برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

واحد سطح

معنی واحد سطح در لغت نامه دهخدا

واحد سطح. [ ح ِ دِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحدی است که برای اندازه گیری سطح اجسام به کار میرود. واحد سطح در دستگاه.S.T.M و.S.K.M متر مربع است. و آن مربعی است که ابعاد آن یک متر باشد. رجوع به متر مربع شود. اضعاف آن که در عمل به عنوان واحد سطح به کار میروند با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از: دکامتر مربع (dam2) که برابر با 100 متر مربع است. به دکامتر مربع و متر مربع رجوع شود. هکتومتر مربع (hm2) که برابر 10000 متر مربع است. رجوع به هکتومتر مربع شود. کیلومتر مربع (km2) برابر 1000000 (یک میلیون ) متر مربع است. رجوع به کیلومتر مربع شود. اجزای متر مربع که در عمل به عنوان واحدهای جداگانه ای به کار میروند با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از: دسیمترمربع (dm2) که برابر با 1100 متر مربع است. رجوع به دسیمتر مربع شود.
سانتیمتر مربع (cm2) که برابر است با110000 متر مربع. رجوع به سانتیمتر مربع شود. میلیمتر مربع (mm2) که برابر است با11000000متر مربع. رجوع به میلیمتر مربع شود.
واحدهای سطح مربوط به زمین و نشانه های آنها عبارتند از: هکتار (ha) که برابر است با صد آر. رجوع به هکتار و آر شود. آر(a) که برابر است با صدمتر مربع رجوع به آر شود. سانتی آر (ca) که برابر است با 1100 آر یا یک متر مربع. رجوع به آر و مترمربع شود. واحد سطح در دستگاه.S.G.C سانتیمتر مربع (cm2) است. رجوع به سطح و سانتیمتر و سانتیمتر مربع شود. واحد سطح اکنون در ایران همان واحدهای سطح سلسله ٔ متری است.
واحد سطح در ایران قدیم پای مربع و ارش از واحدهای سطح در عصر ساسانی گریب بوده که بعد بدل به جریب شده و برای اندازه گیری زمین های زراعتی به کار میرفته است و آن را 2400 متر مربع نوشته اند. رجوع به ایران در زمان ساسانیان کریستنسن ص 490 و ایران باستان تألیف پیرنیا ص 206 شود. واحد اصلی اندازه گیری سطح در حکومت های اسلامی جریب بوده است. رجوع به جریب شود. اجزای جریب یکی قفیز است که با قفیزی که جزء پیمانه ها است تفاوت داشته و برابر110 جریب بوده است. (تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی. از انتشارات دانشسرای عالی ص 39). رجوع به قفیز شود. دیگر از اجزای جریب عشیر بوده که 110 قفیز بوده است. (تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی ص 40).
واحدهای ...

معنی واحد سطح به فارسی

واحد سطح
واحدیست که برای اندازه گیری سطح اجسام بکار میرود .

واحد سطح در جدول کلمات

واحد سطح
هتک, ار, ریب

واحد سطح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
هکتار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• واحد سطح دو حرفی   • واحد اندازه گیری سطح   • واحد سطح در جدول   • معنی واحد سطح   • واحد سطح در جدولانه   • واحد اندازه گیری سطح چیست   • واحد سطح چیست   • سطح در ریاضی چیست   • مفهوم واحد سطح   • تعریف واحد سطح   • معرفی واحد سطح   • واحد سطح یعنی چی   • واحد سطح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واحد سطح
کلمه : واحد سطح
اشتباه تایپی : ,hpn sxp
عکس واحد سطح : در گوگل

آیا معنی واحد سطح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )