انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1062 100 1

پادشاهی

/pAdeSAhi/

مترادف پادشاهی: امارت، امپراتوری، حکومت، سلطنت، شاهنشاهی، فرمانروایی، ملکت

معنی پادشاهی در لغت نامه دهخدا

پادشاهی. [ دْ / دِ ] (حامص ) سلطنت. ملکت. (دهار). ملک. اِمارت. ولایت. (مهذب الاسماء). شاهی. سمت پادشاه : و پسران لیث که پادشاهی بگرفتند از آنجا [ از شهر قرنی ] بودند. (حدود العالم ).
همی گشت گرد جهان سر بسر
همی جست با پادشاهی هنر.
فردوسی.
چو بر دین کند شهریار آفرین
برآرد ورا پادشاهی ودین.
فردوسی.
نه هر کس که شد پادشاهی ببرد
برفت و بزرگی کسیرا سپرد.
فردوسی.
وگرنه شد این پادشاهی و تخت
ز بن برکنند این کیانی درخت.
فردوسی.
چو در پادشاهی بدیدی شکست
ز لشکر گر از مردم زیردست.
فردوسی.
کجا پادشاهیست بی جنگ نیست
وگر چند روی زمین تنگ نیست.
فردوسی.
مرا با شما گنج بخشیده نیست
تن و دوده و پادشاهی یکیست.
فردوسی.
پادشاهی ها همه دعویست و برهان تیغ او
آن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود.
عنصری.
پادشاهی به انبازی نتوان کرد. (تاریخ بیهقی ). گفتند باکالنجار خالش حاجب بزرگ منوچهر ساخته بود او را زهر دادند و آن کودک نارسیده بود تا پادشاهی باکالنجار بگیرد. (تاریخ بیهقی ). معاذاﷲ که خریده ٔ نعمتهاشان باشد کسی و در پادشاهی ملوک این خاندان سخنی گوید. (تاریخ بیهقی ). اما درعدل و پادشاهی نیست بی الزام حجت کسی را کشتن. (فارسنامه ٔ ابن بلخی ). پیری در وی راه یافته پادشاهی در حیوة خویش به پسرش وشتاسف سپرد. (فارسنامه ٔ ابن بلخی ).
پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم.
سنائی.
خاک او باش و پادشاهی کن
آن ِ او باش و هر چه خواهی کن.
سنائی.
پادشاهی به زور باشد و مرد
مرد را مال دوست داند کرد.
اوحدی.
|| تسلط. سلطه.چیرگی. ملکوت. (دهار) :
بر خود آنرا که پادشاهی نیست
بر گیاهیش پادشا مشمار.
سنائی.
|| (اِ) مملکت. ملک. قلمرو :
پراکنده در پادشاهی سوار
همانا که هستش هزاران هزار.
فردوسی.
که آرام این پادشاهی بدوست
که او بر سر نامداران نکوست.
فردوسی.
و اردشیر را شهنشاه نام کردند پس لشکر برگرفت و از آنجا بهمدان آمد و ملکان جبال و همدان و نهاوند و دینور را بکشت و آن پادشاهی همه بگرفت و از آنجا به آذربایجان رفت و ارمنیه و از آنجا بموصل شد و آن پادشاهی ها بگرفت. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی ). اردشیر خود با سپاه از اهواز برفت و به میشان شد و آن میشان پادشاهی دیگر است همچند اهواز. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی ). و بپادشاهی مصر اندر، خلقی بودند بسیار که سر گاو پرستیدندی. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی ). گفتند بپادشاهی تو اندر جادوانند گِرد کُن تا این را غلبه کنند بجادوی... فرعون بهمه ٔ پادشاهی مصر اندر، کس فرستاد و هر کجا جادوی بود بیاورد. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی ).
سپهبدش را گفت فردا پگاه
بخواه از همه پادشاهی سپاه.
دقیقی.
کسی که بجوید همی کارزار
که تا پست گردد تن شهریار
بکار آورد کژی و دشمنی
بداندیشی وکین اهریمنی
بدین پادشاهی نباشد رواست
که او دشمن نامور پادشاست.
فردوسی.
شد این پادشاهی پر از گفتگوی
چو پوشید خسرو ز ما رای و روی.
فردوسی.
پذیره شدندش همه سرکشان
که بودند در پادشاهی نشان.
فردوسی.
به هرمز یکی نامه بنوشت شاه [ ساوه شاه ]
که نزدیک خود خوان ز هر سو سپاه
پل و راه این لشکر آباد کن
علف ساز و از تیغ ما یاد کن
بدین پادشاهی بخواهم گذشت
بدریا سپاه است و بر کوه و دشت.
فردوسی.
درم باید و تیغ پیراستن
ز هر پادشاهی سپه خواستن.
فردوسی.
برآنم که با وی نسازیم جنگ
نه برپادشاهی کنم کار تنگ.
فردوسی.
نباید که خواهد ز ما باژ شاه
نراند بدین پادشاهی سپاه.
فردوسی.
چو از پادشاهیش بگریختم
شب تیره اسپان برانگیختم.
فردوسی.
بدان پادشاهی کنون بازگرد
سر بدسگال اندر آور بگرد.
فردوسی.
مرا پادشاهی آباد هست
همان گنج و مردی و نیروی دست.
فردوسی.
بیامد سوی پادشاهی خویش
سپاه از پس پشت و پیران ز پیش.
فردوسی.
از آن پادشاهی خروشی بخاست
که گفتی زمین گشت با چرخ راست.
فردوسی.
ز چین تا لب رود جیحون مراست
بسغدیم و این پادشاهی جداست.
فردوسی.
مرا پادشاهی آباد هست
همم گنج و مردی و بنیاد هست.
فردوسی.
کزین پادشاهی بدان نیست دور
بهم بودنیک و بد و جنگ و سور.
فردوسی.
همی تاخت تا پیش آب فرات
ندید اندر آن پادشاهی نبات.
فردوسی.
چو برخواند آن نامه هر مهتری
کجا بود در پادشاهی سری.
فردوسی.
دو هفته برآمد بفرمان شاه
بجوشید در پادشاهی سپاه.
فردوسی.
ببردند نامه بهر پهلوی
کجا بود در پادشاهی گوی.
فردوسی.
من از پادشاهی آباد خویش
نه برگیرم از گنج یک نیمه بیش.
فردوسی.
از این پادشاهی بدان ، گفت زال
دو راهست هر دو به رنج و وبال.
فردوسی.
چو فرمان کنی هرچه خواهی تراست
یکی بهره زین پادشاهی تراست.
فردوسی.
سه فرزند تو گرچه هست ارجمند
سر بدره بگشای و لب را ببند
وگر چاره ای کرد خواهی همی
بترسی از این پادشاهی همی...
فردوسی.
سکندر سپارد بما کشوری
برین پادشاهی شویم افسری.
فردوسی.
غم پادشاهی جهانجوی راست
بگیتی فزونی سگالد نه کاست.
فردوسی.
چنین گفت کاین پادشاهی بداد
بدارید کاز داد باشید شاد.
فردوسی.
همه پادشاهی سکندر گرفت
جهاندار شد تخت و افسر گرفت.
فردوسی.
بود پادشا سایه ٔ کردگار
بی او پادشاهی نیاید بکار.
اسدی (گرشاسبنامه ص 66)
او را پیش خواند و بسیاری پندها داد و گفت کار این پادشاهی دریاب و ضایع مکن تا نام پدران ما زنده گردد. (مجمل التواریخ والقصص ). پادشاه و پادشاهی همیشه مستقیم باشد چند وزیران بصلاح باشند. (تاریخ سیستان ). پادشاهی با کبوتربازی دیر نماند. (تاریخ سیستان ). پادشاهی بهزل نتوان داشت. (تاریخ سیستان ). [ قیدار غاضره را ] بزنی کرد وبپادشاهی خویش برد. (تاریخ سیستان ). آن ملک و پادشاهی هفتصد سال بدان بماند. (قصص الأنبیاء). تا بدستوری جهتل اندر پادشاهی او اندر جانبی کوشکی بزرگوار بساخت خویش را و پیوستگان را. (مجمل التواریخ والقصص ). [ و فرمان کرد ] کس ایشان را زن ندهد و نخواهد و نیامیزد، و بدین کار در پادشاهی بانگ کردند و کار ایشان بدان رسید که رامشگری پیشه گرفتند و این رود زنان هندوان گفته است که از آن نسب است. (مجمل التواریخ والقصص ). و از آن پس گرد پادشاهی بگردید و عدل کرد میان رعیت بر سان پدران. (مجمل التواریخ والقصص ). و بسیار کارها رفت تا پادشاهی مستخلص کرد و دشمنان برداشت و سوی برادر بازگشت. (مجمل التواریخ والقصص ). و هرمزد درماند کی از روم و عرب و خزروان و چهارسوی پادشاهی در وی طمع کرده بودند. (مجمل التواریخ والقصص ). کیخسرو گفت هیچ چیز در پادشاهی بر من گرامی تر از اسب نیست. (نوروزنامه ).
|| مدت سلطنت پادشاه : پادشاهی زو طهماسب پنج سال بود. پادشاهی گرشاسب نه سال بود. پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود. پادشاهی کیقباد صد سال بود. پادشاهی کیکاوس صد و پنجاه سال بود... (از عناوین شاهنامه ).
چو از پادشاهی شدش پنجسال
بگیتی سراسر نبودش همال
ششم سال آن دخت قیصر ز شاه
یکی کودک آورد مانند ماه.
فردوسی.
|| کرسی. پایتخت. عاصمه. و رجوع به پادشائی شود. این کلمه با مصادر داشتن ، کردن ،راندن صرف شود. || (ص نسبی ) منسوب به پادشاه : و طعامهم [ طعام اهل بلاد هرمز ] السمک و التمر المجلوب الیهم من البصرة و عمان و یقولون بلسانم «خرما و ماهی لوت پادشاهی » معناه بالعربیّة التمر و السمک طعام الملوک.
- بر خویشتن پادشاهی داشتن ؛ تملک. تمالک.تمالک نفس.

معنی پادشاهی به فارسی

پادشاهی
( صفت ) منسوب به پادشاه ملکی ملکانه : ضیافت پادشاهی .
سلطنت مکنت
[kingdom] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] کشوری که یک پادشاه یا ملکه بر آن حکومت می کند
[monarchy, kingship] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] نظامی سیاسی که در آن ریاست کشور، معمولاً به صورت موروثی، در دست یک نفر با عنوان شاه یا ملکه است متـ . سلطنت
[monarchic/ monarchical] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] مربوط به پادشاهی متـ . پادشاهانه، سلطنتی
( مصدر ) سلطنت کردن .
سلطنت کردن و چون او را وفات آمد دارا هنوز نزاده بود و مادرش پادشاهی می راند
[constitutional monarchy,limited monarchy] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] نظامی پادشاهی که در آن اختیارات پادشاه به آنچه در قانون اساسی یا قوانین کشور ذکر شده محدود است متـ . سلطنت مشروطه
[absolute monarchy,despotic monarchy] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] نظامی پادشاهی که در آن قانون اختیارات پادشاه را محدود نمی کند متـ . سلطنت مطلقه
[Middle Kingdom] [باستان شناسی] دوره ای در تاریخ مصر باستان از سلسلۀ یازدهم تا سیزدهم حدود 2008 تا 1630 ق.م متـ . دورۀ پادشاهی میانه
[New Kingdom] [باستان شناسی] دوره ای در تاریخ مصر باستان از سلسلۀ هجدهم تا بیستم حدود 1550 تا 1070 ق.م متـ . دورۀ پادشاهی نو
( مصدر ) پادشاهی راندن
پادشاهی راندن
[Old Kingdom] [باستان شناسی] دوره ای در تاریخ مصر باستان از سلسلۀ سوم تا هشتم حدود 2575 تا 2130 ق .م. متـ . دورۀ پادشاهی کهن عصر اهرام Pyramid Age

معنی پادشاهی در فرهنگ معین

پادشاهی
( ~.) [ په . ] ۱ - (حامص .) سلطنت ، ملکت . ۲ - ( اِ.) مملکت ، قلمرو. ۳ - مدت سلطنت . ۴ - تسلط ، چیرگی .

معنی پادشاهی در فرهنگ فارسی عمید

پادشاهی
۱. مربوط به پادشاه.
۲. (سیاسی) سلطنتی.
۳. (اسم) سمَت پادشاه.
۴. (حاصل مصدر) شاهی، سلطنت.

پادشاهی در دانشنامه اسلامی

پادشاهی
پادشاهی از شیوه های مسلط سیاسی و قدیمی ترین شکل حکومت به ویژه در شرق باستان بوده است و به طور مشخص در نظریه های مربوط به «طبقه بندی حکومتها» و «خاستگاه دولت» مورد بررسی اندیشه وران علوم سیاسی قرار می گیرد.
پادشاهی یا پادشائی، حاصل مصدر و پادشاه به کسر یا سکونِ «دال» از واژگان مرکب فارسی است. دهخدا پادشاه را همان واژه پهلوی پاتَخْشایْ (Pہtkhshہi) یا پاتَخشاهْ (Pہtkhshہh) به معنای خدیو و فرمانروا و معادل آن را در فارسیِ باستان (= هخامنشی) «پَتی خَشای ثیه» (Pati_ Khshہiya_ Thiya_) و «پَتی خشای» به معنای فرمانروای مقتدر می داند. در مقابل، ابن خلف تبریزی ، آن را از واژگان فارسی باستان و مرکب از «پاد» و «شاه» دانسته، بر اساس معانی متعدد پاد (= پاسبان، پائیدن، دارندگی) و شاه (= اصل، خداوند، داماد و هر چیزی که در سیرت و صورت از همتایان خود بهتر و بزرگ تر باشد) برای پادشاه معانی و وجه نامگذاری چندی یاد می کند؛ از جمله پاسبان بزرگ، به اعتبار اینکه سلاطین در راس حافظان مردم اند؛ اصل و خداوند ، با توجه به اینکه مردم نسبت به پادشاه فرع و او صاحب اختیار آنان است، و خداوند و دارنده تخت و اورنگ شاهی که از همه معانی مناسب تر است، بنابراین، رایج ترین معنای پادشاهی، سلطنت و فرمانروایی کردن است و گاه در معنایِ مجازیِ صاحب اختیار، دارای تسلط، خدا و مالک یک چیز نیز کاربرد دارد.
← معادل پادشاهی در زبان عربی
تاریخ سلطنت یک دست و پیوسته نیست. برای دستیابی به یک داوری دقیق، باید پادشاهی هر دوره را در چارچوب تاریخی خود آن قرار داد، بنابراین درباره انواع نظامهای سلطانی، خاستگاه پادشاهی و آنچه که مقوّمات سلطنت و خصایص شهریاری خوانده می شود، نمی توان به نظریه عمومی و قابل انطباق بر همه نظامها و گونه های پادشاهی در ادوار مختلف تاریخی دست یافت. نظامهای سلطنتی در طول تاریخ و متاثر از شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعی، گونه های متفاوتی به خود دیده و بر اساس معیارهای گوناگون، دسته بندی مختلفی از آن ارائه شده است. اهداف سلطنت، میزان سهیم کردن مردم در حکومت ، مطلق و مقید بودن قدرت شاه و موروثی و انتخابی بودن وی، معیارهایی هستند که در دسته بندی گونه های پادشاهی به چشم می خورند.
← نظریه باستانی و کلاسیک ارسطو
زمان و چگونگی پیدایش پادشاهی از نظر تاریخی چندان روشن نیست و نظریه های خاستگاه دولت به سبب فقدان داده های معتبر تاریخی، اغلب زاییده تاملات نظری است. در این میان نظریه «خاستگاه الهی» دولت شاید کهن تر از نظریه های دیگر باشد. بر اساس این نظریه، دولت، آفریده خداوند ، شاه نایب و نماینده او ومردم موظف به اطاعت از سلطان و احترام به وی هستند. کسی فراتر از شاه نیست و فرمان او قانون، همه کارهایش بر حق و نافرمانی وی مخالفت با اراده خداوند و گناه است.
← نظریه خاستگاه الهی
...
پادشاهی مسجد، (تلفظِ محلی: بادشاهی مسجد) یا مسجدِعالمگیری، در لاهور قرار دارد.
ظرفیت این مسجد ۰۰۰، ۷۵ تن و مساحتش ۱۴۳ر۸۶۳، ۳۳ مترمربع است و از بزرگ ترین مساجد جهان به شمار می آید.
احداث پادشاهی مسجد
احداث این مسجد در لاهور به فرمان اورنگ زیب عالمگیر (حک: ۱۰۶۸ـ ۱۱۱۸) و با اختصاص سه میلیون (سی لک) روپیه برای آن آغاز شد. در ۱۰۸۴ برادر رضاعی اورنگ زیب، مظفرحسین معروف به فدائی خان کوکه، بنای مسجد را به پایان رسانید (کتیبه فارسی بالای درِ ورودی به خط ثلث و نستعلیق ).
ساختار مسجد
بنای مسجد بر روی صفه ای بلند با یک رشته پلکان، تقلیدی از مسجد جمعه شاهجهان آباد در دهلی است.
← بنای اصلی
...پادشاهی در دانشنامه ویکی پدیا

پادشاهی
پادشاهی، شاهنشاهی یا سلطنت (به انگلیسی: Monarchy) شکلی است از نظام حکومتی که در آن فردی به عنوان رئیس کشور به نام پادشاه (ملک) یا شهبانو (ملکه) دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد. هگل ایران زمین را نخستین دولت شاهنشاهی می نامد.مشروعیت پادشاه با توجه به معنای خاص دینی و نمادی مقامش ممکن است منزلت «پدر» ملت را به او بدهد.
پادشاهی موروثی: به طور معمول فرزند بزرگتر بعد از پدر شاه می شود.
پادشاهی انتخابی: این نوع پادشاهی به گذشته ها تعلق دارد؛ و پادشاه را انتخاب می کرده اند.
پادشاهی استبدادی: پادشاه حرف اول و آخر را می زد و خود او رئیس دولت بود.
پادشاهی محدود: که آن را مشروطه سلطنتی هم می گویند نوعی است که قانون اساسی قدرت های آن را محدود می کند.
فرمانروایی پادشاهی یا به صورت پادشاهی مطلقه به معنای حکومت بی مهار شاه یا به صورت پادشاهی مشروطه به معنای حکومتی که در آن رئیس کشور پادشاه است، اما پادشاهی که در عین داشتن نقش های مهم رسمی و تشریفاتی، تنها در موارد محدود و معین نقشی در حکومت دارد می باشد. در بسیاری از حکومت های مشروطه مجلس نقش اصلی در نظارت امور را دارد و نخست وزیر که با تأیید پادشاه انتخاب می شود، امور اجرایی و تصمیمات اصلی را اخذ می کند. شکل خاص این نوع حکومت را در بریتانیای کبیر می توان دید که سلطنت نقش نسبتاً تشریفاتی در ادارهٔ امور دارد. پادشاهی را می توان به شکل های موروثی، انتخابی، استبدادی و محدود یا مبتنی بر قانون اساسی تقسیم کرد.
معمولاً جانشینی ارثی را صفت ویژهٔ نظام پادشاهی می دانند، اما پادشاه ممکن است انتخابی باشد یا روا باشد که شاه جانشین خود را آزادانه تعیین کند یا با فالزنی یا قرعه شاه را انتخاب کنند.
امپراتوری به گونه ای از حکومت پادشاهی گفته می شود که دارای سرزمین هایی پهناور باشد که در این سرزمین ها مردمانی با نژاد و فرهنگ و زبان متفاوتی زندگی می کنند به شخصی که در راس حکومت امپراتوری قرار دارد امپراتور گفته می شود امروزه دیگر نظام امپراتوری در جهان وجود ندارد و همه ی آنها در جریان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و اتفاقات پس از آن از میان رفتند.
عکس پادشاهی
پادشاهی (انگلیسی: The Kingdom) فیلمی در ژانر اکشن به کارگردانی پیتر برگ است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. فیلم دورادور بر اساس روایت بمب گذاری برج های خبر و بمب گذاری های چهار مجتمع در ریاض به سال ۲۰۰۳ می باشد. فیلم در ایالات متحده به تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ اکران شد.
کولبی پارکر جونیور
کوین استیت
پادشاهی آراگون یک کشور پادشاهی قرون وسطا و ابتدای مدرن در شبه جزیره ایبری بود که امروزه بخش های خودمختار آراگون، در اسپانیا را تشکیل می دهد و نباید با بخش بزرگتر تاج آراگون اشتباه گرفته شود که شامل قلمروی بخش های بارسلونا و بخش های کاتالونیا، پادشاهی والنسیا، پادشاهی موخورکا، و سرزمین های دیگری که امروز جزو فرانسه، ایتالیا، و یونان هستند.
فهرست شهرهای اسپانیا
پادشاهی آرل (انگلیسی: Kingdom of Arles) یک قلمرو بود که در سال ۹۳۳ با ادغام پادشاه بالا و پایین بورگوندی تحت پادشاهی رودلف دوم تأسیس شد. پادشاهی پس از تعیین محل اقامتگاه پادشاه در آرل نامگذاری شد. این نام جایگزین برای عنوان "پادشاهی دو بورگوندی یا به عنوان "پادشاهی دوم بورگوندی"، در مقایسه با پادشاهی بورگوندی قدیم بود.
فرانسه
ایتالیا
سوئیس
قلمرو آن از دریای مدیترانه تا رودخانه راین بالا در شمال، تقریباً منطبق با مناطق فرانسوی پروونس-آلپ-کوته دیزور، رون-آلپ و فرانس-کمت، و همچنین سوئیس غربی است. آن را تا سال ۱۰۳۲ توسط پادشاهان مستقل اداره می شد و پس از آن در امپراتوری مقدس روم قرار گرفت.
مختصات: ۴۳°۲۱′۴۵″ شمالی ۵°۵۰′۳۵″ غربی / ۴۳٫۳۶۲۵۰°شمالی ۵٫۸۴۳۰۶°غربی / 43.36250; -5.84306
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Asturias
پادشاهی آستوریاس (به لاتین: Regnum Asturorum) دولتی قرون وسطایی بود که در ۷۱۸ میلادی در شمال شبه جزیرهٔ ایبری توسط مهاجران ویزیگوت به رهبری پالاگیوس آستوریا برپا شد. این اولین حکومت مسیحی بود که پس از ورود اسلام به اسپانیا به وجود آمد. در ۷۲۲ میلادی، پالاگیوس نیروهای خلافت بنی امیه را در نبرد کووادونیا شکست داد و راهی چندصدساله برای سقوط اندلس را گشود.
نشان
آلانیا پادشاهی قرون وسطایی ایرانی های آلانی (پیشینیان اوستی-آسی های امروز) هستند که در شمال قفقاز رشد و نمو کردند. این مردم امروزه در منطقه چیرکسیا و شمال اوستیا-آلانیای امروزی قرار دارند که از خزرها استقلال داشتند، تا زمانی که توسط حمله مغول در ۱۲۳۸–۳۹ میلادی ویران شدند. پایتخت آنها مقس بود و آنها بر در الان بر جاده ابریشم تسلط داشته بودند.
Wikipedia contributors. (2018, April 15). Alania. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:43, May 11, 2018, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alania&oldid=836573922
آلبا لونگا شهرستان باستانی در منطقه لاتیوم، در مرکز ایتالیا، ۱۹ کیلومتری جنوب شرقی رم، در کوه آلبان هیلز بود. مؤسس و رئیس لیگ لاتین، آن را با رم در سراسر اواسط قرن ۷ قبل از میلاد تخریب کرد. این شهرستان حکومت مستقلی بود ولاتین ها در آنجا می زیستند. این کشور در نهایت توسط رومیان فتح شد.
ویکی پدیا انگلیسی
پادشاهی آلتاوا (انگلیسی: Kingdom of Altava) یا حکومت مائورو-رومی الجزایر، یکی از از حکومت مستقل مسیحی و بربر-رومی در منطقه الجزایر امروزی بنا نهاده شده بود. این حکومت به ترتیب توسط ماسونا (۵۰۸)، ماستیگاس (۵۳۵–۵۴۰)، گارمول (۵۶۰–۵۷۹) و کیسله (۶۸۰–۶۹۰) اداره می شد.
کاهنه
کسیله بن لمزم
زهیر بن قیس بلوی
حکومت آلتاوا در الجزایر امروزی از قرن ۴ میلادی تا مرگ آخرین پادشاه این حکومت، کسیله بن لمزم، در سال ۶۹۰ میلادی حکومت می کرد که به حکومت مائورو-رومی نیز معروف است. اولین شاه این حکومت، ماسونا بود که یکی از مهمترین حکام و معروف این حکومت است که در نوشته های غربی شرح های زیادی از وی و بخصوص پایتختش، آلتاوا (اولاد میمون امروزی) نوشته اند. از دیگر حکام مشهور این پادشاهی، کسیله بن لمزم است که آخرین پادشاه این سلسله بود که در سال ۶۹۰ میلادی کشته شد. وی به خاطر مقاومت کردن در مقابل لشکر امویان که قصد گشایش مغرب عربی را داشتند، معروف است. وی سرانجام پس از مقاومت های فراوان، در سال ۶۹۰ میلادی در مقابل زهیر بن قیس بلوی در نبرد محما (نزدیکی قیروان) شکست خورد و کشته شد ولی با مرگ او، مقاومت های شدیدی در مقابل اعراب مهاجم در مغرب عربی شکل گرفت که معروف ترین آنها ملکه رومی-بربری قبیله جروا به نام کاهنه بود که توانست به موفقیت هایی کوتاه مدت دست بابد اما سرانجام در سال ۷۰۹ میلادی به طور کامل توسط لشکر امویان، نابود شدند.
پادشاهی آلمان(به لاتین: Regnum Teutonicum) نظامی بود مشتق شده از قلمرو فرانک ها در بخش بزرگی از اروپای غربی.
این پادشاهی مانند بسیاری از پادشاهی های قرون وسطایی آمیزه ای ناهمگون از سرزمین های کوچک پیشتر مستقل و مردمان گوناگون بود. پیش زمینهٔ تشکیل پادشاهی آلمان با پیمان وردون در ۸۴۳ میلادی و سپس برپایی فرانک خاوری بود.
کارولنژی ها تا سال ۹۱۱ میلادی بر این سرزمین فرمان می راندند، آنگاه برای چندی پادشاه از میان بزرگان کشور -و البته توسط خود این بزرگان- برگزیده می شد. با تاج گذاری اتوی بزرگ در ۹۶۲ میلادی به عنوان امپراتور پایه های برپایی امپراتوری مقدس روم -که از ۹۵۱ ایتالیا و از ۱۰۳۲ بورگونی را هم در برمی گرفت- گذاشته شد.
عنوان شاه ژرمن ها(به لاتین: rex teutonicorum) نخستین بار در اواخر سدهٔ یازدهم میلادی از سوی پاپ گرگوری هفتم به کار رفت. در سدهٔ دوازدهم میلادی که امپراتور از طریق امرای انتخابگر برگزیده می شد از لقب شاه رومیان استفاده می شد.
پادشاهی آنگلیای شرقی (به انگلیسی: Kingdom of East Anglia) یک منطقهٔ مسکونی در بریتانیا است که در جزایر بریتانیا واقع شده است. امروزه به عنوان پادشاهی شرق انگلیس شناخته می شود، این پادشاهی در قرن ششم میلادی پس از اسکان آنگلو-ساکسون ها در بریتانیا شکل گرفت. ووفینگاس در قرون هفتم و هشتم، در این نواحی حکومت کرد اما در سال ۷۹۴ به دست مرسیا افتاد و در سال ۸۶۹، توسط دانمارک ها فتح شد. ادوارد پدر، این سرزمین را فتح کرد و در نهایت به سال ۹۱۸ به پادشاهی انگلستان پیوست.
پادشاهی آیوتایا (تایلندی: อยุธยา) یک پادشاهی در تایلند بود که بین سال های ۱۳۵۱–۱۷۶۷ ادامه داشت.
Ayutthaya (1463-1666)Lopburi (1666-1688) Ayutthaya (1688-1767)
Minority: هندوئیسم، Roman Catholic، شیعه، سنی
تخت پادشاهی که با نام های اورنگ پادشاهی، تخت سلطنت، سریر، اریکه یا تاج وتخت صندلی ویژه پادشاه است.داریوش کبیر بر تخت پادشاهی
تخت پادشاهی آنچنان اهمیتی دارد که کلمه «تخت پادشاهی» یا «تاج و تخت» برای اشاره به اصل حکومت پادشاهی نیز به کار می رود.
داریوش کبیر بر تخت پادشاهی
جام پادشاهی یک سری رقابت در ورزش سپک تاکرا است که هر ساله با حضور قدرت های اول این رشته در کشور تایلند برگزار می شود و در حکم مسابقات قهرمانی جهان سپک تاکرا می باشد.
این رقابت ها به افتخار پادشاه تایلند برگزار می گردد. هر تیم از ۳ بازیکن تشکیل می شود و برنده نهایی هر مسابقه تیمی است که ۲و بازی از ۳ بازی رودرروی پشت سرهم را پیروز شود.
جنگ های سه پادشاهی به مجموعه ای از جنگ ها گفته می شود که از سال ۱۶۳۹ تا ۱۶۵۱ در انگلستان، اسکاتلند و ایرلند رخ داد و پس از این مجموعه از جنگ ها این سه پادشاهی به زیر سلطهٔ یک حکمران به نام چارلز دوم انگلستان درآمدند. حاصل جنگ های سه پادشاهی که معروف ترین آن ها جنگ های داخلی انگلستان می باشد، بازگرداندی پادشاهی انگلیسی و ادامه سلطنت دودمان استوارت بود.
بریتانیا
انگلستان
بازگرداندی پادشاهی انگلیسی
مجموعه جنگ های سه پادشاهی شامل جنگ اسقف ها از سال ۱۶۳۹ و ۱۶۴۰، جنگ داخلی اسکاتلند از سال ۱۶۴۴-۱۶۴۵، شورش ایرلند در سال ۱۶۴۱ و تشکیل دولت خودگردان ایرلند و بقای آن از سال ۱۶۴۲-۱۶۴۹، فتح ایرلند توسط کرومولیان در ۱۶۴۹ پس از جنگ یازده ساله و جنگ های اول، دوم و سوم داخلی انگلیس از سال های ۱۶۴۲-۱۶۴۶، ۱۶۴۸-۱۶۴۹ و ۱۶۵۰-۱۶۵۱ که حاصل جنگ های داخلی انگلیس پیروزی پارلمان انگلیس و اعدام چارلز یکم انگلستان به دستور پارلمان در آن زمان بود.
خاندان پادشاهی، خاندان سلطنتی یا دودمان سلطنتی (به انگلیسی: Royal house) متشکل از حداقل یک نفر است، اما معمولاً متشکل از پادشاهانی که با یکدیگر نسبت دارند، و همچنین شاهزادگان غیر حاکم و همسران آنها است. پادشاهانی از همان قلمرو که نسبتی به یکدیگر ندارند معمولاً متعلق به خاندان مختلف می باشند، و هر یک از این خاندان ها نام خاص خود را دارد که آن را از دیگر خاندان های تعیین شده متمایز می سازد. دقیق تر، یک «خاندان سلطنتی» سلسله ای است که اعضای آن با در دست داشتن عنوان پادشاه یا ملکه بر کشور حکمرانی می کنند.
عاشقانه سه پادشاهی (به چینی: 三國演義، 三国演义)(به انگلیسی: Romance of the Three Kingdoms) یک رمان تاریخی چینی، نوشته لو گوان ژانگ در سده ۱۴ میلادی است. این داستان بر اساس رخدادهای سال های پایانی سلسله هان و دوره سه امپراتوری در چین، یعنی سال های ۱۶۸ تا ۲۸۰ میلادی، نوشته شده است.
Hsia, Chih-tsing,"The Romance of the Three Kingdoms," in The Classic Chinese Novel: A Critical Introduction (1968) rpr. Cornell East Asia Series. Ithaca, N.Y. : East Asia Program, Cornell University, 1996.
Luo, Guanzhong (2002) . Romance of the Three Kingdoms. 1. English translation by Charles H. Brewitt-Taylor, Introduction by Robert E. Hegel. Singapore: Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-3467-4.
Luo, Guanzhong (2002) . Romance of the Three Kingdoms. 2. English translation by Charles H. Brewitt-Taylor, Introduction by Robert E. Hegel. Singapore: Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-3468-1.
Luo, Guanzhong (2006). Three Kingdoms. English translation by Moss Roberts, Introduction by Shi Changyu. Beijing: Foreign Language Press. ISBN 7-119-00590-1.
Li Chengli. Romance of the Three Kingdoms (illustrated in English and Chinese) (2008) Asiapac Books. شابک ‎۹۷۸-۹۸۱-۲۲۹-۴۹۱-۳
Besio, Kimberly Ann and Constantine Tung, eds. , Three Kingdoms and Chinese Culture. Albany: State University of New York Press, 2007. شابک ‎۰۷۹۱۴۷۰۱۱۳. Essays on this novel's literary aspects, use of history, and in contemporary popular culture.
Luo, Guanzhong (2014). The Three Kingdoms. 1. English translation by Yu Sumei, Edited by Ronald C. Iverson. Singapore: Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-4393-5.
Luo, Guanzhong (2014). The Three Kingdoms. 2. English translation by Yu Sumei, Edited by Ronald C. Iverson. Singapore: Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-4394-2.
Luo, Guanzhong (2014). The Three Kingdoms. 3. English translation by Yu Sumei, Edited by Ronald C. Iverson. Singapore: Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-4395-9.
افسانه های مربوط به رومانس سه پادشاهی تا قبل از اینکه به صورت کتبی نوشته شوند، در قالب داستان های شفاهی و سینه به سینه موجود بودند. در این داستان های محبوب، شخصیت ها خصوصیات اغراق آمیز بخود گرفته، گاهی به صورت موجودات فناناپذیر و مافوق الطبیعه با توانایی های جادویی در می آیند. این داستان ها با تمرکزی که بر روی چینی های نژاد هان داشتند، در دورهٔ تسلط امپراتوران مغول سلسله یوان محبوب شدند. با آمدن سلسله مینگ، علاقه به نمایشنامه و رمان باعث گسترش هر چه بیشتر این داستان شد.
اولین تلاش برای به تحریر کشیدن این داستان ها توسط سانگوژی پینگخوا صورت گرفت؛ که به نام داستان سانگوژی زمانی بین سال های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ منتشر شد. در این نسخه عناصر افسانه، جادو و رادمردی درهم آمیخته شده اند تا طبقهٔ برزگر را بخود جذب کند. عناصر کارما و تناسخ نیز به این اثر افزوده شدند.
رومانس سه پادشاهی را به طریق اولی به لو گوان ژانگ نسبت می دهند که احتمالاً بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ (اواخر سلسهٔ یوان و اوائل سلسلهٔ مینگ) می زیسته است. عده ای از صاحب نظران بر اساس خصوصیات این اثر (کتابت آن)، منشأ آن را نیمهٔ دوم قرن پانزدهم (اواسط مینگ) ذکر می کنند. این نظریه تا حد زیادی در کتاب چهار شاهکار دورهٔ مینگ اثر اندرو پلکس، بسط پیدا می کند. این داستان مقداری به زبان عامیانه و مقداری هم به زبان چینی کلاسیک نوشته شده است و به مدت ۳۰۰ سال رسم الخط استاندارد چین محسوب می شد. نویسنده از مدارک تاریخی بهرهٔ زیادی می برد مانند: کتاب حوادث سه پادشاهی گردآوری شده توسط چن شو، که رخدادهای مربوط به شورش دستار زرد در سال ۱۸۴ تا اتحاد سه پادشاهی تحت حاکمیت سلسله جین را در بر می گیرد. داستان همچنین حاوی آثاری از شعر سلسله تانگ، اپراهایی از سلسلهٔ یوان و همین طور برداست های خود نویسنده از المانهایی همچون پرهیزکاری و مشروعیت است. نویسنده دانشش از تاریخ را با قدرت ذاتی خود در داستانسرایی ترکیب و پردهٔ عظیمی از شخصیت ها را به وجود آورده است. این داستان در ابتدا در ۲۴ مجلد عرضه شد. تا سال ۱۵۲۲ که برای اولین بار تحت عنوان سانگوژی تانگسو یانی به چاپ رسید، با دست نوشته و منتشر می شد. در سال های حاکمیت کانگ زی از سلسله چینگ، مائو لون و پسرش مائو زونگ گانگ، داستان را تا حد زیادی ویرایش کرده آن را در ۱۲۰ قصل گنجانده و عنوان آن را نیز به سانگوژی یانی تقلیل دادند. تعداد حروف از ۹۰۰۰۰۰ به ۷۵۰۰۰۰ کاهش پیدا کرد؛ ویرایش قابل توجهی نیز در جهت روانی بیان به عمل آمد و استفاده از اشعار سوم شخص کاهش پیدا کرد و ابیات متعارف تبدیل به قطعات آهنگینتر شدند؛ عبارات زیادی که در مدح و تمجید از مشاوران سائو سائو و فرماندهان بودند از میان رفتند. محققان همچنین بحث های زیادی را در مورد نگرش ضد سلسله چینگ یا جانبداری مائو از این خاندان داشته اند. نسخه های قبلی داستان تقریباً به صورت کامل جای خود را به نسخهٔ مائو دادند که ار نظر ادبی اثر برجسته تری محسوب می شود.
دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی (به انگلیسی: Jurassic World: Fallen Kingdom) یک فیلم آمریکایی در ژانر علمی-تخیلی و اکشن است که در سال ۲۰۱۸ اکران شد. کارگردانی فیلم را خوان آنتونیو بایونا برعهده دارد. دنیای ژوراسیک ۲ ادامه فیلم دنیای ژوراسیک می باشد و در مجموع پنجمین قسمت از مجموعه فیلم های پارک ژوراسیک محسوب می شود.
خوان آنتونیو بایونا قراراست تولید دنباله فیلم دنیای ژوراسیک را از ماه فوریه ۲۰۱۷ آغاز کند و بخش هایی از فیلمبرداری قرار است مانند نسخه اول در هاوایی انجام شود، ۲۳ سال پیش نیز فیلم پارک ژوراسیک در همین مکان فیلمبرداری و تولید شد. با این حال بخش زیادی از فیلمبرداری قرار است در لندن انجام شود.
دنیای ژوراسیک ۲ ادامه فیلم قبلی را روایت می کند در جزیره ای که دایناسورها در آن قرار دارند یک آتشفشان فعال شده است، فعالان محیط زیست از کنگره آمریکا می خواهند تا جان دایناسورها را نجات دهد، اما کنگره قبول نمی کند.بنجامین لاکوود(جیمز کرامول) که به همراه جان هموند بنیان گذار این روش تحقیقی بوده است از کلیر دیرنینگ(برایس دالاس هاوارد) می خواهد تا به جزیره برود و به نجات جان دایناسورها کمک کند.کلیر با اوون گریدی(کریس پرت) دیدار می کند و از او می خواهد تا به جزیره برگردند، اوون با اکراه این درخواست را می پذیرد.
وقتی آن ها به جزیره می روند با خیانت افرادی که از سوی لاکوود به کار گرفته شدند مواجه می شوند و در حالی که آن نیروها می خواهند تا اوون و کلیر و همراهانشان را در جزیره رها کنند آن ها مخفیانه وارد کشتی می شوند و همراه دایناسورها به شهر باز می گردند.از طرفی نوهٔ لاکوود که میسی نام دارد متوجه می شود که الی مایلز که دستیار لاکوود است می خواهد دایناسورها را به افراد بفروشد و به پدربزرگش خیانت کند.وقتی لاکوود از مایلز در این باره می پرسد و می خواهد تا خودش را تحویل دهد مایلز لاکوود را می کشد.
دورهٔ پنج سلسله و ده پادشاهی (۹۰۷–۹۶۰ میلادی) دورهٔ ملوک الطوایفی در چین بود. در این دوره حکومت های مختلفی بر این سرزمین فرمان می راندند. این دوره مابین سقوط تانگ و تأسیس سونگ می باشد. در این دوره، در شمال چین، حکومت ها به نوبت جانشین یکدیگر می شدند اما در جنوب چین ده دولت متفاوت هم زمان حکم می راندند.
سلسله لیانگ جدید (۹۰۷–۹۲۳ میلادی)
سلسله تانگ جدید (۹۲۳–۹۳۶ میلادی)
سلسله جین جدید (۹۳۶–۹۴۷ میلادی)
سلسله هان جدید (۹۴۷–۹۵۱ میلادی)
سلسله ژو جدید (۹۵۱–۹۶۰ میلادی)
این دولت ها عبارتند از:
فرمانروایی سه امپراتور، دوره ای است از تاریخ چین که به فروپاشی امپراتوری هان و آشوب کلاه زردها در ۱۸۴ (میلادی) برمی گردد. در این دوره سه حکومت بر سرزمین چین فرمانروایی می کردند.
امپراتوری شو در جنوب غربی چین با پادشاهی لیوبی
امپراتوری وی در شمال چین با پادشاهی سائو سائو
امپراتوری وو در جنوب شرقی چین با پادشاهی سون کوان
این سه امپراتوری با یکدیگر نیز می جنگیدند به طوری که دو امپراتوری وو و شوهان علیه وی متحد شده و در جنگ بزرگ صخره سرخ (چی بی) امپراتوری وی را شکست دادند ولی در نهایت بعد چندین دهه امپراتوری وی توانست امپراتوری شو و سپس امپراتوری وو را شکست داده و سرزمین آن ها را به خاک خود ضمیمه کند.
«شوالیه هفت پادشاهی» (به انگلیسی: A Knight of the Seven Kingdoms) دومین قسمت از فصل هشتم مجموعه تلویزیونی بازی تاج وتخت و به طور کلی شصت و نهمین قسمت پخش شده از این مجموعه است. این قسمت توسط بریان کاگمن نوشته شد و توسط دیوید ناتر کارگردانی شد و در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ از شبکه تلویزیونی اچ بی او به نمایش درآمد. مدت زمان این قسمت ۵۸ دقیقه است.
ریچارد دورمر در نقش بریک دوندارین
بن کرمپتون در نقش ادیسون تولت
دانیل پورتمن در نقش پادریک پین
بلا رمزی در نقش لیانا مورمنت
روپرت ونسیتارت در نقش یون رویس
ریچارد رایکرافت در نقش استاد ولکان
مگان پارکینسون در نفش آلیس کارستارک
سیموس او'هارا
ستاز نائیر در نقش قونو
بیا گلنسی
لوسی مک کانل
کانر مگوایر
توماس فینگان
لوگان واتسون در نقش سم
فین واتسون در نقش سم
فیونوالا مورفی
رزا فریزر در نقش دختری با صورت زخمی
داستان با محاکمه جیمی لنیستر توسط دنریس تارگرین شروع می شود. سِر جیمی با اجازه سانسا استارک و ضمانت برین تارث در وینترفل می ماند. جیمی از برن استارک به خاطر پرت کردن وی از بالای قلعه عذرخواهی می کند و برن نیز قبول می کند.
تیان گریجوی به وینترفل می آید تا در کنار شمالی ها مبارزه کند. تورموند جاینتسبین به وینترفل می رسد و به جان اسنو خبر رسیدن وایت واکرها را می دهد. جان اسنو به همراهی دیگران تشکیل جلسه می دهند و قرار می شود برن خود را طعمه ای برای کشتن شاه شب قرار دهد.
درحالی که تیریون لنیستر به همراه جیمی گفتگو می کنند، لیدی برین وارد می شود، جیمی او را شوالیه هفت پادشاهی می کند و پس از آن پادریک شروع به خواندن آواز می کند.
عاشورا خانه پادشاهی از اماکن تاریخی در حیدرآباد هند است که در دوران قطب شاهیان توسط محمد قلی قطب شاه برای عزاداری ماه محرم ساخته شد. هم اکنون نیز مراسم عزاداری محرم در این مکان برگزار می گردد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های پادشاهی

پادشاهی (سلطنت) شکلی است از نظام حکومتی که در آن فردی به عنوان رئیس کشور به نام پادشاه یا ملکه دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد.
• «نصیحتِ پادشاهان کردن کسی را مسلّم بود که بیمِ سر ندارد یا امیدِ زر.» ؛ گلستان ، باب هشتم در آداب صحبت ، بخش ۹۵ -> سعدی
• «اگر پادشاه به دادگری گرایش داشته باشد، مردمش به او گرایش خواهند داشت.» برگرفته از «التمثیل والمحاضرة» باب اول، نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، ص ۱۷، چاپ مصر، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی -> اردشیر بابکان
• «پادشاهان بر همه چیز جز سه چیز ناشکیبا هستند: افشای راز ، تهمت زدن به فرمانروایان و تعرّض به حرم.» برگرفته از «التمثیل والمحاضرة» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، ص ۱۷، چاپ مصر، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی -> هارون الرشید‏
• « ما همچون آتش هستیم. هر کس به آن نزدیک شود ، زیان بیند؛ و آن کس از آن دور شود ، سودی نمی بیند». برگرفته از « الاعجاز والایجاز » نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی ، ص ۵۴ ، به سعی اسکندر آصاف ، چاپ مصر ، بازگذاری شده در ویکی نبشتۀ عربی -> هرمز یکم
• «چهار چیز است که مرز ندارد: دین و مرض و آتش و سلطنت .» به نقل از زکریا قزوینی در «آثار البلاد و اخبار العباد/ اقلیم رابع / سرخس » (نگاشته به سال ۶۷۴ق/ ۱۲۷۵م) -> احمد بن طیب سرخسی

ارتباط محتوایی با پادشاهی

پادشاهی در جدول کلمات

پادشاهی از خوارزمشاهیان
تکش
اولین سلسله پادشاهی ایران
ماد
سلسله پادشاهی در تاریخ ایران
هخامنشیان
کشوری پادشاهی در جنوب آفریقا
لسوتو
از دور ه های پادشاهی در ایران
قاجار

معنی پادشاهی به انگلیسی

sovereignty (اسم)
قدرت ، سلطه ، پادشاهی ، حق حاکمیت
kingdom (اسم)
کشور ، پادشاهی ، قلمرو پادشاهی
regality (اسم)
قلمرو ، شاهی ، پادشاهی

معنی کلمه پادشاهی به عربی

پادشاهی
امبراطور , مملکة
تاج
الحکم الملکي
خزينة عامة

پادشاهی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مهری ١٩:٠١ - ١٣٩٥/١١/٣٠
شهریاری
|

سمیه صداقت ٠٧:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
کیی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پادشاهی در جدول   • حکومت پادشاهی و سلطنتی در جدول   • معنی پادشاهی   • اسامی کشورهای پادشاهی جهان   • نام دیگر پادشاهی   • پادشاهی مشروطه   • پادشاهی مطلقه   • مفهوم پادشاهی   • تعریف پادشاهی   • معرفی پادشاهی   • پادشاهی چیست   • پادشاهی یعنی چی   • پادشاهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پادشاهی
کلمه : پادشاهی
اشتباه تایپی : ~hnahid
آوا : pAdeSAhi
نقش : اسم
عکس پادشاهی : در گوگل


آیا معنی پادشاهی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )