برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

گل آذین

معنی اسم گل آذین

اسم: گل آذین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور و زینت گل

معنی گل آذین در لغت نامه دهخدا

گل آذین. [ گ ُ ] (اِ مرکب ) وضع قرار گرفتن گلها به روی ساقه و یا شاخه ها گل آذین نامیده میشود. گل آذین شامل دو دسته است : اول - گل آذین منفرد، هرگاه دم گل بدون انشعاب باشد و انتهای آن به یک گل منتهی گردد در این صورت گل آذین منفرد نامیده میشود، مانند: گل لاله و بنفشه و زعفران و گل مینای چمنی. دوم - گل آذین مجتمع، هرگاه دم گل انشعاب حاصل کند و هر شاخه ٔ آن به یک گل منتهی میشود در این حالت گل آذین را گل آذین مجتمع گویند، مانند: گل آذین گندم و گلابی. گل آذین را میتوان به گل آذین ساده و گل آذین مرکب تقسیم کرد. در تقسیم بندی گل آذین ، گل آذین ها را به هفت نوع بترتیب زیر تقسیم کرده اند:1- گل آذین خوشه ای. 2- گل آذین سنبله ای. 3- شاتن. 4- گل آذین چتری. 5- گل آذین دیهیمی. 6- گل آذین کپه ای. 7-گل آذین گرزنی. و رجوع به فیزیولوژی گل تألیف اسماعیل زاهدی صص 1-12 شود. اجتماع و طرز قرار گرفتن گلهای نبات ، گل آذین یا آرایش گل نامیده میشود. (گیاه شناسی ثابتی ص 450). و رجوع به همین کتاب صص 450-453 شود.

معنی گل آذین به فارسی

گل آذین
( اسم ) طرز قرار گرفتن و شیو. آرایش مجموع. گلها بر روی دم گل اصلی یک گیاه آرایش گل . یا گل آذین چتری . گل آذینی است نامحدود که دم گلهای فرعی آن از یک نقط. دم گل مشترک جدا میشود و برگک های آن حلقه ای بنام گریبان میسازند مانند گل آذین حویج ( گزر ) و جعفری . یا گل آذین خوشه یی . گل آذینی است نامحدود که دم گل اصلی آن به دم گلهای فرعی کوتاه تری تقسیم میشود و گلها بر روی دم گلهای کوتاهتر فرعی قرار دارند مانند گل آذین شب بو و انگور . یا گل آذین دیهیم .گل آذینی است نامحدود و شبیه گل آذین خوشه یی که گلهای آن تقریبا همه در یک سطح قرار دارند مانند گل آذین گلابی و گیلاس . یا گل آذین سنبله . گل آذینی است نا محدود که گلهای آن فاقد پایک فرعی هستند و بر روی دم گل اصلی از پایین ببالا واقعند مانند گل آذین بارهنگ و گندم . یا گل کلاپرک . گل آذینی است نامحدود که گلهای آن بر روی طبقی بنام نهنج قرار دارند و این نهنج ممکنست صاف ویا بر آمده باشد مانند گل آذین آفتاب گردان و بابونه . هر گل این گونه گل آذین معمولا بنام گلچه خوانده میشود مرکب کاپیتول . یا گل آذین گرزن . گل آذینی را گویند که ساق. گل دهنده و پایکها و بالاخره هر یک از پایکهای فرعی بیک گل منتهی شوند . این گلها از طرفی رشد و نمو انتهایی ساقه را متوقف میسازند و از طرف دیگر در تولید انشعابات فرعی آن موثرند گل آذین محدود . یا گل آذین محدود . گل آذین گرزن . یا گل آذین نامحدود . گل آذینی را گویند که ساق. گل دهند. آن بطور نامحدود میتواند برشد و نمو خود ادامه دهد و غنچه های جدیدی را بوجود آورد . این گل آذین دارای اقسام مختلف است که اهم آنها عبارتند از : خوشه یی سنبله دیهیم چتری کلاپرک .
وضع قرار گرفتن گلها بروی ساقه و یا شاخه ها گل آذین نامیده میشود .
[inflorescence] [زیست شناسی] مجموعۀ گل هایی که با آرایشی خاص بر روی یک محور مشترک قرار دارند * مصوب فرهنگستان اول
[inflorescence bract] [زیست شناسی] نوعی برگ تغییرشکل یافته در پایۀ یک گُل آذین * مصوب فرهنگستان اول
[inflorescence bud] [زیست شناسی] ...

معنی گل آذین در فرهنگ معین

گل آذین
(گُ) (اِمر.) ۱ - آرایش و چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقة گیاهان . ۲ - نامی از نام های زنان .

معنی گل آذین در فرهنگ فارسی عمید

گل آذین
طرز قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه یا شاخه ها.

گل آذین در دانشنامه ویکی پدیا

گل آذین
به شیوه آرایش گل ها بر روی ساقه گیاهان گل آذین می گویند. ساقه ای که گل ها بر روی آن قرار می گیرند، خود می تواند یک یا چند شاخه باشد. از نظر ریخت شناسی گل آذین بخشی از اندام هوایی گیاه است که گل ها بر روی آن تشکیل می شوند و بنابراین تغییراتی را به خود می گیرند. این تغییرات می تواند شامل طول میان گره ها، آرایش برگها، متورم شدن، فشرده شدن، پیوستگی، چسبندگی و کاهش محورهای فرعی و اصلی شود.
گل آذین های بی برگک: برگک در گل آذین وجود ندارد.
گل آذین های برگک دار: در این نوع گل آذین برگک ها تخصص یافته، گاهی کاهش یافته به شکل فلس های کوچک، یا تقسیم شده هستند.
گل آذین های برگی: در این نوع گل آذین هرچند برگ ها کوچک تر هستند ولی شکل آن ها جندان با برگ های معمولی تفاوت ندارد.
به ساقه ای که گل آذین بر روی آن قرار می گیرد، دم گل آذین می گویند. به محوری که گل ها یا شاخه های فرعی گل آذین بر روی آن قرار می گیرند، میان آسه rachis می گویند. دم گل به پایهٔ هر گل می گویند.
میوه آذین به مرحله ای از گل آذین می گویند که میوه ها تشکیل شده باشند.
اگر گل بخشی از گل آذین نباشد، به آن گل منفرد می گویند و دم گل آن را دم گل آذین می خوانند.
عکس گل آذین
گل آذین چتری (انگلیسی: Umbel) نوعی گل آذین و نوعی از گل های دسته ای سر مسطح است که در آن محور اصلی طویل نمی شود و همه دمگل ها از یک محل رشد می کنند. در این نوع گل آذین گل های مسن تر در کناره چتر و گلهای جوانتر در مرکز آن قرار می گیرند.Compound umbel of a hemlock-parsley, Conioselinum pacificum (Apiaceae)   Compound umbel of a wild carrot, هویج وحشی (Apiaceae)   Simple umbel of فاتسیا (رده) (Araliaceae)   برگک simple umbels of پریمولا وریس.
Compound umbel of a hemlock-parsley, Conioselinum pacificum (Apiaceae)
Compound umbel of a wild carrot, هویج وحشی (Apiaceae)
Simple umbel of فاتسیا (رده) (Araliaceae)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گل آذین در دانشنامه آزاد پارسی

گل آذین (inflorescence)
در گیاه شناسی، شاخه یا مجموعه ای از شاخه ها که روی آن حداقل دو و در بسیاری از موارد مقدار فراوانی گل منفرد قرار دارد. گل آذین ها به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: گرزنی (محدود) و خوشه ای (نامحدود). در گل آذین گرزنی، رأس محور اصلی به یک گل منفرد منتهی می شود و گل های بعدی روی انشعاب های جانبی پایین تر تشکیل می شوند، مانند گل فراموشم مکن (Myosotis) و گندمک (Stellaria). در این گل آذین ها، مسن ترین گل در رأس قرار دارد. گل آذین خوشه ای در رأس محور اصلی خود یک مرکز فعال رشد دارد و گل ها در طول این محور تشکیل می شوند، مانند گل سنبل. در این نوع گل آذین، مسن ترین گل در نزدیک قاعده قرار دارد. در مواردی که گل آذین پهن باشد، قدیمی ترین گل در سمت بیرون یا محیط واقع است. ساقه یا پایۀ گل آذین پایک، و پایه هر یک از گل های منفرد دمگل نامیده می شود. از انواع گل آذین خوشه ای می توان پایک، دُمگل (دیهیم)، پانیکول (خوشه مرکب)، چتر، شاتون، ملیچه، و کاپیتول را نام برد. خوشه نوعی گل آذین متشکّل از گل های مشابه دمگل دار است که در گیاهانی مانند تَرْمَس دیده می شود. در گل آذین دیهیم، که در گیاه Iberis amara دیده می شود، طول دمگل ها متغیّر است؛ به این صورت که دمگل های بیرونی درازتر از دمگل های درونی اند. خوشۀ مرکب گل آذین منشعب و متشکل از تعدادی خوشۀ ساده است. چنین گل آذینی را می توان در بسیاری از گندمیان، مانند جو دوسر (Avana)، دید. در گل آذین چتر، که در گیاهان تیرۀ هویج (چتریان) دیده می شود، دمگل ها همگی در محور اصلی از یک نقطه منشأ می گیرند. از انواع دیگر گل آذین خوشه ای یکی شاتون است که گل آذین دُمگل دار و متشکل از تعداد فراوانی گل های کوچک بدون پایه است. نوع دیگر گل آذین چمچه است که در آن گل های ظریف روی محوری گوشتی قرار دارند. در گل آذین کاپیتول، محور مسطح و گرد است و گل های متعدد کوچک با برگههای بزرگی شبیه گلبرگ احاطه می شوند.

ارتباط محتوایی با گل آذین

معنی گل آذین به انگلیسی

inflorescence (اسم)
ارایش ، خوشه ، گل اذین ، شکوفایی ، وضع گل
corymb (اسم)
گل اذین ، دیهیم

گل آذین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گل آذین خواننده   • گل آذین و تهی   • گل آذین اردستانی   • گل آذین اردستانی بیوگرافی   • گل آذین اردستانی خواننده   • گل آذین و حسین تهی   • گل آذین گرزن   • گل آذین پانیکول   • معنی گل آذین   • مفهوم گل آذین   • تعریف گل آذین   • معرفی گل آذین   • گل آذین چیست   • گل آذین یعنی چی   • گل آذین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گل آذین
کلمه : گل آذین
اشتباه تایپی : 'g Hbdk
عکس گل آذین : در گوگل

آیا معنی گل آذین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )