انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1098 100 1

پیروزی

/piruzi/

مترادف پیروزی: توفیق، فوز، کامیابی، موفقیت، نجاح، چیرگی، ظفر، غلبه، فتح، فیروزی، نصرت

متضاد پیروزی: شکست، ناکامی

معنی پیروزی در لغت نامه دهخدا

پیروزی. (اِخ ) نام شاعری. و در ترجمان البلاغه ٔ محمودبن عمر راذویانی از او این بیت آمده است :
مگر غیب و عیب است کایزد ندادت
دگر هرچه بایست دانی و داری.
و چون ترجمان البلاغه از قرن پنجم هجریست. علیهذا زمان زندگی این شاعر قرن پنجم یا قبل از آن خواهد بود.

پیروزی. (حامص ) بر وزن و معنی فیروزی ، که ظفرو نصرت یافتن بر اعدا باشد. (برهان ). فرهی بر اعدا که بتازیش ظفر خوانند. (شرفنامه ). فلج. رشاد. نجح. نجاح. (منتهی الارب ). فوز. مفاز. ظفر. فلاح. نصرت. نصر.غلبه. فتح. کامروائی. کامیابی. توفیق. برآمدن حاجت.روائی حاجت. (شرفنامه ٔ منیری ). فیروزی :
بپیروزی اندر نیایش کنیم
جهان آفرین را ستایش کنیم.
فردوسی.
چرا کشتی آن دادگر شاه را
خداوند پیروزی و گاه را.
فردوسی.
سپاس از خداوند خورشید و ماه
کزویست پیروزی و دستگاه.
فردوسی.
وزویست پیروزی و فرهی
همان تخت و دیهیم شاهنشهی.
فردوسی.
سیاوش چو پیروز بودی بجنگ
برفتی بسان دلاور نهنگ.
فردوسی.
بپیروزی بخت و از فر شاه
کنم روز بدخواه چون شب سیاه.
فردوسی.
که امروز من دیدم ای سرکشان
ز پیروزی و شهریاری نشان.
فردوسی.
همیشه به پیروزی و فرهی
کلاه بزرگی وتاج مهی.
فردوسی.
خداوند کیهان و خورشید و ماه
خداوند پیروزی و دستگاه.
فردوسی.
بپیروزی دادگر یک خدای
سر جادوان اندر آرم بپای.
فردوسی.
فرامرز پیش پدر شد چو گرد
بپیروزی روزگار نبرد.
فردوسی.
بپیروزی اندر ستایش کنید
جهان آفرین را نیایش کنید.
فردوسی.
برای خداوند خورشید و ماه
توان یافت پیروزی و دستگاه.
فردوسی.
چو پیروزی ما نیاید پدید
دل از نیکبختی بباید کشید.
فردوسی.
نخستین که گفتی ز شاهان سخن
ز پیروزی رزمهای کهن.
فردوسی.
بپیروزی اندر تو کشی مکن
اگر تو نوی هست گیتی کهن.
فردوسی.
وزویست پیروزی و فرهی
دل و داد و دیهیم شاهنشهی.
فردوسی.
خداوند کیوان و خورشید و ماه
کز اویست پیروزی و دستگاه.
فردوسی.
چو پیروزی و فرهی یابد او
بسوی بدی هیچ نشتابد او.
فردوسی.
چنین گفت [ خاقان چین ] با نامداران براز
که چون گردد این کار بر ما دراز
نیاید پدیدار پیروزیی
درخشیدنی بادل افروزیی.
فردوسی.
ز پیروزی چین چو سر برفراخت
همه کامگاری ز یزدان شناخت.
فردوسی.
خداوند پیروزی و دستگاه
خداوندکیوان و بهرام و ماه.
فردوسی.
که بیژن بپیروزی آمد چو شیر
درفش سیه را سر آورده زیر.
فردوسی.
خداوند پیروزی و فرهی
همان تخت و دیهیم شاهنشهی.
فردوسی.
بپیروزی اندر غم آمد مرا
بسور اندرون ماتم آمد مرا.
فردوسی.
که این جام پیروزی جان ماست
سر اختران زیر فرمان ماست.
فردوسی.
همی خواست پیروزی و دستگاه
نبود آگه از بخش خورشید و ماه.
فردوسی.
کزویست پیروزی و دستگاه
هم او آفریننده ٔ مهر و ماه.
فردوسی.
ترا باد پیروزی و فرهی
بزرگی و دیهیم شاهنشهی.
فردوسی.
ز یزدان سپاس و بدویم پناه
که او داد پیروزی و دستگاه.
فردوسی.
فدای سپه کرده ای جان و تن
بپیروزی روزگار شکن.
فردوسی.
فلک مر قلعه و مر باغ او را
بپیروزی درافکنده ست بنیان
یکی را سد یأجوجست دیوار
یکی را روضه ٔخلدست بالان.
عنصری.
هزار سال همیدون بزی بپیروزی
بمردمی و به آزادگی و نیک خوی.
منوچهری.
بپیروزی و بهروزی همی زی با دل افروزی
بدولتهای ملک انگیز و بخت آویز اخترها.
منوچهری.
گه رزم پیروزی از اخترست
نه ازگنج بسیار و از لشکرست.
اسدی.
بجنگ ارچه رفتن ز بهروزیست
گریز بهنگام پیروزیست.
اسدی.
گفتم که نفس ناطقه را چیست آرزو
گفتا بقا و شادی و پیروزی و ظفر.
ناصرخسرو.
آنچه باید همی دهی روزی
گاه حرمان و گاه پیروزی.
سنائی.
ای بپیروزی گرفته ملکت افراسیاب
آفتاب ملکی و ملکت چو روی آفتاب.
سوزنی.
بادآیت پیروزی در شانت شبانروزی
فرخنده بنوروزی دیدار تو عالم را.
خاقانی.
بپیروزی خود قوی دل مباش
ز ترس خدا هیچ غافل مباش.
نظامی.
درِ پیروزه گون گنبد گشادند
بپیروزی جهان را مژده دادند.
نظامی.
بیار ای باد نوروزی نسیم از باغ پیروزی
که بوی عنبرآمیزش ببوی یار ما ماند.
سعدی.

معنی پیروزی به فارسی

پیروزی
۱- ظفر فتح غلبه : به پیروزی اندر نیایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم . ( فردوسی ) ۲- کامیابی روایی حاجت : کلید سعادت و پیروزی حاودان دردست ایشان نهند.
( مصدر ) پیروزی دادن فیروز کردن ظفر دادن اظفار.
( مصدر ) ظفر دادن مظفر کردن اظفار فیروز کردن .
( صفت ) رسانند. پیروزی مبشر فتح : رنگ جبریلست تیغش را که عقل وحی پیروزی رسان می خواندش . ( خاقانی )
( صفت ) صاحب پیروزی فیروزمند.
( مصدر ) فاتح شدن مظفر گردیدن ظفریافتن .

معنی پیروزی در فرهنگ معین

پیروزی
(حامص .) ۱ - ظفر، فتح . ۲ - کامیابی ، چیره گی .

معنی پیروزی در فرهنگ فارسی عمید

پیروزی
۱. کامیابی.
۲. چیرگی، فتح وغلبه.
۳. چیره شدن بر دشمن.

پیروزی در دانشنامه اسلامی

پیروزی
موفقیت در نبرد و شکست دشمن به یاری خداوند را پیروزی گویند.
پیروزی یا فیروزی به معنای غالب شدن بر دشمنان و نیز فوز و کامیابی است. معادل قرآنی این کلمه، ظفر، فتح و فوز است که هنگام کامیابی و گشایش به کار می رود. کلمات متعدد دیگری مانند نصر ، غلبه، سلطه، اظهار و معنای فوقیت و علو نیز به نوعی در ارتباط با این مفهوم هستند، افزون بر این، معنای پیروزی از فحوای برخی آیات نیز برداشت می شود.پیروزی و شکست دو مفهوم متضاد و دو روی یک سکه هستند، چنان که سخن از عوامل عدم پیروزی در واقع بررسی ادله شکست است.
کاربرد در قرآن
← واژگان مرتبط با پیروزی
قرآن کریم از منظری هدایتی و تربیتی به برخی عوامل پیروزی مؤمنان اشاره کرده است:
← آرامش قلبی
...
به موفقیت در نبرد و شکست دشمن به یاری خداوند اطلاق شده است.
پیروزی یا فیروزی به معنای غالب شدن بر دشمنان و نیز فوز و کامیابی است. معادل قرآنی این کلمه، ظفر، فتح و فوز است که هنگام کامیابی و گشایش به کار می رود. کلمات متعدد دیگری مانند نصر ، غلبه، سلطه، اظهار و معنای فوقیت و علو نیز به نوعی در ارتباط با این مفهوم هستند، افزون بر این، معنای پیروزی از فحوای برخی آیات نیز برداشت می شود.پیروزی و شکست دو مفهوم متضاد و دو روی یک سکه هستند، چنان که سخن از عوامل عدم پیروزی در واقع بررسی ادله شکست است.
در این مقاله به بررسی چندین آیه از قرآن کریم در مورد پیروزی اسلام و مسلمین در نبردهای خود با اهل کفر خواهیم پرداخت.
هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. «او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد تا او را بر همه آئین ها غالب گرداند هر چند مشرکان کراهت داشته باشند».منظور از هدایت دلائل روشن و براهین آشکاری است که در آئین اسلام وجود دارد و منظور از دین حق همین آئینی است که اصولش حق و فروعش نیز حق و بالاخره تاریخ و مدارک و اسناد و نتیجه و برداشت آن نیز حق است و بدون شک آئینی که هم محتوای آن حق باشد و هم دلائل و مدارک و تاریخ آن روشن، باید سرانجام بر همه آئین ها پیروز گردد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لک الامور حتی جآء الحق وظهر امر الله وهم کـرهون. «آنها پیش از این (نیز) اقدام به فتنه انگیزی کردند و کارها را برای تو دگرگون ساختند (و بهم ریختند) تا زمانی که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و پیروز شدید) در حالی که آنها کراهت داشتند». (مقصود از «امر الله»، اسلام است. ).هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. «او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند».تعبیر به (ارسل رسوله بالهدی و دین الحق) به منزله بیان رمز پیروزی و غلبه اسلام است، زیرا در طبیعت (هدایت) و (دین حق) این پیروزی نهفته است، اسلام و قرآن نور الهی است و نور هر جا باشد آثار خود را نشان می دهد و مایه پیروزی است، و کراهت مشرکان و کافران نمی تواند سدی در این راه ایجاد کند.
تحقق وعده الهی
اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. «آیا ندیدند که ما پیوسته از اطراف (و جوانب) زمین کم می کنیم (جامعه ها، تمدن ها و دانشمندان تدریجا از میان می روند) و خداوند، حکومت می کند و هیچکس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست، و او سریع الحساب است».
← بقای خدا
فقد کذبوا بالحق لما جآءهم فسوف یاتیهم انبـؤا ما کانوا به یستهزءون. «آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد، انکار کردند ولی به زودی خبر آنچه را به باد مسخره گرفتند به آنان می رسد (و از نتائج کار خود آگاه می شوند)».در دو آیه فوق در حقیقت اشاره به سه مرحله از کفر شده که مرحله به مرحله تشدید می گردد، نخست مرحله اعراض و روی گردانیدن، سپس مرحله تکذیب و بعدا مرحله استهزاء و مسخره کردن حقایق و آیات خدا. این امر نشان می دهد که انسان در طریق کفر در یک مرحله متوقف نمی شود بلکه هر چه پیش می رود بر شدت انکار و عداوت و دشمنی با حق و بیگانگی از خدا می افزاید. منظور از تهدید که در آخر آیه ذکر شده، این است که در آینده دور یا نزدیک عواقب شوم بی ایمانی دامن آنها را در دنیا و آخرت خواهد گرفت، آیات بعد نیز شاهد این تفسیر است. (در احتمالی مقصود از «انبـؤا ما کانوا به یستهزءون» پیروزی اسلام است. ).
وعده الهی
...
در این مقاله به بررسی آیاتی که مربوط به پیروزی ایرانیان در جنگی که بعد از شکست خوردن از رومیان بر آنها غالب شدند، می پردازیم.
غلبت الروم• فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. «رومیان مغلوب شدند. (و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد، اما آنها بعد از مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد».
← شان نزول
 ۱. ↑ روم/سوره۳۰، آیه۲.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «پیروزی ایرانیان».    
...
در این نوشتار عواملی را که باعث پیروزی بر استبدادگران می شود و از قرآن استنباط می شود، آورده می شود.
استمداد از خداوند، از عوامل پیروزی بر استبدادگران است.وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وءالهتک قال سنقتل ابنآءهم ونستحی نسآءهم وانا فوقهم قـهرون• قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشآء من عباده والعـقبة للمتقین.
عامل تقوا
تقوا از عوامل پیروزی بر مستبدان است.وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وءالهتک قال سنقتل ابنآءهم ونستحی نسآءهم وانا فوقهم قـهرون• قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشآء من عباده والعـقبة للمتقین.
عامل توکل
توکل بر خداوند از عوامل پیروزی بر مستبدان می باشد.قالوا یـموسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا دخلون• قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غــلبون وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین.
عامل صبر
...
موفقیت در نبرد و شکست دشمن به یاری خداوند را پیروزی گویند. قرآن کریم از منظری هدایتی و تربیتی به برخی عوامل پیروزی مؤمنان اشاره کرده است؛ که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
آرامش از مهم ترین شاخصه هایی است که به موفقیت انسان کمک می کند.
خداوند نیز آرامش و سکینه را موهبتی برمی شمرد که با اعطای آن به مسلمانان راه برای پیروزی آنان هموار می شود.
در این آیات خداوند سکینه و آرامش را به خود منسوب می کند که نشان از الهی بودن این آرامش نازل بر قلوب مؤمنان دارد.
مفسران ذیل این آیات بحثهای فراوانی داشته و درباره حقیقت و چیستی «سکینه» اختلاف نظر دارند. برخی از آنان سکینه را از جنود الهی دانسته اند.

تأییدات الهی
در آیات متعددی پیروزی حاصل تأیید و یاری خداوند دانسته شده است: «فَاَیَّدنَا الَّذینَ ءامَنوا عَلی عَدُوِّهِم فَاَصبَحوا ظـهِرین» و به مسلمانان یادآوری می کند که حتی عوامل ظاهری یاری آنان نیز از خود اختیاری ندارند و یاری و کمک تنها از سوی خداوند صورت می گیرد: «و مَا النَّصرُ اِلاّ مِن عِندِ اللّهِ العَزیزِ الحَکیم».
این یاری به صورتهای گوناگون به مؤمنان عرضه شده است؛ از جمله اعطای معجزه به پیامبران الهی ارسال ملائکه ایجاد رعب در دل کافران و باد و طوفان( امدادهای غیبی).

ایمان
در قرآن کریم پیروزی و یاری خداوند منوط به ایمان اشخاص و گروهها یاد شده است؛ به عبارت دیگر شاخص دستیابی به وعده الهی برای پیروزی، ایمان است:«اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین».

صبر
...پیروزی در دانشنامه ویکی پدیا

پیروزی
پیروزی کسب موفقیت در یک نبرد، چالش یا بازی است. پیروزی معمولاً باعث ایجاد نشاط و شادمانی می گردد و هنگامی که چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمی گردد به آن پیروزی تلخ گفته می شود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.
سعدی:
از دیدگاه روان شناختی، انسان دائماً میل به پیروزی دارد و این میل به پیروزی، امید خوانده می شود. در دیدگاه های عمومی پیروزی می تواند نتیجه شکست باشد. در بسیاری از فرهنگ ها، شکست، پل پیروزی خوانده شده است.
در ادبیات فارسی گاهی واژه فیروزی، یا ظفرمندی یا کامیابی برای این منظور استفاده می گردد و گاهی پیروزی در شعرهای پارسی، به معنای سلامتی و برقراری است.
پیروزی (به انگلیسی: Victory) در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۰۲ منتشر شده و این آلبوم یازدهمین اثر، گروه مدرن تاکینگ از زمان شروع فعالیت این گروه است. آهنگ های «آماده برای پیروزی» و «جولیت» از این آلبوم به ترتیب به رتبه ۷ و ۲۵ در آلمان رسیدند. آلبوم پیروزی در ۱ آوریل ۲۰۰۲ به رتبه ۱ در جدول آلمان رسیده و بیش از ۱۵۰هزار نسخه از آن در کشور آلمان به فروش رسید.
آماده برای پیروزی
I'm Gonna Be Strong
Don't Make Me Blue
پیروزی کسب موفقیت در یک نبرد، چالش یا بازی است و ممکن است به یکی از موارد زیر هم اشاره داشته باشد:
باشگاه پیروزی تهران
تاق پیروزی در پاریس
خیابان پیروزی
مختصات: ۳۵°۴۳′۰۳٫۷″ شمالی ۵۱°۲۴′۲۷٫۷″ شرقی / ۳۵٫۷۱۷۶۹۴°شمالی ۵۱٫۴۰۷۶۹۴°شرقی / 35.717694; 51.407694
وبسایت رسمی
پیروزی یک روزنامه ورزشی-فوتبالی است که عمده مطالب آن به باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران مرتبط است. صاحب امتیاز روزنامه مهدی بگلری و مدیر مسئول آن محمدحسین انصاری فرد می باشد. پیروزی اولین و تنها روزنامه هواداری باشگاه پرسپولیس است که نخستین شماره آن در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۷۶ منتشر شد و تاکنون به صورت منظم همه روزه چاپ و در سراسر کشور توزیع می شود. مالکیت و مدیریت روزنامه پیروزی خصوصی است و هیچگونه وابستگی مالی به باشگاه ندارد.
روزنامه پیروزی در شماره ۵۷۲۶ در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۷ با انتشار عکس سرمربی استقلال با تیتر «بمب خنده» و با الهام از تصویر نطق مشهور بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیاست های وینفرد شفر در فصل نقل و انتقالات را به تمسخر گرفت. انتشار این تصویر با واکنش های مختلفی در صفحات هواداری استقلال روبرو شد و رسانه رسمی باشگاه استقلال با انتشار متنی خبر از شکایت از روزنامه پیروزی داد. پس از این واکنش ها، امیرحسین ناصری سردبیر روزنامه پیروزی، از باشگاه استقلال عذرخواهی کرد.
پیروزی (انگلیسی: Victory) فیلمی در ژانر رمانتیک است که در سال ۱۹۱۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جک هولت، والاس بیری، لان چینی، ویلیام بیلی و جورج نیکولز اشاره کرد.
۷ دسامبر ۱۹۱۹ (۱۹۱۹-12-۰۷)
پیروزی (انگلیسی: Victory) فیلمی صامت در سبک جنگی است که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماری آولت اشاره کرد.
«پیروزی» (روسی: Победа) فیلمی از وسوالد پودوفکین و میخائیل دالر است که سال ۱۹۳۸ منتشر شد.
«پیروزی» (انگلیسی: Victory (1940 film)) یک فیلم به کارگردانی جان کرامول است که در سال ۱۹۴۰ منتشر شد.
پیروزی (انگلیسی: Winning) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی جیمز گلداستون است که در سال ۱۹۶۹ منتشر شد.
۲۲ مه ۱۹۶۹ (۱۹۶۹-05-۲۲) (آمریکا)
پیروزی (به هندی: Vijay) فیلمی محصول سال ۱۹۸۸ و به کارگردانی یاش چوپرا است. در این فیلم بازیگرانی همچون راجش خانا، هما مالینی، ریشی کاپور، آنیل کاپور، میناکشی سشادری، راج بابار، موشومی چاترجی، انوپم کهیر، سونام، سعید جعفری، گلشن گروور، شاکتی کاپور، پاریکشیت سهنی، نیل نیتین موکش، آنجانا ممتاز، آنجو ماهندرو ایفای نقش کرده اند.
۱۱ اوت ۱۹۸۸ (۱۹۸۸-08-۱۱)
پیروزی (به هندی: Fateh) فیلمی محصول سال ۱۹۹۱ و به کارگردانی تالت جانی است. در این فیلم بازیگرانی همچون سانجی دات، سونام، شبانه اعظمی، محسن حسن خان، سورش اوبروی، پارش راوال، باب کریستو ایفای نقش کرده اند.
«آماده برای پیروزی» (به انگلیسی: Ready For The Victory) تک آهنگی از مدرن تاکینگ است که در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شد. این تک آهنگ در آلبوم پیروزی (آلبوم مدرن تاکینگ) قرار داشت.
این تک آهنگ در چارت های آلمان جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
ارباب حلقه ها: پیروزی (به انگلیسی: The Lord of the Rings Conquest) یا به اختصار LOTR: Conquest، یک بازی ویدئویی به سبک اکشن از مجموعه ارباب حلقه ها است که توسط Pandemic Studios توسعه یافته و در سال ۲۰۰۹ به وسیلهٔ شرکت الکترونیک آرتس برای پلی استیشن ۳، مایکروسافت ویندوز، اکس باکس ۳۶۰ و نینتندو دی اس منتشر شده است.
PAL ۹ ژانویه، ۲۰۰۹
در این بازی برای اولین بار می توان با نیروهای شر نیز به مبارزه پرداخت. تعداد مراحل گروه خیر ۸ عدد و برای نیروهای شر ۷ عدد است. برای باز کردن مراحل نیروهای شر ابتدا باید مراحل نیروهای خیر را کاملاً تمام کرد. در مراحل نیروهای خوب، بازی تقریباً بر پایهٔ داستان اصلی قرار گرفته است به غیر از بعضی موارد که شامل: بازیکن ابتدا در Helm's Deep به جنگ می پردازد و سپس در آیزنگارد و بعد به مرحله معادن موریا می رود.
در مراحل نیروهای شر، بازی از جایی آغاز می شود که بازیکن باید با یک نازگول به سراغ فرودو برود و حلقه را از او بگیرد، سپس زمان را به عقب برگشته و تمامی قهرمانان سائورون را زنده می کند و ...
در این بازی به غیر از مراحل اصلی بسته به نقشه انتخابی، ۴ مأموریت مختلف وجود دارد.
مختصات: ۳۵°۴۱′۲۵″شمالی ۵۱°۲۶′۵۱″شرقی / ۳۵٫۶۹۰۱۵۴°شمالی ۵۱٫۴۴۷۵۹۸°شرقی / 35.690154; 51.447598
معرفی ایستگاه ها
ایستگاه متروی پیروزی، یکی از ایستگاهای خط چهار مترو تهران است. این ایستگاه در خیابان پیروزی، قبل از خیابان شهید حسن پورمند واقع شده است.
این ایستگاه در سال ۱۳۹۰ توسط شهردار تهران محمدباقر قالیباف افتتاح شد.
مساحت فضای سر پوشیدهٔ این ایستگاه بالغ بر ۵۲۹۰ متر مربع است.
باغ پیروزی (به انگلیسی: Victory Garden) یا باغ جنگ نامی بود که در دوران جنگ های جهانی اول و دوم به باغ های سبزیجات و میوه و گیاهان دارویی داده شده بود که در آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و بیشتر در زمین های شخصی یا پارک ها ایجاد می شدند. پس از اتمام جنگ به نماد پیروزی گلهای نسترن در باغ کاشته شد؛ هدف از ایجاد باغ های پیروزی کاهش فشار کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ بود. این باغ ها در دوران جنگ بخشی از زندگی روزانه مردم در جبهه خانگی را تشکیل می دادند.
پل پیروزی به موارد زیر می تواند اشاره داشته باشد:
پل ورسک، در شهرستان سواد کوه استان مازندران، ایران
پل سیاه اهواز، در اهواز، ایران
تیپ های پیروزی (عربی: ألوية النصر‎) یک گروه شورشی سوری است که متشکل از ۱۴ گروه شورشی در شهر اعزاز است. این گروه در تلاش برای اتحاد نظامی و سیاسی گروهای مخالف جدا شده در این منطقه است. هدف این گروه جلوگیری از تقسيم شمال سوریه و شکستن محاصره شهر مارع است. بلافاصله پس از تشکیل این گروه در ژوئن ۲۰۱۶ رهبران آن توسط جبهه شام به اتهام همکاری با روسیه دستگیر شدند.
تیپ شهدای اعزاز
لواء انصار شمال
لواء احرار منبج
تیپ عباد الرحمان
لواء الفرقان
لواء الامجاد
کتائب نور حق
کتائب الاهوال
کتیبة مغاوير الشمال
كتيبة كفر كللين
كتيبة اسود الثورة
كتيبة نور الايمان
كتيبة شهدا سوريا
كتيبة الشهيد علا بسوت
خیابان پیروزی (فرح آباد پیشین)، واقع در جنوب شرقی تهران از مهم ترین خیابان های محله فرح آباد و محله نیرو هوایی واقع در منطقه ۱۳ شهرداری تهران می باشد. این خیابان از سمت باختر به میدان شهدا (ژاله سابق) یا همان دروازه دوشان تپه و از سمت خاور به میدان شهید کلاهدوز (انتهای خیابان سی متری نیروهوایی) منتهی می شود.
شهر: تهران
این خیابان محله های بزرگ و کوچک زیادی را به هم پیوند داده که بعضی از آن ها خیلی قدیمی هستند. محله صددستگاه و چهارصددستگاه و هم چنین پرستار از دیگر محلات مهم این خیابان می باشند. در خیابان پیروزی بسیاری از مکان ها با نام نیروهوایی دیده می شوند؛ از پادگان تا مرکز ساخت تسلیحات و سالن های ورزشی و تالارهای پذیرایی و خیابان ها و کوچه هایی که همه به نیروی هوایی مربوط می شوند.
خیابان دوشان تپه یا فرح آباد به زمانی برمی گردد که شاه قاجار تصمیم گرفت برای استفاده از شکارگاه و کاخ دوشان تپه جاده ای بسازد. خیابان پیروزی همان جاده دوشان تپه است که از دروازه دوشان تپه (میدان شهدا) شروع می شود، حالا به یکی از خیابان های اصلی شرق تهران تبدیل شده است. این خیابان در دهه پنجاه شمسی به علت واقع شدن پادگان نیروهوایی در آن رونق گرفت. در زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، وقایعی که در این خیابان رخ داد نقش مهمی در تحولات آن زمان داشت. عبور بزرگراه امام علی از این خیابان ساختار و شکل قدیم آن را کمی تغییر داده است.
روزنامه پیروزی یک روزنامه ورزشی فوتبالی است که عمده مطالب آن به باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران مرتبط است. مدیر مسئول آن محمدحسین انصاری فرد می باشد.
زاده برای پیروزی (به انگلیسی: Born to Win) فیلمی محصول سال ۱۹۷۱ به کارگردانی ایوان پاسر است. در این فیلم بازیگرانی همچون جرج سیگال، پائولا پرنتیس، کرن بلک، هکتور الیزوندو، رابرت دنیرو، جی فلچر و اد مدسن ایفای نقش کرده اند.
۱ دسامبر ۱۹۷۱ (۱۹۷۱-12-۰۱)
سحرگاه پیروزی فیلمی به کارگردانی حسین بلنده و نویسندگی بهمن بلنده ساختهٔ سال ۱۳۷۸ است.
جعفر دهقان
رضا صفایی پور
کاظم افرندنیا
رامبد شکرآبی
خشایار
حبیب اله الهیاری
میترا خواجه نیان
رحیم طالب پور
سپیده حسینی
فاطمه جعفری
حسین تبریزی
شهرزاد صفوی
عباس مختاری
سیدمحسن خرم دره
رضا غفوری
غلامرضا اصانلو
غلامحسین پورمقدسیان
سعید کریمی
هومن صفایی پور
بهرام بلنده
صفدر سیاهپوش
فریبرز عرب نیا
اسماعیل سلطانیان
رضا معارفی
محمد سعیدفر
اشکان اردلان
آرمین رجبی
رامین بیک پوریان
محمد طهماسبی
بهاره برنجی نتاج
بهنام نجات
علیرضا مقتدر
قاسمی
رسول كه به اتفاق همسرش زينب و پسر كوچكش محسن در دزفول زندگي مي كند، در تدارك جشن تولد پسرش است. او به همسر برادرش بهمن كه آموزگار است و در شهر ديگري زندگي مي كنند مي گويد كه براي شركت در تولد پسرش به دزفول بيايند. حمله هوايي عراق به دزفول شروع مي شود و رسول، همسر و كودكش را در جريان اين حمله از دست مي دهد. دشمن درصدد نابودي پادگان كرخه و تصرف پل كرخه به دليل اهميت استراتژيك آن است. چند تن از رزمندگان براي جلوگيري از پيشرفت عراقي ها آماده مي شوند. رسول نيز به رزمندگان ملحق مي شود. سيدرضا، دوست رسول به او تأكيد مي كند كه ما براي انتقام نمي جنگيم. يك سرگرد عراقي كه فرماندهي آن منطقه را بر عهده دارد از طرح رزمندگان آگاه مي شود. رزمندگان از مناطق مين گذاري شده عبور مي كنند و در نبرد سختي با نيروهاي دشمن، تعدادي از رزمندگان به شهادت مي رسند. پس از مدتي رزمندگان موفق مي شوند سنگر فرماندهي دشمن را نابود كنند. آنان بار ديگر در يك بيشه با نيروهاي عراقي روبرو مي شوند كه اين بار نيروهاي ايراني متحمل تلفات بسياري مي شوند. رسول و سيدرضا، رسول و سيد رضا، شاهد كندن چاله اي عميق توسط نيروهاي عراقي هستند كه قرار است به عنوان گور دسته جمعي از آن استفاده شود. رسول و سيدرضا خود را به پل كرخه مي رسانند و در حالي كه مقدمات تخريب پل را آماده مي كنند، سيدرضا با گلوله يك افسر عراقي به شهادت مي رسد و رسول نيز در يك نبرد تن به تن با يك افسر ديگر عراقي، موفق به كشتن دشمن مي شود ولي در آخرين لحظه، در حالي كه به شدت زخمي شده، موفق به تخريب پل مي شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های پیروزی

پیروزی کسب موفقیت در یک نبرد، چالش یا بازی است. پیروزی معمولاً باعث ایجاد نشاط و شادمانی می گردد و هنگامی که چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمی گردد به آن پیروزی تلخ گفته می شود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.
• «بخشش، زکاتِ پیروزی است. ...» تحف العقول -> جعفر صادق
• «هیچ نکته ای در تاریخ از این روشن تر نیست که شورشیان هنگامِ پیروزی همان شیوه هایی را به کار می بندند که خود همواره عمل به آن ها را از سوی قدرت های برکنارشده محکوم می ساختند.» درس های تاریخ (نشر ققنوس، ۱۳۸۵) فصلِ «سرشتِ آدمی و تاریخ» -> ویل دورانت

ارتباط محتوایی با پیروزی

پیروزی در جدول کلمات

پیروزی و رستگاری
فوز
پیروزی و ظفر
ویل
اولین رییس فدراسیون فوتبال ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال (1358)
نواموز
برزگترین حجاری دوره ساسانیان که نمایشگر پیروزی شاپور اول بر والرین | امپراطور روم شرقی است
نقش رستم
فیلمی مستند و ایرانی به کارگردانی مهدی زریباف در مورد قهرمانی باشگاه پیروزی تهران در لیگ هفتم حرفهای ایران و فراز و نشیب این تیم در اواخر آن فصل
مردان پرسپولیس
ماه پیروزی انقلاب اسلامی
بهمن
مقدمه پیروزی است
شکست

معنی پیروزی به انگلیسی

win (اسم)
پیروزی ، غلبه ، برد ، فتح
achievement (اسم)
دست یابی ، انجام ، موفقیت ، پیروزی ، کار بزرگ
success (اسم)
موفقیت ، پیروزی ، ترقی ، نتیجه ، کامیابی ، توفیق ، کامروایی
victory (اسم)
پیروزی ، چیرگی ، غلبه ، فتح ، فتح و ظفر ، نصرت ، ظفر ، فیروزی
triumph (اسم)
پیروزی ، فتح ، جشن پیروزی ، فتح و ظفر
conquest (اسم)
پیروزی ، تسخیر ، غلبه

معنی کلمه پیروزی به عربی

پیروزی
انتصار , انجاز , غزو , فوز , نصر
أحرَزَ الإنْتصارَ
الإنتصار الحاسم
افتح
بيوتر
منتصر
نخلة

پیروزی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ناصر کاشی ٢٢:٠١ - ١٣٩٥/١١/٢٧
یاری و نصرت
|

فاطمه ١٩:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٤
بردن ومقاومت
|

افشین اشکبوسی ٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٣١
نصر
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روزنامه پیروزی امروز   • محله پیروزی   • روزنامه پیروزی ورزشی   • پیروز شدن   • معنی پیروزی   • روزنامه پیروزی 10 مهر   • سایت روزنامه پیروزی   • سایت روزنامه خبرورزشی   • مفهوم پیروزی   • تعریف پیروزی   • معرفی پیروزی   • پیروزی چیست   • پیروزی یعنی چی   • پیروزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیروزی
کلمه : پیروزی
اشتباه تایپی : ~dv,cd
آوا : piruzi
نقش : اسم خاص مکان
عکس پیروزی : در گوگل


آیا معنی پیروزی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )