انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1062 100 1

هیپوفیز

/hipofiz/

معنی هیپوفیز در لغت نامه دهخدا

هیپوفیز. [ پ ُ ] (فرانسوی ، اِ) (غده ٔ...) غده ای است فرد به اندازه ٔ یک فندق که در خط وسط در داخل زین ترکی استخوان خفاشی کاملاً پنهان است. وزن متوسط این غده در مرد 0/5 الی 0/6 گرم و در زن قدری سنگین تر است ، یعنی مابین 0/6 تا 0/7 گرم است.قطب فوقانی هیپوفیز بواسطه ٔ استطاله ای به نام ساقه ٔپی تویتر یا قمعالدماغ به برآمدگی واقع در سطح تحتانی مغز موسوم به توبرسینروم مربوط میگردد. هیپوفیز از اطراف محدود است به نوارک های بینایی در طرفین و مجمعالنورین در بالا (که غده را از کف بطن سوم مجزا میسازد)، و پایک های مغزی در عقب. در مقطع غده سه منطقه ٔ متمایز مشاهده میشود:یکی قدامی به رنگ زرد متمایل به قرمز به نام لب قدامی ، دیگری خلفی به رنگ سفید مایل به خاکستری موسوم به لب خلفی و بین این دو منطقه یک تیغه ٔ نسجی وجود دارد موسوم به لب واسطه ای. اعمال غده ٔ هیپوفیز تحت نظارت هسته های خاکستری ناحیه ٔ هیپوتالاموس میباشد و راه اثر آن بوسیله ٔ الیاف عصبی فراوانی است که به توسط ساقه ٔ پی توویتر وارد هیپوفیز میشود و به لب خلفی آن منتهی میگردد. به نظر می آیدکه لب قدامی هیپوفیز تنها از راه خون تحت تأثیر خارج قرار دارد. لب قدامی به تنهایی 34 تمام غده را تشکیل میدهد و دارای دو نوع سلولهای رنگ پذیر و رنگ ناپذیر میباشد. در لب خلفی سلولهای عصبی فراوانند و بعلاوه دارای سلولهای نِوْروگلی است. در لب واسطه ای ساختمان غده ای مشاهده میشود و سلولهای بازوفیل در آن وجود دارد. این سلولها ماده ٔ کلوئیدی ترشح میکنند که درفضاهای بین سلولی جمع میشود. برداشتن غده موجب بروز اختلالات و عوارض شدیدی در بدن میشود و بسته به این است که لب قدامی یا لب خلفی یا تمام غده را بردارند و عوارض این عمل در حیوان بالغ و نابالغ متفاوت است :
الف -برداشتن لب قدامی. 1- در حیوان جوان ، نمو حیوان جوان فوراً متوقف میشود (پیدایش نانیسم در پستانداران و فقدان دگردیسی در نوزاد قورباغه ) و اعمال سایر غدد مترشحه ٔ داخلی نیز متوقف میگردد. 2- در حیوان بالغ، موجب اختلال متابولیسم مواد غذایی و نقصان اعمال غدد داخلی میشود. از نظر جنسی غدد تناسلی حیوان صغر پیدا کرده و صفات جنسی فرعی از بین میروند. دوره ٔ تخمدانی در حیوان ماده قطع میشود و حیوان دیگر آبستن نخواهد شد.
ب - برداشتن لب واسطه ای و خلفی. برداشتن لب خلفی هیپوفیز در پستانداران موجب ازدیاد شدید ترشح ادرار میشود و پوست رنگ پریده میگردد. باید دانست که کلیه ٔ عوارض ناشی از برداشتن لب های مختلف هیپوفیز با پیوند غده و یا تزریق عصاره های آن برطرف میگردد ولی استعمال آنها از راه جهاز هاضمه بی اثر است. غده ٔ زیرمغزی. جبل رمادی دماغ. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی هیپوفیز به فارسی

(اسم) غده ای است فردبانداز. یک فندق که درخط وسط در داخل زین ترکی استخوان خفاشی کاملا پنهان است وزن متوسط این غده درمرد ۵ الی ۶ گرم ودر زن قدری سنگین تر است یعنی ما بنی ۶ تا ۷ گرم است . قطب فوقانی هیپوفیز بواسط. استطاله ای بنام ساق. پی توویتر یا قمع الدماغ به بر آمدگی واقع درسطح تحتانی مغز موسوم به تو برسینروم مربوط میگردد هیپوفیز از اطراف محدود است به نوارک های بینایی درطرفین و مجمع النورین دربالا (که غده را از کف بطن سوم مجزا میسازد)وپایک های مغزی درعقب درمقطع غده سه منقط. متمایز مشاهده میشود : یکی قدامی برنگ زرد متمایل بقرمز بنام لب قدامی دیگر خلفی برنگ سفید مایل به خاکستری موسوم به لب خلفی و بین این دومنطقه یک تیغ. نسجی وجودداردموسوم به لب واسطه ای اعمال غد. هیپوفیز تحت نظارت هسته های خاکستری ناحی. هیپوتالاموس میباشد و راه اثر آن بوسیل. الیاف عصبی فراوانی است که بتوسط ساق. پی توویتر وارد هیپوفیز میشود وبه لبب خلفی آن منتهی میگردد بنظرمی آید که لب قدامی هیپوفیز تنهااز راه خون تحت تاثیر خارج قرار دارد لب قدامی به تنهایی ۳/۴ تمام غده را تشکیل میدهد و دارای دو نوع سلولهای رنگ پذیر و رنگ ناپذیر میباشد . در لب خلفی سلولهای عصبی فراوانند و بعلاوه دارای سلولهای نور و گلیاست در لب واسطه ای ساختمان غده ای مشاهده میشود و سلولهای بازروفیل در آن وجود دارد . این سلولهاماد. کلوئیدی ترشح میکنندکه در فضاها بین سلولی جمع میشود . برداشتن غده موجب بروز اختلالات وعوارض شدیدی در بدن میشود وبسته باینست که لب قدامی یالب خلفی یاتمام غده رابردارند. و عوارض این عمل در حیوان بالغ و نابالغ متفاوت است . الف - برداشتن لب قدامی . ۱ - در حیوان جوان . نمو حیوان فورا متوقف میشود ( پیدایش نانیسم درپستانداران و فقدان دگردیسی درنوزادقورباغه ) واعمال سایر غدد مترشح. داخلی نیز متوقف میگردد . ۲ - در حیوان بالغ - موجب اختلال متابولیسم مواد غذایی و نقصان اعمال غدد داخلی میشود. ازنظرجنسی غددتناسلی حیوان صغر پیدا کرده و صفات جنسی فرعی از بین میروند . دور. تخمدانی در حیوان ماده قطع میشود وحیوان دیگر آبستن نخواهد شد. ب - برداشتن لب واسطه ای وخلفی - برداشتن لب خلفی هیپوفیز درپستانداران موجب ازدیاد شدید ترشح ادرار میشود وپوست رنگ پریده میگرددباید دانست که کلی. عوارض ناشی از برداشتن لب های مختلف هیپوفیز باپیوند غده و یاتزریق عصاره های آن برطرف میگردد ولیاستعمال آنهااز راه جهاز هاضمه بی اثر است . غد. زیر مغزی جبل رمادی دماغ .
[pituitary adenoma] [علوم پایۀ پزشکی] توده ای خوش خیم که در نتیجۀ نورویش بخش قدامی غدۀ هیپوفیز به وجود می آید
غده نخاعی غده زیر مغزی

معنی هیپوفیز در فرهنگ معین

هیپوفیز
(پُ) [ فر. ] (اِ.) غده ای است فرد به اندازة یک فندق که در خط وسط در داخل زین ترکی استخوان خفاشی کاملاً پنهان است ، وزن متوسط این غده در مرد ۵/٠ الی ۶/٠ گرم و در زن قدری سنگین تر است یعنی مابین ۶/٠ تا ۷/٠ گرم است . این غده با ترشح هورمون های گوناگون فعال

معنی هیپوفیز در فرهنگ فارسی عمید

هیپوفیز
غدۀ درون ریز کوچکی در قاعدۀ مغز که هورمون های گوناگونی را برای تنظیم و کنترل سایر غدد درون ریز بدن چون تیروئید، فوق کلیه، و غدد تناسلی ترشح می کند.

هیپوفیز در دانشنامه ویکی پدیا

هیپوفیز
غدهٔ زیرمغزی یا هیپوفیز (به انگلیسی: Pituitary gland) یک غدهٔ درون ریز و احتمالاً مهم ترین غده درون ریز بدن است و متعلق به دستگاه هورمونی است.
غده زیرمغزی غدهٔ درون ریز گرد کوچکی است که در زیر مغز قرار دارد و در تمام مهره داران جمجمه دار به کف بطن سوم مغز متصل است.
غدهٔ زیرمغزی غدهٔ کوچکی است در زیرِ مغز و درون حفره استخوان پروانه ای که ۰٫۵ تا ۱٫۵ گرم وزن دارد. از نظر جنینی دارای منشأ دو گانهٔ عصبی و برون پوستی (اکتودرمی) است. این غده شامل دو قسمت است: پَی زیرمغزی، نوروهیپوفیز یا زیرمغزی عصبی که در ارتباط با بطن سوم مغزی است و زیرمغزی غده ای یا آدنوهیپوفیز.
هیپوفیز از سه لوب پسین (خلفی) و پیشین (قدامی) و میانی تشکیل شده است که خود تحت اثر هیپوتالاموس قرار دارد.
عکس هیپوفیز
آدنوم هیپوفیز تومورهایی هستند که در هیپوفیز رخ می دهند، آدنوم های هیپوفیز اصولاً به سه دسته تقسیم می شوند، آدنوم خوش خیم، آدنوم بدخیم و کارسینوما. ۳۵ درصد بیماری های این دسته از تومور ها را آدنوم بدخیم و اکثرشان را آدنوم خوش خیم تشکیل می دهند و تنها ۰.۱ تا ۰.۲ درصد را کارسینوما تشکیل می دهد. آدنوم های هیپوفیز ۱۰ تا ۲۵ درصد تومور های داخل-جمجه ای را تشکیل می دهند.
پُلی پپتید فعال کننده آدنیلات سیکلاز هیپوفیز (انگلیسی: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) یا به اختصار PACAP یک پروتئین است که در انسان توسط ژن «ADCYAP1» کدگذاری می شود.
1GEA, 2D2P, 2JOD
116
n/a
هیپوفیز قدامی ترشح تعدادی از هورمون ها را بر عهده دارد از جمله:
هورمون رشد (GH)
پرولاکتین (PRL)
هورمون محرکه تیروئید (TSH)
آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH)
هورمون محرکه فولیکولی (FSH)
هورمون لوتئینه کننده (LH)
هورمون تحریک کننده ملانوسیت (در انسان ساخته نمی شود)
تومورهای به وجود آمده در چنین بافت غده ای به عنوان آدنوم شناخته می شوند. هیپوفیز بافت غده ای بسیاری دارد و رایج ترین نوع تومور آدنوم در آن دیده می شود. اکثر تومورهای هیپوفیز خوش خیم هستند و پتانسیل ایجاد تومور بدخیم در آن ناچیز است. این تومورها ممکن است بسته به نوع ترشحی بودن یا نبودن و پتانسیل رشد تومور، علایمی نیز داشته باشند. تومور ترشحی هیپوفیز است بر روی مقدار ترشح یک یا برخی از هورمون های هیپوفیز تأثیر بگذارد. شایع ترین تومورها تومور هورمون رشد (منجر به آکرومگالی) و پرولاکتین (منجر به هایپرپرولاکتینمی) هستند.سی تی اسکن، MRI و روش های دیگر تصویربرداری برای تعیین اندازه (و جدیت تومورها)، رشد در طول زمان از گزینه های درمانی مهم هستند. اکثر تومورهای هیپوفیز خوش خیم هستند اما به دلیل موقعیت نزدیک به ساختارهای مهم مغز، کاملاً جدی می باشند. درمان شامل:
هیپوفونکسیون هیپوفیز یا کم کاری غدهٔ هیپوفیز یک بیماری نادر است که در آن حداقل یکی از هورمون های هشت گانه ای که از غدهٔ هیپوفیز ترشح می شوند، کم می باشد. این هشت هورمون عبارتند از: Prolactin, FSH, LH, TSH, ACTH, GH, ADH, oxytocin.
اگر اکثر این هورمون ها توسط هیپوفیز کم آزاد شوند، به آن هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز گفته می شود.
هیپوفونکسیون هیپوفیز یا کم کاری غدهٔ هیپوفیز (اختصاراً:HP) یک بیماری نادر است که در آن حداقل یکی از هورمون های هشت گانه ای که از غدهٔ هیپوفیز ترشح می شوند، کم می باشد. این هشت هورمون عبارتند از: Prolactin, FSH, LH, TSH, ACTH, GH, ADH, oxytocin.
کمبود LH در مردان: LH در مردان تولید هورمون مردانه را تحریک می کند. بنابراین کمبود آن باعث کمبود صفات ثانویهٔ جنسی مردانه در بدن مرد می شود. مانند کمبود ماهیچه، کمبود موی بدن، کوچک بودن اندام های جنسی، کمبود کلفتی صدا، کمبود علاقهٔ جنسی، کمبود انرژی (خستگی) و...
کمبود FSH در مردان: این هورمون در مردان باعث تحریک تولید اسپرم می شود. بنابراین کمبود آن باعث کمبود اسپرم در نتیجه نازایی فرد می شود.
کمبود FSH/LH در زنان: ممکن است باعث داغ شدن ناگهانی نقاطی از بدن، پریود یا عادت ماهانه های نا منظم، عدم وجود پریود، کمبود زنانه شدن بدن، نازایی و... شود.
کمبود پرولاکتین در زنان: پرولاکتین در زنان باعث رشد سینه و ساختن شیر در آن می شود. بنابرای کمبود آن می تواند باعث عدم توانایی شیردهی مادر شود.
کمبود GH یا هورمون رشد: باعث کوتاه قامتی بچه ها می شود.
در موارد دیگر: این علائم ممکن است مشهود باشند: کاهش وزن، حساسیت به سرما یا به سختی گرم ماندن، کم اشتهایی، پف کردگی صورت، کم خونی.
اگر اکثر این هورمون ها توسط هیپوفیز کم آزاد شوند، به آن هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز (اختصاراً:PHP) گفته می شود.
چون هورمون های غدهٔ هیپوفیز وظایف بسیار متفاوت و وسیعی دارند، علائم کمبود این هورمون ها نیز بسیار متفاوت و زیاد می باشد. بسته به اینکه چه هورمونی کمبود دارد، علائم زیر موجود می باشد:
تشخیص این بیماری به وسیلهٔ آزمایش خون و نظر پزشک متخصص غدد انجام می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هیپوفیز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ملیکا ١١:٢٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤
غده ای است در زیر مغز که هورمون های رشد را ترشح میکند
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نگار > lagophthalmos
محدثه فرومدی > qualify
سالین > هنبانه بورینه
محمد رومزی > discriminant validity
منصوره > do your bit
یونس > نام قدیم سنندج
حمید > مراسم بزرگداشت
محدثه فرومدی > international

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غده هیپوفیز تومور   • پرکاری غده هیپوفیز   • کم کاری غده هیپوفیز   • غده هیپوفیز کجاست   • بزرگ شدن غده هیپوفیز   • عمل غده هیپوفیز   • غده هیپوفیز و پرولاکتین بالا   • هیپوفیز قدامی   • معنی هیپوفیز   • مفهوم هیپوفیز   • تعریف هیپوفیز   • معرفی هیپوفیز   • هیپوفیز چیست   • هیپوفیز یعنی چی   • هیپوفیز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هیپوفیز
کلمه : هیپوفیز
اشتباه تایپی : id~,tdc
آوا : hipofiz
نقش : اسم
عکس هیپوفیز : در گوگل


آیا معنی هیپوفیز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )