a/> (اِ) دارویی که نزد ما و نزد همه ٔ مردمان روی زمین با اندک تفاوتی در تلفظ چنین خوانده میشود. از پوست درختی است که آن هم مانند کوکا از آمریکای جنوبی است."> a/> (اِ) دارویی که نزد ما و نزد همه ٔ مردمان روی زمین با اندک تفاوتی در تلفظ چنین خوانده میشود. از پوست درختی است که آن هم مانند کوکا از آمریکای جنوبی است." /> a/> (اِ) دارویی که نزد ما و نزد همه ٔ مردمان روی زمین با اندک تفاوتی در تلفظ چنین خوانده میشود. از پوست درختی است که آن هم مانند کوکا از آمریکای جنوبی است.">
انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1091 100 1

گنه گنه

/ganegane/

معنی گنه گنه در لغت نامه دهخدا

گنه گنه. [ گ َ ن ِ گ َ ن ِ ] k00l)_rb"> a/> (اِ) دارویی که نزد ما و نزد همه ٔ مردمان روی زمین با اندک تفاوتی در تلفظ چنین خوانده میشود. از پوست درختی است که آن هم مانند کوکا از آمریکای جنوبی است. در سرزمینهای خاوری سلسله ٔ کوههای کوردیلرا a di="881851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'sarellidroCnaps/ naps/rb"> a/> که یاد کردیم به مسافت پانصد میل میهن این درخت است. درخت گنه گنه دارای گلهای سفید و سرخ و بنفش است و از پوست این درخت داروی گنه گنه کشیده میشود. پیش از اینکه اسپانیاییها به آنجا درآیند، بومیان آمریکایی خاصیت آن را می شناختند. گویند یکی از آباء یسوعین a di="781851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'tiuseJnaps/ naps/rb"> a/> در آنجا دچار تب نوبه (مالاریا) a di="681851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'airalaMnaps/ naps/rb"> a/> گردید و یکی از بومیان او را با پوست همین درخت از بیماری برهانید وهمین کشیش خاصیت این درخت را به اروپا رسانید. در هر زمانی که درخت گنه گنه و خاصیت پوست آن به دستیاری اسپانیاییها در اروپا شناخته شده باشد، با همان نام بومی که در پرو a di="581851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'urePnaps/ naps/rb"> a/> و اکوادر a di="481851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'rodaucEnaps/ naps/rb"> a/> داشته ، کینه a di="381851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'aniKnaps/ naps/rb"> a/> یا کینه کینه a di="281851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'anikaniKnaps/ naps/rb"> a/> شناخته شده است. این لغت بومی آمریکایی نزد اسپانیاییها کینینه a di="181851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'aniniuQnaps/ naps/rb"> a/> شده و نزد فرانسویها کینین a di="081851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'eniniuQnaps/ naps/rb"> a/>. گویا در سال naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">0361naps/> م. بوده که پوست این درخت داروی مؤثر تب دانسته شده است. از این تاریخ به بعد پوست درخت گنه گنه داروی معروف این بیماری بوده. لوئی چهاردهم a di="971851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'VIXnaps/ naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'siuoLnaps/ naps/rb"> a/> پادشاه فرانسه (naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">3461naps/> - naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">5171naps/>) که دچار مالاریا بود، با همین دارو درمان یافت و پوست گنه گنه را از یک پزشک انگلیسی «تلبوت » نامی به دوهزارسکه ٔ زر a di="871851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'ronaps/َnaps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'dnaps/ naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'siuoLnaps/ naps/rb"> a/> خرید و ازبرای او حقوق دولتی مقرر داشت. رفته رفته دوای پوست گنه گنه رواج گرفت و خواستاران بسیار پیدا کرد، بااینکه به دست آوردن این دارو بسیار دشوار بود و ازبرای فراهم کردن آن بایستی تا هزار متر بالای کوههای اکوادر و پروبروند تا به درختان گنه گنه برسند، بااین همه به هر رنج و کوششی بود، آن پوستهای درخت گرانبها را به خواستاران میرسانیدند. سود دارویی این گیاه و سود بازرگانی آن هر دو سبب گردید که این درخت را در جاهایی که هوایش همانند میهن آمریکایی آن است بپرورانند. کشاورزان فرانسه در الجزایر و چند جزیره ٔ آفریقا به کشت آن پرداختند، اما دیری نکشید که از میان رفت و هوای آن دیار به نهاد آن سازگار نیامد. انگلیسیها که آن رادر سیلان (سراندیب ) و هند کاشتند کامیاب گردیدند و دیری نپائید که بیش از یک میلیون و نیم گرم پوست از آن درختان در سال برگرفتند. شش یک محصول پوست درخت گنه گنه از سیلان است ، در این سرزمین این درخت در کوههای به بلندی naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">0062naps/> متر هم بسیار برومند و خوب پرورش میشود. در سال naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">6881naps/> سیلان تنها بیش از هفت میلیون گنه گنه به لندن فرستاد، اما پس از چندی کشت این درخت در هند رو به کاهش گذاشت ، با پیدا شدن انتیپیرین a di="771851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'eniripitnAnaps/ naps/rb"> a/> داروی دیگری که ازبرای درمان تب به کار میرود، بهای جوهر گنه گنه پایین آمد، ازاین رو کشتکاران هند بسیاری از درختان گنه گنه را انداختند و به جای آن چای که بیشتر بهره ٔ دادوستد داشت ، کاشتند. کشت و پرورش درخت گنه گنه در جاوه همچنان پایدار است و امروزه ، هشتاد درصد گنه گنه ٔ جهان از این جزیره است ودر سال بیش از ده میلیون گرام پوست گنه گنه به اروپا میفرستد. گذشته از جاوه در جزیره های دیگری که در دست هلند بود، پرورش این درخت هنوز اهمیت دارد. از آن هنگامی که پوست درخت گنه گنه به اروپا درآمد، پزشکان آن را بررسی کرده و آزمایشهایی به جای آوردند تا اینکه در سال naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">0281naps/> کاونتو و پلتیه a di="671851nf" ferh="" revoesuomno="tpircsavaj:piTwohS('naps ssalc=\'tnedni\'.naps ssalc=\'thgilhgih\' rid=\'rtl\'reiteliePnaps/ naps/rb"> a/> دواسازان و شیمی دانان فرانسوی کامیاب شدند که جزء مؤثر پوست گنه گنه را که جوهر گنه گنه خوانیم پیداکنند. از این تاریخ به جای پوست گنه گنه داروی تب بر آن جوهر به کار رفت. پوست گنه گنه از شش تا هفت درصد دارای این جوهر است و امروزه پرورش درخت آن به جایی رسیده که ده تا هفده درصد از این جوهر برخوردار است.این است به اختصار تاریخچه ٔ دارویی که به نامش از آمریکای جنوبی به ما رسیده و امروزه درمان هزاران رنجور است. (هرمزدنامه تألیف پورداود صص naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">781naps/> - naps ssalc="thgilhgih" rid="rtl">981naps/>).rb>- _(مثل گنه گنه

معنی گنه گنه به فارسی

گنه گنه
( اسم ) گیاهی است از تیر. روناسیان که بصورت درختهای کوچک و دارای گونه های متعدد است و در آمریکای جنوبی خصوصا پرو واکواتر و ونزوئلا بفراوانی میروید . برگهای این گیاه متقابل و گلهایش منظم و برنگهای سفید یا گلی یا ارغوانی هستند . بوی گلهایش معطر و گل آذینش خوشه یی و در برخی گونه ها دیهیم است . میوه اش کپسول و بیضوی یا استوانه یی شکل و شامل دانه های متهدد است . بطور کلی این گیاه را از روی پوست بسه نوع تقسیم میکنند : گنه گن. قرمز گنه گن. زرد و گنه گن. خاکستری . مواد موثر و دارویی پوست انواع مختلف گنه گنه از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد دقت و آزمایش قرار گرفت و در سال ۱۸۱۱ دکتر گومز از پوست گنه گنه ماده ای بدست آورد که آنرا سنکونین نامید و آن یکی یکی از آلکالوئید ها است . در سال ۱۸۲٠ آلکالوئید دیگری بنام کینین بوسیل. کاوانتون و پلتیه از پوست گنه گنه استخراج گردید و بعد ها بتدریج مواد دارویی دیگری از پوست این گیاه بدست آمد . پوست گنه گنه علاوه بر مواد دارویی مختلف دارای مواد دیگری از قبیل مواد نشاسته یی و مواد لیپیدی و مواد صمغی و املاح معدنی است و بعلاوه دارای اسانس خاصی است که بوی پوست گیاه مزبور را مشخص میسازد . پوست گنه گنه دارای اثر مقوی و تب بر و قابض است و مهمترین آلکالوئیدش کینین است که بجای پوست گنه گنه در معالج. مالاریا مصرف میشود گنگنه کنکنه قینا قینا قنه قنه . یا جوهر گنه گنه . سولفات کینین را گویند . نخستین بار کینین بصورت نمک از پوست درخت گنه گنه استخراج شده . یا گنه گن. افلاطونی . گنه گنه . یا گنه گن. خاکستری . گنه گنه . یا گنه گن. زرد . گونه ای گنه گنه که درختی است زیبا و دارای تن. راست و اغلب در بلیوی کشت میشود . پوست این گونه گنه گنه مانند گنه گن. معمولی مورد استفاد. طبی قرار میگیرد و طعمش بسیار تلخ است کنکینای اصفر . یا گنه گن. قرمز . گونه ای گنه گنه که دارای پوست قرمز و طعمش تلخ و قابض است و مانند گنه گن. معمولی مورد استفاد. طبی قرار میگیرد کنکینای احمر سنکونائ حمرائ .

معنی گنه گنه در فرهنگ معین

گنه گنه
(گَ نِ گَ نِ) [ لا. ] (اِ.) درختی است با برگ های درشت و گل های ریز سفید یا سرخ رنگ ،از پوست آن دارویی برای معالجة مالاریا درست می کنند.

معنی گنه گنه در فرهنگ فارسی عمید

گنه گنه
درختی با برگ های درشت و بیضی و گل های ریز سفید یا سرخ خوشه مانند و از پوست آن ماده ای گرفته می شود که در طب برای معالجه مالاریا به کار می رود.

گنه گنه در دانشنامه آزاد پارسی

گِنِه گِنِه (cinchona)
(در تداول عام: گَنِه گَنِه) گروهی از درختان یا درختچه های متعلق به خانوادۀ روناس، جنس Chinchona، در مناطق گرمسیری امریکا. داروی گنه گنه (کنین) از پوست برخی از گونه های این گیاهان به دست می آید. امروزه آن را در هند، سری لانکا، فیلیپین، و اندونزی پرورش می دهند.

معنی گنه گنه به انگلیسی

quinine (اسم)
گنه گنه ، جوهر گنه گنه

معنی کلمه گنه گنه به عربی

گنه گنه
کينين
کينين

گنه گنه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روغن ماساژ گنه گنه   • بذر گنه گنه   • گنه گنه تلخ   • جوهر گنه گنه   • درخت گنه گنه   • مضرات گنه گنه   • ماده درخت گنه گنه در جدول   • روغن گنه گنه برای ریش   • معنی گنه گنه   • مفهوم گنه گنه   • تعریف گنه گنه   • معرفی گنه گنه   • گنه گنه چیست   • گنه گنه یعنی چی   • گنه گنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گنه گنه
کلمه : گنه گنه
اشتباه تایپی : 'ki 'ki
آوا : ganegane
نقش : اسم
عکس گنه گنه : در گوگل


آیا معنی گنه گنه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )