انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1091 100 1

پایان

/pAyAn/

مترادف پایان: آخر، اختتام، انتها، انجام، انقضا، تکمیل، تمام، خاتمه، ختم، عاقبت الامر، عاقبت، غایت، فرجام، منتها، نهایت

متضاد پایان: اول

معنی پایان در لغت نامه دهخدا

پایان. (اِ) آخر و انتها و نهایت و کرانه ٔ هرچیز. (برهان ). غایت.کران. اَمَد. اَجَل. عاقبت. فرجام. قُصاری. (دهار).سرانجام. انجام. مُدیه. مُدی. منتهی. تَک. تَه. قعر. خاتمه. اختتام. ختم. غِب ّ. مَغبّه. (منتهی الارب ). آخر کار. عاقبت کار. پایان کار. پس کار :
آزادگی آموخته زو طریق
رادی گرفته زو رسوم و سنن...
و آزادگان را برکشیده ز چاه
چاهی که پایانش نیابد رسن.
فرخی.
چون بپایان رسید باز بنوشت. (تاریخ بیهقی ). دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان بپایان آمده. (تاریخ بیهقی ). دولت مأمونیان بپایان رسید. (تاریخ بیهقی ).
بدکرده ، بدی کشد بپایان.
ناصرخسرو.
بپرسیدم ز خواجه شرح این حال
سر قصه مرا بنمود و پایان.
ناصرخسرو.
نیست پایان شغل من پیدا
هست یک شغل کش نه پایانست.
مسعودسعد.
نه کوه حلم تو را دید هیچکس پایان
نه بحر جود ترا یافت ، هیچکس پایاب.
معزی.
هر روز ورا دولت و اقبال بسی باد
چندانکه جهان را برسد کار بپایان.
سوزنی.
چون پادشاه ادنی اشارتی کند او مقصود پادشاه تا بپایان دریابد. (فارسنامه ابن بلخی ).
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سفید است.
نظامی.
عتاب دوست خوش باشد ولیکن
مرآنرا نیز پایانی بباید.
جمال الدین عبدالرزاق.
گر در شرح معالی ومعانی که ذات معظم این خواجه ٔ مکرّم و وزیر بی نظیر بدان ممتاز است بسطی رود به استغراق بیان بپایان نرسد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت بروز آورده بود و در پایان مستی همی گفت. (گلستان ).
ز پشت پدر تا بپایان شیب
نگر تا چه تشریف دادت ز غیب.
سعدی.
حریف سفله درپایان مستی
نیندیشد ز روز تنگدستی.
سعدی.
دراز نیست بیابان که هست پایانش.
سعدی.
نشاید هیچ مردم خفته در کار
که در پایان پشیمانی دهد بار.
امیرخسرو.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام.
حافظ.
هیچ راهی نیست کو را نیست پایان غم مخور.
حافظ.
|| پاینده. || سرحد ملک. || پائین ، نقیض بالا. پائین مجلس و صف نعال و کفش کن. (برهان ). || زیر پای کسی : اسافل و اواخر چیزی چون ساران ، اعالی و اوایل چیزی. (رشیدی ). فرود هر چیز. بُن. زیر : پیغمبر صلی اﷲ علیه و آله و سلم برفت و بر پایان کوهی شد و آن کوه را نام رضوی بود و همی رفت تا از حد یثرب بیرون شد و بحد تهامه درآمد. (تاریخ طبری ترجمه ٔ بلعمی ).
سخن نیز نشنید و نامه نخواند
مرا پیش تختش بپایان نشاند.
فردوسی.
بپایان آن کُه فرود آمدم
همانگه ز مهتر درود آمدم.
فردوسی.
محمدبن واصل [ گفت ] در قلعه بگشائید نگاهبان شمشیری و لختی هیزم از آنجا بپایان افکند و بانگ کرد که محمدبن واصل را بدین شمشیر بکشید وبدین هیزم بسوزید که من در قلعه نگشایم. (تاریخ سیستان ). گفت در پایان من بخسب من بخفتم... و من پای اوبر سینه گرفتم و بخفتم. (تفسیر ابوالفتوح ). بپایان قلعه ای پهین بغرا فروآمد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
سوی رزم باید شدن همگروه
گرفتن سر تیغ و پایان کوه.
اسدی.
باز مانند تخم خویش بود
سر بیابی چو یافتی پایان.
ناصرخسرو.
بطاعت بست شاید روز و شب را
بطاعت بندمش ساران و پایان.
ناصرخسرو.
پنج شش زن در باغهای پایان بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلی میزدند. (تاریخ بیهقی ).
از سر تو همی نگاه کنم
تا بپایان جمال و حسنی و فر.
مسعودسعد.
و [ سپاه برکیارق ] بر پایان قلعه [ اَلَموت ] جایگاهها ساخته بودند و بناها مقام را، چنانکه عادت حصار سخت باشد. (مجمل التواریخ والقصص ). برادر بهرام زینهار خواست و امان طلبید و گفت کوتوال بفرستد تا در قلعه باشد و مرا دو ماه مهلت دهد تا بعد دو ماه پیش تو آیم اصفهبد شیر بکوت نام را از دیه ستور به کوتوالی بفرستاد و بدین عهد و قرار از پایان قلعه دور شد. (تاریخ طبرستان ). || نزد واصلان پیوستن نقطه ٔ آخرین دایره ٔ سیر است به نقطه ٔ اول در اتحاد قوسین. (برهان قاطع).
- بپایان آمدن ؛ به انجام رسیدن. به نهایت رسیدن. تمام شدن. برسیدن :
چو آمد بپایان و او را بدید
ز اندیشه شد چهره اش شنبلید.
فردوسی.
این فصل نیز بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ). اقداح بزرگتر روان گشت و روز بپایان آمد و همگان بپراکندیم. (تاریخ بیهقی ). این قصه بپایان آمد و از نوادر و عجایب بسیار خالی نیست. (تاریخ بیهقی ). کار من بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ). و اینک عاقبت کار هر دو سپاهسالار کجا شد هر دو بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ).بپایان آمد این قصیده ٔ غرّا چون دیبا. (تاریخ بیهقی ). این مجلد بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ). آن شراب خوردن بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ). چون مدت ملک برادرش امیرمحمد بپایان آمد... (تاریخ بیهقی ). این باب خوارزم که همه نوادر و عجائب است بپایان آمد. (تاریخ بیهقی ).
- بپایان آوردن ؛ تمام کردن. نیست کردن :
همچنان سرمه که دخت خوبروی
هم بسان گرد بردارد از اوی
گرچه هر روز اندکی برداردش
با قدم روزی بپایان آردش.
رودکی.
ایزد... مدت ملوک طوایف بپایان آورده بود تا اردشیر را آن بدان آسانی برفت. (تاریخ بیهقی ).
همی گوید مسعودبن محمود که بخدای... و آن سوگند که در عهدنامه بنویسند که تا امیرجلیل فلک المعالی... با ما باشد و شرایط رابپایان بتمامی آورده... (تاریخ بیهقی ).
- بپایان بردن ؛ اختتام. تمام کردن. به آخر رسانیدن.
- بپایان رسیدن ؛ تمام شدن. به آخر آمدن. سرآمدن. تناهی. بسرآمدن. آخر شدن. منقضی شدن :
همه پادشاهی بپایان رسید
ز هر سو همی دشمن آمد پدید.
فردوسی.
کار سامانیان بپایان رسیده بود. (تاریخ بیهقی ).
روزه بپایان رسید و آمد نو عید
دیر زی و شاد ونیک بادت و مروا.
بهرامی.
- بپایان رسانیدن ؛ بپایان بردن. اکمال. تکمیل. اتمام. اِحصاف.
- بی پایان ؛ آنکه نهایت ندارد. بی انتها و بی کران. رجوع به این کلمه در ردیف خود شود.
- پایان بردن وبپایان بردن ؛ انجام دادن. تمام کردن :
عاشقی خواهی که تا پایان بری
بس که بپسندید باید ناپسند.
رابعه ٔ بنت کعب قزداری.
- پایان دادن ؛ بپایان رسانیدن. ختم. اتمام.
- پایان روزی بخوردن ؛ کنایه از انقطاع حیات و به آخر رسیدن روزی باشد. (تتمه ٔ برهان ).
- پایان کار ؛ اَمَد. مِغَبَّه. غایت. (دهار) (مهذب الاسماء). غایت کار. خاتمه. مدی. (دهار). عُقُب. (منتهی الارب ). ختام. نهایة. فذلک. اَجَل :
هر که اول بنگرد پایان کار
اندر آخر او نگردد شرمسار.
مولوی.
- در پایان ؛ عاقبت. سرانجام.
ترکیب ها:
بی پایان. پایان آبه. پایان بین.پایان بینی و پایان پذیر و نظایر آن رجوع به ردیف و رده ٔ همان کلمات شود.

معنی پایان به فارسی

پایان
آخر، عاقبت، سرانجام، کرانه، نهایت، عاقبت هرچیز
( اسم ) ۱- نهایت و کران. هر چیز کران کرانه ته تک انجام فرجام نهایت آخر خاتمه . ۲- سر حد ملک . ۳- زیر پای کسی فرود و اسافل و اواخر هر چیز بن زیر . ۴- پایین پایین مجلس وصف نعال و کفش کن مقابل بالا . ۵- پاینده . ۶- پیوستن نقط. آخرین دایر. سیر است بنقط. اول در اتحاد قوسین . یا پایان کار. غایت کار خاتمه نهایت ختام امد اجل. یا در پایان . سرانجام عاقبت . یا بپایان آمدن . بانجام رسیدن برسیدن بنهایت رسیدن تمام شدن . یا بپایان آوردن . تمام کردن نیست کردن . یا بپایان بردن . تمام کردن باخر رسانیدن اختتام . یا بپایان رسانیدن بپایان بردن اکمال تکمیل احصاف . یا بپایان رسیدن . سر آمدن تمام شدن باخر آمدن آخر شدن منقضی شدن تناهی . یا پایان بردن . بپایان بردن یا پایان دادن . بپایان رسانیدن یا پایان روزی بخوردن . انقطاع حیات و باخر رسیدن روزی .
( اسم ) پس آب ته ماند. آب (در مورد تحقیر بکار میرود ) مقابل سر آبه : ( این پایان آب. دنیاست که بشمارسید.) ( معارف بهائ ولد ۱۱۶)
[rheme] [زبان شناسی] آنچه در جمله در پی آغازگر می آید
[رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← کلید پایان بَر
[project closeout,closeout, project closure] [مدیریت-مدیریت پروژه] فرایند به پایان رساندن همۀ فعالیت ها در گروه های مدیریتی پروژه برای اختتام رسمی کار
[finish-to-start, FS] [مدیریت-مدیریت پروژه] ویژگی رابطه ای منطقی بین دو فعالیت که در آن آغاز شدن فعالیت پسین مشروط به پایان یافتن فعالیت پیشین است
[finish-to-finish, FF] [مدیریت-مدیریت پروژه] ویژگی رابطه ای منطقی بین دو فعالیت که در آن پایان یافتن فعالیت پسین مشروط به پایان یافتن پیشین است
( اسم ) عاقبت نگر عاقبت بین عاقبت اندیش .
عاقبت اندیشی عاقبت بینی .
( اسم ) خاتمه پذیر تمام شدنی .
[current finish date] [مدیریت-مدیریت پروژه] تاریخ برآوردی تکمیل یک فعالیت
[radar service terminated] [حمل ونقل هوایی] در مراقبت پرواز، عبارتی که مراقب پرواز فرودگاه با اعلام آن به خلبان اطلاع می دهد که در هنگام تماس راداری، خدمات راداری، دیگر برای او فراهم نیست
[terminate] [مهندسی مخابرات] متصل کردن خطوط ارتباطی یا خطوط مشترکان به مرکز مخابرات
[termination] [مهندسی مخابرات] فرایند اتصال خطوط ارتباطی یا خطوط مشترکان به مرکز مخابرات
[end of the journey] [گردشگری و جهانگردی] تاریخ و ساعت ارائۀ آخرین خدمت گردشگری به مسافر مطابق با قرارداد
[abend, abnormal end] [مهندسی مخابرات] متوقف شدن برنامه ریزی نشدۀ اجرای برنامه براثر مواجهۀ رایانه با دستور یا فرایندی ناشناس
( اسم ) رساله ای که در پایان دور. تحصیلی ( لیسانس یا دکتری )نویسند رسال. دکتری تز .
( اسم ) دور اندیش پایان بین عاقبت اندیش .
دور اندیشی عاقبت اندیشی .
[photo finish] [ورزش] ← دوربین پایان نما

معنی پایان در فرهنگ معین

پایان
( اِ.) ۱ - آخر هر چیز. ۲ - نهایت ، انتها.
(مِ) (اِمر.) رساله ای که در پایان دورة تحصیلی می نویسند، تز.
(ش کَ) (اِمر.) جانورانی که روی ماهیچه های شکم خود می خزندو راه می روند.

معنی پایان در فرهنگ فارسی عمید

پایان
۱. نقطه یا لحظۀ اتمام چیزی، نهایت، انتها.
۲. بخش آخری هرچیز.
۳. [قدیمی] بخش پایینی هر چیز: سخن نیز نشنید و نامه نخواند / مرا پیش تختش به پایان نشاند (فردوسی: ۲/۳۴۱).
ته ماندۀ آب، باقی ماندۀ آب در ته ظرف یا در گودال، پس آب.
کسی که آخر و عاقبت کاری را در نظر بگیرد و دربارۀ آن فکر کند، عاقبت بین، عاقبت اندیش، پایان نگر.
آنچه پایان داشته باشد و به پایان برسد، پایان پذیرنده، تمام شدنی.
رساله ای که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در موضوعی خاص مربوط به رشتۀ دانشگاهی خود می نویسند.
کسی که آخر و عاقبت کاری را بنگرد و دربارۀ آن فکر کند، پایان نگرنده، پایان بین، عاقبت بین.
۱. آنچه پایان نداشته باشد، بی کران، بی انتها.
۲. [مجاز] بسیار.
جانورانی که بر روی ماهیچه های شکم خود می خزند.
دسته ای از جانوران دریایی که در اطراف سر آن ها هشت بازو وجود دارد و بدنشان گرد است، مانند هشت پا یا اختابوس.

پایان در دانشنامه ویکی پدیا

پایان
پایان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پایان (ترانه دورز)
پایان (رمان)
پایان (مجموعه تلویزیونی)
«پایان» (به انگلیسی: The End) یازدهمین و آخرین آهنگ آلبوم The Doors از گروه دورز می باشد که در چهارم ژانویه ۱۹۶۷ منتشر شد. متن این آهنگ که توسط جیم موریسون نوشته شده درباره پایان رابطه اش با دوست دختر خود ، مری وربیلو (Mary Werbelow) است. این ترانه در سکانس شروع فیلم اینک آخرالزمان ساخته فرانسیس فورد کاپولا و همچنین به هنگام کشتن شخصیت کورتز در این فیلم استفاده شده است.
پایان (به انگلیسی: The End) نام آخرین کتاب از مجموعه ماجراهای بچه های بدشانس است. این کتاب توسط دنیل هندلر با نام مستعار لمونی اسنیکت نوشته شده و برت هلکوئیست آن را تصویرگری کرده است.
منتشر شده در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ در آمریکا و در ۳۲۴ صفحه
ویولت-کلاوس و سانی بودلر به همراه کنت الاف از هتل دینومان آتش گرفته با قایق کارملیتا اسپاتس در اقیانوس پیش می روند. بعد از مدتی سرگردانی در اقیانوس طوفانی شدید درمی گیرد و کنت الاف به بیرون از قایق افتاده می شود. سپس طوفان آنها را به یک تپهٔ دریایی می رساند. بچه ها ا قایق پیاده می شوند و کنت الاف را در گوشه ای می بینند. در همین حال دختری کوچک از دور می آید که جمعه نام دارد و در همان موقع کنت الاف به هوش می آید. جمعه قدرنشناسی کنت الاف را می بیند به همین دلیل او را در آنجا رها می کند و بچه ها را به سوی جزیرهٔ بی نام و نشان خودش راهنمایی می کند. بودلرها در آن جزیره با تصمیم گیرندهٔ آنجا که ایشماییل نام دارد (و همیشه پاهایش در خاک های رس فرورفته است) رو به رو می شوند که همه مجبورند از دستورات او اطاعت کنند. همچنین بچه ها متوجه می شوند که همهٔ اهالی آن جزیره لباس های سفید می پوشند و همهٔ آنها آب نارگیل مرموزی را می نوشند و غذای آنها هم همیشه یکنواخت است. آنها می فهمند که هر سال یکبار مد اقیانوس قسمت پایینی جزیره را در خود فرو می برد و اهالی به قسمت بالایی جزیره می روند. آن روز روز انتخاب نام دارد و اهالی جزیره می توانند با بلمی که در طول سال ساخته می شود به شهر برگردند-که به طور عجیبی هیچ کدام از اهالی تا به حال از جزیره نرفته است. در قسمت بالایی جزیره مکانی به نام باغ گیاه شناسی وجود دارد که وسایل بلااستفاده -تقریباً همهی چیزهایی که بر اثر طوفان به جزیره آورده می شود یه دستور ایشماییل به آنجا برده می شود. همچنین در آنجا درخت سیبی تلخ وجود دارد. در این داستان بودلرها به راز بزرگ ایشماییل پی می برند/رازی شگفت انگیز دربارهٔ والدین خود می فهمند/کنت الاف می میرد/بچه ها با کیت اسنیکت رو به رو می شوند و از راز درخت سیب تلخ آگاه می شوند
جلد پایانی این کتاب با نام پایان ترجمه و توسط انتشارات ماهی منتشر شده است.
پایان (به ترکی: Son, انگلیسی: The End) یک مجموعه تلویزیونی در ژانر روانشناسی است که از کانال ATV ترکیه در سال ۲۰۱۲ پخش شد. کارگردان آن اولوچ بایراکتار کارگردان سریال معروف ایزل است. این سریال در آمریکا نیز پخش شده است.
یک داستان دربارهٔ زن و شوهری که یکدیگر را دوست دارند، پدر و مادری که از فرزندانشان حمایت می کنند
پایان ابدیت، داستان بلند علمی-تخیلی نوشته آیزاک آسیموف به سال ۱۹۵۵ میلادی است. این داستان گرچه داستانی مستقل دارد، اما می توان آن را به نحوی به مجموعهٔ بنیاد کهکشانی آسیموف نسبت داد. این کتاب توسط پیمان اسماعیلیان به فارسی ترجمه شده است.
دانشنامهٔ ع.ت.ف - مدخل پایان ابدیت
ابدیت در این داستان نام بنیادی است که مأمورین آن فارغ از قید زمان، به تغییر در اتفاقات پیش آمده برای انسان ها می پردازند.
به گفتهٔ خود این افراد، با این کار جلوی اتفاقات بد و محنت بار برای بشر گرفته می شود. اما در حقیقت، هربار که واقعیت متحول می شود، یک سری از افرادی که خارج از بنیان زندگی می کنند محو شده، تعدادی به وجود آمده و برخی هم صاحب همزاد می شوند.
داستان به ماجرای کشمکش تکنیسینی به نام اندرو هارلن با خودش و با قوانین ابدیت می پردازد.
پایان ایمان: مذهب، ترس و آیندهٔ خرد (به انگلیسی: The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason) کتابی ست نوشتهٔ سم هریس در خصوص دین سازمان یافته، تعارض بین ایمان مذهبی و اندیشهٔ منطقی و معضلات بردباری نسبت به بنیادگرایی مذهبی. هریس نوشتن کتاب را پس از حملات ۱۱ سپتامبر -که وی آن را غم و اندوه جمعی خوانده- آغاز کرد. این کتاب شامل نقدهای زیادی درباب تمام انواع اعتقادات مذهبی است. پایان ایمان، برای بار اول در اوت ۲۰۰۴ منتشر شد و در سال ۲۰۰۵ جایزه پن / مارتا آلبراند PEN/Martha Albrand را گرفت.
سم هریس
خدا بزرگ نیست
پندار خدا
نقد دین
چرا مسیحی نیستم
نامه ای به ملت مسیحی
اسلام: آنچه که غرب باید بداند
کتاب با یک گزارش ادبی از آخرین روز زندگی یک بمب گذار انتحاری آغاز می شود. در مقدمه، هریس خواهان پایان احترام و بردباری نسبت به اندیشهٔ مذهبی است. هریس در حالی که خطر افراطی های مذهبی را - که اکنون به سلاح کشتارجمعی هم مسلح شده اند- را خاطرنشان می کند، میانه روی مذهبی را هم نقد می کند. زیرا به زعم او این زمینه ای است که در آن هرگز نمی توان به قدر لازم با افراطی گری مذهبی مبارزه کرد.سپس هریس با بررسی واقعیت هستی بحث را ادامه می دهد و نظریه آزادی عقیده را به چالش می کشد. زیرا به نظر او عقاید باید منطقی و بیانگر دنیای واقع باشند. وقتی که مذهب توانایی اثبات خود از طریق مدارک ملموس را ندارد، هریس ایمان داشتن را به یک بیماری روانی تشبیه می کند. هریس می پذیرد که «سلامت عقل در جامعهٔ انسانی ست» اما می گوید: «این اتفاقی بوده که در تاریخ بشر، اعتقاد به شنیده شدن دعای شما توسط خالق جهان یک امر عادی به شمار می رود و این که فکر کنید خدا از طریق قطرات بارانی که به پنجرهٔ اتاق خواب شما می خورد با شما ارتباط برقرار می کند دیوانگی به شمار نرود.» سپس هریس با یک سیر کوتاه در تاریخ مسیحیت به تفتیش عقاید، اعدام جادوگران و یهودستیزی اشاره می کند و ازین گذشته، هولوکاست را هم نتیجهٔ منطقی مسیحیت می داند و می گوید: «عامداً یا سهواً، نازیها مأموران دینی بوده اند.» از جنبه های بحث انگیز کتاب پایان ایمان، انتقاد آن از اسلام است که هریس از آن با عنوان کیش مرگ یاد می کند. او پیوندی عمیق بین آموزه های اسلام و حملات تروریستی از جمله یازده سپتامبر می بیند و برای این مدعایش جملاتی مبنی بر استفاده از خشونت از قرآن نقل می کند. هریس هم چنین به نقش سیاسی جناح راست مسیحی در ایالات متحده آمریکا و تأثیرش بر قوانین داروها، تحقیقات مربوط به سلول های بنیادی و پیش گیری از شیوع ایدز در کشورهای در حال توسعه اشاره می کند. سپس هریس به عباراتی چون خیر و شر اشاره می کند و ادعا می کند اخلاق باید در جهت مسائلی چون شادی و نیک بختی انسان تعریف شود. در نهایت هریس به معنویت می پردازد و می گوید تا زمانی که معنویت غربی مورد توجه باشد «ما بر شانه های کوتوله ها ایستاده ایم». سپس به خودآگاهی اشاره می کند و شرح می دهد که چگونه انسان می تواند با به کار گرفتن تکنیک های مدیتیشن مرز بین خود و طبیعت را از میان بردارد. هریس با این ایده مخالف است که چیزی فراطبیعی در این عقاید باشد.
تنها فرشتگانی که باید از آنان مدد بخواهیم در درون ماست: خرد، راستی و عشق. و تنها شیاطینی که بایستی از آنها بهراسیم هم در درون ما کمین کرده اند: بی اعتنایی، نفرت، طمع و ایمان، که مطمئناً شاهکاری شیطانی است.
پایان بازی (به انگلیسی: End Game) ترانه ای از تیلور سوئیفت به همراه اد شیرن و رپر آمریکایی فیوچر است که برای ششمین آلبوم استودیویی اش اعتبار ضبط شده است.
پایان بهره کشی از حیوانات (انگلیسی: Abolitionism) جنبشی از حقوق جانوران است که مخالف هر گونه استفاده از حیوانات توسط انسان هاست و می گوید تمام جانوران هوشیار (ادراک کننده)، انسان یا غیرانسان، در یک حق اساسی اشتراک دارند: حق اینکه با آن ها به عنوان «دارایی» شخصی دیگر رفتار نشود.
پایان پادشاهان بلند مرتبه (انگلیسی: The Last of the High Kings) یک فیلم در ژانر درام و کمدی است که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.
۲۲ نوامبر ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-11-۲۲)
پایان پنج ستاره (به انگلیسی: Five Star Final) فیلمی ۸۹ دقیقه ای به کارگردانی مروین له روی با بازی ادوارد جی. رابینسون محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
پایان تابستان (به ژاپنی: 小早川家の秋 Kohayagawa-ke no aki) ترجمه تحت الفظی پاییز برای خانواده کوبایاگاوا فیلمی به کارگردانی یاسوجیرو ازو است که در سال ۱۹۶۱ اکران شد.
۲۹ اکتبر ۱۹۶۱ (۱۹۶۱-10-۲۹)
آبشش پایان (Branchiopoda) رده ای از سخت پوستان ابتدایی هستند که در آب های شیرین زندگی می کنند و با میگو همانندی دارند. از آن ها بیش از ۹۰۰ گونهٔ شناخته شده در سطح جهان وجود دارد. معروف ترین گونه ها آرتمیا (آبزی اصلی دریاچه ارومیه) و دافنی هستند.
Sarsostraca پری میگوها (Anostraca)
آبشش پایان سپرمیگوها (Notostraca) Diplostraca Laevicaudata Spinicaudata Cyclestherida شاخه سرونیان (Cladocera)
ویکی پدیای انگلیسی، نسخهٔ ۲۲ مارس ۲۰۰۷.
آرواره پایان (Maxillopoda) یکی از رده های جانوری از زیرشاخه سخت پوستان هستند. شناسه آنها کاهش بخش شکمی و آویزه های آن است. بیشترین گونه های آن از راسته مژه پایان (کشتی چسب) و پاروپایان (copepods) هستند.
آغازشکم پایان (Eogastropoda) نام دسته ای از شکم پایان بود که سابقاً در آرایه شناسی جانوران از آن استفاده می شد. آغازشکم پایان به عنوان زیرراسته ای از شکم پایان به شمار می آمدند و این زیرراسته را «پاندر» و «لیندبرگ» در سال ۱۹۹۷ تأسیس کردند. آغازشکم پایان به همراه راست شکم پایان دو زیرراسته اصلی شکم پایان (حلزون ها) به شمار می آمدند.
Wikipedia contributors, "Eogastropoda," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed March 20, 2014).
در این دسته بندی، جانداران آغازشکم پایا از راست شکم پایان ابتدایی تر بودند. آغازشکم پایان تمامی خاره چسب های حقیقی را شامل می شد.
«انتظار کشیدن برای پایان» (به انگلیسی: Waiting For The End) یک ترانه از گروه راک آمریکایی لینکین پارک است.
ویکی پدیای انگلیسی
این ترانه به عنوان دومین تک آهنگ و هشتمین قطعهٔ آلبوم یک هزار خورشید در اول اکتبر ۲۰۱۰ و در سبک الترنتیو، رپ و رگی راک منتشر شد. نسخه ای از این ترانه علاوه بر اینکه همراه با ۴ ترک دیگر از همین آلبوم در بازی "گیتار هیرو: جنگاوران راک" بود در بازی ای مشابه یعنی "Rock Band 3" هم به کار رفت.
این ترانه توانست تا رتبه یک بیلبورد ترانه های آلترنتیو و رتبه دو بیلبورد ترانه های راک امریکا پیش رود و در پایان سال ۲۰۱۱ هم در همین بیلبوردها به ترتیب هفتم و دهم شد و با فروش حدود ۵۰۰۰۰۰ هزار نسخه در آمریکا گواهی طلا را گرفت.
مفهوم ترانه ایده و نظر انسانها دربارهٔ مرگ است. ملودی این ترانه از نظر گیتار و سبک راک نسبت به آهنگ های دیگر لینکین پارک بسیار متفاوت است و توسط مایک شینودا و چستر بنینگتون خوانده شده و در بعضی قسمت ها صدای اعضای گروه به صورت گروه کر شنیده می شود.
باله پایان (نام علمی: Heliornithidae) نام یک تیره از راسته درناسانان است.
برگ پایان(نام علمی: Coreidae) نام یک تیره از زیرراسته ناجوربالان است.
بلندشکم پایان (نام علمی: Hypsogastropoda) نام یک کلاد از رده شکم پایان است.
بی پایان یا اوِرلانگ (به انگلیسی: Everlong) نام دومین تک آهنگ آلبوم رنگ و رخ از گروه سبک راک آمریکایی، فو فایترز است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. این آهنگ در فیلم سال ۲۰۱۳ به نام گرگ وال استریت به کارگردانی مارتین اسکورسیزی هم استفاده شده است. این ترانه در مواجهه با جدایی ازدواج اول دیو گرول با عکاسی به نام جنیفر یانگبلود نوشته شده است. گرول که برای کریسمس ۱۹۹۶ به خانه اش در ویرجینیا بازگشته بود، ریف ابتدایی و ناکامل آهنگ را تکمیل و آن را به یک ترانه کامل تبدیل کرد و اشعار آن را در مورد زنی که به تازگی عاشقش شده بود نوشت: «ترانه در مورد زنی است که که عاشقش بودم و اساساً در مورد زیاد ارتباط داشتن با آدم هایی هست که نه فقط به طور مادی و معنوی دوستشون دارید، بلکه وقتی با اون ها آواز می خونید، هماهنگ و هم صدا هستید»
نماهنگ این ترانه نامزد دریافت جایزه بهترین ویدئوی راک MTV در سال ۱۹۹۸ شد. این ویدئوی سورئال و طنزآمیز توسط میشل گندری کارگردانی شده است. طول این ویدئو از طول آهنگ اصلی بیشتر است. هرچند که در این ویدئو تیلور هاوکینز در نقش درامر ظاهر می شود، اما در اصل دیو گرول درام آهنگ را نواخته است و هاوکینز در ان موقع هنوز وارد گروه نشده بود. این ویدئو به صورت جزئی، یک نقیضه از فیلم مرده شرور است.
یک نسخه زنده از این ترانه در آلبوم اجرای زنده در ایتادیوم ویمبلی قرار داشت که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. در سریال فرندز هم وقتی که دو کاراکتر شاندلر و مونیکا با هم ازدواج می کنند، گروه موسیقی عروسی ترانه اورلانگ را می نوازد.
پتاو پایان (به انگلیسی: Petaw Payan) یک روستا در پاکستان است.
فهرست شهرهای پاکستان
پرنده پایان یا اورنیتوپودها (Ornithopoda) گروهی از دایناسورهای گیاه خوار بودند که به عنوان چرنده هایی کوچک و دوپا پدیدار شدند و با گذر زمان جثه ای بزرگ تر یافتند و تعدادشان آنچنان زیاد شد که بر آمریکای شمالی تصرف یافتند و از موفق ترین دایناسورهای جهان در دوران کرتاسه شدند. پرنده پایان در زمره دایناسورهای پرنده کَفَل ornithischian بودند.
Wikipedia contributors, "Ornithopod," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 29, 2013).
امتیاز اصلی تکاملی پرنده پایان دارا بودن مجموعه ای برای جویدن بود که پیشرفته ترین در نوع خود در میان همه خزندگان بوده است. تکامل یافته ترین پرنده پاها، دایناسورهای خانواده اردک منقارها Hadrosaurid بودند. پرنده پاها مانند دیگر دایناسورهای زمینی بر اثر رویداد انقراض کرتاسه-پالئوژن از بین رفتند. بقایای دایناسورهای پرنده پا در تمامی قاره ها یافته شده اند اما تراکم یافته ها در نیم کره جنوبی کمتر است. فسیل های یافته شده در جنوبگان هنوز نام گذاری نشده اند.
Othnielia
هیپسیلوفدون


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پایان در جدول کلمات

پایان
ته
پایان |
ته
پایان بازی شــطرنج
مات
پایان به انگلیسی
اند
پایان بین
عاقبت بین
پایان پذیر
تمام شدنی
پایان حیات
مرگ
پایان خوشی ندارد
بد فرجام
پایان دادن به زندگی یک جاندار
کشتن
پایان شطرنج
مات

معنی پایان به انگلیسی

cessation (اسم)
متارکه ، ایست ، توقف ، پایان ، انقطاع
finish (اسم)
خاتمه ، پرداخت ، پایان ، فرجام ، ختم ، پرداخت رنگ وروغن ، دست کاری تکمیلی ، پرداخت کار
termination (اسم)
فسخ ، خاتمه ، پایان ، انتها ، ختم ، پایان دهی ، پایان یابی
close (اسم)
خاتمه ، محوطه ، ایست ، توقف ، پایان ، جای محصور ، انتها ، بن بست
limit (اسم)
کنار ، حد ، حدود ، وسعت ، سابقه ، اندازه ، پایان ، غایت
end (اسم)
حد ، پا ، اتمام ، سر ، عمد ، خاتمه ، منظور ، مقصود ، مراد ، نوک ، طره ، راس ، پایان ، انتها ، فرجام ، ختم ، سرانجام ، ختام ، عاقبت ، آخر ، غایت ، انقضاء
conclusion (اسم)
انجام ، اتمام ، خاتمه ، پایان ، انعقاد ، استنتاج ، نتیجه ، فرجام ، ختم ، اختتام ، سرانجام ، ختام ، فروداشت ، عاقبت
point (اسم)
پست ، ماده ، معنی ، نقطه ، سر ، قله ، هدف ، جهت ، درجه ، نوک ، فقره ، ممیز ، اصل ، لبه ، پایان ، مرحله ، موضوع ، نکته ، امتیاز بازی ، نمره درس
period (اسم)
حد ، کمال ، نقطه ، عصر ، دوره ، گردش ، نوبت ، ایست ، فرجه ، پایان ، منتها درجه ، روزگار ، زمان ، مرحله ، مدت ، وقت ، طمی ، موقع ، مدتی ، گاه ، نتیجه غایی ، قاعده زنان ، جمله کامل ، نقطه پایان جمله ، دوران مربوط به دوره بخصوصی
ending (اسم)
خاتمه ، پایان ، فرجام
sequel (اسم)
پشت ، انجام ، دنباله ، پشت بند ، پایان ، نتیجه ، عاقبت ، عقبه
terminal (اسم)
پایان ، انتها ، ایستگاه نهایی ، اخر خط راه اهن یا هواپیما
finis (اسم)
خاتمه ، پایان ، ختم
surcease (اسم)
استراحت ، پایان
finality (اسم)
پایان ، قطعیت ، اعتقاد بعلت نهایی در گیتی
winding-up (اسم)
پایان

معنی کلمه پایان به عربی

پایان
اثمار , استنتاج , انهاء , تکملة , توقف , حد , فترة , نقطة , نهاية
اِخْتَتَم
منتهي
لا ينضب
لايعوض
اطروحة ، إِجارَة
أدَّي إلي
انتهي , منتهي
ماضي
شنيع
ابدي , خلود , غير حاسم , لانهائي , مستمر , هاوية
أخيراً
مفصل

پایان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

پرهام ١٣:٥٧ - ١٣٩٥/٠٦/١٣
پایین، در فارسی شبه قاره
|

السا ١٢:٢٦ - ١٣٩٦/٠٥/٢٩
The end
|

امین درخشان ٠٨:٢٨ - ١٣٩٦/١١/١٦
انتها
|

علی دوستی نوگورانی ٠٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
ختام
|

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥
منتهاالیه
|

مجید ١٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٦
نهایت
|

ایلیا ٢١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠
خاتمه دادن موضوعی یا حقیقتی
|

رضاآپادانا ٠١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧
سرانجام
|

حسن بهارلو ١٥:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٢٤
فرجام
|

♡☆ عبدی☆♡ ١١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢١
The end به معنی به پان رسیدن کاری است که بعضی مواقع پایان بعضی از کارتون ها مانند تام و جر می نویسند به معنی فارسی مانند له فرجام رسیدن یا به سرانجام رسید کاری است .
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پایان در جدول   • نمونه پایان نامه   • پایان نامه رایگان   • پایان نامه فیلم   • پایان نامه دانلود   • معنی پایان نامه   • پایان نامه کارشناسی ارشد   • پایان نامه چیست   • مفهوم پایان   • تعریف پایان   • معرفی پایان   • پایان چیست   • پایان یعنی چی   • پایان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پایان
کلمه : پایان
اشتباه تایپی : ~hdhk
آوا : pAyAn
نقش : اسم
عکس پایان : در گوگل


آیا معنی پایان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )