برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

پیمودن


مترادف پیمودن: درنوردیدن، طی کردن، آشامیدن، نوشیدن، اندازه گرفتن، اندازه گیری، مساحت سنجی، مساحی

معنی پیمودن در لغت نامه دهخدا

پیمودن. [ پ َ / پ ِدَ ] (مص ) مطلق اندازه گرفتن. (فرهنگ نظام ). || به ذرع چیزی بکسی دادن. ذرع کردن. گز کردن. اندازه گرفتن با گز و ذراع و ارش و غیره :
بفرسنگ صد بود بالای اوی
نشایست پیمود پهنای اوی.
فردوسی.
نپیمود کس خاک کاخش به پی
ز لشکر هرآنکس که شد سوی ری.
فردوسی.
بود مهر زنان همچون دم خر
نگردد آن ز پیمودن فزون تر.
فخرالدین اسعد (ویس ورامین ).
ای شاه بپیمود زمین را و فلک را
جاه تو و قدر تو به بالا و به پهنا.
مسعودسعد.
چون بیاوردند و بپیمودند چند ارش کمتر بود دیوارها [ دیوارهای طاق کسری ]. (نزهتنامه ٔ علائی ).
میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی
میانت کمتر از موئی و مویت تا میان باشد.
سعدی.
از خجالت دهم به ذره فروغ
نور بر آفتاب پیمایم
گریه ای در جگر بشورانم
نمکی بر کباب پیمایم.
نتوان دید بس به بیداری
صبح بر چشم خواب پیمایم
بایدم آه طره ٔ تو کشید
بر نفس پیچ و تاب پیمایم
بر ظهوری دوید بیتابی
بر سکون اضطراب پیمایم.
ظهوری (از آنندراج ).
فتور؛ پیمودن چیزی را از میان دو انگشت سبابه و ابهام. شبر؛ به دست پیمودن جامه و مانند آن. (منتهی الارب ). || مساحت کردن : خراج بر حد عراق وی نهاد و پی از انوشیروان دو یک ستدندی و شش یک و پنج یک ، چنانکه رسم آن شهرهابودی و چنانکه آبادانی زمین بودی و قباد آن خواست که این رسمها برگیرد و عدل بنهد و آن وقت عدل آن بود که هر سالی زمین بپیمودندی و از آبادانی خراج گرفتندی و از ویرانی نگرفتندی. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ). و ضمان نامه ای داد که قم را مساحت کند و بپیماید بر سبیل سویت و عدالت. (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 102). || پیمانه کردن. بکیل کردن. کیل کردن. (زمخشری ). سختن و اندازه گرفتن با پیمانه : و این صفیةالعثری با وفد برفت از پس ایشان و ابوموسی را پیش عمر شکایت کرد و گفت یا عمر نباید که ابو موسی عامل تو باشد بر مسلمانان. عمر گفت چرا؟ گفت زیرا که از غنیمت مسلمانان شصت غلام نیکو روی بگزیده است و پیش خود بپای کرده است... و دو قفیز دارد که بدو طعام پیماید، یکی کمتر و یکی بیشتر... (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
چو پیمانه ...

معنی پیمودن به فارسی

پیمودن
( مصدر ) ۱-اندازه گرفتن ( مطلق ) پیماییدن : رای هند را ندیمی بود هنر پرور... که هنگام محاوره در دامن روزگار پیمودی . ( مرزبان نامه چا. ۱ تهران ۲ ) ۱۳٠- با گز و ذراع وارش چیزی را اندازه گرفتن ذرع کردن گزکرن : و آنرا اساس انداخته و بطناب پیموده بر شاهزادگان و امرا قسمت کردند . ۳- کیل کردن اندازه گرفتن با پیمانه پیمانه کردن : ... و دو قفیز دارد که بدو طعام پیماید یکی کمتر و یکی بیشتر . شاید آنگه کزین جوال بکیل اندک اندک برو بپیماید. ( ناصرخسرو ) ۴- مساحت کردن مساحی کردن : و آن وقت عدل آن بود که هر سالی زمین بپیمودندی و از آبادانی خراج گرفتندی و از ویرانی نگرفتندی . ۵- آشامیدن نوشیدن ( باده شراب ... ) : هنوز از فزونی ز می شاد کام نپیموده بد شاه با ماه جام . ( شا.لغ. ) ۶- آشامانیدنخورانیدن ( می شراب .... ) : بپیمود ساقی می و داد زود تهمتن شد از دادنش شاد زود. ( شا. لغ. ) ۷- طی کردن ( طریق ) سپردن ( راه ) قطع کردن ( مسافت ) بریدن : وز ارمینیه تا در اردبیل بپیمود بینا دل و بوم گیل . ( شا.بخ ۲۳۱۴ : ۸ ) و صیدکنان منازل و مراحل پیموده بولایت کرج در آمد .یا آب بغربال پیمودن . کاری بیحاصل کردن : کان چاره چو سنبیدن کوهست بسوزن وان حیله چو پیمودن آبست بغربال . ( معزی ) یاباد پیمودن کاری بیحاصل و بی نتیجه کردن : تو تا می باد پیمایی شب و روز در این خانه بر آمد سال هفتاد. ( ناصر خسرو ) یا پیمودن بگرز. گرز زدن بر آزمودن که تاب گرز خوردن دارد : هنوز ایندر آورد نبسودمش بگرز دلیران نپیمودمش . ( شا. لغ. ) یا پیمودن جواب . پاسخ دادن : بر سخن لب گشوده خاموشی بر سوالش جواب پیمایم . ( ظهوری ) یا پیمودن رزم . رزم کردن جنگیدن : مرا نیز هنگام آسودنست ترا رزم بد خواه پیمودنست . ( شا.لغ. ) یا پیمودن چرخ ( گردون ) روزگار ( عمر سال ) بر کسی . او را به پیری رسانیدن : ای پیرنگه کن که چرخ برنا پیمود بسی روزگار بر ما. ( ناصرخسرو ) مه ده یکی پیر بد نامجوی بسی سال پیموده گردون بدری . ( گرشا. لغ. ) یا پیمودن خاک . سر بخاک گذاشتن برای سجده و عبادت : بیک هفته در پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک . ( شا. لغ. ) یا پیمودن رنج . رنج بردن رنج کشیدن : مرا چون مخزن الاسرار گنجی چه باید در هوس پیمود رنجی ? ( نظامی ) یا پیمودن روزی . گذشتن بر شخصی و گ ...

معنی پیمودن در فرهنگ معین

پیمودن
(پِ دَ) (مص م .) ۱ - اندازه گرفتن . ۲ - مساحت کردن . ۳ - طی کرده راه .
( ~ . پَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) خیال فاسد کردن .

معنی پیمودن در فرهنگ فارسی عمید

پیمودن
۱. پیمانه کردن.
۲. درنوردیدن، طی مسافت کردن.
۳. اندازه گرفتن، مساحت کردن.

پیمودن در دانشنامه آزاد پارسی

پیمودن (Scrolling)
فرآیندی که باعث حرکت سندی در پنجره یک برنامه می شود به طوری که بتوان قسمت مورد نظر از آن را دید. روی صفحه کلید، کلید هایی مثل کلید های جهت برای پیمایش وجود دارد. در برنامه های مختلف از شیوه های گوناگونی برای پیمودن یک سند استفاده می شود.

پیمودن در جدول کلمات

پیمودن
عبور
پیمودن راه
طی
پیمودن طریقت
سلوک

معنی پیمودن به انگلیسی

measure (فعل)
اندازه گرفتن ، سنجیدن ، در امدن ، پیمانه کردن ، اندازه نشان دادن ، اندازه داشتن ، پیمودن
pace (فعل)
قدم رو کردن ، پیمودن ، گام زدن ، با قدم اهسته رفتن
travel (فعل)
مسافرت کردن ، سیر کردن ، سیاحت کردن ، رهسپار شدن ، سفر کردن ، پیمودن ، در نرو دیدن
run (فعل)
اداره کردن ، نشان دادن ، ادامه دادن ، راندن ، جاری شدن ، دویدن ، پیمودن ، دایر بودن ، پخش شدن ، دوام یافتن ، پوییدن
mete (فعل)
سهم دادن ، اندازه گرفتن ، دادن ، پیمودن
wing (فعل)
پیمودن ، بالدار کردن ، پردارکردن
scale (فعل)
نقشه کشیدن ، پیمودن ، مقیاس کردن ، مقیاس گذاشتن ، توزین کردن
survey (فعل)
بررسی کردن ، بازدید کردن ، پیمودن ، ممیزی کردن ، مساحی کردن
traverse (فعل)
قطع کردن ، طی کردن ، عبور کردن ، گذشتن از ، پیمودن
wend (فعل)
پیمودن
perambulate (فعل)
دور زدن ، پیمودن ، گردش کردن در

معنی کلمه پیمودن به عربی

پیمودن
جناح , سرعة , مسح ، اِجتيازٌ
خطوة واسعة

پیمودن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

همایون
طی کردن ، راهی را به آخر رساندن
رضا
راه رفتن
N.M
پیمودن:طی کردن،پشت سر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پیمودن   • چیره شدن   • معنی ترکش   • مفهوم پیمودن   • تعریف پیمودن   • معرفی پیمودن   • پیمودن چیست   • پیمودن یعنی چی   • پیمودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیمودن
کلمه : پیمودن
اشتباه تایپی : ~dl,nk
عکس پیمودن : در گوگل

آیا معنی پیمودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )