برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

کوبیسم

/kubism/

معنی کوبیسم در لغت نامه دهخدا

کوبیسم. (فرانسوی ، اِ) این کلمه از کوب فرانسه به معنی مکعب مشتق است. آقای دکتر معین آرد: مکتب نقاشی است که در آن نقاش اشیاء را به شکلهای هندسی نشان می دهد. در این مکتب نقاش می خواهد قسمتهای نامرئی و جهات مختلف و عناصر اساسی اشیاء و مناظر را بر روی تابلو متراکم ساخته ، در یک لحظه نشان دهد. با این تعریف می توان دریافت که هرگزیک اثر کوبیسم نشان دهنده ٔ آنچه که در طبیعت دیده می شود نخواهد بود. مؤسسان کوبیسم در نقاشی ژرژ براک وپابلو پیکاسو هستند. نقاشی که نام کوبیسم را بر این مکتب نهاد، هانری ماتیس بود. می گویند وقتی که نخستین بار ماتیس به یکی از تابلوهای براک - که به این شیوه کشیده شده بود - نگاه می کرد، گفت : «اوه چقدر کوب (مکعب )!» و به این ترتیب نام کوبیسم از آن جمله به وجود آمد. منشاء کوبیسم ، امپرسیونیسم «پل سزان » است و پیشروان این مکتب براک و پیکاسو در سال 1908 م. در فرانسه با الهام از آثار این هنرمند و در ادامه ٔ راه او کوبیسم را به وجود آوردند. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کوبیسم به فارسی

کوبیسم
مکتب نقاشیی است که در آن نقاش اشیا را بشکلهای هندسی نشان میدهد . در این مکتب نقاش میخواهد قسمتهای نامرئی و جهات مختلف و عناصر اساسی اشیا و مناظر را بر روی تابلو متراکم ساخته در یک لحظه نشان دهد . با این تعریف میتوان دریافت که هرگز یک اثر کوبیسم نشان دهنده آنچه که در طبیعت دیده میشود نخواهد بود . موسسان کوبیسم در نقاشی ژرژ براک و پابلوپیکاسو هستند . نقاشی که نام کوبیسم را بر این مکتب نهاد هانری ماتیس بود . میگویند وقتی که نخستین بار ماتیس بیکی از تابلوهای براک - که باین شیوه کشیده شده بود - نگاه میکرد گفت : [ اوه چقدر کوبی . ] و باین ترتیب نام کوبیسم از آن جمله بوجود آمد . منشا کوبیسم امپرسیونیسم [ پل سزان ] است و پیشروان این مکتب : براک و پیکاسو در سال ۱۹٠۸ م . در فرانسه با الهام از آثار این هنرمند و در ادامه راه او کوبیسم را بوجود آوردند .
نوعی ازنقاشی که تصویرراباخطوطهندسی میکشندوسایه هاراازبین میبرند
این کلمه از کوب فرانسه بمعنی مکعب مشتق است آقای دکتر معین آرد : مکتب نقاشی است که در آن نقاش اشیارا به شکلهای هندسی نشان می دهد.
[cubism] [هنرهای تجسمی] از سبک های هنری اوایل سدۀ بیستم که به تشریح یا تلفیق هم زمان یک شی ء از وجوه مختلف، در یک چشم انداز، می پردازد

معنی کوبیسم در فرهنگ معین

کوبیسم
[ فر. ] (اِ.) سبکی در نقاشی که در آن نقاش اشیا و حتی موجودات را به شکل هندسی نشان می دهد.

معنی کوبیسم در فرهنگ فارسی عمید

کوبیسم
سبکی از نقاشی که تصویر را با ترکیب شکل های هندسی ترسیم می کنند و سایه ها را از بین می برند.

کوبیسم در دانشنامه ویکی پدیا

کوبیسم
حجم گرایی یا کوبیسم (به فرانسوی: Cubisme) یکی از سبک های هنری است. کوبیسم در فاصله سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در تندیس گری ظهور کرد، که از نقاط عطف هنر غرب به شمار می آید.
کوبیسم تحلیلی(۱۹۱۲-۱۹۱۰):اصول زیبایی شناسی در این دوره کامل تر شد. پیکاسو و براک به نوع مسطح تری از انتزاع صوری روی آوردند که در آن ساختمان کلی اهمیت داشت و اشیای بازنمایی شده تقریباً غیرقابل تشخیص بودند. آثار این دوره غالباً تک رنگ و در مایه های آبی، قهوه ای و خاکستری بودند. به تدریج اعداد و حروف بر تصویر افزوده شدند و سر انجام اسلوب تکه چسبانی یا کلاژ به میان آمد که تأکید بیشتر بر مادیت اشیا و رد شگردهای وهم آفرین در روش های نقاشانهٔ پیشین بود.
واژه «کوبیسم» از ریشه «Cube» به معنی «مکعب» اخذ شده است. این واژه را نخستین بار لویی وکسل منتقد هنری بکار برد. دوید هاکنی در کنفرانس دانشگاه هاروارد در ۶ فوریه ۱۹۸۶ در این باره می گوید:
امروزه کلمه کوبیسم برای آنچه که براک و پیکاسو انجام دادند عبارت بسیار سیه روز و بد گزینش شده ای است. در واقع این را لویی وکسل، منتقد معروف، پایه گذاشت. او داشت اتفاقی را که افتاده بود درک می کرد و فکر می کرد کوبیسم یعنی مکعب ها و سطح ها. و این برچسبی بود که دیگر به آن زده شده بود. کوبیسم ماجرای مکعب ها نیست. این یک دید ساده انگارانه معمولی است که بشنویم کوبیسم از راه نوعی هندسه به تجرید می رسد.
تاریخ دقیق اولین ردپای کوبیسم در هنر همیشه موضوع بحث و مناقشه میان مورخان هنر بوده است. برخی آغاز پیدایش آن را در تابلوی معروف «دوشیزگان آوینیون» (به فرانسوی: Les Demoiselles d'Avignon) متعلق به پیکاسو می دانند. این تابلو تصویر پنج زن در فاحشه خانه ای در خیابان آوینیون شهر بارسلونای اسپانیا است که با ترکیب اشکال دندانه دار، نقش های هموار و فرم هایی برگرفته از نقاب های آفریقایی نقاشی شده است. برخی دیگر، تأثیر آثار هنرمند فرانسوی، پل سزان را بر روی پیکاسو و ژرژ براک مهم ترین عامل شکل گیری این جنبش می دانند. سزان، پیش از مرگش در سال ۱۹۰۶ در تابلوهایش به طور فزاینده ای به تسهیل و هموار ساختن اشکال می پرداخت. به علاوه، او برای اولین بار شیوه ای را در نقاشی خلق کرد که مورخان هنر آن را passa ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کوبیسم در دانشنامه آزاد پارسی

کوبیسم (cubism)
تابلوی گرنیکا، اثر پیکاسو
شیوه ای انقلابی در نقاشی، که به ابتکار ژرژ براک و پابلو پیکاسو بین سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ در پاریس پاگرفت. این تحولِ هنری، بنیادی ترین دگرگونی در هنر سال های پیش از جنگ جهانی اول بود، که هنر نقاشی را با معرفیِ نحوۀ جدیدی از دیدن و تصویرکردنِ دنیا، دگرگون ساخت. برای یک نقاش کوبیست، هر نقاشی در وهلۀ نخست شیئی مسطح است که در ذات فردی خود وجود دارد، نه نوعی پنجره برای نشان دادن عالم خارج. کوبیسم در مجسمه سازی و حتی معماری و هنرهای تزیینی، تأثیری آشکار، هرچند کمتر بنیادین، داشت. کوبیسم پدیدۀ پیچیده ای بود که به تدریج تکامل یافت، لیکن اساساً بر رها ساختن نظرگاه ثابتِ متداول از دورۀ رنسانس در نقاشی اروپا، و تجسّم هم زمان اشیاء از چند نظرگاه متفاوت، مبتنی بود. بنابراین اشیاء چنان که شناخته شده اند، تصویر می شوند، نه چنان که در لحظه ای خاص نگریسته می شوند. در روزهای آغازین تکوین کوبیسم، این گونه بازنمایی، تجزیۀ اشیاء به برش های متعدد را ایجاب می کرد. نقاشان کوبیست، تا آن جا که اشیای واقعی را بازمی نمایاندند، بر نمودهای ظاهری آن ها در مکان و زمانی خاص تأکید نمی کردند، بلکه می کوشیدند با بهره گیری از خرد و شناخت خود، جنبه هایی نادیدنی از پدیدارهای مختلف را به نمایش درآورند. برای این منظور وجوه مختلفی از یک شکل در آن واحد به تصویر درمی آمد. صور مختلف یک شیء به سطوح مختلف هندسی تجزیه می شد و سپس از دیدگاه های مختلفی ترکیب مجدد می یافت. فقط شمار اندکی از نقاشی های براک و پیکاسو واقعاً با شکل های مکعبی عرضه شده اند، بنابراین کوبیسم (کوب به معنای مکعب)، به لحاظ معنایی بر تمام مصادیق خود قابل انطباق نیست؛ اگرچه این نام را که لوئی وُسِل منتقد در ۱۹۰۸ وضع کرد، دو ابداع گر این شیوه و پیروانشان پذیرفتند. براک و پیکاسو در ۱۹۰۷ با هم ملاقات کردند، و تا چند سال پس از آن، در هماهنگیِ نزدیکی با یکدیگر کار می کردند؛ براک بعدها گفت که آن ها همچون دو کوهنوردی بودند که طنابی آن دو را به یکدیگر متصل می کرد. تأثیراتی که آنان را در استحکام بخشیدن به سبک جدیدشان یاری داد، عبارت بودند از پل سزان، که توصیف هوشمندانه اش از فرم با طرد ژرفانمایی سنّتی قرابت داشت، و مجسمه های افریقایی با تحریف های احساس برانگیزشان، که آنان را به رها کردن تمام ...

ارتباط محتوایی با کوبیسم

معنی کوبیسم به انگلیسی

cubism (اسم)
کوبیسم ، مکتب کوبیسم در نقاشی

کوبیسم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماهرخ
واقعگرایی مفهومی٬ توجه به چند موضوع به صورت همزمان (مثلا عکس را هم نیم رخ و هم تمام رخ نشان می دهد ) ٬ شکل را به اشکال هندسی تقسیم می کنند و از ترکیب مجدد اون بافت جدیدی ایجاد میکند .
هنرمندان برجسته این سبک : ژرژبراک . پابلو پیکاسو . خوان گریس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کوبیسم در معماری   • عکاسی کوبیسم   • نقاشی کوبیسم مدرن   • کوبیسم ساده   • آموزش نقاشی کوبیسم   • عطر کوبیسم   • نقاشی کوبیسم پیکاسو   • نقاشی کوبیسم عکس   • معنی کوبیسم   • مفهوم کوبیسم   • تعریف کوبیسم   • معرفی کوبیسم   • کوبیسم چیست   • کوبیسم یعنی چی   • کوبیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوبیسم
کلمه : کوبیسم
اشتباه تایپی : ;,fdsl
آوا : kubism
نقش : اسم
عکس کوبیسم : در گوگل

آیا معنی کوبیسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )