انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1068 100 1

پستان

/pestAn/

مترادف پستان: سینه، ضرع، ممه

معنی پستان در لغت نامه دهخدا

پستان. [ پ ِ ] (اِ) دو غده ٔ بزرگ بر سینه ٔ آدمی که نزد زنها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه می تراود. غده های برآمده بر شکم حیوانات که از آن شیر بیرون می آید. عضوی از حیوان ماده که شیر دهد «پستانها دو عضو غددیند مخصوص بترشح شیر که در قدام و وسط صدر مابین ضلع سیم و هفتم در قدام عضله ٔ کبیر صدر واقع نسج حجروی رخوی که دارای صفات کیسه ٔمصلی است میان آنها و عضله ٔ مذکوره فاصله شده است (شاسیناک ) در دختران قبل از بلوغ و در مردان مادام العمر کوچک در هنگام حمل و مخصوصاً پس از وضع حمل بسیاربزرگ میشوند حجمشان نسبت به اشخاص و اسنان زیاده مختلف است به اعتقاد «ساپی » حد وسط آن قطر عرضی یازده تا دوازده عمودی ده قدام و خلفی پنج تا شش صد یک مطراست بعضی هم در زن و هم در مرد پستانهای اضافیه قائل شده اند. جلد ساتر پستانها از بابت شدت لطافت شایان ملاحظه و دقت است. در دور حلمه های ثدی قرصی است که در دختران کوچک گلی و در زنان زائیده اسمر است و آنراهاله یا دائر نامیده اند عرض آن چهار الی پنج صد یک مطر است پست و بلندی آن بواسطه غده های شحمیه ٔ عدیده و اغلب بسبب بعض جرابهای شعری است. (تشریح میرزاعلی ص 685) بر. دیس ، لغت عراقی است. ثَدی. ثِدی. ضرع.کُعب. ضَرّه. لابنة. عدانه (در زن ). خلف (در شتر). ثندوه ،گوشت پستان مرد و بن آن. (منتهی الارب ) :
یاد کن زیرت اندرون تن شوی
تو برو خوار خوابنیده ستان
جعد مویانت جعدکنده همی
ببریده برون تو پستان.
رودکی.
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد
گوزن تا همی از شیر پرکند پستان.
ابوشکور.
چگونه جدری (؟) جدری کجا ز پستانش
هنوز هیچ لبی به وی ناگرفته لبن.
منجیک.
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام
گوئی که شیر مام ز پستان همی مکی.
کسائی.
تهی دید پستان گاوش ز شیر
دل میزبان جوان گشت پیر.
فردوسی.
ببرّد ز پستان نخجیر شیر
شود آب در چشمه ٔ خویش قیر.
فردوسی.
به پستان چنین خشک شد شیر اوی
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی.
فردوسی.
پرورده اندر خانه ٔ مملکت
پستان دولت روز و شب دردهن.
فرخی.
چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غژم
چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ.
عسجدی.
چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز
سیاه کردن پستان نباشد از پیکار.
ابوحنیفه ٔ اسکافی.
شیر عاشقت به پستان در جغرات شده ست
چشم دارد که فروریزد در کیفر تو.
طیان.
زمین است چون مادری مهرجوی
همه رستنیها چو پستان اوی.
اسدی (گرشاسب نامه ).
از آنکه در دهنش این زمان نهد پستان
دگر زمان بستاند بقهر پستان را.
ناصرخسرو.
خوردم ز مادران سخن هر یک
شیری دگر ز دیگر پستانی.
ناصرخسرو.
این سخن شیر است در پستان جان
بی کشنده خوش نمیگردد روان.
مولوی.
عقل دوراندیش بر ما راه روزی بسته ست
ورنه هر انگشت پستانی است طفل شیر را.
صائب تبریزی (از فرهنگ شعوری ).
اجماع ؛ جمله ٔ پستان اشتر ببستن. (زوزنی ).
ز شیر ابر شود غنچه سیر و خنده زند
به روی مادر بستان چو طفل پستان خوار.
طاهر دکنی.
طِبی ، طُبی ؛ سر پستان مادیان سباع و خر و اسب و ناقه و جز آن. ثَدی ُ مُکعب ، ثَدی ُ کاعب ُ؛ پستان برآمده. خنضرف ؛ زن سطبر پرگوشت کلان پستان. ذأر. ذئار. مالیدن پستان ناقه را. ذمیم ؛ شیری که از پستان گوسپند چکد. عزّ؛ پستان شتر. (تاج المصادر بیهقی ). مُقعد؛ پستان فرونشسته. ناقّةُ مجددُالأخلاف ؛ ناقه ای که پستانش از پستان بند ریش گردیده. لَهس ؛ پستان لیسیدن کودک بی مکیدن. مرد؛ پستان مالیدن کودک بدست. ثدی ُ مُتکعب ؛ پستان نو برآمده. اهتجام ؛ همه ٔ شیر پستان دوشیدن. طَرُطب و طُرُطب ؛ پستان بزرگ فروهشته. ضرع ٌ لحض ٌ؛ پستان بسیارگوشت که شیرش بدشواری برآید. تهکک ؛ کلان گردیدن پستان زن چون بزادن نزدیک گردد. اهتشام ؛ همه شیر پستان دوشیدن. لفاع ؛ پستان پیشین ستور. نهود ثدی ؛ برخاستن و بیرون آمدن پستان زن. (منتهی الارب ). || برآمدگی جای برگ در شاخ : و یک پستان ببرند از آنکه [ از پوستی که ] در کاسه ای آب انداخته باشند [ پیوند کردن درخت را ].(فلاحت نامه ). چنانکه حوالی پوست آن پستان در زیر پوست آن شکافته بود. (فلاحت نامه ).
- پستان دادن ؛ شیر دادن.
- پستان سر دست گرفتن ؛ عملی است که زنان گاه دعا یا نفرین کردن کنند.
- پستان سفید کردن ؛ بازکردن طفل از شیر. فطام. بر روی پستان چیزی بدمزه مالیدن :
الفتی میدید با بخت سیاهم زان سبب
کرد در روز نخستین دایه ام پستان سفید.
قاسم مشهدی.
- پستان سیاه کردن ؛ سر پستان را رنگ سیاه زدن با اندک تلخی گاه بازگرفتن طفل از شیر (فطام ) تا طفل به شیر بی رغبت گردد.
- پستان مادرش راگاز گرفته یا پستان مادر را گزیده یا پستان مادر بریده ؛ کنایه از ناسپاس و حق ناشناس و کافرنعمت و حریص و بی حمیت و بی وفا. (برهان قاطع).
- سر پستان ؛ نوک پستان. قُراد. اَسحم. (منتهی الارب ).
- سگ پستان ؛ سپستان. رجوع به سپستان شود.
- سیه پستان ؛ فرزندکش :
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد
این زال سیه ابرو وین مام سیه پستان.
خاقانی.
- شش پستان ؛ زنی را گویند که پستانهای او نرم و بزرگ و افتاده باشد و کنایه از زن پیر هم هست و بفتح اول دشنامی باشد زنان را چه ایشان را به سگ نسبت کنند و سگ را نیزگویند که بتازی کلب خوانند. (برهان قاطع).
- نارپستان ؛ آنکه پستان برآمده و سخت و خوش هیئت دارد :
بتی نارپستان بدست آورد
که بر نار بستان شکست آورد.
فردوسی.
کاعب ؛ دختر نارپستان. (منتهی الارب ).

معنی پستان به فارسی

پستان
عضوبدن زن وحیوان ماده که بچه خودرااز آن شیرمیدهد، دوپستان زن دوغده بزرگ است که پس اززاییدن از، آن شیرتراوش میکند
( اسم ) ۱- عضوی که در پستانداران ماده غدههای مترشح شیر را در بر دارد . تعداد پستان معمولا در پستانداران یک زوج است ولی عد. آنها در تیره های مختلف فرق میکند . یا پستان سر دست گرفتن . عملی که هنگام دعا یا نفرین کنند . یا پستان مادر را گاز گرفتن . ناسپاسی و حق ناشناسی کردن .
[ گویش مازنی ] /pestaan/ لیفه ی شلوار که در آن چیزی گذارند - بخش جلویی پیراهن یا شلوار یا شال کمر
[mastectomy, mammectomy] [پزشکی] برداشتن پستان با عمل جراحی
( اسم ) پارچ. دوخته که زنان پستانها را در آن بندند تا جمع و بر جسته نماید.
( مصدر ) شیر دادن .
جانوری که صاحب پستان است و بچه خود را بدان شیر دهد
( اسم ) نوعی بیماری پستان .
بر آمدن و آماسیدن پستان زن یا حیوان آبستن از شیر کمی پیش از زادن ارداد
زن نازا و عقیم . زنی که بچه افکنده باشد .
آنکه پستان بزرگ و کن دارد زن که پستان بزرگ دارد .
[mammary neuralgia] [علوم پایۀ پزشکی] درد عصبی در ناحیۀ پستان
زن که پستان خرد دارد و این در میان ایرانیان حسن است بر خلاف نزد اروپائیان مطلوب نیست .
بی شیر پستانی که شیر ندارد چون : آن زن که برای دایگی استخدام شده بود خشک پستان بود .
پستان طویل دارد
که دارای دو پستان است .
سپستان انگور دشتی .
( اسم ) درختی است از تیره گاو زبانیان که دارای برگهای متناوب و گاهی متقابل است . پهنک برگها قلبی شکل و مضرس میباشد میباشد . گلهایش پیوسته جام و سفید یا زردند . میوه اش بشکل آلبالوست و از آن شیره ای لزج و بیمزه استخراج کنند که در تداوی جهت رفع اسهال و ناراحتیهای دستگاه تنفس و سرفه بکار میرود . ارتفاع آن در گونه ها به ۹ متر میرسد اطبائ الکلبه دبق مخاطه مخیطا .
سپستان و آن دارویی باشد معروف
۱ - زنی که پستانش سیاه رنگ باشد . ۲ - زنی که کودک خود را مراقبت و تربیت نکند . ۳ - زنی که هر کودک شیر او را بخورد بمیرد .
۱ - زنی که پستانش سیاه رنگ باشد . ۲ - زنی که کودک خود را مراقبت و تربیت نکند . ۳ - زنی که هر کودک شیر او را بخورد بمیرد .
رنی را گویند که فرزند او نماند و زنی را نیز گویند که هر طفل را که او شیر دهد بمیرد .
زنی که پستانهایش نرم و بزرگ باشد .
ماده سگ سگ که به تازی کلب خوانند یا دشنامی است که به زنان دهند چه ایشان را تشبیه به ماده سگ کرده اند .
کنایه از دنیای بی وفا باشد زنیرا گویند که هرگز نزائیده باشد

معنی پستان در فرهنگ معین

پستان
(پِ) (اِ.) اندامی در پستانداران که در جنس ماده دارای غده های تراوش شیر است و معمولاً رشد بیشتری دارد. ، ~ مادر را گاز گرفتن کنایه از ناسپاسی و حق نشناسی کردن .
( ~. بَ) (اِمر.) سینه بند، کرست .
(پِ) (ص مر.) ۱ - کنایه از: زنی که توجهی به تربیت کودک خود ندارد. ۲ - زنی که هر کودک شیر او را بخورد بمیرد.

معنی پستان در فرهنگ فارسی عمید

پستان
عضوی از بدن جانوران ماده که روی سینه رشد می کند و غدد شیری در آن قرار دارد.
پارچه ای که زنان در زیر پیراهن روی پستان های خود می بندند.
= سپستان
۱. زنی که پستانش سیاه باشد.
۲. [مجاز] زنی که بچۀ خود را خوب پرورش ندهد.
۳. [مجاز] زنی که هر بچه ای را شیر بدهد، آن بچه بمیرد.
= سیاه پستان
۱. زنی که پستان هایش نرم و بزرگ باشد.
۲. [مجاز] زن پیر.
۳. [مجاز] سگ ماده.
۴. دشنامی مخصوص زنان.

پستان در دانشنامه اسلامی

پستان
پستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهای طهارت، صلات، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است.
پستان انسان اعم از زن و مرد موضوع احکامی چند قرار گرفته است که بدان اشاره می شود.هنگام کفن کردن میت زن، پیچیدن پارچه ای دور پستانها و بستن آن بر پشت او مستحب است.برخی در استحباب آن توقّف و اشکال کرده اند.
احکام پستان در باب صلات
مستحب است زن درحال قیام نماز به منظور پوشاندن حجم پستانها آنها را با دستهای خود به سینه بچسباند.
احکام پستان در باب نکاح
از شرایط نشر حرمت در رضاع آن است که کودک از پستان زن زنده شیر بخورد.
احکام پستان در باب قصاص و دیات
...
پستان، برآمدگی از نوع غدد است که وظیفه اش در جنس ماده تراوش شیر برای تغذیه طفل است.
معادل عربی پستان واژه هایی مانند ثَدْی، لابِنه، ضَرَّه و کُعْب است.
تولید شیر در پستان
هر انسانی دو پستان دارد؛ اما فقط پستان زنان بالغ قادر به تولید شیر است و پستان در جنس نر بر اثر فقدان هورمونهای جنسی لازم، به صورت کامل رشد و نمو نمی کنند. پستانها شامل سلولهایی ترشحی است که غدد شیری تشکیل داده و این غدد به وسیله کانالهایی به نام مجاری شیری به نوک پستان راه می یابد. این غدد در دختران بین سالهای ۱۰ تا ۱۲ سالگی شروع به نمو می کند و تا ۱۸ سالگی ادامه می یابد و زمانی که زن باردار می شود مجاری و غدد شیری تکامل نهایی یافته، شروع به تولید و تراوش شیر می کند.
مایه عبرت قرار گرفتن استفاده از شیر چارپایان
در سوره مؤمنون تغذیه انسانها با شیر چارپایان مایه عبرت دانسته شده:«و اِنَّ لَکُم فِی الاَنعمِ لَعِبرَةً نُسقیکُم مِمّا فی بُطونِها...» و در سوره نحل این موضوع با تفصیل بیشتری بیان گردیده است: «و اِنَّ لَکُم فِی الاَنعمِ لَعِبرَةً نُسقیکُم مِمّا فی بُطونِهِ مِن بَینِ فَرث ودَم لَبَنًا خالِصًا سائِغًا لِلشّرِبین؛همانا چارپایان برای شما مایه عبرت است. از آنچه در شکمهایشان است؛ از بین غذاهای هضم شده (سرگین) و خون، شیری به شما می نوشانیم که خالص و گواراست». برخی مفسران با استناد به روایتی از ابن عباس بطن را به سیرابی تفسیر کرده اند که هرگاه علف در سیرابی جای گیرد قسمت زیرین آن سرگین و بالای آن خون و وسط آن شیر می گردد و خون در عروق و شیر در پستان جای گرفته و سرگین به همان حال که بود می ماند.
← منظور از «مِن بَینِ فَرث وَ دَم»
...

پستان در دانشنامه ویکی پدیا

پستان
عکس پستان
پستان پرزی (نام علمی: Zeltus etolus) گونه ای پروانه است که در تیره پرنیان بالان قرار دارد. این گونه در هندوستان یافت می شود.در بنگال غربی, هند   در بنگال غربی، هند   در بنگال غربی، هند
در بنگال غربی, هند
در بنگال غربی، هند
مستودینیا، ممالجیا یا پستان درد واژه هایی پزشکی به معنی درد پستان هستند (از ریشه یونانی آن، مستو (masto-) به معنی پستان و آلگوس (algos) به معنی درد گرفته شده اند). درد می تواند از دردهای کوچک تا دردهای بسیار سخت و ناتوان کننده ادامه داشته باشد. بیشتر زنان نسبت درد پستان از احتمال سرطان پستان نگرانی فراوان تری دارند.
چرخه ای: دوره ای که شدت درد در حال تغییر است در طول چرخه قاعدگی.
غیرچرخه ای: که درد در طی چرخه قاعدگی بدون تغییر باقی می ماند. این نوع کمتر شایع است.
درد پستان در طول شیردهی یا بعد از، از شیر گرفتن نوزاد، شامل این تعریف نمی شوند اما معمولاً در رده های تراکم خون پستان یا ورم پستان نفاسی طبقه بندی می شوند.
پستان درد می تواند در دو رده عمومی پزشکی طبقه بندی شود:
درد پستان چرخه ای دردی بسیار شایع است که اغلب با تغییرات فیبروسیست پستانی یا گسترش مجرای پستان همراه است و گمان می رود توسط ناهنجاری هایی در فعالیت های درونی و تغییرات هورمونی به طور عمده شامل پرولاکتین تیروتروپین، ایجاد شود.
پستان سر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان طوالش در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان طولارود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است.
آتروفی پستان تحلیل رفتگی یا آتروفی طبیعی یا خودبه خودی پستان ها است.
آتروفی پستان در زنان معمولاً در اثر کاهش سطح استروژن در هنگام یائسگی رخ می دهد. در زنان به طور کلی می تواند به علت هیپواستروژنیسم و/یا هیپرآندروژنیسم رخ دهد مثلاً در درمان آنتی استروژن برای درمان سرطان پستان، در سندرم تخمدان پلی کیستیک و در سوءتغذیه که با اختلالات خوردن مانند بی اشتهایی عصبی یا بیماری مزمن در ارتباط است. همچنین می تواند اثر کاهش وزن رخ دهد.
در درمان بزرگ شدن پستان مردانه در مردان و هیپرتروفی در زنان و در درمان جایگزینی هورمون در ترامردان آتروفی پستان ممکن است یک اثر دلخواه باشد.
نمونه هایی از گزینه های درمان آتروفی پستان، بسته به وضعیت بیمار/در صورت مناسب بودن، می تواند شامل به کاربردن استروژن، آنتی آندروژن ها و تغذیه مناسب و افزایش وزن باشد.
آزادی پستان یک کارزار تساوی طلبانه جنسیتی است که لینا اسکو پس از ساخت فیلم آزادی پستان در سال ۲۰۱۴ آن را آغاز نمود. این کارزار بر آن است که قانون می بایست آزادی و حمایت یک سانی برای زنان و مردان قائل باشد. این جنبش قصد دارد برابری جنسیتی را گسترش و با شیءانگاری جنسی مقابله کند.
آزادی سینه لختی
با وجود آنکه قوانینی به جهت پشتیبانی از بی بالاپوشی برای زنان در کشورهای گوناگونی وضع گردیده اما هنوز زنانی که چنین می کنند، ممکن است در خطر اتهام عورت نمایی، برهم زدن نظم و آرامش و انگ هرزگی قرار گیرند. یکی از این زنان فونیکس فیلی نام داشت که به سال ۲۰۰۵ و در نیویورک به سبب بی بالاپوشی دستگیر و زندانی شد. از آنجا که زمان دستگیری وی، بی بالاپوشی در این ایالت قانونی شده بود، او را آزاد کردند و برای جبران خسارت، ۲۹٬۰۰۰ دلار به وی پرداخت شد.
این کارزار به سال ۲۰۱۵ در ایسلند مورد توجه عمومی واقع شد و توسط یکی از اعضای مجلس این کشور پشتیبانی شد. وی که یک زن است، عکسی از خود در کنار یک دختر نوجوان که به سبب بی بالاپوشی مورد آزار واقع شده بود، منتشر کرد که در آن پستان هایش را به نمایش گذاشته بود.
طبق قوانین مرتبط با برهنگی و عفت عمومی در ایالات متحده آمریکا، نیویورک، هاوایی، ماین، نیوهمشایر، اوهایو و تگزاس از جمله ایالت هایی هستند که بی بالاپوشی را برای مردان و زنان به صورت واضح یا غیر واضح در ملاء عام قانونی کرده اند. از سویی دیگر، بیش تر ایالت های آمریکا، برهنگی پستان زنان در ملاء عام را چه واضح چه غیر واضح را عملی منافی عفت عمومی و در نتیجه جرم تلقی کرده اند. آریزونا، فلوریدا، هاوایی، ایلینوی، نیویورک، کارولینای جنوبی، یوتا، ویرجینیا و واشینگتن، تنها ایالاتی هستند که عمل شیر دادن مادران به نوزادان را «منافی عفت عمومی» قلمداد نکرده اند.
اتساع مجرای پستان (به انگلیسی: Duct ectasia of breast) حالتی است که در آن مجاری شیری متّسع می شوند. اتساع یا گسترش مجرای پستان اختلالی پیش از سن یائسگی است و نشانه های آن می تواند انقباض، برگردان، درد، و گاه ترشحات خونین باشد. از نگاه علم بافت شناسی، اتساع یا گشادگی مجرای بزرگ، مهم است. بیماری زایی می تواند واکنشی به آغوز باشد.
سندرم اتساع مجرا (به انگلیسی: Duct Ectasia Syndrome) مترادفی برای ورم پستان ورم پستان غیرنفاسی است اما این واژه گاهی نیز برای توصیف موارد خاصی از بیماری های فیبروسیست پستانی، درد پستان یا به عنوان تعریف تشخیص باطله بیماری خوش خیم پستان استفاده می شود.
ارتباط گسترش مجرا با نشانه های «کلاسیک» سندرم اتساع مجرا کاملاً مشخص نیست. بااین حال گسترش مجرا به تازگی بسیار و به شدت با دردهای غیرچرخه ای پستان در ارتباط بود.
قطر مجرا به طور طبیعی در معرض فعل و انفعالات هورمونی تغییرپذیر است. سندرم اتساع مجرا در معنای کلاسیک با تغییرات اضافی بافتی همراه است.
افتادگی پستان، پتوز پستان یا توسیس (به انگلیسی: Ptosis) به فرو-افتادگی، فرورفتگی و تنزل پستان ها در زنان اطلاق می شود. افتادگی پستان ناشی از سستی حلقه های سطحی، رباط عضلانی کوپر و پوست است.
پتوز بخشی طبیعی از فرایند پیری است، هر چند میزانی که در آن فرد به افتادگی پستان دچار می شود بستگی به عوامل زیادی دارد. پتوز می تواند پس از حاملگی یا پس از اضافه وزن و از دست دادن مجدد آن منجر شود. اندازه پستان عاملی در پتوز است، که پستان های بزرگ سریع تر افتادگی پیدا می کنند. سداپتوزیس شرایطی است که در آن نوک پستان در مرحله افتادگی است، اما خود پستان افتادگی ندارد. جراحان، عمل جراحی پلاستیک را برای وفق دادن حالت پستان با نوک پستان افتاده شده، پیشنهاد می کنند.
برخی زنان دارای پتوز تلاش برای انجام جراحی پلاستیکی را دارند که از راه های آن می تواند عمل ماستوپکسی یا بالاکشیدن پستان، درون کاشت پستان (ایمپلنت پستان) و در مواردی هردوی آن ها باشد. اگر فقط افتادگی آشکار است و زنان مایل به رفتن زیر عمل جراحی نیستند، درون کاشت پستان برای پرکردن پوست و بافت پستان انجام می گیرد.
ماستوپکسی یا بالاکشیدن پستان، به انجام عمل جراحی که برای بالاکشیدن و شکل دادن صحیح پستان یک فرد انجام می شود، اطلاق می شود. ماستوپکسی شامل دوباره قراردادن هاله پستان و نوک پستان همراه با بافت پستان و در مواردی برداشتن قسمتی از پوست آن انجام می گیرد. ماسوپکسی دارای دو حالت می باشد، بالاکشیدن کامل پستان و ترمیم بالاکشیدن پستان که هر دو انجام پذیر است.
بزرگ کردن پستان یا ماموپلاستی افزایشی(انگلیسی: augmentation mammoplasty) (عواماً موسوم به بزرگ کردن سایز سینه) مجموعه ای از جراحی های پلاستیک است که با بهره از درون کاشت پستان و ماموپلاستی انتقال چربی به افزایش اندازه، تغییر شکل، و یا تغییر بافت پستان های زنان منجر می شود. این عمل ها به عنوان های جراحی های ترمیمی در ترمیم پستان ها پس از ماستکتومی، ترمیم زخم هایی که در اثر برداشتن غده های سرطان پستان ایجاد شده اند، درمان بیماری مادرزادی پستان، و اصلاح نقص های دیوارهٔ سینه و به عنوان جراحی های انتخابی در تغییرات زیبایی شناختی پستان های سالم (اندازه، شکل، و بافت آن ها) کاربرد دارند.
بیماری های پستان می توانند با اختلالات دستگاه پوششی یا دستگاه تناسلی طبقه بندی شوند. اکثر بیماری های پستانی غیرسرطانی هستند.
ترشح نوک پستان
نوک پستان درونی
نوک پستان اضافی
تومور پستان، نوعی توده ای غیرعادی از بافت در پستان است که از اثرات نئوپلاسم به وجود آمده است. نئوپلاسم پستان می تواند خوش خیم باشد همانند بافت فایبرودنوما یا می تواند بدخیم باشد که در این موارد به آن سرطان پستان می گویند. هر دو مورد به عنوان برامدگی پستان نمایان می شوند. حداکثر ۷ درصد از برامدگی های پستان فایبرودنوما و ۱۰ درصد سرطان پستان هستند، مابقی دیگر موارد خوش خیم هستند یا هیچ بیماری خاصی نیستند.
تومور فیلودس نوعی از تومورهای فایبرودنوما است که می تواند خوش خیم، مرزی یا بدخیم باشد.
در بین زنان در سراسر جهان، سرطان پستان از اصلی ترین عوامل مرگ ومیر سرطانی است. خودآزمایی پستان (به انگلیسی: Breast self-examination) (به اختصار BSE) یکی از روش های آسان اما غیرمطمئن برای یافتن سرطان پستان ممکن می باشد. برخی از عوامل که تاثیر بسیار بالایی در پیشگیری سرطان پستان دارند می تواند شامل آزمایش ها نزد متخصصین، خودآزمایی ها و ماموگرام های منظم، رژیم غذایی مناسب و ورزش برای کاهش وزن و چربی بدن، می باشند.
تحریک نوک پستان یا تحریک پستان یک رفتار جنسی متداول در انسان است. این عمل می تواند بخشی از یک فعالیت جنسی دیگر نیز باشد و می تواند توسط افراد از جنسیت ها و گرایش های جنسی مختلف انجام شود. تحریک پستان معمولاً برای آغاز یا افزایش برانگیختگی جنسی انجام می شود.
تحریک دهانی نوک پستان
انگشت کردن
لا پستانی
نوک پستان و هاله پستان هم در جنین پسر و هم در جنین دختر به صورت یکسان نمو پیدا می کنند. در دوران بلوغ جنسی، پستان مردان به صورت ابتدایی باقی می ماند اما پستان زنان به علت مقدار بیشتر استروژن و پروژسترون رشد می کند و بسیار حساس تر از پستان مردان می شود. پستان های کوچک حساس تر از پستان های بزرگ هستند.
تحریک نوک پستان ممکن است باعث ایجاد هیجان جنسی شود. نوک پستان های برانگیخته شده می تواند شاخصه ای از برانگیختگی جنسی فرد باشد. سینه ها و به خصوص نوک پستان، مناطق محرک احساسات جنسی هستند.
تحریک دهانی نوک پستان زنان و شیردهی، باعث تحریک ساخت و آزادسازی اکسی توسین و پرولاکتین می شود. و علاوه بر ایجاد احساسات مادری، اضطراب زنان را کاهش می دهد و باعث ایجاد حس اعتماد و دلبستگی می شود.
ترشح نوک پستان (به انگلیسی: Nipple Discharge) رهاشدن مایع از نوک پستان ها می باشد. با این که این حالت بعد از برآمدگی پستان و درد پستان در محدودهٔ گسترده ای از شرایط مختلف، طبیعی درنظرگرفته می شود اما سومین دلیل عمده ای است که زنان برای مراقبت های پزشکی، برای آن به پزشک مراجعه می کنند. ترشح نوک پستان همچنین در پسران و دختران نوجوان از طریق بلوغ رخ می دهد. تخلیه اغلب ناشی از تحریک پستان یا از طریق تحریک توسط لباس است.
سفید اَبری رنگ—رایج ترین، می تواند گالاکتوره باشد.
روشن یا سفید روشن—بارداری
سرخ—حاوی خون—اغلب به علت عفونت پستان یا ورم مجرایی، اما می تواند سرطان پستان باشد
نزدیک به سفید-زرد، زرد، یا سبز—چرک ناشی از عفونت
انواع مختلف از ترشحات وجود دارند. بعضی از وابسته ترین ها عبارتند از:چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پستان در دانشنامه آزاد پارسی

پِستان (breast)
پِستان
پِستان
هر یک از زوج اندام های روی قفسۀ سینه زن. به غدۀ شیری نیز معروف اند. هر کدام از پستان ها دارای یاخته های تولیدکنندۀ شیر و شبکه ای از لوله ها و مجاری اند که به نوک پستان هدایت می شوند. یاخته های تولیدکنندۀ شیر در پستان با تولد نوزاد فعال می شوند. شیر پستان متشکل از موادی است که در حین عبور خون از پستان ها استخراج می شوند و شامل کلیۀ مواد غذایی لازم برای نوزاد است. نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، کمتر از نوزادانی که با شیشه تغذیه می شوند دچار بیماری می شوند، زیرا شیر مادر حاوی آنتی بادی (پادتن) و گلبول های سفید خون است. این مواد به مقدار فراوان در آغوز تولیدشده در چند روز اول شیردهی یافت می شوند.

نقل قول های پستان

پستان دو یا چند غدهٔ بزرگ بر سینهٔ جانوران پستاندار است که نزد زن ها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه می تراود.
• نشانه شناسی:نمادِ حمایت و مقیاس… پستان در اصل در ارتباط با اصل زنانه است، یعنی مقیاسی در مفهوم حد و حدود؛ زیرا جز آنچه دارای حد و حدود است چیزی اندازه گیری نمی شود و این امر در تضاد با اصل مردانه است که بدون حد و بدون مقیاس است. پستان راست نماد خورشید است و پستان چپ نماد ماه.
• «پستان نماد مادری، حلاوت، امنیت و سرچشمه است. پستان در ارتباط با باروری و شیر - اولین غذا - است. پستان یعنی صمیمیت، نذر و نیاز، ارمغان و پنتاه.»
• «پستان جام واژگونی است که از آن همچون آسمان، زندگی جریان می یابد. اما پستان همچون تمام نمادهای مادرانه، گیرنده است و میثاقی است از برای زندگی دوباره. بازگشت به میان پیستان های زمین، مثل هر مرگی، مقدمه ای است بر تولدی جدید.» -> ژان شوالیه

معنی پستان به انگلیسی

breast (اسم)
سینه ، پستان ، نوک پستان ، وجدان ، افکار ، هر چیزی شبیه پستان
mamma (اسم)
پستان ، مام ، مامان ، مادر ، ممه

معنی کلمه پستان به عربی

پستان
صدر
حمالة الصدر
حلمة
ثديي
حلمة , صدر , صدي
صدر

پستان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس سینهای زنان بدون لباس   • رشد پستانها تا چه سنی ادامه دارد؟   • پستانهای کبری خانم   • سينه هاي زيبا   • عکس سینهای بزرگ زنان بدون لباس   • نوك سينه برجسته   • پستانهای ایرانی   • پستانهای زنان   • معنی پستان   • مفهوم پستان   • تعریف پستان   • معرفی پستان   • پستان چیست   • پستان یعنی چی   • پستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پستان
کلمه : پستان
اشتباه تایپی : ~sjhk
آوا : pestAn
نقش : اسم
عکس پستان : در گوگل


آیا معنی پستان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )