انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1068 100 1

کالبد

/kAlbod/

مترادف کالبد: بدن، پیکر، تن، تنه، جسم، قالب، جسد، لاش، نعش، شکل، صورت، هیئت

متضاد کالبد: نفس

معنی کالبد در لغت نامه دهخدا

کالبد. [ ب َ / ب ُ ] (اِ) بمعنی کالب است که قالب هرچیز باشد. (برهان ) (منتهی الارب ) (از آنندراج ). || قالب خشت زنان. (آنندراج ). که در آن گل نهاده بمالند و هموار کنند خشت شدن را : پرویز را سرپوشیده بیرون بردند. اندرراه به دکان کفشگری رسیدند. آن دانست که او پرویز است و دشنام داد بر او و کالبدی بدو انداخت. بر سر اوآمد، و آن سرهنگ بازگشت و گفت ای کم از سگ تو که باشی که بر ملوک دست درازی کنی و کالبدی اندازی. شمشیرزد و سر کفشگر بدور انداخت. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
هر آنچ از گل آمد چو بشناختند
سبک خشت را کالبد ساختند.
فردوسی.
هر آن خشت کزکالبد شد بدر
بر آن کالبد باز ناید دگر.
اسدی.
از تن چو رود روان پاک من و تو
خشتی دو نهند بر مغاک من و تو
آنگاه برای خشت گور دگران
در کالبدی کشند خاک من و تو.
خیام (از آنندراج ).
زیرا که خط، کالبد معنی است. (کلیله و دمنه ). || بمعنی تن و بدن آدمی و حیوانات دیگر نیز هست. (برهان ). چون این تن خاکی برای روح حیوانی بمعنی قالب است ، آن را نیز کالبد گفته اند. (از آنندراج ).کالبد را تنها بر تن آدمی اطلاق نکنند، بر جماد و نبات نیز اطلاق نمایند و کالبد روینده بدن نباتی را گویند و کالبد کانی یعنی جمادی. (آنندراج ) :
اگر می نیستی یکسر همه دلها خرابستی
اگر در کالبد جان را بدیدستی شرابستی.
(منسوب به رودکی ).
جان گرامی به پدر باز داد
کالبد تیره به مادر سپرد.
رودکی.
بتر دشمنی مرد را خوی بد
کز او جان برنج آید و کالبد.
ابوشکور بلخی.
چگونه سازم با او، چگونه حرب کنم
ضعیف کالبدم من ، نه کوهم و نه گوم.
کسائی.
بترسم که از جنگ آن اژدها
روان یابد از کالبدتان رها.
فردوسی.
اگر کار بندید فرمان من
بماند بدین کالبد جان من.
فردوسی.
گر ایچ اندرین کالبد جان بدی
جز از دست و پا تنش لرزان بدی.
فردوسی.
از او کالبد راست سود و زیان
چو دانا بود زو نترسد روان.
فردوسی.
زنامست تا جاودان زنده مرد
که مرده شود کالبد زیر گرد.
فردوسی.
شکم گرسنه ، کالبد برهنه
نه فرزند و خویش و نه بار و بنه.
فردوسی.
بدین مایه روز اندرین کالبد
بجز تخم نیکی نکاری سزد.
فردوسی.
گفتی چو یکی کالبد است او چو روانست
چاره نبودکالبدی را ز روانی.
فرخی.
کالبد مردان همه یکی است و کس بغلط نام نگیرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 483).
هرچه خورشید فروز آمد و بر دوست بتافت
بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه.
منوچهری.
در همه کاری صبور وز همه عیبی نفور
کالبدتو ز نور کالبد ما ز دود.
منوچهری.
ساعتی با او ننشست و نیاسود و نخفت
نشدش کالبد از زاری وز فرقت زفت.
منوچهری.
سخن تا بی قلم بود چون جان بی کالبد بود و چون به قلم باز بسته شود، با کالبد گردد و همیشه بماند. (نوروزنامه ). روایت کرده اند از عبداﷲبن عباس که ابلیس در کالبد آدم شد تا بناف رسید. (قصص الانبیاء ص 9).
بمردی منازید و بد مسپرید
بدین مرده و کالبد بنگرید.
اسدی.
تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونه ٔ بیمار.
(از ترجمان البلاغه ٔ رادویانی ).
هیچ نیندیش اگر ز کالبد تو
خاک به خاکی شود هوا به هوائی.
ناصرخسرو.
چون نیندیشم کز بهر چرا بسته است
اندرین کالبد ساخته یزدانم.
ناصرخسرو.
این کالبد جاهل خوشخوار تو گرگی است
وین جان خردمند یکی میش نزار است.
ناصرخسرو.
خاکست کالبد به چه آرائی
او را چرا که خوارش نگذاری.
ناصرخسرو.
جهان بحر ژرفست و آتش زمانه
ترا کالبد چون صدف ، جانت گوهر.
ناصرخسرو.
و گر عیسی مریم باز دادی
به افسون بر به بیجان کالبد جان.
ناصرخسرو.
در پیش تو استاده در این جامه ٔ پشمین
این کالبد لاغر با گونه ٔ اصفر.
ناصرخسرو.
تن مردم مرکب است از دو چیز، یکی کالبد ودیگر نفس و این نفس را قوه و روح نیز گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
از کالبد تن استخوان ماندم
امید بدین تن از چسان بندم.
مسعودسعد.
دل به ز سینه باشد و جان به ز کالبد
سر به ز سینه باشد و جان به ز کالبد.
ادیب صابر.
تا شادمان شود ز تو مسعودسعد را
جان در جنان و کالبد اندر حصار نای.
سوزنی.
دشمنت را که جانش معدوم است
حال بد جز بکالبد مرساد.
خاقانی.
الوداع ای کعبه کاینک کالبد با حال بد
رفته از پیش تو وجان وقت هجران آمده.
خاقانی.
تا نفحات ربیع صور دمید از دهان
کالبد خاک را نزل رسید از روان.
خاقانی.
کالبد کیست که بیند حرم وصل ترا
کانکه جانست به درگاه تو هم محرم نیست.
خاقانی.
ره بجان رو که کالبد گند است
بار کم کن که بارگی تند است.
نظامی.
چو کار کالبد گیرد تباهی
نه درویشی بکار آید نه شاهی.
نظامی.
گر یکی پی غلط شدی ز صدش
او فتادی سرش ز کالبدش.
نظامی.
او چو جان است و جهان چون کالبد
کالبد از جان پذیرد نیک و بد.
مولوی.
کالبد نامه است اندر وی نگر
هست لایق شاه را آنگه ببر.
مولوی.
عشق ارزد صد چو خرقه کالبد
که حیاتی دارد و حس و خرد.
مولوی.
تخم روح هر کسی را از عالم غیب آوردند و در زمین کالبد نشاندند. (کتاب المعارف بهاءالدین ).
آدمی را عقل باید در بدن
ور نه جان در کالبد دارد حمار.
سعدی.
کالبد از بهر سر خویش خواه
گنده بود کالبد بی کلاه.
امیرخسرو دهلوی.
علم کز اعمال نشانیش نیست
کالبدی دارد و جانیش نیست.
امیرخسرو دهلوی.
نسیم زلف تو چون بگذرد بتربت حافظ
ز خاک کالبدش صدهزار لاله برآید.
حافظ.
|| به کنایه ، مشیمه و رحم. بطن. شکم. حکیم فردوسی آرد: در وقتی که بحکم افراسیاب چوب بر شکم فرنگیس مادر کیخسرو میزدند تا حملی که از سیاوش درشکم دارد ساقط کند پیران ویسه با افراسیاب گفت بگذار تا بزاید آنگه بچه ٔ او را می آورم بکش. (از آنندراج ) :
بمان تا جدا گردد از کالبد
به پیش تو آرم همی ساز بد.
فردوسی.
برادر ز یک کالبد بود و پشت
چنان پرخرد بی گنه را بکشت.
فردوسی.
|| هیکل. (از ناظم الاطباء). پیکر. شبح. شخص. (دهار) :
ناگه آمد پدید شخصی چند
کالبدهای سهمناک و بلند.
نظامی.
|| دل . || سرمشق. || نمونه. || شکل. || صورت. || میوه ٔ خام و کال و نارسیده و ترش. || پیوند انگشت. (ناظم الاطباء) (اشتنگاس ). || سواد. مثال. ظل : ظَلم.
کالبد تن ؛ قد و قامت. قالب بدن. (ناظم الاطباء). شخص. (دهار).

معنی کالبد به فارسی

کالبد
قالب، تن، بدن
( اسم ) ۱ - قالب هر چیز ( عموما) کالب . ۲ - قالب خشت زنی ( خصوصا) : [ از تن چو رود روان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو . [ آنگاه برای خشت گور دگران در کالبی کشند خاک من و تو ] . ( خیام ) ۳ - تن ( آدمی و جانوران ) بدن : [ مرده ای را که حال بد باشد میل جان سوی کالبد باشد ] . ( نظامی ) ۴ - انموذج نمونه سر مشق . ۵ - شکل هیئت صورت . ۶ - پیکر شبح : [ نا گه آمد پدید شخصی چند کالبد ها ی سهمناک و بلند ] . ( نظامی ) ۷ - مشیمه رحم : [ بمان تا جدا گردد از کالبد ( سیاوش از رحم فرنگیس ) به پیش تو آرام همی ساز بد ] . یا کالبد مرغ . صراحیی که بشکل مرغ سازند : [ از پیکر گاو آید و در کالبد مرغ جان پری آن کز تن خم یافت رهایی ] . ( خاقانی )
( صفت ) آنکه به تشریح عملی معرفت دارد عالم کالبد شناسی .
تشریح عملی اجساد برای شناسایی اندامهای بدن موجودات زنده در آزمایشگاه . یا کالبد شناسی هنری . شناختن کالبد انسان یا حیوان یا احجام و اشکال از نظر هنر و علم الجمال
شناختن کالبد انسان و یا حیوان و یا احجام از نظر هنر و واستتیک
( صفت ) کسی که کالبد شکافی کند .
باز کردن و شکافتن اجساد در آزمایشگاه تشریح عملی
( صفت ) نقاش .
باز کردن جسد میت بمنظور شناختن عضو آسیب دیده و علت مرگ وی .
کنایه از صراحی است که بشکل مرغ سازند
هر چیز حفظ شده در سرکه و یا شربت و یا عسل
بمعنی عاشق آنکه تنش سرد و منجمد باشد .
هم اندازه هم هیکل

معنی کالبد در فرهنگ معین

کالبد
(بُ یا بَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - قالب هر چیز. ۲ - تن و بدن آدمی . ۳ - نمونه ، سرمشق .

معنی کالبد در فرهنگ فارسی عمید

کالبد
۱. طرحی که چیزی در آن شکل می گیرد، قالب، تن، بدن.
۲. [قدیمی] قالبی برای ساختن خشت و آجر: از تن چو برفت جان پاک من و تو / خشتی دو نهند بر مغاک من و تو ـ و آنگاه برای خشت گور دگران / در کالبدی کشند خاک من و تو (خیام: ۱۰۳).

کالبد در جدول کلمات

کالبد
جسد
کالبد بی جان شده
میت
کالبد شناس یونان باستان
هروفیلوس
کالبد شکافی
تشریح
کالبد ها
هیاکل

معنی کالبد به انگلیسی

shell (اسم)
صدف ، جلد ، مرمی ، گلوله توپ ، کالبد ، قشر ، پوست ، عایق ، خمپاره ، صدف حلزون ، بدنه ساختمان ، عامل محافظ حفاظ ، پوست فندق وغیره ، پوکه فشنگ ، قشر زمین ، کاسه یا لاک محافظ جانور
skeleton (اسم)
ساختمان ، استخوان بندی ، شالوده ، طرح ، اسکلت ، کالبد ، طرح ریزی
framework (اسم)
استخوان بندی ، بدنه ، کالبد ، چارچوب ، چهارچوبه ، چوب بست
mold (اسم)
قالب ، کالبد ، کپک ، کپک قارچی ، الگو ، کپرک ، قارچ انگلی گیاهان
chassis (اسم)
شاسی ، اسکلت ، شاسی اتومبیل ، کالبد
mould (اسم)
کالبد ، کپک ، کپک قارچی ، کپرک ، قارچ انگلی گیاهان

معنی کلمه کالبد به عربی

کالبد
صدفة , قالب , هيکل , هيکل عظمي
اختصاصي التشريح
صنف
تشريح الجثة

کالبد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کالبد در جدول   • معنی با حقه پول گرفتن   • کالبد شهری   • کالبد شناسی در جدول   • کالبدها در جدول   • ادم نخراشیده عامیانه   • کالبد در معماری   • کالبد شهری چیست   • معنی کالبد   • مفهوم کالبد   • تعریف کالبد   • معرفی کالبد   • کالبد چیست   • کالبد یعنی چی   • کالبد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کالبد
کلمه : کالبد
اشتباه تایپی : ;hgfn
آوا : kAlbod
نقش : اسم
عکس کالبد : در گوگل


آیا معنی کالبد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )