انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1068 100 1

پلنگ

/palang/

مترادف پلنگ: فهد، نمر

معنی پلنگ در لغت نامه دهخدا

پلنگ. [ پ َ ل َ ] (اِ) جانوری است از رده ٔ پستانداران از راسته ٔ گوشتخواران جزو تیره ٔ گربه سانان با خالهای سیاه روی پوست و گونه های متعدد. گویند که دشمن شیر است. (از فرهنگ فارسی معین ) (از برهان قاطع). جانوری شبیه گربه از جنس یوزپلنگ که در افریقا و هند بسیار است. پوست آن به رنگ زرد و دارای لکه هائی بگونه ٔ مرمر است (بعض پلنگها سیاه رنگ اند). پلنگ حیوانی است درنده و دلیر و چابک و قوی که بجمله ٔ جانوران حتی انسان حمله کند و از شاخ درختان بالا رود و در کمین نشیند. در ایران زیباترین نوع آن موجود است و در مازندران و اغلب جبال ایران یافت میشود. سراج الدین علیخان آرزو در شرح گلستان نوشته است که اکثر مردم بی تحقیق هندوستان پلنگ جانوری رادانند که به هندی آن را چیتا گویند و این خطاست زیرا که پلنگ جانور دیگر است که به عربی نمر گویند و چیتا را در فارسی یوز گویند نه پلنگ و در بهار عجم نوشته که پلنگ درنده ای است غیر از یوز که به هندی چیتا گویند... (غیاث اللغات ). در کتاب قاموس مقدس آمده است : این لفظ در عبرانی بمعنی نقاطی میباشد تا اشاره ٔ بیشه هائی که در آن حیوان است باشد. (از 13:23) و پلنگ از جنس گربه است و طولش از بینی الی اول دم چهار قدم و طول دمش دو قدم و قدری است و در کوههای لبنان وفلسطین کمیاب است لکن در کوههای شرقی و در جلعاد و موآب و حوالی دریای لوط بسیار است. پوستش بسیار گران قیمت و برای پوشش زین و سجادات بکار آید و از جمله ٔ عادتهای این حیوان که در کتاب مقدس مذکور است کمین کردن در حوالی شهرها (ار 5:6) و در سر راه حیوانات یامردم است (هو 13:7) و از جمله ٔ علامات صلح و سلامتی در ملکوت مسیح همخوابه شدن پلنگ با ببر است بدون ضرر.(اش 11:6) و پلنگ از حیوانات مکاری است که بقوت و سرعت و شجاعت معروف است (دا 7:6) و (حب 1:8) و بعضی بر آنند که مضمون آیه ٔ حبقوق اشاره به نوعی از پلنگ باشد و آن را فیلس گویند و امرا و پادشاهان از برای صید نگاه دارند و بعضی بر آنند که بعضی از اماکن را که در کتاب مقدس به اسم نمریم (اش 15:6) و (ار 48:34)و نمره (اعد 32:3) و بیت نمره (اعد 32:36) و (یوش 13:27) مذکورند بواسطه ٔ کثرت وجود این حیوان در آنجاها بوده است که به این اسامی نامید شده اند لکن دور نیست که اصل این الفاظ در عبری به معنی صافی باشد ملاحظه در نمره و نمیریم - انتهی. در حبیب السیر (چ طهران اختتام ص 419) آمده است : پلنگ متکبرترین سباع است واو چون سیر شود سه شبانروز خواب کند و از دهانش بوی خوش آید بخلاف شیر و هر گاه پلنگ مریض گردد موش خوردتا نیک شود و پلنگ را با شراب آنقدر محبت است که اگر بشراب رسد چندان بخورد که او را شعور نماند و گرفتار گردد. نَمِر. نِمِر. بارس. ابوالحریش. ابوجذامه. ابوخطاب. ابوخلعه. سبندی. کلد. سبنتی. زمجیل. ضرجع. عسبر. عسبرة. ارقط. کثعم. (منتهی الارب ) :
ز شاهین و از باز و پرّان عقاب
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب
همه برگزیدند فرمان اوی [ خسرو پرویز ]
چو خورشید روشن شدی جان اوی.
فردوسی.
مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ
یکی داستان زد بر این بر پلنگ
که خیره ببدخواه منمای پشت
چو پیش آیدت روزگار درشت.
فردوسی.
و زان پس برفتند سیصد سوار
پس بازداران همه یوزدار
بزنجیر هفتاد شیر و پلنگ
بدیبای چین اندرون بسته تنگ.
فردوسی.
یکی گرگ در وی [ بیشه ] بسان نهنگ
بدرّد دل شیر وچرم پلنگ.
فردوسی.
بپوشیدتن را بچرم پلنگ
که جوشن نبد آنگه آیین جنگ.
فردوسی.
همه راغها شد چو پشت پلنگ
زمین همچو دیبای رومی برنگ.
فردوسی.
ز خون یلان سیر شد روز جنگ
بدریا نهنگ و بخشکی پلنگ.
فردوسی.
از آواز کوسش همی روزجنگ
بدرّد دل شیر و چرم پلنگ.
فردوسی.
از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی
به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ.
فرخی.
نهاله گاه بخوشی چو لاله زاری گشت
ز خون سینه ٔرنگ و ز خون چشم پلنگ.
فرخی.
بزرگواری جنسی است از فعال امیر
چنانکه هیبت نوعی است از خصال پلنگ.
فرخی.
بیک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ
تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار.
عنصری.
هر که او مجروح گردد یک ره از نیش پلنگ
موش گرد آید برو تاکار او زیبا کند.
منوچهری.
ور زانکه بغرّدی بناگاهان
پیرامن او پلنگ یا ببری.
منوچهری.
چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان از جبال
چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان بکوی.
منوچهری.
برده ران و برده سینه برده زانو برده ناف
از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ.
منوچهری.
دشت را و بیشه را و کوه را و آب را
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ.
منوچهری.
چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب
چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز.
منوچهری.
نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز.
منوچهری.
ور گاو گشت امت اسلام لاجرم
گرگ و پلنگ و شیر خداوند منبرند.
ناصرخسرو.
با همت باز باش و با کبر پلنگ
زیبا بگه شکار و پیروز بجنگ.
مسعودسعد (ازکلیله ٔ بهرامشاهی ).
ز رشک (ز عکس ؟) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ.
ازرقی.
در عشق تو من ز خون دیده
دارم چودم پلنگ رخسار.
عبدالواسع جبلی.
رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ماست
آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ
کبر پلنگ در سر ما و عجب مدار
کز کبر پایمال شود پیکر پلنگ.
سوزنی.
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ
آن همچو شیرگنده دهان پیس چون پلنگ.
سوزنی.
بندگان شه کمند از چرم شیران کرده اند
در کمرگاه پلنگان جهان افشانده اند.
خاقانی.
که خرگوش حیض النسا دارد و من
پلنگم ز حیض النساء می گریزم.
خاقانی.
چه خطر بود سگی را که قدم زند بجائی
که پلنگ در وی الاّ ز ره خطر نیاید.
خاقانی.
بهر پلنگان کین کرد سراب از محیط
بهر نهنگان دین کرد محیط از سراب.
خاقانی.
روز وشب از قاقم و قندز جداست
این دله ٔ پیسه پلنگ اژدهاست.
نظامی.
در کمر کوه ز خوی دورنگ
پشت بریده است میان پلنگ.
نظامی.
سپر نفکند شیر غران ز جنگ
نیندیشد از تیغ بران پلنگ.
سعدی.
صیاد نه هر بارشکاری ببرد
افتد که یکی روز پلنگش بدرد.
سعدی (گلستان ).
هر بیشه گمان مبر که خالیست
شاید که پلنگ خفته باشد.
سعدی (گلستان ).
ببال و پر چو هزبری بخشم و کین چو پلنگ
بخال و خط چو تذروی بدست و پا چو غزال.
طالب آملی.
ختعه ؛ پلنگ ماده. هرماس ؛ بچه پلنگ. عوَبر؛ بچه ٔ پلنگ. (منتهی الارب ). و نیز رجوع به ادقچه شود. || برنگ پوست پلنگ. با خالهای درشت. هر چیز که در آن نقطه ها از رنگ دیگر باشد. (برهان قاطع) :
ز دریا برآمد یکی اسب خنگ
سرون گرد چون گور و کوتاه لنگ
دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم
پلنگ و سیه خایه و زاغ چشم.
فردوسی.
به پرده درون خیمه های پلنگ
بر آئین سالار ترکان پشنگ.
فردوسی.
سراپرده از دیبه ٔ رنگ رنگ
بدو اندرون خیمه های پلنگ.
فردوسی.
ز هر سو سراپرده ٔ رنگ رنگ
همان خرگه و خیمه های پلنگ.
اسدی.
بمن فرشها دادش از رنگ رنگ
سراپرده و خیمه های پلنگ.
اسدی (گرشاسبنامه نسخه ٔ خطی مؤلف ص 61).
|| از پوست پلنگ :
بدید آن نشست (زین ) سیاوش پلنگ
رکیب دراز و جناغ خدنگ.
فردوسی.
ز رشک (ز عکس ؟) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ.
ازرقی.
|| نوعی از رنگ کبوتر باشد. (برهان قاطع). || جانوری که آن را زرافه هم میگویند. (برهان قاطع). رجوع به شترگاو پلنگ شود. || چارپایه را گویند و آن چهار چوب است بهم وصل کرده که میان آنرا با نوار و امثال آن ببافند و بر آن بخوابند و این در هندوستان بیشتر متعارف است. (برهان قاطع). چارپایه ٔ چوبین که به نوار بافند و در دیار هندوستان بیشتر متعارف است و در اشعار قدما مذکور است. (فرهنگ رشیدی ). تخت خوابی است که میانش را با نوار بافته و استوار کرده باشند.
- بسان پلنگ ؛ که صفات پلنگ دارد.
- پلنگان گوزن افکن ؛ کنایه از دلاوران. (برهان قاطع). مردان دین. (آنندراج ).
- پیشانی پلنگ خاریدن ؛ بکار پرخطر پرداختن. به امر خطیر مشغول شدن.
- چرم پلنگ ؛ پوست پلنگ.

پلنگ. [ پ ِل ِ ] (اِ) از پیش آستانه تا نهایت ضخامت دیوار را گویند یعنی میان در. (برهان قاطع). از پیش آستانه تا نهایت ضخامت دیوار که برابر در واقع است. (فرهنگ رشیدی ) (فرهنگ جهانگیری ). || پشت پا، در اصطلاح پشت پا زدن هنگام راه رفتن (لهجه ٔ قزوین ). فلنگ.

پلنگ. [ پ َ ل َ ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر پلنگ شود.

معنی پلنگ به فارسی

پلنگ
( اسم )۱- از پیش آستانه تا نهایت ضخامت دیوار یعنی میان در . ۲- پشت پا ( در اصطلاح پشت پا زدن هنگام راه رفتن ).
[ گویش مازنی ] /palang/ از طوایف کتول که از دو تیره ی پلنگ و اسفندیاری تشکیل شده است & نام قلعه ای قدیمی که در نشتای عباس آباد تنکابن واقع است & پلنگ - نام سگ – این واژه در گذشته ها لقب اشخاص و طوایف بود ولی به تدریج از حوزه ی اسامی کسان خارج شد و اکنون کاملا مهجور مانده است & پلنگ مازندران
ده جزئ دهستان مزدقان چای از شهرستان ساوه
[ گویش مازنی ] /palang aabaad/ از روستاهای نشتارود بخش شرقی تنکابن
[ گویش مازنی ] /paleng aaraam/ مرتعی در روستای شیرنوای علی آبادکتول
[ گویش مازنی ] /paleng aazaad/ از توابع دهستان میان دو رود ساری
ده کوچکی از بخش افچه شهرستان تهران
ده جزئ دهستان سیاه رود در بخش افچه از شهرستان تهران
[ گویش مازنی ] /palang eshken/ فنی در کشتی بومی لوچو
( صفت ) دلیر پر زور شجاع قوی .
جنسی از پلنگ
[Unica unica] [زیست شناسی- علوم جانوری] گونه ای از تیرۀ گربه ایان و راستۀ گوشت خوارسانان که دارای ماهیچه های سینه ای و دست های کوچک و دم ضخیم برای حفظ تعادل است
[ گویش مازنی ] /paleng paa/ محلی در جنگل منطقه ی کردکوی
[ گویش مازنی ] /palang pesht kele/ نام مرتعی در چهاردانگه ی بهشهر
[ گویش مازنی ] /palang palang/ نوعی احساس درد از زخم چرکین - مورمور شدن – گزگز کردن
[ گویش مازنی ] /paleng poor/ کنام پلنگ – نهان گاه پلنگ - پور در اینجا به مفهوم کنام است و با پور به معنای فرزند ذکور سنخیتی ندارد
نام یکی از سران سپاه سلطان حسین میرزا بایقرا
[ گویش مازنی ] /paleng tale/ تله ی مخصوص برای به دام انداختن پلنگ - مکانی در منطقه ی سوادکوه
[ گویش مازنی ] /palang taley/ بانگ پلنگ – نعره ی پلنگ
[ گویش مازنی ] /paleng jaaren/ پلنگ خوسه
[ گویش مازنی ] /palang chaal/ مرتعی در روستای کدیر نوشهر - مرتعی در مسیر روستای ویسر شهرستان نوشهر
[ گویش مازنی ] /palang cheshme/ مرتع و چشمه ای نزدیک روستای ونوش نوشهر

معنی پلنگ در فرهنگ معین

پلنگ
(پَ لَ) (اِ.) جانوری از تیرة گربه سانان و گوشت خوار که روی پوست بدنش خال های سیاه بسیار وجود دارد و آن گونه های متعدد دارد.
( ~ . پَ لَ)(اِمر.) ۱ - زرافه . ۲ - کنایه از: ناهماهنگی و بی تناسبی .

معنی پلنگ در فرهنگ فارسی عمید

پلنگ
حیوانی گوشت خوار و قوی جثه از تیرۀ گربه سانان، نظیر شیر و ببر و بسیارچابک و درنده. پوستش سفید و دارای خال های سیاه. در کوه های آسیا و افریقا زندگی می کند.
= فرنجمشک

پلنگ در دانشنامه ویکی پدیا

پلنگ
پلنگ (نام علمی: Panthera pardus) جانوری از خانوادهٔ گربه سانان و کوچک ترین حیوان در میان سه گربهٔ بزرگ در سردهٔ پلنگ مانندها است که شیر و ببر دو عضو دیگر آنند.
پلنگ آفریقایی (P. pardus pardus)، آفریقای جنوب صحرا - پرشمارترین زیرگونه پلنگ
پلنگ هندی (P. pardus fusca)، شبه جزیره هند - دومین زیرگونه پرجمعیت پلنگ
پلنگ عربی (P. pardus nimr)، شبه جزیره عربستان
پلنگ هندوچینی (P. pardus delacouri)، جنوب شرق آسیا
پلنگ جاوه (P. pardus delacouri)، جاوه، اندونزی
پلنگ شمال چینی (P. pardus japonensis)، شمال چین
پلنگ ایرانی (P. pardus saxicolor)، آسیای میانه، قفقاز و ایران
پلنگ سری لانکایی (P. pardus kotiya)، سری لانکا
پلنگ آمور (P. pardus orientalis)، خاور دور روسیه، شبه جزیره کره و شمال شرقی چین - نادرترین زیرگونه پلنگ
زیستگاه پلنگ در گذشته از آفریقای جنوبی تا کره را دربر می گرفت و این جانور در سراسر آفریقا و جنوب آسیا پراکنده بود. اما تخریب زیستگاه و شکار، قلمرو این حیوان را به شدت کاهش داده و امروزه بیشترین تراکم پلنگ ها در آفریقای جنوب صحرا است. اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست این حیوان را با توجه به کاهش جمعیت و کاهش محدودهٔ زندگی آن در فهرست گونه های «در مرز تهدید به انقراض» قرار داده است. اما با همهٔ این احوال جمعیت پلنگ ها از دیگر گونه های خویشاوند خود یعنی شیر، ببر و جگوار بیشتر است و وضعیت حفاظتی بهتری دارد.
پلنگ در مقایسه با دیگر گربه سانان پاهایی کوتاه، بدنی کشیده و جمجمه ای بزرگ دارد.
موفقیت بالای این گونه در حیات وحش تا حدی به قابلیت های شکارگری فرصت طلبانه اش، انطباق پذیری اش با زیستگاه های مختلف، امکان دویدن با سرعت ۵۸ کیلومتر در ساعت، توانایی بی نظیرش در بالارفتن از درخت حتی در حالی که لاشهٔ بزرگی را با خود حمل می کند و همچنین توانایی شناخته شده اش در حرکت پنهانی مربوط می شود.
عکس پلنگ
پلنگ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پلنگ (فیلم ۱۹۱۸)
پلنگ (فیلم ۱۹۶۳)
«پلنگ» (انگلیسی: The Leopard) یک فیلم است که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به بلا لاگوسی اشاره کرد.
۱۹۱۸ (۱۹۱۸)
پلنگ (به ایتالیایی: Il Gattopardo) فیلمی ایتالیایی در سبک درام به کارگردانی لوکینو ویسکونتی محصول سال ۱۹۶۳ است، که بر اساس رمانی از جوزپه توماس دی لمپدوزا با همین نام ساخته شده است.
این فیلم برنده جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن ۱۹۶۳ شد.
پلنگ آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پلنگ آباد (بافت)
پلنگ آباد (دره شهر)
پلنگ آباد (ساوه)
پلنگ آباد (کرج)
پلنگ آباد (بافت)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بافت در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان فتح آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷ نفر (۹خانوار) بوده است.
پلنگ آباد (دره شهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دره شهر در استان ایلام ایران است.
این روستا در دهستان زرین دشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۹ نفر (۴۴خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۵°۰۰′۱۷″ شمالی ۴۹°۵۷′۳۶″ شرقی / ۳۵٫۰۰۴۷۲°شمالی ۴۹٫۹۶۰۰۰°شرقی / 35.00472; 49.96000
پلنگ آباد (ساوه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی ایران است.
این روستا در دهستان شاهسونکندی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱ نفر (۲۱خانوار) بوده است.
پلنگ آباد ، روستایی است از توابع بخش پلنگ آباد شهرستان اشتهارد که در استان البرز ایران واقع شده است .
این روستا در دهستان پلنگ آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۲۶ نفر (۲۸۵خانوار) بوده است. مردم پلنگ آباد به زبان تاتی سخن می گویند.
پلنگ آبادعلیا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان تمشکل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۷ نفر (۸۷خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۶°۳۷′۲۴″ شمالی ۵۳°۱۱′۱۹″ شرقی / ۳۶٫۶۲۳۳۳°شمالی ۵۳٫۱۸۸۶۱°شرقی / 36.62333; 53.18861
پلنگ آزاد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندورود در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان میان دورود بزرگ قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۴۵۲نفر (۱۲۶خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۷°۰۵′۱۵″ شمالی ۵۴°۵۴′۱۸″ شرقی / ۳۷٫۰۸۷۵۰°شمالی ۵۴٫۹۰۵۰۰°شرقی / 37.08750; 54.90500
ابه پلنگ ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان ایران.
این روستا در دهستان باغلی ماراما قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۳۹۰نفر (۹۱خانوار) بوده است.
افسانه مه پلنگ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی سجادی ساختهٔ سال ۱۳۷۰ است.
فاطمه گودرزی
رضا رویگری
میرمحمد تجدد
عباس امیری
محمود رئوفی ماسوله ای
پرویز خشنودی
ملیحه نیکجومند
سپیده پهلوان زاده
سامان حاج قاسمی
پلنگی به روستا می زند و اهالی آبادی در پی میرشکار می روند..
امامزاده پیر پلنگ مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان کهگیلویه، دیشموک، داخل قبرستان (جنوب غربی فلکه دیشموک) واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۱۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه ابه پلنگ مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان گنبد کاووس، روستای ابه پلنگ واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۷۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مختصات: ۳۴°۵۸′۵۶″ شمالی ۵۰°۴۵′۸″ شرقی / ۳۴٫۹۸۲۲۲°شمالی ۵۰٫۷۵۲۲۲°شرقی / 34.98222; 50.75222
چشمه پلنگ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان حومه شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲ نفر (۹خانوار) بوده است.
دشت پلنگ، روستایی است از توابع بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر ایران.
درگاه ملی آمار
آمار جمعیت روستایی استان بوشهر سایت اطلاع رسانی استان بوشهر (معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر)
دهستان ها و روستاهای شهرستان دشتی سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (مصوبه ۱۸آبان ۱۳۶۵ خورشیدی).
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی دشتی، حبیب الله سعیدی نیا، نشر موعود اسلام، بوشهر (۱۳۸۳)، ص ۳۸۶-۳۸۸.
این روستا در دهستان طسوج قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ آمار رسمی جمعیت آن (۱۰ خانوار) ۳۸ نفر می باشد.
سنگ پلنگ، روستایی از توابع بخش نوک آباد شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان نازیل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
مختصات: ۳۵°۱۸′۴۸″ شمالی ۵۷°۳۳′۴۵″ شرقی / ۳۵٫۳۱۳۳۳°شمالی ۵۷٫۵۶۲۵۰°شرقی / 35.31333; 57.56250
علی پلنگ، روستایی است در استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، بخش انابد، دهستان درونه
بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۴ نفر با ۶ خانوار بوده است.
پلنگ قناتی است که در روستای پلنگ دره از توابع بخش مرکزی، شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی قرار دارد.
مختصات: ۳۵°۱۶′۲۳″ شمالی ۵۸°۳۶′۲۲″ شرقی / ۳۵٫۲۷۳۰۶°شمالی ۵۸٫۶۰۶۱۱°شرقی / 35.27306; 58.60611
قوچ پلنگ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی.
این روستا در دهستان بالا ولایت قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۷۸ خانوار) ۷۶۳ نفر است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پلنگ در دانشنامه آزاد پارسی

پَلَنْگ (leopard)
پَلَنْگ
پَلَنْگ
پَلَنْگ
پَلَنْگ
گربۀ وحشی بزرگ. در افریقا و آسیا یافت می شود. رنگ زمینۀ پوستش طلایی است و لکه های سیاه روی آن نقاطی متنوع تشکیل می دهد. پوشش پلنگ سیاه فقط حاصل تنوع رنگ است و طرح پوست آن به صورت ابریشم آب خورده است. طول پلنگ۱.۵ تا۲.۵ متر است. این طول دم را نیز شامل می شود که ممکن است حدود یک متر باشد. گونۀ Panthera pardus در خانوادۀ گربه قرار دارد. پلنگ برفی یا اُنس (Panthera untia) دارای نقش هایی نامنظم، متشکل از لکه های سیاه بسیار بزرگ تری روی زمینۀ کرم روشن یا خاکستری است. پلنگ بومی کوه های نواحی مرکزی آسیا است. پلنگ ابری (Neofelis nebulosa) نسبتاً کوچک تر است و کلاً حدود۱.۷۵ متر طول دارد و به جای نقش دارای خال هایی بزرگ است و در آسیای جنوب شرقی یافت می شود. پلنگ هفت زیرگونه دارد، شش زیرگونۀ آن، ازجمله پلنگ آمور و پلنگ جنوب عربستان، در معرض خطر انقراض اند. زیرگونۀ پلنگ زنگبار، احتمالاً تاکنون منقرض شده است. آخرین پلنگ صحرای جودان در مه ۱۹۹۵ از بین رفت، هرچند جمعیت کوچکی از آن در صحرای نَقَب زنده مانده است. در ایران یک گونه پلنگ (Panthera Pardus saxicolor) یافت می شود که در مخاطرۀ نیستی قرار دارد. پلنگ شمال ایران جزء بزرگ ترین پلنگ های جهان است.

نقل قول های پلنگ

پلنگ جانوری است از رده پستان داران، از راسته گوشت خواران و جزو تیره گربه سانان.
• «از این جهت شیری از جنگل ایشان را خواهد کشت و گرگ بیابان ایشان را تاراج خواهد کرد و پلنگ بر شهرهای ایشان به کمین خواهد نشست و هرکه از آن ها بیرون رود دریده خواهد شد زیرا که تقصیرهای ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان عظیم است.» -> انجیل عهد عتیق، کتاب ارمیاء، ۵، ۶
• «اسبان ایشان از پلنگ ها چالاک تر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جست و خیز می کنند.» -> انجیل عهد عتیق، حبقوق نبی - ۱، ۸
• «بعد از آن نگریستم و اینک دیگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد.» -> انجیل عهد عتیق، دانیال نبی - ۷، ۶
• «پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه بر ایشان حمله خواهم آورد و پرده دل ایشان را خواهم درید و مثل شیر ایشان را خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشان را خواهد درید.»
• «و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم و طفل کوچک آن ها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آن ها باهم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد.»
• «پیشانی پلنگ خاریدن»
• «از آواز کوسش همی روز جنگ//بدرد دل شیر و چرم پلنگ» -> فردوسی
• «از بار هجو من خر خم خانه گشت لنگ// آن همچو شیر گنده دهان پیس چون پلنگ» -> سوزنی سمرقندی
• «از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی// به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ» -> فرخی سیستانی
• «با همت باز باش و با کبر پلنگ// زیبا بگه شکار و پیروز به جنگ» -> مسعود سعد سلمان
• «به بال و پر چو هزبری به خشم و کین چو پلنگ// بخال و خط چو تذروی بدست و پا چو غزال» -> طالب آملی
• «بپوشید تن را بچرم پلنگ// که جوشن نبد آنگه آیین جنگ» -> فردوسی
• «برده ران و برده سینه برده زانو برده ناف// از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ» -> منوچهری دامغانی
• «بزرگواری جنسی است از فعال امیر// چنانکه هیبت نوعی است از خصال پلنگ» -> فرخی سیستانی
• «بندگان شه کمند از چرم شیران کرده اند// در کمرگاه پلنگان جهان افشانده اند» -> خاقانی
• «به پرده درون خیمه های پلنگ// بر آیین سالار ترکان پشنگ» -> فردوسی
• «بهر پلنگان کین، کرد سراب از محیط// بهر نهنگان دین کرد محیط از سراب» -> خاقانی
• «به یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ// تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار» -> عنصری بلخی
• «ترحم بر پلنگ تیزدندان// ستم کاری بود بر گوسفندان» -> سعدی
• «چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب// چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز» -> منوچهری دامغانی
• «چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان از جبال// چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان بکوی» -> منوچهری دامغانی
• «چه خطر بود سگی را که قدم زند به جایی// که پلنگ در وی الا ز ره خطر نیاید» -> خاقانی شروانی
• «خواجه از کبر آن پلنگ آمد// که همی با وجود بستیزد» -> کمال الدین اسماعیل
• «دشت را و بیشه را و کوه را و آب را// چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ» -> منوچهری دامغانی
• «در کمر کوه ز خوی دورنگ// پشت بریده است میان پلنگ» -> نظامی
• «رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ماست// آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ// کبر پلنگ در سر ما و عجب مدار// کز کبر پایمال شود پیکر پلنگ» -> سوزنی سمرقندی
• «روز و شب از قاقم و قندز جداست// این دله پیسه پلنگ اژدهاست» -> نظامی
• «ز خون یلان سیر شد روز جنگ// به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ» -> فردوسی
• «ز دریا برآمد یکی اسب خنگ// سرون گرد چون گور و کوتاه لنگ// دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم// پلنگ و سیه خایه و زاغ چشم» -> فردوسی
• «ز شاهین و از باز و پران عقاب// ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب// همه برگزیدند فرمان اوی// چو خورشید، روشن شدی جان اوی» -> فردوسی
• «سراپرده از دیبه رنگرنگ// بدو اندرون خیمه های پلنگ» -> فردوسی
• «سپر نفکند شیر غران ز جنگ// نیندیشد از تیغ بران پلنگ» -> سعدی
• «صیاد نه هربار شکاری ببرد// افتد که یکی روز پلنگش بدرد» -> سعدی
• «که خرگوش حیض النسا دارد و من// پلنگم ز حیض النساء می گریزم» -> خاقانی
• «گربه شیر است در گرفتن موش// لیک موش است در مصاف پلنگ» -> سعدی
• «مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ// یکی داستان زد بر این بر پلنگ// که خیره به بدخواه منمای پشت// چو پیش آیدت روزگار درشت» -> فردوسی
• «نبینی که چون گربه عاجز شود// برآرد به چنگال چشم پلنگ» -> سعدی
• «نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ// نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز» -> منوچهری دامغانی
• «نهاله گاه به خوشی چو لاله زاری گشت// ز خون سینه رنگ و ز خون چشم پلنگ» -> فرخی سیستانی
• «ور زان که بغردی بناگاهان// پیرامن او پلنگ یا ببری» -> منوچهری دامغانی
• «ور گاو گشت امت اسلام، لاجرم// گرگ و پلنگ و شیر، خداوند منبرند» -> ناصرخسرو
• «و زان پس برفتند سیصد سوار// پس بازداران همه یوزدار// به زنجیر هفتاد شیر و پلنگ// به دیبای چین اندرون بسته تنگ» -> فردوسی
• «هر بیشه گمان مبر که خالی ست// شاید که پلنگ خفته باشد» -> سعدی
• «هرکه او مجروح گردد یک ره از نیش پلنگ// موش گرد آید برو تا کار او زیبا کند» -> منوچهری دامغانی
• «همه راغ ها شد چو پشت پلنگ// زمین هم چو دیبای رومی برنگ» -> فردوسی
• «یکی گرگ در وی بسان نهنگ// بدرد دل شیر و چرم پلنگ» -> فردوسی

پلنگ در جدول کلمات

پلنگ
نمر
رنگ پلنگ کارتونی
صورتی
واحد شمارش پلنگ | یوزپلنگ | سگ
قلاده

معنی پلنگ به انگلیسی

panther (اسم)
پلنگ ، یوزپلنگ
tiger (اسم)
خود ستا ، پلنگ ، ببر

معنی کلمه پلنگ به عربی

پلنگ را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

معصومه ٢٣:٢٦ - ١٣٩٥/٠٨/٢٨
پلنگ (عربی : نَمِر ، نِمْر ، نَمْر ؛ ترکی : پارس / بارس )، نام فارسی برای پَنثراپاردوس ، پستاندار بزرگ خالدار از تیره گربه ها که در افریقا بیشتر به «لئوپارد» معروف است ] در پهلوی : پَلَنگ ؛ در گیلکی ، فَریزَندی ، یارَندی ، نطنزی : pجlجng ؛ در دزفولی : palang ؛ در گُمْشچَه : polang ؛ در کردی عاریتی : pilink ؛ در پشتو: ng ¦ a ¤ pr (هورن و هوبشمان ، ذیل مادّه ). به عقیده هورن و هوبشمان ، در شاهنامه پلنگ به معنای ببر نیز به کار رفته است (همانجا) [ .
این گربه سان بزرگ جثه که درنده ترین عضو خانواده است ، در اقلیمهای گرم همه جا هست و در نواحی جغرافیایی متنوعی از افریقا گرفته تا آسیا مشاهده می شود و انواع آن را می توان در سرزمینهای اسلامی پیدا کرد.
] در ایران ظاهراً روزگاری پلنگ زیاد بوده است چون در جاهای مختلف در ایران «پلنگ تپه » وجود دارد (دمیسون ، ص 303). از آنجا که پازن * طعمه مناسبی برای پلنگ است ، پراکندگی پلنگ و پازن در ایران تقریباً یکی است بااین تفاوت که پلنگ در جنگلهای انبوه نیز زندگی می کند. پلنگ ایران از بزرگترین نژاد پلنگهای دنیا، وازاغلب انواع افریقایی وهندی بزرگتروازآنهاکمرنگ تراست واین باعث شده است که برخی پلنگ ایرانی را با پلنگ برفی اشتباه بگیرند؛ درحالیکه وجود پلنگ برفی در ایران نامحتمل است (هرینگتون ودیگران ،ص 28)[انواع پنثراپاردوس دَثِل درمرکز ایران ، پنثرا پاردوس ساکسی کولور در شمال ایران و پنثرا پاردوس سِندیکا در بلوچستان زندگی می کنند ] برای تصویر انواع پلنگهای قسمتهای مختلف ایران رجوع کنید به اعتماد، ج 2، ص 181ـ183) [ .
دَمیری (ج 2، ص 371) علاوه بر نام عامِ نَمِر ، حدود ده نام (کنیه ) دیگر جمع آوری کرده است که به پلنگ اطلاق می شود؛ با پیشوند ابو برای نر و ام برای ماده . فرهنگ نویسان ، تعدادی واژه کهن به مجموعه واژه های مربوط به این حیوان اضافه کرده اند ( رجوع کنید به ابن سیده ، ج 2، ص 283).
طبیعت شناسان و دایره المعارف نویسان سده های میانی اسلامی درباره پلنگ صرفاً گفته های مؤلفان یونانی و رومی از جمله ارسطو و پلینی اکبر، و داستانهای ساختگی مربوط به پلنگ و یوزپلنگ ( رجوع کنید به یوز * ) را که بر اثر جهل و خیالپردازی ، موضوع بحث در دوران باستان بود، تکرار کرده اند. از جمله بعیدترین این ابداعات منشأ پیدایش زرافه است که آن را محصول جفتگیری پلنگ ماده و شتر می دانسته اند و ازینرو در فارسی به آن ، اُشتر ـ گاو ـ پلنگ می گفته اند (ابن فقیه ، ص 74). گذشته از این ، ادعا می شد که دور گردن پلنگ به هنگام تولد یک افعی پیچیده است . جاحظ (قرن سوم ) که این افسانه ها را حکایت کرده است (ج 4، ص 222، ج 6، ص 34، ج 7، ص 128، 241) در رد کردن آنها و طبقه بندی آنها به عنوان «مَزاعِم » کوتاهی نکرده است ، اما قزوینی درقرن هفتم (ص 404ـ405)و دمیری درقرن هشتم (ج 2،ص 371ـ373)واشخاص دیگری پس از آنها نیز همچنان این داستانها را بازگفته اند.
به عقیده ابن فقیه همدانی (قرن سوم )، شاید یوزپلنگ حاصل جفتگیری شیر ماده و پلنگ نر باشد (همانجا). کُشاجِم ، شاعرِ قرن چهارم ، در رساله ای که درباره شکار نوشته (1954، ص 211ـ212) گفته است که دو نوع پلنگ وجود دارد: نوعی که هیکلش بزرگ و دمش کوتاه است و نوع دیگری که جثه ای کوچک و دُمی بلند دارد. قلقشندی (قرن هشتم ) کلمه به کلمه این نظر را تکرار کرده است (ج 2، ص 35). اما در قرن ششم جنگاور مشهور، ابن مُنقِذ (متوفی 584) که شخصاً یوزپلنگ را می شناخت و یکی از آنها را داشت و چندین بار با پلنگ روبرو شده بود، همه این تعابیر و نظریات مغلوط را دور ریخت و میان این دو جانور تمایز قایل شد (ص 110ـ111) و با وصف و تشریح آنها، نشان داد که دو گونه کاملاً متفاوت اند.
مؤلفان متفق القول اند که ، برخلاف شیر که وقتی سیر باشد دوری می گزیند و بسیار کم حالت تهاجمی دارد، پلنگ در همه اوقات بینهایت حالت تهاجمی دارد و بویژه به دلیل جهشهای شگفت انگیز خود و تمایلش برای بالا رفتن از درختان بزرگ و کمین کردن در آنها، خطرناک است . برای خلاص شدن از شر این مهمان نامطلوب از ترفندهای متعددی استفاده می شد؛ نخست ، حفر گودالی سرپوشیده که در آن طعمه ای زنده قرار می دادند، اما بدگمانی غریزی جانور غالباً این حقه را بی اثر می کرد. کشاجم یادآور شده که پلنگ عاشق مشروبات الکلی است و شکارچیان با مست کردن او کاملاً وی را در اختیار می گرفتند. گسترده ترین روش کشتن پلنگ ، حمله مستقیم با نیزه و سلاحهای کوتاه کمری بود. شکارچی برای احتیاط بدن خود را با لایه ای از چربی کفتار می پوشاند که به اعتقاد آنان همچون طلسم عمل می کرد. عیسی اسدی بغدادی در دایره المعارف عظیم خود درباره شکار ( الجَمهَره فی علوم البَیزَرَه ، نسخه خطی کتابخانه اسکوریال ، بخش عربی ، ش 903، و نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیه ، ش 3813) که در حدود 638 آن را تألیف کرده ، درباره روش حمله به پلنگ جزئیاتی آورده است و مَنْکَلی در تلخیص خود از کتاب اسدی در 773 (ص 96ـ97)، این متن را به طور کامل تکرار کرده است . بنابراین متن ، کسی که می خواست خود را در مقابل حیوان آماده سازد می بایست بالاپوش نمدی ضخیمی (لُبّاد) می پوشید و کلاه محافظ به سر می گذاشت که در آن برای دیدن دو سوراخ تعبیه شده بود و پوششی از همان جنس به پا می کرد که از پا تا انتهای ران را می پوشاند. آستین بالاپوش می بایست تا انگشتان ادامه می یافت . شکارچی با سه خنجر از خود دفاع می کرد؛ دو خنجر را روی دو کفلش می بست و یکی را روی سینه اش قرار می داد. چماق چوبی بسیار محکم و سختی نیز داشت که در هر یک از دو سرش حلقه ای فلزی قرار داشت و یک تسمه چرمی سفت این دو حلقه را به هم وصل می کرد. هنگامی که پلنگ دیده می شد، شکارچی مستقیماً به سمت آن می رفت و پیش از آنکه پلنگ بجهد، پشتش را به آن می کرد و کمی به جلو خم می شد تا حیوان به شانه های او برسد. همینکه حیوان می خواست دندانهای خود را در نمد فرو کند، شکارچی با مهارت چماق چوبیش ...
|

مهدی ٠٣:٢٧ - ١٣٩٦/٠٣/١٠
Panther
|

آریا بهداروند ١٨:٣٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٧
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
|

پلنگی ١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣
طایفه پلنگ در روستای برافتاب *برافتو*علی آباد
کتول
|

آرسام آرامیس. ٠٢:٢٦ - ١٣٩٧/١١/٢٠
پلنگ

واژه "پلنگ" در پارسی باستان "پردنگ" نامیده میشد. دگرگونی دو حرف "رد" به "ل" در چندین واژه دیگر نیز رخ داده است:
.
● سردار >>> سالار
● سرد >>> سال
● زرد >>> زال
● پردیس >>> پالیز
● کرپد >>> کالبد
● گرد >>> یل (پهلوان)
● خورد >>> خوال (خوالیگر: آشپز)
.
"پرد" ریخت دیگری از همان واژه "پارت" است که به مئنی بخش و تکه می باشد و در این جا یئنی تکه تکه و خال خالی. در زبان پارسی پهلوی به خال "پارش" می گفتند. در زبان های اروپایی نیز برای پلنگ دو واژه را به کار می برند:

pard: از ریشه پردنگ (خالدار)
pars: (از ریشه پارش در پهلوی (خال خالی
|

مرتضی ٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٠١
پلنگ
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

وحید طاهری > المان
پریسا > financial transaction
رضا > hip hop
پارسا > واج ارایی
احسان > Dire consequences
اروشا > آروشا
امین جهانگرد > is that so
رامین سعیدی > رامین

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دختر پلنگ   • پلنگ آفریقایی   • یوز پلنگ   • پلنگ هندی   • پلنگ اهنگ   • پلنگ عربی   • پلنگ ایرانی   • پلنگ آمور   • معنی پلنگ   • مفهوم پلنگ   • تعریف پلنگ   • معرفی پلنگ   • پلنگ چیست   • پلنگ یعنی چی   • پلنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پلنگ
کلمه : پلنگ
اشتباه تایپی : ~gk'
آوا : palang
نقش : اسم
عکس پلنگ : در گوگل


آیا معنی پلنگ مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )