برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1344 100 1

یشت ها

معنی یشت ها به فارسی

یشت ها
یکی از بخشهای پنجگان. اوستا شامل ۲۱ یشت که عبارتند از : هرمز یشت هفت امشاسپند یشت اردیبهشت یشت خرداد یشت آبان یشت خورشید یشت ماه یشت تیر یشت گوش یشت مهر یشت سروش یشت رشن یشت فروردین یشت بهرام یشت رام یشت وین یشت ارد یشت اشتاد یشت زامیاد یشت هوم یشت ونند یشت .

یشت ها در دانشنامه آزاد پارسی

یَشْتْ ها
یکی از بخش های پنج گانۀ اوستا، متشکل از ۲۱ یشت، در زمرۀ متن های اوستای متأخر. هر یشت به بخش هایی تقسیم می شود که کرده (بخش) نام دارد. اوستاشناسان هر کرده را به منظور سهولت استفاده و ارجاع، به بندهایی تقسیم می کنند. یشت به معنای «پرستش و نیایش» و از نظر معنایی هم ریشه با واژۀ کهن «یسن» و واژه های «جشن» و «ایزد» در فارسی است. یشت ها سرودهایی در ستایش خدایان قدیم ایرانی نظیر ناهید، مهر، و تیشترند. نام های ۲۱ یشت اوستا، که معمولاً به صورت فارسی میانه آمده چنین است: ۱. هرمزد (اورمزد) یشت در ۳۳ بند در ذکر اسماء اهورَه مزدا؛ ۲. هفت تن (امشاسپندان) یشت در پانزده بند در ستایش امشاسپندان؛ ۳. اردیبهشت یشت در نوزده بند در ستایش این امشاسپند؛ ۴. خردادیشت در یازده بند در ستایش این امشاسپند؛ ۵. آبان یشت در ۱۳۳ بند در ستایش اَردوی سورا آناهیتا؛ ۶. خورشید یشت در هفت بند در ستایش خورشید؛ ۷. ماهیشت در ۷ بند در ستایش ماه؛۸. تیشتر یشت در ۶۲ بند در ستایش تیشتر، ستارۀ باران؛ ۹. درواسْپ یا گوش یشت در ۳۳ بند در ستایش ایزدبانو درواسپ؛ ۱۰. مهریشت در ۱۴۶ بند در ستایش ایزدمهر؛ ۱۱. سروش یشت در ۲۳ بند در توصیف و ستایش سروش، ایزد نظم و انضباط؛ ۱۲. رَشْن یشت در ۳۸ بند دربارۀ رشن ایزد عدالت و انواع وَر (آزمایش دینی) برای تشخیص گناهکار از بی گناه؛ ۱۳. فروردین یشت در ۱۵۸ بند در ستایش فروهرها یا فره وشی ها؛ ۱۴. بهرام یشت در ۶۴ بند در ستایش ایزدبهرام؛ ۱۵. رام یشت در ۵۷ بند در ستایش ایزد هوا؛ ۱۶. دین یشت در بیست بند در ستایش ایزد علم؛ ۱۷. اَرْد یشت در ۶۲ بند در ستایش ایزد نگهبان ثروت و دارایی؛ ۱۸. اشتاد یشت در نُه بند در ستایش فرّۀ ایرانی و ایزدبانو اَشی و دعای اهونَوَر. نام این یشت که به معنای «درستی، عدالت» است با مطالب آن مناسبت ندارد؛ ۱۹. زامیاد یشت در ۹۶ بند در ستایش فره؛ ۲۰. هوم یشت در دو بند در ستایش هوم؛ یَسْن نهم را در واقع باید یشت خاص هوم به شمار آورد؛ ۲۱. وَنَنْد یشت در یک بند در ستایش ستارۀ وَنَنْد یا نَسْر الواقع. همۀ یشت ها از نظر قدمت یکسان نیستند، برای نمونه یشت های پنج، هشت، ده، سیزده، هفده و نوزده بزرگ نامیده شده اند. هر یشت بزرگ شامل توصیف، مدح، ستایش، و به یاری خواندن ایزدی است که آن یشت به او اختصاص دارد و در جای جای آن اسطوره ها و حوادث تاریخی و افسان ...

یشت ها را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
یشت، نام ۲۱ بخش از کتابِ اوستا، کتاب دینی زرتشتیان است که در آن‌ها عناصرِ مهم از دیدگاهِ مزدیسنا ستوده می‌شوند.
تاریخ سرایش آن‌ها، حدود 430 تا 420 پیش از میلاد است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• یکروئی   • یشت در جدول   • خرده اوستا   • ویسپرد   • دانلود کتابهای ابراهیم پورداود   • حول   • دانلود کتاب یشت ها   • معنی غارتگر   • معنی یشت ها   • مفهوم یشت ها   • تعریف یشت ها   • معرفی یشت ها   • یشت ها چیست   • یشت ها یعنی چی   • یشت ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یشت ها
کلمه : یشت ها
اشتباه تایپی : daj ih
عکس یشت ها : در گوگل

آیا معنی یشت ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )