انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1091 100 1

چربی

/Carbi/

مترادف چربی: پیه، دنبه، شهله، دهن، روغن، زیت، چربه، سرشیر، قیماق ، ملایمت، نرمی

متضاد چربی: گوشت

معنی چربی در لغت نامه دهخدا

چربی.[ چ َ ] (حامص ، اِ) کنایه از ملایمت و نرمی باشد. (برهان ). کنایه از لینت و نرمی و ملایمت و رفق و مدارا باشد. (انجمن آرا) (آنندراج ). ملایمت و نرمی. (ناظم الاطباء). آهستگی و لطف و صفا.ملاطفت. چرب زبانی. مقابل درشتی و خشونت :
چرا آمدستی بنزدیک من
بچربی و نرمی و چندین سخن.
فردوسی.
زبانهابه چربی بیاراستند
وزآن پیرزن آب و نان خواستند.
فردوسی.
بهر کار چربی بباید نخست
نبایداز آغاز پیکار جست.
فردوسی.
بدو گفت نزدیک پیروز رو
به چربی سخن گوی و پاسخ شنو.
فردوسی.
نخستین گره کز سخن بازکرد
سخن را به چربی سرآغاز کرد.
نظامی.
بچربی گفت با او کای جوانمرد
ره اسلام گیر از کفر برگرد.
نظامی.
بچربی توان پای روباه بست
بحلوا دهد طفل چیزی ز دست.
نظامی.
زکیسه بچربی برد بند را
دهد فربهی لاغری چند را.
نظامی (اقبالنامه ).
مرد نه از چربی طینت نکوست
نور تن از مغز بود نی ز پوست.
امیرخسرو.
|| پیه گوسفند و بز و امثال آن. (برهان ). پیه گوسفند و بز و گاو و مانند آن. دسومت و شحم. (ناظم الاطباء). چیز چرب مثل دنبه و پیه و امثال آنها. (فرهنگ نظام ). چربش. چربو. انواع روغن. دُهن. دنبه و پیه و هرچه از آن قبیل است :
ترا چربی مرا شیرینیی هست
کز آن چربی بشیرینی توان رست.
نظامی.
- چربی از پهلوی شیر نخاستن ؛ کنایه از عدم اقتداربر صید کردن و کشتن شیر بود. (آنندراج ) :
زبون تر ز من صیدی آور بزیر
که چربی نخیزد ز پهلوی شیر.
نظامی.
- چربی از مغز کار انگیختن ؛ کنایه از تمتع. (آنندراج ) :
همان چربگو مرد شیرین گذار
چنین چربی انگیخت از مغز کار.
نظامی.
- امثال :
چربی از سنگ برنمی آید ؛ نظیر چربو از پولاد نیاید، روغن از ترب برنیاید. (امثال و حکم دهخدا).
|| سخنان چرب و دلفریب. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ) :
بشیرین چند چربیها فرستاد
بروغن نرم کرد آهن ز پولاد.
نظامی.
|| زیادتی. فزونی. برتری از حیث وزن. سنگین تری وزنه ٔ ترازو از وزن مقرر و معلوم. مقابل خشکی و کمی :
ترازوی چربش فروشان برنگ
بود چرب و چربی ندارد بسنگ.
نظامی.
|| نوعی طعم که بذائقه احساس توان کرد. طعمی از طعم های نه گانه. || صداقت و راستی. || سهولت و راحت و آرامی. || کامیابی و بهره مندی و فیروزمندی. || دلاوری. (ناظم الاطباء). رجوع به چربش و چربو و چربه شود.

چربی. [ چ َ ] (مغولی ، اِ) لغتی است مغولی که دسته ای از افراد را بدین صفت مینامیده اند. مؤلف تاریخ غازانی نویسد: «... و چربیان را صنعت آن بود که بهر وقت که ایلچی رسیدی پیش رو او را در پیش گرفته بدر خانه ها میرفتند که اینجا فرومی آیند و چیزی می ستدند و در آن روز کمابیش دویست خانه باز می فروختند... و زیلو و جامه ٔ خواب و غزغان و دیگر آلات از خانه ٔ مردم جهت ایلچیان برگرفتندی و اکثر ایلچیان و کسان ایشان ببردندی یا چربیان ببهانه ٔ آنکه ببردند، بازندادندی ». (تاریخ غازانی ص 356 و 357). و جای دیگر نویسد: «... و خلق آسایش یافتند و آن عذابها فراموش کردند و هیچ چربی زهره ندارد که تائی نان یا منی کاه از کسی بخواهد و نام چربیان اصلاً نمانده و مردم از سر فراغت و رفاهیت خاطر سرایهای خوب میسازند...». (تاریخ غازانی ص 360).

معنی چربی به فارسی

چربی
سفیدی روی گوشت گاووگوسفندوشتروامثال آنها
۱- چرب بودن روغنی بودن ۲ ٠- نرمی ملایمت . ۳- چستی چالاکی .۴- ( اسم ) سخن چرب و دلفریب .
کنایه از ملایمت و نرمی باشد آهستگی و لطف و صفا .
[lipid, lipin] [زیست شناسی] گروهی از ترکیبات نامحلول در آب که می توان آنها را با حلاّل های آلی از یاخته ها و بافت ها استخراج کرد متـ . لیپید
[fat] [شیمی، مهندسی بسپار] مخلوطی از لیپیدها، عمدتاً تری گلیسریدها، که در دمای بدن جامد هستند
[lipotrophy] [تغذیه، علوم پایۀ پزشکی] افزایش چربی بدن
[cutting fat, cutting-floor] [علوم و فنّاوری غذا] چربی جداشده از لاشۀ حیوانات پس از سرد شدن لاشه و رساندن دمای آن به محدودۀ صفر تا سه درجه
[invisible fat] [علوم و فنّاوری غذا] چربی ای که به طور طبیعی در مواد غذایی وجود دارد
[visible fat] [علوم و فنّاوری غذا] چربی مورد استفاده در تهیۀ مواد غذایی
[single cell oil, SCO] [علوم و فنّاوری غذا] روغنی خوراکی که موجودات تک یاخته ای تولید می کنند
[essential fat] [تغذیه] چربی موجود در بخش هایی از بدن که برای حیات ضروری است و سه تا دوازده درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد
[animal fat] [علوم و فنّاوری غذا] فراوردۀ چربی که از منابع حیوانی به دست می آید، مانند کره و دنبه و پی گوسفند و روغن ماهی
[lipophilic] [شیمی، مهندسی بسپار] ویژگی آن دسته از مولکول ها که در حلاّل های چربی گون به سهولت حل می شوند
[storage fat] [تغذیه] چربی تجمع یافته در انباره های چربی
[adipogenic] [علوم پایۀ پزشکی] مادۀ ایجادکنندۀ چربی
[adipogenic] [علوم پایۀ پزشکی] ماده ای که چربی آن را به وجود می آورد
[vapour degreasing] [خوردگی، مهندسی بسپار] زدودن چربی و گریس از روی سطح فلز با استفاده از بخار حلاّل متراکم شده
[butyrometer] [علوم و فنّاوری غذا] وسیله ای برای اندازه گیری میزان چربی شیر متـ . چربی سنج
[milk fat] [علوم و فنّاوری غذا] مجموع چربی های موجود در شیر که به شکل گویچه های نامیزه هستند
[lipophobe, lipophobic] [شیمی، مهندسی بسپار] ویژگی بخشی از مولکول که از حلاّل های آلی گریزان است
[lipophobicity, lipophobia] [شیمی] ویژگی آن دسته از ترکیبات شیمیایی که چربی ها را پس می زنند
[vegetable fat] [علوم و فنّاوری غذا] فرآوردۀ گیاهی سرشار از چربی که در دمای اتاق جامد است متـ . چربی نباتی
[blubber] [اقیانوس شناسی، جانور شناسی] لایه ای از چربی که در زیر پوست نهنگ ها و دیگر پستانداران دریایی قرار دارد
[علوم و فنّاوری غذا] ← چربی گیاهی

معنی چربی در فرهنگ معین

چربی
(چَ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - (اِمص .) پیه . ۲ - مادة روغنی که روی آبگوشت جمع می شود. ۳ - سرشیر، قیماق . ۴ - (مص ل .) به ملایمت رفتار کردن ، مهربانی نمودن .

معنی چربی در فرهنگ فارسی عمید

چربی
۱. مادۀ آلی درون بدن حیوانات و دانۀ گیاهان که در آب حل نمی شود، پیه.
۲. [مجاز] سرشیر.
۳. قیماق.
۴. (اسم مصدر) چرب بودن، روغن دار بودن.
۵. [مقابلِ درشتی و خشونت] [مجاز] نرمی، ملایمت، رفق، مدارا، ملاطفت: به هر کار چربی به کار آوری / سخن ها چنین پرنگار آوری (فردوسی۲: ۱۲۱۱).

چربی در دانشنامه ویکی پدیا

چربی
چربی به طیف وسیعی از ترکیبات آلی گفته می شود که در بسیاری از مواد روزمره همانند گوشت، زردۀ تخم مرغ، فرآورده های لبنی، و روغن ها به طور طبیعی یافت می شوند.
چربی ها معمولاً از ترکیباتی به نام وپروپان تری ال تشکیل یافته اند، و معمولاً در آب (به دلیل خواص غیرقطبی خود) نامحلولند.
اغلب چربی های خون به شکل تری گلیسرید کلسترول (حلقوی) و لیپوپروتئین دیده می شوند.
چربی یک منبع ذخیرۀ انرژی است. یک واحد چربی بیش از دوبرابر پروتئین و نشاسته هم وزن خود انرژی دارد. انسان چربی گیاهی موردنیاز خود را عمدتاً از دانه و میوۀ گیاهان، که منبع ذخیرۀ چربی ها هستند، تأمین می کند.
عکس چربی
چربی اشباع به چربی گفته می شود که شامل تری گلیسریدهایی است که تنها حاوی اسیدهای چرب اشباع هستند. اسیدهای چرب اشباع دارای پیوندهای مضاعف کربن بین اتم های کربن منفرد زنجیره یِ اسید چرب نیستندو دارای پیوندهای کربنی تک گانه اند و از هیدروژن سیر شده اند(با یک پیوند) به عبارت دیگر، زنجیرهٔ اتم های کربن به طور کامل توسط اتم های هیدروژنی اشباع شده است. "چربی اشباع" در دمای معمولی جامد است. ازجمله مواد غذایی ای که حاوی نسبت بالایی از چربی اشباع هستند می توان به محصولات حیوانی نظیر خامه، پنیر، کره، روغن، پیه و چربی خوک اشاره کرد. در برخی از محصولات گیاهی نیز، نسبت چربی اشباع به چربی غیراشباع زیاد است. از جمله این محصولات گیاهی می توان به روغن نخل (پالم)، روغن نارگیل و روغن پنبه دانه اشاره کرد.
چربی غیراشباع
چربی ترانس
همچنین قند و شکر پنهان در نوشیدنی های گازدار و نوشیدنی های انرژی زا بسیار زیاد است. اگر مقدار قند مصرفی از حد مشخصی بیشتر شود، بدن انسان آن ها را به چربی تبدیل و ذخیره می کند.
چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می شود. بیشتر لانولین های مورد استفاده انسان از پشم گوسفند تهیه می شود. لانولین غالبا به اشتباه و برای بیش از ۱۵۰ سال در فارماکوپهها چربی پنداشته می شد در حالی که فاقد گلیسرید و در حقیقت از مومها است. این موم از طریق فشردن پشم گوسفند در میان یک غلتک تهیه می شود. تمام یا بیشتر لانولین در زمان تهیه نخ، نمد و پارچه از پشم جدا می شود.
نقش طبیعی لانولین در پشم برای حفاظت از آن و پوست جاندار در برابر نابسامانی های آب و هوا و محیط زیست است. همچنین به نظر می رسد این ماده نقشی در دستگاه پوششی بهداشتی بدن حیوان دارد. لانولین و بسیاری از مشتقات آن به عنوان ماده بهداشتی برای درمان و زیبایی پوست انسان استفاده می شود.
از لانولین به عنوان یک نرم کننده ، لوازم آرایشی و دارویی مورد استفاده می شود. کد ملی قوانین فدرال آمریکا بیان می کند که لانولین در محدوده غلظت ۱۲-۵۰٪ ممکن است در پماد ضدپلاسم استفاده شود.
لانولین در حفاظت، درمان، و افزایش زیبایی پوست انسان استفاده می شود. خواص آب گریزی آن می تواند به محافظت از پوست در مقابل عفونت ها و یا تحریک پوست کمک کند،.
چربی پلک یا زانتلاسما و گزانتلاسما (انگلیسی: Xanthelasma) برآمدگی زردرنگ، سفت و کوچکی است که زیر پوست پلک بنا به علتی که به خوبی مشخص نیست، تشکیل می شود و بی ضرر است. افراد ممکن است از نظر زیبائی تمایل به خارج کردن آن داشته باشند ولی این عارضه اغلب عود می کند.
زانتوما
چربی پلک اختلال شایعی است که روی سطح قدامی پلک ایجاد می شود و معمولاً به طور دوطرفه، نزدیک زاویه داخلی چشم ظاهر می گردد. این ضایعات به صورت لکه های زردرنگ چروکیده روی پوست ظاهر می شوند و اکثراً در افراد مسن دیده می شوند. زانتلاسما مربوط به رسوب چربی در برخی سلول های پوست سطحی پلک است. این ضایعات در مبتلایان به حالت افزایش چربی خانوادگی، دیابتی ها، و سایر مبتلایان به (افزایش چربی به علت خاص) ایجاد می شود... اما حدود دو سوم مبتلایان به این مشکل سطح چربی طبیعی دارند. درمان از نظر زیبایی انجام می شود. ضایعات را می توان برداشت و یا با کوتر سوزاند و یا با لیزر جراحی کرد. عود ضایعه پس از برداشت آن غیرمعمول نیست.
چربی ترانس یک نام عمومی برای چربی های غیراشباعی است که دارای اسید(های) چرب ترانس-ایزومر (E-isomer) هستند.
چربی غیراشباع
چربی اشباع
اسیدهای چرب اشباع نشده براساس شکل فضایی خود دارای دو فرم سیس (cis) و ترانس (trans) هستند. از آنجایی که واژه اشاره دارد به پیوند های مضاعف کربن-کربن می توان گفت که چربی های ترانس، گاهی چربی تک غیراشباع (Monounsaturated fat) و گاهی چربی چندغیراشباع (Polyunsaturated fat) هستند، اما هیچگاه چربی اشباع نیستند.
چربی های ترانس در طبیعت نیز یافت می شوند اما در اغلب موارد در هنگام فرآوری اسیدهای چرب چندغیراشباع در تولید مواد غذایی ایجاد می شوند. بین چربی ترانس طبیعی و چربی ترانس صنعتی تمایز وجود دارد. چربی ترانسی که به طور طبیعی و طی واکنش آنزیمی ایجاد می شود عموماً برای بدن انسان مفید است، در حالیکه چربی ترانسی که توسط عوامل فیزیکی نظیر حرارت یا فشار تولید می شوند معمولاً مشکلات مختلفی را برای اعضای بدن انسان ایجاد کنند.
مصرف چربی های ترانس خطر ابتلا به بیماری کرونر قلبی را افزایش می دهد. تحقیقات نشان می دهد که چربی های ترانس، این کار را از طریق بالا بردن سطح کلسترول بد (کلسترول LDL) و پایین آوردن سطح کلسترول خوب (کلسترول HDL) انجام می دهند.
چربی تک سیرنشده(به انگلیسی: Monounsaturated fat) یا اسید چرب تک سیرنشده(به انگلیسی: monounsaturated fatty acids) که به صورت مخفف MUFAs نیز شناخته می شود، گونه ای از اسیدهای چرب هستند که دارای یک پیوند دوگانه در زنجیره اسید چرب خود هستند و مابقی کربن ها همگی با پیوند یگانه به یکدیگر متصل هستند. این مواد در دمای اتاق حالت مایع داشته و در دمای یخچال به حالت جامد یا نیمه جامد تبدیل می شوند. پالمیتولئیک اسید و اولئیک اسید دو نمونه از این دسته اسیدهای چرب هستند.
لیپوپروتئین پرچگال
چربی اشباع
چربی غیراشباع
چربی خوک یا پیه خوک، چربی خوک اهلی می باشد که در بسیاری از غذاها به عنوان چربی پخت وپز و روغن تردکننده شیرینی مورد استفاده قرار می گیرد یا با مالیدن بر روی نان همچون کره مصرف می شود. استفاده از این کره در غذاهای معاصر تقلیل یافته، با این حال در میان آشپزها و نانوایی های معاصر این پیه یکی از بهترین انتخاب ها می باشد. قابلیت های آشپزی این چربی تا حدودی وابسته به این است که چربی از چه بخشی از حیوان گرفته شده است و شیوه تولید آن چگونه بوده است.
لیپوفیل یا چربی دوست (به انگلیسی: Lipophile) ، یک ترکیب شیمیایی است که توانایی حل شدن در لیپیدها ، روغن ها و چربی ها و حلال های ناقطبی (مانند هگزان یا تولوئن) را داشته باشد. این دسته از حلال ها خود چربی دوست هستند. بنابراین دیگر لیپوفیل ها تمایل به حل شدن در آن ها دارند.
ویکی پدیا آلمانی
لیپوفیل ها در بیشتر موارد آب گریز هستند.
توانایی ماده در حل شدن در لیپیدها و حلال های غیرقطبی، چربی دوستی (به انگلیسی: Lipophilicity) می خوانند.
چربی زدایی با بخار (انگلیسی: Vapor degreasing) یک فرایند پرداخت سطحی است، که از حلال هایی در شکل بخار برای تمیز کردن قطعه کار و آماده سازی آن برای پرداخت بیش تر به کار می رود.
کارنتین (l – carnitine) چیست؟نبو
کارنیتین یا ال کارنیتین در رده یکی از آمینو اسیدهای غیرضروری تولید شده در کبد، مغز و کلیه ها قرار می گیرد که از آمینو اسیدهای اساسی متیونین و لیزین ساخته می شود. آمینو اسیدها معمولاً توسط بدن برای سنتز پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند اما کارنیتین متفاوت می باشد زیرا این آمینو اسید برای ترویج انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر به منظور تولید انرژی به میتوکندری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج این فرایند فراهم آوردن انرژی ماهیچه ای با سوزاندن چربی می باشد. نام این آمینو اسید مربوط به جدا شدن آن از گوشت در سال ۱۹۰۵ می باشد (گوشت خوار) و در ابتدا با نام ویتامنی B-t شناخته می شد. کارنیتین به عنوان نام کلی برای تعدادی ترکیب به کار برده می شود که شامل ال کارنیتین، ال استیل کارنیتین، استیل ـ ال ـ کارنیتین و ال ـ پروپینول کارنیتین می باشد، با این حال زمانی که عبارت کارنیتین به کار برده می شود، بسیاری از افراد آن را به عنوان یک محصول کاهش چربی که در بسیاری از محصولات یافت می شود قلمداد می کنند. اخیراً، علاوه بر نقش اساسی آن به عنوان چربی سوز، فرمول های تخصصی بسیاری ایجاد شده اند که انواع مختلف کارنیتین را در یک محصول ترکیب می کنند که حاصل این امر نتایجی است که آنها را نمی توان به تنهایی از ال ـ کارنیتین به دست آورد. با این حال بسیاری از افراد این محصول را برای کاهش چربی استفاده می کنند.
CLA یا لینولئیک اسید کونژوگه یکی از ایزومرهای لینولئیک اسید است و این بدین معناست که دارای تغییری جزئی در ساختار مولکولی به دلیل تغییر در وظایف مواد غذایی می باشد. این یکی از اسیدهای چربی آزاد می باشد که به طور طبیعی در گوشت و مواد لبنی وجود دارد و توسط بدن تولید نمی گردد بنابراین باید از طریق رژیم غذایی تأمین شود. CLA برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط دکتر مایکل پاریزا و در حین مطالعه عصاره گوشت در دانشگاه ویسکانسین مادیسون کشف شد. تونالین CLA (نسخه صنعتی) یکی از برترین مکمل های CLA می باشد و از روغن کافشه تهیه می شود که منبع مناسبی از لینولئیک اسید می باشد. این محصول اولین محصول پرفروش جهان بوده و تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام گرفته شده است.
افدرا که ماهوانگ نیز نامیده می شود یکی از محرک های دستگاه عصبی می باشد که در مکمل های چربی سوز و انرژی زا استفاده می شود و برای اولین بار در اوایل دهه ۱۹۹۰ عرضه شد.
چربی غیراشباع (به انگلیسی: Unsaturated fat) به چربی یا اسید چربی گفته می شود که در زنجیرهٔ اسید چرب آن دست کم یک پیوند مضاعف وجود داشته باشد. چربی های غیراشباع را به دو گروه تقسیم بندی کرده اند. این دو گروه عبارت اند از: چربی تک اشباع نشده و چند اشباع نشده. تک اشباع نشده، دارای یک پیوند مضاعف است و چند اشباع نشده، شامل بیش از یک پیوند مضاعف است. این تفاوت در ساختار شیمیایی آنها باعث ایجاد تفاوت هایی در فواید و مضرات آنها بر روی سلامتی بدن انسان می شود. برخی از تک اشباع نشده ها باعث کاهش کلسترول بد شده و برخی از چند اشباع نشده ها همچون اسید چرب امگا ۳ و اسید چرب امگا ۶ باعث کاهش فشارخون و مهار بیماری های قلبی عروقی می شوند.
چربی اشباع
چربی ترانس
اسید چرب
وقتی که پیوند مضاعف وجود داشته باشد، اتمهای هیدروژن وجود ندارند؛ بنابراین یک چربی اشباع هیچ پیوند مضاعفی ندارد، و دارای حداکثر تعداد پیوندهای هیدروژنی به کربن ها است و بنابراین با اتم های هیدروژن به اصطلاح «اشباع» شده است. در سوخت وساز سلولی، مولکول های چربی غیراشباع در مقایسه با مقدار مشابه از چربی اشباع حاوی انرژی کمتری (کالری کمتری) هستند.
چربی غیراشباع در موادی همچون آجیل، غذاهای دریایی، روغن زیتون، تخم مرغ، سویا و آوکادو یافت می شود. فرآورده های گوشتی، هم دارای چربی اشباع هستند و هم دارای چربی غیراشباع هستند. برخلاف چربی اشباع، چربی غیراشباع در دمای اتاق به صورت مایع است.
آمبولی چربی گرفته شدن عروق در اثر ورود بافت چربی به داخل جریان خون است. این وضعیت می تواند با علایمی همچون تنگی نفس، هیپوکسی، راش پتشیال، اختلالات عصبی و کاهش پلاکت خود را نشان دهد. این عارضه می تواند در اثر شکستگی های استخوان های بزرگ ایجاد شود.
فرضیه ورود چربی به خون. مثلاً در شکستگی های استخوان های بلند و لگن، قطرات چربی مغز استخوان به عروق پاره شده در اثر شکستکی داخل می شوند سپس به ریه رفته و علائم تنفسی را ایجاد می کنند.
فرضیه تشکیل داخل عروقی چربی این گونه بیان می شود که قطرات میکروسکپی چربی در خون محیطی به همراه پلاکت ها به همدیگر چسبیده و متراکم شده و تشکیل آمبولی چربی می کنند و با آزاد کردن چربی آزاد و آنزیم ها موجب بروز علائم می گردند.
برای پاتوفیزیولوژی این یافته بالینی که همراه شکستگی ها و بیماری های عمومی دیگر مثل سوختگی های وسیع، پیوند اعضاء، دیده می شود علت کاملاً مشخصی یافته نشده است. دو فرضیه متداول که علت احتمالی آن را بیان می کند عبارتند از:
علائم بیماری شبیه سندرم زجر تنفسی بزرگسالان است.بیمار دچار تنگ نفس، تندنفسی، تندتپشی و علائم عمومی مثل تب و حتی خواب آلودگی و کما می گردد. علائم دیگر مثل ضایعات پوستی به صورت پتشی در صورت وگردن و ملتحمه چشم نیز شایع است. علائم بالینی معمولاً بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از بروز بیماری ظاهر می گردند.
تشخیص به طور عمده با علائم بالینی است ولی یافته های پاراکلینیک نیز کمک کننده است. از یافته های مهم آن می توان به کاهش مقدار پلاکت های خون و کاهش هموگلوبین اشاره کرد. اندازه گیری فشار اکسیژن شریانینیز کمک کننده تشخیص است. هرچند یافته های پرتونگاری در پاره ای از موارد به تشخیص کمک می کند ولی اختصاصی نیستند.
در بافت شناسی بافت چربی گونه ای از بافت همبند شل است که به طور عمده از آدیپوسیت ها تشکیل می شود. این بافت ۸۰ درصد چربی را تشکیل می دهد و نقش اصلی آن ذخیره انرژی به صورت چربی است و موجب چاقی و اضافه وزن می گردد. دو نوع بافت چربی وجود دارد: بافت چربی سفید و بافت چربی قهوه ای.
بافت چربی سفید چهار کار مهم را بر عهده دارد
۱. عایق حرارتی
۲. ضربه گیر مکانیکی
خطای ارثی متابولیسم چربی (انگلیسی: Inborn error of lipid metabolism) به تعداد فراوانی اختلال ژنتیکی گفته می شود که در آنها، خطاهایی در متابولیسم اسید چرب وجود دارد. نام های دیگر این اختلالات، شامل «اختلالات اکسیداسیون چربی»، «اختلالات ذخیرهٔ چربی» بوده و یکی از چندین خطاهای متابولیسمی هستند که ناشی از نقایص آنزیم هایی هستند که در اکسیداسیون اسیدهای چرب در عضلات، کبد و سایر انواع سلول ها به منظور تأمین انرژی نقش دارند.
اسیدهای چرب ضروری
برخی از انواع این بیماری ها عبارتند از: مالونیک اسیدوری، بیماری ولمن، بیماری گوشه، بیماری نیمن پیک، بیماری فابری، بیماری کرابه، گانگلیوزیدوز، لکودیستروفی متاکروماتیک و آتروفی عضلانی نخاعی
شیر خشک بدون چربی (به انگلیسی: (Non Fat Dried Milk (NFDM) در انگلستان و کانادا (به انگلیسی: Skimmed milk) یا در ایالات متحده آمریکا و استرالیا (به انگلیسی: skim milk) نوعی فراورده لبنی است که در آن چربی شیر از شیر خارج شده و باقی ماندهٔ شیر به صورت پودر درآمده باشد.
پودر شیر
شیر تغلیظ شده
گُسترهٔ چربی، کَلَک چربی یا لیپید رفت (به انگلیسی: Lipid raft) غشای پلاسمایی سلول ها شامل ترکیبی از گلیکواسفنگولیپیدها و گیرنده های پروتینی است که به صورت میکرودومین های گلیکوپروتینی در قالب لیپید رفت سازمان دهی شده اند.
این میکرودمین های تخصص یافته غشا فرایندهای سلولی را توسط مراکز سازمان دهی برای گرد هم آوردن مولکول های پیام رسان با تأثیر گذاشتن روی سیالیت غشا و ترافیک پروتینی غشا و تنظیم نوروترانسمیترها و گیرنده های ترافیکی تقسیم بندی می کنند.
رفت های لیپیدی بیشتر به صورت بسته های منظم در غشای دولایه سازمان یافته اند. اما در غشای دولایه آزادانه جریان دارند. اگرچه بیشتر در غشای پلاسمایی شایع است در قسمت های دیگری از سلول مثل گلژی و لیزوزوم گزارش شده است.
یکی از تفاوت های کلیدی بین لیپید رفت و غشای پلاسمایی این است که آن ها از ترکیبات لیپیدی مشتق شده اند. محققان نشان داده اند که لیپد رفت عموماً محتوی ۳ تا ۵ برابر از کلسترول در غشای دولایه وجود دارد.
«لرزاننده چربی» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد شیروانی ساختهٔ سال ۱۳۹۱ است. این فیلم برنده جایزه در جشنواره بین المللی فیلم روتردام شده است.
نوید محمدزاده
لوون هفتوان
مریم پالیزبان
حسن رستمی
نکروز چربی (به انگلیسی: Fat necrosis)، شکل تغییر یافته چربی توسط آنزیم های گوارشی می باشد. در نکروز چربی آنزیم لیپاز، اسید چرب را از تری گلیسیرید رها می کند و فعالیت بیش از حد آنزیم لیپاز در بافت چربی به وجود آورنده این آسیب می باشد. اسید چرب به نسبتهای متفاوتی با یون های فلزی عمدتاً کلسیم ترکیب شده تولید ترکیبات صابونی می کند. در نکروز چربی، بافت چربی جایگزین سلول های اصلی می شود. نکروز چربی در پستان ضایعهٔ نادری است ولی از نظر بالینی اهمیت زیادی دارد و توده ای ایجاد می کند که با فرورفتگی پوست یا نوک پستان همراه است و از کارسینوما قابل افتراق دادن نیست. علت احتمالی این ضایعه تروما بوده، اگر تودهٔ همراه با نکروز چربی درمان نشود به تدریج ناپدید خواهد شد. به عنوان یک قاعده، مطمئن ترین روش، تهیهٔ یک بیوپسی است. به منظور ردکردن کارسینوم، کل توده باید برداشته شود.
نکروز
نکروز چربی می تواند در اثر ترومای لوزالمعده، عفونت پانکراس، جراحی یا پرتودرمانی ایجاد شود.
نکروز چربی به طور معمول در زنان با سینه های بسیار بزرگ رایج می باشد.
Radiopaedia


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

چربی در دانشنامه آزاد پارسی

چربی (fat)
آمیزه ای از لیپیدها۱، عمدتاً شامل تری گلیسیریدها۲ (لیپیدهایی حاوی سه مولکول اسید چرب۳ و یک مولکول گلیسرول۴). اصطلاح چربی همچنین به ترکیبی لیپیدی اشاره می کند که در دمای اتاق (بیست درجۀ سلسیوس) جامد است. ترکیبی لیپیدی که در دمای اتاق مایع است، روغن۵ نامیده می شود. هرچه نسبت اسیدهای چرب سیرشده۶ در ترکیب بالاتر باشد، چربی سفت تر خواهد بود. چربی ها و روغن ها (لیپیدها) ترکیباتی مرکب از گلیسرول و اسیدهای چرب اند. چربی ها در آب نامحلول اند. جوشاندن چربی ها در قلیای قوی تولید صابون می کند. چربی ها اجزای اصلی سازندۀ غذای بسیاری از جانوران اند و ارزش آن ها دو برابر هیدرات های کربن۷ است، اما مصرف بیش از اندازۀ چربی، به ویژه چربی حیوانی، به سبب رسوب فزونی چربی در دیوارۀ سرخ رگ های خونی موجب حمله های قلبی در انسان می شود. در بسیاری از جانوران و گیاهان، هیدرات کربن و پروتئین اضافی به شکل چربی ذخیره می شود. پستانداران۸ و سایر مهره داران۹ چربی را در بافت های پیوندی ویژه ای، معروف به بافت چربی۱۰، ذخیره می کنند. بافت چربی هم ذخیرۀ انرژی است و هم بسان عایقی بدن و اندام های آن را احاطه و حفظ می کند. چربی در غذا پنج هدف را برآورده می سازد. چربی منبعی از انرژی، دارای نُه کیلوکالری به ازای هر گرم، است؛ غذا را دلپذیر می کند؛ قالب ساختمانی اصلی ساختار یاخته است؛ اسیدهای چرب ضروری (لینولئیک۱۱ و لینولنیک۱۲) را فراهم می آورد؛ و حامل ویتامین های محلول در چربی (کا، آ، د، ای) است. بافت چربی در بدن ویتامین های محلول در چربی را ذخیره می کند. غذاهای سرشار از چربی عبارت اند از کره، کرۀ نباتی، روغن خوک، و روغن های خوراکی. به نظر می رسد فرآورده های سرشار از چربی های کم اشباع و پراشباع نقش کمتری در بروز بیماری عروق قلب دارند.
گوارش چربی . در بدن طی عمل گوارش۱۳، آنزیم لیپاز۱۴ صفرا۱۵ چربی ها را به گلیسرول و اسیدهای چرب تجزیه می کند. در بدن، اسیدهای چرب و گلیسرول پس از ترکیب، چربی تولید می کنند. چربی ها طی تنفس سلولی می سوزند و انرژی رها می کنند. ممکن است چربی بدن در بافت های ویژه ای در زیر پوست، در کپل ها و ران ها و اطراف اندام های درونی، ذخیره شود. در انسان، این چربی ذخیرۀ انرژی است و برای حفظ اندام های درونی در برابر آسیب های مکانیکی به کار می آید. در چندین پستاندار، ازجمله نهنگ ، چربی به منزلۀ عایق عمل می کند.
اولسترا. نوعی مادۀ عاری از کالری و مانند چربی است که بدن آن را جذب نمی کند. در ۱۹۹۵، انجمن مشاورۀ غذایی امریکا استفاده از آن را به جای چربی بی خطر اعلام کرد. در اولسترا۱۶، مولکول گلیسرول با ساکاروز۱۷ جایگزین شده است. اولسترا از گرم کردن دانۀ سویا۱۸ و روغن پنبه دانه۱۹ در دماهای بالا و سپس دستکاری ساختار شیمیایی مادۀ حاصل تولید می شود.lipidstriglyceridesfatty acidglyceroloilsaturated fatty acidcarbohydratesmammalsvertebratesadipose tissuelinoleiclinolenicdigestionlipasebilesucrosesoybeancottonseed

ارتباط محتوایی با چربی

چربی در جدول کلمات

چربی
په ، لیپید
چربی پشم
لانولین
چربی حیوان
پیه
چربی گوسفند
دنبه
چربی و پیه
دسم, لیپید
چربی که روی شیر می بندد
چرابه ، سرشیر ، قیماق ، خامه
سرجوش یا چربی روی دیگ
طباخه
عضوی از بدن گوسفند که چربی در آن ذخیره می شود
دنبه
گوشت بدون چربی و استخوان
لخم
نوعی غذای آماده که از گوشت چرخ کرده به همراه چربی حیوانی | نمک | ادویه و گاهی اوقات گیاهان معطر تهیه می شود
سوسیس

معنی چربی به انگلیسی

fat (اسم)
پیه ، چاق ، چربی
lubricity (اسم)
نرمی ، چربی ، لینت ، چرب بودن ، شهوانی بودن
grease (اسم)
چاپلوسی ، روغن ، مداهنه ، چربی ، گریس ، روغن اتومبیل
fatness (اسم)
برکت ، فربهی ، چربی
oil (اسم)
مرهم ، روغن ، چربی ، نفت ، مواد نفتی ، رنگ روغنی ، نقاشی با رنگ روغنی
creaminess (اسم)
چربی ، حالت سرشیری
lipid (اسم)
چربی
lipide (اسم)
چربی
lipoma (اسم)
چربی ، غده چربی ، تومر خوش خیم چربی
myelin (اسم)
چربی

معنی کلمه چربی به عربی

چربی
دهن , سمنة , نفط
سمن
سمن
شحم الخنزير
دهن
دهن
شحم الخنزير
دهني
ضييل
رقيق

چربی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چربی چیست   • عوارض چربی خون   • چربی بدن   • علایم چربی کبد   • معنی چربی   • کاهش سریع چربی خون   • درمان چربی خون بالا   • چربی خون نرمال چند است   • مفهوم چربی   • تعریف چربی   • معرفی چربی   • چربی یعنی چی   • چربی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چربی
کلمه : چربی
اشتباه تایپی : ]vfd
آوا : Carbi
نقش : اسم
عکس چربی : در گوگل


آیا معنی چربی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )