضی از موارد ممکن است پدیدآورندگان خودشان ناشر اثر خود باشند؛ به این معنا که همان کسی که محتوا را ایجاد کرده است، رسانهٔ لازم برای پخش محتوا را نیز فراهم کند. همچنین، ناشر ممکن است به شخصی اطلاق شود که یک شرکت انتشارات دارد یا مجله ای را منتشر می کند.
رسانهٔ گروهی
شاخص آزادی رسانه
فهرست پرفروش ترین کتاب های تاریخ
فهرست کشورها بر پایه تعداد کتاب های چاپ شده
ناشر مؤلف
ناشر موسیقی
ناشر
نشر آزاد
نشر الکترونیک
نشر دانشگاهی
نشر در دسترس
نشر رومیزی
نوشتن
این اصطلاح از زمان گذشته به توزیع آثار چاپی مثل کتاب و روزنامه اطلاق می شد، اما با بروز سیستم های اطلاعات دیجیتال و اینترنت، هدفِ نشر گسترده شده است و منابع الکترونیک مانند نسخه های الکترونیک کتاب ها و مجلات و همچنین ریزانتشار (میکروپابلیشینگ: Micropublishing)، وبگاه ها، وبلاگ ها، نشر بازی های ویدئویی، و مانند آن ها را دربرمی گیرد.
نشر شامل این مراحل است: پذیرش، ویرایش نسخه اولیه (به انگلیسی: copy editing)، تولید و چاپ (و نیز معادل های دیجیتالِ آن)، و بازاریابی و توزیع.
وقتی یک اثر مورد پذیرش قرار می گیرد، ویراستاران کمیسیون گیرنده بر سر خرید مالکیت فکری و مبلغ مالکیت مذاکره می کنند.
عکس نشر
نشر (به لاتین: Nesher؛ عبری: נֶשֶׁר) شهری در استان حیفای اسرائیل است. در سال ۲۰۱۶ جمعیت این شهر ۲۳٬۶۸۴ نفر بود.
נֶשֶׁר
نیشیر
شهر دورن خواهرخواندهٔ نشر است.
نشر آگه یکی از مؤسسات انتشاراتی فعال در ایران است که از سال ۱۳۸۱ در تهران کار خود را آغاز کرده و آثار مهم و مرجعی را که در بسیاری از موارد به کتب پرفروش دانشگاهی تبدیل شده اند عرضه کرده است.
مدیریت نشر آگه بر عهدهٔ لیلا حسینخانی است و این مؤسسه با مجموعهٔ انتشاراتی آگاه نیز همکاری می کند.
فعالیت نشر آگه عمدتاً در حوزه های ادبیات و نقد ادبی، شعر، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی، هنر، زبان شناسی، نشانه شناسی و … است و آثار گسترده و متنوعی در زمینهٔ موضوعاتی چون مدرنیته و نیز نظریه های جامعه شناسی به چاپ رسانده و به معرفی آثار و آرای اندیشمندانی چون نیچه، هگل، مارکس، لئو اشتراوس، گی دوبور، تزوتان تودوروف، تری ایگلتون، پیر گیرو پرداخته است.
در این سال ها نویسندگان و مترجمان مطرحی با نشر آگه همکاری داشته اند، ازجمله داریوش آشوری، علی محمد حق شناس، محمدرضا باطنی، محمدرضا شفیعی کدکنی، عبدالله کوثری، مصطفی اسلامیه، مرتضی کلانتریان، نجف دریابندری، باقر پرهام، مهرداد بهار، محمدعلی سپانلو، فروغ پوریاوری، عبدالوهاب احمدی، پرویز دوایی، مهران مهاجر، محمد نبوی، کاظم فیروزمند، شاپور اعتماد، حسین پاینده، بهمن فرزانه، غلامحسین صدری افشار، عنایت سمیعی، لیلی گلستان، مرتضی کاخی، رامین کریمیان، فرهنگ ارشاد، حسن مرتضوی، محمود متحد، فیروزه مهاجر، اکبر معصوم بیگی، سلامت رنجبر، مجید مددی، روح انگیز شریفیان، پرویز جاهد، پرویز اجلالی، عباس مخبر، پیمان فیوضات و…
نشر آموت یک مؤسسه انتشاراتی کتاب در ایران است که از سال ۱۳۸۷ فعالیتش را آغاز و عمده فعالیتش در زمینه ادبیات داخلی و خارجی است. انتشارات آموت از جمله ناشران فعال در زمینه انتشار رمان و داستان کوتاه است.
نشر اسم یک مؤسسهٔ انتشاراتی خصوصی در تهران است.
گفتگوی رادیو فرهنگ با سعید مکرمی مدیرمسئول نشر اسم
سعید مکرمی این نشر را در سال ۱۳۹۴ با تمرکز بر کتب علوم انسانی پایه گذاری کرد.
از جمله نویسندگان و مترجمانی که نشر اسم، آثارشان را منتشر کرده می توان به نام های علی مؤذنی، عباس پژمان، آراز بارسقیان، غلامحسین دولت آبادی، فریدون مجلسی، احمد شاکری، محمد حنیف، محمدرضا شکاری، احمد گلشیری و حسام الدین مطهری اشاره کرد.
مکرمی به مدت ۵ سال مدیریت کتاب فروشی و کافه کتاب ترنجستان سروش را بر عهده داشت. پس از آن، کتابفروشی مرکزی نشر اسم در خیابان انقلاب بازگشایی شد. این انتشارات یک کتابفروشی دیگر هم در خیابان ولیعصر محدودۀ میدان ونک برپا کرده است. مجموعه کتابفروشی های اسم شامل بخش های کتاب فروشی، کافه، کودک و بازی های رومیزی است.
نشر افق یک ناشر کتاب ایرانی است که عمده فعالیتش در زمینهٔ ادبیات کودکان و نوجوانان است. این انتشاراتی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز نموده است. مدیر مسئول نشر افق، رضا هاشمی نژاد است و دفتر آن در خیابان انقلاب اسلامی تهران قرار دارد. نشر افق با همکاری مؤسسهٔ بین المللی فیدیبو کتاب های کودک، نوجوان و بزرگسال خود را جهت دسترسی سریع و آسان به این آثار، به صورت الکترونیک عرضه کرده که از طریق وب سایت این مؤسسه در دسترس است.
نشر الکترونیک یا نشر دیجیتال (به انگلیسی: Electronic publishing) به نشر دیجیتال ایبوک، نشریه دیجیتال و توسعه کتابخانه های دیجیتال و کاتالوگ ها گفته می شود.
سی دی-رام
کتاب الکترونیک
مجله الکترونیک
نشریه الکترونیکی
روزنامه آنلاین
پی دی اف
در این نوع نشر نویسنده می تواند ناشر هم باشد. از قالبهای بسیار معمول این نوع نشر فایلهای محتوایی PDF (پی دی اف) هستند. عملیات ویکی ها نوعی نشر الکترونیک هستند. نشر الکترونیک نسبت به نشر سنتی دارای مزایا و معایبی است.
فرایند نشر الکترونیک از فرایند نشر سنتی پیروی می کند، اما از دو جهت با نشر سنتی تفاوت دارد: برای چاپ محصول نهایی از چاپ افست استفاده نمی کند، نیازی به توزیع فیزیکی محصول نیست. از آنجایی که محصول، الکترونیکی است می توان آن را در اینترنت و از طریق کتابفروشی های الکترونیک توزیع کرد. مشتری می تواند کتاب را در یک وبگاه در تبلت خود بخواند یا در یک فایل پی دی اف در رایانه خود بخواند. گاهی اوقات ممکن است خواننده با چاپگر کتاب را چاپ کند یا از طریق چاپ بنابر تقاضا اقدام به چاپ کند.
- هزینه انتشار پایین
«نشر اکاذیب» یا «دروغ پراکنی» آلبومی از سپولترا است که در سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد.
نشر پروتون(به انگلیسی: Proton emission) گونه ای از واپاشی هسته ای است که طی آن ذره بنیادی پروتون از هسته اتم منتشر می شود.
نشر پوزیترون(به انگلیسی: Positron emission) یا واپاشی بتا مثبت(به انگلیسی: beta plus decay) یک فرایند هسته ای است که طی آن یک هسته پرتوزا با تبدیل یک پروتون خود به نوترون و نشر یک پوزیترون و یک الکترون نوترینو(νe)، واپاشی می شود. به طور نمونه یک هسته منیزیم-۲۳ به شکل زیر به یک هسته سدیم-۲۳ واپاشی می شود:
واپاشی های کلاسیک
نشر ثالث یک شرکت فعال در زمینه چاپ و نشر کتاب می باشد که از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. این انتشاراتی آثار متعددی را عمدتاً در حوزه های علوم انسانی (ادبیات، دین، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، روان شناسی و هنر) منتشر کرده است.
مدیر نشر ثالث، محمدعلی جعفریه است. نشست خبری اعضای مستعفی از شرکت در انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که با ادعاهای جنجالی زیادی علیه برخی از اعضای اتحادیه همراه بود بازتاب های وسیعی داشت که واکنش مدیر نشر ثالث را نیز در پی داشت جعفریه همچنین در واکنش به جوابیه ای به مصاحبه اخیر خود توضیحاتی را منتشر کرد و افزود که؛ ایراد من به باغ کتاب فعالیت رانتی آن بود مدیر نشر ثالث در رابطه با تفاوت های فروش کتاب های ترجمه با تألیفی نظر جالب توجهی دارد و معتقد است که؛ احساس می کنم که ممیزی کتاب های ترجمه با تألیفی کمی متفاوت است و همین موضوع دست نویسنده داخلی را می بندد و او نمی تواند آن طور که باید و شاید به داستانش بپردازد.
در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ایسنا خبری منتشر کرد مبنی بر ترجمه کتاب های عتیق رحیمی از زبان انگلیسی به زبان فارسی توسط مهدی غبرایی در صورتی که کتاب ها از فارسی به انگلیسی ترجمه شده بودند و دوباره از انگلیسی قرار بود به فارسی ترجمه شود و علت آن را مهدی غبرایی چنین گفت: با توجه به این که برخی از این آثار به فارسی دَری نوشته شده بود ناشر تصمیم گرفت این آثار به فارسی رایج در ایران ترجمه شود، زیرا بعضی مفاهیم فارسی دری در ایران فهمیده نمی شود. با انتشار چنین خبری عتیق رحیمی در یادداشتی که با عنوان «من هم از این تمدنم، از این زبان فرهنگی و از این فرهنگ زبانی» در پاریس نوشته شده چنین واکنش نشان داد که با آگاهی از برگرداندن دو کتابم که هر دو را به فارسی نوشته ام از زبان انگلیسی به زبان فارسی، آن هم با خامهٔ مترجم بس توانا مهدی غبرایی، کاملاً بهت زده شده ام. نمی دانم چه کسی این چنین تصمیمی گرفته؟ و چرا؟. ایشان در ادامه افزود؛ از بنگاه نشرات ثالث خواهانم که به عنوان یک بنگاه مهم و بس معتبر، آن هم از سرزمین بافرهنگ و متمدنی چون ایران، در این مورد با تمام مسؤولیت برخورد کند و چاپ و پخش کتاب هایم را متوقف سازد. زیرا چنین عملی، اهانتی است نه تنها در برابر زبان فارسی، بلکه در برابر نویسندگی، کار ترجمانی و پیشهٔ بس حساس نشراتیِ فرهنگ دو سرزمین هم زبان و هم ریشه.
ارزیابی منابع اطلاعاتی در حقیقت پاسخ به این سؤال است که آیا یک کتاب خاص یک عنوان مجله یا هر منبع اطلاعاتی دیگر با عنوان و مشخصات خاص ارزش تهیه و خرید را دارند یا نه ؟ هریک از معیارهای ارزیابی در تمامی انواع منابع اطلاعاتی و موضوعات اهمیت یکسانی ندارند. برای مثال در مورد اطلاعات تجاری سرعت روزآمد کردن بسیار اساسی و مهم است، در حالی که برای اطلاعات علمی صحت واعتبار علمی منابع ارزش بیشتری دارد.نبو
مهم ترین عواملی که در ارزیابی یک منبع اطلاعاتی و انتخاب آن مؤثر است عبارتند از:
محتوا قیمت تاریخ نشر نویسنده ناشر سطح نمایه و کتابنامه مشخصات فیزیکی منابعویرایش ↑ حمید محسنی.مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک؛تهران:نشرکتابدار۱۳۸۲ حمید محسنی.مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک؛تهران:نشرکتابدار۱۳۸۲
صنعت نشر صنعتی مشتمل بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور تهیه، تولید و تکثیر آثار حوزه فرهنگ مکتوب انجام می شود، هرچند در سال های اخیر این صنعت حوزه ای فراتر از فرهنگ مکتوب را نیز در بر می گیرد، از جمله تولید کتاب های شفاهی. این صنعت شامل کلیه مشاغل مربوطه در این حوزه است:
انتشارات
نشریات
ناشر
تهیه و تولید آثار صوتی
چاپ
صحافی
لیتوگرافی
خدمات بعد از چاپ
تألیف
ترجمه
ویرایش
توزیع کتاب
کتابفروشی
پیشینه صنعت نشر در ایران
ضریب نشر ماهیت انتقال حرارت تشعشعی جذب و نشر تابشهای الکترومغناطیسی است. که در محدوده طول موج ۴-۱۰ تا ۷-۱۰ متر قرار دارد و به عنوان تابش حرارتی شناخته شده می شوند. یکی از پارامترهایی که در انتقال حرارت بوسیله تشعشع تاثیر فراوانی دارد، ضریب نشر (ε) جسم تابش کننده به جسم گیرنده می باشد. بطوریکه ضریب نشر بین صفر تا یک تغییر می کند.
۱) ضریب نشر با افزایش دما افزایش می یابد.
برای جسمی که هیچ تابشی ندارد این ضریب صفر بوده و برای جسمی که ماکزیمم تابش را دارد و توان تشعشعی یک جسم سیاه (ایده آل) را دارد یک می باشد. ضریب نشر به عواملی چون طول موج، دما، فاصله و زاویه بستگی دارد
۲) ضریب نشر با افزایش فاصله دو جسم تابش کننده و دریافت کننده افزایش می یابد.
۳) ضریب نشر با افزایش زاویه افزایش می یابد.
مسجد نشر مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان همدان، بخش مرکزی، روستای نشر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۸۹۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کمیته بین المللی اخلاق نشر (به انگلیسی: Committee on Publication Ethics) یک انجمن بین المللی برای سردبیران و مجلات داوری همتا برای بحث در خصوص تمام جنبه های اخلاق نشر است.
فرایند داوری تخصصی
هم نویسندگی و همکاری
اتهامات سوء رفتار
شکایت و تجدید نظر
تضاد منافع
داده ها و قابلیت بازتولید
مالکیت معنوی
مدیریت مجله
نظارت اخلاقی
بحث های پس از انتشار
این کمیته در سال ۱۹۹۷ توسط گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلستان تأسیس شد اما اکنون بیش از ۹۰۰۰ عضو از سرتاسر جهان و در همه رشته ها دارد. عضویت در این کمیته برای سردبیران مجلات و دیگر علاقه مندان به قوانین اخلاق در نشر رایگان است. چند انتشارات معروف مانند الزویر ،وایلی ،اشپرینگر و تیلور اند فرانسیس نیز به عضویت در این کمیته در آمده اند.
کمیته توصیه هایی در خصوص تمامی جوانب اخلاق نشر برای مجلات و انتشارات فراهم می آورد و بالاخص به نحوه برخود با سوء رفتارها در زمینه تحقیقات و انتشارات می پردازد. این کمیته به بررسی مسائل فردی نمی پردازد ولی در عوض سردبیران را تشویق می کند که از بررسی موارد توسط یک گروه مناسب اطمینان حاصل کنند کوپ، دستورالعمل ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. این کمیته همچنین دارای سمینارهای سالانه و آموزش های الکترونیک برای سردبیران تازه کار است.
این کمیته توصیه هایی را برای داوران و سردبیران به منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از غرض تنظیم کرده است که رعایت آن ها از جانب این اشخاص به عنوان افراد تأثیرگذار در کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش بسیار حائز اهمیت است. کوپ متعهد به آموزش و پشتیبانی از ویراستاران، ناشران و کسانی است که در اخلاق انتشار درگیر هستند (با هدف پیشبرد فرهنگ انتشار به سوی یک شیوه اخلاقی). رویکرد کوپ به طور جدی در جهت تأثیرگذاری از طریق آموزش، منابع و حمایت از اعضا، همراه با تقویت بحث های حرفه ای در جامعه علمی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نشر در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:ال

نشر در جدول کلمات

نشر
لوس
نشر کننده
ناشر
اسکناس پشتوانه دار نشر دولت و قابل مبادله با کالا
پول
رمانی از محمود دولت آبادی که مدتهاست در انتظار نشر باقی مانده
کلنل
سریالی ساخته جمشید حیدری در سال 72 با بازی ایرج راد | شهلا ریاحی | سیروس گرجستانی و مرحومان منوچهر حامدی و جمشید اسماعیل خانی همراه نشر از صنایع ادبی است
سنگ و شیشه
همراه با نشر از صنایع ادبی است
لف
همراه نشر از آرایه های ادبی است
لف
همراه نشر از صنایع ادبی است
لف

معنی نشر به انگلیسی

publication (اسم)
طبع ، اشاعه ، انتشار ، نشر ، نشریه ، نگارش ، طبع ونشر
transpiration (اسم)
نفوذ ، ترشح ، افشاء ، خروج ، نشر ، حلول ، تعرق ، فراتراوش
emission (اسم)
نشر ، صدور ، بیرون دادن ، خروج دفع مایعات

معنی کلمه نشر به عربی

نشر
اشعاع
اخترق

نشر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سارینا ٠٢:٥٣ - ١٣٩٥/٠٨/٢٩
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وَپ (اوستایی)
نیسْر (اوستایی: نیسری)
ویانْس vyãns (اوستایی: ویانْسچَ)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نشر مهر و ماه   • نشر گاج   • نشر فار   • نشر خیلی سبز   • نشر تخته سیاه   • سایت نشر الگو   • انتشارات نشر دریافت   • نشر مبتکران   • معنی نشر   • مفهوم نشر   • تعریف نشر   • معرفی نشر   • نشر چیست   • نشر یعنی چی   • نشر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشر
کلمه : نشر
اشتباه تایپی : kav
آوا : naSr
نقش : اسم
عکس نشر : در گوگل


آیا معنی نشر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )