انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 921 100 1

معنی هدف در لغت نامه دهخدا

هدف. [ هََ ] (ع مص ) درآمدن در هدفة. (منتهی الارب ). دخول. (اقرب الموارد). || به پنجاه نزدیک گردیدن. || کسل مند گردیدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || سست شدن. (منتهی الارب ). ضعیف شدن. (اقرب الموارد). || شتافتن بسوی چیزی. (اقرب الموارد).

هدف. [ هَِ] (ع ص ) تن دار جسیم. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

هدف. [ هََ دَ ] (ع اِ) هر چیز بلند و برافراشته از بنا و ریگ توده و کوه و پشته و مانند آن. || مرد بزرگ جثه. || نشانه ٔ تیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) :
خیل سحاب از هر طرف رنگین کمان کرده به کف
باران چو تیری بر هدف دستی توانا ریخته.
خاقانی.
مویی شدم که موی شکافم به تیر نطق
کآسیب طالعم هدف اضطرار کرد.
خاقانی.
کمان ابرویش گر شد گره گیر
کرشمه بر هدف میراند چون تیر.
نظامی.
ز آن دعای شبانه شبگیری
ترسم افتد بدین هدف تیری.
نظامی.
کمان خواست از دایه و چوبه تیر
گهی کاغذش بر هدف گه حریر.
نظامی.
گاه باشد که کودکی نادان
بغلط بر هدف زند تیری.
سعدی (گلستان ).
ناوکش را جان درویشان هدف
ناخنش را خون مسکینان خضاب.
سعدی.
دری هم برآید ز چندین صدف
ز صد چوبه آید یکی بر هدف.
سعدی (بوستان ).
تیر چون از کمان سست آید
از کجا بر هدف درست آید.
اوحدی.
- هدف گیری ؛ نگریستن نشانه و هدف به دقت پیش از آنکه تیر بیندازند.
- هدف وار ؛مانند هدف و نشانه ای که تیر بر آن افکنند :
کاغذین جامه هدف وار علی اﷲ زنیم
تا به تیر سحری دست قدر بربندیم.
خاقانی.
|| در تداول ، آنچه آدمی برای رسیدن بدان بکوشد از جاه و مال و جز آن. مقصود. غایت.
- باهدف ؛آنکه زندگی را بیهوده نگذراند و در کارهای خود هدفی دارد.
- بی هدف ؛ مقابل باهدف.
|| (ص ) بسیارخواب. (منتهی الارب ). سنگین بسیارخواب. (اقرب الموارد). || گران ناسازوار بی خیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ، اهداف. (اقرب الموارد). || (اِ صوت ) کلمه ای است که بدان گوسپند و بز را به دوشیدن خوانند. (منتهی الارب ). رجوع به «هدف هدف » شود.

معنی هدف به فارسی

هدف
نشانه، غرض، نشانه تیر، اهداف جمع
۱- هرچیزبلند وبرافراشتنه (بنا ریگ توده کوده پشته ومانند آن ). ۲- نشان. تیر : (( ابروی دوست کی شود دستکش خیال من کس نزد دست ازین کمان تیرمرادبرهدف .)) (حافظ ) یا تیربه (بر)هدف زدن . تیر(کمان تفنگ وغیره) رابنشانهزدن : (( گاه باشدکه کودکی نادان بغلط برهدف زند تیری . )) (گلستان ) ۳- آنچه آدمی برای رسیدن به آن بکوشد (ازقبیل مقام مال ومکنت
تن دار جسیم
[target] [ورزش] هرگونه نشانه ای که از آن در تمرین و مسابقه در انواع مواد تیراندازی استفاده می شود
[reserved demolition target] [علوم نظامی] نوعی هدف انهدامی که تخریب آن باید تحت نظارت دقیق و در مرحلۀ خاصی از دستور عملیاتی صورت گیرد، زیرا در اجرای طرح های عملیاتی راهکنشی یا راهبردی نقش حیاتی دارد
[BHAG] [آینده پژوهی و آینده نگری] ← هدف بزرگ و مهیج و بی باکانه
[target face, face] [ورزش] تکه ای پارچه یا کاغذ یا مقوا دربردارندۀ دایره های هم مرکز امتیاز که آن را بر روی آماجگاه نصب می کنند
[big-hairy-audacious goal] [آینده پژوهی و آینده نگری] هدفی بلندمدت و چالش برانگیز که چشم انداز خواستار تحقق آن است اختـ . هدف ب.م.ب. BHAG
[high-payoff targets] [علوم نظامی] هدفی که خارج ساختن آن از چنگ دشمن به طرز محسوسی موجب موفقیت عملیات نیروهای خودی شود
[target seeker] [علوم نظامی] افزاره ای که در موشک یا بمب نصب می شود تا آن را به سمت هدف هدایت کند
[clout target, clout] [ورزش] هدفی بزرگ و تخت بر روی زمین برای کمان گیری از فاصلۀ زیاد که به دایره های هم مرکز تقسیم شده است
[targeteer] [علوم نظامی] کارشناسی چندرشته ای که درزمینۀ تجزیه وتحلیل و توسعۀ راهکارهای تعیین هدف برای پشتیبانی از اهداف فرماندهِ عملیات آموزش دیده است
[target designation] [علوم نظامی] انتخاب هدف در صحنۀ عملیات برای تهاجم
[dynamic targeting] [علوم نظامی] بخشی از فرایند تعیین و شناسایی اهداف نظامی که پیش تر هدف گزینی سنجیده نشده اند و اقدام علیه آنها برنامه ریزی نشده است
[deliberate targeting] [علوم نظامی] بخشی از فرایند تعیین و شناسایی اهداف نظامی که در طی آن اهداف بالقوه شناسایی می شوند تا در زمان مناسب علیه آنها اقدام شود
[flex targeting] [علوم نظامی] توانایی هواگَرد در تغییر هدف در مسیر پرواز
بدقت نگریستن نشانه پیش ازانداختن تیروگلوله: (( شکاریهای آلمانی روش جدیدی برای هدف گیری هواپیماهای بمباران دشمن اتخاذکردند. ))
[gene targeting] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] هریک از روش های تغییر توالی نوکلئوتیدی یک ژن یا ژن های خاص به صورت درون زیوه ای
[bogey] [علوم نظامی] 1. هر هواگردی که برای دیدبان یا دیدبانان قابل شناسایی نباشد 2. نشان یا علامتی از دشمن یا هواپیمای ناشناس که بر روی صفحۀ رادار دیده شود اختـ . هَنا
[target of opportunity] [علوم نظامی] هدفی که در بُرد شناسایی حسگرهای سطحی و هوایی یا دید بان ها قرار دارد و به طور ناگهانی نمایان می شود، ولی برای مقابله با آن اقدام پدافندی یا شلیک موشک برنامه ریزی یا درخواست نشده باشد
[time-sensitive targets, time-critical targets] [علوم نظامی] هدفی که آشکارا خطرآفرین است و نیازمند واکنش فوری نیروهای خودی است
[deeply buried targets] [علوم نظامی] تمامی هدف هایی که آنها را برای مقاوم کردن در مقابل سلاح های جنبشی در زیر زمین پنهان می کنند
کلمه ای که بدان نجعه را بدوشیدن خوانند

معنی هدف در فرهنگ معین

هدف
(هَ دَ) [ ع . ] (اِ.) نشانه ، غرض ، نشانة تیر. ج . اهداف .

معنی هدف در فرهنگ فارسی عمید

هدف
۱. غرض، مقصود.
۲. نشانۀ تیر.

هدف در دانشنامه اسلامی

در حالی که مادی ها هدفی برای آفرینش قائل نیستند، چرا که مبدا آفرینش را طبیعت فاقد عقل و شعور و بی هدف می دانند، و به همین دلیل طرفدار پوچی در مجموعه هستی می باشند، فلاسفه الهی و پیروان ادیان همگی معتقد به وجود یک هدف عالی برای آفرینش اند، زیرا مبدا قادر و حکیم عالم محال است کاری بی هدف انجام دهد.
اکنون این سوال پیش می آید که این هدف چیست؟گاهی به خاطر مقایسه کردن خداوند به خود گرفتار این توهم می شویم که آیا خدا کمبودی داشته که می خواسته با آفرینش هستی و از جمله انسان آن کمبود را جبران کند؟!آیا او نیازی به عبادت و نیایش های ما دارد؟ آیا او می خواسته است شناخته شود و خلق را آفریده است تا شناخته گردد؟!ولی این یک اشتباه بزرگ است که از مقایسه خدا و «خلق» ناشی می گردد، در حالی که در بحث شناخت صفات خدا، بزرگترین سد و مانع، همین مقایسه نادرست است، (لذا اصل اولی در این بحث آنست که ما بدانیم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد).ما موجودی هستیم از هر نظر محدود، و به همین دلیل تمام تلاش هایمان برای رفع کمبود هایمان است، درس می خوانیم، تا با سواد شویم و کمبود علممان از بین برود، به دنبال کسب و کار می رویم تا با فقر و ناداری مبارزه کنیم، لشکر و عسکر و نیرو تهیه می کنیم تا کمبود قدرتمان را در برابر حریف جبران کنیم حتی در مسائل معنوی و تهذیب نفس و سیر مقاما ت روحانی، باز تلاش ها در جهت رفع کمبود ها است.ولی آیا آن وجودی که از هر نظر بی نهایت است، علم و قدرت و نیروهایش بی انتها، واز هیچ نظر کمبودی ندارد، معقول است کاری برای رفع کمبودش انجام دهد؟از این تحلیل روشن به اینجا می رسیم که از یکسو آفرینش بی هدف نیست و از سوی دیگر این هدف به آفریدگار باز نمی گردد.در اینجا به آسانی می توان نتیجه گرفت که هدف حتما" و بدون شک چیزی مربوط به خود ماست.با توجه به این مقدمه می توان دریافت که هدف آفرینش چیزی جز تکامل و تعامل نیست، به تعبیر دیگر عالم هستی، دانشگاهی است برای تکامل ما در زمینه علم.پرورشگاهی است از نظر تربیتی برای تهذیب نفوس ما.تجارتخانه ای است برای کسب در آمد های معنوی.سرزمین زراعت پر باری است برای پرورش انواع محصولات انسان.
← دنیا مزرعه آخرت
آفرینش آدم؛ اعتدال در آفرینش (قرآن)؛ اجل جهان آفرینش (قرآن)؛ حکمت خدا و آفرینش انسان (قرآن).
هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فـرد و جـامـعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.
(هـمـه تـرس اسـتکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند... مـا باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حـاکـم بر جهان ، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کـتـابـهـا و سـیـنـه عـلما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست).
مـنـشـور روحـانـیـت
امام خـمـیـنـی، در واپسین روزهای عمر با برکت خویش، آنچه را که در سـالـهـا مـبـارزه و تجربه عملی در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام انـدوخـتـه بـود، در پیامی جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مـشـعـلـی فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این پیام که بـحـق نـام ( منشور روحانیت ) بـه خود گرفت، سراسر توجه دادن به مـسـوولـیـتـهـای خـطـیـری اسـت که روحانیت پیش روی دارد و هشدار به بـازدارنـده هـا و دشـواریـهـاست که آنان را در انجام این مسوولیتها تـهدید می کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه های علمیه را به دو نکته اساسی متوجه می سازد.
← هدف حوزه
۲. هـشـدار بـه ایـن که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسوولیت، استکبار و جهانخوارانند؛ چرا که عملی شدن فقه در جامعه راه را بر سـلـطـه جـویـی و زیاده خواهی آنان می بندد و مانع از سیطره آنان بر مـسـلمانان می شود؛ از این روی، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است.ایـن هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت برای آن که روحانیان را به مـاهیت استکباری تلاشهایی که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام می گیرد، مـتـوجـه سـازد. شـایـد آن زمـان کـه امام این هشدار را می داد بانگ بـیـداربـاش مـی زد، طـراحـان تـز ( توهم توطئه) این را نیز توهمی می دانـسـتند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده اند! ولی امروز کـه پـس از ده سـال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم می شود که این هـشـدار امام، همانند ده ها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه اسـت نـه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم، تا شاهدی باشد بر هشدارهای بجای امام:
← خرده گیری بر احکام فقهی
...
خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ توسط او ساخته شد.
خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ توسط او ساخته شد
ویران شدن خانه کعبه
بعداً طوفان نوح باعث شد که ساختمان این خانه ویران شده و در ظاهر محو گردید،
نیاز مردم به پرستشگاه
اما ابراهیم خلیل می دانست که مکان خانه کعبه در سرزمین مکه قرار دارد و بر همین اساس، به فرمان خدا، همت کرد که دیگر بار این خانه، ساخته شود. این از یک سو و از سوی دیگر با سکونت هاجر و اسماعیل در سرزمین مکه، و پیدا شدن آب زمزم و رو آوردن قبائل به این سرزمین، طبیعی است که این مجتمع، نیاز به قانون ( دین ) و رهبر داشت. ریشه اساسی قانون و رهبر خوب، و اجرای قانون، پرستش و عبادت خدا است، نتیجه می گیریم که این مردم نیاز به پرستشگاهی داشتند، تا در وقتهای مخصوصی به آن جا روند و خدا را عبادت کنند و آن پرستشگاه کلاس تعلیم و تربیت برای آن ها باشد. و چه خوب است که این پرستشگاه به دست قهرمان توحید ، ابراهیم خلیل ساخته گردد و برنامه و مراسم آن با رهنمودهای این مرد بزرگ تعیین شود.
تجدید بنای کعبه به کمک حضرت اسماعیل
...
مهم ترین اثر و فایده امان به مستأمنان مربوط می شود. آنان امنیت خویش را در سایه امان تضمین می کنند و مصونیت می یابند.
قرآن یکی از ویژگیها یهود را ذلّت و بیچارگی همیشگی آنان می داند: «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ» و از راههایی که با گام برداشتن در آن می توانند این مُهر ذلت را از پیشانی خویش پاک کنند ارتباط و پیوند با خدا و با مردم است: «اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس» است. جمله اول مربوط به مسلمان شدن کافران و جمله دوم مربوط به امان و ذمّه با مسلمانان است.
اهمیت بررسی مسئله امان
با نگاهی کلّی به دیدگاه اسلام درباره کافران و مشرکان، به ویژه با بررسی مجموع آیاتی که در نحوه برخورد و ارتباط با آنان وارد شده، اهمیت بررسی مسئله امان و پناه دادن به کافر محارب دو چندان می شود، زیرا از یک سو در اسلام، ارتباط و همسویی با کافران محارب شدیداً تحریم شده و تبرّی، از احکام مهمّ دین اسلام قرار داده شده است. قرآن می گوید: «فَاقتُلوا المُشرِکینَ حَیثُ وجَدتُموهُم...»، «و قتِلوا المُشرِکینَ کافَّةً...» در جای دیگر، قرآن مؤمنان را با جمله «والَّذینَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم...» یاد می کند. در آغاز سوره توبه خداوند از مشرکان به شدت اظهار برائت می کند؛ ولی از سوی دیگر در ادامه همین آیات (آیه ششم)، امان دادن به مشرکان را مطرح می کند. طبق این آیه شریفه، به کافران در حال مخاصمه با مسلمانان، در صورت درخواست پناهندگی، امان داده می شود تا به دارالاسلام بیایند و با اقامت موقت در آن جا به طور مستقیم با اسلام آشنا شوند: «... حَتّی یَسمَعَ کَلمَ اللّهِ...» آنگاه اگر داوطلبانه اسلام را پذیرفتند می توانند به صورت دائم در کشور اسلامی بمانند وگرنه بدون کمترین تعرض و آزار به مأمن اصلی خود (دارالحرب) بازگردانده می شوند: «... ثُمَّ اَبلِغهُ مَأمَنَهُ...» از این آیه استفاده می شود که هدف از تشریع امان با هدف خداوند از بعثت پیامبران، شباهت دارد. در هر دو مورد هدف، دعوت مردم به سوی هدایت و رشد و دور کردن آنان از اسباب گمراهی است. لازمه این مطلب آن است که در کنار احکام برائت، قتال، مبارزه و وعده کیفر به محاربان، اگر امیدی هرچند ضعیف به هدایت آنان می رود، به آن ترتیب اثر داده شود.
منظور از امان در سوره توبه
بنابراین، آیه امان در سوره توبه برای رفع اشکالی است که از آیات قبل به ذهن می رسد ، زیرا در آیات قبل خداوند از مشرکان اعلام بیزاری کرده و خطاب به مسلمانان می گوید: «فَاِذَا انسَلَخَ الاَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلوا المُشرِکینَ حَیثُ وجَدتُموهُم وخُذوهُم واحصُروهُم واقعُدوا لَهُم کُلَّ مَرصَد فَاِن تَابوا و اَقَاموا الصَّلوةَ وءاتَوُا الزَّکوةَ فَخَلّوا سَبیلَهُم...» مفاد این آیات که حکایت از شدت برخورد با مشرکان دارد اشکالی را به ذهن می رساند که بنابراین پس از انقضای مهلت، مشرکان فقط دو راه در پیش دارند: یا کشته می شوند یا اسلام می آورند: اما قرآن با تشریع حکم امان این شبهه را می زداید که برای مشرکان راه سوم، یعنی راه اندیشه و تحقیق نیز باز است، زیرا همه معارف دین از ضروریات و بدیهیات نیست تا نیازمند تحقیق و بررسی نباشد و نیز اصول و معارف دین تقلید بردار نیست و بنابراین نیاز به تحقیق و بررسی دارد و حتی اگر محارب و مشرک بخواهد برای آشنایی با اسلام و وضع مسلمانان به بلاد اسلامی سفر کند و برای این جهت استیمان کند مسلمانان باید به او امان دهند تا حجت بر او تمام شود : «و اِن اَحَدٌ مِنَ المُشرِکینَ استَجارَکَ فَاَجِرهُ حَتّی یَسمَعَ کَلمَ اللّهِ» شاهد وجود این شبهه، روایتی است که از سعید بن جبیر در ذیل آیه نقل شده است: مردی از مشرکان در پی این توّهم که مجبور است اسلام را بپذیرد یا کشته می شود از امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) پرسید: آیا پس از انقضای ۴ ماه می توانیم برای شنیدن سخن خدا یا خواسته دیگری خدمت محمد (صلی الله علیه وآله) برسیم؟ امیرمؤمنان پاسخ دادند: آری، زیرا خداوند متعالی پس از آیات اول سوره برائت می فرماید: «و اِن اَحَدٌ مِنَ المُشرِکینَ استَجارَکَ فَاَجِرهُ...»
صحیح نبودن ادعای نسخ آیه سوره توبه
...
ضمان در لغت به معنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت، طی و خلال و امثال آن است و فقها آن را به معنای «التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری» می دانند که سبب آن گاهی، عقد و گاهی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است.
ضمان در لغت به معنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت، طی و خلال و امثال آن است و فقها آن را به معنای «التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری» می دانند که سبب آن گاهی، عقد و گاهی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است.
آنچه مسلم است،عقود و معاملات، مولود احتیاجات جوامع بشری و نیازهای انسان است و همواره،جامعه در جستجوی راهی است که منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تامین شود و در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالی، اطمینان به ایفای تعهد بیشتر شود. به همین دلیل در تعهداتی که موضوع آن مال است، به تاسیس انواع وثائق، از شخصی و عینی، اقدام شده که ضمان را می توان نمونه ای از آنها دانست.
اقتضائات قاعده ضمان
فقیهان و حقوقدانان ، در مورد اقتضائات قاعده ضمان و کیفیت تامین و توثیق تعهدات ، با توجه به ماهیت ضمان دو نظریه دارند :
← ضم ذمه
...
بر اساس منابع تاریخی منع آب از کاروان امام حسین (علیه السّلام)، در روز هفتم یا هشتم محرم بوده و هدف دشمن سنگ دل از این اقدام ناجوان مردانه علاوه بر آزار و اذیت اطفال و زنان و فشار بر حضرت اباعبدالله (علیه السّلام) اقدامی سیاسی و تبلیغی از سوی امویان بر ضد علویان و بنی هاشم بوده است.
همان گونه که از طبری نقل شده است، زمان دستور منع آب، سه روز پیش از عاشورا، یعنی روز هفتم یا حداکثر هشتم محرم بوده است.
اهداف دشمن
اهداف دشمن از این اقدام را می توان این گونه بیان کرد؛۱- اولاً اردوی امام با مشکل دسترسی به آب روبه رو شود و مبارزه، برای او سخت تر گردد.۲- دوم اینکه این حربه می توانست اطفال و زنان را بیشتر بیازارد و چه بسا دشمن تصور می کرد بتواند به این وسیله، راهی برای فشار داخلی بر امام بیابد و مثلاً کودکان و زنان، آن حضرت را ناچار به تسلیم کنند، که البته چنین نشد.۳- سوم و مهم تر اینکه به نظر می رسد منع آب، اقدامی سیاسی و تبلیغی از سوی حزب عثمانی (بنی امیه) بر ضد علویان و بنی هاشم بود. آنها می خواستند با تکرار اتهام جلوگیری امام علی (علیه السّلام) از رسیدن آب به عثمان در هنگام محاصره خانه او، کینه های دیرینه خود را زنده، و طرفداران خود را تحریک کنند. اینکه ابن زیاد در نامه اش به عمر بن سعد، از عثمان و نرسیدن آب به او یاد می کند، به همین انگیزه بوده است. نقش امام علی (علیه السّلام) یا بنی هاشم در محاصرهٔ خانه عثمان و منع آب برای او، از دروغ های بزرگ تبلیغاتی بنی امیه بود.
دسترسی محدود به آب
اما اینکه آیا امام در این مدت به آب دسترسی داشته است یا نه؟باید گفت برخی شواهد نشان می دهد که امام تا صبح عاشورا (البته به سختی) توانسته است در حد محدود و به مقدار نیاز، آب تهیه کند. گزارش کندن چاه، در منابعی چون طبری و ابن اعثم نیامده است؛ اما نامهٔ ابن زیاد به ابن سعد نشان می دهد که امام حسین (علیه السّلام)، حداقل یک بار اقدام به حفر چاه نموده است. این موضوع چه به وسیلهٔ کرامت و مقام امامت، و چه به طریق عادی و احتمال بالا بودن آب در آن منطقه انجام شده باشد، دسترسی محدود اردوی حسینی به آب را در این حد نشان می دهد. قراین نشان می دهد که این جریان، پس از دستور اول منع آب، یعنی پس از روز هفتم بوده است. بنابراین به نظر می رسد در خیمه گاه امام تا روزهای آخر، آب وجود داشته است. چنانکه ابوالفضل، عباس بن علی (علیه السّلام) با گروهی از یاران امام، ۲۰ مشک آب برای اردوگاه تهیه کرده بود و بنابر آنچه از گزارش ابوحنیفه دینوری استفاده می شود حدود ۵۰ مشک بود و احتمالاً هنوز چیزی از آن باقی بود. به گزارش ابی مخنف امام حسین (علیه السّلام) در آخرین لحظات به فرات نزدیک شد، اما پیش از آنکه آب بردارد دشمن او را مجروح کرد. بنا به گزارش ابن سعد و دینوری، ظرفی آب در اختیار حضرت قرار گرفت، اما چون خواست بیاشامد، حصین بن نمیر با زدن تیر بر دهان مبارک آن حضرت، مانع از خوردن آب شد.
عطش در عاشورا
...
هدف زندگی، مجموعه پنج درس از استاد شهید مطهری است که در سلسله درس های «جهان بینی اسلامی» در سال ۱۳۵۱ ایراد شده است. استاد در این درس ها، هدف زندگی را از دیدگاه قرآن و اندیشه های بشری بررسی می کند، افق بحث را از هر طرف می گشاید و اندیشه آدمی را به سیر در عرصه های گوناگون می کشاند؛ زیرا اگر هدف زندگی چنان که قرآن می خواهد، آشکار گردد و مورد توجه قرار گیرد، زندگی ها گرم و نورانی می شود و انسانی دیگر و جامعه ای دیگر در صحنه حیات رخ می نماید؛ همان چیزی که بشر امروز سخت تشنه آن است.
علم کلام علمی است که به تبیین، اثبات و دفاع از عقاید دینی می پردازد.
اهداف علم کلام را می توان به صورت زیر فهرست کرد:۱. غایت و هدف علم کلام در ارتباط با متکلم که دو جنبه دارد یکی جنبه نظری و علمی و دیگری جنبه علمی و تربیتی.۲. غایت و هدف مربوط به انسانهای دیگر که به دو صورت ارشاد و الزام تحقق می پذیرد.۳. غایت مربوط به عقاید دینی که عبارت از تبیین اثبات و دفاع آنها است.۴. غایت مربوط به علوم دینی دیگر که اساس و مبنای آنها به شمار می رود.
تبیین هدف ها
اینک تبیین غایات و اهداف یاد شده:الف . دین شناسی تحقیقیب. نتیجه تربیتی علم کلامج. ارشاد و هدایتد. پاسداری از عقاید دینیه . نیازمندی علوم دینی به کلام
← دین شناسی تحقیقی
 ۱. ↑ شیخ صدوق، محمد بن علی، توحید صدوق، ص ۲۸۵، باب ۴۰، روایت ۵.    
...
آل هدف، از اشراف حسینی حاکم بر مدینه در قرن هشتم بودند.
فرزندان شریف هدف بن کبیش، امیر مدینه، به آل هدف شناخته می شوند. هدف به گونه اشتراکی به سال ۷۰۹ق. و به گونه مستقل به سال ۷۲۵ق. حکمرانی مدینه را عهده دار بود.
ابن تغری، یوسف، المنهل، ج۴، ص۱۹۶.    
 ۱. ↑ ابن تغری، یوسف، المنهل، ج۴، ص۱۹۶.    
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «اشراف حسینی».    
...

هدف در دانشنامه ویکی پدیا

هدف
هدف ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
فلسفه زندگی یا هدف
هدف (فیلم ۱۳۵۴) فیلمی به کارگردانی ایرج قادری - ۱۳۵۴
هدف (فیلم ۱۳۷۳) فیلمی به کارگردانی بهرام کاظمی - ۱۳۷۳
هدف اصلی فیلمی به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی - ۱۳۸۵
هدف انسانی مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی جاناتان ای.اشتین برگ - ۲۰۱۱
هدف سخت فیلمی به کارگردانی جان وو - ۱۹۹۳ میلادی
گروه فرهنگی هدف
هدف گیری (سیاست)
هدف (به انگلیسی: Purpose) نام چهارمین آلبوم استودیویی خوانندهٔ کانادایی، جاستین بیبر است که در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ منتشر شد.
««منظورت چیه؟»»
پخش: ۲۹ اوت ۲۰۱۵
««ببخشید»»
پخش: ۲۳ اکتبر ۲۰۱۵
چاه موتورشماره ۱۵دشت محمدخان، نام آبادی ای است در استان خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، بخش انابد ، دهستان صحرا.
هدف فیلمی به کارگردانی ایرج قادری، نویسندگی علیرضا داوودنژاد و تهیه کنندگی نعمت الله رفیعی ساخته سال ۱۳۵۴ است.
فیلم هدف به کارگردانی بهرام کاظمی، نویسندگی عباس تحویلداری و تهیه کنندگی فرشته مهدی زاده و عبدالحمید انزابی ساخته سال ۱۳۷۳ است.
هدف (به هندی: Nishchaiy) فیلمی محصول سال ۱۹۹۲ و به کارگردانی اسماعیل شروف است. در این فیلم بازیگرانی همچون وینود کانا، سلمان خان، کاریسما کاپور، شامی کپور، موشومی چاترجی، سودها چاندران، ریما لاگو، روپا گانگولی، سعید جعفری ایفای نقش کرده اند.
هدف (به هندی: Lakshya)فیلمی محصول سال ۲۰۰۴ و به کارگردانی فرهان اختر است. در این فیلم بازیگرانی همچون آمیتاب باچان، هریتک روشن، پریتی زینتا، شاراد کاپور، اوم پوری، سوشانت سینگ، راجندرانات زوتشی، بومان ایرانی، لیلیت دوبی، رانویر شوری، آمریش پوری ایفای نقش کرده اند.
هدف اصلی فیلمی به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی و نویسندگی و تهیه کنندگی محمد نشاط ساخته سال ۱۳۸۵ است.
این فیلم در ۷ آذر ۱۳۸۶ در سینماهای ایران اکران شده است.
هدف اصلی سینمایی است که در ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۳ پخش شد. ژانر این فیلم جنگی و همچنین بحث سیاست است.
فیلمی به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی و تهیه کنندگی محمد نشاط می باشد.
هدف انسانی (به انگلیسی: Human Target) نام سریال تلویزیونی می باشد که توسط شبکه فاکس در آمریکا پخش می شود. این فیلم بر اساس کمیک بوکی با همین نام ساخته شده است. سازندهٔ این سریال جاناتان ای.اشتین برگ می باشد. این سریال ابتدا در کانادا پخش شد. سپس برای اولین بار در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۰ این سریال در آمریکا روی ایر رفت. از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰ پخش فصل دوم این سریال شروع شد. ساخت ادامهٔ این سریال در تاریخ ۱۰ مهٔ ۲۰۱۱ و پس از پایان فصل دوم، به صورت رسمی کنسل شد.
هدف بلند (انگلیسی: The Tall Target) فیلمی آمریکایی در سبک جنایی به کارگردانی آنتونی مان است که در سال ۱۹۵۱ منتشر شد.
هدف خاموش ۲: شبح تاریک (به انگلیسی: Silent Scope 2: Dark Silhouette) (در اروپا با نام هدف خاموش ۲: قضاوت مرگبار و در ژاپن با عنوان هدف خاموش ۲: رفتگر بی گناه) یک بازی اکشن و ریل شوتر است که توسط شرکت کونامی و در سال ۲۰۰۰ برای دستگاه های آرکید منتشر شد. در سال ۲۰۰۱ نیز نسخه پلی استیشن ۲ بازی به بازار عرضه گردید. شرکت کونامی در سال ۲۰۰۴ مجوعه کاملی از سه بازی از این سری را در یک بسته بندی و با نام "هدف خاموش کامل" برای کنسول ایکس باکس منتشر نمود.
هدف سخت (به انگلیسی Hard Target) عنوان فیلمی اکشن و رزمی است که توسط جان وو کارگردانی و در سال ۱۹۹۳ اکران عمومی شد. سام ریمی از تهیه کنندگان این فیلم می باشد.
هدف سخت (فیلم ۱۳۷۷) فیلمی به کارگردانی هوشنگ درویش پور و نویسندگی توران اکبری ساختهٔ سال ۱۳۷۷ است.
هدف سخت ۲ (انگلیسی: Hard Target 2) یک فیلم در سبک اکشن است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اسکات ادکینز اشاره کرد.
هدف صفر (انگلیسی: Vision Zero)برنامه ای است که جهت به صفر رساندن مرگ و میر مرتبط با حمل و نقل طراحی شده است.
برنامه هدف صفر برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ هجری شمسی) در کشور سوئد طراحی شد مجلس سوئد سه سال بعد این برنامه را در قانون حمل و نقل کشور سوئد گنجاند.
هدف عالی آفریقا (انگلیسی: Aim Higher Africa) یک سازمان غیرانتفاعی است که خارج از آفریقا در ژانویه۲۰۱۳ بنیاد گذاشته شد و روی پرکردن شکاف میان فقر و رفاه متمرکز است.
هدف گم شده نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «یوسف سیدمهدوی» است که در سال ۱۳۷۳ تولید و از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید.
هدف گیری ژنی (به انگلیسی Gene targeting) یک تکنیک ژنتیکی است که با استفاده از نوترکیبی همولوگ، یک ژن درون زا (endogenous gene) را تغییر می دهند. این روش می تواند برای حذف یک ژن، حذف اگزون ها، اضافه کردن یک ژن و ایجاد جهش های نقطه ای مورد استفاده قرار گیرد. هدف گیری ژن می تواند دائمی یا شرطی باشد. منظور از «شرطی»، زمان یا دوره خاصی از زندگی ارگانیسم یا بافت خاص است. هدف گیری ژنی نیاز به ایجاد یک حامل (وکتور) خاص برای هر ژن مورد نظر دارد. با این حال، می تواند برای هر ژنی، بدون در نظر گرفتن فعالیت رونویسی یا اندازه ژن مورد استفاده قرار گیرد.
بازار هدف (به انگلیسی: Target Market) به بخشی از بازار گفته می شود که فروشندگان هدف فروش محصول یا خدمات را به آنها دارند. طبیعی است که کالا یا خدمات مورد نظر، برای این دسته از افراد ایجاد شده است(مشتری مشکوک). به عنوان نمونه مشتری مشکوک لاستیک ماشین، صاحبان ماشین هایی هستند که لاستیک هایشان فرسوده شده است. مسلماً کسانیکه ماشین ندارند و یا لاستیک ماشین آنها فرسوده نیست جزء مشتریان مشکوک نخواهد بود. نتبجه اینکه نمی توانند جزء بازار هدف لاستیک ماشین باشند.
در بازاریابی، بازار هدف هر محصول و یا خدماتی، توسط تولیدکننده و یا ارائه کننده خدمات شناسائی شده و تبلیغات و بازاریابی بر روی آنها انجام می شود. تعیین بازار هدف به عوامل مختلفی بستگی دارد. می توان در پله اول با استفاده از قیمت و کاربرد کالا، تعریف اولیه ای از بازار هدف انجام داد ولی پس از آن پارامترهایی از مشتریان مشکوک مثلاً سن، تحصیلات، جنسیت، محل سکونت و... اجزائی هستند که بازار هدف را مشخص تر می کنند.
در بازاریابی مدرن معمولاً تعریف دقیقی از بازار هدف انجام می دهند تا بهتر و موفق تر عمل کنند. مسلماً هر چه بازار هدف دقیق تر انتخاب شود، تبلیغات مناسب تری صورت گرفته و فروش بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در بازاریابی مستقیم تعیین درست بازار هدف یکی از عوامل مهم در موفقیت در فروش است.
گروه فرهنگی هدف، متشکل از چهار دبستان دخترانه و پسرانه و چهار دبیرستان تا سال انحلال یعنی ۱۳۵۸ بیش از شانزده هزار دانش آموز دیپلمه تربیت کرد. گروه فرهنگی هدف از نظر تعداد دانش آموز یکی از بزرگترین مجتمع های آموزشی ایران محسوب می شد.
مدیریت بر مبنای هدف یا MBO
نظریه مسیر-هدف (انگلیسی: Path–goal theory) اثربخشی رهبری یا مدل مسیر-هدف، در نظریه رهبری بیان می کند که رفتار یک رهبر، مشروط به رضایت، انگیزه و کارایی زیر دستان او می باشد.
نفس های بی هدف نام اولین آلبوم رسمی محسن یگانه است که شامل ۱۱ قطعه با آهنگسازی و ترانه های خود یگانه است. ملودی قطعهٔ چشمای خیس من برگرفته از یکی از قطعات خوانندهٔ یونانی دسپینا وندی است. یک خوانندهٔ ترکیه ای به نام Levent Azer آهنگ آخه دل من را کاور کرد و با نام Ah o kalbim منتشر کرد. تنظیم ۹ قطعه آلبوم را «شهاب اکبری» و تنظیم قطعات «نفس های بی هدف» و «اینجا جای تو نیست» را خود یگانه انجام داده است.
در فلسفه، به انجام هرگونه عمل (وسیله) برای رسیدن به پایان مورد نظر (هدف) فرآیند وسیله-هدف (انگلیسی: Means to an end) گفته می شود. نحوه اعمال این فرآیند در سیستم های حکومتی همواره جای بحث بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های هدف

هدف
• «زندگی بدون هدف مانند بی راهه است.»
• «داشتن هدف و جهت در زندگی مهم تر از دستاوردی های فردی است.»

ارتباط محتوایی با هدف

هدف در جدول کلمات

هدف
تموک
هدف | نشانه
سیبل
هدف بزرگ
ارمان
هدف تیر
اماج
هدف تیر اندازی
نشانه
هدف غایی در اقتصاد و سیاست و جنگ
استراتژی
هدف فوتبال
گل
هــدف متعالی
ارمان
هدف ها
اهداف
هدف و قصد
نیت

معنی هدف به انگلیسی

object (اسم)
شیی ء ، هدف ، مقصود ، کالا ، چیز ، مفعول ، موضوع ، منظره ، شیء ، شیی
cause (اسم)
سبب ، جنبش ، عنوان ، هدف ، جهت ، علت ، سرمایه ، مرافعه ، موجب ، انگیزه ، نهضت ، باعی ، موضوع منازع فیه ، موری ، منبع
objective (اسم)
هدف ، منظور ، مقصود
point (اسم)
پست ، ماده ، معنی ، نقطه ، سر ، قله ، هدف ، جهت ، درجه ، نوک ، فقره ، ممیز ، اصل ، لبه ، پایان ، مرحله ، موضوع ، نکته ، امتیاز بازی ، نمره درس
sight (اسم)
بینایی ، نظر ، هدف ، منظر ، دیدگاه ، جلوه ، قیافه ، چشم ، دید ، بینش ، منظره ، تماشا ، باصره ، قدرت دید ، الت نشانه روی
aim (اسم)
راهنمایی ، عمد ، هدف ، منظور ، مقصود ، جهت ، مراد ، مرام ، حدس ، گمان ، رهبری ، مقصد ، نشان
purpose (اسم)
عمد ، هدف ، منظور ، مقصود ، مراد ، نیت ، قصد ، سعی ، عزم ، غرض
target (اسم)
سامان ، هدف ، نشان ، شبح ، آماج ، نشانگاه ، تیر نشانه
goal (اسم)
هدف ، منظور ، مقصود ، مقصد ، دروازه ، دروازه بان
mark (اسم)
حد ، مرز ، نقطه ، هدف ، نشان ، نشانه ، درجه ، خط ، پایه ، مارک ، داغ ، علامت ، نمره ، علامت مخصوص ، خط شروع مسابقه ، علامت سلاح ، چوب خط ، مدل مخصوص
prick (اسم)
نقطه ، خار ، هدف ، شق ، سیخونک ، الت ذکور ، زخم بقدر سرسوزن ، جزء کوچک چیزی ، نقطه نت موسیقی ، چیز خراش دهنده ، میخ کوچک
scope (اسم)
هدف ، حوزه ، وسعت ، میدان ، قلمرو ، ازادی عمل ، نوسان نما ، میدان دید ، طرح نهایی ، نقطه توجه
butt (اسم)
هدف ، مسخره ، بشکه ، ته ، ضربت ، ضرب ، کپل ، ته قنداق تفنگ ، بیخ ، ته درخت
bourgeon (اسم)
هدف
bourn (اسم)
مرز ، سرحد ، هدف ، قلمرو
bourne (اسم)
مرز ، سرحد ، هدف ، قلمرو
burgeon (اسم)
هدف
victim (اسم)
هدف ، شکار ، قربانی ، دستخوش ، برخی
parrot (اسم)
هدف ، طوطی
quintain (اسم)
تیر ، هدف ، هدف حمله ، شعر پنج سطری

معنی کلمه هدف به عربی

هدف
ببغاء , بصر , سبب , ضحية , عقب , علامة , نقطة , هدف , وخز
متوسط
مثالي
هدف
عائم

هدف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی هدف

زهرا ٠٥:٤٢ - ١٣٩٥/١٠/٠٥
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
چیکر (سنسکریت: چیکریسا)
مَنت mant (اوستایی: مَنتََ)
آکوت (سنسکریت: آکوتَ)
پِرایوژین (سنسکریت: پْرایوجَنَ)
|

# ٠٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٩
خواسته
|

N ١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩
هدف=goal=target
|

The one ١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/١١
گفته شده است که هدف پارسی است، و عرب ها نیز از آن بهره میبرند، و بنابراین الفنجان شکسته (جمع مکسر) اهداف نادرست است و باید بگوییم هدف ها.

از نسک: فرهنگ برابر پارسی واژگان بیگانه، اوالقاسم پرتو
|

نیازعلی شمس ٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥
با درود به پارسی دوستان گرانسنگ این واژه در فرهنگ‌ها بدین چم آمده است:
(دهخدا)
هدف . [ هََ دَ ] (ع اِ) هر چیز بلند و برافراشته از بنا و ریگ توده و کوه و پشته و مانند آن .
◄ مرد بزرگ جثه .
◄ نشانه ٔ تیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) :
خیل سحاب از هر طرف رنگین کمان کرده به کف
باران چو تیری بر هدف دستی توانا ریخته .
خاقانی .
مویی شدم که موی شکافم به تیر نطق
کآسیب طالعم هدف اضطرار کرد.
خاقانی .
کمان ابرویش گر شد گره گیر
کرشمه بر هدف میراند چون تیر.
نظامی .
ز آن دعای شبانه شبگیری
ترسم افتد بدین هدف تیری .
نظامی .
کمان خواست از دایه و چوبه تیر
گهی کاغذش بر هدف گه حریر.
نظامی .
گاه باشد که کودکی نادان
بغلط بر هدف زند تیری .
سعدی (گلستان ).
ناوکش را جان درویشان هدف
ناخنش را خون مسکینان خضاب .
سعدی .
دری هم برآید ز چندین صدف
ز صد چوبه آید یکی بر هدف .
سعدی (بوستان ).
تیر چون از کمان سست آید
از کجا بر هدف درست آید.
اوحدی .
- هدف گیری ؛ نگریستن نشانه و هدف به دقت پیش از آنکه تیر بیندازند.
- هدف وار ؛مانند هدف و نشانه ای که تیر بر آن افکنند :
کاغذین جامه هدف وار علی اﷲ زنیم
تا به تیر سحری دست قدر بربندیم .
خاقانی .

◄ در تداول ، آنچه آدمی برای رسیدن بدان بکوشد از جاه و مال و جز آن . مقصود. غایت .
- باهدف ؛آنکه زندگی را بیهوده نگذراند و در کارهای خود هدفی دارد.
- بی هدف ؛ مقابل باهدف .

◄ (ص ) بسیارخواب . (منتهی الارب ). سنگین بسیارخواب . (اقرب الموارد).
◄ گران ناسازوار بی خیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ، اهداف . (اقرب الموارد).
◄ (اِ صوت ) کلمه ای است که بدان گوسپند و بز را به دوشیدن خوانند. (منتهی الارب ). رجوع به �هدف هدف � شود.


x
هدف . [ هَِ] (ع ص ) تن دار جسیم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

هدف . [ هََ ] (ع مص ) درآمدن در هدفة. (منتهی الارب ). دخول . (اقرب الموارد).
◄ به پنجاه نزدیک گردیدن .
◄ کسل مند گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
◄ سست شدن . (منتهی الارب ). ضعیف شدن . (اقرب الموارد).
◄ شتافتن بسوی چیزی . (اقرب الموارد).
(معین)
(هَ دَ) [ ع . ] (اِ.) نشانه ، غرض ، نشانة تیر. ج . اهداف .
پس از دوستان خواهشمندم با پژوهش و نگرشی بیشتر بدین واژه بنگرند،بنده بگونه‌ای گسترده در واژه هدفمند بدین واژه پرداختم.
بادرود

|

پیشنهاد شما درباره معنی هدفنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ترمه چی > Rushed off your feet
شراره > ققنوس
Neda > Couch
مهدی > ارات
mahdis > Minor
هاله > رادمهر
زهرا > حبیب
ترمه چی > Muddle

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هدف در زندگی   • هدف چیست   • هدف در نتورک مارکتینگ   • هدف داشتن   • هدف کنکور   • تعریف هدف   • معنی هدف   • هدف به انگلیسی   • مفهوم هدف   • معرفی هدف   • هدف یعنی چی   • هدف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هدف
کلمه : هدف
اشتباه تایپی : int
آوا : hadaf
نقش : اسم
عکس هدف : در گوگل


آیا معنی هدف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )