انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1043 100 1

پرسش

/porseS/

مترادف پرسش: استخبار، استطلاع، استعلام، استفسار، استفهام، اقتراح، بازجویی، بازخواست، سؤال، سراغ، مواخذه

متضاد پرسش: پاسخ، جواب

معنی پرسش در لغت نامه دهخدا

پرسش. [ پ ُ س ِ ] (اِمص ) اسم مصدر از پرسیدن. عمل پرسیدن. سؤال. مسألت. مَسألَه. اقتراح. استفسار. پژوهش. استعلام. استخبار. استطلاع. تحقیق :
بپرسش یکی پیش دستی کنیم
از آن به که در جنگ سستی کنیم.
فردوسی.
وزآن پس زبان را بپاسخ گشاد
همه پرسش موبدان کرد یاد.
فردوسی.
ببود آن شب و بامداد پگاه
بپرسش بیامد بدرگاه شاه.
فردوسی.
چو گردن به اندیشه زیر آوری
ز هستی مکن پرسش و داوری.
فردوسی.
بفرمود تا رفت شاپور پیش
بپرسش گرفتش ز اندازه بیش.
فردوسی.
نشستند با شاه گردان به خوان
بپرسش گرفتند هردو جوان
به آواز گفتند کای سرفراز
نماند غم و شادمانی دراز.
فردوسی.
بپرسش گرفتند کای شیر مرد
چه جوئی بدین شب بدشت نبرد.
فردوسی.
بپرسش گرفتی [ اردشیر ] همه راز اوی
ز نیک و بد و نام و آواز اوی
ز داد و ز بیداد وز کشورش
ز آئین و از شاه و از لشکرش.
فردوسی.
که آنرا که خواهد کند شوربخت
یکی بی هنر برنشاند به تخت
برین پرسش و جنبش و رای نیست
که با داد اوبنده را پای نیست.
فردوسی.
چو پردخت از آن هر دو پرسش گرفت
که هرجا که دانید چیزی شگفت.
فردوسی.
سکندر سبک پرسش اندر گرفت
که ایدر چه دانید چیزی شگفت.
فردوسی.
|| تفقّد. دلجوئی :
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه
پر از لابه و پرسش نیکخواه.
فردوسی.
چو دیدم من این خوبچهر ترا
همین پرسش گرم و مهر ترا.
فردوسی.
درود جهان آفرین بر تو باد
که کردی به پرسش دل بنده شاد.
فردوسی.
و از ملک پرسش و تقرّب تمام یافت. (کلیله و دمنه ). حضرت خواجه ٔما اگر به منزل درویشی می رفتند جمیع فرزندان و متعلقان و خادمان او را پرسش می کردند و خاطر هریک را بنوعی درمی یافتند. (انیس الطالبین بخاری ). || احوالپرسی. حال پژوهی. پژوهش حال. سؤال از سلامت حال :
ابا زاری و ناله و درد و غم
رسیده بزرگان و رستم بهم
بپرسش گرفتند مر یکدگر
به درد سیاوش پراز خون جگر.
فردوسی.
دو پرخاشجو با یکی نیکخوی
گرفتند پرسش نه بر آرزوی.
فردوسی.
آن وقت پیغام آوردند از امیر و پس به پرسش خود امیر آمد و وی به اشاره خدمت کرد خفته. (تاریخ بیهقی ).
بدو گفت شبگیر چون دخترم
به آئین پرسش بیامد برم.
اسدی.
آن ملیحان که طبیبان دلند
سوی رنجوران بپرسش مایلند
ور حذر از ننگ و از نامی کنند
چاره ای سازند و پیغامی کنند.
مولوی.
جز حادثه هرگز طلبم کس نکند
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند.
تا یکی از خطبای آن اقلیم که با وی عداوتی نهانی داشت باری به پرسش آمده بودش. (گلستان ). || مؤاخذه. گرفت. بازخواست :
هنوز آن سپهبد زمادر نزاد
بیامد گه پرسش و سرد باد.
فردوسی.
گر نبود پرسش رستی ولیک
گرت بپرسند چه داری جواب.
ناصرخسرو.
- بپرسش ؛ پرسان پرسان :
چو آگاهی آمد بهر مهتری
که بد مرزبان بر سر کشوری
که خسرو بیازرد از شهریار
برفته ست با خوارمایه سوار
به پرسش برفتند گردنکشان
بجائی که بود از گرامی نشان.
فردوسی.
- بپرسش آمدن ؛ به عیادت آمدن. عیادت کردن.
- بپرسش رفتن ؛ به عیادت رفتن. عیادت کردن. عیادت.
- بپرسش گرفتن ، پرسش گرفتن ، پرسش اندرگرفتن ؛ استفسار کردن. پژوهش کردن. تحقیق کردن. پژوهش حال کردن. احوالپرسی کردن.
- پرسش بیمار ؛ عیادت.
- پرسش کردن ؛ سؤال کردن. مسألت کردن :
بدین اندر آئیم و پرسش کنیم
همه آذران را پرستش کنیم.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که پرسش مکن
مگوی این زمان هیچ با من سخن.
فردوسی.
- امثال :
نیکی وپرسش ؟، نظیر:
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
حافظ.

معنی پرسش به فارسی

پرسش
( اسم .پرسیدن ) ۱- پرسیدن سوال استفسار استعلام استخبار اقتراح استطلاح . ۲- پژوهش تحقیق . ۲- احوال پرسی پرسش از سلامت حال پژوهش حال . ۳- دلجویی تفقد . ۴- بارخواست مواخذه . یا به پرسش آمدن . بعیادت آمدن عیادت کردن . یا به پرسش رفتن . ۱- بعیادت رفتن باحوالپرسی مریض رفتن . ۲- پرسان پرسان رفتن : ( بپرسش برفتند گردنکشان بجایی که بود از گرامی نشان .) ( فردوسی ) یا به پرسش گرفتن . ۱- پژوهش کردن تحقیق کردن استفسار کردن پرسش اندر گرفتن پرسش گرفتن : ( بپرسش گرفت اختر دخترش که تا چون بود گردش اخترش ?) ( فردوسی )
[ گویش مازنی ] /persesh/ پرسش – پرسیدن – سؤال کردن & عیادت از بیمار – دیدار از بیمار
[yes-no question] [زبان شناسی] یکی از انواع جمله های پرسشی که پاسخ آن آری یا نه است
( مصدر ) پرسش بخواند . سلام بر او باد . السلام علیه : ( خوارزمشاه ) بخط خود چند سطر نوشت که فرزند بوبکر پرسش بخواند و بداند که ما را بخوارزم مهمانست .) ( راحه الصدور ۳۸۸)
( مصدر ) ابلاغ تفقد ابلاغ سلام پرسش برسانیدن : ( منوچهر) نوذر ( را) که پسر و ولی عهد او بود باستقبال ( سام ) فرستاد تا او را بپرسند و حق قدوم بگزارد ... نوذر پرسش شاه برسانید ...) ( عوفی . جوامع لحکایات )
[reference question] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] درخواستی که کاربر کتابخانه برای یافتن اطلاعات خاص یا استفاده از منابع به طور عام مطرح می کند
[CBQ] [اعتیاد] ← پرسش نامۀ باورهای ولع مدار
[food frequency questionnaire, FFQ] [تغذیه] پرسش نامه ای که در مطالعات تغذیه برای جمع آوری اطلاعات در زمینۀ عادات غذایی و دریافت مواد غذایی افراد تکمیل می شود
[craving beliefs questionnaire] [اعتیاد] پرسش نامۀ خودگزارش بیست وهشت سؤالی که باورهای مربوط به ولع مصرف مواد با آن سنجیده می شود اختـ . پرسش نامۀ باو CBQ
[night eating questionnaire, NEQ] [تغذیه] پرسش نامه ای چهارده بندی برای سنجش الگو و زمان بندی نشانگان شب خواری
[CAGE questionnaire] [اعتیاد] ← غربالۀ صارت
( اسم ) سوال نامه
[ گویش مازنی ] /persesh hekaarden/ پرستش کردن – پرستیدن - تیمار نمودن مریض ۳پرسیدن
[wh-word] [زبان شناسی] هریک از واژه های طبقه ای از واژه ها مانند چه، کدام، کجا، که برای پرسش به کار می روند متـ . واژۀ پرسشی question word,interrogative word
( مصدر ) سوال کردن پرسیدن
[wh-question] [زبان شناسی] یکی از انواع جمله های پرسشی که با پرسش واژه ساخته می شود
[tag question] [زبان شناسی] نوعی ساخت پرسشی که به پایان جمله افزوده می شود تا نظر انکاری یا تأییدی مخاطب به دست آید
در حال پرسیدن و گفتگو با هم هم سخن

معنی پرسش در فرهنگ معین

پرسش
(پُ س ِ) [ په . ] (اِمص .)۱ - پرسیدن . ۲ - پژوهش ، تحقیق . ۳ - احوال پرسی . ۴ - بازخواست ، مؤاخذه .

معنی پرسش در فرهنگ فارسی عمید

پرسش
عبارتی که چیزی با آن پرسیده می شود، سؤال.
کاغذ یا کاغذهایی که روی آن پرسش هایی نوشته و به کسی بدهند که پاسخ آن ها را بنویسد.

پرسش در دانشنامه اسلامی

پرسش
پرسش همان عمل پرسیدن است. پرسش یا از سوی قاضی در مقام قضاوت مطرح می‏شود یا از ناحیه غیر قاضی برای دانستن و آگاهی.
پرسش قاضی نیز یا برای توضیح خواستن است، مانند آنکه کسی به امری مبهم اقرار کند و قاضی از وی توضیح بخواهد و یا برای کشف حقیقت جهت اثبات یا نفی دعوا، مانند سؤال قاضی از گواهان و متهم .
پرسش برای دانستن و آگاهی
پرسش غیر قاضی نیز اگر برای دانستن و آگاهی باشد استعلام و مانند آن نام دارد و اگر توسط مقلد از مجتهد در مسائل شرعی صورت گیرد استفتا نامیده می‏شود. از پرسیدن به جهت خجالت‏زده کردن طرف مقابل و عاجز کردن وی از پاسخ (تعنت)، در برخی روایات نهی و به پرسیدن برای فهمیدن و آگاهی یافتن امر شده است.

در آیات ۱۲۷ و ۱۷۶ سوره نساء پرسش مردم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم در مورد ارث آمده است.
استفتای مردم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم درباره مقدار ارث زنان و خداوند اینگونه پاسخ دادند.«ویستفتونک فی النسآء قل الله یفتیکم فیهن...». (برداشت فوق براساس حدیثی از امام باقر علیه السّلام ) از تو درباره حکم زنان سؤال می کنند؛ بگو: « خداوند درباره آنان به شما پاسخ می دهد: آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان را به آنها نمی دهید، و می خواهید با آنها ازدواج کنید، و نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است، (قسمتی از سفارشهای خداوند در این زمینه می باشد؛ و نیز به شما سفارش می کند که) با یتیمان به عدالت رفتار کنید! و آنچه از نیکیها انجام می دهید؛ خداوند از آن آگاه است (و به شما پاداش شایسته می دهد).
احکام ارث کلاله و پاسخ خداوند
پرسش مردم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم درباره احکام ارث کلاله و پاسخ خداوند به این پرسش اینگونه است.«یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلــلة...» از تو (در باره ارث خواهران و برادران) سؤال می کنند، بگو: «خداوند، حکم کلاله ( خواهر و برادر ) را برای شما بیان می کند: اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او (ارث) می برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که ( میّت ) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر (از او) باقی باشند دو سوم اموال را می برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند؛ و) برای هر مذکّر ، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احکام خود را) برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز داناست.»
آیه آغازین سوره انفال از پرسش مسلمانان از پیامبر در خصوص انفال شروع می شود که تا آخر سوره در همین موضوع صحبت می شود.
مسلمانان از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم درباره مالکیت و تقسیم انفال سوال می کردند که از طرف خداوند این سوره نازل شد. یسـلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول...(ی پیامبر از تو در باره غنایم جنگی می پرسند بگو غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید .) (از جمله «قل الانفال لله و الرسول» که تعیین کننده مالکیت انفال است و در پاسخ مسلمانان ، ایراد شده، استفاده می شود که پرسش آنان درباره مالکیت انفال و به طور طبیعی تقسیم آن بوده است.)المیزان می فرماید: «مؤ لف : در این معانی روایات دیگری نیز هست، البته در اینجا روایاتی است راجع به تفصیل داستان انفال که در روشن شدن معنای آیات خیلی تاثیردارند و ما آنها را در ذیل آیات بعدی ایراد خواهیم کرد.و در بعضی از روایات دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلّم ایشان را وعده داد که (سلب) و (غنیمت) را به ایشان بدهد و لیکن خداوند با جمله ( (قل الانفال لله و الرسول) ) آن را نسخ کرد، و به این معنا اشاره دارد آنچه که در این روایت است، و لذا بعضی ها بهمین روایت استناد کرده و گفته اند (زمامدار می تواند به وعده ای که به لشکریان خود داده وفا نکند) لیکن این روایت با اختلافی که در روز بدر در باره غنیمت کردند جور درنمی آید، برای اینکه اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم به ایشان چنین وعده ای داده بود دیگر با وعده صریح آنجناب اختلاف نمی کردند.» تفسیر نمونه می گوید: «همانگونه که در شاءن نزول خواندیم آیه فوق پس از جنگ بدر نازل شده و پیرامون غنائم جنگی صحبت می کند و به صورت قانون کلی، یک حکم وسیع اسلامی را بیان میدارد، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم کرده و می گوید: از تو درباره انفال سؤ ال می کنند (یسئلونک عن الانفال).» شیخ طبرسی می فرماید: « (یسالونک) ای: یسالک یا محمد جماعة من اصحابک (عن الانفال): اختلف المفسرون فی الانفال ههنا، فقیل: هی الغنائم التی غنمها النبی صلی الله علیه و آله وسلّم ، یوم بدر، وهو المروی عن عکرمة، عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاک، وابن زید.»
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم مامور پرسش از بنی اسرائیل، نسبت به برخورد آنان با معجزات و آیات الهی بود.
سل بنی اسرءیل کم ءاتینـهم من ءایة بینة ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. (از بنی اسرائیل بپرس: «چه اندازه نشانه های روشن به آنها دادیم؟» (ولی آنان، نعمتها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند در اختیارشان گذاشته بود، در راه غلط به کار گرفتند.) و کسی که نعمت خدا را، پس از آن که به سراغش آمد، تبدیل کند (و در مسیر خلاف به کار گیرد، گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد) که خداوند شدید العقاب است.)
← تفسیر مرتبط
معجزاتی که موسی بن عمران علیه السّلام آورده به طوری که قرآن حکایت می کند بیش از نه معجزه است، و اگر در آیه مورد بحث، آنها را نه معجزه شمرده، منظور، آن معجزاتی بوده که در برابر فرعون و دعوت او آورده، و آن عبارت است از عصا و ید بیضاء و طوفان و ملخ و قورباغه و سوسمار و خون و قحطی و کمبود میوه ها، و ظاهرا مقصود از معجزات نه گانه در آیه همین ها باشد، مخصوصا با در نظر گرفتن این که گفتار موسی به فرعون را حکایت نموده می فرماید: " لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض بصائر- تو خود می دانی که این معجزات را جز پروردگار آسمان و زمین به منظور بینایی خلق کس دیگری نفرستاده".و اما سایر معجزاتی که آن جناب داشته، مانند شکافتن دریا و جریان آب از سنگ و زنده کردن کشته ای به وسیله گاو و زنده کردن آنان که با صاعقه هلاک شدند و سایه کردن کوه بر بالای سر ایشان و امثال آن، همه خارج از معجزات نه گانه است، و معجزاتی است که برای امت خود آورده نه برای فرعون.
نقض تعطیلی روز شنبه
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلّم از بنی اسرائیل، درباره ماجرای نقض تعطیلی روز شنبه از سوی گذشتگان آنان پرسش کردند.وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون.(و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می کردند!)
داستان عبرت انگیز
...
خداوند برای انسانها احکامی را وضع کرده که در بعضی موارد سوالاتی در مورد آنها پیش می آید که پیامبر موظف بوده اند به آنها جواب بدهد.
سؤال از احکام مسکوت مانده از جانب خداوند، مورد نهی او می باشد.« یـایها الذین ءامنوا لا تسـلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند! و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، برای شما آشکار می شود؛ خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.»
پاسخ به هنگام نزول قرآن
خداوند، پاسخ دهنده به احکام، در صورت سؤال از آنها، هنگام نزول قرآن بوده است.« یـایها الذین ءامنوا لا تسـلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسـلوا عنها حین ینزل القرءان تبد لکم عفا الله عنها...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند! و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، برای شما آشکار می شود؛ خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.»
وظیفه پیامبر نسبت به سوالات
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم موظف به پاسخگویی به سؤالات مردم، درباره حکم، بر اساس وحی بوده است.«یسـلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللولدین والاقربین والیتـمی والمسـکین وابن السبیل...؛ از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «هر خیر و نیکی (و سرمایه سودمند مادی و معنوی) که انفاق می کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.» و هر کار خیری که انجام دهید، خداوند از آن آگاه است. (لازم نیست تظاهر کنید، او می داند.»«یسـلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند الله والفتنة اکبر من القتل...؛ از تو، در باره جنگ کردن در ماه حرام، سؤال می کنند؛ بگو: «جنگ در آن، (گناهی) بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آیین حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن است؛ و ایجاد فتنه، (و محیط نامساعد، که مردم را به کفر، تشویق و از ایمان بازمی دارد) حتّی از قتل بالاتر است. و مشرکان، پیوسته با شما می جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند؛ ولی کسی که از آیینش برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او، در دنیا و آخرت، برباد می رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود.».این آیه شریفه از قتال در ماه های حرام منع و مذمت می کند، و می فرماید: این کار جلوگیری از راه خدا و کفر است ، و این را هم می فرماید که با این حال بیرون کردن اهل مسجد الحرام از آنجا جرم بزرگتری است نزد خدا، و بطور کلی فتنه از آدم کشی بدتر است. «یسـلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنـفع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ویسـلونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایـت لعلکم تتفکرون؛ در باره شراب و قمار از تو سؤال می کنند، بگو: «در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود.» اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد، شاید اندیشه کنید!». آیه اول از دو سؤ ال درباره شراب و قمار شروع می شود، می فرماید: از تو درباره شراب و قمار سؤ ال می کنند (یسئلونک عن الخمر و المیسر). (خمر) در لغت در اصل به گفته (راغب) به معنی پوشانیدن چیزی است و لذا به چیزی که با آن می پوشانند (خمار) گفته می شود هر چند خمار معمولا به چیزی گفته می شود که زن سر خود را با آن می پوشاند. در معجم مقاییس اللغه نیز برای (خمر) یک ریشه ذکر کرده که دلالت بر پوشاندن و اختلاط و آمیزش در پنهانی می کند و از آنجا که شراب عقل انسان را می پوشاند به آن خمر گفته شده زیرا سبب مستی است و مستی پرده ای بر روی عقل می افکند و نمی گذارد انسان خوب و بد را تشخیص دهد. (خمر) در اصطلاح شرع به معنی شراب انگور نیست بلکه به معنی هر مایع مست کننده است خواه از انگور گرفته شده باشد و یا از کشمش یا خرما و یا هر چیز دیگر، هر چند در لغت برای هر یک از انواع مشروبات الکلی اسمی قرار داده شده است . (میسر) از ماده (یسر) گرفته شده که به معنی سهل و آسان است ، و از آنجا که (قمار) در نظر بعضی از مردم وسیله آسانی برای نیل به مال و ثروت است به آن میسر گفته شده است. «.. ویسـلونک عن الیتـمی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخونکم...؛ (تا اندیشه کنید) درباره دنیا و آخرت ! و از تو در باره یتیمان سؤال می کنند، بگو: «اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید، (مانعی ندارد) آنها برادر (دینی) شما هستند.» (و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!) خداوند، مفسدان را از مصلحان، بازمی شناسد. و اگر خدا بخواهد، شما را به زحمت می اندازد؛ (و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان، زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود، جدا سازید؛ ولی خداوند چنین نمی کند؛) زیرا او توانا و حکیم است.»«ویسـلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله...؛ و از تو، در باره خون حیض سؤال می کنند، بگو: «چیز زیانبار و آلوده ای است؛ از این رو در حالت قاعدگی، از آنان کناره گیری کنید! و با آنها نزدیکی ننماید، تا پاک شوند! و هنگامی که پاک شدند، از طریقی که خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید! خداوند، توبه کنندگان را دوست دارد، و پاکان را (نیز) دوست دارد.»«ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم فی الکتـب فی یتـمی النساء الـتی لا تؤتونهن ما کتب لهن وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدن وان تقوموا للیتـمی بالقسط...؛ از تو درباره حکم زنان سؤال می کنند؛ بگو: «خداوند درباره آنان به شما پاسخ می دهد: آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان را به آنها نمی دهید، و می خواهید با آنها ازدواج کنید، و نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است، (قسمتی از سفارشهای خداوند در این زمینه می باشد؛ و نیز به شما سفارش می کند که) با یتیمان به عدالت رفتار کنید! و آنچه از نیکیها انجام می دهید؛ خداوند از آن آگاه است (و به شما پاداش شایسته می دهد.»«یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلــلة ان امرؤا هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین...؛ از تو (در باره ارث خواهران و برادران) سؤال می کنند، بگو: «خداوند، حکم کلاله ( خواهر و برادر) را برای شما بیان می کند: اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او (ارث) می برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که (میّت) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر (از او) باقی باشند دو سوم اموال را می برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند؛ و) برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احکام خود را) برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز داناست.»«یسـلونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبـت وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه...؛ از تو سؤال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو: آنچه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده؛ (و نیز صید) حیوانات شکاری و سگهای آموخته (و تربیت یافته) که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید، (بر شما حلال است؛) پس، از آنچه این حیوانات برای شما ( صید می کنند و) نگاه می دارند، بخورید؛ و نام خدا را (به هنگام فرستادن حیوان برای شکار،) بر آن ببرید؛ و از (معصیت) خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است!»
سوال مردم از احکام
...
انبیاء، مرجع و پاسخ گوی به همه سؤالات مردم هستند؛ گاهی سؤال از جنگ است و گاهی از قمار و شراب، و گاهی از انفاق و در این آیه نیز سؤال از مسائل زنان است.
پرسش مردم از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم)، درباره حیض:• « ویسـلونک عن المحیض...؛ و از تو درباره عادت زنانه می پرسند، بگو: آن نوعی آزار و ناراحتی است. پس از (آمیزش با) زنان در زمان عادت کناره گیری نمایید و تا پاک نشوند به آنها نزدیک نشوید و چون (از عادت) پاک شدند (یا غسل کردند) از همان جا که خدا دستور داده با آنان آمیزش نمایید، همانا خداوند کسانی را که زود و زیاد توبه می کنند و کسانی را که کوشا در پاکی اند دوست دارد.»
تفسیر
«یسْئَلُونَکَ» نشان می دهد که قاعدگی و مباشرت با زنان در آن حال مورد اختلاف و گفتگو بوده تا کار به سئوال از پیامبر کشیده است و ضمنا مطلب دارای اهمیت بوده تا قرآن مجید ببحث از آن پرداخته است. «محیض» مصدر است مانند «مجیء» و «مبیت» یعنی درباره حیض می پرسند.
شیعه و پاسخ چند پرسش، تألیف رضا استادی ، از علمای معاصر که این کتاب در یک جلد به زبان فارسی، پیرامون بعضی از مسائل اختلافاتی که بین مذهب شیعه و اهل سنت وجود دارد، نوشته است.
چون مقصود از تنظیم این کتاب اطلاع رسانی در سطح عموم مردم بوده، لذا با استفاده و اقتباس از سه کتاب زیر که در سال های اخیر منتشر شده، تألیف شده است:
مولف محترم چون دیده اند، بیشتر زائران شیعه که از ایران برای انجام عمره مفرده و یا حج تمتع به مدینه و مکه مشرف می شوند در دو یا چهار هفته ای که با اهل تسنن معاشرت و مصاحبت دارند، سؤال هایی برایشان پیش می آید و یا گاهی سؤال هایی از ایشان می شود و احیاناً اعتراض هایی را به مذهب شیعه می شنوند که در هر سه صورت مایلند درباره این مسائل دست کم آشنایی مختصری داشته باشند که هم خود گرفتار ابهام نشوند و هم بتوانند در حدّ اطلاع خود پاسخ گوی سؤال کنندگان باشند و هم به بی اساس بودن آن اعتراضات آگاه شوند، چنین کتابی را جهت اطلاع عموم تألیف نموده اند.
کتاب با فهرستی از مطالب، شروع گردیده، آنگاه پیشگفتاری از مولف محترم و در ادامه، با تاریخ پیدایش شیعه آغاز می گردد. سپس با مسائلی مربوط به امامت و خلافت دنبال می شود تا به عصمت ائمه و بعد از آن مباحثی درباره غالیان، بحث شفاعت، عدم تحریف قرآن و اذان و سبک خواندن نماز شیعیان و اهل سنت و مسائلی از این دست می رسد.
مهم ترین مسائلی که می توان در این کتاب مطالعه نمود، عبارت است از:
انقلاب اسلامی، با رهبری فقیهی فرزانه پیروز شد. قانون اساسی ، بر اصول و مبانی و ترازهای فقهی پایه ریزی شد. ولایت فقیه ، مبنای مشروعیت نظام گردید.
فقه از انزوای مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعی مدیریت جامعه شد و با زندگی فردی و اجتماعی مردم درآمیخت و به گفته امام خمینی : حکومت که فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و نشان دهنده جنبه عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. در اختیار فقه آمد و دعوی این که: فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. را در بوته آزمون نهاد. این موقعیت برجسته، حجم زیادی از پرسش هایی را که به گونه ای بعد از انقلاب اسلامی متوجه دین ساخته بود، ویژه پرسش های فقهی ساخت. حتی پاره ای از پرسش ها و شبهه هایی که به ظاهر رنگ و بوی کلامی داشتند نیز، یا برخاسته از مقوله پیچیده فقهی پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت فقه. از این روی، دفاع از انقلاب و دفاع از دین در دفاع از فقه که نمایان گر مهم ترینِ شاخص انقلاب بود، بروز کرد. شایسته بود که متولیان فقه، از این زمینه به وجود آمده، کمال استفاده را بکنند و این را که فقه شیعه توانسته است پس از سال ها انزوا در گوشه مدارس و انحصار در محدوده تبیین تکلیف مقلّدان و متدینان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسش ها را که به برکت انقلاب اسلامی، بهره دین شده است، پاس دارند. نعمتی که هرگاه متولیان دانشی آن را خوب پاس داشتند، آن دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند. روشن است که برای این منظور، تنها به پاسخ گویی مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات فقهی نظام را که تئوری های فقهی در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز، باید پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحکومة) توجه ویژه ای کرد و حتی آن دسته از احکامی را که بارهای بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است، از زاویه و دید اجتماعی و حکومتی دوباره به تحقیق و بررسی نشست و مهم تر، شبهه هایی را که از زاویه های گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهی گشته است، پاسخ گفت. بر پایه همین ضرورت، امام خمینی، که هم به توانمندی فقه باور داشت و هم نارسایی ها و کاستی ها را خوب می دانست، چاره کار را در مناسبت های گوناگون یادآور شد.
نامه امام به دو جناح طرفدار انقلاب
از باب مثال، در نامه ای که به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود می دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقیق درباره مسائلی است که حکومت و مردم به آن ها نیاز دارند:مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروت های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات ، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن ، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر ، به معنای اعم، چون:عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی ، تئاتر ، سینما ، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درخت ها، حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید، در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی، همچون: پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان های دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و رو زمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام ، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه این ها، گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است…. در این جا، امام که به فرمایش خود گوشه ای از هزاران مسأله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر می شمرد، هم به مسائل نوپیدا توجه می دهد و هم مسائلی را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهی و اجتهادی دوباره لازم دارد، گوشزد می کند.
← نکته مهم در کلام مذکور امام
خلف صالح او نیز بارهای بار، بایستگی پاسخ گویی را یادآور شده، از جمله می گوید: فقه کار اصلی ماست، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، ولی روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول …. بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان ها بشود.
← ضرورت دگرگونی در فقاهت
...


پرسش در دانشنامه ویکی پدیا

پرسش
پرسش یا سؤال، عبارتی زبانی با مضمون درخواست اطلاعات است.
فردا چه روزی است؟
در زبان فارسی جمله از لحاظ محتوی بر ۵ نوع است که جملهٔ پرسشی یکی از آنان است. جملهٔ پرسشی در زبان فارسی با استفاده از واژگان پرسشی یا تغییر لحن ساخته می شود و پیرامون رویداد کاری یا وقوع حالتی را سؤال می کند. در پایان جمله پرسشی از این نشانه «؟» (علامت سؤال) استفاده می کنیم.
گاه پرسش برای تأکید بر مطلبی یا نفی آن استفاده می شود که در صورت اول بدان جمله استفهام تأکیدی و در صورت دوم استفهام انکاری می گوییم.
پرسش عبارتی زبانی برای درخواست اطلاعات است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
مؤسسه پرسش، مؤسسه ای غیردولتی در تهران
پرسش (داستان کوتاه)، داستانی از ایزاک آسیموف
پرسش (به انگلیسی: Question) با نام اصلی چارلز ویکتور زَز، یک شخصیت خیالی در کتاب های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط دی سی کامیکس است. شخصیت پرسش توسط نویسنده-طراح استیو دیتکو خلق شده است که برای اولین بار در شمارهٔ ۱ مجموعه بلو بیتل (ژوئن ۱۹۶۷) از انتشارات چارلتون کامیکس معرفی شد. این شخصیت در اوایل دهه ۱۹۸۰ (میلادی) توسط دی سی کامیکس خریداری شد و در دنیای دی سی گنجانده شد. او برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ در دنیای دی سی حضور پیدا کرد و شخصیتش توسط دنیس اونیل و دنیس کاون برای تطبیق با دنیای دی سی بازسازی شد.
آکروباتیک ماهر
رزمی کاری حرفه ای
ضریب هوشی بالا
کارآگاهی حرفه ای
روزنامه نگار تحقیقی تلویزیون
شگردهای شمنیسم
اطلاعات چندانی دربارهٔ ویکتور سیج و گذشته او در دسترس نیست. سیج در ابتدا حضوری کمرنگ به عنوان یک شخصیت قهرمان در چارلتون کامیکس داشت. او در برهه ای از زمان زندگی اش مشغول به کار در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا گشت و برای مدتی در آنجا باقی ماند، تا اینکه به عنوان رئیس آماندا والر به یگان رزمی اکس انتقال پیدا کرد.
مجموعه کمیک نگهبانان به قلم آلن مور در ابتدا قرار بود از تعدادی از شخصیت های چارلتون کامیکس از جمله پرسش استفاده کند، اما هنگامی که دی سی، مالک این شخصیت ها متوجه شد که او قصد از بین بردن پرسش و چندین شخصیت دیگر را دارد، به او درخواست خلق شخصیت های جدید داده شد. بدین سبب شخصیت پرسش تبدیل به رورشاخ شد.
پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر مجموعه مقالاتی از بیژن عبدالکریمی است که به این مسئله می پردازد که آیا در جهان معاصر، امر دینی امکان پذیر است.
همایش دوروزه ای تحت عنوان «پرسش از امر دینی در عصر حاضر؛ بازخوانی روایت بیژن عبدالکریمی از امر دینی» در ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. در این همایش رضا داوری اردکانی، عبدالحسین خسروپناه، محمد مجتهد شبستری، داود مهدی زادگان، حمید پارسانیا، علیرضا قائمی نیا، محمد توکل، مصطفی ملکیان، مهراب صادق نیا، احمد آکوچکیان، قاسم پورحسن، محمد سالار کسرایی، نعمت الله فاضلی، سید حسین سراج زاده، حسن محدثی، سید محسن فاطمی، حسین روحانی، محمد باقر تاج الدین، انشاالله رحمتی، سیدجواد میری و سایر پژوهشگران به نقد و بررسی کتاب پرداختند.
نشست دیگری نیز با حضور نصرالله حکمت، رسول رسولی پور، قدیر نصری و سیدجواد میری در ۲۰ آذر ۱۳۹۷ در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
پرسش از تکنولوژی یا پرسشی در باب تکنولوژی (به آلمانی: Die Frage nach der Technik) یکی از آثار برجسته مارتین هایدگر است.
هایدگر این موضوع را مطرح می کند که تکنولوژی همان یک شیوه خاص ارتباط با چیزهاست. پس تکنولوژی یک وسیله نیست بلکه شیوه ای خاص از آشکار کردن چیزها است و بنابراین با مقوله حقیقت مرتبط است. تکنولوژی مدرن با میل به سروری بر چیزها رخصت عیان شدن آنها -آن گونه که هستند- را از آن ها سلب می کند؛ لذا استیلای تکنولوژی بر چیزها باعث خروج شان از آنچه هستند و نه خروج آن ها از خفا شده است.
استفهام انکاری یا پرسش بلاغی گونه ای آرایه ادبی است که در قالب یک پرسش، موضوعی را مطرح می کند بی آنکه صرفاً به دنبال پاسخ مشخصی برای پرسش اصلی باشد. اگرچه استفهام انکاری از دیدگاه زبانی، پرسش به شمار می آیند، اما از آنجا که گاه با بیان پرسش، موضوعی از پیش مشخص و اعلام می شود (برای نمونه، پاسخ آن پرسش در خود صورت پرسش نهفته باشد)، همیشه نیاز به گذاشتن علامت سؤال در جلوی استفهام انکاری نیست. در بسیاری موارد، استفهام انکاری برای آغاز یک گفتگو یا جلب توجه برای آنکه شنونده پیام را متوجه شود، به کار می رود. برای نمونه، جمله «هوا سرد نشده است؟» در خود پیام سرد شدن هوا را پنهان دارد.
نمونه ای رایج از استفهام انکاری، «آیا تاکنون شده است کاری را درست انجام دهی؟» است که در آن در واقع دیدگاه شخص دوم درباره هوش و استعداد طرف مقابل بیان می شود و نه پرسشی مستقیم برای دانستن پاسخ.
پرسش بی پاسخ (انگلیسی: The Unanswered Question) قطعه ای موسیقایی از چارلز آیوز آهنگساز آمریکایی است که سال ۱۹۰۸ به همراه قطعهٔ سنترال پارک در تاریکی در مجموعه ای به نام دو درنگ (Two Contemplations) آفریده شد. اگرچه این اثر بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵ توسط او احیا شد اما همچون بسیاری دیگر از آثارش تا اواخر عمرش ناشناخته بود و تا سال ۱۹۴۶ اجرا نشد.
پرسش بی پاسخ برای سه دسته ساز ساخته شده: دستهٔ زهی، سولوی ترومپت و کوارتت بادی. این سه گروه در تمپوهای مختلف می نوازند و طوری جانمایی می شوند که قادر به مشاهدهٔ یکدیگر نباشند. دستهٔ زهی ها پشت صحنه می نوازند.
در زمینهٔ آوای آهسته و کم صدای دستهٔ زهی ها که نماد «سکوت درویدها» ست، یک ترومپت «پرسش بنیادین وجود» را طرح می کند و کوارتت بادی ها در تقلایی مذبوحانه در پی پاسخ برای آن به دیسونانس اثر دامن می زنند و در نهایت به خاموشی می گرایند تا ترومپت بار دیگر پرسش را یادآوری کند.
پرسش پژوهش یا سؤال تحقیق، چیزی است که یک پژوهش می کوشد به آن پاسخ می دهد. از نقطه نظر روش شناختی، پرسش بخشی از پژوهش علمی در علوم طبیعی و اجتماعی است. پاسخ به هر سؤال به حل «مسئله تحقیق» کمک می کند. مسئله تحقیق مشکلی است که «خوانندگان فکر می کنند ارزش حل کردن» را دارد.
فرضیه برجسته
طراحی آزمایش
فرضیه
طرح پژوهش
مشخص کردن مسئله تحقیق یکی از اولین گام های روش شناختی است که محقق باید هنگام انجام تحقی انجام دهد. سؤال پژوهش باید دقیق و به روشنی تعریف شود.
انتخاب یک سؤال پژوهشی، عنصر اصلی در تحقیقات کمّی و کیفی است و در بعضی موارد ممکن است پیش از ساختن چارچوب مفهومی مطالعات، مطرح شود. در همه موارد، پرسش پژوهش مفروضات نظری را در چارچوب صریح تر بیان می کند، یعنی نشان می دهد که محقق می خواهد بیشتر و بیشتر بداند.
دانش آموز یا محقق سپس تحقیقات لازم را برای پاسخ به سؤال تحقیق انجام می دهد، که ممکن است شامل خواندن منابع ثانویه برای چند روز یا انجام یک تحقیق اولیه برای پروژه های بزرگ باشد.
پُرسش نامه شخصیتی چندمحوری مینه سوتا (MMPI) مشهورترین و پر مصرف ترین آزمون شخصیتی برای سلامت روانی است که سال ۱۹۳۰ منتشر شد. پرسش های این آزمون جملاتی اِخباری هستند که فرد باید موافقت یا مخالفت خود را با آن ها اعلام کند. مثال هایی از نوع عبارت های آزمون MMPI در زیر آمده است.
MMPI-2, Pearson Website
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI): An Introduction
MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent)
MMPI Research Project
من اشتهای زیادی برای غذا خوردن دارم.
من به ندرت نگران سلامتی ام می شوم.
من پدرم را دوست دارم.
سیستمهای پرسش و پاسخ تعاملی (به انگلیسی Interactive Question Answering) نوعی از سیستم های پرسش و پاسخ هستند که از طریق برقراری تعامل دو سویه با کاربر، ابهامات احتمالی موجود در پرسش و پاسخ را رفع نموده و دقت پاسخگویی را افزایش می دهند.
کاربر می تواند به جای طرح مجموعه ای از چندین سؤال مرتبط در قالب یک پرسش پیچیده، آن را به سوالات ساده تر و کوتاهتر تجزیه نماید که این امر، مکالمه طبیعی تر و پاسخ دقیق تر را در پی خواهد داشت.
چنانچه پاسخ سیستم دلخواه کاربر نباشد یا کاربر نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشد، مکالمه ای را با سیستم آغاز می نماید تا پاسخ دلخواه خود را دریافت کند.
امکان طرح مجموعه ای از سوالات مرتبط با هم از سوی کاربر وجود دارد. به عنوان مثال کاربر می تواند پرسشی را مطرح کند که از طریق ضمایر به پرسش قبل ارجاع داده شده است.
اگر پرسش کاربر دارای ابهام باشد، سیستم مکالمه ای را با کاربر در جهت رفع ابهام و درک بهتر پرسش آغاز می نماید.
سیستم می تواند پس از ارائه پاسخ به یک پرسش، مجموعه ای از سوالات مرتبط با آن موضوع را به کاربر پیشنهاد نماید که انسجام گفتگو و افزایش کارایی را در پی خواهد داشت.
در سیستم های پرسش و پاسخ اتوماتیک (به انگلیسی Question Answering)، کاربران پرسش های خود را به زبان طبیعی مطرح می کنند و سیستم پاسخ ممکن را بازمی گرداند. با این وجود در سیستم های پرسش و پاسخ اتوماتیک، گفتگوی پیوسته بین کاربر و سیستم وجود ندارد و کاربران نمی توانند نیاز خود را توضیح دهند. از این رو دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در اولین تعامل بین کاربر و سیستم بسیار مشکل است. افزودن تعامل به این سیستم ها، امکان طرح سوالات مرتبط و ارائه توضیحات لازم از طریق گفتگو بین سیستم و کاربر را فراهم می کند و دقت پاسخگویی را افزایش می دهد.
در سیستم های پرسش و پاسخ که شکل پیچیده تری از سیستم های بازیابی اطلاعات هستند، کاربر در هر بار نوبت گیری فقط می تواند یک پرسش به صورت مستقل از پرسش های پیشین مطرح نماید تا سیستم با استفاده از تکنیک های موجود پاسخ احتمالی را به صورت کوتاه بازگرداند. پس از پایان فرایند پاسخگویی، سیستم پرسش مطرح شده و پاسخ آن را از حافظه خود پاک می کند. عدم وجود حافظه در این سیستم ها مطرح شدن مجموعه ای از سوالات مرتبط با یکدیگر را توسط کاربر غیرممکن می سازد. علاوه بر این، موفقیت جستجو در این سیستم ها به نوع پرسش مطرح شده بستگی دارد. بعضی سوالات مطرح شده ساده بوده و پاسخگویی به آن ها به راحتی انجام می شود. در مقابل سوالات پیچیده ای مطرح می شوند که پاسخگویی به آن ها نیازمند طرح توضیحات اضافی از سوی کاربر می باشد. این محدودیت ها سبب می شود تا در بسیاری از موارد کاربران در یافتن پاسخ صحیح با مشکل مواجه شوند. استفاده از مکالمات تعاملی در ارتباطات روزمره مردم را قادر می سازد که در صورت لزوم سخن خود را تصدیق یا اصلاح نمایند. این در حالیست که در سیستم های پرسش و پاسخ اتوماتیک امکان برقراری تعامل دو طرفه بین کاربر و سیستم وجود ندارد و کاربران قادر به ارائه توضیح اصلاحی دربارهٔ نیاز اطلاعاتی خود نیستند. به علاوه سیستم نیز نمی تواند با طرح پرسش های خود از کاربر، جهت رفع ابهامات احتمالی در سوالات مطرح شده اقدام نماید. بدین ترتیب دسترسی به اطلاعات موردنظر در اولین پرسش و پاسخ چندان آسان نیست. در مقابل، سیستم های پرسش و پاسخ مبتنی بر تعامل امکان انجام مکالمات تعاملی و دو سویه بین کاربر و سیستم را فراهم نموده و رفع ابهام از سوالات مطرح شده توسط کاربر و تصحیح پاسخ های ارائه شده توسط سیستم را امکان پذیر می نمایند. همچنین در این سیستم ها تاریخچه گفتگو در حافظه نگهداشته می شود و بنابراین کاربر قادر خواهد بود مجموعه ای از سوالات مرتبط با یکدیگر را از سیستم بپرسد. استفاده از سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی جستجوی اطلاعات را تسهیل نموده و دقت پاسخگویی را افزایش می دهد.
اولین سیستم های محاوره ای نظیر ELIZA از یک پایگاه داده خاص و ساختاریافته به عنوان منبع دانش استفاده می کردند. این سیستم ها فقط قابلیت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده در زمینه های محدود را داشتند. سپس سیستم های تعاملی دیگری با افزودن مدیریت محدود به سیستم QA طراحی شدند. این سیستم ها محدودیت ها در سؤال را شناسایی کرده و در صورتی که نیاز باشد برای اصلاح آن ها با کاربر وارد تعامل می شوند. از جمله این سیستم ها می توان به سیستمی اشاره کرد که توسط کیو و گرین جهت دسترسی به اطلاعات پرواز طراحی شده است. همچنین رایزر و لمون در سال ۲۰۰۹ سیستمی را با بکارگیری روش یادگیری تقویتی ارائه نمودند که محدود به دامنه خاص می باشد. این سیستم ها Frame-based بوده و چنانچه پس از مقداردهی فیلدهای مربوطه توسط کاربر پاسخ مناسبی یافت نشود، سیستم با هدف درخواست تغییر سؤال یا توضیح با کاربر وارد تعامل می شود. دورنسکیو و اوراسان سیستم پرسش و پاسخ تعاملی در چهارچوب (QALL-ME) طراحی کردند که جزء سیستم های QA دامنه محدود محسوب می شود و از تکنیک های پیچیده پردازش زبان طبیعی استفاده می کند. کوارترونی و ماناندار یک سیستمIQA پیشنهاد کردند که ترکیبی از سیستم QA دامنه باز و چت بات است. این سیستم از زبان AIML و رویکرد تطابق الگو استفاده می کند. محققی به نام تانگ یک سیستم پرسش و پاسخ تعاملی جهت پاسخگویی به سوالات چینی طراحی کرده است که از شبکه معنایی و پارسرهای موجود در زبان چینی استفاده می کند. کنستانتینوا سیستم پرسش و پاسخی محدود به دامنه خاص و دارای منابع متنی نیمه ساخت یافته طراحی کرده است که از طریق برقراری تعامل و اطلاع از نیازمندی کاربران، به آن ها در انتخاب و خرید تلفن همراه مورد نظرشان کمک می کند.
پرسش یک درخواست اطلاعات از پایگاه داده است. پرسش می تواند به سادگی یک عبارت مثل" پیدا کن آدرس فردی را با شماره ملی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹" یا یک عبارت پیچیده مثل " پیدا کن نام دانشجویانی از دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف که درس پایگاه داده را اخذ کرده اند ولی درس ساختمان داده را اخذ نکرده اند و درس طراحی الگوریتم را با نمره بیشتر از ۱۷گذرانده اند سپس آنها را بر حسب شماره دانشجویی مرتب کن"نبو
یکی از وظایف سیستم های مدیریت پایگاه های داده رابطه ای بهینه سازی پرسش است. بهینه ساز پرسش به معنی انتخاب پربازده ترین راه اجرای پرسش در میان تمام راه های ممکن برای اجرای آن پرسش است. این موضوع وقتی که پرسش شامل عبارت های پیچیده است بسیار مهم است.
ابتد مروری می کنیم بر نحوه اجرای پرسش در سیستم های مدیریت پایگاه داده. ترتیب اجرای عمومی پرسش به شکل زیر است.
ابتدا با یک مثال تشریح می کنیم برای اجرای یک پرسش راه های مختلفی وجود دارد، سپس در ادامه اهمیت بهینه سازی پرسش را نشان خواهیم داد.
پِی پرسش یک ساختار زبانی است که در آن وجه اخباری یا امری، در انتهای جمله به وجه پرسشی تبدیل می شود تا تأیید یا انکار مخاطب به دست آید.
She read this book, didn't she?
She can read this book, can't she?
This is a book, isn't it?
پی پرسش در زبان انگلیسی با یک فعل کمکی و یک ضمیر ساخته می شود. فعل کمکی باید با زمان، نمود، و وجهیت فعلِ موجود در جملهٔ پیشین مطابقت داشته باشد. چند نمونه از پی پرسش در زبان انگلیسی:
برای ساختن پی پرسش در زبان آلمانی از واژه هایی مانند oder (به معنای یا)، nicht wahr (به معنای درست نیست) یا nicht (به معنای نه) استفاده می شود. نمونه:
Sie kommen aus dem Iran, oder?
چه کسی در موضوع دخیل بوده است؟
چه اتفاقی است؟
کجا موضوع اتفاق افتاده است؟
چه زمانی موضوع اتفاق افتاده است؟
چرا موضوع اتفاق افتاده است؛ و برخی پرسش زیر را نیز به مجموعه پرسشات پنج گانه اضافه کردند:
چگونه موضوع اتفاق افتاده است.
مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش مؤسسه ای غیردولتی در ایران است که به برگزاری سمینارها و کلاس های آزاد در حوزه علوم انسانی و اجتماعی می پردازد این موسسه اولین و بزرگترین موسسه تخصصی آموزش علوم انسانی و اجتماعی غیر دولتی در ایران است و از نهادهای شناخته شده و باسابقه در این زمینه به شمار می رود.
مؤسسه معرفت و پژوهش
مؤسسه پنجره حکمت
مؤسسه رخداد تازه
مؤسسه روزگار نو
حلقه کیان
این مؤسسه مدتی در ضلع شمالی پارک ساعی قرار داشت و اکنون در خیابان قائم مقام فراهانی واقع است.
از جمله کسانی که در این مؤسسه تدریس می کنند، می توان به جواد طباطبایی، محمود سریع القلم،سید هاشم آقاجری مازیار اسلامی، محمدرضا تاجیک، مراد فرهادپور، داوود فیرحی، علی معظمی، خشایار دیهیمی، صالح نجفی، مصطفی ملکیان، احسان شریعتی، محمد رضایی راد، کاوه لاجوردی، بارانه عمادیان، عادل مشایخی، رضا شیرزادی، حسینعلی نوذری، حمیدرضا آتش برآب، ابراهیم توفیق و مهران مهاجر، بیژن صیفوری، موسی غنی نژاد، مسعود نیلی، محمد مالجو، حسن مرتضوی، محمد بهارلو، حمید سوری و محسن رنانی اشاره کرد.
وقت پرسش یک مجموعه تلویزیونی است که مجری آن بی بی سی بوده و در بریتانیا اجرا و پخش می شود. این مجموعه به مناظره اشخاص می پردازد. این برنامه بر پایه مجموعه سؤالی نیست؟ تولید شده است. برنامه وقت پرسش معمولاً از سه نفر از اعضای مختلف احزاب بریتانیا دعوت به عمل می آورد و سیاستمداران دعوت شده بایستی به پرسش مخاطبین پاسخ دهند. این برنامه از سال ۱۹۹۸ (میلادی) اجرا می شود.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های پرسش

پرسش/سؤال عبارتی ارجاعی است که برای آگاهی یابی به کار می رود.
• «ما اگر درِ سؤال را به روی خود ببندیم و یا از سؤال وحشت داشته باشیم، خواهیم شد جامعهٔ بی سؤال و این صفت جامعه ای است که یا خود را به کمال رسیده می بیند و یا در آن درجه از گمراهی غوطه ور شده است که به ارزش سؤال واقف نیست؛ و این را نیز می دانیم که فرهنگ انسان، چیزی جز حاصل سؤال و جوب سؤال نیست.» دسامبر ۱۹۷۶/ آذر ۱۳۵۵؛ مقالهٔ ما را یک جامعهٔ بی سئوال کرده اند»، در گفتگوها -> محمدعلی اسلامی ندوشن
• «اندیشه از پدیده های شگفت انگیز عالم هستی و از اسرار بزرگ آفرینش است و پرسش از چیستی و نحوهٔ هستیِ آن، یکی از اساسی ترین پرسش های همیشه زنده است.»
• «می توان مدعی شد که پیدایش فکر و ظهور جهان بینی خاص، معلول برقراری رابطهٔ خاص با «هستی» است. یعنی آنگاه که متفکری در برابر هستی (یا وجهی از آن) احساس دغدغه کرد و این دغدغه به صورت پرسش حقیقی، جان او را به هیجان آورد، حرکت فکر آغاز می شود و جهان بینی ها و اندیشه های متفاوت حاصل ماهیت پرسش و نوع جوابی است که به آن داده می شود.» در درآمد «از دنیای شهر تا شهر دنیا» -> محمد خاتمی
• «اندیشه، مایهٔ حیات آدمی و وجه امتیاز او از سایر موجودات است و اندیشه در صورتی خواهد بود که به پرسش بها داده شود و پرسش همیشه هست اما تنها در فضای امن و آزاد است که پرسش ها به روشنی و درستی مطرح می شوند و اندیشه را بارور می سازند؛ والّا پرسش درونی و مخفی چون از میان نمی رود اگر سرکوب شود به ضدِّ اندیشه مبدّل می گردد.» در «آیین و اندیشه در دام خودکامگی» بخش سوم: سخن پایانی؛ صفحه ۴۳۶ -> محمد خاتمی
• «پرسش آغاز تفکر است و امتیاز انسان به سایر موجودات این است که جستجوگر و پرسشگر است. اگر در جامعه ای پرسش نباشد تفکر نیست.» «پرسش در ذات آدمی است. انسان بی پرسش، انسانی است که از جان آدمی تهی است.» ۲۷ فوریه ۱۹۹۹/ ۸ اسفند ۱۳۷۷ -> محمد خاتمی

ارتباط محتوایی با پرسش

پرسش در جدول کلمات

پرسش
سوال
پرسش از جا و مکان
سراغ
پرسش از جا و مکان کسی
سراغ
پرسش از زمان
کی
پرسش از مکان
کجا
به پرسش مافوق خود جواب دادن
حساب پس دادن

معنی پرسش به انگلیسی

question (اسم)
مطلب ، موضوع ، پرسش ، سئوال ، مسئله ، پرس ، سوال ، استفهام
inquiry (اسم)
تحقیق ، رسیدگی ، باز جویی ، سراغ ، خبر گیری ، جستار ، پرس و جو ، استعلام ، پرسش ، استفسار ، سئوال
query (اسم)
تردید ، جستار ، پرس و جو ، پرسش ، استفسار ، سوال

معنی کلمه پرسش به عربی

پرسش
تحقيق , سوال ، استبيان ، استفهام
متکلف
تعليم
اختبار
استفسر
علم

پرسش را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

بهرام ٠٨:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢١
سوال
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود درس گفتارهای موسسه پرسش   • معنی پرسش   • تلگرام موسسه پرسش   • پرسش چیست   • سایت پرسش   • دبستان پرسش   • موسسه پرسش آدرس   • موسسه رخداد تازه   • مفهوم پرسش   • تعریف پرسش   • معرفی پرسش   • پرسش یعنی چی   • پرسش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پرسش
کلمه : پرسش
اشتباه تایپی : ~vsa
آوا : porseS
نقش : اسم
عکس پرسش : در گوگل


آیا معنی پرسش مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )