برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهرست پیشنهادهای ١٣٩٩/٠٥/١١

١. asal -> cigarette
٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢. لمیرعلیا -> لمیرعلیا
٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣. میرزا -> پارادوکسیکال
٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤. ایرن -> ایرن
٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥. ایرن -> ایرن
٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦. ساغر -> رستا
٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧. مرتضی بزرگیان -> you never know
٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨. mohamadreza -> resident evil
٠٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٩. آرش جلیل خبازی -> pilomotor reflex
٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠. Figure -> how would you like
٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١. بابک -> جغد
٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢. عادله -> afloat
٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٣. امیررضا فیروزی -> Google Pay
٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٤. Figure -> blooper
٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥. شمس الدین -> high stake
٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٦. B -> godo
٠٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧. Figure -> off kilter
٠٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨. محمدرضا خسروی -> help call
٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩. نیکا -> مجیک
٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠. علی بهجو -> جبران
٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١. طاهره -> مهسین
٠٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢. Figure -> teeter
٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣. علی باقری -> عقل منتقد
٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤. علی باقری -> عقل
٠٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥. hande -> miyy
٠٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦. هادي -> اولالا
٠٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧. علی باقری -> توبتو
٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨. علی باقری -> سکستن
٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩. علی باقری -> بی سکست
٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠. علی باقری -> واطرب
٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١. حسن موسوی -> blurry
٠١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢. مهدی -> شجاعت
٠١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣. حسن موسوی -> fuzzy
٠١:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤. Amir.mmd.khoy -> Caspian
٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥. بهار -> You want do what
٠١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦. علی باقری -> مناخ
٠١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧. علی باقری -> پخسیده
٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨. آرش جلیل خبازی -> relic
٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩. علی باقری -> کلیل آمدن
٠١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠. سحر -> mud blood
٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١. علی باقری -> چنگ‌لوک
٠١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢. فاطمه موسوی -> contaminated
٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣. علی باقری -> تیکه اندختن
٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤. علی باقری -> پیاده شدن هوایی
٠١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥. علی باقری -> حرکت هوائی
٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦. علی باقری -> هجوم هوابرد
٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧. علی باقری -> عملیات مشترک هوابرد
٠١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨. علی باقری -> منطقه فرود
٠١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١
٥٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سرگیجه ، گیج
٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١٥٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> شیپور بزرگ
٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> منفی
٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> ترسناک
٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> طرز پوشاک
٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> برق مثبت
٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠. حمیدرضا دادگر_فریمان -> برش سینمایی
٠٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١. حمیدرضا دادگر_فریمان -> عالم
٠٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> نوعی نیزه
٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٦٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> فلز سکه زنی
٠٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سوار بیتا
٠٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> قرار گرفته
٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٦٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> شهر زیتون
٠٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> زمستان
٠٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٠. حمیدرضا دادگر_فریمان -> مخفف اگر
٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧١. کورش -> شی
٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٢. Sara -> harp
٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٣. فاطمه موسوی -> gazillion
٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٤. Sara -> trumpet
٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> قند شیر
٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> اثر هاینریش بل
٠٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٧٧. کوروش -> شیلا
٠٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٧٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> تعصب
٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٠. حمیدرضا دادگر_فریمان -> برگزیده
٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨١. حمیدرضا دادگر_فریمان -> قلاب
٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> هواپیمای روسی
٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٣. حمیدرضا دادگر_فریمان -> به شمار آوردن
٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> دلیل و مدرک
٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> آزاد شدن
٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١٨٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> پیش پرده اپرا
٠٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٨٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> از عناصر گازی
٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٩١. حمیدرضا دادگر_فریمان -> فلز مغناطیسی
٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٩٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> منکر شدن
٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٩٣. حمیدرضا دادگر_فریمان -> مغازه لباس
٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٩٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> پالان اسب
٠٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٩٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> خلیفه عباسی
٠٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٩٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> آواز گروهی
٠٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٩٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> شهری در آلمان
٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٠. حمیدرضا دادگر_فریمان -> ام الشرائین
٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٠٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> خروس مازنی
٠٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٣. حمیدرضا دادگر_فریمان -> مدد کاری کردن
٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> دیوار محکم
٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٠٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> رئیس،امیر
٠٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> کربلای سابق
٠٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> آرزو،مقصود
٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٠٩. حمیدرضا دادگر_فریمان -> جثه
٠٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١١١. معلا -> معلا
٠٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سرسلسله مادها
٠٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١١٤. معلا -> معلا
٠٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٥. فهیمه -> معلا
٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٦. فاطمه موسوی -> typified
٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٧. سعید ترابی -> wreck
٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٨. فهیمه -> معلا
٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١١٩. تنها -> god save the king
٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢٠. آوا -> یوشا
٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٢٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> جالیزی تنبل
٠٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢٣. اُمید -> فرتور
٠٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> غشای خارجی قلب
٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> شایسته
٠٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٢٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> خویشی
٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٢٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> تراوش
٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٣٣. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سریر
٠٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٣٤. سعید ترابی -> major
٠٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٣٦. هلیا -> lightworkers
٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٣٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> چین زلف
٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٤٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> نانوا
٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٤٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> بیماری گواتر
٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٤٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> نیشکر
٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٤٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> رئیس جیمزباند
٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٤٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> رزومه
٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٤٩. سعید -> لزبین
٠٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥٠. حمیدرضا دادگر_فریمان -> صورتگر
٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥١. حمیدرضا دادگر_فریمان -> در آرزوی فرزند
٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١١٥٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سر باز زدن
٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> خالکوبی
٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> سالم
٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> حلال رنگ
٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٥٨. حمیدرضا دادگر_فریمان -> کاغذ ضخیم
٠٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١
١٦٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> جنبش خفیف
٠٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١١٦٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> حس بویایی
٠٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٦٦. حمیدرضا دادگر_فریمان -> درجه
٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٦٧. حمیدرضا دادگر_فریمان -> شهرنشینی
٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١
١٧١. حمیدرضا دادگر_فریمان -> دومین انگشت
٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٢. حمیدرضا دادگر_فریمان -> کوکب
٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١


١٧٤. حمیدرضا دادگر_فریمان -> ریز نمرات
٠٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٥. حمیدرضا دادگر_فریمان -> نوعی نارنگی
٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٦. میلاد -> dehumanization
٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٧. Benjamin kakavand -> heading
٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٨. نیرشیرمحمدیان -> unrestrained
٠٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٧٩. . -> picture
٠٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٠. سعیده -> incestuous
٠٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨١. سعیده -> incestuous
٠٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٢. 🐾 مهدی صباغ -> First launch
٠٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٣. 🐾 مهدی صباغ -> Home use
٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٤. انسي -> زینو
٠٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٥. 🐾 مهدی صباغ -> nervous breakdown
٠٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٦. سهراب -> زلقی
٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٧. همایون امیری -> شاذیه
٠٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٨. علی افکاری -> The bigger picture
٠٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٨٩. هادی -> رادمهر
٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٠. روشنک درخشانی -> shining star for you
٠٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩١. مهرزادنوروز -> take off
٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٢. امیر ح -> مجری
٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٣. روشنک درخشانی -> Favorable
٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٤. Arshia ahmadi ala -> Osis mirage
٠٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٥. iahmadrezam -> good point
٠٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٦. Hassan -> سایه باز
٠٩:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٧. حامد نجاران -> electric yellow
٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٨. حامد نجاران -> anglefish
٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

١٩٩. لیلا نصیری -> junk
٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٠. یلدا -> weighs
٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠١. حامد نجاران -> wittle
٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٢. حامد نجاران -> wabbit
٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٣. Hassan Saadatmand -> سایه باز
٠٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٤. 😇😇 -> fridge
٠٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٥. یلدا -> Wombats
٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٦. کوروش -> رادک
٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٧. ریحانه هارونی -> bracelets
٠٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٨. رضیه احمدی -> creatures
٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٠٩. رضا -> air pollutes
٠٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٠. Figure -> I'm done with you
٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١١. پریا زاهدی -> Wasabi
٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٢. Zahra 1999 -> delivery man
٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٣. هاشم -> coin a phrase
٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٤. سهراب -> شیراوند
١٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٥. Zahra 1999 -> cavities
١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٦. لنا -> bathe
١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٧. مائده کلانتری -> upon
١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٨. مهدی ایمانی -> کویید 19
١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢١٩. یزدان محمودی -> pedantic
١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٠. یلدا کریم زاده -> characterize
١٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢١. F.k -> sense of urgency
١٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٢. رینا -> Nogizaka46
١٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٣. آرزو -> محل اسکی رو یخ
١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٤. بارونی -> give freely
١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٥. یاسر -> سینگل
١٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٦. بهاره انصاری -> abolish
١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٧. لنا -> staple
١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٨. محمد علی کریمی -> approach
١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٢٩. حمید -> being early saves you tons of stress!
١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٠. eli -> pull the rug from under someone feet
١٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣١. التن قاسمپور -> Sillables
١٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٢. علی مالمیر -> مالمیر
١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٣. رضا محبی -> qashani
١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٤. لنا -> swap
١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٥. احمدیان -> pesticides
١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٦. احمدیان -> fertilization
١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٧. Clera -> Can't possibly
١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٨. Figure -> choice morsel
١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٣٩. سمیرا اسماعیلی -> railway crossing
١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٠. فاطمه -> semilogarithmical
١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤١. محمد -> moment
١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٢. مجید ستارزاده -> Methaemoglobinamia
١٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٣. حسین -> ایمان شوریابی
١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٤. Zahra -> definitely
١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٥. مهدی -> bella
١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٦. علی حقی -> shredding
١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٧. مادر -> آرایشی
١١:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٨. Narges -> سینگل
١١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٤٩. سید مهدی م برقی -> seismotectonics
١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٠. Mobina -> دیس کردن
١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥١. مصطفی امیرجانی -> prophet of doom
١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٢. Zahra1999 -> what's the occasion?
١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٣. یسناسادات-فرهادیان فر -> تلهینی
١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٤. حانيه -> insist that
١١:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٥. سعیده -> cocktail
١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٦. روشنک درخشانی -> A baby who looks like his father
١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٧. Figure -> wean
١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٨. حمزه امیری -> happened to
١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٥٩. نگين -> triangulation sources
١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٠. نگين -> re telling
١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦١. Aida -> Baboon
١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٢. ناشناس -> tilework
١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٣. عرشیا طوسی -> دکه بلیط
١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٤. فرشته‌سادات‌محمد‌زاده -> تیمار
١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٥. حمزه امیری -> parenting
١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٦. Alireza. Z -> catering
١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٧. Hosen -> دانیال زمردپور
١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٨. Vacation. -> centeredness
١١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٦٩. حمزه امیری -> take things the wrong way
١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٠. HANANE -> Headline
١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧١. Ali rasolifar -> disappear
١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٢. Ali rasolifar -> Clown
١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٣. کیانا -> Mosquitio
١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٤. ..... -> other day
١١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٥. helia -> phuket
١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٦. زهرا -> سرپرزدن
١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٧. منصور -> فيد بك
١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٨. الی -> dental surgery
١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٧٩. Figure -> pernicious
١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٠. Maher -> buster
١٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨١. من -> be treats
١٢:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٢. helia -> probably
١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٣. بهناز -> فرادست
١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٤. Figure -> furtive
١٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٥. آرین جان -> away
١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٦. علی باقری -> بی هیچ بد
١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٧. Hamed -> context
١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٨. * -> when evening falls
١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٨٩. اسماعیل👤 -> outographs
١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٠. علی باقری -> آتش مستنجم
١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩١. علی باقری -> خفت
١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٢. Figure -> fidget
١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٣. Zohrefهرگز و ـ -> Never give up on your dreams
١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٤. متین فردی -> برخیز
١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٥. Me -> guard
١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٦. Me -> guard
١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٧. Arya Arya -> peat
١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٨. Figure -> fidget
١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٢٩٩. naz -> trace
١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٠. Figure -> settle the bill
١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠١. مهان -> مهان
١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٢. Shakila -> Explorers
١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٣. بهاره انصاری -> downsides
١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٤. Figure -> settle accounts
١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٥. Figure -> bygone
١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٦. Kamali -> nobody cared
١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٧. ژ.ب -> report
١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٨. Fire ice -> Imagine
١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٠٩. fahime -> rangeland
١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٠. سبا صباغ -> FDR
١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١١. حمزه امیری -> collecting tin
١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٢. سام دوانی -> subjectification
١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٣. Figure -> retelling
١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٤. آتوسا -> آرنیک
١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٥. Refigh -> make a killing
١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٦. بهاره انصاری -> conclusion
١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٧. Mehdi -> dining room
١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٨. Figure -> hark back
١٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣١٩. uSER -> criticisms
١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٠. uSER -> criticism
١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢١. نارینا برقی -> lift up
١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٢. uSER -> reception
١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٣. عرفان -> sacnner
١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٤. uSER -> not only
١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٥. Alireza. Z -> Carpeted floor
١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٦. uSER -> Critic
١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٧. لطف اله قائدی*قلم* -> نشتر زدن
١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٨. مرجان شعفی -> افه
١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٢٩. Armin -> News paper
١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٠. No one -> i'm done with you
١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣١. م.ک -> storage area network
١٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٢. @immichka -> میچکا
١٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٣. احمدیان -> growing medium
١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٤. Hoda -> knighted
١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٥. A -> Horm
١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٦. مهدی -> آلاء
١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٧. bahar_baek -> transcript
١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٨. Parsa -> pound of flesh
١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٣٩. Mah.hoseini -> decomposed
١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٠. zahramortazavi -> swelling
١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤١. مریم -> detectable
١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٢. فاطمه ام اما مامانم صدا م میکنه فاطیما -> فاطیما
١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٣. گلی افجه -> when evening falls
١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٤. aydin -> what the fuck
١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٥. دختر کفشدوزکی -> underground
١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٦. کیمیا.ق. -> حساسیت
١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٧. Sayyid Ruh-Allah Shafi'ei -> والسلام
١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٨. سلمان -> دومن
١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٤٩. علی هاشمزاده -> smart
١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٠. شایان صیاد -> Deelines
١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥١. زهره قندهاری -> make up with
١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٢. سام دوانی -> trendspotting
١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٣. رضا -> counterintuitive
١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٤. Nm -> fernweh
١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٥. مبین -> Crushed nuts
١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٦. Leila -> stuck on
١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٧. Majid -> penthouse
١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٨. سما -> حوصله سر رفتن
١٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٥٩. کیمیا.ق. -> وحشی
١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٠. ساجده محمودی -> not real
١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦١. Melisa -> do you have
١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٢. امیر حیدری -> anthropodicy
١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٣. شاینا -> شاینا
١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٤. M�ř��m -> پریود
١٤:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٥. زهرا سادات -> gesticulate
١٤:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٦. حمید -> از بین رفتن
١٤:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٧. من -> کتگوری
١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٨. MeLiNa -> Pet peeve
١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٦٩. فرشته عاج -> quintuplets
١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٠. ساجده محمودی -> Took a risk
١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧١. علی 🇮🇷 -> at which
١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٢. Akbari mahin -> Lower morals
١٥:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٣. .. -> good sport
١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٤. رها و نام خواهرم رستا -> رستا
١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٥. سهیلا سهرابی -> book it
١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٦. faraz -> kill myself
١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٧. سام دوانی -> contextualization
١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٨. زهرا -> بیتا
١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٧٩. امین -> Biomathematics
١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٠. سعیده کسروی -> abyss
١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨١. مهدیه قاسمی -> فیلامان
١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٢. ایرزاد -> ساعت
١٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٣. فرهام جلالی -> Currant Buns
١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٤. شمس الدین -> allowing
١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٣٨٦. فرشته عاج -> weld
١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٧. نجارزاده -> نجار
١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٨. مهدی پیمان مهر -> outsider
١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٨٩. m.m -> scrambled eggs
١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٠. پریسا -> phys ed
١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩١. تانیا -> تانیا
١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٢. H -> تری سام
١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٣. پسر انگلیسی -> slivered pistachio nuts
١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٤. زهرا سادات -> family ties
١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٥. علی باقری -> تتق
١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٦. Omid -> play a trick on
١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٧. عبدالوحید افرازه -> طوایف بمپور
١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٨. فافا -> من نمیدونم
١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٣٩٩. زهرا -> هليا
١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٠. علی باقری -> نهی
١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠١. ... -> رست
١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٢. امیر محمد -> از اثرهای معروف ناصرخسرو
١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٣. سعید پناهی -> caaree meree lav marajaana
١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٤. علی باقری -> نص شناس
١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٥. رضا -> daily exercise
١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٦. p -> utility knife
١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٧. Zahra -> half brother
١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٨. یلدا ضیائی -> walton
١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٠٩. somayeh -> circle of friend
١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٠. Abolfazl -> Hobbies
١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١١. امین -> bed and breakfast
١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٢. سام دوانی -> harmonizing
١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٣. fatemeh -> escalates
١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٤. کیوان نیک نژاد -> get along
١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٥. Ghazal -> hangry
١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٦. Army bts -> army
١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٧. Noob123 -> Kill two birds with one stone
١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٨. هانی -> Paint box
١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤١٩. arash 10 -> sampling
١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٠. کیوان نیک نژاد -> go after
١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢١. حسن رضایی -> ایل جمهور
١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٢. Mona -> Lockers
١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٣. فاطی -> take turn
١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٤. mohiw.exol -> concert
١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٥. فاطی -> take turn
١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٦. کرمی -> quick start
١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٧. mohiw.exol -> bass
١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٨. Mobina -> Cheating
١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٢٩. mohiw.exol -> lift
١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٠. hadis -> everyone
١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣١. Zahra -> زهرا
١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٢. امیر -> grip
١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٣. دانیال -> priority
١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٤. Mahsa -> macula lutea
١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٥. پریا -> ggantija
١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٦. فائزه -> آروان
١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٧. Setila pashena ❤ -> get engaged
١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٨. ♥️ -> light wind
١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٣٩. نازنین -> make lunch
١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٠. Shiva -> dynamic personality
١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤١. مهرداد بهمرد -> آرتان
١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٢. صبایی -> civil liberty
١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٣. roksana -> paralyzing
١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٤. یاسمین -> Take care
١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٥. Figure -> Creolization
١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٦. ستایش -> داژبال
١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٧. شیخ الاسلامی -> ارد
١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٨. بهاره انصاری -> feature
١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٤٩. فرشته‌سادات‌محمد‌زاده -> جیب
١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٠. . -> کمرزرد (اسلام آباد غرب)
١٦:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥١. بهاره انصاری -> freckle
١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٢. بهاره انصاری -> spike
١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٣. مریم -> حیوانی با پوست قیمتی
١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٤. Figure -> subliminal
١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٥. زهرا نصرالهی -> Time Lapse Photography
١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٦. احمدیان -> solarization
١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٧. مرضیه -> جهان شمول
١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٨. ماهر -> blown up
١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٥٩. مانیا -> مانیا
١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٠. علی باقری -> صدق زدن
١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦١. بهاره انصاری -> strip
١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٢. رجب فرزام پور -> کثیف
١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٣. hamideh -> take the bull by his horns
١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٤. عطیه هستم -> عطیه دادن
١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٥. یاسمن -> buried
١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٦. Figure -> regurgitate
١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٧. بهاره انصاری -> cargo
١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٨. مرضیه -> امیر سام
١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٦٩. sadegh -> غلاف اسلحه
١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٠. Figure -> resuscitate
١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧١. بهاره انصاری -> sole
١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٢. بهاره انصاری -> twisted
١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٣. علی باقری -> زمانه
١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٤. بهاره انصاری -> dreadlocks
١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٥. وحید -> آگریمان
١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٦. ابراهیم عماد -> عقیده
١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٧. بهاره انصاری -> respond
١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٨. علی باقری -> تیمار
١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٧٩. رجب فرزام پور -> آشکار کردن
١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٠. Figure -> deem
١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨١. محمدعلی حزباوی -> متعامل
١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٢. علی باقری -> گشت
١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٣. مهدی سدرالسادات -> overcrowding
١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٤. Mobina -> Hobbies
١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٥. علی باقری -> فرسودن
١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٦. مرتضی بزرگیان -> advance notice
١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٧. آیلین -> ژله یا سالاد
١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٨. هلیا -> zhwan
١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٨٩. الهه ایرانپاک -> crapolla
١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٠. Maryam -> telomerization
١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩١. علی باقری -> گزاییدن
١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٢. Siyavash -> concerned
١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٣. Siyavash -> concerned
١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٤. Siyavash -> concerned
١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٥. بهاره انصاری -> sensation
١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٦. بهاره انصاری -> afro
١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٧. Figure -> ascetic
١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٨. بهاره انصاری -> perm
١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٤٩٩. Figure -> exogenous
١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٠. yalda -> pashupati
١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠١. بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند -> to draw a perpendicular to a line
١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٢. جواد دانیال مالستانی -> baby blue
١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٣. محمدرضا -> an eighth
١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٤. razzaghi -> object clause
١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٥. Mohammadreza -> A third
١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٦. kepa.mobina -> scrambled eggs
١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٧. Figure -> out of wedlock
١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٨. Figure -> wishful thinking
١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٠٩. جواد -> انشاالله
١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٠. ناشناس -> Pdcpd
١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١١. آسونا -> اوکایرو
١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٢. بهاره انصاری -> pale green
١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٣. ruhi -> drizzly
١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٤. Figure -> predicament
١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٥. سعیدی -> مهرطلبی
١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٦. Figure -> graphic
١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٧. Sahar -> walnut
١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٨. Maryam -> wound up
١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥١٩. فریبا زی -> workplaces
١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٠. فر کیانی -> امتداد
١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢١. saba -> defecating
١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٢. مهدی حافظی -> apophatic
١٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٣. هادی -> for often
١٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٤. Figure -> bummer
١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٥. ر -> بن
١٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٦. سجّاد -> Breathe a word
١٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٧. امید -> entrenched
١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٨. عادله -> salad dressing
١٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٢٩. حمیدرضا -> give it a try
١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٠. هادی -> left
١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣١. Afsaneg kishani -> sb
١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٢. Mehrabi Behnaz -> سفاهت
١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٣. فریبا زی -> assessments
١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٤. مرتضی بزرگیان -> cleared
١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٥. عادله -> divider
١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٦. The Woodpecker -> Sort from
١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٧. بساک -> بساک
١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٨. علی -> seizure
١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٣٩. لیلی منتظریانی -> people oriented
١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٠. عادله -> retailer
١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤١. uSER -> sobriety
١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٢. Figure -> favorable
١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٣. علی باقری -> آب از دریا می بخشد
١٩:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٤. علی سجادیان -> shocked
١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٥. علی باقری -> آب از دهان سرازیر شدن
١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٦. محمدرضا ضیغمی -> پروتکل
١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٧. علی باقری -> آب از سر گذشتن
١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٨. علی باقری -> آب از کسی گشادن
١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٤٩. یلدا -> مهرگان
١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٠. قاسم -> non reactive
١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥١. پوریا برزعلی -> tactical edge
١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٢. نرگس -> deterimental effect
١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٣. علی باقری -> آب به آبادانی می رود
١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٥٥٥. Figure -> give someone your blessing
١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٦. حمید -> پان ژرمانیسم
١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٧. Figure -> Tanking
١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٨. Figure -> mortal coil
١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٥٩. parya -> preschooler
١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٠. سمیرا -> چپکت
١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦١. Yasin -> Dont take it out on me
١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٢. Amy -> فینیاس اوکانال
١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٣. محمد عبدالرحیمی -> روتین
١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٤. Figure -> nestle up against
١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٥. علی باقری -> آب با غربال پیمودن
١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٦. علی باقری -> آب به دهان آوردن
١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٧. محمدرضا -> sophisticated
١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٨. علی باقری -> آب بر آتش زدن
١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٦٩. علی -> Dams
١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٠. Zahra -> danger
١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧١. علی باقری -> آب بر آسمان انداختن
١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٥٧٣. زاگرس نشین -> مردوخ پلسر
٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٤. علی باقری -> آب بر روی کار آوردن
٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٥. باحال -> adults
٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٦. علی باقری -> آب به ریسمان بستن
٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٧. آیلار -> Annie
٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٨. علی باقری -> آب به زیر هشتن
٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٧٩. Hana -> financial management
٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٠. علی باقری -> آب به سوراخ مورچه ریختن
٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨١. F -> liar
٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٢. علی باقری -> آب به غربال پیمودن
٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٣. علی باقری -> آب به هاون کوفتن
٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٤. K.M.S -> miraculous
٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٥. Mobina -> practice
٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٦. K.M.S -> deimos
٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٨٧. علی باقری -> آب پارسال نان پیرار سال
٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١


٥٨٩. محمد مهیار نیکان مهر -> space mobile
٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٠. شیوا -> fake out
٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩١. ایلین -> roast chicken
٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٢. سهراب -> صالح بابری
٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٣. امیرعلی -> مسئولیت
٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٤. shiva 7 -> horse race
٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٥. Tiyarana -> Time capsule
٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٦. Shadow -> عشق
٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٧. میثم نبی پور -> medicine chest
٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٨. امیرعلی -> تصمیم گیری
٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٥٩٩. shiva 7 -> check me out
٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٠. K.M.S -> micah
٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠١. Assassin -> stay out of it
٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٢. اعظم نوری -> body cast
٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٣. Jackal -> extreme
٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٤. محدثه -> ومپایر
٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٥. ملیکا عنابستانی -> تخت پادشاهی
٢١:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٦. 바리아 -> anpanman
٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٧. Mobin -> row a boat
٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٨. Jackal -> characterize
٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٠٩. Pediii -> got away with it
٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٠. آگو یا اِگو ؟ -> ego
٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١١. سوسن -> providing
٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٢. ملیکاعنابستانی -> فیلم نامه نویس
٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٣. ملیکاعنابستانی -> پنبه چراغ
٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٤. عسل -> spelling
٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٥. Kk -> start
٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٦. شمس الدین -> prefatory
٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٧. شمس الدین -> explanatory
٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٨. mojtabafa -> interjection
٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦١٩. نادر -> ترکتازی
٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٠. نسرین خجسته -> concerted effort
٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢١. معین -> said
٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٢. شمس الدین -> discernable
٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٣. نرگس -> lnnocent love
٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٤. Mahsan -> broadened his horizons
٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٥. شمس الدین -> esque
٢١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٦. Sara -> draconian law
٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٧. fatemeh -> raining
٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٨. milkyway -> segway
٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٢٩. مرتضی بزرگیان -> rated current
٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٠. هومن ملاح‌زاده -> server
٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣١. غزال سرخ -> death defying
٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٢. Majid -> Nofrost
٢١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٣. melikkw -> به نظر من
٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٤. محمد -> پوکر
٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٥. محمد -> stabilizer
٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٦. Hadia -> good bye
٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٧. آیلا -> آرتان
٢٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٨. درود -> سراچه
٢٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٣٩. شمس الدین -> Partisanship
٢٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٠. امیرعلی رستم -> آیسانا
٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤١. لیلی منتظریانی -> inspirer
٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٢. میثم نبی پور -> It's a big deal
٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٣. هومن ملاح‌زاده -> client
٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٤. امیرعلی رستم -> آریانا
٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٥. SaEeDXIII -> stike
٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٦. سلمان -> هویزه
٢٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٧. گیتا زیانی -> skip a grade
٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٨. Ensieh -> detailed plan
٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٤٩. ابوذر -> لذا
٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٠. میثم نبی پور -> Joint Task Force
٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥١. نیوشا -> نیوشا
٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٢. امیرعلی رستم -> نیروانا
٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٣. فرزانه فدایی -> فرزانه
٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٤. افشین -> غرقه در گرداب
٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٥. مهدی پیمان مهر -> intrest
٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٦. سارا -> perivascular
٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٧. Pantea -> dual nationality
٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٨. .. -> steam milk
٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٥٩. مهدی پیمان مهر -> itching
٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٠. Omid.m -> selected
٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦١. برند محبوب من -> مارک
٢٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٢. Mohamad -> make one's mark
٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٣. mozhdeh -> muggsy
٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٤. نازگل -> دندانپزشک قدیمی
٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٥. ATENA -> زندگی
٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٦. جودی -> گردد
٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٧. داریوش -> انارشیسم
٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٨. M -> Izakayas
٢٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٦٩. Dorina -> درینا
٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٠. مهدی پیمان مهر -> stoicism
٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧١. رضوان رضوان طلب -> undulating
٢٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٢. مجتبی -> kiss on cheek
٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٣. Romina -> رومینا
٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٤. Dr seif -> folk tale
٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٥. چیاکی -> left behind
٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٦. znbsfrzd -> Age spots
٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٧. محمدرضا خسروی -> face up
٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٨. خدیجه دولتیاری -> eigenstrain
٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٧٩. جواد -> بريوان
٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٨٠. Mmad -> phonography
٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٨١. ستایش -> پانیذ
٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١

٦٨٢. محمدرضا خسروی -> in the meanwhile
٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١