برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهرست پیشنهادهای ١٣٩٨/١١/٢٤

١. امید شیخ اسماعیلی -> behemoth
٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢. سوگل -> آی دی
٠٠:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣. معروف -> هوسا
٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤. PARHAM357 -> sleeping dogs
٠٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥. ناصر -> extra territorial
٠٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦. Anahita_abbasi -> آتریداد
٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧. مانیسا -> بسم الله قاصم الجبارین
٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨. Mohamad daichi -> nauseous
٠٠:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩. فارا -> defunct
٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠. ابراهیم اروجنی زاده -> Load–deflection responses
٠٠:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١. علی رضائی -> Algebraic manipulation
٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢. مهدی صباغ -> Groovy
٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣. مهدی صباغ -> Look down
٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤. هستی -> fender bender
٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥. مهدی صباغ -> clear as the sky
٠٠:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦. Mohamadda333 -> catch cold
٠٠:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧. Marjan -> reality show
٠٠:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨. ليونا -> لیونا ۳۱۹
٠٠:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩. Mohamadda333 -> throw in
٠١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠. یحیی -> قاپاچ
٠١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١. سیدحسین اخوان بهابادی -> مصدق
٠١:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢. سیدحسین اخوان بهابادی -> مصدقین
٠١:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣. نسرین -> سادیا
٠١:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤. محمد -> منج
٠١:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥. عباس اردلان -> heterogeneities
٠١:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦. مسعود -> مبذول فرمایید
٠١:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧. تبریزی -> hit a tree
٠١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨. شاینا -> شمیلا
٠١:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩. حسین -> سد خونی نخاعی
٠١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠. رضاآپادانا -> خردل
٠١:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١. حمید کریمپوربان(سرخه میری گیلانغرب) -> ایل سوره میری
٠١:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢. محمد رحمتی -> چنالی
٠١:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣. محمدرضا آقاشاهی -> a bump in the road
٠١:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤. حسن بشیری -> de dominate
٠١:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥. حسن بشیری -> de dominatation
٠١:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦. رضاآپادانا -> عقرب زرد
٠٢:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧. دانیال کابلی -> single minded
٠٢:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨. سیما -> قصی القلب
٠٢:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤


٤٠. رضاآپادانا -> از القاب ابن سینا
٠٢:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١. Majid -> Shotgun
٠٢:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢. nafas -> ایزوله
٠٣:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣. علی دوستی نوگورانی -> یاسان
٠٣:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤. علی دوستی نوگورانی -> کتابی از رسکین کالدول
٠٤:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥. آدرین -> آدریان
٠٤:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦. لاله -> Get an export to fix it
٠٤:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧. هومن کاسبی -> blow someone's mind
٠٥:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨. دنیا. قاسمی -> armament
٠٥:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩. بلندگو -> معاجزین
٠٦:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠. سعید صفاری مقدم -> imply
٠٦:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١. F.S -> پروتوپلاست
٠٧:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٢. Mary -> hydrant
٠٧:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٣. میلاد خوش‌خلقت -> instruction set
٠٧:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٤. میلاد خوش‌خلقت -> hyperthreading
٠٧:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٥. Mahdi -> Added you to contacTs
٠٧:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٦. میلاد خوش‌خلقت -> pipeline
٠٧:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٧. میلاد خوش‌خلقت -> caching
٠٧:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٨. محمدرضا ایوبی صانع -> umbrella
٠٧:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٩. سینا -> شهرزوری
٠٨:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٠. بنده ی خدا -> دهستان اولاد قباد
٠٨:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦١. فرشته عاج -> cross examine
٠٨:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٢. سروش -> Nil nil
٠٨:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٣. موسی بیضایی -> contingency
٠٨:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٤. مهدی صادقی -> گرزه ورزه
٠٨:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٥. رضاعلایی -> machines
٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٦. رضاعلایی -> fertilizer
٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٧. بنده ی خدا -> دهستان اولاد قباد
٠٩:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٨. Zahra -> Be com older
٠٩:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٦٩. ناصر شعار ابوذری -> incorporating
٠٩:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٠. بهمن عنایتی کاریجانی -> umbrella
٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧١. بهمن عنایتی کاریجانی -> شهرزوری
٠٩:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٢. مهدی صباغ -> cut back
٠٩:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٣. شقایق -> شایلین
٠٩:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٤. رضاعلایی -> rug
٠٩:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٥. رضاعلایی -> rug
٠٩:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٦. Erfan.Zarandi -> immovable
٠٩:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٧. Nazanin -> Conventional
٠٩:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٨. محمد علی -> همنشین جن
٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٧٩. محمد -> bmci
٠٩:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٠. فرزام -> تعمیرکار خودرو
٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨١. yamna -> moreover
٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٢. بهمن عنایتی کاریجانی -> مانیا
٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٣. رضاعلایی -> probably
٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٤. فرزام -> از صنایع دستی
٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٥. حجت -> نقطه کور
٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٦. رضاعلایی -> Percent
٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٧. زهرا -> شکل گیری
٠٩:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٨. مهدی -> quick launch
٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٨٩. رضاعلایی -> common
٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٠. Fatima -> Lay ahead of
٠٩:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩١. رضا -> exclusive
٠٩:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٢. فرزام -> تیردان
٠٩:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٣. Mo Da -> It is worth noting that
٠٩:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٤. Fatima -> Spy
٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٥. الهه -> بدسرشت
٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٦. سلطان -> luctant
٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٧. باباخانی -> ایل زوله
٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٨. سلطان -> reluctant
٠٩:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٩٩. فرزام -> سیاره هفتم
٠٩:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٠. Titi -> cultural heritage
٠٩:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠١. فرزام -> ستاره سهیل
٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٢. تی تی -> cultural heritage
٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٣. بهمن عنایتی کاریجانی -> همنشین جن
٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٤. -> fire fighter
٠٩:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٥. تی تی -> distance learning
١٠:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٦. حسین -> منتقل الیه
١٠:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٧. سلدا -> سلدا
١٠:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٨. داوود حسین پور -> instagram
١٠:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٠٩. امیر -> the food tastes good
١٠:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٠. Gh -> Coat rack
١٠:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١١. Gh -> Coat rack
١٠:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٢. تینا -> vis � vis
١٠:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٣. جواد -> Auditorim
١٠:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٤. دکتر محمد خرمی -> واجد شرایط
١٠:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٥. لیلی موسوی -> squash
١٠:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٦. آیسان -> مهسان
١٠:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٧. Vani -> news agent
١٠:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٨. اميرحسين -> شنتیا
١٠:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١١٩. بنده ی خدا -> دهستان اولاد قباد
١٠:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٠. علی -> Soviet bloc
١٠:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢١. علی -> Special advantages
١٠:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٢. مهسا -> penfriend
١٠:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٣. علی -> Specialist activity
١٠:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٤. ستایش -> ستایش
١٠:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٥. بهمن عنایتی کاریجانی -> ارمله
١٠:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٦. ارشیا ترابی نژاد -> grocery store
١٠:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٧. بهمن عنایتی کاریجانی -> مهدور الدم
١٠:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٨. omid -> Georgia
١٠:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٢٩. بهمن عنایتی کاریجانی -> قره باغ
١٠:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٠. غلامحسنی -> enchant
١٠:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣١. محدثه -> انجب
١٠:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٢. امیررضالبافی -> hyperexcitability
١٠:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٣. مجید بندپی -> in which
١١:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٤. هانیه -> aligned
١١:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٥. تی تی -> Modern life
١١:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٦. احسان -> soap opera
١١:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٧. مرتضی بزرگیان -> post industrial
١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٨. مهدی -> new born
١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٣٩. مهدین -> مهدین
١١:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٠. سرگل رضائی -> emitted from
١١:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤١. بهمن عنایتی کاریجانی -> اردوغان
١١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٢. سرگل رضائی -> delving into
١١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٣. مهدی صباغ -> sash window
١١:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٤. محمد -> صنمی ندارم
١١:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٥. Maryam -> زخم پلنگ
١١:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٦. neda_h87 -> ink curing
١١:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٧. محمدرضا ایوبی صانع -> serendipity
١١:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٨. ابوبکر -> RED DEAD REDEMPTION
١١:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٤٩. سعید صفاری مقدم -> pothole
١١:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٠. مریم ح 😃😂 -> Although
١١:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥١. AA360c -> in after years
١١:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٢. هومن حاجی کریمی -> learning curve
١١:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٣. neda_h87 -> follow close behind
١١:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> عذوب
١١:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٥. سعید صفاری مقدم -> extenuating
١١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٦. sehun -> do the laundry
١١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٧. Nima -> jogging
١١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٨. مصیب مهرآشیان مسکنی -> عذوب
١١:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٥٩. حسین حسین زاده -> کزین
١١:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٠. MOEIN -> horn
١١:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦١. سوگند -> روهام
١١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٢. بامداد -> yell one's head off
١١:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٣. سوگند -> سوگند
١١:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٤. بامداد -> scream your head off
١١:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٥. آسیه قره گزلو -> uxorious husband
١١:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٦. بهمن عنایتی کاریجانی -> جمله سازی
١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٧. لیلی موسوی -> twenty four seven
١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٨. MOEIN -> footprint
١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٦٩. بامداد -> scream the place down
١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٠. MOEIN -> look out for
١١:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧١. امیررضالبافی -> pole
١١:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٢. MOEIN -> escalator
١١:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٣. مصیب مهرآشیان مسکنی -> عذوب
١١:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> عذوب
١١:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٥. MOEIN -> nature
١١:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٦. باقر شعبانلویی -> down town
١١:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٧. MOEIN -> lick
١١:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٨. MOEIN -> peanut
١١:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٧٩. MOEIN -> elevator
١١:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٠. MOEIN -> allow
١١:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨١. مبینا -> مبينا
١١:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٢. Parviz -> پوزیشن
١١:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٣. HamidReza Abdi -> stay of execution
١١:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> عذوبت
١١:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٥. Aida -> آیدا
١١:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٦. مسعود.ه.ز -> smoke screen
١٢:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٧. Mehran -> Reading
١٢:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٨. Nazanin -> Miraculously
١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٨٩. نیایش -> دلارام
١٢:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٠. sali j -> چنگایی
١٢:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩١. مصیب مهرآشیان مسکنی -> کرک
١٢:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٢. حمید -> لجام گسیخته
١٢:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٣. مصیب مهرآشیان مسکنی -> کرک
١٢:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٤. neda_h87 -> signage industry
١٢:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٥. مصیب مهرآشیان مسکنی -> کرک
١٢:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٦. Zahra -> intent
١٢:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٧. مصیب مهرآشیان مسکنی -> کرک
١٢:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٨. مصیب مهرآشیان مسکنی -> کرک
١٢:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

١٩٩. مانترا -> wwe
١٢:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٠. سلین -> عقیدت
١٢:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠١. فاطی -> jazz
١٢:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٢. سلین -> طرار
١٢:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٣. Samane -> Completely out
١٢:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> گریسخور
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٥. بهمن عنایتی کاریجانی -> ذبیح الله
١٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٦. علیرضا انگوتی -> dinkle
١٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٧. Bina -> Math matician
١٢:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٨. Zahra -> Bite
١٢:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٠٩. مهدی -> no one is here
١٢:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٠. SaBa -> ولنتاین مبارک
١٢:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١١. محمد حسین کریمی -> Delicious
١٢:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٢. نگین نجفی -> سامرا
١٢:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٣. علیرضا انگوتی -> ‏schwang
١٢:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٤. نگین نجفی -> سامرا
١٢:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٥. نگین نجفی -> سامرا
١٢:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٦. S -> Would you like
١٢:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٧. سید هادی حسینی -> برز
١٢:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٨. Ali😍 -> foot print
١٢:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢١٩. الهه -> meeting point
١٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٠. 😍 -> Escalator
١٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢١. Shima -> what the fuck
١٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٢. الهه -> meeting point
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٣. Shima -> what the fuck
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٤. Farzad -> alittle
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٥. سجاد -> alternative
١٢:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٦. سعید صفاری مقدم -> go a long way
١٣:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٧. مرضیه سوری -> سوریا
١٣:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٨. Bita -> someone else
١٣:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٢٩. Amirali -> show somebody the ropes
١٣:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٠. مرضیه سوری -> سوری
١٣:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣١. سعید صفاری مقدم -> relentless
١٣:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٢. مرضیه سوری -> سوری دخت
١٣:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٣. سعید صفاری مقدم -> relentlessly
١٣:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٤. مرضیه سوری -> سوری دخت
١٣:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٥. مرضیه سوری -> سوری
١٣:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٦. مرضیه سوری -> سوریا
١٣:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٧. arya -> gone
١٣:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٨. نیل -> cementing
١٣:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٣٩. دینا -> ایسگا
١٣:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٠. سعید صفاری مقدم -> right left and center
١٣:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤١. مرضیه سوری -> سوریتا
١٣:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٢. مرضیه سوری -> سوریا
١٣:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٣. مرضیه سوری -> سوری دخت
١٣:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤


٢٤٥. رجب فرزام پور -> صیاد (ابهام زدایی)
١٣:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٦. اسماعیل صالح -> have cold feet
١٣:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٧. سوری -> سورینا
١٣:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٨. HamidReza Abdi -> stretchie
١٣:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٤٩. omid -> null hypothesis
١٣:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٠. Babak -> department store
١٣:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥١. گلی افجه -> Completely out
١٣:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٢. یونس خوشبخت -> Benches
١٣:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٣. Y -> Food festival
١٣:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٤. YK -> Food festival
١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٥. مایسا -> میداس
١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٦. دینا -> قابل انعطاف
١٣:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٧. YK -> Try some
١٣:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٥٨. الیسا -> مایسا
١٤:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤


٢٦٠. علی -> سطحی نگر
١٤:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦١. محدثه -> همان گونه
١٤:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٢. فریماه رفیعی -> creative director
١٤:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٣. سعیده -> rock the boat
١٤:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٤. Mehrab -> gripping
١٤:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٥. shilan -> bro
١٤:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٦. Mostafa -> torn out
١٤:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٧. Ffgf��ďu -> stories
١٤:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٨. فرهاد مولایی -> As arranged
١٤:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٦٩. Younes -> homesick
١٤:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٠. Apple -> patients
١٤:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧١. Apple -> detective
١٤:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٢. Alireza -> delivered
١٤:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٣. هنگامه -> کردی
١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٤. Ftmh -> do
١٤:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٥. Apple -> crimes
١٤:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٦. ب. الف. بزرگمهر -> تضمین
١٤:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٧. Alii -> pardon
١٤:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٨. Amiri.p -> Along
١٤:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٧٩. امیدرضا معروضی -> listserv
١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٠. ادرینا -> آدرینا
١٤:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨١. .... -> علویان
١٤:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٢. gazal -> far gone
١٤:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٣. ویدا -> ویدا
١٤:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٤. آریو اشراقی -> مومنایی
١٤:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٥. shiva_sisi‌ -> barcelona
١٤:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٦. آوید -> نوید
١٤:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٧. صبایی -> proving that
١٤:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٨. میهران -> میهران
١٤:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٨٩. ماسا -> ماسا
١٥:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٠. ماسا -> ماسا
١٥:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩١. مرتضی بزرگیان -> opulence
١٥:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٢. امیدرضا معروضی -> webcasting
١٥:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٣. shiva_sisi‌ -> Beijing
١٥:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٤. shiva_sisi‌ -> Lisbon
١٥:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٥. sam -> stimpsons
١٥:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٦. ماریا -> مایسا
١٥:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٧. P. -> راهوار
١٥:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٨. حاتم یرحی -> اهل صورت
١٥:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٢٩٩. محمد جواد حبیبی پور -> Instance
١٥:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٠. مهتا -> مایا
١٥:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠١. محمد جواد حبیبی پور -> Lysates
١٥:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٢. زهرا فیروزیان -> anticipating
١٥:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٣. AIDIN -> taxol
١٥:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٤. مهتا -> مایا
١٥:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٥. P. -> هژبر
١٥:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٦. مهتا -> مایا
١٥:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٧. Afsan lotfi -> not supposed to
١٥:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٨. امید -> Turn down
١٥:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٠٩. سهیل تقیزاده -> intervening
١٥:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٠. shiva_sisi‌ -> Prague
١٥:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١١. مها -> مها
١٥:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٢. Tara -> برپایه
١٥:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٣. shiva_sisi‌ -> Seoul
١٥:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٤. Nima -> eating disorder
١٥:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٥. 13 -> lick
١٥:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٦. مهیلا -> مها
١٥:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٧. مهیلا -> مهان
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٨. mobinaa -> direction
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣١٩. مرتضی بزرگیان -> if not
١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٠. سهیل تقیزاده -> intervening
١٥:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢١. سهیل تقیزاده -> abstinency
١٥:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٢. حسنا -> مهان دخت
١٥:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٣. اسرا -> اسرا
١٥:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٤. لیلی موسوی -> ride on
١٥:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٥. مقدس -> کنایه از دنیا
١٥:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٦. امیدرضا معروضی -> junk mail
١٥:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٧. shiva_sisi‌ -> stockholm
١٥:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٨. shiva_sisi‌ -> Sweden
١٥:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٢٩. مجتبی مهدوی -> قره گنبد علیا
١٥:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٠. shiva_sisi‌ -> The north pole
١٥:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣١. آسنا -> معنی مجیدی
١٥:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٢. mobinaa -> straight
١٥:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٣. shiva_sisi‌ -> the south pole
١٥:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٤. ماهور الوند -> Tulip
١٥:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٥. زهرا فیروزیان -> Poured
١٦:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٦. Telma -> in one
١٦:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٧. negar -> means of transport
١٦:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٨. رضا حشمتی پور -> حق تحجیر
١٦:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٣٩. صابر -> alteplase
١٦:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٠. لیلی موسوی -> in the way
١٦:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤١. fatiw -> teach
١٦:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٢. fatiw -> teach
١٦:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٣. علی سیریزی -> تابو
١٦:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٤. Mehrshad -> most wanted
١٦:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٥. علی سیریزی -> سنسار
١٦:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٦. علی سیریزی -> وازایش
١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٧. علی سیریزی -> باززایی
١٦:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٨. علی سیریزی -> زادمرد
١٦:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٤٩. Amir .g -> Stream
١٦:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٠. علی سیریزی -> آزی مرچ
١٦:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥١. علی سیریزی -> تناسخ
١٦:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٢. صفورا -> safura
١٦:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٣. Ati -> dry
١٦:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٤. فاطمه -> collaborative
١٦:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٥. بی نام و بی نشان -> جد (اجداد)
١٦:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٦. baran -> cricus
١٧:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٧. اوکتای -> اوکتای
١٧:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٨. نیما -> سکسی
١٧:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٥٩. امیدرضا معروضی -> plug in
١٧:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٠. Marjan -> Test out
١٧:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦١. رضا شیری -> storage temperature
١٧:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٢. شهرام -> hear of
١٧:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٣. غلامحسنی -> frame
١٧:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٤. مامان رونیکا جووون -> رونیکا
١٧:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٥. الف -> magnificent castle
١٧:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٦. Dr.hossein -> papillae
١٧:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٧. غزاله -> غزاله
١٧:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٨. سيد محمد علي نيكنام -> كتاب تريا
١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٦٩. فاطمه -> Eye
١٧:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٠. سعید صفاری مقدم -> let us say
١٧:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧١. علی سیریزی -> تفویض اختیار
١٧:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٢. دکتر سعیدی -> stressed out
١٧:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٣. فریماه رفیعی -> high throughput screening
١٧:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٤. Elena -> 엑소
١٧:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٥. sina -> movie star
١٧:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٦. مریم -> مریم
١٧:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٧. shiva_sisi‌ -> Tomboy
١٧:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٨. مریم -> مریم
١٧:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٧٩. fatemeh fathi -> money talks
١٧:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٠. shiva_sisi‌ -> Lesbian
١٧:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨١. shiva_sisi‌ -> which
١٧:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٢. shiva_sisi‌ -> Where
١٧:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٣. غلامحسنی -> tuck in
١٨:٠٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٤. Mori -> Scale
١٨:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٥. Joly -> Entered
١٨:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٦. درزاده محمدجعفر -> سرغل
١٨:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٧. احمد -> کنایه از فرد بسیار مرتب
١٨:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٨. Roshanak Javidan -> Beloved
١٨:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٨٩. احمد -> fridge
١٨:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٠. رضا -> come out of one's shell
١٨:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩١. علی -> differential
١٨:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٢. بهزاد افشار -> autism
١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٣. امیر تهرانی -> social inclusion
١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٤. خودم -> نفوذ ناپذیر
١٩:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٥. Amir -> buzzed
١٩:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٦. ابتین -> ملات سیمان
١٩:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٧. مصطفی باقری -> ترانسپورت
١٩:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٨. سیدحسین اخوان بهابادی -> الیوم
١٩:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٣٩٩. Mina -> any neck
١٩:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٠. Dr.hossein -> Nidogen
١٩:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠١. مرتضی بزرگیان -> communitarianism
١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٢. حسین بهادر -> ناراست و کج
١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٣. حسین بهادر -> ناراست و کج
١٩:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٤. ایوب بیگدلی -> بیگدلی
١٩:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٥. فرید -> ordered
١٩:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٦. Ehsan -> Privacy policy
١٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٧. علی سیریزی -> به تندی
١٩:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٨. امیر شمس -> قنات کلاته شمس گناباد
١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٠٩. مهشيد -> Economy
١٩:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٠. سپیده😎 -> Regular Soaps
٢٠:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١١. علی سیریزی -> مدیومی
٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٢. پرنیان -> سازینا
٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٣. علی سیریزی -> واسطه روحی
٢٠:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٤. علی سیریزی -> اکتوپلاسم
٢٠:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٥. بهزاد افشار -> witty
٢٠:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٦. علی سیریزی -> سوژه موجود
٢٠:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٧. علی سیریزی -> شهود
٢٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٨. zahra -> braid
٢٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤١٩. .... -> Trap
٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٠. علی سیریزی -> مراقبه
٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢١. zahra -> full of
٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٢. معین -> till hell freezes over
٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٣. غزال ن -> perpetuator
٢٠:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٤. حجت علیخانی -> laceration
٢٠:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٥. ناصر همرنگ -> آبسکون
٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٦. مهدی صباغ -> through
٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٧. نازنین -> نازگل
٢٠:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٨. امیدرضا معروضی -> home page
٢٠:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٢٩. اسحاق اخلاقی -> کارآمدی
٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٠. vida -> happy trails
٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣١. zahra -> lvy
٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٢. خلیل فرجی -> fruit set
٢١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٣. اسحاق اخلاقی -> شهروند
٢١:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٤. زهرا تقوی -> blown out
٢١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٥. فرشاد محمدزاده -> ایل سوره میری
٢١:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٦. ایدرضا معروضی -> scroll
٢١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٧. فرشادمحمدزاده -> ایل سوره میری
٢١:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٨. معین -> Summed up
٢١:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٣٩. فیروزه -> no compound that
٢١:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٠. الهه -> الهه
٢١:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤١. لیلا -> قهرمان�ملی
٢١:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٢. هانیه -> رویا
٢١:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٣. زهرا سلطانی -> faintness
٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٤. فرزاد -> نام سابق سواد کوه
٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٥. Solia -> palpitation
٢١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٦. مصیب مهرآشیان مسکنی -> تیزه
٢١:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٧. مصیب مهرآشیان مسکنی -> تیزه
٢١:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٨. حنانه گرمابدری -> R.B.C
٢١:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٤٩. N.D -> install computer dictionary
٢١:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٠. امیل به بدی -> Richt
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥١. Maedeh -> entrance
٢١:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٢. عباس -> بی منطقی در نقد
٢١:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٣. ایرانی -> رئیس علی دلواری
٢١:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٤. Mani -> pubg
٢١:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٥. Mani -> bayern munchen
٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٦. آنیتا -> slimeball
٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٧. melika -> ملیکا
٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٨. ب. الف. بزرگمهر -> تجدید حیات
٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٥٩. حسین بهادر -> چیزی که
٢٢:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٠. بهمن عنایتی کاریجانی -> ذبیح الله
٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦١. Baharr -> couldn't take his eyes off
٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٢. Shirin -> اگر تو به فکرم باشی
٢٢:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٣. محمد -> هیرینه
٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٤. محدثه فرومدی -> subversive
٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٥. مصیب مهرآشیان مسکنی -> نضیج
٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٦. رجب فرزام پور -> تاچ
٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٧. رجب فرزام پور -> سگ دست
٢٢:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٨. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بند
٢٢:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٦٩. Shirin -> Rumblings
٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٠. Shirin -> Wilt
٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧١. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بند
٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٢. Shirin -> Log
٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٣. داریوش -> there were
٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بندسار
٢٢:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٥. Shirin -> Hit sb up
٢٢:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٦. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بندی
٢٢:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٧. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بندی
٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٨. Shirin -> All about
٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٧٩. محمد علی ابراهیمی نیا -> بگسلد
٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٠. مریم -> آرین
٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨١. مصیب مهرآشیان مسکنی -> بندی
٢٢:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٢. امیل : Emil -> کنتراست
٢٢:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٣. مصیب مهرآشیان مسکنی -> محذوف
٢٢:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> محذوف
٢٢:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٥. امیل به بدی -> RICHT CONCENTRATION
٢٢:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٦. مصیب مهرآشیان مسکنی -> منصور
٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٧. مصیب مهرآشیان مسکنی -> منصور
٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٨. ادیب -> کس
٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٨٩. 💓Roya💓 -> pack for a tirp
٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٠. مصیب مهرآشیان مسکنی -> ناصر
٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١١/٢٤


٤٩٢. مصیب مهرآشیان مسکنی -> ناصرالین
٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٣. M -> weaving
٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٤. مصیب مهرآشیان مسکنی -> ناصرالدین
٢٣:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٥. مصیب مهرآشیان مسکنی -> چوفلک
٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٦. M -> metals
٢٣:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٧. آنیتا -> Coldfish
٢٣:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٨. سایان -> مرحان
٢٣:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٤٩٩. Mnemon -> stratified
٢٣:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٠. سیما -> پونه تیه
٢٣:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠١. رادین -> سیگار
٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٢. منا -> قزمیت
٢٣:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٣. جلال -> contemplative
٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٤. المیرا -> المیرا
٢٣:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٥. سارا‌سلمانیان -> نا‌گزیر
٢٣:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٦. سارا‌سلمانیان -> نا‌گزیر
٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٧. شهدوش -> شهدوش
٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٨. Zahrs -> treat
٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥٠٩. علی سیریزی -> عالم مثال
٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٠. علی سیریزی -> عالم ملکوت
٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١١. ستارخان -> tick over
٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٢. معصومه -> واژه های لهجه سبزواری
٢٣:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٣. علی سیریزی -> عالم ناسوت
٢٣:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٤. علی سیریزی -> عالم جبروت
٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٥. علی سیریزی -> عالم لاهوت
٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٦. علی سیریزی -> عالم طبیعت
٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٧. علی سیریزی -> چهار نشأه
٢٣:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٨. علی سیریزی -> عالم عقول
٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤

٥١٩. علی سیریزی -> عالم معنا
٢٣:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤