انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1095 100 1

پارسی

/pArsi/

مترادف پارسی: ایرانی، عجم، فارسی، زبان فارسی، زرتشتی

متضاد پارسی: تازی، ترک

معنی پارسی در لغت نامه دهخدا

پارسی. (ص نسبی ) منسوب به ایالت پارس. فارسی :
ز سیمین و زرین شتروار، سی
طبقها و از جامه ٔ پارسی.
فردوسی.
|| اهل فارس. مردم فارس. || ایرانی. اهل ایران : سلمان پارسی :
ز رومی و مصری و از پارسی
فزون بود مردان چهل بار سی.
فردوسی.
بدو گفت رو پارسی [ بهرام چوبینه ] را بگوی
که ایدر بخیره مریز آبروی.
فردوسی.
هر آنکس که او پارسی بود گفت
که او [ اسکندر ] را جز ایران نباید نهفت
چو ایدر بود خاک شاهنشهان
چه تازید تابوت گرد جهان.
فردوسی.
ز رومی و از مردم پارسی
بدان کشتی اندر نشستند سی.
فردوسی.
نخستین صد و شصت پیداوسی
که پیداوسی خواندش پارسی.
فردوسی.
و آنچه از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده است شش باب است. (کلیله و دمنه ). || زرتشتی : گرزمان ، پارسیان گویند عرش است و شاعران گویند آسمان است. (لغت نامه ٔ اسدی ). || زبان مردم پارس. زبان مردم ایران. رجوع به پارسی (زبان ) شود. || پیرو زرتشت ساکن هند .

پارسی. (اِخ ) (زبان...) یکی از لهجات قدیم ایران از ریشه ٔ هندواروپائی که بزبان سانسکریت شباهت تام دارد و در زمان هخامنشی زبان درباری محسوب میشده است و آنرا لهجه ٔ پارسی باستانی و فرس قدیم نامند. رجوع به پارسی باستانی (زبان ) شود. || زبان عمومی مردم ایران در دوره ٔ اسلامی. زبان ادبی ملت ایران عهد اسلامی. زبان فارسی :
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی.
فردوسی.
گر پارسا زنی شنود شعر پارسیش
و آن دست بیندش که بدانسان نوا زنست
آن زن ز بینوائی چندان نوا زند
تا هر کسیش گوید کین بی نوا زنست.
یوسف عروضی.
بلفظ پارسی و چینی خماخسرو
بلحن مویه ٔ زال و قصیده ٔ لغزی.
منوچهری.
بونصر مشکان نامه بخواند و بپارسی ترجمه کرد. (تاریخ بیهقی ). استادم [ بونصر مشکان ] دو نسخت کرد این دونامه را... یکی بتازی سوی خلیفه و یکی بپارسی به قدرخان. (تاریخ بیهقی ). نسخت بیعت و سوگندنامه بفرستادم بپارسی کرده بود. (تاریخ بیهقی ).

معنی پارسی به فارسی

پارسی
۱ - زبان مردم پارس ربان مردم ایران فارسی و آن شامل سه زبانست : پارسی باستان پارسی میانه ( پهلوی ) پارسی نو ( فارسی بعد از اسلام ) . ۲ - زبان عمومی مردم ایران در دورهاسلامی زبان ادبی ایرانیان پس از اسلام دری .
منسوب به پارس، اهل پارس، ازمردم پارس
( صفت ) ۱ - منسوب به پارس فارسی . ۲ - از مردم پارس اهل پارس فارسی . ۳ - ایرانی اهل ایران . ۴ - زرتشتی مخصوصا زرتشتی مقیم هندوستان . جمع : پارسیان . ۵ - زبان مردم پارس فارسی ( بمعنی خاص ) . ۶ - زبان مردم ایران فارسی یا پارسی باستان . یا پارسی دری . یا پارسی میانه . یا پارسی نو . یا ماههای پارسی . دوازده ماه سال شمسی ایرانیان فروردین ماه اردیبهشت ماه خردادماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه آذر ماه دی ماه بهمن ماه اسفندارمذماه . یا روزهای پارسی . سی روز ماه شمسی ایرانیان: (هر مزد بهمن اردیبهشت شهریور اسفندار مذ خرداذ مرداد دی باذر آذر آبان خور ماه تیر گوش دی بمهر مهر سروش رشن فروردین بهرام رام باذ دی بدین دین ارد اشتاذ آسمان زامیاد مهر اسفند انیران .)
منسوب به ایالت پارس فارسی یکی از لهجه های قدیم ایرانی
[ گویش مازنی ] /paarsi/ از توابع دهستان ولوپی شهرستان سوادکوه
زبان رایج روزگار هخامنشیان که نمونهای از آن در کتیبه های پادشاهان این خاندان به خط میخی در دست است . این کتیبه ها در سرزمینای مختلف چون مرغاب تخت جمشید نقش رستم شوش بیستون همدان الوند وان ( در ارمنستان ) سوئز ( در مصر ) موجود است . کتیبه بیستون از داریوش بزرگ از بزرگترین کتیبه های جهان به شمار میرود و در آن از پیش آمدهای چهار و پنج سال نخستین از شهریاری داریوش سخن رفته است . شاهنشاهان هخامنشی که نوشته ای از خود به جای گذارده اند اینانند : کوروش بزرگ داریوش بزرگ خشایارشا اردشیر اول داریوش دوم اردشیر دوم و اردشیر سوم خط میخی پیش از آغاز میلاد مسیح از میان رفت و جای خود را به خط آرامی داد و فراموش شد .
یکی از لهجات کهن ایران
( اسم صفت ) مردم پارسی زبان جمع : پارسی خوانان .
زبان عمومی مردم ایران در دوره اسلامی زبان ادبی ملت ایران در عهد اسلامی .
( صفت ) ۱ - آنکه بپارسی سخن گوید . جمع : پارسی زبانان . ۲ - فصیح بلیغ .
( اسم صفت ) پارسی زبان جمع: پارسی گویان.
متکلم به فارسی
( اسم صفت ) پارسی گو. جمع : پارسی گویان
اصطلاحا به زبان پهلوی اطلاق شده .
اصطلاحا به زبان عمومی مردم ایران در دوره اسلامی اطلاق شده .
( اسم ) ۱- تبخاله نار پارسی . ۲ - مرضی است که در آن دانه های سرخی بسیار سوزان و با درد شدید ظاهر شود و در آغاز با چرک و زرداب همراه است جمره نارفارسی .
تبخال و تبخاله
نوعی از خرما درخت خرمائ پارسی
یعنی زبان پارسی بعد از اسلام
شاعری است
ابن حسین شاکر جرکسی پارسی
گلیست که زنان سربدان شویند و درد شش را نافع است و بعربی طین فارسی خوانند .

معنی پارسی در فرهنگ معین

پارسی
(ص نسب .) ۱- منسوب به پارس ، پارسی . ۲ - ایرانی . ۳- زرتشتی به ویژه زرتشتی ساکن هندوستان . ج . پارسیان . ۴- زبان مردم پارس ، فارسی ،ماه های ~دوازده ماه سال شمسی ایرانیان : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان ، آذر، دی ، بهمن ،
(زَ) (ص مر.) ۱ - آن که به پارسی سخن گوید. ۲ - فصیح ، بلیغ .
(گِ لِ) (اِمر.) گل سرشوی .

معنی پارسی در فرهنگ فارسی عمید

پارسی
۱. مربوط به پارس: هنر پارسی.
۲. اهل پارس، از مردم پارس.
۳. (اسم) زبان رسمی مردم ایران، فارسی.
۴. تهیه شده در پارس.
۵. ایرانی.
۶. زردشتی، به خصوص زردشتی مقیم هند.
* پارسی باستان: زبانی از شاخۀ زبان های هندوایرانی که در زمان هخامنشی متداول بوده و کتیبه هایی از آن به خط میخی باقی مانده است، فارسی باستان.
* پارسی دری: زبانی از شاخۀ زبان های هندوایرانی که در دورۀ اسلامی پدید آمد و در ایران، افغانستان، و تاجیکستان متداول است، فارسی دری.
* پارسی میانه: زبانی از شاخۀ زبان های هندوایرانی که در زمان اشکانیان و ساسانیان متداول بوده است، فارسی میانه.
کسی که به فارسی حرف می زند و زبان فارسی زبان مادری اوست.
۲. [مجاز] ایرانی.
کسی که به زبان فارسی حرف می زند، فارسی گو.

پارسی در دانشنامه ویکی پدیا

پارسی
پارسی (منسوب به پارس) می تواند به موارد زیر اشاره کند:
زبان پارسی میانه
زبان فارسی
ادبیات فارسی
پارسیان (گروهی از مردمان)
پارسیان هند
پارسی (ستاره)
شیوه پارسی، در معماری
پارسی بلاگ
پارسی (سوادکوه)
تات های قفقاز
پارسی (منسوب به پارس) می تواند به موارد زیر اشاره کند:
زبان پارسی میانه
زبان فارسی
ادبیات فارسی
پارسیان (گروهی از مردمان)
پارسیان هند
پارسی (ستاره)
شیوه پارسی، در معماری
پارسی بلاگ
پارسی (سوادکوه)
تات های قفقاز
پارسی یا آلفا هندی یک ستاره است که در صورت فلکی هندی قرار دارد.
چینیان از دیرباز این ستاره را پارسی (به چینی: 波斯: په سزه) نامیده اند.
پارسی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان ولوپی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۲ نفر (۲۵خانوار) بوده است.
پارسی بلاگ یکی از ارائه دهندگان خدمات وب نوشت به فارسی است که در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ تأسیس شده و به کاربران اجازه ساخت و مدیریت وبلاگ می دهد. تیم مدیران این وبگاه را سیدمحمدرضا فخری، سیدمهدی موشح، سیدمحمدحسین فخری و سیدهادی میرغنی تشکیل می دهند. این وبگاه با زبان ای اس پی دات نت طراحی شده و از بانک اطلاعاتی اس کیوال سرور مایکروسافت استفاده می کند. پارسی بلاگ، پس از پرشین بلاگ و بلاگ اسکای، سومین ارائه دهندهٔ خدمات وب نوشت به زبان فارسی و در وبلاگنویسی در ایران بود. بسیاری بر این باورند که این وبگاه، در میان افراد مذهبی پرطرفدار است. سید محمدرضا فخری، بنیانگذار و از اعضای گروه مدیریت پارسی بلاگ، انگیزهٔ خود از راه اندازی آن را مشاهدهٔ کمبود امکانات در پرشین بلاگ و کار فرهنگی می داند. او با نظارت برمحتوای وب نوشت ها و سانسور محتوای آن ها موافق است. وی خواستار تدوین منشور اخلاقی برای محتوای وب نوشت ها بوده است. او در مصاحبه ای از شکایت معاونت حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ امکان این وبگاه برای اتصال محتوا در قالب پروندهٔ mp3 به وب نوشت ها که تحت عنوان «رادیوی اینترنتی» عرضه شده بود، خبر داد. این شکایت به دلیل ادعای نقض انحصار قانونی این سازمان در پخش محتوای رادیویی عنوان شده بود.
وبلاگ نویسی، اسدالله میمنه، کرمان، مؤسسه چاپ، انتشارات و مطبوعات مسعود، چاپ دوم:۱۳۸۴
ما یک شبکه اجتماعی داریم. گفتگو با سید محمدرضا فخری.
تدوین منشور اخلاقی در حوزه وبلاگ ها - مصاحبه irna با مدیر پارسی بلاگ. پرشین وبلاگ
وبلاگستان، شهر شیشه ای (۱۳۸۳) 9643770354 ISBN، گرد آوري شده توسط جمعي از وبلاگ نويسان، امور چاپ و نشر به اهتمام وحيد قاسمی، سايت اختصاصی (http://www.weblogestan.org)
راهنمای آسان وبلاگ نويسی، داريوش فرسايی
راهنمای ساخت Weblog، حسن يعسوبی
کليد وبلاگ، شهاب مباشری
جستجوگر ایرانی پارسی جو یک موتور جستجوی مستقل فارسی است و به عنوان جستجوگر بومی در کشور ایران فعالیت می کند. فاز تحقیقاتی این جستجوگر در سال ۱۳۸۷ تکمیل و نسخه اول آن در سال ۱۳۸۹ با پوشش یک میلیون صفحه بر روی وب قرار گرفت. هم اکنون نسخه پنجم این موتور جستجو با نمایه سازی بیش از یک و نیم میلیارد صفحه و ارائهٔ بیش از ۱۵ سرویس متنوع و کاربردی فعال می باشد.
وب سایت پارسی جو
فاز مطالعاتی جستجوگر بومی پارسی جو، توسط علی محمد زارع در سال ۱۳۸۰ شروع گردید و در سال ۱۳۸۸ وارد مرحله پیاده سازی و طراحی شد. در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ نسخهٔ اول این جستجوگر با پوشش یک میلیون صفحه بر روی وب قرار گرفت و در مهرماه ۱۳۹۱ جستجوگر اختصاصی تصویر با قابلیت جستجوی پیشرفته تصاویر نیز به آن اضافه شد.
پارسی کولا یک شرکت نوشابه سازی ایرانی که در جهت تولید نوشیدنی های گازدار فعالیت میکند..
آناستاسیوس یا آناستاسیوس پارسی (انگلیسی: Anastasius of Persia؛ – ۲۲ ژانویه ۶۲۸(628-01-22)) یک قدیس مسیحی است. آناستاسیوس در اصل یک سرباز زرتشتی در ارتش ساسانی بود که به مسیحیت گروید و در سال ۶۲۸ به شهادت رسید
اعراب پارسی به مردم عرب زبان با ریشهٔ ایرانی گفته می شود. تعداد زیادی از اعراب بحرین، کویت، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس ریشهٔ ایرانی دارند.
در زمان قبل از حمله اعراب به ایران، تعدادی از اعراب در ایران زندگی می کردند. آنان برای نوشتن از الفبای ایرانی استفاده می کردند. سایر اعراب از آن ها به عنوان «عرب الفرس» یاد می کردند. یکی از یاران نزدیک محمد، پیامبر اسلام نیز سلمان فارسی از ایرانیان بود. پس از گسترش اسلام و تسخیر ایران به وسیلهٔ خلفای راشدین، ایرانیان شروع به استفاده از الفبای عربی نمودند.
حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر در عراق، ۴۰۰۰۰۰ در امارات، ۱۷۷۰۰۰ در بحرین و ۱۱۸۰۰۰ نفر در کویت از اعراب پارسی می باشند. البته عده ای از کردهای ایزدی در عراق نیز در اثر مجاورت با اعراب امروزه به زبان عربی سخن می گویند.
امیر پارسی بازیگر کمدی اهل ایران است. عمده شهرت وی برای بازی در نقش اوستا یا آمیرزا در مجموعهٔ عبدلی و اوستا است. وی دبیر بازنشته زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی بوده واز سال ۱۳۵۳ درتئاتر فعالیت دارد. وی در سریال اشتباه در اشتباه ، با زبان بی زبانی ، حسام الدوله (بی خبر) و جمعه ایرانی به ایفای نقش پرداخته و در برنامه بهارانه رادیو تهران نیز همکاری داشته و برنامه جمعه رادیو ایران نیز همکاری دارد
آرشام پارسی کنشگر مدنی و از فعالان حقوق دگرباشان ایرانی است.
جایزه «تعالی در حقوق بشر» از طرف رژهٔ همجنسگرایان تورنتو در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ میلادی)
جایزه «فلیپا د سئوزا» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ میلادی)، اهدا شده به سازمان IRQO
جایزه «پیشرو بین المللی» از طرف لوگو تی وی در نیویورک در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی)
آرشام پارسی یک همجنسگرای ایرانی و متولد شیراز می باشد، وی از فعالان حقوق دگرباشان ایرانی است که به صورت علنی از گرایش جنسی خود سخن می گوید و نیز برای تغییر فرهنگ و گسترش حقوق دگرباشان ایرانی تلاش می کند.
آرشام پارسی پس از تحصیل در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل در رشته دامپزشکی شد اما پس از مدت زمان کوتاهی به دلیل مشکلات مالی ناچار به انصراف از تحصیل گردید. در سال ۲۰۰۱ با ایجاد یک گروه اینترنتی به نام رنگین کمان فعالیت های خود را برای جامعهٔ دگرباشان ایرانی آغاز کرد.
آرشام در نتیجهٔ فعالیت هایی که انجام می داد تحت پیگرد قرار گرفت و در اسفند ماه ۱۳۸۳ ایران را به سمت ترکیه ترک کرد و خود را به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در آنکارا معرفی کرد. پس از سه ماه به عنوان پناهنده شناخته شد. دو ماه بعد پروندهٔ او را به سفارت کانادا ارجاع دادند و هشت ماه بعد در تورنتو کانادا مستقر شد و سازمان دگرباشان ایرانی (Iranian Railroad for Queer Refugees) را به ثبت رسانید.
مختصات: ۳۴°۴۲′۱۷″ شمالی ۶۰°۱۲′۱۶″ شرقی / ۳۴٫۷۰۴۷۲°شمالی ۶۰٫۲۰۴۴۴°شرقی / 34.70472; 60.20444
بید پارسی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران.
این روستا در دهستان میان خواف قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۶۲خانوار) ۲۸۲نفر بوده است.
تریتا پارسی (زاده ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۴ اهواز) نویسنده و تحلیلگر سیاسی ایرانی-آمریکایی است، که بنیانگذار و رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) می باشد. او در خانواده زرتشتی به دنیا آمد و در سن ۴ سالگی (۱۹۷۸) همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرد. پدرش در دوران پهلوی نیز زندانی شده بود. او به آمریکا مهاجرت کرد و در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز تحت سرپرستی فرانسیس فوکویاما دکترای سیاست خارجی گرفت.
اتحاد خائنانه: تعاملات مخفیانه اسرائیل، ایران و آمریکا
از دست دادن یک دشمن (Losing an Enemy)
در ۱۷ مه ۲۰۱۸، تریتا پارسی اعلام کرد از ۱ اوت ۲۰۱۸ از سمت ریاست خود در شورای ملی ایرانیان آمریکا کناره گیری خواهد کرد.
در تابستان ۲۰۱۹، پارسی به همراه جمعی دیگر تاسیس مؤسسه کوئینسی برای حکومت گری مسئولانه را اعلام کردند. این مؤسسه که با اهدائیه مالی جرج سوروس و چارلز کوک میلیاردرهای چپگرا و راستگرا تأسیس می شود، هدف خود را پایان دادن به جنگ های بی پایان آمریکا و اتخاذ یک سیاست خارجی جدید اعلام کرده است.
آوریل سال ۲۰۰۸ شورای ملی ایرانیان آمریکا شکایتی را به دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا تسلیم کرد مبنی بر اینکه حسن داعی الاسلام از طریق وبلاگ ها و تبلیغات گسترده، شورای ملی ایرانیان آمریکا و به طور ویژه ریاست آن تریتا پارسی را به لابی گری نظام اسلامی ایران در ایالات متحده متهم کرده است و به حیثیت این شورا و پشتیبانی مردمی آن آسیب رسانده است. حسن داعی الاسلام مدیر سایتی به نام Iranianlobby.com و فوروم ایرانی آمریکایی iranian-americans.com می باشد. پرونده در دست دادگاه ناحیه ای و دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا تحت بررسی بود. دادگاه درخواست داعی الاسلام مبنی بر حکم مردود بودن شکایت ‏(en)‏ را رد کرد اما از نایاک برای تأیید خصمانه بودن تبلیغات داعی الاسلام علیه نایاک شواهد قابل تأیید خواست که فراهم شد. سپس داعی الاسلام با پرداخت هزینه درخواست حکم، خواستار حکم بازرسی کامپیوترهای نایاک برای یافتن تاریخچه نامه ها، پرونده ها، جلسات و شواهدی شد که این لابی گری را تأیید کنند.
TeX-پارسی یا تکِ پارسی یک سیستم حروفچینی تجاری مبتنی بر تک است که در سال های ۱-۱۳۷۰ توسط شرکت داده کاوی ایران تولید گردید.
فارسی تک
زی پرشین
ساختار این نرم افزار بسیار شبیه روشی بود که دونالد کنوث در ابداع تک به کار برده بود و ساخت این نرم افزار با مطالعاتی بر روی سیستمهای حروفچینی آن زمان ایران انجام پذیرفت. این شرکت در سال های ۷۴-۷۵ نسخه ای از TeX-پارسی را بر مبنای نسخه TeX pre-3.0 و LaTeX 2.09 که NFSS را حمایت می کرد را روانه بازار کرد. البته در این نسخه بر روی موتور TeX و ماکروهای لاتک تغییراتی زیاد انجام شده بود. این نسخه از نرم افزار بر روی سیستم عاملهای SCO Unix و MS-DOS قابل اجرا بود.
این نرم افزار با حمایت مالی انتشاراتی چون انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و موسسه انتشارات فاطمی در بازار نرم افزار خود را حفظ کرد.
نرم افزار تک پارسی هنوز به صورت بهینه شده مورد استفاده انتشارات فاطمی و مرکز نشر دانشگاهی و تعدادی انگشت شمار از دانشکده های ریاضی قرار دارد. اما برای دانشجویان و مولفان خصوصی مقرون به صرفه نبوده است. بنابراین استفادهٔ شخصی از آن در برهه ای از زمان برای مولفان ممکن نبوده و نیاز به بخشی جدا در هر دانشکده داشته تا با این نرم افزار اقدام به تایپ شود.
دالان پارسی (انگلیسی: Persian Corridor)، راه هایی می بود که کمک های تأمین شده از جانب کشورهای آمریکا و بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم به موجب قانون وام و اجاره، با استفاده از این مسیرها و راه ها و از طریق کشور ایران به شوروی (جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان) حمل می شد.
شیوه پارسی نام یکی از شیوه های معماری ایرانی است. شیوهٔ پارسی در دورهٔ تاریخی هخامنشیان سبک غالب معماری ایران بوده است. پاسارگاد، سیَلک، چُغازنبیل، و تخت جمشید، نمونه هایی از این سبک هستند. شیوهٔ پارسی نخستین شیوهٔ معماری ایران است که روزگار هخامنشی تا حمله اسکندر به ایران یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا سده چهام را در بر می گیرد. نام این شیوه از تیرهٔ پارس برگرفته شده است که در این روزگاران بر کشور پهناور ایران فرمانروایی می کردند.
تا پیش از کوچ آریاییان به ایران، تیره ها و ملت هایی نه چندان شناخته شده در ایران زندگی می کردند که معماری پیشرفته ای داشتند.
تپه زاغه یکی از مراکز اولیه استقرار کشاورزی در ایران است. این مکان در دشت قزوین قرار دارد و آثار مهمی از اواخر هزاره پنجم پیش از میلاد در ان بدست آمده است. پنچه که در زاغه به وسیله باستان شناسان بزرگ ایرانی یافت و به جهان تاریخ هنر معرفی شده در نوع خود یکی از قدیمی ترین مراکز استقرار با ویژگی های مهم معماری و هنر است. در بیشتر نوشته های تاریخی بخصوص تاریخ معماری و هنر به دو مرکز در خاورمیانه به عنوان نخستین مکان های استقرار مردم متمدن اشاره می شود. چتل هویک در ترکیه کنونی و اریحا در اردن. از ویژگی های معماری این دو مکان بافت متراکم مجموعه ترکیب انواع خانه ها و ساخت معابد است.
۴۰۰۰تا۳۰۰۰پ. م
حسان العجم لقبی است که به خاقانی شروانی می دهند، به علت آن که در مدح پیامبر اسلام، مانند حسان بن ثابت، قصاید بسیار دارد.
سعدی در تمام نوشته های خود عجم را مترادف با پارسی بکار برده است.
یکی را از ملوک عجم (پادشاهان قبل از اسلام) حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش (دغل کاری اش) به (دگر سوی) جهان برفتند و از کربت (غم و رنج) جورش راه غربت گرفتند چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحّاک و عهد فریدون وزیر ملک (شاه) را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه برو مملکت مقرر شد؟ شاه گفت آن چنان که شنیدی خلقی برو به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. گفت ای ملک (شاه) چو گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی مگر سر پادشاهی کردن نداری؟


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با پارسی

پارسی در جدول کلمات

اولین شاعر پارسی گوی
ابو حفص سغدی
برابر پارسی آیفون
اوابر
بزرگترین گنبد آجری جهان و مقبره الجایتو که از آثار مهم معماری پارسی و اسلامی به شمار می رود
گنبد سلطانیه
شاعر پارسی گوی هندی
بیدل دهلوی

معنی پارسی به انگلیسی

fire worshipper (اسم)
مغ ، پارسی ، اتش پرست
persian (اسم)
پارسی
parsee (اسم)
پارسی ، زبان پارسی دوره ساسانیان
irani (صفت)
پارسی
iranian (صفت)
پارسی ، ایرانی ، اهل ایران ، وابسته به ایران
persian (صفت)
پارسی ، ایرانی ، فارسی

پارسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود مرورگر پارسی جو برای کامپیوتر   • پارسی جو ترجمه   • دانلود پارسی جو برای کامپیوتر   • دانلود موتور جستجوگر   • دانلود مرورگر پارسی جو برای اندروید   • موتور جستجو ایرانی   • دانلود برنامه پارسی جو   • دانلود موتور جستجوگر یوز برای کامپیوتر   • معنی پارسی   • مفهوم پارسی   • تعریف پارسی   • معرفی پارسی   • پارسی چیست   • پارسی یعنی چی   • پارسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پارسی
کلمه : پارسی
اشتباه تایپی : ~hvsd
آوا : pArsi
نقش : صفت
عکس پارسی : در گوگل


آیا معنی پارسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )