انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1077 100 1

هسته

/haste/

مترادف هسته: بذر، تخم، خستو، دانه، مغز

معنی هسته در لغت نامه دهخدا

هسته. [ هََ ت َ / ت ِ ] (اِ) خسته ٔ میوه ها مانند هلو و زردآلو و جز آن... (ناظم الاطباء). استخوان و دانه ٔ میوه. (انجمن آرا). مجموعه ٔ دانه و درون بر برخی گیاهان که در داخل میوه قرار دارد. || (اصطلاح علوم طبیعی ) جسم شفاف و متجانسی که در داخل سیتوپلاسم سلولهای زنده قرار دارد. (از فرهنگ فارسی معین ). اولین بار در سال 1831 م. براون گیاه شناس انگلیسی در یاخته های پوست سطحی گیاهان ، هسته را تشخیص داد و اظهار داشت که تمام یاخته ها باید هسته داشته باشند. هسته معمولاً جسمی است کروی ، ولی اگر یاخته دراز و باریک باشد و یا مواد خارجی در آن پدید آمده باشد، به دیواره ٔ یاخته رانده شده به واسطه ٔ فشردگی به صورت عدس درمی آید. حجم آن کم و طول و عرضش از یک تا ده و گاه به پنجاه میکرن میرسد. در داخل هسته ، هستک ها یا نوکلئول ها دیده میشوند و علاوه بر آن دانه هایی به نام کرماتین در موقع زندگی در یاخته های رستنی ها دیده می شود که به آسانی مواد رنگین را به خود میگیرند و رنگی می شوند. هستک ها و دانه های کرماتین در مایعی شناورند که همان مایع هسته است و در اطراف همه ٔ آنها پوسته ای است که هسته را از سیتوپلاسم جدا می کند... از تجربه ها و امتحانات مختلف ، این نتیجه به دست آمده که هرگاه یاخته ای تقسیم شود هسته ٔ آن نیز تقسیم خواهد شد و عموماً تقسیم هسته مقدم بر تقسیم خود یاخته است و اگر یاخته ای چنان تقسیم شود که یک قسمت آن هسته نداشته باشد، آن قسمت فاقد فعالیت زایشی خواهد بود... (از گیاه شناسی گل گلاب ص 18). در داخل سلول زنده غالباً هسته به شکل جسم شفاف همگنی است که قابلیت انکسار آن از سیتوپلاسم بیشتر است... و در داخل آن رشته هایی به نام لینین وجود دارد که دانه های کروماتین روی آنها قرار می گیرد... در موقع تقسیم سلولی دانه های کروماتین با یکدیگر جمع شده و اجسام بزرگتری به اسم کروموزوم به وجود می آورند که عده ٔ آنها در هر گونه ای ثابت است... (از جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی فاطمی ص 14 و 15). || وجود و هستی. (ناظم الاطباء). رجوع به هست و هستی شود.

هسته. [ هََ ت َ / ت ِ ] (ص ، ق ) مخفف آهسته :
تو نرم شو چو گشت زمانه درشت
هسته برو ، که سود ندارد سته.
ناصرخسرو.

معنی هسته به فارسی

هسته
دانه میان میوه مثل دانه زرد آلو، خسته، مرکزاتم، درفیزیولوژی هسته جسم کروی شکل است که درون سیتو، پلاسم قراردارد
(اسم ) ۱- مجموع. دانه ودرون برخی گیاهان که درداخل میوه قراردارد. باین معنی که دان. علاوه برپوشش خود دانه ازخارج بوسیل. درون برچوبی شد. میوه فراگرفته شده است بعبارت دیگر هسته نیز عبارت ازدانهایاست که بوسیل. درون برچوبی شده پوشیدهشدهاست هسته معمولا درداخل میوه های شفت قراردارد مانند هست. گوجه و آلبالو وهلو جز آن .۲- جسم شفاف وهموژنی ک درداخل سیتوپلاسم سلولهای زنده قراردارد وقابلیت انکسارنور در آن از سیتوپلاسم بیشتراست ودرداخل آن یک یاچند دان. کوچک باسم هستکمشاهدهمیشود دردوره زندگی سلول هسته ممکنست بدوصورت مختلف مشاهده شودیادرحال آرامش باشد ویامختلف تقسیم باشد
مخفف آهسته
[nucleus] [علوم جَوّ] در فیزیک اَبر، هر ذره ای که در آن مولکول های آب در نتیجۀ تغییر حالت به وضعیت چگال تر بر روی آن انباشته شوند
[core] [ژئوفیزیک، نجوم] [ژئوفیزیک] بخش مرکزی زمین [نجوم] بخش مرکزی ستاره یا سیاره یا هر جِرم آسمانی مانند آن
[head] [زبان شناسی] 1. در نحو، عنصر بنیادی گروه که مقولۀ دستوری گروه را تعیین می کند 2. در صرف، در واژه های مرکب درون مرکز، آن واژه ای که کل واژۀ مرکب در شمول معنایی آن قرار می گیرد
[nucleus] [فیزیک] بخش مرکزی هر اتم که شامل تعدادی پروتون و نوترون است
[ گویش مازنی ] /heste/ بلند شو – بایست
[nuclear] [فیزیک] مربوط به هسته
[ گویش مازنی ] /haste bakshiyen/ تقسیم پوست گاو برای چرم و چارق
[nucleosome] [زیست شناسی] دانه های تسبیحی شکل تشکیل دهندۀ فام تن که از پروتئین های هسته ای و دِنا تشکیل شده است
باکتری های مخصوصی است که انگل هسته آمیب ها می شوند . آمیب هایی که باین بیماری دچار شوند تا مدتی حرکت می کنند و غذا های مختلف را جذب می کند ولی نمی توانند تقسیم شوند و چون هسته وسیله ترکیب عناصر مختلف در داخل یاخته هاست اگر در یاخته ای نباشد رشد یاخته متوقف خواهد شد .
[headed] [زبان شناسی] ویژگی گروه یا واژۀ مرکبی که دارای هسته است
[headedness] [زبان شناسی] وضعیتی که در آن گروه یا واژۀ مرکب هسته دارد
[nucleophile] [شیمی] واکنشگری که با دادن یک زوج الکترون پیوندی به یک گروه دیگر با آن تشکیل پیوند می دهد متـ . واکنشگر هسته دوست nucleophilic reagent
[nucleophilic] [شیمی] ویژگی واکنشگری که با دادن یک زوج الکترون پیوندی به یک گروه دیگر با آن تشکیل پیوند می دهد
[nucleophilicity] [شیمی] قدرت نسبی یک واکنشگر هسته دوست
[nucleation] [شیمی] 1. تشکیل هستۀ بلوری جدید در محلول اَبَرسیر شده در طی فرایند تبلور 2. شکل گیری انبوهۀ بسپاری منظم کوچکی در مذاب یا محلول که مرکزی برای رشد بلور است
[cloud condensation nuclei] [علوم جَوّ] ذره های هواویز نم گیر در جوّ که ممکن است به عنوان هسته های قطرک های اَبر عمل کنند اختـ . هماب CCN
[non-headed] [زبان شناسی] ویژگی گروه یا واژۀ مرکبی که هسته ندارد
[head parameter] [زبان شناسی] پارامتری در نحو زایشی که براساس آن جایگاه هستۀ گروه ها مشخص می شود
[nuclear magnetic resonance] [شیمی] پدیده ای که در آن بعضی از هسته ها در میدان مغناطیسی ایستا انرژی مربوط به میدان بسامد رادیویی را در بسامدهای مشخصی جذب می کنند
[karyokinesis] [زیست شناسی] پدیدۀ دو تا شدن هسته در ابتدای تقسیم یاخته ای
[core inflation] [اقتصاد] تورم ناشی از افزایش قیمت مجموعه ای از کالاها و خدمات که نوسانات قیمت آنها موقتی تلقی نشود
[inner core] [ژئوفیزیک] بخش درونی هستۀ زمین
[nucleus counter] [علوم جَوّ] افزاره ای برای تعیین شمار و اندازۀ هسته های میعان یا یخ در نمونۀ هوا متـ . شمارگر گردوخاک dust counter
[nuclide, nuclear species,species] [فیزیک] هر هستۀ اتم با انرژی مشخص و شمار پروتون و نوترون معین

معنی هسته در فرهنگ معین

هسته
(هَ تِ) (اِ.) ۱ - دانة سفتِ داخل میوه ها. ۲ - نقطه ، گروه یا تودة اصلی . ۳ - بخشی از یاخته که معمولاً در وسط یا کنار آن قرار دارد. ۴ - قسمت مرکزی اتم . ، ~ مرکزی مرکز حقیقی ، اصل و منشأ.

معنی هسته در فرهنگ فارسی عمید

هسته
۱. ‹خسته› (زیست شناسی) دانۀ میان میوه مانندِ دانۀ زردآلو، شفتالو، و امثال آن ها.
۲. (فیزیک) قسمت مرکزی اتم.
۳. (زیست شناسی) جسم کروی شکلی که درون سیتوپلاسم قرار دارد و شامل دو قسمت است و در عمل تغذیه مخصوصاً ترکیب مواد و ترشح و حرکت سلول نقش عمده ای دارد.

هسته در دانشنامه ویکی پدیا

هسته
هسته واژه ای است که به بخش مرکزی یک چیز اشاره می کند. هسته ممکن است برای هر یک از معانی زیر به کار برده شود:
دروپ
هسته یاخته
هسته اتم
هسته (سیاره)
هسته زمین
«هسته» (به انگلیسی: Core) آلبومی از استون تمپل پایلتس است که در ۲۹ س‍پتامبر ۱۹۹۲ میلادی منتشر شد.
در پردازش تصویر, یک هسته, ماتریس کانولوشن, یا پوشش یک ماتریس کوچک است که روی تصویر اعمال می شود. (تصویر، یک ماتریس است که در هریک از درایه های آن مقادیر رنگ مربوط به آن درایه بسته به سیستم رنگی استفاده شده، قرارگرفته اند)
پوشش با صفر (zero padding ) :
از هسته برای ایجاد فیلترهای مختلف روی عکس استفاده میکنند، از دیگر کاربردهای آن در یادگیری ماشین است. هر هسته برای یک کار خاص مفید است مثل مات کردن، تیز کردن، برجسته سازی، تشخیص لبه، و کارهای دیگر.
این تغییرات روی تصویر با عبور دادن ماتریس هسته (که از ماتریس تصویر اندازهٔ کوچکتری دارد) از تصویر یا میانگین گیری کانولوشن بین هسته و تصویر صورت می گیرد.
بسته به مقادیر عنصر، یک هسته می تواند محدوده گسترده ای از تأثیرات را داشته باشد.
هسته بخش اصلی یک گروه است. وجود هسته برای یک گروه الزامی ست. هسته می تواند یک یا چند وابسته داشته باشد. برای مثال، در گروه اسمی «کتاب خوب»، «کتاب» هسته و «خوب» یک وابسته (از نوع «پسین») برای «کتاب» است.
گروه اسمی
هسته، بخش جامد و مرکزی یک دنباله دار است، که گاهی یک گلولهٔ برفی کثیف یا توپ زبالهٔ یخی نامیده می شود. اجزای هستهٔ یک دنباله دار از سنگ، گرد و غبار و گازهای منجمد تشکیل شده است. هنگامی که توسط خورشید گرم شود، گازها متصاعد (تصعید) می شوند و جوّی در اطراف هسته تولید می کنند که کما نامیده می شود. نیرویی که توسط باد خورشیدی و فشار تابش خورشید بر کما وارد می شود دم بسیار بزرگی؛ در سمتِ دور از خورشیدِ هسته، تشکیل می دهد. سپیدایی هستهٔ دنباله دار معمولاً بازتابی در حدود ۰٫۰۴. است که این تیره تر از زغال سنگ است، و می توان گفت که پوششی از گرد و غبار سبب ایجاد این تیرگی هسته می شود. نتیجه گیری های برگرفته از روزتا و فیله نشان می دهد که هستهٔ ۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو دارای هیچ گونه میدان مغناطیسی نیست، که نشانهٔ آن است که ویژگی مغناطیسی نقش چندانی در شکل گیری اولیهٔ خرده سیاره ها نداشته است. علاوه بر این، طیف نگار آلیس در روزتا مشخص کرد که الکترون های تولید شده (در محدودهٔ ۱ کیلومتری (۰٫۶۲ مایل) بالاتر از دنباله دار) در اثر فوتویونش مولکول های آب توسط تابش خورشیدی تولید می شوند، و نه از فوتون های آمده از خورشید، آن گونه که قبلاً تصور شده بود، مسئول تخریب آب و مولکول دی اکسید کربن رها شده از دنباله دار به کما باشند.
کما (دنباله دار)
دم (دنباله دار)
برگرفته از بررسی های روزتا و فیله، در دنباله دار ۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو، ممکن است مقداری از بخار آبِ به وجودآمده از هسته فرار کند، اما ۸۰ درصد از آن در زیر لایهٔ سطحی دوباره منجمد می گردند. این مشاهده نشان می دهد که لایه های نازک غنی از یخ نزدیک به سطح ممکن است به این ترتیب بخشی از فعالیت های مؤثر دنباله دارها و تکامل باشد، که لزوماً چنین لایه بندی جهانی در اوایل تاریخ شکل گیری دنباله دارها نمی توانسته رخ دهد.
در علوم رایانه، هسته (که کرنل نیز خوانده می شود) یک برنامه رایانه است که هسته مرکزی یک سیستم عامل رایانه را تشکیل می دهد و کنترل تمام چیزهایی را که در سیستم اتفاق می افتد را در دست دارد؛ به همین علت اولین برنامه ای است که در آغاز به کار سیستم، در حافظه باز می شود و بعد از آن بقیه شروع به کار سیستم را مدیریت می کند، همچنین کنترل درخواستهای ورودی و خروجی توسط نرم افزارها و ترجمه آن ها به ساختارهای قابل پردازش برای واحد پردازش مرکزی را به عهده دارد. علاوه بر آن مدیریت حافظه و ارتباط با دستگاه های جانبی (مثل چاپگرها) هم بر عهده این برنامه است. هسته قسمت اساسی سیستم عاملهای مدرن امروزی است.
سیستم عامل
ریزهسته
ارتباط بین پردازشی
هسته به مؤلفه هایی تقسیم شده است که هر کدام، وظیفه خاصی بر عهده دارد.
کارکردهای اصلی هسته را می توان به قسمت هایی برای مدیریت منابع سیستم تقسیم کرد، از جمله:
واحد پردازشگر مرکزی مسوولیت اجرای تمام برنامه ها را به عهده دارد. این هسته است که تصمیم می گیرد در هر زمانی کدامیک از برنامه ها باید توسط این واحد یا واحدها (هر واحد فقط قادر به اجرای یک برنامه در هز زمان است) اجرا شود.
هسته به درونی ترین لایه(های) یک سیاره گفته می شود.
هسته زمین
گوشته
پوسته
هسته (به انگلیسی: core) یک فیبر نوری معمولی یک استوانه توپر از جنس شیشه ای یا پلاستیکی است که در طول فیبر امتداد دارد. هسته با ماده ای با ضریب شکست کمتر از خود احاطه شده است که جنس آن نیز از شیشه یا پلاستیک است. نوری که در داخل هسته حرکت می کند، در مرز هسته و پوشش به دلیل بازتابش کلی منعکس می شود. این روند تا زمانی که زاویه بین پرتو نور و مرز، کمتر از زاویه بحرانی است ادامه پیدا می کند و به این ترتیب پرتوهای نوری که با زاویه مناسبی وارد فیبر می شوند در طول آن منتشر می شوند. این زاویه مناسب با نام زاویه پذیرش شناخته می شود و پرتوهایی که در میان مرز هسته و پوشش محصور می شوند به پرتوهای هدایت شده مشهورند.
۹ میکرومتر (فیبر تک حالته)
۵۰ میکرومتر (فیبر چند حالته)
۶۲٫۵ میکرومتر (فیبر چند حالته)
هسته معمولاً بر اساس قطر یا سطح مقطع آن طبقه بندی می شود. سطح مقطع هسته معمولاً دایروی است.
یک مشخصه دیگر که برای اندازه هسته وجود دارد، قطر میدان حالت است و آن عبارت است از قطری که شدت نور درون هسته به کسری از مقدار حداکثر تنزل کند. (معمولاً 1/e2 ≈ ۱۳٫۵٪). برای فیبرهای تک حالته، قطر میدان حالت از قطر فیزیکی هسته بیشتر است چراکه نور به آرامی درون پوشش هسته نفوذ می کند.
سه مورد از رایج ترین اندازه قطر هسته:
هسته (انگلیسی: The Core) فیلمی در ژانر اکشن و علمی–تخیلی به کارگردانی جان امیل است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.
۲۸ مارس ۲۰۰۳ (۲۰۰۳-03-۲۸)
به دلایلی ناشناخته، هستهٔ مرکزی کرهٔ زمین از چرخش باز ایستاده است. گروهی از بزرگ ترین دانشمندان دنیا به کمک سفینه ای زیرزمینی به مرکز زمین می روند تا با منفجر کردن بمبی اتمی، دوباره هسته را فعال کنند و دنیا را از نابودی حتمی نجات دهند...
در نظریه بازی ها، منظور از هسته مجموعه ای از تمام تقسیم بندی هایی است که نمی توان آن را توسط یک زیر مجموعه (ائتلاف) از شرکت کننده ها بهبود داد. یک ائتلاف را می گوییم می توان روی یک تقسیم بندی بهبود داد اگر تمام افراد شرکت کننده در آن ائتلاف مقدار بیشتری نسبت به یک تقسیم بندی دیگر که دقیقاً مانند تقسیم بندی اول است به جز اینکه هر شرکت کننده در آن ائتلاف بخش متفاوتی از مقادیر را دریافت کند به طوری که قسمتی از کل مقادیر باشد که آن ائتلاف با شکل گرفتن می تواند بدست آورد.
یک بازی همکاری ( N , v ) {\displaystyle (N,v)}  را در نظر بگیرید که N {\displaystyle N}   مجموعه تمام بازیکانان و v {\displaystyle v}   تابع مشخصه آن است.
یک تخصیص، دارای ویژگی هسته است؛ اگر ائتلافی (تخصیصی) وجود نداشته باشد که بتواند بر آن بهبود یابد. هسته مجموعه ای از تمام تخصیص های امکان پذیر با ویژگی هسته است.
یک ائتلاف، زیر مجموعه ای از مجموعه ای از بازیکنان است که استراتژی ها را هماهنگ می کنند و در مورد نحوهٔ تقسیم بازپرداخت کل در میان اعضا توافق می کنند. به طور کلی در یک بازی با N بازیکن 2N ائتلاف وجود دارد.
مفهوم هسته در نظریهٔ بازی دارای تاریخچهٔ طولانی است. ایدهٔ اولیهٔ هسته سال ۱۸۸۱ توسط فرانسیس یسیدرو اجورث در مباحث روند تجارت میان افراد اقتصادی در محیط های تجاری غیر بازار مطرح شد. این فرایندهای تجاری بر اساس فرمول قرارداد تجاری مشترک بود. یک تخصیص کالاهای اقتصادی باید در برابر روندهای بازدارنده میان ائتلاف های چنین عوامل اقتصادی پایدار باشد. تخصیص هایی که این اصل ایمنی تجارت مجدد را برقرار می کنند، به عنوان تخصیص های تعادلی ادجورتین (Edgeworthian) شناخته می شوند. مجموعه ای از تخصیص های تعادلی ادجورتین توسط خودش «منحنی قرارداد» یا «هستهٔ یک اقتصاد» نام گذاری شده اند. جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن نیز هسته را یک ایدهٔ جالب می پنداشتند، ولی آن ها فقط با بازی های مجموع-صفر که در آن ها هسته همیشه خالی است، کار می کردند. تعریف امروزی هسته توسط گیلیس (Gillies) سال ۱۹۹۶ معرفی شد. پس از توسعه نظریهٔ بازی، ایده بنیادی مسدود کردن توسط گیلیس، سال۱۹۵۳، در پایان نامه دکتری او مطرح شد. این ایده در ۱۹۵۹ با پیوند کارهای مرتبط گیلیس و ادجورت، توسط شوبیک (Shubik) توسعه یافت.
هسته آینه(به انگلیسی: Mirror nuclei) به دو هسته اتم گفته می شود که در هر دو عدد اتمی یکی با عدد نوترون دیگر هسته برای است به عبارتی:
۳H و ۳He Jpi=۱/۲+
۱۴C و ۱۴O Jpi=۰+
۱۵N و ۱۵O Jpi=۱/۲-
۲۴Na و ۲۴Al Jpi=۴+
۲۴mNa و ۲۴mAl Jpi=۱+
Z۱=N۲ و Z۲=N۱.
به عنوان مثال هسته های زیر هسته آینه هستند:
هنگامی که یک هسته از به هم پیوستن تعدادی نوترون و پروتون تشکیل می شود، مقداری انرژی آزاد می شود. چرا که نوترون ها و پروتون ها با تشکیل هسته وارد حالت پایدارتری می شوند و انرژی سیستم کمتر می شود. این انرژی آزاد شده را انرژی بستگی هسته (به انگلیسی Nuclear binding energy) می نامند. برای تجزیهٔ یک هسته به نوترون ها و پروتون های تشکیل دهنده اش نیز همین مقدار انرژی باید مصرف شود.
مدل های هسته
ایزوتون ها N برابر
ایزوبارها A برابر
بار مؤثر هسته بخشی از بار مثبت هسته است که یک الکترون با توجه به اثر پوششی دیگر الکترون ها احساس می کند.
پوشش هسته (به انگلیسی: Core shroud) در رآکتورهای هسته ای، سیلندری از جنس فولاد زنگ نزن است که در اطراف هسته رآکتور تعبیه می شود تا سردکننده را به صورت درست در اطراف قلب رآکتور که واکنش هسته ای در آن رخ می دهد هدایت کند. این قسمت نخستین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی در رآکتورهای هسته ای به کار گرفته شد.
هسته های سیستم عامل اولیه
عنوان اصلی: تاریخچه سیستم های عامل
صرفاً، یک سیستم عامل (و در نتیجه، یک هسته) لازمهٔ راه اندازی کامپیوتر نمی باشد. برنامه ها می توانند مستقیماً روی دستگاه" سیستم بدون برنامه" که توسط برنامه نویسان ارائه شده است و بدون در نظر گرفتن کیفیت سخت افزار یا پشتیبانی سیستم عامل بارگذاری و اجرا شوند. بیشتر کامپیوترها در خلال سال ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ بدین روش راه اندازی می شدند که تنظیم و بارگذاری بین اجرای برنامه های گوناگون صورت می گرفت. تدریجاً، برنامه های فرعی مانند:برنامه بارگذاری و اشکال زدایی در حافظهٔ ROM باقی می ماندند. همان طور که این موارد توسعه پیدا می کردند، اساس هسته های سیستم عامل شکل می گرفت. امروز رویکرد "فلز لخت" هنوز در بعضی از کنسول های بازی ویدئویی و سیستم های جاسازی شده استفاده می شود. اما به طور کلی، کامپیوترهای جدیدتر، از هسته ها و سیستم های عامل مدرن استفاده می کنند. در سال ۱۹۶۹ سیستم برنامهٔ چند منظوره Rc 4000، فلسفه طراحی سیستم هسته های کوچک را معرفی نمود" که سیستم های عامل برای اهداف گوناگون می توانستند به طور منظم ساخته شوند" که رویکرد میکروکرنل نامگذاری شد".
عنوان اصلی: اشتراک زمان
درون هسته ، نوکلئوپلاسم یا کاریوپلاسم مایعی ژلاتینی است که درون هستهٔ یاخته قرار دارد و توسط پوستهٔ هسته احاطه شده است. این مایع حاوی ۷۰٪ تا ۹۰٪ آب است و pH آن نزدیک ۷ می باشد.
درون هسته دارای ریبوزوم، نوکلئوتید و مقدار زیادی آنزیم است که در ساخت دی ان ای و آران ای یا ذخیره سازی آت پ، کربوهیدرات، چربی و نوکلئوتید نقش دارند. به علاوه، تمامی اطلاعات ژنتیکی که به صورت کروماتین ظاهر می شوند و نیز هستک توسط این مایع احاطه شده اند.
قاعدهٔ کلی جدایی سازوکار و خط مشی تفاوت اساسی بین ریز هسته ها و هسته های یکپارچه است. هنگامی که خط مشی ما در حالت عملکرد است؛ ساز و کارَ، پشتیبانی است که اجازهٔ پیاده سازی خط مشی های مختلف را می دهد. برای نمونه یک سازوکار جهت ورود کاربر به سیستم تهیه می شود تا با وصل شدن به سرور اجازهٔ مورد بحث تأیید شود؛ و خط مشی در اینجا می تواند برای سازوکار مورد نظر درخواست کلمه عبور کند و آن را با کلمهٔ عبور مورد نظر مطابقت دهد. از آنجایی که سازوکار کلی است خط مشی می تواند راحت تر تغییر کند تا آنکه این دو به صورت جداگانه در یک پیمانه باشندنبو
در مینیمال ریز هسته تنها مقداری از خط مشی های ابتدایی آورده شده و سازوکار آن اجازهٔ انتخاب خط مشی های مختلف را به قسمت های بالایی هسته می دهد (مانند مدیریت حافظه). اما هستهٔ یکپارچه دارای خط مشی های بسیاری است از اینرو به بقیه سیستم اصرار دارم که از آن ها استفاده و به آن ها اعتماد کند
پر برینچ هانسن دلایلی به نفع جدایی سازوکار و خط مشی ارائه کرد. یک مشکل معمول در معماری کامپیوترها شکست در این جدایی است که یکی از عمده ترین دلایل در عدم وجود نوآوری در سیستم های عامل است. طراحی یکپارچه ناشی از رویکرد معماری حالت هسته/حالت کاربر است، که در سیستم های تجاری معمولی مشترک است در واقع هر واحدی که به حفاظت نیاز دارد ترجیحاً داخل هسته است. پیوند میان طراحی یکپارچه و حالت ویژه سبب مدیریت دوبارهٔ مسئله جدایی سازوکار و خط مشی می شود؛ در واقع رویکرد معمارگونهٔ حالت ممتاز سازوکار حفاظتی را با خط مشی امنیتی مخلوط می کند
در حالیکه هسته های یکپارچه تمام کد خود را در یک فضای آدرس دهی اجرا می کنند (فضای هسته), ریز هسته ها تلاش بر انجام بیشتر سرمیس هایشان در فضای کاربر دارند. بسیاری از هسته ها دقیقاً بر یکی از این دو روش نیستند بلکه از هردو طراحی استفاده می کنند که به آن ها هسته های ترکیبی می گویند
عناصر تک هسته(به انگلیسی: Mononuclidic element) به ۲۲ عنصر از عناصر شیمیایی گفته می شود که در طبیعت تنها با یک هسته مشخص یافت می شود و در نتیجه جرم اتمی میانگین برای آن ها وجود نداشته و جرم اتمی دقیقی دارند.
لامینای هسته شبکه ای از پروتئین های رشته ای با سازماندهی بالاست.
بافت شناسی جان کوئیرا
در ارتباط نزدیک با غشای داخلی هسته می باشد که به پایداری پوشش هسته کمک می کنند. ترکیب اصلی این لامینا پروتئین رشته ای حد واسطی بنام لامین می باشد که به پروتئین های غشا متصل شده و در سلول هایی که در حال تقسیم نمی باشند با کروماتین ارتباط دارد.
در فیزیک و شیمی هسته ای، مدل پوسته ای هسته (به انگلیسی: Nuclear shell model) مدلی است که بر اساس اصل طرد پائولی نحوه قرار گیری ذرات در ترازهای انرژی در هسته اتم را تشریح می کند. این مدل که نخستین بار در سال ۱۹۴۹ معرفی شد، حاصل کار بسیاری از فیزیکدانان بزرگ از جمله یوجین ویگنر، ماریا ژئوپرت مایر و جی. هانس دی. جنسن است .
ساختار هسته ای
مدل قطره مایعی هسته (به انگلیسی liquid-drop model) یکی از مدل های توصیف هستهٔ اتم است. در این مدل هسته مانند یک قطرهٔ مایع در نظر گرفته می شود که مولکول های سازندهٔ آن نوکلئون ها (نوترون ها و پروتون ها) هستند. جاذبهٔ نیروی هسته ای قوی بین نوکلئون هایی که در سطح هسته قرار دارند و نوکلئون های درون هسته، باعث حفظ تمامیت هسته می شود. این پدیده مانند ویژگی کشش سطحی در یک قطرهٔ مایع است. طبق این مدل نوکلئون های درون هسته مانند مولکول ها درون یک قطرهٔ مایع در حرکت کاتوره ای دائمی هستند. بُرد نیروهای بین نوکلئون ها کوتاه است. مانند مولکول های یک قطرهٔ مایع که با نیروهای کوتاه بُرد به هم پیوسته اند. این مدل، فرار ذره های آلفا از سطح هسته را نیز به تبخیر مولکول ها از سطح یک قطره تشیبه می کند. هرچند که سازوکار این دو پدیده کاملاً متفاوت است.
مدل های هسته
ایزوتون ها N برابر
ایزوبارها A برابر


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با هسته

هسته در جدول کلمات

هسته
دانه
هسته انگور
تکژ
هسته مرکزی سیم پیچ
آرمیچر
از میوه های هسته دار
هلو
این میوه دارای هسته ی سخت | گوشت زرد | یا نسبتاً سفید و پوستی مخملی است
هلو
خوردن روغن هسته انگور | روغن زیتون | سبزی ها و میوه ها | نقش تعیین کننده ای در آن دارند
تنظیم کلسترول خون
روشی پرتونگارانه در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی که در دهه های اخیر بسیار فرآگیر شده و براساس رزنانس مغناطیسی هسته است
امارای
شهر نیروگاه هسته ای منفجر شده در اوکراین
چرنوبیل
صحرایی در آمریکا برای آزمایش هسته ای
نوادا
قلب نیروگاه هسته ای
راکتور

معنی هسته به انگلیسی

atom (اسم)
اتم ، هسته ، ذره تجزیه ناپذیر ، جوهر فرد ، جزء لایتجزی ، کوچکترین ذره
core (اسم)
هسته ، چنبره ، مغز ودرون هرچیزی
nucleus (اسم)
هسته ، لب ، اساس ، مغز
kernel (اسم)
هسته ، دانه ، شالوده ، مغز ، تخم ، هسته اصلی ، مغزهسته ، خستو
stone (اسم)
هسته ، سنگ ، سنگ میوه

معنی کلمه هسته به عربی

هسته
حجارة , ذرة , لب , نواة
حفرة
نووي
حجارة
حفرة

هسته را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرزاد ١١:٥٥ - ١٣٩٦/١٠/١٢
مرکز
|

سیدحسین اخوان بهابادی ٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٩
Hasteh/به معناي وجود دارد،در گویش کرمان به جای کلمه رایج /هست یا ِ هِ/ و کلمه تهرانی (هستش یا هسش ) از این کلمه استفاده می شود اما در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه ی هسته از مخفف آن کلمه ی هسه /hasse/ استفاده می شود. مثال، امروز در مسجد مراسم هسه،علاوه بر کلمه ی هسه، از حرف /هِ/ در آخر عبارت یا کلمه به همین معنی استفاده می شود مثالِ عبارت، امروز در مسجد مراسمْ هِ، که جمله معمول آن می شود امروز در مسجد مراسِمِه اما مثالِ کلمه، لیوان هِ یعنی آیا لیوان هست به این مضمون که سر سفره لیوان کمه آیا لیوان دیگری هست که مثلاً ببرم، درضمن لیوان هِ با لیوانه تفاوت معنايي دارد لیوانه یعنی این لیوان است یا آیا این لیوان است که با کلمه ی قبلی می بینیم که تفاوت معنایی دارد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هسته سلول   • نام آبگون درون هسته سلول   • هسته چیست   • اسکلت هسته ای   • هسته حجره   • سلولهای بدون هسته بدن ما   • هسته اتم   • هسته در زبان فارسی چیست   • معنی هسته   • مفهوم هسته   • تعریف هسته   • معرفی هسته   • هسته یعنی چی   • هسته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هسته
کلمه : هسته
اشتباه تایپی : isji
آوا : haste
نقش : اسم
عکس هسته : در گوگل


آیا معنی هسته مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )