انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1102 100 1

کوچه

/kuCe/

مترادف کوچه: برزن، خیابان، گذرگاه، معبر

معنی کوچه در لغت نامه دهخدا

کوچه. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان میرعبدی که در بخش دستیاری شهرستان چاه بهار واقع است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

کوچه. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کنگاور که در بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان واقع است و 320 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

کوچه. [ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) محله و برزن. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بعضی گویند به معنی برزن است که به عرب محله خوانند. (برهان ).محله ٔ کوچک. برزن. (فرهنگ فارسی معین ) :
پس در این کوچه نیست راه شما
راه اگر هست ، هست آه شما.
سنائی.
هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
مولوی.
ای که از کوچه ٔ معشوقه ٔ ما می گذری
با خبر باش که سر می شکند دیوارش.
حافظ.
|| خیابان. (فرهنگ فارسی معین ) : در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو در هر یک بیاعان و حجره داران بسیار نشسته بودند. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو از فرهنگ فارسی معین ). || راه کوچک و تنگ را گویند، چه راه بزرگ و فراخ را کو و کوی خوانند. (برهان ). راه کوچک و دراز. (آنندراج ).مصغر کو، یعنی راه کوچک و تنگ. (ناظم الاطباء). راه تنگ و باریک در شهر یا ده. (فرهنگ فارسی معین ). چندان برف بود در صحرا که کس اندازه ندانست و از پیشتر نامه رفته بود به بوعلی کوتوال تا حشر بیرون کند و راه بروبند و کرده بودند که اگر نروفته بودندی ممکن نبودی که کسی بتوانستی رفت و راست به کوچه ای مانست از رباط محمد سلطان تا شهر. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 534). تا چهار دانگ نیشابور کوچه ها و محلات بسیار بود. (عالم آرا ص 218).
- خود را به کوچه علی چپ زدن ؛ در تداول عامه ، از موضوع مورد بحث به موضوع دیگر پرداختن. (فرهنگ فارسی معین ).
- || تجاهل کردن. (فرهنگ فارسی معین ). برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی تجاهل کردن. (امثال و حکم ).
- کوچه ٔ آشتی کنان ؛ کوچه ای تنگ که دو تن از آن به سختی گذرند. (از امثال و حکم ).
- کوچه ٔ باستان ؛ کنایه از دنیا و عالم است. (برهان ) (آنندراج ).
- کوچه ٔ بن بست ؛ کوچه ٔ سربست. (آنندراج ). کوچه ای که آخر آن مسدود است و راه به خارج ندارد. کوچه ٔ بن بسته. (فرهنگ فارسی معین ). معبر مابین خانه ها که دررو نداشته باشد. (ناظم الاطباء).
- کوچه ٔ بن بسته . رجوع به ترکیب قبل شود :
دل مرا ز خم زلف او رهایی نیست
به درز کوچه ٔ بن بسته هیچکس نزده ست.
صائب (از آنندراج ).
- کوچه پس کوچه ؛ کوچه های خرد و بزرگ بسیار و مربوط به یکدیگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- کوچه ٔ خطر ؛ بمعنی کوچه ٔ باستان است که عالم و دنیا باشد. (برهان ). کنایه از عالم. دنیا. (فرهنگ فارسی معین ) :
دانم که کوچ کردی از این کوچه ٔ خطر
ره بر چهار سوی امان چون گذاشتی.
خاقانی.
- کوچه ٔ خموشان ؛ گورستان. (از آنندراج ). قبرستان. (غیاث ) :
یاد شهادت عشق در کوچه ٔ خموشان
کآسودگی ز ما برد غوغای زندگانی.
ملاطغرا (از آنندراج ).
- کوچه را عوض کردن ؛ در تداول عامه ، اشتباه کردن. (فرهنگ فارسی معین ).
- کوچه ٔ سلامت ؛ کوچه ای که برای گرفتن قلعه زیر زمین کنند و قلعه گیران بدان راه دارند. (آنندراج ). خندقی باشد بسیار کج و پرپیچ که اهل محاصره از میان مورچال خود در پناه کجی هایش به قرب قلعه ٔ غنیم می رسند. (غیاث ) :
دیوانه شو که عشرت دیوانه ٔ جهان
در کوچه ٔ سلامت زنجیر بوده است.
صائب (از آنندراج ).
به دور حصن محبت که منزل خطر است
میان گور بود کوچه ٔ سلامت ما.
علی خراسانی (از آنندراج ).
- کوچه غلط دادن ؛ اغراء و اضلال کردن. (از امثال و حکم ). فریفتن. سردرگم کردن : اتفاق خیر را خبر از من پرسیدند... دست و پای از کار نبرده آن دو شب کور را کوچه ٔ غلط دادم و هم از آنجا از راه دیگر متوجه ماردین شدم. (نفثة المصدورزیدری ).
- کوچه ٔ نسیه خورها ؛ بیراهه و کم آمد و شد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- امثال :
خاک کوچه برای باد سودا خوب است ؛ به نکوهش ، به زنان که بیرون رفتن از خانه را دوست گیرند، گفته می شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی کوچه به فارسی

کوچه
مصغرکوی، راه باریک میان شهریاده
۱ - محل. کوچک بر زن : تا چهار دانگ شب در کوچه ها و محلات بسیار بود . ۲ - خیابان : کوچه ای بود که آنرا کو طراز میگفتند در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یک از بیاعان و حجره داران بسیار نشسته بودند . ۳ - راه تنگ و باریک در شهر یا ده . یا کوچ. باستان . دنیا عالم . یا کوچ. بن بست . کوچه ای که آخر آن مسدود است و راه بخارج ندارد . دل مرا زخ زلف او رها یی نیست بدرز کوچ. بن بست هیچکس نزده است . ( صائب ) یا کوچ. خطر . عالم دنیا . یا کوچ. خموشان . گورستان قبرستان : یاد شهادت عشق در کوچ. خموشان کاسودگی ز ما برد غوغای زندگانی . یا کوچ. سلامت . کوچه ای که برای گرفتن قلعه در زیر زمین کنند و قلعه گیران بدان راه دارند : دیوانه شو که عشرت طفلان. جهان در کوچ. سلامت زنجیر بوده است . ( صائب ) توضیح یا خود را به کوچ. علی چپ زدن . ۱ - از موضوع مورد بحث بموضوع دیگر پرداختن . ۲ - تجاهل کردن . یا کوچه را عوض کردن . اشتباه کردن .
[alley] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] راه باریک بین منازل مسکونی برای دسترسی به آنها
( اسم ) کوچه ای که راهی ببازار داشته باشد : وانکه خود را شوکت کیوان عجولی خوانده است باشد اندر کوچه بازار خیالم لته چین . ( فوقی یزدی )
( اسم ) کوچهای که راهی بباغ داشته باشد یا از کنار باغ گذرد : در کوچه باغ زلف خزانرا گذار نیست دل را بان دو سلسل. مشکبار بخش . ( صائب )
( صفت ) منسوب به کوچه باغ . یا آواز کوچه باغی . آوازی که داش مشدیها و جاهلها خوانند و آن یکی از گوشه های دستگاه شور است .
( اسم ) ۱ - سد و بند سر کوچه : سیلاب را ملاحظه از کوچه بند نیست زنهار پیش دید. من آستین مگیر . ( صائب ) ۲ - نشان و علامت حد کوچه ها .
( مصدر ) ۱ - سد و بند کردن سر کوچه ها : شهر را کوچه بند کرد بمحارست مشغول شدند . ۲ - نشان کردن و علامت گذاردن حد کوچه ها .
نشان کردن و علامت گذاشتن حد کوچه ها
دهی است از بخش حومه شهرستان یزد واقع در ۲ کیلومتری جنوب یزد جلگه و معتدل دارای ۱۹۷۲ تن سکنه محصول غله صنعت دستی بافندگی .
( اسم ) کوچه های پیاپی و متوالی : قدم زدن با یک زن بیگانه در کوچه پس کوچه های شهر البته کاری نبود که بی ترس و تشویش انجام یابد .
[ گویش مازنی ] /kooche tereng fokaak/ بوتیمار کوچک
( مصدر ) راه دادن بکسی تا وارد شود یا بگذرد : چرخ از جان شنود نال. جانکاه مرا زلف شب کوچه دهد آه سحر گاه مرا . ( محسن تاثیر )
( اسم ) راه باریک : یافت از دامگاه آن ددگان کوچه راهی بکوی غمزدگان . ( هفت پیکر )
روشن کننده کوچه
کوچه که در آن گدایان مسکن دارند.
( صفت ) ۱ - آنکه در محله ها و کوچه ها گردد ( غالبا این نوع کسان رند و حسن پرست اند ) : طفل اشکم کوچه گرد آستین از بی کسی است دیده بر حالش ندارد دل گرفتار خود است . ( رضی دانش ) ۲ - کسی که در کوچه ها و بر زنها گردد و امتع. خود را بفروش رساند طواف .
عمل و حالت کوچه گرد محله گردی . ۲ - طوافی . ۳ - خانه بدوشی دربدری .
[ گویش مازنی ] /kooche mamer/ کوچه و گذر
[ گویش مازنی ] /kooche haadaan/ راه دادن
[ گویش مازنی ] /kooche haakordan/ به هنگام حمله در صفوف دشمن ایجاد شکاف نمودن
( مصدر ) راه یافتن .

معنی کوچه در فرهنگ معین

کوچه
(چِ) (اِمصغ .) کوی ، محل عبور و مرور. ، خود رابه ~ی علی چپ زدن کنایه از: خود را به نادانی و نشنیدن و بیراهه زدن .
( ~ .) (اِمر.) کوچه ای که راهی به باغ داشته باشد یا از کنار باغ بگذرد.
( ~. چِ) (اِ.) کوچه فرعی .

معنی کوچه در فرهنگ فارسی عمید

کوچه
راه باریک میان شهر یا ده.
* کوچه دادن: (مصدر لازم) [مجاز] راه باز کردن مردم برای عبور کسی، راه دادن.
کوچه ای که به باغ راه داشته باشد یا از کنار باغی بگذرد.
۱. = کوچه باغ
۲. [مجاز] ویژگی هر نوع آواز جاهل مآبانه.
۳. (اسم) (موسیقی) گوشه ای در آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور.
در، سد، یا بندی که در سر کوچه می ساختند: سیلاب را ملاحظه از کوچه بند نیست / زنهار پیش دیدۀ من آستین مگیر (صائب: لغت نامه: کوچه بند).
کوچه های تنگ یکی پس از دیگری، کوچۀ باریک.
کسی که در کوچه و خیابان گردش می کند.
۱. کوچۀ کوچک.
۲. کوچۀ بن بست.
کوچه های تنگ یکی پس از دیگری، کوچۀ باریک.

کوچه در دانشنامه اسلامی

محسن کوچه باغی تبریزی، (1302 - 1390)، در شهر تبریز زاده شد. پدرش میرزا عباسعلی کوچه باغی از روحانی های صاحب نام آن زمان در تبریز بود.
دروس ابتدایی را تا ششم در مدرسه اعتماد که بعدها به انوری تغییر نام داد به اتمام رسانید و طی مراحلی تا دیپلم تحصیلاتش را ادامه داد. از 11 سالگی دروس حوزوی را در مدرسه جامع تبریز تحصیل نمود.
وی دروس مقدماتی پایه حوزوی را در ابتدا از پدر خود و به ترتیب از میرزا باقر واعظ ویجویه ای، شیخ علی اکبر نحوی و دیگر دروس مقدماتی مانند شرح لمعه، مغنی و شرایع را از شیخ حسین شنب غازانی، حاج سید علی مولانا، حاج حجت ایروانی به پایان برد و دروس سطح حوزوی را که شامل رسائل، مکاسب و کفایه است، نزد آیت الله شهیدی به پایان رساند. همچنین سفرهایی نیز به قم داشت و در درس و بحث حضرات آیات نجفی و بروجردی شرکت کرد.
وی دروس خارج یا عالی حوزوی را نیز تا حدودی در تبریز و قم تلمذ نمود و برای تکمیل آن راهی حوزه علمیه نجف شد و مدت 10 سال در جلسات فقهی و اصولی مراجعی چون حضرات آیات خویی، سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، حلی و کاشف الغطاء شرکت نمود و در دروس خارج آیت الله میلانی در کربلا نیز شرکت می کرد. وی از همه اساتید مذکور در عراق اجازه اجتهاد کسب نمود و در سال 1382ق، به ایران برگشت.
وی هم زمان با تحصیل، به تدریس نیز می پرداخت و تا کفایه را در تبریز تدریس می نمود و هم زمان با ورود به نجف، پس از مدتی، شروع به تدریس به طور محدود نمود و سپس به تدریس دروس خارج و گاهی نیز مکاسب نمود و همان روال تدریس را نیز در ایران ادامه داد و شاگردان زیادی داشت.
میرزا محسن کوچه باغی، شامگاه 11 مرداد 1390، بر اثر کهولت سن درگذشت. وی در قطعه صدیقین وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شده است.کوچه در دانشنامه ویکی پدیا

کوچه
کوچه راه باریکه ای است که معمولاً میان یا پشت ساختمان ها قرار دارد و تنها یک خودرو می تواند از آن بگذرد.مثالی از کوچهٔ ایرانی سقف دار در نائین   کوچه ای در کاشان، ورودی خانه طباطبایی، به سمت بیرون   کوچه ای در یزد
کوچهٔ بن بست کوچه ای است که پایانش بسته باشد.در شهرها یا شهرک های قدیمی ، کوچه ها اغلب به جامانده از شبکهٔ خیابانی سده های میانه هستند یا دنبالهٔ یک راه یا پیاده روی کهن در یک شهر می باشند.
در محلّه های کهن شهرهای ایران ، کوچه ها اغلب با دیوارهای بلند خشتی یا آجری و دارای سقف در فواصل گوناگون هستند که رهگذران را از گردوخاک و نور شدید آفتاب محافظت می کند.
مثالی از کوچهٔ ایرانی سقف دار در نائین
عکس کوچه
کوچه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کوچه
رادیو کوچه
کوچه برلن
کوچه طلا
کوچه (ایرانشهر)
کوچه (ایرانشهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان دامن قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۳ نفر (۳۰خانوار) بوده است.
کوچه (به لهستانی: Kucze) یک روستا در لهستان است که در گمینا کالینووو واقع شده است.
فهرست شهرهای لهستان
کوچه (کنگاور)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان گودین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۵۶ نفر (۱۷۱خانوار) بوده است.
سیارک ۱۴۱۸۲ (به انگلیسی: 14182 Alley، نامگذاری:1998WG12) چهارده هزار و صد و هشتاد و دومین سیارک کشف شده است که در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۵.۵ است.
مختصات: ۳۸°۰۴′۲۱″شمالی ۴۶°۱۷′۱۷″شرقی / ۳۸٫۰۷۲۵۷۰°شمالی ۴۶٫۲۸۸۱۷۲°شرقی / 38.072570; 46.288172 کوچه ارک یا کوچه خیریه یکی از کوچه های قدیمی تبریز است که در قدیم تنها گذرگاه مردم محلات چرنداب و لیلاوا به محوطه مرکز شهر و بازار بود. این کوچه در گذشته به نام کوچه خیریه شناخته می شد و در حال حاضر این کوچه به نام کوچه ارک نامیده شده است.
در سال ۱۲۹۶، یک گروه هنری در این کوچه تشکیل یافت که چون درآمد بیشتر این نمایش ها، صرف امور خیریه شهر تبریز می شد، بنابراین محل اجرای تئاتر، موسیقی و نمایش را به همراه این کوچه، «خیریه» نامیدند.
کوچهٔ اقاقیا مجموعه ای کمدی ساخته رضا عطاران تولید ۸۳–۱۳۸۲ در شبکه تهران است.
منوچهر نوذری در نقش نصرت خان تهرانی
علی صادقی در نقش شهروز (در ابتدای سریال نام وی رضا بود)
رضا عطاران در نقش فرامرز تهرانی
شهاب عسگری در نفش فریدون تهرانی (فرزند ارشد خانواده)
باقر صحرارودی در نقش میکاییل دربندی (سرایدار)
ساقی زینتی در نقش طلعت (همسر میکاییل)
شقایق دهقان در نقش نیلوفر میرغضب زاده تاجر کلی و جزئی (همسر فرامرز)
اکبر دودکاردر نقش پزشک خانواده
روشنک عجمیان در نقش گلچهره تهرانی
مجید صالحی در نقش گُشتاسب (همسر دوم گلچهره)
کوروش معصومی در نقش شهرام (دوست علی رضا)
محمدرضا حقگو در نقش دکتر افشار (بازیگر مهمان)
کتایون امیرابراهیمی در نقش گلنسا (همسر دوم نصرت خان)
یوسف تیموری در نقش علیرضا تهرانی (پسر فریدون)
رضا شفیعی جم در نقش فرهاد تهرانی
زهره مجابی در نقش مهناز (همسر فرهاد)
ناصر گیتی جاه در نقش آقا نوری (بازیگر مهمان)
فرخ لقا هوشمند (بازیگر مهمان)
افشین سنگ چاپ در نقش ضیا (دوست فرامرز)
سعید نورالهی در نقش دوست قدیمی نصرت خان
سیدجلال طباطبایی در نقش معرکه گیر
خشایار راد در نقش فریبرز حسام (همسر اول گلچهره)
یوسف پشندی (بازیگر مهمان)
علیرضا جعفری در نقش مصیب (پسر همسایه)
یوسف پشندی در نقش آقا غلام، دوست قدیمی نصرت خان
سامان گلریز در نقش خودش (بازیگر مهمان)
حسین شهاب در نقش شهرام چرچیل
عارف لرستانی در نقش جلال، دوست علی رضا (بازیگر مهمان)
فاطمه دانش زاد در نقش مادر نیلوفر، مادر زن فرامرز تهرانی
سریال دربارهٔ مردی پا به سن گذاشته (با بازی مرحوم منوچهر نوذری) است که در خانه قدیمی خود زندگی می کند همسر او گل نساء (کتایون امیرابراهیمی) چند سال قبل فوت کرده است، اما مدتی است که شب ها به خواب او می آید و دربارهٔ مسائل مختلف با او صحبت می کند وگاهی اوقات این نوید رو به نصرت خان می دهد که به زودی باید بار سفر رو ببندد و به اون بپیوندد. این رؤیاها باعث نگران شدن فرزندان او نسبت به سلامت پدر می شود وباعث دورهم جمع شدنشون وامدن به خانه پدر ی می شود. حضور آن ها در کنار هم باعث به وجود آمدن ماجراهای طنزی می شود که کلیت این مجموعه رو تشکیل می دهد
بعضی از ایده های سریال های بعدی مانند درآمدن کفش و ادای رقص درآوردن اولین بار در این سریال به نمایش درآمد. در طول سریال به شغل نصرت خان تهرانی اشاره ای نمی شود؛ ولی فرهاد در زندگی قبلی اش در آلمان در کارخانه شیشه دو جداره مشغول بوده و فرامرز بعد از دوره زندان که به طعنه قبرس ذکر می شود به همراه فریدون بنگاه ماشین دارند. فرامرز در طول سریال با نیلوفر همسایه شان ازدواج می کند و فرهاد همسرش مهناز هنوز در آلمان شهر بوخوم است. از دیگر بخش ها جالب سریال به خواندن ترانه ای قدیمی از نامیک خواننده و شاعر آذربایجانی توسط گشتاسب می توان اشاره کرد. ایده قبلی رضا عطاران برای این سریال نمایان کردن یک خانواده اصفهانی به سرپرستی رضا ارحام صدر بود که به دلیل بیماری نقش نصرت خان را نپذیرفت و با جایگزین شدن منوچهر نوذری نام فامیلی این خانواده از اصفهانی به تهرانی تغییر یافت!
مختصات: ۳۸°۰۴′ شمالی ۴۶°۱۶′ شرقی / ۳۸٫۰۶۷°شمالی ۴۶٫۲۶۷°شرقی / 38.067; 46.267 کوچه باغ، نام یکی از محلات قدیمی شهر تبریز است. این محله از سمت شمال به قره آغاج، از سمت جنوب به کوی فیروز، از سمت شرق به گجیل و از سمت غرب به آخونی محدود شده است.
مسجد قدیمی «میرمحمدعلی»
مسجد قدیمی«الله وردی خان» (معروف به مسجد خان)
میدان اصلی محله، مقابل مسجد قدیمی «میرمحمدعلی» است. بنابه تصریح درویش کربلایی حسین در ذکر مرقد و مزار مغربی تبریزی، محلهٔ کوچه باغ در سابق ظاهراً جزء محلهٔ نوبر به شمار می فته است. البته احتمال دارد که این کوچه باغ، ارتباطی به کوچه باغ امروزی که خود، محله ای جداگانه است، با شرحی که در بالا داده شد، نداشته و کوچه ای از کوچه های محلهٔ نوبر بوده است. یکی از معروفترین آثار محله قدیمی کوچه باغ وجود چشمه های پر آب قبل از انقلاب 57 بوده است .وجود چشمه پر آب در قسمت غربی محله باعث شده است تا مردم از دیر باز نام محله گول باشی را به این قسمت از محله کوچه باغ لقب دهند.از خاندان قدیمی این محله میشه به خانواده هایی هم چون صادق زاده ،صابری اصل،رستمی سخا،هاتفی و باقری بهنام اشاره کرد
مسجد حاج آقا بالا مسجد میر محمد علی مسجد حاج قیمعلی مسجد الله وردی خان مسجد حاج اسد مسجد ولیعصر مسجد امام حسین
میدان اصلی محله میدان یوسف شهاب است که به نام شاعر معروف "یوسف شهاب" که زمانی در این محله زندگی میکرده نام گذاری شده است.یوسف شاعر اهل بیت بوده که بیشتر شعرهایش در وصف مصیبتهای اهل بیت بوده است.
کوچه بـِرلَن نام کوچه ای قدیمی در تهران است. این کوچه در مرکز شهر تهران در جنوب خیابان جمهوری اسلامی، در میان خیابان های لاله زار جنوبی و فردوسی واقع شده و دارای مغازه های مختلف برای پارچه و پوشاک و لباس شب مجلسی بویژه لباس زیر و کالاهای دیگر است. دست فروشان زیادی در این کوچه به فروش اجناس خود می پردازند. از قدیم جمعه بازار تهران در یک پارکینگ طبقاتی مجاور این کوچه دایر است.
دروازه جنوبی سفارت آلمان به این کوچه باز می شود و نام آن از نام پایتخت کشور آلمان، برلن (Berlin با تلفظ فرانسوي) گرفته شده است. از اماکن نزدیک به آن می توان به تئاتر پارس، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، موزه سینما، بیمارستان بانک ملی، شهرداری منطقه ۱۲، سفارت ترکیه و سفارت آلمان نام برد.
اعتماد فرد، مهدی: راه خودرو، نقشه ویژه ترافیکی تهران (مخصوص خودرو)، تهران ۱۳۸۳.
کوچه بن بست ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کوچه بن بست (فیلم)
کوچه بن بست (فیلم ۲۰۱۰)
مختصات: ۳۳°۳۵′۴۸″شمالی ۵۶°۵۶′۰۹″شرقی / ۳۳٫۵۹۶۵۷۰۳°شمالی ۵۶٫۹۳۵۸۱۶۳°شرقی / 33.5965703; 56.9358163
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آب انبار پهن کوچه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طبس، بخش مرکز ی، شهر طبس واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۷۵۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مختصات: ۴۱°۵′ شمالی ۳۱°۷′ شرقی / ۴۱.۰۸۳° شمالی ۳۱.۱۱۷° شرقی / 41.083; 31.117 آقچه کوچه (به ترکی استانبولی: Akçakoca) شهری است در کشور ترکیه که در استان دوزچه واقع شده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۲٬۵۲۲ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۲٬۶۲۸ نفر می باشد.
پل کوچه
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان کنگاور، دهستان گودین، روستای کوچه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۶۰۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بزودی توسط گروه معماری دانشگاه آزاد کنگاور ویرایش و تکمیل خواهد شد. اسکندری
تروشکی کوچه (به لاتین: Truszki-Kucze) یک منطقهٔ مسکونی در لهستان است که در Gmina Kolno, Podlaskie Voivodeship واقع شده است.
فهرست شهرهای لهستان
تروشکی کوچه ۴۶ نفر جمعیت دارد.
رادیو کوچه مجموعه ای چند رسانه ای است که در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز به کار کرده است. این رسانه با اولین پیام در سرمقاله ای با عنوان «کوچه برای همه» همه روزنامه نگاران را دعوت به همراهی کرده است.نبو
کوچه در حوزه های فرهنگ، اجتماع، هنر، اقتصاد و خبر فعال است و به طور روزانه به این حوزه ها می پردازد. رادیو کوچه هم چنین دارای پخش موسیقی نیز هست که این رسانه را به یک رسانه ۲۴ ساعته تبدیل می کند. رادیو دارای بخش انگلیسی نیز است.
رادیو کوچه توسط اردوان روزبه روزنامه نگار ایرانی بنیاد گذاشته شده است. وی که پیشتر سابقه روزنامه نگاری در ایران و هم چنین حضور در رادیو زمانه را از بدو تأسیس تا سال ۲۰۰۹ داشته است. رادیو کوچه اینک تحت نظارت «بنیاد فرهنگی و غیرانتفاعی کوچه» در ایالات مریلند آمریکا اداره می شود. بهروز بهبودی در گفتگو با اورشلیم پست اعلام کرده است که بنیان گذار این رسانه بوده است. «دلیلی برای خوشبینی»
در بخشی از بیانیه معرفی این رسانه آورده شده است: «رسانه ای آزاد در حوزه های اندیشه، فرهنگ، اجتماع، هنر، دانش و خبر. شاید این متناسب ترین جمله ای است که می توان در مورد چند رسانه ای به نام «کوچه» گفت.»
مختصات: ۳۸°۰۴′ شمالی ۴۶°۱۷′ شرقی / ۳۸٫۰۶۷°شمالی ۴۶٫۲۸۳°شرقی / 38.067; 46.283 راسته کوچه یکی از محله های مرکزی شهر تبریز می باشد. این کوی نزدیک بازار و مساجد مهم شهر است. مسجد جامع تبریز، مسجد قزللی، مسجد انگجی و… از مساجدی هستند که در این محله واقع شده اند و نقش بسیار مهمی در حوادث و رویدادهای تاریخی تبریز داشته اند. خانهٔ مسکونی حاج مهدی کوزه کنانی -محل تجمع مشروطه خواهان که هم اکنون به موزه مشروطه تبدیل شده است- در این محله قرار دارد.
تاریخ هجده سالهٔ آذربایجان.
http://st-golbangenamaz.ir/index.aspx?siteid=85&siteid=85&pageid=780
-مقبره امامزاده جمال تبریز زیارتگاهی است که در مسجد حاجت، در راسته کوچه واقع شده است. این زیارتگاه مرقد امامزاده موسی معروف به سیدجمال از اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام است. آرامگاه در زیر گنبد نسبتاً بزرگی واقع شده و پاتاق مقرنسی دارد که روی آن صندوق چوبی زیبایی نهاده اند. دو کتیبه مرمرین سنگ قبر نیز در این بقعه به چشم می خورد که یکی متعلق به قبر آخوند ملااحمد مدرس و دیگری مربوط به قبر شیخ عبدالغفار است.
سیاه کوچه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان کیسم قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۱۲ نفر (۲۱۸خانوار) بوده است.
شغال کوچه (به لاتین: Şağlakücə) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان لنکران واقع شده است. شغال کوچه ۳٬۸۷۳ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
قدیم کوچه (به لاتین: Qadimkücə) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان لریک واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
گربه کوچه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان رودپیش قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۵ نفر (۲۵خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های کوچه

کوچه راه باریکه ای است که معمولاً میان یا پشت ساختمان ها قرار دارد و تنها یک خودرو می تواند از آن بگذرد. کوچهٔ بن بست کوچه ای است که پایانش بسته باشد. در شهرها یا شهرک های قدیمی، کوچه ها اغلب به جامانده از شبکهٔ خیابانی سده های میانه هستند و یا دنبالهٔ یک راه یا پیاده روی کهن در یک شهر می باشند.
• «زاهد از کوچه ی رندان به سلامت بگذر/تا خرابت نکند صحبت بدنامی.» -> حافظ

ارتباط محتوایی با کوچه

کوچه در جدول کلمات

کوچه
کوی
کوچه ای که راه به جایی نداشته باشد
بن بست
کوچه ته بسته
بن بست
بخشی در خانه های قدیمی که بین کوچه و در ورودی می ساختند
هشتی
مولف کتاب کوچه درباره فرهنگ مردم کشورمان
احمد شاملو

معنی کوچه به انگلیسی

alley (اسم)
کوچه ، خیابان کوچک
street (اسم)
کوچه ، خیابان ، جاده
lane (اسم)
کوچه ، نای ، راه باریک ، گلو ، خط سیر هوایی ، راه دریایی

معنی کلمه کوچه به عربی

کوچه
شارع , طريق , ممر
طريق

کوچه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حسین فلاح ٠٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٩
کوچه از بن مضارع کوچیدن ساخته شده و به معنی جای گذر، گذرگاه و کوچیدنگاه می باشد.
در گویش یزدی به دهان، کٌچه نیز گفته می شود راه عبور غذا.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر کوچه شاملو   • شعر کوچه باغ   • شعر كوچه سهراب سپهري   • دانلود شعر کوچه فریدون مشیری   • جواب شعر کوچه   • کوچه فریدون مشیری با صدای ارش   • معنی کوچه   • شعر کوچه بن بست   • مفهوم کوچه   • تعریف کوچه   • معرفی کوچه   • کوچه چیست   • کوچه یعنی چی   • کوچه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوچه
کلمه : کوچه
اشتباه تایپی : ;,]i
آوا : kuCe
نقش : اسم
عکس کوچه : در گوگل


آیا معنی کوچه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )