برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

چنبه

معنی چنبه در لغت نامه دهخدا

چنبه. [ چُم ْ / چَم ْ ب َ / ب ِ] (اِ) چوبی بود که مسافران چون سلاح در دست دارند. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 469). چوبدستی که شتربانان و امثال ایشان بدست گیرند. (برهان ) (از جهانگیری ). چوبدستی شتربانان. (رشیدی ). چوبدستی شتربانان که چماق گویند و امثال آن. (انجمن آرا) (آنندراج ). کدین و چوبدستی شتربانان و جز آنان. (ناظم الاطباء) :
دو چیزش برکن و دو بشکن
مندیش زغلغل و غرنبه
دندانش به گاز و دیده به انگشت
پهلو به دبوس و سر به چنبه.
لبیبی (از فرهنگ اسدی ).
چونت زینسان سخن به بی ادبی است
زخم چنبه سزدت بر پهلو.
؟ (از فرهنگ اسدی ).
|| چوبی باشد که زنان بدان جامه شویند و از پس در نیز نهند استواری را. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 469). چوب گنده را گویند مثل چوبی که در پس در، اندازند و چوبی که گازران بر جامه زنند. (از برهان ). هر چوب گنده را گویند، مانند چوبی که در پس در نهند تا زود گشوده نشود و گاهی گازران بر زبر آن جامه را بشویند. (جهانگیری ). چوب گنده مانند چوب گازران که بر آن جامه شویند. (رشیدی ). چوب گنده که پس در، اندازند و چوب گازران که بدان جامه کوبند. (انجمن آرا) (آنندراج ). || چوب خوشه ٔ انگور که بر تاک چسبیده است. (برهان ). چوب خوشه ٔ انگور بر تاک چسبیده. (ناظم الاطباء). چوب گونه ای که دانه های انگور بدان پیوسته است. چوب باریک و منثعب که حبه های انگور و خرما و امثال این دو بدان دوسیده است. تِلِزنَه. (در اصطلاح اهالی فیض آباد محولات بخش تربت حیدریه ). || کنایه از مردم ناهموار و درشت باشد. (برهان ). مردم ناهموار و درشت و گردنکش. (ناظم الاطباء). || در تداول روستائیان فیض آباد محولات بخش تربت حیدریه ؛ مطلق ضرب و لطم و کتک را گویند، چنانکه گویند فلان کس را چنبه زد یا فلانی چنبه خورد و امثال اینها. چُنَبَه (در اصطلاح روستائیان فیض آباد بخش تربت حیدریه ). || چوب «الک » در بازی «الک دولک ». (یادداشت مؤلف ).
- چنبه خوردن ؛ در تداول روستائیان فیض آباد محولات بخش تربت حیدریه ، بمعنی کتک خوردن از کسی است اعم از اینکه زننده ٔ کتک با چوب یا با دست یا با وسیله ٔ دیگر زده باشد.
- چنبه زدن ؛ دراصطلاح روستائیان فیض آباد بخش محولات تربت حیدریه بمعنی کتک زدن است ، خواه ...

معنی چنبه به فارسی

چنبه
چوب بزرگ وستبر، چماق هرچیزدرشت وستبر، گنده
۱ - ( اسم ) هر چوب گنده و ستبر ( مانند چوبی که پس در اندازند و چوبی که گازران بر جامه زنند ) . ۲ - چماق چوبدستی ( مانند چوبدستی شتر بانان ) . ۳ - هر چیز درشت و ستبر . ۴ - شخص گنده و فربه مرد ناهموار درشت .
دهی از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز .
یک شنبه

معنی چنبه در فرهنگ معین

چنبه
(چُ بِ) (اِ.) چماق ، هر چوب درشت و ستبر.

معنی چنبه در فرهنگ فارسی عمید

چنبه
۱. ویژگی انسان یا حیوان چاق و درشت.
۲. (اسم) چوب بزرگ و ستبر، چماق.

چنبه در جدول کلمات

برهمه چنبه های موضوعی آگاهی داشتن
احاطه

چنبه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
چوبینه ای که برای تادیب بر خطاکار می زدند وکم کم رسمیت عام یافت و کتک کاری را هم چنبه میگفتند
مصیب مهرآشیان مسکنی
کتک کاری که در اصل چوبینه زدن است
کاظم
در لهجه مشهدی به معنی چاق وفربه هم استفاده میشود چنبه مخفف همچون به یا مثل میوه درخت به گرد وقلمبه گفته میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چنبه   • مفهوم چنبه   • تعریف چنبه   • معرفی چنبه   • چنبه چیست   • چنبه یعنی چی   • چنبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چنبه
کلمه : چنبه
اشتباه تایپی : ]kfi
عکس چنبه : در گوگل

آیا معنی چنبه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )