انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1101 100 1

گ

/gAf/

معنی گ در لغت نامه دهخدا

گ. (حرف ) گاف یا کاف غیرصریحه که عرب آن را قاف معقوده گوید و در یمن آن را تلفظ کنند چون فارسی زبانان. حرف بیست و ششم از الفبای فارسی است. این حرف در الفبای عربی نیست و در حساب جمل آن را = ک (بیست ) گیرند. و آواز آن میان جیم و کاف است. عبدالرشید تتوی در کتاب لغت خود گوید: مردم فارس بعض کلمات را به «گ » فارسی خوانند و اهل ماوراءالنهر به تازی چون گشاد، و خیگ و خوک واﷲ اعلم.
ابدالها:
> این حرف به چ بدل شود:
گون = چَون.
> به ج بدل شود:
گیهان = جهان.
دستگرد = دستجرد.
بروگرد = بروجرد.
> به «اُ» بدل شود:
گستاخ = اُستاخ.
>به «ب » بدل شود:
گوشتاسب = بوشتاسب.
گنجشگ = بنجشک.
گستاخی = بستاخی.
> به «د» بدل شود:
آونگ = آوند.
اورنگ = اورند.
دنگ = دند.
کلنگ = کلند.
استخوان رنگ = استخوان رند
کرنگ = کرند.
> بدل از «ذ» آید:
اگر = آذر.
> بدل از «غ » آید:
شگال = شغال :
گر کمندی تابد از خام طمع
زود بندد گردن شیران شگال.
ناصرخسرو.
هر کو سرش از طاعت آن شیر بتابد
گر شیر نر است او بخورد ماده شگالش.
ناصرخسرو.
زگال = زغال :
پر صقالت بود روی از گشت چرخ
گشت روی پر صقالت چون زگال.
ناصرخسرو.
گلگونه = آلغونه :
رو که را در نبرد گردد زرد
سرخ رویش به آلغونه کنند.
منجیک.
از بناگوش لعل گون گویی
برنهاده ست آلغونه به سیم.
شهید (لغت فرس ص 437).
> هاء غیرملفوظ مختفی در موارد ذیل بدل به «گ » شودسهولت ادا را: 1- در هنگام الحاق به «ی » نسبت : خانگی (منسوب به خانه )، جامگی (منسوب به جامه ). 2- در هنگام الحاق به «ی » حاصل مصدر: خستگی ، بندگی ، دل دادگی ،سرماخوردگی : دلهای رعیت و لشکری بر طاعت ما و بندگی بیارامید. (تاریخ بیهقی ). عبدوس و... مسعدی... جواب آوردند سخت نیکو و بندگانه با بسیار تواضع و بندگی. (تاریخ بیهقی ). 3- در موقعی که با «ان »جمع بندند: بسته ، بستگان. زنده ، زندگان. خواننده ، خوانندگان. رونده ، روندگان. آینده ، آیندگان. سازنده ، سازندگان : کارها یکرویه شد و مرادها به حاصل آمد چنان که خوانندگان بر آن واقف گردند. (تاریخ بیهقی ). نماز پیشین احمد دررسید و وی از نزدیکان و خاصگان سلطان مسعود بود. (تاریخ بیهقی ).
سر سال نو هرمزفرودین
بیامد بر شاه ایران زمین [ پرویز ].
ببرد آن کئی فرش نزدیک شاه
گرانمایگان برگشادند راه.
فردوسی.
> بدل از «و» (در پهلوی و لهجه ها) آید:
گشتاسب = وشتاسپ (پهلوی ).
گزاردن = وچارتن. وژارتن.
گزاردن = وزاردن.
گرگ = ورگ.
گراز = وراز.
گرسنه = وشنا. (به لهجه ٔ طبری ).
گرگان = ورگان (جرجان ).
گزیده = وژیتک.
> بدل از «ی » آید:
رگ = ری (شهر معروف ).
زرگون = زریون.
آذرگون = آذریون.
گون = یون.
هماگون = همایون.
> گاهی بدل از «غ » آید:
آگشته = آغشته.
آگوش = آغوش.
آگش = آغش.
پیلگوش = پیلغوش.
گاوسنگ = غاوشنگ.
زابگر = زابغر.
گلگونه = گلغونه (آلغونه ).
گلوله = غلوله.
لگام = لغام :... و همان ساعت آواز لغام و جرس اشتران برآمد. (مجمل التواریخ و القصص ص 355).
در تعریب
> بدل به «ج » شود:
مهرگان = مهرجان.
لگام = لجام.
چنگ = صنج.
نرگس = نرجس.
مرزنگوش =مرزنجوش.
گندبیدستر = جندبادستر.
پرگار = فرجار.
گزر = جزر.
گوارش = جوارش.
گوز = جوز :
دیوت از راه ببرده ست بفرمای هلا
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند.
ناصرخسرو.
بار درخت دهر تویی جهد کن مگر
بی مغز نوفتی ز درختت چو گوز غور.
ناصرخسرو.
گزاف = جزاف.
گناه = جناح.
انگدان = انجدان.
گرگان = جرجان.
نارگیل = نارجیل.
میانگی = میانجی.
گوهر = جوهر.
پنگان = فنجان :
یک گوهر تر نام او بحر
یک گوهر خشک نام او بر
وبن ابر به جهد خشکها را
ز آن جوهر تر همی کند تر.
ناصرخسرو.
جانگاه = جانجاه.
گوز = جوز.
گچ = جص.
دودآهنگ = دودآهنج.
رنگ = رنج.
گیلان = جیلان.
آگور = آجر.
آسمان گونه = آسمان جونی.
شنگرف = زنجفر،زنجرف.
پاتنگان = بادنجان.
زنگار = زنجار.
گلنگبین = جلنجبین.
شاگرد = شاجرد.
گوگال = جعل.
بنگ = بنج.
ترانگبین = ترنجبین.
گندشاپور = جندشاپور.
گلنار = جلنار.
گوز گندم = جوز جندم.
تنگه = طنجه.
گرم دانه = جرم دانق.
گرم = جروم (گرمسیر).
درگزین = درجزین.
دگله = دجله.
گرد (در اسامی بلاد)
> بدل به جرد شود:
بروگرد = بروجرد.
بوزنگرد = بوزنجرد.
سوسنگرد = سوسنجرد.
دستگرد = دستجرد.
و گاهی به «شین » بدل شود: گیلان = شیلان.
و گاهی به «ق » بدل شود: گند = قند.
گچ = قصّه (که بمعنی گچ است به لهجه ٔ مردم عراق ).
گازر = قصار.
خانگاه = خانقاه.
دانگ = دانق.
> و گاهی بدل با«ک » آید:
گنج = کنز.
گاف با کاف قافیه آید :
یار جسمانی بود رویش چو مرک
صحبتش شوم است باید کرد ترک.
مولوی.
ذکر موسی بهر روپوش است لیک
نور موسی نقد تست ای مرده ریک.
مولوی.
بی مراد او نجنبد هیچ رک
در جهان ز اوج ثریا تا سمک.
مولوی.
|| تخفیف را حذف شود: اگر، ار :
بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه
بومسلم ار نبودی و آن شور و آن جلب.
ناصرخسرو.
و اگر، ور :
ور کسی بر سخن دیو بشیبد تو مشیب.
ناصرخسرو.

معنی گ به فارسی

گ
حرف بیست و ششم از الفبای فارسی و یکی از حروف صامت است . این حرف در الفبای عربی وجود ندارد ( ولی در تداول بعض ممالک عربی تلفظ می شود ) . در حساب جمل آنرا ک ( بیست ) گیرند . نام آن گاف و کاف پارسی و کاف اعجمی است و آنرا بصورتهای : گ گ نویسند مانند : رگ گبر مگر خنگ . توضیح بسیاری از اسمها و افعال مسبوق بره گ که در ایران با گاف ( کاف پارس ) تلفظ شود در هندوستان و پاکستان با کاف عربی تلفظ گردد و غالب خاور شناسان بنقل از منابع هندی یا ترکی آنهارا با کاف عربی نقل کردهاند . باید دانست که این تلفظ نقل کردهاند . باید دانست که این تلفظ از بعض لهجه های ایرانی بر خاسته است . مولف فرهنگ آنند راج ( ذیل گشاد ) آرد : در جواهر الحروف نوشته که لفظ گشاد را مردم فارس بکاف فارسی و اهل ماورائ النهر بکاف عربی استعمال نمایند . چون بابر فاتح هند از ماورائ النهر بود و جانشینان او هم بزبان آن سامان تکلم میکردند این نوع تلفظ در هند رواج یافت

معنی گ در فرهنگ معین

گ
(حر.) بیست و ششمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۲٠ در حساب ابجد.

معنی گ در فرهنگ فارسی عمید

گ
بیست وششمین حرف الفبای فارسی، گاف. &delta، در حساب ابجد: «۲۰».
نام واج «گ».

گ در دانشنامه ویکی پدیا

گ
گ حرف بیست وششم در الفبای فارسی است. نام این حرف «گاف» است. این حرف در الفبای عربی وجود ندارد.
درضمن، «گاف» در زبان انگلیسی goof و دیگر زبان ها، از جمله فارسی، به معنای خطایی سهوی در گفتار و انجام کاری است. در زبان فارسی، برای توضیح این موضوع، از واژهٔ «سوتی» استفاده می کنند.
در زبان عربی حرف و صدای گ وجود ندارد.
گ می تواند به این ها اشاره داشته باشد:
گ بیست و ششمین حرف از زبان فارسی.
گ یکی از حروف الفبای سیریلیک.
گ (г ، Г) نویسهٔ چهارم در الفبای سیریلیک است.
گ ادوارد گریفن (انگلیسی: G. Edward Griffin؛ زادهٔ ۷ نوامبر ۱۹۳۱) یک نویسنده اهل ایالات متحده آمریکا است.
گ اوزر (به لاتین: G‘uzor) یک شهر در ازبکستان است که در ناحیه گ اوزر در ولایت کشک دریا واقع شده است. گ اوزر ۲۲٬۷۰۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای ازبکستان
گ با قوس بالا (Ґ ، ґ) نویسهٔ پنجم در الفبای سیریلیک و برگرفته از حرف گ (سیریلیک) است. این نویسه در روسی بکار نمی رود و تنها در اوکراینی، اوروم و روسین استفاده می شود. در این زبان ها این حرف صدای گ می دهد و حرف Г صدای ه.
ویکی پدیای انگلیسی
آ. ا. گ (AEG) سر واژه عبارتهای (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG) (AEG) (زبان آلمانی: "General electricity company") به معنای «شرکت برق عمومی» در سال ۱۸۸۳ در برلین توسط امیل راتناو تأسیس شد. این شرکت در ابتدا تولیدکننده تجهیزات الکتریکی در آلمان بوددفتر مرکزی شرکت پس از جنگ جهانی دوم به فرانکفورت نقل مکان کرد.
این شرکت در سال ۱۹۶۷ با شرکت تابع خود TELEFUNKEN AG پیوست و شرکت جدید AEG-TELEFUNKEN را بوجود آورد. در سال ۱۹۸۵ شرکت دایملر بنز، شرکت AEG-TELEFUNKEN را خریداری نمود و نام آن به شرکت سهامی آ ا گ تغییر یافت و کاملاً به دایملر –بنز واگذار شد. (دایملر کرایسلر ۱۹۹۸). قسمتهای باقیمانده شرکت آ ا گ به بخشهای شرکت ادترنز , هوافضای آلمان Deutsche Aerospace تبدیل شد. (1998: DASA, today گروه ایرباس).
شرکت الکترولوکس حق استفاده از بخشهای لوازم خانگی شرکت آ ا گ را از سال ۲۰۰۵ در دست دارد.
اس تی اس-۵۱-گ (انگلیسی: STS-51-G) یکی از ماموریت های برنامه شاتل های فضایی بود که در تاریخ ۱۷ ژوئن، ۱۹۸۵ از پایگاه فضایی کندی به فضا پرتاب شد. این ماموریت توسط شاتل دیسکاوری و برای مدت حدود ۷ روز انجام گرفت. این ماموریت چهارمین ماموریت صورت گرفته توسط شاتل دیسکاوری بود. این فضاپیما حامل سه ماهواره عربست-۱بی، Morelos I و تلستار ۳دی و همچنین سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود یکی از شاهزادگان سعودی به عنوان فضانورد بود.
عقب از چپ به راست: Lucid, Nagel, Fabian, Al-Saud, Baudry,جلو از چپ به راست: Brandenstein, Creighton
دایملر آ گ، (به آلمانی: Daimler AG) شرکت خودروسازی آلمانی و چندملیتی است، که از لحاظ میزان درآمد سالیانه، پس از تویوتا و گروه فولکس واگن، سومین خودروساز بزرگ جهان به شمار می آید. این شرکت، از نظر تعداد خودروهای تولید شده، در رتبه چهاردهم قرار دارد، همچنین تاکنون به عنوان بزرگترین کامیون ساز جهان، شناخته می شود.
ریشه های تاسیس شرکت دایملر آگ به تاریخ ۱ مه ۱۹۲۴ بازمی گردد، که قرارداد همکاری سه جانبه ای میان گاتلیب دایملر (مالک شرکت دایملر-موتورن-گیزلشافت)، کارل فردریش بنز (مالک شرکت بنز اند سیه) و ویلهلم مایباخ (مالک شرکت مایباخ) به امضا رسید. این قرارداد در ۲۸ ژوئیه ۱۹۲۶ به ادغام دو شرکت دایملر-موتورن-گیزلشافت و بنز اند سیه و تشکیل دایملر-بنز انجامید، که از آن پس، بر پایه آن هر دو شرکت تولیدات خود را با برند مرسدس بنز عرضه می کردند.
شرکت دایملر-بنز در سال ۱۹۹۸ میلادی شرکت آمریکایی کرایسلر را به ارزش ۳۸ میلیارد دلار خریداری کرد، که تا آن زمان، بزرگترین معامله میان شرکت های خودروسازی محسوب می شد. سپس نام شرکت به دایملرکرایسلر آگ تغییر پیدا کرد.
در سال ۲۰۰۷ در پی خریداری گروه کرایسلر توسط شرکت مدیریت سرمایه سربروس و جدایی کرایسلر از شرکت ادغامی، نام این شرکت نیز به دایملر آگ تغییر یافت.
شرکت دایملر هم اکنون مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون؛ مرسدس آام گ، مرسدس بنز، دایملر تراکس و اسمارت می باشد، همچنین دارای سهام در چندین شرکت خودروسازی است، که برای نمونه می توان به: کاماز، تسلا موتورز، رنو-نیسان آلیانس و پکن اتو اشاره کرد. این شرکت، خط تولید برند مایباخ را نیز، در سال ۲۰۱۲ متوقف نمود.
دویتز آ گ (به آلمانی: Deutz AG) یک شرکت آلمانی سازنده موتور است. این شرکت در سال ۱۸۶۴ میلادی توسط نیکلاوس اتو و با نام اِن.آ اوتو و سی (.N. A. Otto & Cie) بنیاد شد.
سارتوریوس آ گ (انگلیسی: Sartorius AG) شرکت آلمانی فعال در حوزه داروسازی و تجهیزات آزمایشگاهی است که در سال ۱۸۷۰ توسط فلورانس سارتوریوس تأسیس گردید. این شرکت در زمینه های فناوری زیستی، کشت سلولی، تجهیزات داروسازی و آزمایشگاهی فعال است. دفتر اصلی این شرکت همکنون در گوتینگن آلمان واقع است.
FWB: SRT
یورونکست: DIM
CAC Mid 60 Component
مرسدس-آام گ (به انگلیسی: Mercedes-AMG) که به اختصار آام گ شناخته می شود، یک شرکت تابعه مرسدس بنز است که خودروهای این شرکت را از نظر ظاهری مجلل و از لحاظ فنی ارتقا می دهد. مدل های آام جی قیمت بیشتر و عملکرد قوی تری نسبت به خودروهای سری مرسدس دارند.
Automobile manufacturing
Engine manufacturing
مرسدس بنز اس ال اس آام گ (Mercedes-Benz SLS AMG) خودرویی است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در آلمان تولید شده است. این اتوموبیل دارای قویترن موتور مکشی در دنیا می باشد. جعبه دنده برای توزیع وزن بهتر پشت اتوموبیل می باشد. این جعبه دنده دارای هفت دنده می باشد و دارای همان کلاچ دوبلی است که فراری برروی مدل کالیفرنیا قرار داده است. میل گاردن این ماشین ازجنس فیبرکربن ساخته شده وفقط چهار کیلوگرم وزن دارد. بدنه ودشاسی نیز از آلمینیوم ساخته شده که باعث سبکی خودرو شده است. این سبکی باعث شده ۵۶۳ اسب بخار نیرو داشته باشد که یک اسب بخار بیشتراز فراری ۴۵۸ ایتالیا است. همچنین این خودرو ساخته شده مهندسان AMG می باشد و بر اساس فلسفه یک مرد یک موتور (one man one engine) ساخته شده پس از پایان تولید این خودرو مرسدس بنز AMG GT جایگزین آن شد.مرسدس بنز اس ال اس آام گ رودستر در نمایشگاه بین المللی خودروی فرانکفورت (۲۰۱۱ میلادی)
مرسدس بنز اس ال اس آام گ رودستر در نمایشگاه بین المللی خودروی فرانکفورت (۲۰۱۱ میلادی)
مرسدس-بنز سی ال اس۶۳ آام گ یک خودروی با کارایی بالا از سری کلاس-سی ال اس مرسدس-بنز است که توسط شرکت مرسدس-آام گ مورد بهینه سازی قرار گرفته و فروش آن در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. همانند دیگر سری های سی ال اس، این خودرو هم نسل های متفاوتی دارد و از زمان عرضه تا کنون، سه نسل متفاوت از آن عرضه شده است. طرح اولیه این خودرو در طرح مفهومی مرسدس-بنز ویژن سی ال اس ریخته شد که بعداً منجر به ساخت نخستین نسل سی ال اس، کلاس-سی ال اس دبلیو۲۱۹، شد. یک نمونه شوتینگ بریک این خودرو در سال ۲۰۱۳ عرضه شد. علاوه بر آن، نمونه های کوپهٔ چهار در این خودرو در نسل های مختلف عرضه شده است.
مرسدس-بنز سی ال اس ۶۳ آام گ نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و به عنوان جایگزینی برای مرسدس-بنز سی ال اس۵۵ معرفی شد. سی ال اس۵۵ خودروی موفقی بود و از بهترین انواع سری آام گ شناخته می شد. با این وجود، توان این خودرو در سال ۲۰۰۶ کم به نظر می رسید. برای جبران این کمبود، مرسدس-آام گ در این سال نخستین نسل سی ال اس۶۳ را عرضه کرد. این خودرو از موتوری هشت سیلندر بهره می برد که پیش از آن روی سری مرسدس-بنز کلاس-سی ال کا و کلاس-ئی نصب شده بود.
نسل اول این سری در سال ۲۰۰۶ و با قدرتی بیشتر از سی ال اس۵۵ عرضه شد. این خودرو یک کوپه چهار در بود که از فناوری های به روز مرسدس-آام گ، همچون سامانه ترمز پیشرفته آام گ و جعبه دندهٔ هفت دندهٔ ۷جی-ترانیک، استفاده می کرد. این نوع جعبه دنده به راننده اجازهٔ کنترل تمام خودکار یا دستی را می دهد. این خودرو از یک موتور بنزینی وی۸ با ظرفیت ۶٬۲۰۸ سانتی متر مکعب (۶٫۲۰۸ لیتر) و قدرت ۵۱۴ اسب بخار (۳۸۳ کیلووات) بهره می برد. گشتاور این مدل برابر ۶۳۰ نیوتن متر (۴۶۰ پوند نیرو-فوت) بود و بیشینهٔ سرعت آن به ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت (۱۶۰ مایل بر ساعت) می رسید. شتاب ۰–۱۰۰ کیلومتر این نسل، ۴٫۵ ثانیه بود. وزن خالص این خودرو ۱٬۸۷۰ کیلوگرم (۴٬۱۲۰ پوند) بود. این خودرو از فناوری میل سوپاپ بالاسری دوتایی و سوخت رسانی انژکتوری بهره می برد. طول این خودرو ۴٬۹۱۰ میلیمتر (۴٫۹۱ متر)، عرض آن ۱٬۸۵۱ میلیمتر (۱٫۸۵۱ متر) و ارتفاعش ۱٬۴۰۳ میلیمتر (۱٫۴۰۳ متر) بود. با توجه به دیدگاه نویسندهٔ وبگاه کار اند درایور، در مقایسه با ب ام و ام۵، که از رقبای اصلی این خودرو به شمار می رفت، سی ال اس۶۳ دارای جعبه دندهٔ خودکار بود، اما شاسی ام۵ راحتی بیش تری نسبت به سی ال اس۶۳ داشت.
جعبه دندهٔ ۷جی-ترانیک سی ال اس۶۳، امکان تغییر سبک رانندگی بین سه سبک اسپورت، راحت و دستی را می دهد. سبک اسپورت، حدود ۳۰٪ سریع تر از حالت راحت و ۵۰٪ سریع تر از حالت دستی عمل می کند. تغییر سبک بین این سه حالت با فشردن دکمه هایی از داخل ماشین امکان پذیر است.
هگزال آ گ(به انگلیسی: Hexal AG) شرکت دارویی آلمانی و تابعه ای از شرکت بزرگ دارویی نوارتیس است. این شرکت در سال ۱۹۸۶ میلادی تأسیس شده و دفتر اصلی آن در هُلتسکیرشِن آلمان واقع شده است.
Seite „Hexal AG“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2013, 10:18 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexal_AG&oldid=125829864 (Abgerufen: 15. Juli 2014, 12:03 UTC)
کونتیننتال آ-گ، (به آلمانی: Continental AG) که با نام «کونتی» شناخته می شود، بزرگترین شرکت تولیدکننده قطعات خودروهای سبک و سنگین در کشور آلمان می باشد.
این شرکت متخصص در تولید انواع لاستیک ها، سیستم های ترمز، سیستم های کنترل پایداری خودرو و طیف وسیعی از قطعات و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی، در صنایع خودروسازی و حمل ونقل، می باشد.
دفتر مرکزی شرکت کونتیننتال، در شهر هانوفر، نیدرزاکسن، آلمان قرار دارد. کونتیننتال آ-گ، پس از شرکت های بریجستون، میشلن و گودیر تایر، بعنوان چهارمین تولیدکننده لاستیک در جهان شناخته می شود.
کونتیننتال آ-گ، در سال ۱۸۷۱ به عنوان یک شرکت تولیدکننده کائوچو، تاسیس شد. در سال های بعد، این شرکت وارد صنعت تولید لاستیک شد و بتدریج توانست، خود را بعنوان یکی از عرضه کنندگان بزرگ لاستیک خودرو در آلمان و جهان، مطرح نماید.
در سال ۲۰۰۷ کمپانی کونتیننتال شرکت وی دی او را، خریداری کرد. این شرکت، یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت زیمنس بود و در عمل، کلیه فعالیت های بخش خودروسازی و تولید قطعات خودرو زیمنس را بر عهده داشت. کونتیننتال آ-گ، پس از بدست آوردن شرکت وی دی او در زمینه تولید و فروش قطعات خودرو، در رتبه چهارم جهان قرار گرفت. شرکت کونتیننتال در سال ۲۰۰۹ نیز، یک سرمایه گذاری مشترک را، با شرکت ارنست اند یانگ آغاز نمود.
در سال ۲۰۰۸ کمپانی کونتیننتال با شرکت وی دی او ادغام شد، که پس از این ادغام، تقریباً نیمی از میزان ارزش بازار خود را از دست داد و تا مرز ورشکستگی، پیش رفت. سپس شرکت شِفلر آ-گ، بمنظور جلوگیری از ورشکستگی کونتیننتال، اقدام به خرید بخش اعظمی از سهام این شرکت نمود.
در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ کونتیننتال، پس از حدود ۴۵ ماه غیبت، بار دیگر، به فهرست ۳۰ شرکت برتر عضو شاخص دکس، بازگشت! در حال حاضر شِفلر آ-گ، مالک ۴۹٫۹٪ درصد از سهام شرکت کونتیننتال است، که از این لحاظ، بالاترین میزان سهام را، در این کمپانی آلمانی، دارا می باشد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گ در دانشنامه آزاد پارسی

بیست وششمین حرف از الفبای فارسی که در الفبای عربی و حروف ابجدی وجود ندارد و در حساب جمل، همانند «ک»، نمایندۀ عدد بیست به حساب می آید. عرب ها آن را «قاف معقوده» گویند و در یمن همانند فارسی زبانان تلفظ می کنند. از نظر آوایی، نمایندۀ صامتِ کامی ـ انفجاری واک دار است. نام آن «گِ= ge» و «گاف=gâf» است. آن را کاف فارسی هم می گویند. حرف «گ» به عنوان صامت میانجی، در کلمات مرکب و مشتق کاربرد دارد. مثلِ خستگی، بندگی، طلبگی، خوانندگان، بستگان، آیندگان. در فارسی کهن، حرف «گ» را به صورت «ک» می نوشته اند که روی آن سه نقطه وجود داشته است، به تدریج سه نقطه مبدّل به «سرکژ (سرکج یا سرکش)» و به شکل امروزی درآمد.

گ در جدول کلمات

بزر گ ترین دریاچه جهان
خزر

گ را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گ   • مفهوم گ   • تعریف گ   • معرفی گ   • گ چیست   • گ یعنی چی   • گ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گ
کلمه : گ
اشتباه تایپی : '
آوا : gAf
نقش : حرف الفبا
عکس گ : در گوگل


آیا معنی گ مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )