انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1014 100 1

گلستان

/golestAn/

مترادف گلستان: باغ، باغستان، بوستان، گلزار، گلشن، لاله زار

معنی گلستان در لغت نامه دهخدا

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه واقع در 15هزارگزی شمال باختری رشخوار و 6هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ عمومی تربت به رشخوار. آب آن ازقنات و محصول آن غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت وگله داری و صنایع دستی آنان قالیچه و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ازغند بخش فیض آباد محولات شهرستان تربت حیدریه ، واقع در 16هزارگزی شمال فیض آباد و 6هزارگزی شمال راه شوسه ٔ عمومی مشهد به کاشمر. هوای آن معتدل و دارای 145 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان کرباس بافی است. راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان مرکزی بخش طرقبه ٔ شهرستان مشهد واقع در 4000گزی خاور طرقبه ، سر راه مشهد به طرقبه. هوای آن معتدل و دارای 808 تن سکنه است. آب آن از رودخانه و قنات و محصول آن غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت و راه آن اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد واقع در 32هزارگزی خاور تربت جام. هوای آن گرم و دارای 32 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 18هزارگزی جنوب باختری فریمان و 3هزارگزی خاور راه مالرو عمومی فریمان به تربت جام. هوای آن معتدل و دارای 199 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن ، میوه و چغندر است.شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان نائین واقع در 25هزارگزی شمال باختری نائین و 4هزارگزی شمال راه شوسه ٔ اردستان نائین. هوای آن معتدل و دارای 213 تن سکنه است. آب آنجا از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

گلستان. [ گ ُ ل َ / گ ُ س ِ / گ ُ ل ِ ] (اِ مرکب ) (از: گل + ستان ، پسوند مکان ). گلستو. آنجا که گل بسیار باشد.(حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). محل روییدن گل. جایی که گل روید. محل دمیدن گل و سبزه. گلزار :
تهمتن ببردش به زابلستان
نشستنگهی ساخت در گلستان.
فردوسی.
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین
نه گلستان بشناسند ز آبستنگاه.
قریع الدهر.
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی.
فرخی.
زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی
تا کم شده ست آفت سرما ز گلستان.
منوچهری.
گیاهی چند خود روید به بستان
دهندش آب در سایه ی گلستان.
(ویس و رامین ).
شاه چو دل برکند ز بزم گلستان
آسان آرد به چنگ مملکت آسان.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض ص 635).
یکی فرخنده گل بودی که اکنون
همی فردوس شاید گلستانت.
ناصرخسرو.
آب را چون مدد بود هم از آب
گلستان گردد آنچه بود خراب.
سنایی.
ناهید سزد هزاردستان
کایوان تو گلستان ببینم.
خاقانی.
قصرش گلستان ارم صدرش دبستان کرم
در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته.
خاقانی.
ز نرگس وز بنفشه صحن خرگاه
گلستانی نهاده در نظرگاه.
نظامی.
خال مشکین بر گلستان میزنی
دل همی سوزی و بر جان میزنی.
عطار.
این عجب بلبل که بگشاید دهان
تا خورد او خار را با گلستان.
مولوی.
گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است.
سعدی (بدایع).
در گلستان ارم دوش چو از لطف صبا
زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت.
حافظ.
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار
هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش.
حافظ.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کاخ...) رجوع به کاخ گلستان شود.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) کنیزک سلطان یمین الدوله محمود غزنوی است ، سلطان یمین الدوله را به مشاهده ٔ او استیناسی تمام و به مغازله ٔ او رغبتی بر کمال بود چون به باد خزان وفات ورقات آن گلستان بر خاک ریخت و از آن [ در حضرت ] شاه نقل کردند او جزع بسیار کرد و این سه بیت در مرثیه پرداخت :
تا تو ای ماه زیر خاک شدی
خاک را بر سپهر فضل آمد
دل جزع کرد، گفتم ای دل صبر
این قضا از خدای عدل آمد
آدم از خاک بود و خاکی شد
هرکه زو زاد باز اصل آمد.
(از لباب الالباب ص 24 چ سعید نفیسی ).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه...) کوهی است به موغانات نوسنگ در فرسنگ ، در او گلهای خودرو و خوشبوست.گویند که در زمان سابق آنرا ملاحده به فردوس کرده اندو نزهتگاه ایشان است. (نزهة القلوب چ لیدن ص 199).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه...) حمداﷲ مستوفی نویسد: کوهی است به طوس... رجوع به نزهة القلوب چ لیدن ص 199.

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) چشمه ٔ... از مزارع خنامان کرمان است. (مرآةالبلدان ص 224).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش شهریار شهرستان تهران. دارای 30 تن سکنه و مزرعه ٔ شریف آباد جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان طفرود بخش دستجرد شهرستان قم. دارای 15 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کتول بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 8500گزی باختر علی آباد، کنار راه مالرو. هوای آن معتدل و دارای 320 تن سکنه است. آب آن از رودخانه ٔ گفش گیری و محصول آن غلات ، هندوانه ، توتون و سیگار است. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان نجاری و آهنگری است. راه مالرو دارد و اتومبیل نیز میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نردین بخش میامی شهرستان شاهرود واقع در 16000گزی باختر نردین و 18000گزی خاور راه شوسه ٔ شاهرود به گرگان. هوای آن سرد و دارای 120 تن سکنه است. آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و نمدمالی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ایردی موسی بخش مرکزی اردبیل شهرستان اردبیل ، واقع در 2500گزی جنوب اردبیل و 3هزارگزی راه شوسه ٔ تبریز به اردبیل. هوای آن معتدل و دارای 614 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان هروآباد، واقع در 17هزارگزی خاور مرکز بخش کیوی و 12هزارگزی راه شوسه ٔ هروآباد به میانه. هوای آن سرد و دارای 798 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو و دارای مراتع و مزارع در کوههای طالش است. محل سکنای ایل شاطرانلو میباشد. در دو محل بفاصله ٔ هزار گز به نام گلستان بالا (علیا) و گلستان پائین (سفلی ) معروف است و سکنه ٔ گلستان پائین 291 تن است. دارای دبستان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع در 34هزارگزی شمال باختری نورآباد و 11هزارگزی باختر راه شوسه ٔ خرم آباد به کرمانشاه. محلی تپه ماهور و هوای آن سرد میباشد. سکنه ٔ آن 150 تن و آب آن از چشمه ها و محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. ساکنان از طایفه ٔ غیب غلام بوده و قسمتی از آنان چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 30000گزی شمال خاوری زرند و 3000گزی شمال فرعی زرند به چترود. دارای 20 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودان بخش میناب شهرستان بندرعباس ، واقع در 50000گزی شمال میناب ، سر راه فرعی کهنوج به میناب. دارای 30 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دهسرد بخش بافت شهرستان سیرجان واقعدر 84000گزی جنوب بافت ، سر راه فرعی بافت به دولت آباد. هوای آن سرد و دارای 89 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت وراه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم واقع در 76000گزی جنوب خاوری راین ، کنار راه شوسه ٔ جیرفت به بم. هوای آن سرد و دارای 150 تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، لبنیات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به ده مجنون شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

گلستان. [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تحت جلگه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور واقع در 11هزارگزی شمال خاوری فدیشه. هوای آن معتدل و دارای 349 تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن بنشن است. شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است. راه مالرو و دفتر ازدواج و طلاق نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی گلستان به فارسی

گلستان
مقر پادشاهان قاجار در تهران واقع بین خیابانهای ناصر خسرو و بوذر جمهری ... که اکنون مراسم سلام رسمی در جشنها در آنجا انجام میگیرد .
جائی که درخت وبوته گل بسیارباشد، گلزار، گلشن، گلستوهم گفته شده
( اسم ) ۱ - جایی که در آن گل بسیار باشد گلزار : شاه چو دل بر کند ز بزم گلستان آسان آرد بچنگ مملکت آسان . ۲ - جایی که در آن گل سرخ بسیار روییده . ۳ - یکی از ادوار ملایم موسیقی قدیم .
دهی است از بخش حومه شهرستان نائین .
[ گویش مازنی ] /goelestaan/ استان گلستان از استان های شمالی کشور که در نیمه ی دوم دهه ی ۳۷۰(هـق) براساس تقسیمات جدید کشوری و با جدا شدن مناطق شرقی مازندران به استانی نوظهرو بدل شداین استان دارای بافت جمعیتی متعدد استعمده سکنه ی آن مازندرانی و ترکمن می باشند و مرکز آن گرگان است - روستایی در دوازده کیلومتری باختری شهرستان علی آبادکتول
گل و سبزه . آنچه در گلستان رسته است
دهی است از دهستان دو هزار شهرستان شهسوار
[ گویش مازنی ] /golastaan mehalle/ از توابع دو هزار تنکابن
دهی است از بخش حومه شهرستان نائین واقع در ۱۸ هزار گزی باختر نائین و ۸ هزار گزی شمال اردستان بنائین . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( از مزارع خنامان کرمان است ))
ده کوچکی است از بخش ایوانکی شهرستان دماوند .
کاخ سلطنتی گلستان ( تهران ) حاوی بهترین و نفیس ترین آثار دوره قاجاریه است .این کاخ در زمان آغا محمد خان قاجار در تهران بنا شد و فتحعلیشاه نیمی از بناهای آنرا تکمیل کرد و کاخ گلستان فعلی هم اکنون موزه اشیائ سلطنتی است و هفت اطاق بیشتر ندارد که در زمان ناصرالدین شاه بنا شد .

معنی گلستان در فرهنگ معین

گلستان
(گُ لِ) (اِ.) باغ گل ، باغی که در آن گل - های گوناگون پرورش می دهند، گلشن .

معنی گلستان در فرهنگ فارسی عمید

گلستان
جایی که درخت و بوتۀ گل بسیار باشد، گلزار، گلشن. &delta، در شعر گاهی به جهت ضرورت گُلسِتان می گویند: گل دگر ره به گلسِتان آمد / وارۀ باغ و بوستان آمد (رودکی۱: ۱۹).

گلستان در دانشنامه اسلامی

گلستان سعدی پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی
گلستان سعدی، اثر فارسی ابومحمد مصلح بن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی و مشرف الدین (606 - 691ق)، کتابی اخلاقی و اجتماعی و یکی از مهم ترین و جذاب ترین متون ادب فارسی است که سعدی آن را یک سال پس از بوستان، کتاب نخستینش، در بهار 665ق نوشته و آن را به نام شاهزاده سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی کرده است.
در اهمیت این اثر، همین مقدار کافی است که اگر بخواهیم ده اثر مهم تاریخ ادبیات ایران را نام ببریم، بدون شک گلستان، یکی از مهم ترین آن هاست که در همان دوران نگارش، به اهمیتش پی برده شد و خاص و عام آن را به مطالعه گرفتند و پسندیدند و قرن هاست در سراسر قلمرو زبان فارسی و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیره آن را به درس می خوانند .
منظور سعدی از تألیف گلستان، دو چیز بود که هر دو را به حد کمال، چندان که برتر و بالاتر از آن متصور نیست انجام داد؛ یکی انشای بلیغ ترین و شیرین ترین نمونه نظم و نثر فارسی در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغت بیفزاید و دیگری بیان مطالب اخلاقی و مسائل اجتماعی؛ به این معنی که در همه ابواب حکمت و فلسفه عملی از تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، آنچه را که برای اصلاح حال مردم و تعلیم و تربیت افراد جامعه، نافع و مفید و متناسب با اوضاع و احوال عصر و زمان خود تشخیص داده است، بیان می کند .
کتاب، پس از مقدمه محقق در اشاره به نقص نسخه چاپی، با دیباچه نویسنده آغاز شده و ترتیب مطالب، چون بهشت، به هشت باب اتفاق افتاده و این بیت که در یکی از غزل های خود شیخ آمده، مناسب این کتابت است:
این اثر، دارای نثری است آمیخته به شعر، ساده و روان، آهنگین و مسجع. پیش از سعدی نیز نویسندگانی بوده اند که کلام خویش را به سجع می آراستند، اما هیچ یک از آنان در این کار توفیق سعدی را نیافت؛ زیرا سعدی سجع و موازنه را با سادگی کلام توأم کرد و این کاری است بس دشوار. دیگر نویسندگان برای آوردن سجع و موازنه، از کلمات عربی و گاه از واژگان دشوار آن زبان کمک می گرفتند؛ حال آنکه سجع های گلستان همه با کلمات ساده و متداول زبان ساخته شده و در کلام او بس طبیعی افتاده است .
استان گلستان از استان های شمالی ایران است که مرکز آن شهر گرگان است. مساحت این استان بالغ بر ۷۴/۲۰۴۳۷ کیلومتر مربع است.
استان گلستان از نظر ناهمواری به سه ناحیه زیر تقسیم می شود:

← ناحیه کوهستانی
بخش بیشتر استان گلستان آب وهوای معتدل مدیترانه ای دارد ولی جلگه گرگان به لحاظ مجاورت با صحرای ترکمنستان، دوری از دریا و کاهش ارتفاعات، آب و هوای نیمه بیابانی و گرم دارد. دو شهر رامیان و گرگان دارای بیشترین بارندگی سالیانه هستند. جنگلهای مرطوب دامنه های شمالی البرز در مشرق به جنگلهای مینودشت و گلستان می رسد. قله چالویی شاه کوه از مهم ترین قله های استان گلستان و ارتفاع آن ۳۷۵۰ متر است. مراتع عمده قشلاقی استان در جلگه گرگان است که بین رودخانه گرگان و مرکز ترکمنستان قرار دارند.

جمعیت
جمعیت استان بر اساس سرشماری سال ۸۵ حدود ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ نفر بوده است که در این میان ترکمن ها از مهمترین اقوام ساکن در این استان هستند.

منبع
...گلستان در دانشنامه ویکی پدیا

گلستان
گلستان می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
گلستان سعدی، نام کتابی به زبان فارسی از سعدی شیرازی
عهدنامه گلستان، پیمان نامه ای میان سلسله قاجار و امپراتوری روسیه
مختصات: ۲۸°۳۴′۳۰″ شمالی ۵۶°۳۲′۱۶″ شرقی / ۲۸٫۵۷۵۰۰°شمالی ۵۶٫۵۳۷۷۸°شرقی / 28.57500; 56.53778
فهرست روستاهای شهرستان ارزوئیه
فهرست روستاهای ایران
گلستان (ارزوئیه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان دهسرد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۱ نفر (۳۰خانوار) بوده است.
گلستان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان انار در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان حسین آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۲۰ نفر (۸۸ خانوار) بوده است.
گلستان، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان قلعه خواجه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
گلستان (بندرعباس)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است.
این روستا در دهستان ایسین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۷خانوار) بوده است.
گلِستان مرکز بخش گلستان شهرستان بهارستان استان تهران است. شهر گلستان در فاصلهٔ ۲۴ کیلومتری از شهر تهران قرار دارد از محلات مهم آن میتوان به شهرک سبزدشت اشاره کرد.راههای دسترسی عمده به این شهر از طریق جاده قدیم ساوه (بزرگراه آیت اله سعیدی) اتوبان تهران ساوه با استفاده از خروجی صباشهر و جاده آدران به شهریار و همچنین اتوبان قم از طریق خروجی واوان میباشد.
یکی از مشکلات بزرگ این شهر نبود کمربندی حمل نقل برای عبور ماشین های سنگین است که ترافیک زیادی در مسیر جاده قدیم ساوه ایجاد میکند. این مسئله هنوز حل نشده باقی مانده است.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، این شهر جمعیتی برابر با ۲۵۹٬۴۸۰ نفر داشته است.
گلستان یک منطقهٔ مسکونی در ایران است که در دهستان انارستان واقع شده است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، گلستان ۳۱۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست روستاهای ایران
گلستان جماعت و شهرکی در کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ رودکی ناحیه های تابع جمهوری قرار دارد. جمعیت این جماعت ۲۵۹۰۵ است.
فهرست جماعت های تاجیکستان
گلستان نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵
این روزنامه از سال ۱۳۳۷ هـ.ق به وسیله محمدتقی گلستان در شیراز به چاپ رسیده است.
گلستان جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ جلال الدین رومی ولایت ختلان قرار دارد.
فهرست جماعت های تاجیکستان
گلستان (سبزوار)، روستایی از توابع بخش ششتمد شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان ربع شامات قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
آوایی در گلستان یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۸۱–۱۳۷۹ به کارگردانی رامین لباسچی، نویسندگی و تهیه کنندگی می باشد که از شبکه یک پخش شد.
فرهاد اصلانی
حسین معلومی
رامین پرچمی
مهدی صبایی
پرند زاهدی
رزا آرایش
رضا بابک
عنایت بخشی
مجید علم بیگی
ابراهیم در گلستان sootak.ir
ابراهیم در گلستان tdhfilm.com
فیلم ابراهیم در گلستان cinema-theatre.com
Ebrahim dar golestan 1984 -- IMDB
ابراهیم در گلستان 30nama30nama.ir
ابراهیم در گلستان فیلمی عروسکی به کارگردانی ایرج امامی بود. این فیلم ساخته ۱۳۶۱ خورشیدی بود و در اولین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. مرضیه محبوب، ناصر امامی و شهلا هوشیار در این فیلم بازی کردند. این فیلم بخشی از زندگی ابراهیم و مبارزه وی بر ضد بت پرستی را به صحنه کشیده بود.
سیدابراهیم گلستان (با نام اصلی سید ابراهیم تقوی شیرازی)، (زادهٔ ۲۶ مهر ۱۳۰۱ در شیراز)، کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار، و عکاس ایرانی است.
۱۹۴۸ - آذر، ماه آخر پاییز (۷ داستان)
۱۹۵۵ - شکار سایه (۴ داستان)
۱۹۶۷ - جوی و دیوار و تشنه (۱۰ داستان)
۱۹۷۴ - اسرار گنج درهٔ جنّی
۱۹۷۵ - مد و مه (۳ داستان)
۱۹۹۵ - خروس (۱ داستان بلند)
نامه به سیمین به همت عباس میلانی
مختار در روزگار
برخوردها در زمانه برخورد
ابراهیم گلستان در سال ۱۳۴۰ برای فیلم یک آتش موفق به دریافت مدال برنز جشنوارهٔ فیلم کوتاه ونیز شد. این جایزه، اولین جایزهٔ بین المللی برای یک کارگردان ایرانی به شمار می رود.
سبک ویژهٔ آثار مکتوب داستانی وی در سیر پیشرفتِ داستان معاصر فارسی قابل توجه دانسته شده است.
گلستان نخستین فرزند سید محمدتقی تقوی، روزنامه نگارِ شیرازیِ صاحبِ روزنامهٔ گلستان، است.
مختصات: ۳۶°۵۰′۲۱″شمالی ۵۴°۲۶′۴۰″شرقی / ۳۶٫۸۳۹۳°شمالی ۵۴٫۴۴۴۴°شرقی / 36.8393; 54.4444
ناحیهٔ کوهپایه ای: این ناحیه شامل تپه های کوچک بادرُفت، تپه ماهورها و بدبوم ها است که پوشیده از اراضی جنگلی هستند.
ناحیه جلگه ای و اراضی پست: ارتفاع این ناحیه در حاشیه دریاچه کاسپین و خلیج گرگان پایین تر از سطح دریای آزاد و به تدریج به سمت شرق به ارتفاع افزوده می شود. این منطقه محل استقرار شهرها و اکثر روستاهای استان است. به لحاظ تراکم جمعیت، اراضی کشاورزی، صنایع، دامپروری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
استان گُلِستان از استان های شمالی ایران است. مرکز این استان گرگان است. بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان آن گرگان است. مذهب اکثریت این استان تشیع و اقلیت قابل ملاحظه ای از آنان اهل سنت است.
گلستان نام جدیدی برای یک سرزمین تاریخی می باشد که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند ۱۳۱۶ گرگان نامیده شده است. این استان تا سال ۱۳۷۶ بخشی از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مستقل به نام استان گلستان درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. بیشتر شهرهای کنونی استان از قدمت چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ شدن روستاها به وجود آمده اند و به عبارتی روستا شهر به شمار می آیند. با این همه، شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخی دارند. روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک به هم هستند. این روستاها در راستای جاده ها و رودها به صورت طولی و در بخش های کوهستانی به صورت پلکانی هستند.
پیشینه تاریخی این سرزمین به ۷ هزار سال پیش و در غار کیارام واقع در روستای (فرنگ) بخش گالیکش به دوران پارینه سنگی بر می گردد. پژوهش های تازه نشان داده است که منطقهٔ گرگان از ۶ هزار سال پیش تمدن پیش از آریایی ها را در خود جای داده بوده است؛ کهن ترین آثار دورهٔ نوسنگی ایران از غار کمربند و غار هیتو در نزدیکی بهشهر پیدا شده است. این آثار از آشنایی مردمان آن زمان به سفالگری، هنر بافتن، اهلی کردن جانورانی مانند بز کوهی و ساخت ابزارهای سنگی صیقلی حکایت دارد. کاوش های تورنگ تپه، در نزدیکی گرگان، نیز نشان داده است که این منطقه دارای روستاهای پرجمعیت، سفالگری انبوه و شبکهٔ آبیاری کشاورزی بوده است و دیرینگی آن دست کم به اندازهٔ شهر سوخته در سیستان است. نام این سرزمین در سنگ نوشته های هخامنشی، از جمله سنگ نوشتهٔ داریوش در بیستون، به صورت ورگانه و در نوشته های پهلوی به صورت گورکان آمده است. واژهٔ ورگ در زبان طبری به معنای گرگ است.
مس گلستان یک اندیس فلزی است که در استان قم قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان قم
ایوشان گلستان، روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان قائدرحمت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۸ نفر (۹خانوار) بوده است.

باشگاه فوتبال اتکا گلستان یک باشگاه فوتبال ایرانی در شهر گرگان می باشد.
بررسی تیم هایی که به لیگ دسته یک صعود کرده اند باشگاه خبرنگاران
این باشگاه در سال ۱۳۸۷ با انتقال امتیاز باشگاه صنایع اتکا به شهر گرگان تأسیس شده است.
این باشگاه که با انتقال امتیاز باشگاه تهرانی به شهر گرگان تاسیس شده بود؛سال ۸۷ بود که به دنبال انتقال تیم های فوتبال از تهران به شهرستان ها، تیم صنایع اتکای تهران به عنوان هدیه دولت به گلستان انتقال یافت تا این استان برای نخستین بار حضور در لیگ یک و سطح دوم فوتبال کشور را تجربه کند. این تیم بعد از پنج فصل حضور در لیگ یک سقوط کرد، اما با قهرمانی در لیگ دو مجددا به لیگ یک بازگشت. مشکلات مالی و نبود زیرساخت های لازم در گلستان باعث و بانی از دست دادن شور و شوق مردم گرگان شد. با این میزان بدهی که اتکا با آن مواجه بود، به نظر نمی رسید اسپانسری حاضر به پرداخت آن شود و نماینده فوتبال گلستان پله پله به پایین رفت تا منحل شود.
مختصات: ۳۸°۰۴′۳۶٫۶۶″ شمالی ۴۶°۱۶′۴۹٫۹۱″ شرقی / ۳۸٫۰۷۶۸۵۰۰°شمالی ۴۶٫۲۸۰۵۳۰۶°شرقی / 38.0768500; 46.2805306تصویری قدیمی از باغ گلستان تبریز   سردر باغ گلستان   ساخت استخر بزرگ باغ گلستان تبریز سال ۱۳۰۸ خورشیدی   گل کاری پارک باغ گلستان تبریز در ۸ فروردین ۱۳۰۹ خورشیدی
باغ گلستان (به ترکی آذربایجانی: گولوستان باغی) یا باغ فجر، یکی از بوستان های قدیمی و مشهور شهر تبریز است. مساحت این بوستان ۵۲٬۰۰۰ متر مربع می باشد. باغ گلستان در سال ۱۳۰۸ خورشیدی افتتاح شده است و قدیمی ترین بوستان داخلی تبریز محسوب می گردد.
در غرب شهر، متمایل به مرکز تبریز واقع شده است که اطراف آن را خیابان های منجم، ملل متحد، نادری و خیابان قونقاباشی فرا گرفته است.
در نخستین سالیان سده سیصد خورشیدی به فرمان استاندار آن هنگام (مهام) و با پیگیری رئیس بلدیه تبریز (محمدعلی تربیت) مقرر گردید ویرانه های گورستان سالمند گجیل زدوده و برای تفریح و شادزیستی شهروندان تبریزی نخستین پارک شهر تبریز در زمین های گورستان گجیل ساخته شود، اما از سویی این اقدام نیکوی مقامات ارشد استان آذربایجان با بازدارندگی اوباش محلی روبرو گشت و می رفت این آبادسازی دچار ایستایی شود، تا این که یکی از کهنه افسران قزاق که خویشی نزدیکی با استاندار آن هنگام داشت با همکاری نیروهای شهربانی به یاری دست اندرکاران بلدیه (شهرداری) شتافته و با دستگیری و سرکوب اوباش زمینه های زدودن ویرانه های بجا مانده از گورستان قدیمی گجیل و بنا نمودن نخستین پارک عمومی شهر تبریز را فراهم ساخت و سرانجام این باغ و پارک زیبا که در آن روزها نمونه بود به نام باغ گلستان و در بهار سال ۱۳۰۸ خورشیدی در مکان زمین های ویرانه گورستان سالمند گجیل ساخته شد و اکنون به عنوان نخستین گردشگاه عمومی و باغ ملی شهر تبریز شناخته می شود. باغ گلستان از زمان های دور و دراز همواره مورد توجه شهروندان قرار داشته و در گذشته بیشتر شهروندان تبریزی و رهگذران و مسافران پس از گلگشت و خرید از بازار تبریز در زیر سایه درختان تناور و تنومند این باغ ملی به استراحت و تفریح و شادی می پرداختند اما از سویی دیگر پس از آن که دیوارهای تاریخی این باغ باشکوه به علت ناپیدایی برچیده شده و سپس ها استخر میانی همراه با آبنما ها و فواره های شادی آور باغ گلستان نیز نابود و اسباب تفریح و بازی کودکان و چرخ فلک، تاب و سرسره ها نیز از بستر پارک زدوده شد، باغ گلستان زیبایی های پیشین خود را از دست داد و به همین دلیل امروزه دیگر خانواده های شهروندان و گردشگران و مسافران به نسبت گذشته بسیار کمتر از این مکان تفریحی بازدید و استفاده به عمل می آورند.
بخش گلستان ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
بخش گلستان (بهارستان) بخشی در شهرستان بهارستان استان تهران
بخش گلستان (سیرجان) بخشی در شهرستان سیرجان استان گلستان
مختصات: ۳۶°۱۹′۳۵٫۵″ شمالی ۵۹°۲۵′۴۰″ شرقی / ۳۶٫۳۲۶۵۲۸°شمالی ۵۹٫۴۲۷۷۸°شرقی / 36.326528; 59.42778
فهرست جای های دیدنی استان خراسان رضوی
فهرست بندهای تاریخی ایران
بند نادری
بند گلستان یکی از بندهای تاریخی استان خراسان است که در ۸ کیلومتری غرب مشهد بر روی رودخانه گلستان احداث شده است. این بند هم اکنون از محل های دیدنی و توریستی شهر مشهد به شمار می رود. از نظر موقعیت جغرافیایی این بند در عرض شمالی ۳۶ درجه و طول شرقی ۵۹ درجه، در ارتفاع ۱۱۹۰ متری از سطح دریا واقع شده است. با وجود اینکه حدود ۵۰۰ سال از عمر این بنا می گذرد هنوز سالم و پابرجاست.
این بنا از آثار دوره تیموریان است. در مورد سازنده بند گلستان نظرات متفاوتی ارائه شده است. بعضی بنای بند را به شاهرخ پسر تیمور گورکانی نسبت داده اند و برخی بند را از بناهای گوهرشادبیگم همسر شاهرخ می دانند. بعضی دیگر گلستان را به نام کنیز گوهرشاد دانسته و قریه و بند گلستان را به او نسبت داده اند. در کتاب «اسناد و مکاتبات تاریخی ایران» تألیف آقای دکتر عبدالحسین نوایی سندی وجود دارد که حاکی از فرمان سلطان ابوسعید گورکانی خطاب به مردم مشهد راجع به بنای بند گلستان است. با توجه به این که فرمان مذکور تاریخ ندارد و سلطان ابوسعید در سال ۸۳۷ قمری کشته شده، استنباط می شود که بنای بند گلستان و صدور فرمان مذکور چند سال قبل از مرگ وی بوده است. هدف از احداث این بند آبیاری اراضی کشاورزی پایین دست و قریه آبکوه بوده است.
بند گلستان در محلی ساخته شده است که عرض دره تنگ تر می شود و در دو طرف آن صخره های عظیمی وجود دارد. سنگ تکیه گاه آن از گرانیت و گرانودیوریت موسوم به لوکو گرانیت است. اگر چه یک قسمت بند روی سنگ گرانیت تکیه دارد ولی خود بند روی آبرفت های رودخانه بنا شده است لذا کف مخزن آن در قسمت پایه اصلی بند غیرقابل نفوذ نیست. مصالح اصلی به کار رفته در بند آجر و سنگ و ملات مخلوط از آهک و شن و خاک است. قسمت میانی سازه با سنگ و ملات پر شده و سطوح خارجی آن با آجر کار شده است. بنای بند را طوری ساخته اند که صخره ای که در طرف خارجی آن واقع شده حکم پشتیبان محکمی را برای بند دارد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گلستان در دانشنامه آزاد پارسی

نوشتۀ سعدی شیرازی، در ۶۵۶ق، کتابی، به نثر آمیخته به نظم فارسی، در حکمت عملی و ادبیات پندآموز و مجموعه ای از حکایت ها و کلمات قصار. سعدی این کتاب را به نام سعد بن ابوبکر زنگی، در یک دیباچه و هشت بابِ در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت، تدوین کرده است. نثر گلستان مسجع ساده، با پرهیز از لغات و اصطلاح های مهجور و رعایت نهایت ایجاز در کلام و اعتدال در سجع و کاربرد زبان طبیعی و بی تکلف نثری است و از این نظر بهترین نمونۀ نثر فارسی به شمار می رود. پرهیز سعدی از تصنع چنان است که اگر کلام اقتضای سجع نکند به کار نمی برد و از این رو نثر گلستان را نمی توان مسجع به معنای متداول آن دانست. ویژگی بارز دیگر نثر گلستان آهنگین بودن آن است. گلستان از همان روزگار سعدی مقبولیت عام یافت و قرن ها کتاب درسی فارسی زبانان و علاقه مندان به فارسی در هند و آسیای صغیر و بالکان و ایران شد. در گلستان، به خلاف بوستان، نظام فکری و اخلاقی منسجمی نمی توان یافت و احکام متناقض در آن دیده می شود و برخی حکایت ها با عنوان بابی که در آن آمده تناسبی ندارند و در مواردی نیز میان شعرها و مطالب پایانی حکایت ها پیوندی استوار برقرار نیست. گلستان را باید با معیار هنر کلامی و خلاقیت های سبکی ارزیابی کرد، نه با معیار کتاب های اخلاقی و رساله های فلسفی. از این گذشته، سعدی در نقل حکایت ها، داوری ها و باورهای موافق و مخالف را با قدرت و شیوایی یکسانی گزارش می کند و به همین سبب نباید همۀ این دعاوی را برخاسته از عقیدۀ باطنی او دانست. هنر تقلیدناپذیر سعدی در گلستان بارها نویسندگان را به نوشتن چنین کتابی برانگیخته است که از آن میان می توان به بهارستان جامی، پریشان قاآنی و نگارستان کمال پاشا اشاره کرد، اما هیچ یک از آن ها را نمی توان با گلستان سنجید. از گلستان بیش از ۴۰۰ جمله و بیت ضرب المثل شده است. شرح های بسیاری از این اثر، به فارسی (به قلم سراج الدین علی خان آرزو)، ترکی (شرح سودی) و عربی، و ترجمه های فراوانی از آن به زبان های اروپایی، ازجمله فرانسوی (برای نخستین بار، در ۱۶۳۴، به قلم آندره دوریه)، انگلیسی، آلمانی، روسی، هلندی و لاتینی، در دست است. ترجمه های گلستان به زبان های اروپایی بر آثار نویسندگانی چون آندره ژید، گوته، ولتر و لافونتن تأثیر مستقیم داشته است. گلستان بارها، چه مستقلاً چه ضمن کلیات سعدی، در ایران، اروپا، هند و آسیای صغیر و بالکان به چاپ رسیده که معروف ترین آن ها در ایران چاپ عبدالعظیم قریب (۱۳۱۰ش) و محمدعلی فروغی (۱۳۱۶ش) و غلامحسین یوسفی (۱۳۶۸ش) است.

گلستان در جدول کلمات

گلستان
گلزار
سدی در استان گلستان بر روی رود گرگان
وشمگیر
شهری در 24 کیلومتری تهران و در بخش گلستان و از توابع رباط کریم
صالح آباد
نثر گلستان سعدی
مسجع
از شاخص ترین بناهای کاخ گلستان استان تهران
شمس العماره

معنی گلستان به انگلیسی

rosary (اسم)
تسبیح ، گلستان ، ذکر با تسبیح
rosery (اسم)
گلستان ، باغچه گل سرخ

معنی کلمه گلستان به عربی

گلستان
مسبحة

گلستان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی گلستان

مهرانه ٢٠:٠٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣
باغ گل
|

سمیه صداقت ٠٧:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
بندر ترکمن
|

محمدرحیم ریگی ١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠
گلباغ
|

پیشنهاد شما درباره معنی گلستاننام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سیستم جامع گلستان دانشگاه تهران   • سیستم جامع گلستان تربیت مدرس   • سیستم جامع گلستان شهید بهشتی   • سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان   • سیستم جامع گلستان بیرجند   • استان گلستان   • سیستم جامع گلستان باهنر کرمان   • سامانه گلستان فرهنگیان   • معنی گلستان   • مفهوم گلستان   • تعریف گلستان   • معرفی گلستان   • گلستان چیست   • گلستان یعنی چی   • گلستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گلستان
کلمه : گلستان
اشتباه تایپی : 'gsjhk
آوا : golestAn
نقش : اسم
عکس گلستان : در گوگل


آیا معنی گلستان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )