انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 924 100 1

معنی گلستان در لغت نامه دهخدا

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه واقع در 15هزارگزی شمال باختری رشخوار و 6هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ عمومی تربت به رشخوار. آب آن ازقنات و محصول آن غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت وگله داری و صنایع دستی آنان قالیچه و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ازغند بخش فیض آباد محولات شهرستان تربت حیدریه ، واقع در 16هزارگزی شمال فیض آباد و 6هزارگزی شمال راه شوسه ٔ عمومی مشهد به کاشمر. هوای آن معتدل و دارای 145 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان کرباس بافی است. راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان مرکزی بخش طرقبه ٔ شهرستان مشهد واقع در 4000گزی خاور طرقبه ، سر راه مشهد به طرقبه. هوای آن معتدل و دارای 808 تن سکنه است. آب آن از رودخانه و قنات و محصول آن غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت و راه آن اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد واقع در 32هزارگزی خاور تربت جام. هوای آن گرم و دارای 32 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 18هزارگزی جنوب باختری فریمان و 3هزارگزی خاور راه مالرو عمومی فریمان به تربت جام. هوای آن معتدل و دارای 199 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن ، میوه و چغندر است.شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان نائین واقع در 25هزارگزی شمال باختری نائین و 4هزارگزی شمال راه شوسه ٔ اردستان نائین. هوای آن معتدل و دارای 213 تن سکنه است. آب آنجا از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

گلستان. [ گ ُ ل َ / گ ُ س ِ / گ ُ ل ِ ] (اِ مرکب ) (از: گل + ستان ، پسوند مکان ). گلستو. آنجا که گل بسیار باشد.(حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). محل روییدن گل. جایی که گل روید. محل دمیدن گل و سبزه. گلزار :
تهمتن ببردش به زابلستان
نشستنگهی ساخت در گلستان.
فردوسی.
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین
نه گلستان بشناسند ز آبستنگاه.
قریع الدهر.
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی.
فرخی.
زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی
تا کم شده ست آفت سرما ز گلستان.
منوچهری.
گیاهی چند خود روید به بستان
دهندش آب در سایه ی گلستان.
(ویس و رامین ).
شاه چو دل برکند ز بزم گلستان
آسان آرد به چنگ مملکت آسان.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض ص 635).
یکی فرخنده گل بودی که اکنون
همی فردوس شاید گلستانت.
ناصرخسرو.
آب را چون مدد بود هم از آب
گلستان گردد آنچه بود خراب.
سنایی.
ناهید سزد هزاردستان
کایوان تو گلستان ببینم.
خاقانی.
قصرش گلستان ارم صدرش دبستان کرم
در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته.
خاقانی.
ز نرگس وز بنفشه صحن خرگاه
گلستانی نهاده در نظرگاه.
نظامی.
خال مشکین بر گلستان میزنی
دل همی سوزی و بر جان میزنی.
عطار.
این عجب بلبل که بگشاید دهان
تا خورد او خار را با گلستان.
مولوی.
گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است.
سعدی (بدایع).
در گلستان ارم دوش چو از لطف صبا
زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت.
حافظ.
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار
هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش.
حافظ.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کاخ...) رجوع به کاخ گلستان شود.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) کنیزک سلطان یمین الدوله محمود غزنوی است ، سلطان یمین الدوله را به مشاهده ٔ او استیناسی تمام و به مغازله ٔ او رغبتی بر کمال بود چون به باد خزان وفات ورقات آن گلستان بر خاک ریخت و از آن [ در حضرت ] شاه نقل کردند او جزع بسیار کرد و این سه بیت در مرثیه پرداخت :
تا تو ای ماه زیر خاک شدی
خاک را بر سپهر فضل آمد
دل جزع کرد، گفتم ای دل صبر
این قضا از خدای عدل آمد
آدم از خاک بود و خاکی شد
هرکه زو زاد باز اصل آمد.
(از لباب الالباب ص 24 چ سعید نفیسی ).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه...) کوهی است به موغانات نوسنگ در فرسنگ ، در او گلهای خودرو و خوشبوست.گویند که در زمان سابق آنرا ملاحده به فردوس کرده اندو نزهتگاه ایشان است. (نزهة القلوب چ لیدن ص 199).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه...) حمداﷲ مستوفی نویسد: کوهی است به طوس... رجوع به نزهة القلوب چ لیدن ص 199.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) چشمه ٔ... از مزارع خنامان کرمان است. (مرآةالبلدان ص 224).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش شهریار شهرستان تهران. دارای 30 تن سکنه و مزرعه ٔ شریف آباد جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان طفرود بخش دستجرد شهرستان قم. دارای 15 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کتول بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 8500گزی باختر علی آباد، کنار راه مالرو. هوای آن معتدل و دارای 320 تن سکنه است. آب آن از رودخانه ٔ گفش گیری و محصول آن غلات ، هندوانه ، توتون و سیگار است. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان نجاری و آهنگری است. راه مالرو دارد و اتومبیل نیز میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نردین بخش میامی شهرستان شاهرود واقع در 16000گزی باختر نردین و 18000گزی خاور راه شوسه ٔ شاهرود به گرگان. هوای آن سرد و دارای 120 تن سکنه است. آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و نمدمالی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ایردی موسی بخش مرکزی اردبیل شهرستان اردبیل ، واقع در 2500گزی جنوب اردبیل و 3هزارگزی راه شوسه ٔ تبریز به اردبیل. هوای آن معتدل و دارای 614 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان هروآباد، واقع در 17هزارگزی خاور مرکز بخش کیوی و 12هزارگزی راه شوسه ٔ هروآباد به میانه. هوای آن سرد و دارای 798 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو و دارای مراتع و مزارع در کوههای طالش است. محل سکنای ایل شاطرانلو میباشد. در دو محل بفاصله ٔ هزار گز به نام گلستان بالا (علیا) و گلستان پائین (سفلی ) معروف است و سکنه ٔ گلستان پائین 291 تن است. دارای دبستان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع در 34هزارگزی شمال باختری نورآباد و 11هزارگزی باختر راه شوسه ٔ خرم آباد به کرمانشاه. محلی تپه ماهور و هوای آن سرد میباشد. سکنه ٔ آن 150 تن و آب آن از چشمه ها و محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. ساکنان از طایفه ٔ غیب غلام بوده و قسمتی از آنان چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 30000گزی شمال خاوری زرند و 3000گزی شمال فرعی زرند به چترود. دارای 20 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودان بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 50000گزی شمال میناب ، سر راه فرعی کهنوج به میناب. دارای 30 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دهسرد بخش بافت شهرستان سیرجان واقعدر 84000گزی جنوب بافت ، سر راه فرعی بافت به دولت آباد. هوای آن سرد و دارای 89 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت وراه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم واقع در 76000گزی جنوب خاوری راین ، کنار راه شوسه ٔ جیرفت به بم. هوای آن سرد و دارای 150 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، لبنیات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به ده مجنون شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تحت جلگه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور واقع در 11هزارگزی شمال خاوری فدیشه. هوای آن معتدل و دارای 349 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن بنشن است. شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است. راه مالرو و دفتر ازدواج و طلاق نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی گلستان به فارسی

گلستان
مقر پادشاهان قاجار در تهران واقع بین خیابانهای ناصر خسرو و بوذر جمهری ... که اکنون مراسم سلام رسمی در جشنها در آنجا انجام میگیرد .
جائی که درخت وبوته گل بسیارباشد، گلزار، گلشن، گلستوهم گفته شده
( اسم ) ۱ - جایی که در آن گل بسیار باشد گلزار : شاه چو دل بر کند ز بزم گلستان آسان آرد بچنگ مملکت آسان . ۲ - جایی که در آن گل سرخ بسیار روییده . ۳ - یکی از ادوار ملایم موسیقی قدیم .
دهی است از بخش حومه شهرستان نائین .
[ گویش مازنی ] /goelestaan/ استان گلستان از استان های شمالی کشور که در نیمه ی دوم دهه ی ۳۷۰(هـق) براساس تقسیمات جدید کشوری و با جدا شدن مناطق شرقی مازندران به استانی نوظهرو بدل شداین استان دارای بافت جمعیتی متعدد استعمده سکنه ی آن مازندرانی و ترکمن می باشند و مرکز آن گرگان است - روستایی در دوازده کیلومتری باختری شهرستان علی آبادکتول
گل و سبزه . آنچه در گلستان رسته است
دهی است از دهستان دو هزار شهرستان شهسوار
[ گویش مازنی ] /golastaan mehalle/ از توابع دو هزار تنکابن
دهی است از بخش حومه شهرستان نائین واقع در ۱۸ هزار گزی باختر نائین و ۸ هزار گزی شمال اردستان بنائین . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است .
ده کوچکی است از بخش ایوانکی شهرستان دماوند .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( از مزارع خنامان کرمان است ))
کاخ سلطنتی گلستان ( تهران ) حاوی بهترین و نفیس ترین آثار دوره قاجاریه است .این کاخ در زمان آغا محمد خان قاجار در تهران بنا شد و فتحعلیشاه نیمی از بناهای آنرا تکمیل کرد و کاخ گلستان فعلی هم اکنون موزه اشیائ سلطنتی است و هفت اطاق بیشتر ندارد که در زمان ناصرالدین شاه بنا شد .

معنی گلستان در فرهنگ معین

گلستان
(گُ لِ) (اِ.) باغ گل ، باغی که در آن گل - های گوناگون پرورش می دهند، گلشن .

معنی گلستان در فرهنگ فارسی عمید

گلستان
جایی که درخت و بوتۀ گل بسیار باشد، گلزار، گلشن. &delta، در شعر گاهی به جهت ضرورت گُلسِتان می گویند: گل دگر ره به گلسِتان آمد / وارۀ باغ و بوستان آمد (رودکی۱: ۱۹).

گلستان در دانشنامه ویکی پدیا

گلستان
گلستان می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
گلستان سعدی، نام کتابی به زبان فارسی از سعدی شیرازی
عهدنامه گلستان، پیمان نامه ای میان سلسله قاجار و امپراتوری روسیه
ابراهیم گلستان، یک نویسنده ایرانی
کاوه گلستان، یک خبرنگار عکاس ایرانی
مختصات: ۲۸°۳۴′۳۰″ شمالی ۵۶°۳۲′۱۶″ شرقی / ۲۸.۵۷۵۰۰° شمالی ۵۶.۵۳۷۷۸° شرقی / 28.57500; 56.53778
گلستان (ارزوئیه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه در استان کرمان ایران است.
گلستان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان انار در استان کرمان ایران است.
گلستان (اندیکا)، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
گلستان (بندرعباس)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است.
گلِستان مرکز بخش گلستان شهرستان بهارستان استان تهران است. شهر گلستان در فاصلهٔ ۲۴ کیلومتری از شهر تهران قرار دارد. راههای دسترسی عمده به این شهر از طریق جاده قدیم ساوه (بزرگراه آیت اله سعیدی) اتوبان تهران ساوه با استفاده از خروجی صباشهر و جاده آدران به شهریار و همچنین اتوبان قم از طریق خروجی واوان میباشد.
گلستان جماعت و شهرکی در کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ رودکی ناحیه های تابع جمهوری قرار دارد. جمعیت این جماعت ۲۵۹۰۵ است.
گلستان نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
این روزنامه از سال ۱۳۳۷ هـ.ق به وسیله محمدتقی گلستان در شیراز به چاپ رسیده است.
گلستان جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ جلال الدین رومی ولایت ختلان قرار دارد.
گلستان (سبزوار)، روستایی از توابع بخش ششتمد شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی ایران است.
گلستان جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ سربند ولایت ختلان قرار دارد. جمعیت این جماعت ۱۳۷۵۷ است.
گلستان (سلسله)، روستایی از توابع بخش فیروزآباد شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
گلستان (شاهرود)، روستایی از توابع بخش میامی شهرستان شاهرود در استان سمنان ایران است.
مختصات: ۳۶°۵۴′۴۱″ شمالی ۵۴°۴۴′۳۰″ شرقی / ۳۶.۹۱۱۳۹° شمالی ۵۴.۷۴۱۶۷° شرقی / 36.91139; 54.74167
گلستان، روستایی است از توابع بخش کمالان شهرستان علی آباد در استان گلستان ایران.
این روستای در شمال فاضل آباد قرار دارد.اهالی این روستا از اقوام گوناگونی هستند، سیستانی، ترک، بلوچ، ارمنی، شاهرودی از مهمترین قوم های این روستا می باشند.
گلستان (فریمان)، روستایی از توابع بخش قلندرآباد شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی ایران است.
گلستان (فیروزه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی ایران است.
گلستان (به هندی: स्वर्ग) فیلمی هندی و محصول سال ۱۹۹۰ میلادی است. در این فیلم بازیگران بزرگی همچون راجش خانا ، گوویندا ، جوهی چاولا و مدوری دیکشیت درخشیدند.
مختصات: ۳۴°۳۹′۰۸″ شمالی ۵۰°۲۸′۴۵″ شرقی / ۳۴.۶۵۲۲۹° شمالی ۵۰.۴۷۹۱° شرقی / 34.65229; 50.4791
گلستان، روستایی است از توابع بخش جعفرآباد شهرستان قم در استان قم ایران.
گلستان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در استان گیلان ایران است.
گلستان یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۵ به کارگردانی محمدتقی رنجبر، می باشد که از شبکه یک پخش شد.
گلستان (مسجدسلیمان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
ابراهیم در گلستان فیلمی عروسکی به کارگردانی ایرج امامی بود. این فیلم ساخته ۱۳۶۱ خورشیدی بود و در اولین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. مرضیه محبوب، ناصر امامی و شهلا هوشیار در این فیلم بازی کردند. این فیلم بخشی از زندگی ابراهیم و مبارزه وی بر ضد بت پرستی را به صحنه کشیده بود.
سید ابراهیم گلستان (تقوی شیرازی) (متولد ۲۶ مهر ۱۳۰۱ در شیراز)، کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار، و عکاس ایرانی است. او تحصیل در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران را نیمه کاره رها کرد. گلستان اولین کارگردان ایرانی ست که برندهٔ یک جایزهٔ بین المللی برای فیلمی مستند شده است. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۴۰ برای فیلم یک آتش موفق به دریافت مدال برنز از جشنواره ونیز شد.
آثار مکتوب وی از سبکی خاص برخوردار است و بسیاری سبک نویسندگی وی را تأثیر پذیرفته از داستان های کوتاه ارنست همینگوی می دانند گرچه او تاثیرپذیری از هیچ نویسنده ای را نمی پذیرد. همچنین وی از زمرهٔ نخستین نویسندگان معاصر ایرانی معرفی می شود که برای زبان داستانی و استفاده از نثر آهنگین در قالب های داستانی نوین، اهمیت قائل شد و به آن پرداخت. از این جهت نقش او در سیر پیشرفت داستان معاصر فارسی قابل توجه است.
از دیگر ویژگی های داستان نویسی گلستان، خلق مجموعه داستان های به هم مرتبط است. در حالی که چنین سبکی در غرب سابقه طولانی تری دارد، این نوع داستان نویسی در ایران با گلستان آغاز می شود اما نکته مهم در این نوع آثار گلستان، خلق نوعی جدید از داستان نویسی است که در ادبیات کلاسیک ایران، مانند منطق الطیر، ریشه دارد. این نوع داستان ها نه براساس درون مایه یا شخصیت های داستانی، بلکه براساس ساختارهای مشابه به یکدیگر مرتبط می شوند.
آوایی در گلستان یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۸۱–۱۳۷۹ به کارگردانی رامین لباسچی، نویسندگی و تهیه کنندگی می باشد که از شبکه یک پخش شد.
مختصات: ۳۶°۵۰′۲۱″ شمالی ۵۴°۲۶′۴۰″ شرقی / ۳۶.۸۳۹۳° شمالی ۵۴.۴۴۴۴° شرقی / 36.8393; 54.4444
استان گُلِستان از استان های شمالی ایران است. مرکز این استان گرگان است
مس گلستان یک اندیس فلزی است که در استان قم قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
ایوشان گلستان، روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
باشگاه فوتبال اتکا گلستان یک باشگاه فوتبال ایرانی در شهر گرگان می باشد.
این باشگاه در سال ۱۳۸۷ با انتقال امتیاز باشگاه صنایع اتکا به شهر گرگان تأسیس شده است.
مختصات: ۳۸°۰۴′۳۶.۶۶″ شمالی ۴۶°۱۶′۴۹.۹۱″ شرقی / ۳۸.۰۷۶۸۵۰۰° شمالی ۴۶.۲۸۰۵۳۰۶° شرقی / 38.0768500; 46.2805306
باغ گلستان (به ترکی آذربایجانی: گولوستان باغی) یا باغ فجر، یکی از بوستان های قدیمی و مشهور شهر تبریز است. مساحت این بوستان ۵۲٬۰۰۰ متر مربع می باشد. باغ گلستان در سال ۱۳۰۸ خورشیدی افتتاح شده است و قدیمی ترین بوستان داخلی تبریز محسوب می گردد.
بخش گلستان یکی از بخش های شهرستان بهارستان در استان تهران است.
مختصات: ۳۶°۱۹′۳۵.۵″ شمالی ۵۹°۲۵′۴۰″ شرقی / ۳۶.۳۲۶۵۲۸° شمالی ۵۹.۴۲۷۷۸° شرقی / 36.326528; 59.42778
بند گلستان یکی از بندهای تاریخی استان خراسان است که در ۸ کیلومتری غرب مشهد بر روی رودخانه گلستان احداث شده است. این بند هم اکنون از محل های دیدنی و توریستی شهر مشهد به شمار می رود. از نظر موقعیت جغرافیایی این بند در عرض شمالی ۳۶ درجه و طول شرقی ۵۹ درجه، در ارتفاع ۱۱۹۰ متری از سطح دریا واقع شده است. با وجود اینکه حدود ۵۰۰ سال از عمر این بنا می گذرد هنوز سالم و پابرجاست.
مختصات: ۳۷°۳۲′۵۱″ شمالی ۵۶°۲۲′۵۷″ شرقی / ۳۷.۵۴۷۵۲۷° شمالی ۵۶.۳۸۲۴۲۳° شرقی / 37.547527; 56.382423
پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان، منطقهٔ حفاظت شده ای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در کشور ایران و پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش است که ۱۳۵۰ گونهٔ گیاهی و ۳۰۲ گونهٔ جانوری، از جمله نیمی از گونه های پستانداران ایران را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع مساحت خود جای داده است و به همین دلیل از سوی یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
جنگل گلستان بدون تردید ارزشمندترین منطقه ایران چه از لحاظ کمیت و چه از نظر تنوع حیات جانوری و گیاهی است. تنوع زیستی پارک ملی گلستان حتی فراتر از برخی کشورهای اروپایی است که صدها برابر این پارک وسعت دارند. نام استان گلستان هم از روی این منطقه انتخاب شده است.
پارک ملی گلستان از بهترین زیستگاه های پستانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، وشق، مرال، شوکا، گوسفند وحشی و بز وحشی، آهوی ایرانی و گراز است و به ویژه به خاطر جمعیت فراوان قوچ و میش اوریال معروف است. جمعیت قوچ ومیش های این پارک ملی در دهه ۱۳۵۰ حدود ۱۵۰ هزار رأس برآورد شده بود که معادل نزدیک به سه چهارم کل جمعیت گوسفندان اوریال دنیا می شد.
پردیس سینمایی گلستان یک سینما در شهر شیراز، ایران است.
این سینما که در سال ۱۳۹۵ تأسیس شده هم اکنون متعلق به بخش خصوصی می باشد و دارای سه سالن نمایش می باشد.
کدهای استان گلستان ۵۹ و ۶۹ می باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف (ب) بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده است.
در خودروهای عمومی کد ۵٩ در حال واگذاری است.
تحصیل گلستان (به انگلیسی: Gulistan Tehsil) یک تحصیل در پاکستان است که در ایالت بلوچستان واقع شده است.
جام زرین گلستان (نام علمی: 'Sternbergia fischeriana') یکی از گونه های سردهٔ جام زرین است. این گونه مشابه جام زرین پائیزه است. فصل گلدهی آن در اواخر زمستان در بهمن و اوایل اسفند است. از گیلان تا گرگان پراکنده بوده و در پارک ملی گلستان نیز شکل مخصوصی از آن که دارای گل های زوج است یافت گردیده که به نام «گلستان» پرورش داده شده است.
مختصات: ۳۳°۲۸′۵۳.۴″ شمالی ۴۸°۲۱′۱۴.۵۴″ شرقی / ۳۳.۴۸۱۵۰۰° شمالی ۴۸.۳۵۴۰۳۸۹° شرقی / 33.481500; 48.3540389 چشمه گُلِستان یک چشمه دائمی آب در مرکز شهر خرم آباد است. این چشمه در کنار تپه قلعه فلک الافلاک قرار گرفته و یکی از منابع مهم تامین آب بخشی از شهر خرم آباد است. همچنین در فصل های پاییز و زمستان به علت خشک شدن چشمه فصلی دریاچه کیو بخشی از آب این چشمه توسط خطوط لوله به دریاچه کیو منتقل می شود.
حصار گلستان یکی از روستاهای خوش آب و هوا در جنوب غرب مشهد و در بخش طرقبه واقع شده است. وجه تسمیه حصار هم بواسطه قرارگرفتن در دل کوهها می باشد که از اطراف توسط آنها احاطه شده است. جمعیت این روستا در حدود۳۰۰۰ نفر و جمعیت غالب آن را جوانان تشکیل میدهند.
زبان مردم فارسی و لهچه آنها به نیشابوری شبیه تر است.
از غذاهای سنتی این روستا میتوان به انواع اشکنه مخصوصاً اشکنه ماست،بلغورو... اشاره کرد.
استان گلستان، ۶ حوزه برای انتخابات مجلس دارد که در مجموع ۷ نماینده را دربر می گیرد؛ و عبارتند از:
حوض خلوت کریمخانی، اثری برجسته از محمد غفاری مشهور به کمال الملک، نقاش نامدار ایرانی است. تابلوی حوضخانه عمارت گلستان در سال ۱۳۰۷ قمری (تقریباً برابر با ۱۸۸۹ میلادی و ۱۲۶۸ خورشیدی)، با رنگ روغن بر روی بوم و در ابعاد ۶۵ در ۵۲٫۵ سانتی متر توسط کمال الملک خلق شد. در این تابلو منظرهٔ حوض و فواره قصر گلستان به نمایش درآمده است.
این اثر با رقم «محمد نقاش باشی و پیشخدمت حضور همایون ۱۳۰۷ ه.ق.» در کتابخانه کاخ موزه گلستان آمده است. هم اکنون این اثر تحت مالکیت موزهٔ کاخ گلستان در تهران قرار دارد.
حمام گلستان مربوط به اواخر دوره زند است و در تفرش، محله خلچان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۰۵۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با گلستان

گلستان در جدول کلمات

گلستان
گلزار
سدی در استان گلستان بر روی رود گرگان
وشمگیر
شهری در 24 کیلومتری تهران و در بخش گلستان و از توابع رباط کریم
صالح آباد
نثر گلستان سعدی
مسجع
از شاخص ترین بناهای کاخ گلستان استان تهران
شمس العماره

معنی گلستان به انگلیسی

rosary (اسم)
تسبیح ، گلستان ، ذکر با تسبیح
rosery (اسم)
گلستان ، باغچه گل سرخ

معنی کلمه گلستان به عربی

گلستان
مسبحة

گلستان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی گلستان

مهرانه ٢٠:٠٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣
باغ گل
|

سمیه صداقت ٠٧:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
بندر ترکمن
|

محمدرحیم ریگی ١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠
گلباغ
|

پیشنهاد شما درباره معنی گلستاننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فرهاد سليمان‌نژاد > unfalsifable
زهرايعقوبيان > Stay away
رویا لطفی > Exposure therapy
ب. الف. بزرگمهر > ابلاغ
Reza > طهارت گرفتن
مهدی > take down
مظاهر هستم از لرستان > قزات
مهسا > مهسا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سیستم جامع گلستان دانشگاه تهران   • سیستم جامع گلستان تربیت مدرس   • سیستم جامع گلستان شهید بهشتی   • سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان   • سیستم جامع گلستان بیرجند   • استان گلستان   • سیستم جامع گلستان باهنر کرمان   • سامانه گلستان فرهنگیان   • معنی گلستان   • مفهوم گلستان   • تعریف گلستان   • معرفی گلستان   • گلستان چیست   • گلستان یعنی چی   • گلستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گلستان
کلمه : گلستان
اشتباه تایپی : 'gsjhk
آوا : golestAn
نقش : اسم
عکس گلستان : در گوگل


آیا معنی گلستان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )